Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie"

Transcriptie

1 Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren J. Heijndijk, M. Vinke, H. Heijndijk, W.A. Sjoukes, W.M. Hartog, P.F.L. Beukelman, L. Gelderland en C.E. Vriend. : burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.J. Blok-van Werkhoven, mevrouw L. Buis en de heer H. Valk. : de heer C. Sommeling. : de heer R. de Vries. : mevrouw M. van Eijsden-Briggeman. 7. Rapport rekenkamercommissie over wegbeheer, Wikken en Wegen. Aanwezig zijn de heren Geleijnse en Massie van de rekenkamercommissie. Aan de hand van sheets geeft de heer Massie een presentatie ten aanzien van De resultaten van het onderzoek. Aan de orde komen de volgende punten: - Vraagstelling; - Crow-systematiek; - Onderzoeksbevindingen; - Conclusies; - Aanbevelingen; - Bestuurlijke reactie. De heer H. Heijndijk zegt namens de fractie van Gemeentebelangen zich niet te kunnen vinden in het voorliggende stuk waarin alles tamelijk zwart-wit wordt afgeschilderd. Hij zegt dat het beeld dat door de rekenkamer wordt geschetst niet aansluit bij het beeld van Gemeentebelangen en dat hij zich niet in alle aanbevelingen kan vinden. De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat de kwaliteit van de wegen goed is zolang er geen klachten of meldingen van burgers worden ontvangen. De heer Heijndijk zegt dat er door de raad in 2010 een bezuiniging is doorgevoerd maar dat vanaf deze periode de werkzaamheden die moesten gebeuren of bij calamiteiten op dezelfde wijze zijn uitgevoerd. Tevens heeft er in de vorige periode een schouw plaatsgevonden in Oostvoorne ten aanzien van de voetpaden. De heer Vinke bedankt namens de fractie van de VVD de rekenkamer voor het naar zijn mening overzichtelijke rapport dat duidelijk de feiten weergeeft. De VVD zegt dat de buitenruimte het slachtoffer is geworden van de doorgevoerde bezuiniging en zegt zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de huidige situatie doordat ook de VVD een handtekening heeft gezet onder de bezuinigingsparagraaf. De VVD zegt het jammer te vinden dat het rapport niet één maand eerder gereed was omdat er dan wellicht onderdelen in de begrotingsraad meegenomen had kunnen worden. 1

2 De VVD fractie maakt uit de tekst van het rekenkamerrapport op dat de rekenkamer door de portefeuillehouder onder druk is gezet om de conclusies en aanbevelingen van het rapport aan te passen. Op de vraag van de heer Vinke of dan wellicht, m.b.t. de tekst op pg. 33 van het rapport, de portefeuillehouder jokt of de rekenkamercommissie antwoordt de voorzitter van de rekenkamer-commissie dat de commissie niet marchandeert met de feitelijke uitkomst van het onderzoek. De wethouder geeft aan dat het verzoek niet bedoeld is om de uitkomst te beïnvloeden. Mevrouw Van Blom zegt namens de fractie van Partij Westvoorne dat het college en de rekenkamercommissie duidelijk anders denken over het onderhoud van de wegen. Partij Westvoorne stelt voor om de aanbevelingen 5 en 6 op te volgen en tevens de Crow-systematiek te gaan volgen en volgens deze systematiek te inspecteren en te rapporteren. Vervolgens ziet Partij Westvoorne graag dat zo snel mogelijk een globale inspectie wordt uitgevoerd, zoals in aanbeveling 1 staat. De heer Vinke vraagt namens de fractie van de VVD of Partij Westvoorne hiermee de opvatting van het college terzijde schuift. Mevrouw Van Blom zegt dat Partij Westvoorne over het verschil in opvatting geen uitspraak doet. Wanneer er een inspectie plaatsvindt zal blijken hoe de situatie werkelijk is. De heer Gelderland zegt namens Partij Westvoorne het zinvol te vinden om de aanbevelingen los te zien van de discussie tussen college en rekenkamercommissie. Mevrouw Roggeveen zegt namens de fractie van de PvdA van mening te zijn dat het onderzoek grondig is uitgevoerd. De PvdA vindt dat het wegennet goed moet zijn en vraagt naar het aantal klachten dat via het servicepunt is binnenkomen. De PvdA vraagt om de gedane aanbevelingen over te nemen en zo goed mogelijk uit te voeren en te bezien of dit in samenwerking zou kunnen met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis. De heer Vriend zegt namens de fractie van het CDA veel te herkennen in het rapport en ziet graag dat de gedane aanbevelingen worden overgenomen en uitgevoerd. Het CDA ziet graag dat er ook een termijn wordt afgesproken waarbinnen de aanbevelingen worden uitgevoerd. De heer Hartog bedankt namens de fractie van D66 de rekenkamer voor het volledige rapport. D66 vindt het vreemd dat er documentatie in het onderzoek is betrokken, die niet bekend is bij de raad. De heer Hartog vraagt of de Crow-systematiek gelijk is aan BBT (best beschikbare techniek). D66 concludeert dat de rekenkamercommissie haar onvrede uit over de informatieverstrekking en de afhandeling van de concepten. D66 is van mening dat wanneer de raad gebruik wil maken van de diensten van de rekenkamercommissie deze wel goed haar werk moet kunnen doen. Met betrekking tot de gedane aanbevelingen vraagt D66 deze over te nemen en in de commissie verder te praten over de manier waarop dit gedaan zou moeten worden. Ten aanzien van de schouw vraagt D66 of deze methode wel doeltreffend zal zijn; deze achterwege kunnen blijven. 2

3 Tenslotte vraagt de heer Hartog om het wegenbeheerplan via de gemeentelijke website inzichtelijk te maken voor de burger en een koppeling te leggen tussen het beheerplan en de rapportage. Beantwoording rekenkamercommissie Ten aanzien van het niveau wordt meegedeeld dat in het wegenbeheerplan uit 2010 niveau A wordt nagestreefd. In het wegenbeheerplan van 2015 wordt gesteld, dat vanwege doorgevoerde bezuinigingen niveau A niet is gehaald en het niveau B is. Een globale visuele inspectie zal moeten uitwijzen hoe de kwaliteit werkelijk is. Ten aanzien van de afhandeling van het rapport wordt meegedeeld dat er op 23 september een overleg heeft plaatsgevonden met de wethouder over de conclusies en de aanbevelingen in het concept rapport. Er is niets gewijzigd aan het rapport en het rapport is, zoals het was. Ten aanzien van de schouw wordt meegedeeld dat er door de Crow niet wordt voorgeschreven dat er ook een schouw moet worden gehouden na de inspectie. De schouw is door de rekenkamercommissie opgenomen omdat het goed is om de burgers erbij te betrekken en het ook een goed inzicht geeft aan de raad. Expertise van omliggende gemeenten spreekt de rekenkamer aan. Met betrekking tot de onvrede bij de rekenkamercommissie over de informatieverstrekking wordt meegedeeld dat de publicatie van het rapport lang op zich heeft laten wachten. Oorzaak hiervan was dat de gevraagde informatie niet altijd tijdig kon worden aangeleverd en een ambtelijke en bestuurlijke reactie is een aantal keren uitgesteld vanwege o.a. vakantie en ziekte. Ten aanzien van de vraag van D66 over BBT wordt meegedeeld dat de Crowsystematiek gelijk is aan BBT maar dat dit niet de reden is dat de systematiek beschreven is. In het onderzoek is het beleidsplan opgevraagd en gevraagd welke systematiek door de gemeente wordt gebruikt. Er is dus vervolgens gekeken of er volgens die systematiek wordt gewerkt. Wethouder Blok zegt ten aanzien van de systematiek die door de gemeente wordt gehanteerd dat door de heer Valk e.e.a. wordt toegelicht. Vervolgens zegt zij dat het college getracht heeft om in het voortraject de benodigde ambtelijke informatie te verstrekken. De bestuurlijke informatie is verstrekt omdat het college het idee had dat de ambtelijke informatie niet voldoende ruimte had gekregen. Ten aanzien van het verschil in opvatting zegt de wethouder dat wanneer er signalen binnenkomen e.e.a. wordt bijgesteld. Dit gebeurt volgens een bepaalde systematiek en dit wordt op een adequate manier teruggekoppeld. Wanneer het college van mening is dat er uit de pas wordt gelopen wordt hiervan melding gemaakt. Ten aanzien van de gedane aanbevelingen door de rekenkamercommissie zegt de wethouder dat het college de aanbevelingen 1, 4, 5 en 6 overneemt en deze in samenspraak met de raad zullen worden opgepakt. Aanbeveling 3 zal door de heer Valk worden toegelicht en ten aanzien van de aanbevelingen 7 en 8 zal de raad een standpunt moeten bepalen. Ten aanzien van het feit dat het rapport niet eerder gereed was zegt de wethouder dat hierover een juiste reactie is gegeven. Vervolgens zegt de wethouder dat het schouwen van wijken wordt opgepakt en wanneer de commissie van mening is dat ook het wegbeheer moet worden geschouwd en hiervoor een extern bureau moet worden ingehuurd, hierover een discussie in de commissie kan plaatsvinden. Vervolgens geeft de heer Valk aan de hand van sheets een presentatie over het wegbeheer. Aan de orde komen de volgende punten: - Kwaliteit; 3

4 - Normen; - Afsprakenkader; - Financiële middelen; - Uitvoering; - Melding afwijking wegbeheer; - Aandachtspunten. De heer H. Heijndijk bedankt namens de fractie van Gemeentebelangen de heer Valk voor de duidelijke presentatie. De heer Heijndijk zegt de uitwerking van de aanbevelingen van het college af te wachten en wanneer er extra geld nodig mocht zijn wil Gemeentebelangen hier serieus naar kijken. De heer Vinke bedankt namens de fractie van de VVD eveneens voor de heldere presentatie. De heer Vinke maakt vervolgens een opmerking over het onderhoudsniveau waarin hij een verschillen constateert ten opzichte van de begroting. De heer Gelderland stelt namens de fractie van Partij Westvoorne voor om vooral te focussen op de aanbevelingen van de rekenkamer en het Crow-systeem over te nemen. Mevrouw Roggeveen zegt namens de fractie van de PvdA de presentatie duidelijk te vinden. De PvdA is er geen voorstander van om door een 3 e partij een inspectie uit te laten voeren. PvdA vindt samenwerking met omliggende gemeenten een belangrijk punt. De heer Vriend zegt namens de fractie van het CDA dat uit de presentatie blijkt dat aanbevelingen kaderstellend zijn voor het wegbeheer. De heer Vriend vraagt echter waarom niet de code milieu verantwoord wegbeheer van de Crow wordt gevolgd. De heer Hartog zegt namens de fractie van D66 vraagtekens te plaatsen bij de inhoud en de documenten. Hij zegt dat het niet duidelijk is waarom de gemeente de Crow-systematiek niet volgt en hiervan afwijkt. De heer Hartog zegt dat D66 er een voorstander van is om de Crow-systematiek te volgen en aan te geven wat er in het 1 e en 2 e halfjaar wordt gedaan. Mevrouw Van Blom zegt namens de fractie van Partij Westvoorne graag te zien dat de aanbevelingen worden overgenomen. Ten aanzien van de schouw stelt Partij Westvoorne voor om een inspectie uit te laten voeren door de eigen afdeling en de raad vervolgens te rapporteren wat de bevindingen zijn en of er extra middelen beschikbaar moeten komen. Wethouder Blok zegt dat het college de aanbevelingen 1, 4, 5 en 6 overneemt. Het college zal de Crow-systematiek bekijken en zal hierover een terugkoppeling in de commissie plaatsvinden. Vervolgens zal er een voorstel worden gedaan voor een schouw en ten aanzien van de onderhoudsniveau s. De heer Valk zegt ten aanzien van het Crow-systeem dat er een tweetal modules zijn en dat de gemeente de module kwaliteit openbare ruimte hanteert. Als het Crowsysteem wordt gevolgd zal er een uitgebreidere rapportage moeten komen en zal er erg veel in beeld moeten worden gebracht. De heer Valk zegt dat het merendeel van de kleinere gemeenten dit systeem niet volgt. Wanneer de raad van mening is, dat de gemeente het Crow-systeem moet gaan hanteren, is het wel van belang dit dan gezamenlijk met de omliggende gemeenten te doen. 4

5 Wethouder Blok zegt dat de consequenties van het rapporteren volgens de Crowsystematiek eveneens wordt teruggekoppeld aan de commissie. Mevrouw Van Blom vraagt namens de fractie van Partij Westvoorne wanneer de commissie een voorstel tegemoet kan zien. Wethouder Blok zegt dat dit afhankelijk is van een samenwerking met de andere gemeenten wanneer er gekozen wordt voor het volgen van het Crow-systeem. E.e.a. zal enige tijd in beslag nemen, zij zegt te verwachten dat dit een kwartaal zal duren. Wanneer het Crow-systeem niet wordt gevolgd zal er een voorstel voor een verbeterslag of aanpassing worden gedaan. De voorzitter sluit dit punt af en bedankt de heren van de rekenkamercommissie. 5

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Verslag van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 1 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 1 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 1 maart 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw M.J. Heijndijk,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering 01-09-2015 Plaats Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd 20.00 uur Aanwezig mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw A. Vermeer, mevrouw J. van Hoey Smith, mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de commissie Presentaties, gehouden op woensdag 2 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie Presentaties, gehouden op woensdag 2 maart 2016 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie Presentaties, gehouden op woensdag 2 maart 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig: mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw M.J. Heijndijk, mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 16-12-2014 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey-Smith,

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 7 april 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

Verslag van de gecombineerde commissievergadering van 3 juni 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de gecombineerde commissievergadering van 3 juni 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de gecombineerde commissievergadering van 3 juni 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw J. van Hoey

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 29-04-2014 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey-Smith,

Nadere informatie

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. van Rij en J. Littel. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. van Rij en J. Littel. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 8 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter

Nadere informatie

Mevrouw Langendoen vraagt eveneens om deze punten van de agenda te verwijderen. De overige fracties willen de agendapunten handhaven.

Mevrouw Langendoen vraagt eveneens om deze punten van de agenda te verwijderen. De overige fracties willen de agendapunten handhaven. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 2 september 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde gehouden op dinsdag 17 mei 2011 om uur in zaal 213 van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde gehouden op dinsdag 17 mei 2011 om uur in zaal 213 van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde gehouden op dinsdag 17 mei 2011 om 19.30 uur in zaal 213 van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Notuliste : mevrouw

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk, mevrouw A. Vermeer en de heren M.C. Vinke, W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk, L. Gelderland en J.A.M. Merkx.

: mevrouw M.J. Heijndijk, mevrouw A. Vermeer en de heren M.C. Vinke, W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk, L. Gelderland en J.A.M. Merkx. Verslag van de openbare vergadering van de commissie IZ/AZ, gehouden op dinsdag 26 april 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde, gehouden op dinsdag 8 mei om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde, gehouden op dinsdag 8 mei om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de openbare vergadering van de informatieronde, gehouden op dinsdag 8 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw C.M.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

: wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Eijs, mevrouw D. Sluijmers en de heer H.J. Solle.

: wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Eijs, mevrouw D. Sluijmers en de heer H.J. Solle. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 7 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied en Financiën gehouden op maandag 19 september 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw R.M.

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied en Financiën gehouden op maandag 11 januari 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. : mevrouw R.M. Roggeveen,

Nadere informatie

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Rood, de heren E. Blanken, M. Westerhout en J. Littel.

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder A.L. van der Meij, wethouder L.J. van Rij, mevrouw E. Rood, de heren E. Blanken, M. Westerhout en J. Littel. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken, gehouden op donderdag 9 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Plv.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

: mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey Smith en de heren W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk en J.A. Rouss.

: mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw E.W. van Blom, mevrouw J. van Hoey Smith en de heren W.M. Hartog, C.E. Vriend, H. Heijndijk en J.A. Rouss. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 3 november 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Verslag van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 6 maart 2013 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje.

Verslag van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 6 maart 2013 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Verslag van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 6 maart 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 19-10-2012

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 19-10-2012 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 19-10-2012 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw A. Vermeer, mevrouw E.W. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.L. Blok-van Werkhoven, mevrouw L. Buijs, mevrouw M. Dries en de heer H. Valk.

: burgemeester P.E. de Jong, wethouder P.Y.L. Blok-van Werkhoven, mevrouw L. Buijs, mevrouw M. Dries en de heer H. Valk. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken en Algemene zaken, gehouden op woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering :

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 25-03-2008 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw E.P.M. Jonkers-Groot en de

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

: mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw J. Krajenbrink en de heren J. Noordermeer, W.M. Hartog, C.E. Vriend en H. Heijndijk.

: mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw J. Krajenbrink en de heren J. Noordermeer, W.M. Hartog, C.E. Vriend en H. Heijndijk. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Onderzoek Toekomstmogelijkheden Woonbedrijf, gehouden op donderdag 23 mei 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig

Nadere informatie

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6467 Inboeknummer 15bst01138 Dossiernummer 15.35.103 (2.3.2) Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Commissie Bestuur.

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie Tellen of vertellen Commissie Bestuur. Raad VOORBLAD Onderwerp Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2012

Riedsútstel. Underwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2012 Riedsútstel Ried : 6 september 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : mw. M. Bakker Taheakke : Bijlage 1 Verordening Maatschappelijke ondersteuning Bijlage 2

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 18-12-2007

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 18-12-2007 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 18-12-2007 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig Afwezig : mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw E.P.M. Jonkers-Groot,

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011 Inleiding Deze notitie bevat een advies van de raadswerkgroep informatievoorziening grote projecten over hoe de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad bij projectmatig werken (PMW) verder

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

: burgemeester P.E. de Jong en wethouder E. Mulder, mevrouw C. Vermeulen, mevrouw M. Verheuvel en de heer J. Verheij.

: burgemeester P.E. de Jong en wethouder E. Mulder, mevrouw C. Vermeulen, mevrouw M. Verheuvel en de heer J. Verheij. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 3 februari 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding Aan de Rekenkamercommissie Uw brief Ons kenmerk Behandeld door J. Gorseling Doorkiesnummer 0591-535427 Bijlage 1 Datum 10 januari 2006 Onderwerp Reactie op onderzoek van de rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/406

Raadsvoorstel 2003/406 Raadsvoorstel 2003/406 Onderwerp Vaststellen verordeningen inzake financiële functie gemeente Commissie Algemene Bestuurszaken Datum 10 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting In de

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

: wethouder E.G. Mulder, wethouder N.A.M. Groenewegen en de heren P. v.d. Wurff en H.J. Solle.

: wethouder E.G. Mulder, wethouder N.A.M. Groenewegen en de heren P. v.d. Wurff en H.J. Solle. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 15 mei 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 2 oktober 2008 Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Welzijn

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 199/2008 7 oktober 2008 STZ/wwgz 08/161830 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keestra- Tiggelman inzake Prestatieplan

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 24-09-2013

Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 24-09-2013 1 Gemeenteraadsvergadering Raadsvergadering : 24-09-2013 Plaats : Rockanje Verslag Gemeente Westvoorne Tijd : 20.00 uur Aanwezig : mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw R.M. Roggeveen, mevrouw J.

Nadere informatie

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen.

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen. Concept 20150928 RAPPORT Een onderzoek naar voor de inwoner onbegrijpelijke informatie, communicatie die te wensen overlaat, onduidelijke besluitvorming en procedurele fouten door de Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied, gehouden op woensdag 2 juli 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie