Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door"

Transcriptie

1 Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Samenleving, gehouden op 3 december 2008 in het provinciehuis te Den Haag. AANWEZIG: Voorzitter: Commissiegriffier: PvdA CDA VVD ChristenUnie/SGP SP GroenLinks AFWEZIG: mevrouw Hallensleben mevrouw Van Mulligen mevrouw Meerts, mevrouw De Wreede mevrouw Van den Bosch-Damen, mevrouw Westerman mevrouw Van Ginkel-de Graaf, mevrouw Van Dobben de Bruijn de heer Stoop, mevrouw De Zoete-van der Hout mevrouw De Bakker, de heer Van der Nat de heer Bakker de heer Vural, de heer Maassen, de heer Dijkstra, de heer Blokhuizen AANWEZIGE GEDEPUTEERDE: mevrouw Van de Vondervoort AGENDA 1. Opening 1a. Regeling van werkzaamheden 1b. Vaststellen van de agenda 1c. Mededelingen 1d. Spreekrecht 1e. Rondvraag 1f. Europa 2. Interne aangelegenheden 2a. Voorstel voor evaluatie besluitvormingsproces Maatschappelijke Participatie 3. Controle en verantwoording 3a. Planningsoverzicht/Langetermijnagenda 3b. Voortgang moties 4. Afwikkeling vorige vergadering 4a. Conceptverslag van de vergadering van woensdag 5 november b. Besluitenlijst van de vergadering van woensdag 5 november a. Stukken in het kader van de actieve informatieplicht van GS 5b. Van derden ontvangen informatie 6. Sluiting

2 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de leden van de commissie welkom. 1a. Regeling van werkzaamheden Procedure agendering en bespreking stukken die in de ontwerpfase al in de commissie behandeld zijn. Mevrouw VAN GINKEL zegt dat zij bij bolletje 3 zou willen stellen dat nieuwe onderwerpen alleen aan de orde moeten komen als er dringende nieuwe omstandigheden zijn. Bij de tweede behandeling gaat het advies als hamerstuk naar PS. De heer STOOP vindt het niet goed dat een belangrijk stuk nadat het een keer is besproken als hamerstuk naar PS gaat, ook al bevallen de resultaten van de inspraak niet. Als het voorstel van mevrouw Van Ginkel wordt overgenomen, is het niet meer mogelijk een belangrijk stuk nogmaals te behandelen als hiervoor geen nieuwe dringende reden is. De VOORZITTER merkt op dat er verschil is tussen dingen herhalen die al een keer zijn gezegd of naar feitjes en gegevens vragen, wat de commissieleden ook in eerste instantie hadden kunnen doen, en in tweede instantie meedelen het met een aangepast stuk eens te zijn en aan te geven wat men in de PS-vergadering gaat zeggen. Zij probeert de leden aan de afspraken te houden als de gelegenheid zich voordoet. 1b. Vaststellen van de agenda De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 1c. Mededelingen De VOORZITTER meldt dat berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heer Vural, de heer Dijkstra, de heer Blokhuizen en de heer Maassen. De eerstvolgende vergadering wordt op 7 januari 2009 gehouden, wat misschien niet haalbaar is in verband met het niet op tijd beschikbaar zijn van de stukken op de afgesproken datum voor verzending op 15 december Mochten er te weinig stukken zijn, dan wordt de leden een briefje gestuurd dat de vergadering niet doorgaat. Mevrouw VAN DE VONDERVOORT deelt mee dat in het Beleidskader is afgesproken dat Bureau Jeugdzorg zich op zijn kerntaken moet concentreren en dat de ambulante zorg binnen het JPT naar de CJG s kan worden overgedragen. Maar de politiegegevens mogen wel met de medewerkers van het Bureau Jeugdzorg worden uitgewisseld en niet met de medewerkers van het lokale veld. Daarom is er vandaag een brief naar de betrokken organisaties gestuurd, waarin staat dat de bestaande situatie gecontinueerd wordt. Op het moment dat de Pagina 2 van 8

3 gegevens wel met medewerkers van het lokale veld kunnen worden uitgewisseld, wordt de situatie opnieuw bekeken. 1d. Spreekrecht Hiervan wordt geen gebruikgemaakt. 1e. Rondvraag Mevrouw VAN GINKEL wil mevrouw Meerts welkom heten, omdat zij heel erg blij is dat zij weer in de commissie aanwezig is. 1f. Europa Hierover zijn geen mededelingen te doen. 2. Interne aangelegenheden 2a. Voorstel voor evaluatie besluitvormingsproces Maatschappelijke Participatie Mevrouw DE BAKKER is blij dat de commissie het hele proces wil evalueren. Zij vindt het jammer dat alleen een voorstel is gedaan voor een evaluatie van het besluitvormingsproces. Zij zou zowel het beleid als het proces en de communicatie willen evalueren. Aan het einde van de evaluatie moeten conclusies worden getrokken. De onderzoeksvraag zou zij iets breder willen maken. Behalve de taken en de rol van de commissie moeten ook de taken en de rol van GS erbij worden betrokken. Mevrouw DE WREEDE vraagt wat mevrouw De Bakker met communicatie bedoelt. Is dat naar buiten of ook naar de commissie toe gericht? Mevrouw DE BAKKER vindt dat de communicatie in het stuk erg intern gericht is. Het is goed om te kijken hoe de provincie naar buiten toe heeft gecommuniceerd. Het is belangrijk om te kijken hoe hiervan geleerd kan worden. Aan de hoorzitting zou een vervolg moeten worden gegeven. De partners in de provincie zouden gevraagd kunnen worden hoe de hoorzitting en het proces door hen zijn ervaren. Het is belangrijk dat er in de evaluatie ruimte is voor zelfkritiek door fracties en GS. Heeft de griffie de capaciteit om de evaluatie uit te voeren? Kan een aantal leden van de commissie hieraan meehelpen? De heer STOOP zegt dat de commissie een vragenlijst krijgt voorgelegd, waarop zij kan aangeven hoe zij het proces heeft beleefd. Hij denkt niet dat je dan in een begeleidingscommissie moet gaan zitten. Mevrouw DE BAKKER zou van GS willen weten of zij het ermee eens zijn om hen in de evaluatie te betrekken. Van de commissieleden wil zij weten of PNS in de evaluatie moet worden meegenomen. Mevrouw VAN GINKEL is blij met het voorstel. Op pagina 3 aan het einde zou zij op 4 maart 2009 van GS de voortgang van de nota Maatschappelijke participatie Pagina 3 van 8

4 tot en met 31 december 2010 willen horen. Zij wil dan ook aan het einde van 2009 een tijdpad voor de communicatie met de organisaties zien. De VOORZITTER merkt op dat hier een voorstel over de evaluatie van het besluitvormingsproces wordt gedaan. Dat moet niet worden verward met de uitkomsten van de besluitvorming voor de organisaties. Dat gebeurt op heel andere momenten. De heer BAKKER vraagt over welke besluitvorming het hier gaat. De VOORZITTER merkt op dat naar het voorliggende voorstel moet worden gekeken, dat over het proces gaat dat de commissie heeft doorlopen om een besluit te kunnen nemen over de notitie Maatschappelijke Participatie. Mevrouw De Bakker heeft nu toegevoegd dat het voorstel voor de evaluatie nogal intern is gericht. Zij heeft de vraag gesteld of de communicatie met de instellingen bij de evaluatie kan worden betrokken. Dat lijkt haar een goed idee. De griffie stelt de evaluatie op met de bedoeling dat dit proces ook iets voor het werk van andere commissies oplevert. Mevrouw DE ZOETE merkt op dat de aanleiding van de evaluatie de ruis bij de organisaties is geweest. De VOORZITTER antwoordt dat de instellingen wordt gevraagd hoe zij het proces hebben ervaren. Hierbij gaat het niet om wat zij inhoudelijk van de besluitvorming vinden. Mevrouw VAN DEN BOSCH heeft in de notulen van de commissie en de Staten gekeken. Daaruit concludeert zij dat de SP en de PvdA om een evaluatie van het proces hebben gevraagd. De PvdD en het CDA hebben om een evaluatie met de betrokkenen gevraagd. De PvdD noemden hierbij de gemeenten en de RAS en en het CDA de gemeenten, de zorgberaden en de instellingen. Nu ligt een voorstel voor over de vraag die de SP en de PvdA op 24 september 2008 hebben gesteld. Mevrouw DE BAKKER heeft een evaluatie van het hele proces voorgesteld, waarbij de communicatie is inbegrepen. De evaluatie met betrokkenen valt hier ook onder. Mevrouw VAN DEN BOSCH vindt het voorstel een goede eerste stap om te bekijken hoe het proces is gegaan. De ervaring van de buitenwacht is hierin niet meegenomen. Er zijn onduidelijkheden bij een aantal instellingen. De kern van de onduidelijkheid ligt nog steeds in het onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnstaken. Mevrouw DE WREEDE denkt dat dit punt van mevrouw Van den Bosch over een andere evaluatie gaat. Mevrouw VAN DEN BOSCH antwoordt dat er een procesevaluatie is en het voorliggende stuk houdt een voorstel voor een procedure-evaluatie in. Pagina 4 van 8

5 De VOORZITTER merkt op dat het voorstel een evaluatie inhoudt over de manier waarop de commissie informatie heeft ontvangen en daarmee is omgegaan. De instellingen wordt gevraagd hoe zij het omgaan van de commissie met het onderwerp hebben ervaren. Hoe de instellingen de inhoud van de besluiten hebben ervaren, wordt niet geëvalueerd. Dat kan pas in 2011 worden onderzocht als de besluiten zijn uitgevoerd. Mevrouw VAN DEN BOSCH is het eens met het voorliggende stuk. Zij is het niet eens met een onderzoek in 2011, omdat in de bestuursovereenkomsten een jaarlijkse monitoring van de jeugd en cultuur staat. Ook staat er dat de RAS en jaarlijks een financieel verslag en een activiteitenverslag moeten inleveren. Zij wil hierover dan ook jaarlijks geïnformeerd worden. Mevrouw WESTERMAN zegt dat de onduidelijkheid over het onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnstaken het proces heeft beïnvloed. In die zin vindt zij dat dit wel bij de procesgang hoort. Dat is wat anders dan een evaluatie over de manier waarop de besluiten in de praktijk uitpakken. Zij zou die onduidelijkheid over de eerstelijns- en tweedelijnstaken in de evaluatie willen meenemen. Mevrouw DE BAKKER vraagt hoe mevrouw Van den Bosch de gemeenten bij de evaluatie wil betrekken. Vindt zij dat de relatie tussen PNS en de nota Maatschappelijke participatie ook in de evaluatie moet worden meegenomen? Mevrouw VAN DEN BOSCH merkt op dat de gemeenten bij de evaluatie worden betrokken, omdat dit met de wethouders bij de evaluatie van de RAS en gebeurt. Het CDA zou gesprekken willen voeren met mensen in een RAS over hun ervaringen met het proces en hoe het met hun situatie gesteld is. De PNS wil zij hierbij betrekken. De gesprekken kunnen in commissieverband worden gevoerd en anders kunnen de fracties dat afzonderlijk doen. Mevrouw DE WREEDE lijkt het een goed voorstel. Aan het einde van het proces moet worden gekeken of de nota Participatie goed is geland. De commissie kan de instellingen dan nog door middel van bijvoorbeeld een tafeltjesavond horen. Deze evaluatie moet door de griffie worden uitgevoerd en niet groter worden opgetuigd. De heer BAKKER vindt dat de evaluatie zo snel mogelijk door de griffie wordt uitgevoerd en beperkt moet blijven. De evaluatie kan in februari al terugkomen, omdat het zelfreinigend vermogen ertoe kan bijdragen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dat is de enige waarde die hij aan de evaluatie zou willen toekennen. Mevrouw DE ZOETE vraagt zich af of dit onderzoek de antwoorden geeft die de commissie eigenlijk wil krijgen. De klachten waarover mevrouw Van den Bosch sprak, vallen buiten de evaluatie. PNS is de aanleiding voor de nota. Dat erbij betrekken, lijkt haar een heilloze weg. De VOORZITTER stelt voor dat de fracties zelf nadenken over het moment waarop het effect van het ingevoerde beleid of de door PS genomen beslissingen kunnen worden besproken. Zij raadt de commissie aan de uitkomsten van de Pagina 5 van 8

6 evaluatie af te wachten. Indien de commissie meer zaken onderzocht wil hebben, zou zij moeten nadenken over de manier waarop dat zou moeten gebeuren. Het lijkt haar goed om een overleg met de RAS en in het activiteitenschema op te nemen. Mevrouw VAN DE VONDERVOORT heeft het voorstel als een onderzoeksopzet gelezen om te kijken hoe in de rolverdeling tussen GS en PS de commissie in de gelegenheid is gesteld om haar verantwoordelijkheid en rol op een goede manier waar te kunnen maken. GS en PS kunnen uit het onderzoek lering trekken. 3. Controle en verantwoording 3a. Planningsoverzicht/Langetermijnagenda De VOORZITTER stelt voor om in het voorstel voor de activiteiten van de commissie het gesprek met een RAS op te nemen. De heer Vural heeft zich gemeld om aan de jeugdzorgactiviteit mee te doen. Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN wil voorstellen om een datum voor een presentatie over archeologie in te vullen. Hierbij zou zij de nadruk willen leggen op de positie van archeologie binnen de provincie en of de provincie daarin een rol moet spelen. Mevrouw DE BAKKER denkt dat bij de presentatie de commissie Ruimte en Wonen moet worden uitgenodigd. Dan wordt vanuit de cultuur en ruimtelijke ordening bekeken hoe met archeologie kan worden omgegaan. De heer STOOP vraagt wat met een presentatie beoogd wordt. Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN antwoordt dat de provincie met de neus op een mooi stukje eiland in Zuid-Holland wordt gedrukt. De vraag rijst ook of in het kader van PNS de provincie in de archeologie een taak heeft te vervullen. Over de juridische positie van de provincie moet worden gesproken. Archeologie kan een kostbare vertraging van woningbouwplannen veroorzaken. Verder is het zeer interessant om te weten wat er in de archeologie gebeurt. De heer STOOP is overtuigd van het belang van een presentatie. Hij begrijpt het verband met ruimtelijke ordening en de discussie over de structuurvisie. De heer BAKKER vindt een presentatie leuk, maar zou die graag op een andere plaats willen houden, zodat verschillende partijen dan duidelijk kunnen maken hoe de provincie met archeologie zou moeten omgaan. Mevrouw MEERTS merkt naar aanleiding van motie 102 op dat zij graag wil meedenken en dat zij bij gelegenheid wil meedoen. Mevrouw De ZOETE geeft aan dat voor de bijeenkomst over de jeugdzorg de lector Jeugd en Opvoeding, de heer Diekstra uitgenodigd moet worden. 3b. Voortgang moties De VOORZITTER deelt mee dat de Randstedelijke Rekenkamer antwoord heeft gegeven op de brief over het naar voren halen van het onderzoek naar de wachtlijsten. De Rekenkamer wil eerder starten met het onderzoek, maar heeft over de quickscan nog wat vragen. Mevrouw Van Ginkel, mevrouw De Zoete, mevrouw Westerman en mevrouw De Bakker zullen daarover met de Rekenkamer spreken. Zijzelf zal ook bij het gesprek aanwezig zijn. Pagina 6 van 8

7 Mevrouw DE BAKKER vraagt zich af waar de prestatie-indicatoren terugkomen en wie daarmee aan de slag gaat. Mevrouw VAN DE VONDERVOORT antwoordt dat door het IPO en MOgroep is afgesproken dat de prestatie-indicatoren in het hele land worden geïmplementeerd. Alle instellingen moeten na verloop van tijd alle indicatoren in hun eigen werkwijze geïmplementeerd hebben en terug hebben gekeken naar wat zij hebben gedaan. De heer BAKKER ziet het jongerenpanel als een instrument dat regelmatig kan worden gebruikt. Dat mist hij hier. Is daar een reden voor? Of is dat nog niet aan de orde? Mevrouw VAN GINKEL deelt mee dat dit jaar jeugddebatdagen zijn gehouden. De jongeren wilden een Statenraad voor jongeren in het leven roepen. Met de uitwerking hiervan is een jongere bezig. Zij heeft contact met hem. Zodra hij iets op papier heeft gezet, komt zij hiermee in de commissie terug. De heer BAKKER vraagt wat er na 2009 gebeurt. Hij vindt dat GS gebruik moeten maken van een dergelijk instrument. Aan een jongerenpanel kunnen de komende jaren regelmatig thema s voorgelegd worden. Het panel zal een wat ruimere infrastructuur moeten krijgen, die past bij de suggestie van mevrouw Van Ginkel. Mevrouw VAN GINKEL merkt op dat jongerenpanels regelmatig thema s krijgen voorgelegd, maar een Statenraad voor jongeren zou dit veel breder kunnen oppakken. De VOORZITTER concludeert dat de genoemde moties afgedaan zijn. 4. Afwikkeling vorige vergadering en interne aangelegenheden 4a. Conceptverslag van de vergadering van woensdag 5 november 2008 Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de opmerking van mevrouw Van den Bosch over het jaartal op pagina 3, laatste alinea. Daar moet '2009' in plaats van '2008' staan. Op pagina 13 moet in de laatste zin 'CDA' in 'CU/SGP' worden veranderd. Naar aanleiding van pagina 16, een na laatste alinea wil mevrouw MEERTS weten wat het tekort is. Mevrouw VAN DE VONDERVOORT zegt dat dit duidelijk wordt als het stelsel geïmplementeerd is. Er ligt ook een motie op grond waarvan GS hier nader op terugkomen. 4b. Besluitenlijst van de vergadering van woensdag 5 november 2008 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 5a. Stukken in het kader van de actieve informatieplicht van GS De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 5b. Van derden ontvangen informatie De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Pagina 7 van 8

8 6. Sluiting De VOORZITTER sluit de vergadering om uur. Pagina 8 van 8

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Concept. Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Concept. Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 4 februari 2009 SML09-12 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 18 juni Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 18 juni Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 21 mei 2008 SML 08-82 Status verslag Vastgesteld op 18 juni 2008 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate (Notuleerservice

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Gewijzigd Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Contact W.J. Schuilenburg T 070-441 6585 wj.schuilenburg@pzh.nl Aan De leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland die deelnemen aan de Statencommissie

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio GEWIJZIGD Agenda Statencommissie Bestuur en Middelen Contact Mw. A.M.J.M. (Anne Marie) Kortleve T 070 441 6859 amjm.kortleve@pzh.nl Aan Statenleden die deelnemen aan de Statencommissie Bestuur en Middelen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. 10 maart 2010 SML Status verslag Concept

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. 10 maart 2010 SML Status verslag Concept Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 10 maart 2010 SML10-29 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Vergadering van. De Statencommissie Samenleving. Status verslag. Concept. mevrouw De Bakker PvdD - Leefbaar ZH de heer De Waal

Vergadering van. De Statencommissie Samenleving. Status verslag. Concept. mevrouw De Bakker PvdD - Leefbaar ZH de heer De Waal Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 24 juni 2009 SML09-56 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw I.C. Wendt-Kok (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Samenvatting. van de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn. Op te bergen in de band van 21 april 2010

Samenvatting. van de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn. Op te bergen in de band van 21 april 2010 Op te bergen in de band van 21 april 2010 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. Samenvatting van de vergadering

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Stater.

Lid Gedeputeerde Stater. Lid Gedeputeerde Stater. Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort Contact T 070-441 64 17 F 070-441 7819 agm.vande.vondervoort@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 IP Den Haag T070-4416611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

19 januari 2011 Invullen door PZH. Status verslag Concept. AFWEZIG MET KENNISGEVING: de heer Schuringa

19 januari 2011 Invullen door PZH. Status verslag Concept. AFWEZIG MET KENNISGEVING: de heer Schuringa Verslag Vergadering van De Commissie voor Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 19 januari 2011 Invullen door PZH Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Muda (Notuleerservice

Nadere informatie

VERSLAG * * S TATENGRIFFIE. Registratienummer:

VERSLAG * * S TATENGRIFFIE. Registratienummer: S TATENGRIFFIE V ERSLAG *1348587* Registratienummer: 1348587 Betreft: vergadering van Opinieronde 1 Datum: woensdag 20 juni 2012 Tijd: 14.30 uur Locatie: Kamer van Lelystad, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen aanlevering procedure- door GS vergadering Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Strategisch handelingskader

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Griffie 30 mei 2012 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr,

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen, opent

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Onderwerp: Visie op herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied. Bijlagen: ontwerpbesluit, Visiedocument incl. bijlagen, motie 6-6

Onderwerp: Visie op herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied. Bijlagen: ontwerpbesluit, Visiedocument incl. bijlagen, motie 6-6 Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 september 2014 Onderwerp: Visie op herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied Bijlagen: ontwerpbesluit, Visiedocument incl. bijlagen,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016.

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Aanwezig: Voorzitter: L. Philipsen Commissiegriffier: E. Theunis-Kessels CDA: M. Direks, P. van Duijnhoven, A. Vullings

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Silfhout vandalhuisen, Willemijn

Silfhout vandalhuisen, Willemijn Silfhout vandalhuisen, Willemijn Van: Silfhout vandalhuisen, Willemijn Verzonden: maandag 13 juni 16:13 Aan: Silfhout vandalhuisen, Willemijn Onderwerp: Maandagmail commissie ABF 15 juni Maandagmail commissie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Panel of Klankbordgroep

Panel of Klankbordgroep Cliënten kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij het beleid van de instelling. Met de vraag hun stem te laten horen in datgene wat anders en beter kan vanuit het perspectief van de cliënt.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Het bij dit besluit gevoegde document "tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014" vast te stellen.

Het bij dit besluit gevoegde document tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 vast te stellen. Voordracht aan Provinciale Staten Van Statencommissie Bestuur en Middelen Vergadering Oktober 2014 Nummer Onderwerp Vaststelling tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396 VERSLAG S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *719396* Registratienummer: 719396 Betreft: vergadering van Commissie Samenleving Datum: 20 november 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis,

Nadere informatie

Commissie Beleidsevaluatie

Commissie Beleidsevaluatie Griffie Commissie Beleidsevaluatie Datum commissievergadering : 10 december 2009 DIS-stuknummer : 1614698 Behandelend ambtenaar : W.J.M. van de Wiel Directie/bureau : Statengriffie Nummer commissiestuk

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Hieronder treft u een voor zover mogelijk geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (onder I) is gebaseerd op: (a) de lijst met onderwerpen

Nadere informatie

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 12 april Status verslag. Concept. AANWEZIGE GEDEPUTEERDEN: de heer Van der Sande

Vergadering van. De commissie Bestuur en Middelen. 12 april Status verslag. Concept. AANWEZIGE GEDEPUTEERDEN: de heer Van der Sande Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 12 april 2017 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 7507 Verslag van de openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig de leden Afwezig de leden Plaatsvervangende leden Deelnemers aan de beraadslagingen

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

Agendapunt Besluit / toezegging Actie /

Agendapunt Besluit / toezegging Actie / 1 a. Opening en mededelingen b. Besluitenlijst vorige vergadering c. Besluitvorming over ingekomen stukken De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De commissie neemt kennis van de volgende

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 13 januari 2006 DIS-stuknummer : 1153698 Behandelend ambtenaar : D. Gorgels/H. Tindemans (voorzitter) Directie/afdeling : Griffie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie