Op 17 oktober 2012 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend, ontvangen op d.d. 22 oktober 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op 17 oktober 2012 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend, ontvangen op d.d. 22 oktober 2012."

Transcriptie

1 Geachte heer Von den Hoff, Met deze brief adviseert de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie) u over een klacht die is ingediend tegen mevrouw (-) (hierna: beklaagde), vertaler Nederlands Russisch (wbtv-nr. (-)). Verloop van de procedure Bij brief van 14 september 2012 (ontvangen op 2 oktober 2012) heeft dhr. mr. (-) (hierna: klager), een klacht ingediend bij het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: Bureau Wbtv) over gedragingen van beklaagde met betrekking tot het leveren van vertaaldiensten. Bij brief van 2 oktober 2012 zijn klager en beklaagde door de commissie op de hoogte gesteld van de ontvangst van de klacht. Zij zijn door de commissie uitgenodigd om in het kader van een hoorzitting op 23 november 2012 een toelichting te geven. Beklaagde heeft aangegeven gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord. Klager heeft volstaan met de klachtbrief en een schriftelijke reactie op het verweerschrift. Op 17 oktober 2012 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend, ontvangen op d.d. 22 oktober De klacht is op 9 november 2012 behandeld door een kamer van de commissie, die als volgt is samengesteld: dhr. mr. R.M. Peters dhr. mr. R.G.A. Beaujean mw. drs. H. Kulisanova mw. drs. N. Groenendijk-Feenstra voorzitter, lid, lid, lid. De commissie heeft zich bij de behandeling van de klacht doen bijstaan door dhr. J.J.L. Link, secretaris van de commissie, en mw. A.F. Wegewijs, notulist. Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij dit advies gevoegd. De commissie heeft kennisgenomen van de stukken van het klachtdossier en van hetgeen door beklaagde tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht. De commissie overweegt naar aanleiding daarvan als volgt. De gronden voor de klacht De klacht is naar het oordeel van de commissie als volgt samen te vatten. Beklaagde heeft zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en schending van zakelijke afspraken door na acceptatie van een vertaalopdracht om een voorschot te vragen en

2 daarna om betaling van het gehele bedrag voordat zij de ondertekende gewaarmerkte vertaling zou toezenden. Volgens klager was er sprake van chantage. Toelichting op klacht Klager heeft per een vertaalopdracht aan beklaagde verstrekt. Per is een prijsafspraak gemaakt van 60,- excl. btw. Daarbij zijn geen afspraken gemaakt over de betaling van een voorschot. Nadat beklaagde de vertaling heeft gemaakt, heeft zij klager om een voorschot gevraagd (de helft van het overeengekomen bedrag voor de voltooide opdracht). Pas na betaling van dit voorschot, zou zij de vertaling ter controle mailen. Nadat klager het voorschot had overgemaakt en de vertaling ter controle had ontvangen, verzocht beklaagde om ook het restantbedrag over te maken alvorens de beëdigde vertaling per post aan klager toe te zenden. Klager ziet dit als chantage van beklaagde en is niet op deze eis ingegaan. Beklaagde heeft haar leverings- en betalingsvoorwaarden die afweken van de voorwaarden die door haar werden gehanteerd bij een eerdere vertaalopdracht van klager - niet vooraf kenbaar gemaakt. Klager geeft aan er niet zeker van te zijn dat hij na betaling de vertaling wel toegezonden zal krijgen. Het vertrouwen van klager in beklaagde is ernstig geschonden. Nu de opdracht is geannuleerd, wenst klager het voorschot terug te ontvangen. Beklaagde heeft eerder een opdracht voor klager uitgevoerd waarbij de factuur ook na afloop is betaald. Verweer Beklaagde geeft aan een fout te hebben gemaakt door niet duidelijk van tevoren de voorwaarden voor aanvaarding van de opdracht kenbaar te maken en niet vooraf aan te dringen op een officiële opdrachtbevestiging. Beklaagde heeft als freelance vertaler de afgelopen jaren te maken gehad met wanbetalers. Daarom is zij gaan werken met aanbetalingen en levert ze de vertaling pas na ontvangst van de betaling. Dat doet ze voornamelijk bij zakelijke klanten die ze niet kent en die niet in de omgeving zijn gevestigd. Door de toonzetting van de communicatie tussen klager en beklaagde kreeg beklaagde een gevoel van onmacht. Beklaagde was bang geworden dat, nu klager zo boos was, hij niet meer zou betalen na levering van de vertaling. Zeker omdat de opdrachtbevestiging niet zwart op wit stond, terwijl zij klager na acceptatie van de opdracht wel om een opdrachtbevestiging had gevraagd. Naast het vertaalbureau van klager heeft zij veel tevreden klanten. Beklaagde is ook lid van het NGTV en werkt met de algemene voorwaarden van het NGTV. Zij vermeldt de algemene voorwaarden op haar website. Klager geeft naar aanleiding van het verweerschrift aan dat de werkwijze en toon van beklaagde werden gekenmerkt door een voortdurend wantrouwen, terwijl het vertaalbureau vorig jaar door beklaagde een veel omvangrijkere vertaling heeft laten verrichten, die ondanks een aantal kleine fouten ook door hem is betaald. Het is voor klager onbegrijpelijk dat hij door beklaagde op dergelijke wijze is benaderd, met name omdat hij tegemoet is gekomen aan haar plotselinge eis voor een aanbetaling. Klager heeft met beklaagde telefonisch proberen te overleggen, dat was echter kort van duur doordat beklaagde mededeelde dat het weekend was en vervolgens het gesprek verbrak. Klager vindt de beschuldiging dat hij tegen beklaagde tekeer zou zijn gegaan ernstig en leugenachtig, hij heeft haar rustig en zakelijk aan de telefoon te woord gestaan. Na dat gesprek is de vertaalopdracht geannuleerd en heeft klager een andere professionelere vertaler ingeschakeld. Klager verzoekt beklaagde het reeds aanbetaalde bedrag terug te storten aangezien zijn vertaalbureau ook schade heeft ondervonden, doordat de cliënt ontevreden was over de uiteindelijke lange leveringstijd

3 Beoordeling van de klacht De commissie beschouwt de klacht als gegrond en licht dat als volgt toe. Beklaagde heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt door niet vooraf de voorwaarden voor acceptatie van de opdracht kenbaar te maken en niet vooraf aan te dringen op een officiële opdrachtbevestiging. Het is de commissie niet gebleken dat de voorwaarden met betrekking tot het vooruitbetalen vooraf door beklaagde aan klager kenbaar zijn gemaakt. Het is evenmin gebleken dat beklaagde deze werkwijze bij de eerdere opdracht voor klager heeft gehanteerd. Dit klemt temeer nu ook de voorwaarden van haar beroepsvereniging (NGTV) niet reppen over het doen van aanbetalingen. Nu beklaagde na acceptatie van de opdracht alsnog deze voorwaarden heeft gesteld, is het vertrouwen van klager in beklaagde beschaamd. Dit had eenvoudig voorkomen kunnen worden door de voorwaarden van tevoren duidelijk af te spreken en op papier te zetten. De commissie wijst op de artikelen 1.1 en 4.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv van september Het verzoek van klager om terugbetaling van het reeds betaalde voorschot is een vraag van civielrechtelijke aard en hoort niet tot de bevoegdheid van de commissie. De commissie beschouwt zich ten aanzien van dit klachtonderdeel niet bevoegd. Advies De commissie adviseert het Bureau Wbtv om de klacht gegrond te verklaren. Er is naar het oordeel van de commissie sprake van schending van de zakelijke afspraken tussen klager en beklaagde. De commissie adviseert het Bureau Wbtv echter hieraan geen consequenties te verbinden. De commissie heeft daarbij meegewogen dat beklaagde op de hoorzitting erkend heeft dat zij anders had moeten handelen. Zij heeft spijt betuigd en aangegeven in het vervolg afspraken vooraf duidelijk vast te zullen leggen. Voor zover klager in zijn klacht over beklaagde door het gebruik van termen als machtsmisbruik en chantage heeft bedoeld dat de commissie deze termen letterlijk zou nemen, is de commissie van oordeel dat daarvan geenszins is gebleken. Klager heeft oprecht spijt betuigd van tevoren geen duidelijke afspraken te hebben gemaakt. Beklaagde heeft aangegeven nooit bedoeld te hebben klager te benadelen. De commissie heeft bovendien vastgesteld dat ook door klager een professioneel vertaalbureau - geen duidelijke afspraken vooraf zijn vastgelegd. Het is gebruikelijk dat vertaalbureaus opdrachten vooraf schriftelijk vastleggen in een opdrachtbevestiging waarin onder andere prijsafspraken worden opgenomen. Ook van de kant van klager had meer mogen worden verwacht op het gebied van de communicatie op het gebied van de aan de overeenkomst te stellen voorwaarden. Ten overvloede: Beklaagde maakt als lid van de branchevereniging NGTV gebruik van de algemene voorwaarden van deze vereniging. Beklaagde heeft deze algemene voorwaarden vermeld op haar website, maar zij overhandigt de voorwaarden niet aan haar klanten. Het is voor tolken en vertalers verstandig om gebruik te maken van algemene voorwaarden. Daarmee voorkomen zij in concrete gevallen misverstanden over de aan een opdracht te stellen voorwaarden. Zij kunnen daarbij dan echter niet volstaan met het opnemen van die voorwaarden op de eigen website. Bij opdrachten die per worden verstrekt en geaccepteerd, moeten deze voorwaarden ook aan de klant worden verstrekt (bijvoorbeeld als PDF). Anders bestaat de kans dat men zich niet op de algemene voorwaarden kan beroepen. Ook van de zijde van de klant, in dit geval een professioneel vertaalbureau, is het verstandig te werken met algemene voorwaarden

4 Die algemene voorwaarden moeten per opdracht opnieuw worden verstrekt. Men kan dus niet volstaan met een verwijzing naar eerdere opdrachten. Tot slot Klaagster en beklaagde zullen van de commissie een afschrift van dit advies ontvangen. De commissie stelt het op prijs te zijner tijd te vernemen op welke wijze de klacht door het Bureau Wbtv is, dan wel wordt, afgehandeld. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, bereikbaar onder bovengenoemd telefoonnummer en adres. Hoogachtend, de Klachtencommissie Wbtv J.J.L. Link secretaris mr. R.M. Peters voorzitter - 4 -

5 Bijlage bij het advies van de Klachtencommissie Wbtv (klachtnr ) Toepasselijke artikelen uit de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (september 2009) 1.1 Algemeen Tolken en vertalers gedragen zich zodanig dat het vertrouwen in de beroepsgroep waartoe zij behoren en in hun eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad, ook wanneer zij niet beroepshalve optreden. 4.2 Overeenkomsten Tolken en vertalers leggen overeenkomsten met hun opdrachtgevers zoveel mogelijk schriftelijk vast teneinde misverstanden over de inhoud van de afspraken te voorkomen. Tolken en vertalers stellen, zodra blijkt dat ze een verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of in het geheel niet zullen kunnen nakomen, de opdrachtgever onverwijld daarvan in kennis en treden met hem in overleg over het vervolg of het beëindigen van de opdracht.

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Besluit Gedragscode Wbtv 22 september 2009

Besluit Gedragscode Wbtv 22 september 2009 Besluit Gedragscode Wbtv 22 september 2009 Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau btv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT van de GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN op basis van artikel 9:36 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gemeente Amersfoort/ 18 september 2009 Inleiding Op 14 juni 2009 wendde

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2004/86 Mo i n d e k l a c h t nr. 2004.1627 (037.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 26 november 2009 op het verzoek van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN BV (hierna: KPN), gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Hargreaves

Nadere informatie