de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directie hun zoon disproportioneel heeft gestraft doordat hij niet mee mocht met het schoolkamp. Daarnaast heeft de school onjuist gehandeld toen klagers een klacht hadden ingediend De directie is ingeschakeld door een leerkracht nadat de betrokken leerling uit groep 8 de leerkracht had uitgescholden. Toen is na overleg besloten om de leerling niet mee te laten doen met de sportdag. Dat besluit is zorgvuldig genomen. Dat eveneens een waarschuwing is gegeven om volgend onbehoorlijk gedrag te voorkomen is niet onredelijk. De straf (niet meegaan op schoolkamp) die in het vooruitzicht is gesteld, is naar het oordeel van de Commissie echter te zwaar geweest. De grenzen van behoorlijk gedrag hadden ook bewaakt kunnen worden door bij een mogelijke herhaling een minder zware straf in het vooruitzicht te stellen. Naar aanleiding van de klacht over de klachtenprocedure beveelt de Commissie aan om de klachtenregeling niet alleen ter inzage op school te leggen maar om deze ook op de website van de school te plaatsen. Verder oordeelt de Commissie dat van een schooldirecteur uit oogpunt van zorgvuldige klachtbehandeling verwacht mag worden dat een klacht wordt doorgestuurd naar de juiste persoon als duidelijk is dat de klacht niet bij de juiste persoon terecht is gekomen. ADVIES inzake de klacht van: de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers tegen - de heer F, directeur van E, openbare basisschool voor daltononderwijs te C; - het bevoegd gezag van E, G, verweerders 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij klaagschrift met bijlagen van 16 maart 2012, ingekomen op 20 maart 2012 en aangevuld op 5 april 2012, hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerders ingediend met de volgende inhoud: De heer A en mevrouw De Wit klagen erover dat de schooldirectie twee incidenten in de laatste periode van groep 8 rond hun zoon D onzorgvuldig heeft behandeld. Klagers wijzen er ten aanzien van deze incidenten in het bijzonder op: - dat zij door de directie onvoldoende zijn betrokken bij het gedrag van D op school en de aanpak van de directie; - de directie een intern begeleider bij de situatie had moeten betrekken; - de directie onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven; - de opgelegde straf disproportioneel is geweest. Verder klagen klagers erover dat E geen heldere klachtenprocedure kent en het bevoegd gezag hun klacht onzorgvuldig heeft behandeld. Een en ander zoals is toegelicht en geïllustreerd in het klaagschrift / advies d.d. 6 juni 2012 pagina 1 van 5

2 De Commissie heeft het bevoegd gezag op 23 maart 2012 geïnformeerd over de ontvangen klacht. Na ontvangst van de nadere stukken heeft de Commissie op 11 april 2012 laten weten dat zij de klacht in behandeling neemt en dat verweerders is verzocht om uiterlijk 10 mei 2012 een verweerschrift in te dienen. Het verweerschrift van de directeur en het verweerschrift van het bevoegd gezag heeft de Commissie op 9 respectievelijk 10 mei 2012 ontvangen. Alle stukken zijn over en weer in afschrift aan partijen gestuurd. De mondelinge behandeling van de klacht vond plaats op 16 mei 2012 te Utrecht. Klagers waren aanwezig ter zitting en werden daarbij vergezeld door mevrouw H, extern vertrouwenspersoon, als vertrouwd persoon. De directeur was ook ter zitting aanwezig en het bevoegd gezag werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer J, algemeen directeur a.i. van G. Ter zitting hebben klagers laten weten dat ze op 4 mei 2012 een goed gesprek hebben gevoerd met de heer J en dat de klacht tegen het bevoegd gezag wat hen betreft daarmee is afgehandeld. De klacht tegen het bevoegd gezag is om die reden niet meer ter zitting behandeld. Onder handhaving van hun standpunten hebben partijen een nadere toelichting gegeven. Klagers hebben ter zitting een pleitnotitie overgelegd. Hetgeen in de stukken en op de zitting naar voren is gebracht is, voor zover relevant, zakelijk in dit advies weergegeven. 2. DE FEITEN D zat in het schooljaar in groep 8 van E. Op donderdag 23 juni 2011 oefende groep 8 in de aula voor de schoolmusical. Omdat D zich storend gedroeg stuurde de leerkracht hem naar het klaslokaal. Bij het weglopen noemde D de leerkracht irritant kutwijf. De leerkracht heeft dit aangekaart bij de directie, die vervolgens heeft besloten dat D niet mocht meedoen aan de sportdag. Daarnaast werd besloten dat als D zich opnieuw onbehoorlijk zou gedragen hij van deelname aan de driedaagse schoolreis (29 juni 1 juli 2011) zou worden uitgesloten. Een en ander is die dag verteld aan D en opgenomen in een brief, die verweerder aan klagers heeft gestuurd. Dezelfde dag heeft de leerkracht klagers telefonisch op de hoogte gebracht van het voorval in de aula en van (de besluiten in) de brief die aan hen gestuurd zou worden. Een dag later vernam verweerder dat D via een openbaar toegankelijk Twitter-account kwetsende berichten over klaagster, een van de leerkrachten en de adjunct-directeur had verspreid. Daarop heeft verweerder klagers gebeld met het verzoek diezelfde dag nog op school te komen voor een gesprek. Op vrijdagmiddag 24 juni 2011 hebben verweerder en klagers met elkaar gesproken. Verweerder heeft klagers de Twitterberichten en de brief van 23 juni 2012, die klagers nog niet hadden ontvangen, laten lezen. Verweerder heeft klagers daarna meegedeeld dat D niet mee mocht op het schoolreisje omdat hij zich ondanks de waarschuwing onbehoorlijk had gedragen. Na het weekend heeft D de leerlingen van groep 8 in opdracht van verweerder verteld dat hij een medeleerlinge ten onrechte had beschuldigd van klikken over zijn Twitterberichten. Klagers hebben verweerder in reactie op het gesprek van 24 juni 2011 per e- mailbericht d.d. 28 juni 2012 laten weten dat D tijdens het schoolreisje niet op school zou komen. Na het schoolreisje is D weer naar school gegaan. Op de laatste schooldag hebben klagers een brief aan school gestuurd met de aanhef Geachte leden van de klachtencommissie. Een afschrift van de brief hebben klagers aan het bestuur gestuurd. 3. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE / advies d.d. 6 juni 2012 pagina 2 van 5

3 Partijen zijn het er over eens dat D soms storend gedrag vertoonde. De Commissie is niet gebleken dat de gedragsproblemen van dien aard waren dat het zorgelijk was. Het ligt dan ook niet voor de hand dat verweerder, als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school, klagers over het gedrag van D en de aanpak van eventuele gedragsproblemen zou informeren. Dat is de taak van de leerkracht. De leerkracht is immers verantwoordelijk voor de begeleiding en ontwikkeling van de leerlingen. Als zich problemen voordoen in de begeleiding en/of ontwikkeling dan zal in eerste instantie de leerkracht hierover met ouders spreken. Dat is ook gebeurd. Uit de stukken blijkt dat klagers over D regelmatig en goed contact hadden met de leerkrachten. Aangezien er tot 23 juni 2011 geen directe aanleiding was voor verweerder om klagers te informeren over (de aanpak) van gedragsproblemen acht de Commissie dit onderdeel van de klacht niet gegrond. In de schoolgids is opgenomen dat interne begeleiders leerlingen die speciale zorg nodig hebben kunnen begeleiden. Niet is gebleken dat D speciale zorg nodig had, waardoor er geen reden was om een beroep te doen op de intern begeleider. De klacht hierover is ongegrond. Hierna gaat de Commissie in op de aanpak van de gedragsproblemen vanaf 23 juni Op 23 juni 2011 heeft een van de leerkrachten van D verweerder ingeschakeld nadat D haar voor irritant kutwijf had uitgescholden. Naar het oordeel van de Commissie is een dergelijke uitspraak onbetamelijk zodat het niet onredelijk is dat D daarvoor gestraft werd. Bij het opleggen van een strafmaatregel dient echter zorgvuldig gehandeld te worden. De Commissie stelt vast dat verweerder voorafgaande aan het opleggen van de straf overleg heeft gevoerd met de betrokken leerkracht en de adjunct-directeur. Vervolgens heeft de leerkracht klaagster telefonisch op de hoogte gesteld van het voorval en van het genomen besluit. Verweerder heeft D ingelicht over het besluit dat hij niet mee mocht doen met de sportdag. Het besluit is ook schriftelijk vastgelegd in een brief die op 23 juni 2011 aan klagers is gestuurd. Daarmee heeft verweerder naar het oordeel van de Commissie zorgvuldig gehandeld. Het besluit bevatte ook een laatste waarschuwing. Op zich kan de Commissie zich voorstellen dat verweerder een waarschuwing in de brief heeft opgenomen om volgend onbehoorlijk gedrag te voorkomen en om daarmee een duidelijke grens te stellen. De straf (niet meegaan op schoolkamp) die verweerder in het vooruitzicht heeft gesteld, is naar het oordeel van de Commissie echter te zwaar geweest. Met het schoolkamp wordt het einde van de basisschoolloopbaan gemarkeerd. Het is iets waar veel leerlingen zich jaren op verheugen. Mogelijk als de veiligheid van leerlingen op schoolkamp in het gedrang is door bepaald gedrag van een leerling, zou besloten kunnen worden tot uitsluiting. Daar was in dit geval geen sprake van. Verweerder had de grenzen van behoorlijk gedrag ook kunnen bewaken door bij een mogelijke herhaling een minder zware straf in het vooruitzicht te stellen. Verder overweegt de Commissie dat onvoldoende duidelijk is geworden op welk tijdstip de Twitterberichten zijn verstuurd. Verweerder gaf ter zitting aan dat het ging om berichten van 23 juni 2011, waardoor niet uitgesloten kan worden dat het uitschelden van de leerkracht en het versturen van kwetsende berichten als één incident beschouwd hadden moeten worden. Alles overziend is de Commissie van oordeel dat het klachtonderdeel over de opgelegde straf gegrond is. Wat betreft de aanleiding om de straf op te leggen klagen klagers erover dat verweerder tijdens het gesprek van 24 juni 2011 onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven over de bedreigingen die D richting medeleerlingen zou hebben geuit. Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen stelt de Commissie vast dat D niet mee mocht op schoolkamp omdat hij zich opnieuw onbehoorlijk had gedragen door via Twitter verwensingen te uiten richting zijn leerkracht en de adjunct-directeur. Niet omdat hij mogelijk medeleerlingen via de sociale media had bedreigd. Verweerder heeft klagers daar wel over geïnformeerd, waarbij verweerder heeft opgemerkt dat hij dat niet heeft kunnen verifiëren. Nu verweerder helder heeft / advies d.d. 6 juni 2012 pagina 3 van 5

4 aangegeven waarom D niet mee mocht op schoolkamp is de klacht dat hij onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven ongegrond. Alhoewel het niet als onderdeel van de klacht over onzorgvuldig handelen is geformuleerd heeft de Commissie wel als klacht opgevat dat verweerder de term breken heeft gebruikt tijdens het gesprek dat hij op 24 juni 2011 met klagers heeft gevoerd. Volgens klagers heeft de school door het steeds maar opvoeren van de strafmaat D willen breken. Dat klagers dit pedagogisch onverantwoord vinden blijkt uit de die zij op 28 juni 2011 aan verweerder hebben gestuurd. Uit de schriftelijk reactie die verweerder kort daarop aan klagers heeft gestuurd blijkt dat verweerder met breken heeft bedoeld dat door goede gesprekken te voeren met leerlingen zij tot het inzicht kunnen komen (het breekt door) dat hun gedrag verkeerd was, waarna het gedrag vaak verbetert. De Commissie heeft geen reden om een andere betekenis aan het woord breken toe te kennen en acht de klacht hierover ongegrond. Wat betreft de klacht over de klachtenprocedure stelt de Commissie vast dat in de schoolgids een kort stukje is opgenomen over de klachtenregeling. De klachtenregeling zelf ligt op school ter inzage maar staat niet online. De klachtenregeling is dus wel beschikbaar maar om de regeling optimaal toegankelijk te maken verdient het aanbeveling om deze ook op de website van de school te plaatsen. De klacht van klagers is niet direct terechtgekomen bij de persoon voor wie die was bedoeld. Dat was de contactpersoon want dat stond op de enveloppe. De klachtbrief zelf begint echter met Geachte leden van de klachtencommissie. Dat er hierdoor verwarring is ontstaan is naar het oordeel van de Commissie niet onbegrijpelijk. De Commissie stelt vast dat de klachtbrief na de zomervakantie nog niet in behandeling was genomen. Partijen verschillen van mening over hetgeen vanaf dat moment is gebeurd. Volgens verweerder heeft hij klagers verwezen naar de externe vertrouwenspersoon en heeft hij, toen bleek dat zij geen klachten meer behandelde, uitgezocht wie de nieuwe vertrouwenspersoon was en zijn klagers daarvan op de hoogte gesteld door de contactpersoon. Klagers stellen dat zij zelf contact hebben opgenomen met het bevoegd gezag om te achterhalen wie de (nieuwe) vertrouwenspersoon was. Hoe het ook zij, naar het oordeel van de Commissie had van verweerder uit oogpunt van zorgvuldige klachtbehandeling verwacht mogen worden dat hij de klacht direct had doorgestuurd naar de externe vertrouwenspersoon, nadat hem na de zomervakantie was gebleken dat de klacht niet op de juiste plek terecht was gekomen en dat hij klagers van het doorsturen op de hoogte had gebracht. Dat is niet gebeurd en in zoverre acht de Commissie de klacht over de klachtenprocedure gegrond. 4. OORDEEL VAN DE COMMISSIE De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht over onzorgvuldig handelen van verweerder gegrond is wat betreft het klachtonderdeel dat de opgelegde straf disproportioneel was. Voor het overige is de klacht over het onzorgvuldige handelen ongegrond. De klacht over de klachtprocedure is in zoverre gegrond dat verweerder de klacht niet heeft doorgestuurd naar de externe vertrouwenspersoon toen duidelijk was dat de klacht niet op de juiste plek terecht was gekomen. 5. AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE De Commissie beveelt het bevoegd gezag van E te C aan om de klachtenregeling op de website van de school en op de website van het bevoegd gezag te plaatsen / advies d.d. 6 juni 2012 pagina 4 van 5

5 Aldus gedaan te Utrecht op 6 juni 2012 door mr. P.H.C.M. Schoemaker, voorzitter, drs. M.J.M.N van der Drift en drs. D. Zwarts, leden, in aanwezigheid van mr. A.A. Veraart, secretaris. w.g. mr. P.H.C.M. Schoemaker voorzitter w.g. mr. A.A. Veraart secretaris / advies d.d. 6 juni 2012 pagina 5 van 5

de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling van C, klagers tegen

de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling van C, klagers tegen 105632 - Klacht over kwalificatie van probleemgedrag en over hardere opstelling school na indienen klacht; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de school het gedrag van hun zoon ten onrechte heeft

Nadere informatie

ADVIES. mevrouw A te B, ouder van C, voormalig leerling van obs D te B, klaagster

ADVIES. mevrouw A te B, ouder van C, voormalig leerling van obs D te B, klaagster 107827 - klacht over onprofessioneel handelen leerkracht. ADVIES inzake de klacht van: mevrouw A te B, ouder van C, voormalig leerling van obs D te B, klaagster tegen - mevrouw E, leerkracht groep 7/8

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, vader van B, klager gemachtigde: mevrouw mr. M. Shaaban. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, vader van B, klager gemachtigde: mevrouw mr. M. Shaaban. tegen 107071 ADVIES inzake de klacht van: de heer A, vader van B, klager gemachtigde: mevrouw mr. M. Shaaban tegen de heer C, directeur van D te E, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij klaagschrift van

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 104653 - Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe hun zoon begeleid

Nadere informatie

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

VERLOOP VAN DE PROCEDURE SAMENVATTING 105535 - Klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en het (niet) beantwoorden van brieven; PO Een vader klaagt erover dat de school heeft besloten

Nadere informatie

Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A te B, ouders van C en D, klagers.

Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A te B, ouders van C en D, klagers. 107666 - Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. ADVIES inzake de klacht van: de heer en mevrouw A te B, ouders van C en D, klagers tegen mevrouw E, mevrouw F en mevrouw G, respectievelijk als

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

SAMENVATTING /106161/ Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling; PO

SAMENVATTING /106161/ Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling; PO SAMENVATTING 106132/106161/106162 - Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling; PO Een drietal ouders klaagt over het pedagogisch handelen van de leerkracht en over de wijze

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO

SAMENVATTING Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO SAMENVATTING 106134 - Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO Ouders klagen over de wijze waarop de invalleerkracht, hun zoon benaderde: het ontbrak aan pedagogische

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

SAMENVATTING Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO SAMENVATTING 104398 - Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO In verband met een vacante functie van directeur was er een benoemingsadviescommissie

Nadere informatie

Klacht over discriminatie leerling. Er zijn geen feiten aangevoerd die discriminatie doen vermoeden. ADVIES

Klacht over discriminatie leerling. Er zijn geen feiten aangevoerd die discriminatie doen vermoeden. ADVIES 107920 - Klacht over discriminatie leerling. Er zijn geen feiten aangevoerd die discriminatie doen vermoeden. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A, klagers tegen ADVIES mevrouw B, directeur, en mevrouw

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager SAMENVATTING 105724 - Klacht over schorsing; VO Een vader klaagt erover dat de school zijn zoon op onjuiste gronden heeft geschorst en voor deze schorsing geen eenduidige reden heeft aangevoerd. De school

Nadere informatie

Een school of schoolbestuur mag stukken die persoonsgegevens bevatten niet zomaar delen met derden. ADVIES inzake de klacht van:

Een school of schoolbestuur mag stukken die persoonsgegevens bevatten niet zomaar delen met derden. ADVIES inzake de klacht van: 108218 - Een school of schoolbestuur mag stukken die persoonsgegevens bevatten niet zomaar delen met derden. ADVIES inzake de klacht van: de heer en mevrouw [klagers] te [woonplaats], ouders van twee voormalige

Nadere informatie

Klacht over pedagogische handelwijze leerkracht en afhandeling van de klacht daarover; PO

Klacht over pedagogische handelwijze leerkracht en afhandeling van de klacht daarover; PO 104858 - Klacht over pedagogische handelwijze leerkracht en afhandeling van de klacht daarover; PO Klacht van ouders over onverantwoord pedagogisch gedrag van de voormalig leerkracht van hun zoon. De directeur

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Klacht over te zwaar en dubbel straffen van een leerling en over niet nakomen van afspraken. ADVIES

Klacht over te zwaar en dubbel straffen van een leerling en over niet nakomen van afspraken. ADVIES 107973 - Klacht over te zwaar en dubbel straffen van een leerling en over niet nakomen van afspraken. ADVIES inzake de klacht van: [klagers], wonende te [woonplaats], ouders van [leerling], klagers tegen

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers SAMENVATTING 106199 - klacht over ontbreken probleemomschrijving en ondersteuning bij dyslexie, over gebrekkige communicatie en over onveilige schoolomgeving; PO Als (gedrags)problemen de ontwikkeling

Nadere informatie

ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B en C, voormalige leerlingen op D te E, klagers

ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B en C, voormalige leerlingen op D te E, klagers 107205 ADVIES inzake de klacht van: de heer en mevrouw A, ouders van B en C, voormalige leerlingen op D te E, klagers tegen de heer F, directeur mevrouw G, intern begeleider (ib er) mevrouw H, leerkracht,

Nadere informatie

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren.

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren. 108408 - Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren. inzake de klacht van: ADVIES [Klager], wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, communicatie en dossiervorming; PO

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, communicatie en dossiervorming; PO SAMENVATTING 105921 - Klacht over begeleiding, communicatie en dossiervorming; PO Ouders klagen erover dat de school hen jarenlang niet juist heeft geïnformeerd, onjuiste informatie in het onderwijskundig

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen 107270 - Als een school extra begeleiding inzet en dit in een plan beschrijft is het goed het plan met ouders te bespreken en door de ouders voor gezien te laten tekenen. inzake de klacht van: ADVIES de

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over onzorgvuldig handelen directie en MR bij invoering continue rooster; PO

SAMENVATTING Klacht over onzorgvuldig handelen directie en MR bij invoering continue rooster; PO SAMENVATTING 104849 - Klacht over onzorgvuldig handelen directie en MR bij invoering continue rooster; PO Een aantal ouders klaagt erover dat de directeur onzorgvuldig heeft gehandeld door aan de MR een

Nadere informatie

ADVIES. de heer [klager] en mevrouw [klaagster] te [woonplaats], ouders van [de leerling], klagers

ADVIES. de heer [klager] en mevrouw [klaagster] te [woonplaats], ouders van [de leerling], klagers 108344 - Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet. ADVIES inzake de klacht van: de heer [klager]

Nadere informatie

mevrouw A en de heer B, ouders van C, voormalig leerling van de openbare basisschool D te E, klagers

mevrouw A en de heer B, ouders van C, voormalig leerling van de openbare basisschool D te E, klagers 106767 - Bij mogelijk pesten moet een school pestprotocol toepassen. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A en de heer B, ouders van C, voormalig leerling van de openbare basisschool D te E, klagers tegen

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A, moeder van B, ex-leerlinge van de openbare basisschool C te D, klaagster. tegen

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A, moeder van B, ex-leerlinge van de openbare basisschool C te D, klaagster. tegen SAMENVATTING Landelijke 104368 Doordat de leerkracht bij de aanpak van een ruzie de ene leerling wel en de andere leerling niet heeft gehoord is de klacht over de afhandeling van de ruzie gegrond, in die

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A te B, grootouders en verzorgers van C, klagers. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A te B, grootouders en verzorgers van C, klagers. tegen 107586 - Als er zorg is bij ouders over een docent en de school deelt die zorg, dan is het goed om daarover zo snel mogelijk in gesprek te gaan. inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A te B,

Nadere informatie

de heer [verweerder], waarnemend directeur van openbare basisschool [de school] (hierna: de school) te [vestigingsplaats], verweerder

de heer [verweerder], waarnemend directeur van openbare basisschool [de school] (hierna: de school) te [vestigingsplaats], verweerder 107974 - Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op informatie. Een school moet een gezaghebbend voogd informeren over de ontwikkeling van een leerling. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw [klaagster]

Nadere informatie

Bij voorwaardelijke bevordering moet de school contact met ouders houden over de resultaten van de leerling. ADVIES

Bij voorwaardelijke bevordering moet de school contact met ouders houden over de resultaten van de leerling. ADVIES 107518 - Bij voorwaardelijke bevordering moet de school contact met ouders houden over de resultaten van de leerling. inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A te B, ouders van C, leerling van

Nadere informatie

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school. 106691 - Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school. inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te

Nadere informatie

ADVIES. de heer A, wonende te B, mede namens andere ouders van school C, klagers. mevrouw F, voorzitter van de medezeggenschapsraad van C, verweerster

ADVIES. de heer A, wonende te B, mede namens andere ouders van school C, klagers. mevrouw F, voorzitter van de medezeggenschapsraad van C, verweerster 107267 - Als de ouderraad verkiezingen aankondigt en voldoende aanmeldingen heeft ontvangen, moet hij de verkiezingen ook houden. inzake de klacht van: ADVIES de heer A, wonende te B, mede namens andere

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO SAMENVATTING 105106 - Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO Volgens klaagster is de school tekortgeschoten in de begeleiding van haar dochter en is voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over (de wijze van) communicatie en het vastleggen van afspraken.

SAMENVATTING. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over (de wijze van) communicatie en het vastleggen van afspraken. SAMENVATTING 106063 - Klacht over gebrekkige communicatie met school, het weigeren van de toegang van ouder tot de school en over de klachtafhandeling door het bevoegd gezag; VSO Een ouder klaagt erover

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft adequaat opgetreden tegen het pesten van een leerling. ADVIES

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft adequaat opgetreden tegen het pesten van een leerling. ADVIES 107717 - De school heeft adequaat opgetreden tegen het pesten van een leerling. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A te B, moeder van G, klaagster tegen mevrouw C, directeur van obs D te B, verweerster

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO

SAMENVATTING Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO SAMENVATTING 106086 - Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO Een ouder klaagt erover dat de leerkrachten haar dochter hebben gedemotiveerd, angstig hebben gemaakt

Nadere informatie

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster 107299 - De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A te

Nadere informatie

Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen.

Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen. 107823 Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen. Landelijke ADVIES inzake de klacht van: mevrouw A, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies. 107257 - De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A en de heer B te G/H, ouders van C, klagers tegen mevrouw D, directeur van

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw [klaagster] te [woonplaats], moeder van [de leerling], tegen

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw [klaagster] te [woonplaats], moeder van [de leerling], tegen 108386 - Klacht over groepsindeling is ongegrond; de leerling is bij de indeling niet gediscrimineerd vanwege haar gezondheid. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw [klaagster] te [woonplaats], moeder van

Nadere informatie

Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim. ADVIES

Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim. ADVIES 107857 - Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim. inzake de klacht van: ADVIES de heer A te H, vader van B en C, voormalig leerlingen van de openbare basisschool

Nadere informatie

Klacht over begeleiding leerling is ongegrond. De schoolleiding heeft een taak bij de oplossing van een geschil tussen docent en ouders.

Klacht over begeleiding leerling is ongegrond. De schoolleiding heeft een taak bij de oplossing van een geschil tussen docent en ouders. 108027 - Klacht over begeleiding leerling is ongegrond. De schoolleiding heeft een taak bij de oplossing van een geschil tussen docent en ouders. ADVIES inzake de klacht van: [klager 1] en [klager 2] te

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer A en mevrouw B te G, ouders van C, leerlinge van D te G, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer A en mevrouw B te G, ouders van C, leerlinge van D te G, klagers SAMENVATTING 106480 - klacht over niet in acht nemen van regels herkansing, bevordering, informatie en beroep en over de begeleiding en communicatie; VO Ouders klagen erover dat de school haar eigen procedures

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO

SAMENVATTING Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO SAMENVATTING 104907 - Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO Klager klaagt erover dat een afdelingsleider leugens over zijn zoon heeft verspreid. Dat is niet

Nadere informatie

Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren. ADVIES

Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren. ADVIES 108037 - Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren. ADVIES inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], ouder van [de leerling], klaagster

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers SAMENVATTING 105307 - Klacht over onveilig schoolklimaat, niet optreden tegen pesten; PO Klagers klagen dat op de school een onveilig en ongezond pedagogisch klimaat heerst. Daarbij is niet adequaat opgetreden

Nadere informatie

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft.

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft. 108179 - Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft. ADVIES inzake de klacht van: [klager] te [woonplaats], ouder van [de leerling],

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, vader van C, klager. tegen. D College, locatie E, te B, verweerster

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, vader van C, klager. tegen. D College, locatie E, te B, verweerster 107548 - Een school moet de niet-gezaghebbende ouder die daar om verzoekt, informatie verstrekken over belangrijke zaken die de persoon, verzorging of opvoeding van het kind betreffen. inzake de klacht

Nadere informatie

De klacht over het schooladvies is ongegrond omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen

De klacht over het schooladvies is ongegrond omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen 107650 - De klacht over het schooladvies is ongegrond omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A te

Nadere informatie

Klacht over een melding bij Veilig Thuis en de beperkte toegang van de leerling tot de school. ADVIES

Klacht over een melding bij Veilig Thuis en de beperkte toegang van de leerling tot de school. ADVIES 107817 - Klacht over een melding bij Veilig Thuis en de beperkte toegang van de leerling tot de school. inzake de klacht van: ADVIES [klaagster] te [woonplaats], moeder van [de leerling], klaagster, tegen

Nadere informatie

Klacht gescheiden ouder over partijdige houding school. School moet waakzaam zijn met het doorsturen van vertrouwelijke mailberichten.

Klacht gescheiden ouder over partijdige houding school. School moet waakzaam zijn met het doorsturen van vertrouwelijke mailberichten. 108183 - Klacht gescheiden ouder over partijdige houding school. School moet waakzaam zijn met het doorsturen van vertrouwelijke mailberichten. ADVIES inzake de klacht van: [Klager] wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, D, E en F A, klager. tegen

SAMENVATTING. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, D, E en F A, klager. tegen SAMENVATTING 105668 - Klacht over informatieverstrekking aan derden, over informeren van ouders over vorderingen/welbevinden, over niet volledig/niet tijdig verstrekken van leerlingdossiers, over niet

Nadere informatie

ADVIES. de directie van [de school] en het College van Bestuur van de [stichting], verweerders gemachtigde: de heer mr. W.Th.A.

ADVIES. de directie van [de school] en het College van Bestuur van de [stichting], verweerders gemachtigde: de heer mr. W.Th.A. 108337 ADVIES inzake de klacht van: de heer [klager] te [plaatsnaam], student van [de school], klager gemachtigde: mevrouw [familielid van klager] tegen de directie van [de school] en het College van Bestuur

Nadere informatie

De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen. ADVIES

De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen. ADVIES 107445 - De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen. Landelijke ADVIES inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster tegen de directie van basisschool D te B, verweerder 1.

Nadere informatie

ADVIES. [klagers] klagen over de inhoud van het schooladvies voortgezet onderwijs van hun zoon [de leerling] en de daarbij gevolgde procedure.

ADVIES. [klagers] klagen over de inhoud van het schooladvies voortgezet onderwijs van hun zoon [de leerling] en de daarbij gevolgde procedure. 108092 - Klacht over schooladvies wordt teughoudend getoetst. Schooladvies is gebaseerd op objectieve gegevens en is zorgvuldig tot stand gekomen. ADVIES inzake de klacht van: de heer en mevrouw [klagers]

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over beetpakken van leerling, schorsing, niet toelaten tot schoolkamp en over machtsmisbruik door bestuur; PO

SAMENVATTING Klacht over beetpakken van leerling, schorsing, niet toelaten tot schoolkamp en over machtsmisbruik door bestuur; PO SAMENVATTING 105740 - Klacht over beetpakken van leerling, schorsing, niet toelaten tot schoolkamp en over machtsmisbruik door bestuur; PO Ouders klagen erover dat de leerkracht hun zoon heeft vastgepakt.

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over o.a. onderwijskundige begeleiding en informatieverstrekking; PO

SAMENVATTING Klacht over o.a. onderwijskundige begeleiding en informatieverstrekking; PO SAMENVATTING 105574 - Klacht over o.a. onderwijskundige begeleiding en informatieverstrekking; PO Een ouderpaar klaagt er onder andere over dat de school rugzakgelden heeft aangewend zonder daarover vooraf

Nadere informatie

ADVIES. De Commissie heeft besloten om de twee resterende klachtonderdelen in behandeling te nemen en heeft deze als volgt samengevat:

ADVIES. De Commissie heeft besloten om de twee resterende klachtonderdelen in behandeling te nemen en heeft deze als volgt samengevat: 108172 - Klacht over klachtbehandeling. Bij de behandeling van ene klacht moet het schoolbestuur voldoen aan de eigen klachtenregeling, maar ook aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Nadere informatie

ADVIES. de heer B, bestuurder van schoolbestuur C, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (verder: C) te D, verweerder,

ADVIES. de heer B, bestuurder van schoolbestuur C, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (verder: C) te D, verweerder, 107777 - Klacht over buitenschoolse opvang. Het schoolbestuur had de verandering van bsoaanbieder eerder moeten communiceren; maar de wijziging is vervolgens goed afgehandeld. inzake de klacht van: de

Nadere informatie

Advies aan: Het bestuur van Stichting X, Stichting voor Speciaal Onderwijs (verder: het bevoegd gezag),

Advies aan: Het bestuur van Stichting X, Stichting voor Speciaal Onderwijs (verder: het bevoegd gezag), LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE KATHOLIEK ONDERWIJS Schooladvies en deelname aan Citotoets. De Commissie stelt vast dat er geen aanknopingspunten zijn om de oordeelsvorming van verweerder in twijfel te trekken.

Nadere informatie

Klacht over bejegening door docent is ongegrond omdat van onheuse bejegening niet is gebleken. ADVIES

Klacht over bejegening door docent is ongegrond omdat van onheuse bejegening niet is gebleken. ADVIES 108170 - Klacht over bejegening door docent is ongegrond omdat van onheuse bejegening niet is gebleken. ADVIES inzake de klacht van: [klager], ouder van [leerling], klager tegen [verweerder 1], docent

Nadere informatie

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch gezien niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht.

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch gezien niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht. 107563 - Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch gezien niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht. inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te

Nadere informatie

108174/108175/ Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld. ADVIES

108174/108175/ Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld. ADVIES 108174/108175/108176 - Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld. ADVIES inzake de klacht van: mevrouw [klager1] te [plaatsnaam], moeder van [leerling1], mevrouw [klager2]

Nadere informatie

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was. ADVIES

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was. ADVIES 107720 - Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was. inzake de klacht van: ADVIES [klager] te [woonplaats], vader van [de leerling], klager, tegen - [verweerder1],

Nadere informatie

ADVIES. de heer [klager] en mevrouw [klaagster] te [plaatsnaam], ouders van [leerling],

ADVIES. de heer [klager] en mevrouw [klaagster] te [plaatsnaam], ouders van [leerling], 108162 ADVIES inzake de klacht van: de heer [klager] en mevrouw [klaagster] te [plaatsnaam], ouders van [leerling], tegen - de heer [directeur], directeur openbare basisschool [de school] te [plaatsnaam]

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over onprofessioneel handelen van directeur en intern begeleider en onpedagogisch handelen van leerkracht; PO

SAMENVATTING Klacht over onprofessioneel handelen van directeur en intern begeleider en onpedagogisch handelen van leerkracht; PO SAMENVATTING 106129 - Klacht over onprofessioneel handelen van directeur en intern begeleider en onpedagogisch handelen van leerkracht; PO De zoon van klagers is van school verwijderd wegens een verstoorde

Nadere informatie

ADVIES / advies d.d. 6 februari 2018 pagina 1 van 5

ADVIES / advies d.d. 6 februari 2018 pagina 1 van 5 107965 - Klacht student ROC over verwijdering is ongegrond. ADVIES inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], klaagster gemachtigde: de heer mr. G.J. Mulder tegen [de school] te [woonplaats], verweerder

Nadere informatie

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES 107494 - De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. inzake de klacht van: mevrouw A te B, ouder van C, klaagster tegen ADVIES mevrouw D, docent Beeldende Kunst aan E te

Nadere informatie

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. UITSPRAAK

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. UITSPRAAK 107912 - Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te C, appellante, hierna te noemen A, gemachtigde: mevrouw

Nadere informatie

de heer A te F, vader van B, C en D, leerlingen van de openbare basisschool E te F, klager

de heer A te F, vader van B, C en D, leerlingen van de openbare basisschool E te F, klager 107620 - Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven. ADVIES inzake de klacht van: de heer A te F, vader van B, C en D, leerlingen van de openbare basisschool

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 108510 - Klacht dat leerkracht niet met ouders in gesprek wil is gegrond. de schriftelijke waarschuwing aan vader is niet conform de procedure opgelegd en niet duidelijk is hoe hij in bezwaar kon tegen

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te D, ouders van B, leerling aan het C te E, klagers. tegen

SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te D, ouders van B, leerling aan het C te E, klagers. tegen SAMENVATTING 106095 - Klacht over (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag door conciërge, onvoldoende onderzoek door rector en onvoldoende actie van rector bij vinden nieuwe school; VO Een ouderpaar

Nadere informatie

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is. 108063 - Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is. inzake de klacht van: ADVIES [klaagster], wonende te [woonplaats], moeder

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO

SAMENVATTING Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO SAMENVATTING 105851 - Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO Klagers klagen erover dat de school de afspraken die in het kader van de overgang

Nadere informatie

Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit. ADVIES

Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit. ADVIES 107937 - Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit. ADVIES inzake de klacht van: [klagers], ouders van [leerling], klagers gemachtigde:

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster. tegen. mevrouw D, directeur van obs E te F, verweerster

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster. tegen. mevrouw D, directeur van obs E te F, verweerster 107770 - Klacht over melding Veilig Thuis. School mocht zorgmelding doen en heeft het welbevinden van de leerling serieus genomen. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster tegen ADVIES

Nadere informatie

School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot. ADVIES

School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot. ADVIES 107679 - School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot. inzake de klacht van: A te B, moeder van C, klaagster tegen - D, docent op E, locatie F en - G, docent

Nadere informatie

klacht over afhandeling incident en melding veilig thuis door de adjunct-directeur gegrond omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld.

klacht over afhandeling incident en melding veilig thuis door de adjunct-directeur gegrond omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld. 108722 - klacht over afhandeling incident en melding veilig thuis door de adjunct-directeur gegrond omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld. ADVIES inzake de klacht van: mevrouw [klaagster] en de heer [klager]

Nadere informatie

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van:

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van: 104524 SAMENVATTING Landelijke De leerling is lid van een geloofsgenootschap dat (negatief) in landelijke publiciteit is geweest en wilde daar op school over spreken. Een leerling heeft geen recht op een

Nadere informatie

De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school. ADVIES. inzake de klacht van:

De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school. ADVIES. inzake de klacht van: 107473 - De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school. inzake de klacht van: de heer A te B, klager gemachtigde: mevrouw mr. L.F.M. Meles tegen ADVIES het

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en communicatie rond besluit dat leerling van school moest; VO

SAMENVATTING Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en communicatie rond besluit dat leerling van school moest; VO SAMENVATTING 105743 - Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en communicatie rond besluit dat leerling van school moest; VO Een vader klaagt er onder andere over dat de school

Nadere informatie

ADVIES. de heer A, wonende te B, vader van drie leerlingen van basisschool C te D, klager

ADVIES. de heer A, wonende te B, vader van drie leerlingen van basisschool C te D, klager 107506 - Een school is niet verplicht om mee te werken aan een (wijziging van de) omgangsregeling inzake de klacht van: ADVIES de heer A, wonende te B, vader van drie leerlingen van basisschool C te D,

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A en de heer B te C, ouders van D, klagers. tegen. de heer E, rector van het F, te G, verweerder

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A en de heer B te C, ouders van D, klagers. tegen. de heer E, rector van het F, te G, verweerder 107284 - Ook bij lokale afspraken over een matchings- en plaatsingsprocedure moet het schoolbestuur informatie geven over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om een leerling niet toe

Nadere informatie

de directeur van basisschool [de school] te [vestigingsplaats], verweerder gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. Houtakkers

de directeur van basisschool [de school] te [vestigingsplaats], verweerder gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. Houtakkers 107977 - Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Een school kan zich niet beroepen op een echtscheidingsconvenant om te bepalen of partners van gescheiden ouders bij oudergesprekken mogen

Nadere informatie

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte. ADVIES

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte. ADVIES 107282 - Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte. inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, leerlinge van openbare basisschool E, klagers tegen de

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A en de heer B, wonende te D, moeder en stiefvader van C, hierna te noemen klagers,

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A en de heer B, wonende te D, moeder en stiefvader van C, hierna te noemen klagers, 104254 SAMENVATTING Leerling heeft gedragsproblemen en is enkele malen geschorst. Uiteindelijk is ze in een Reboundtraject geplaatst. School erkent dat de communicatie met ouders verbeterd kan worden.

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS Advies 2014/038 2 juli 2014 Schorsing naar aanleiding van pesten Klagers zijn het niet eens met de wijze waarop de rector de schorsing van hun zoon heeft

Nadere informatie

ADVIES. [schoolbestuur] (hierna: [schoolbestuur]) te [vestigingsplaats], verweerder

ADVIES. [schoolbestuur] (hierna: [schoolbestuur]) te [vestigingsplaats], verweerder 108302 - Klacht over niet toelaten leerling; de school heeft op grond van het plaatsingssysteem kunnen besluiten de leerling niet toe te laten. De communicatie en de informatie over het plaatsingssysteem

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, vader van C, D en E, (ex)-leerlingen van de basisschool F te B, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, vader van C, D en E, (ex)-leerlingen van de basisschool F te B, klager SAMENVATTING 105647 - Klacht gescheiden ouder over communicatie, handelwijze schoolmaatschappelijk werkster, schooladvies, ontvankelijkheidsvragen; PO Een klachtonderdeel is al behandeld op school- en

Nadere informatie

ADVIES. 2. Klaagster klaagt erover dat de school informatie over de kwestie zonder toestemming heeft gedeeld met derden.

ADVIES. 2. Klaagster klaagt erover dat de school informatie over de kwestie zonder toestemming heeft gedeeld met derden. 107764 - Klacht over veiligheid, communicatie en klachtbehandeling. Schooldirecteur had moeten onderzoeken of twee leerlingen uit elkaar konden worden gehaald door ze in aparte klassen te plaatsen. inzake

Nadere informatie

Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond ADVIES

Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond ADVIES 107723 - Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende te G, ouders van B, klagers, gemachtigde:

Nadere informatie

De school heeft een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep mogen plaatsen.

De school heeft een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep mogen plaatsen. 107579 - De school heeft een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep mogen plaatsen. inzake de klacht van: mevrouw A en de heer B, wonende te C, klagers van

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

SAMENVATTING AD V I E S

SAMENVATTING AD V I E S SAMENVATTING 104125 Klacht over uitblijven maatregel na ongewenst gedrag BVE Klaagster klaagt erover dat verweerder geen maatregelen heeft genomen om haar klasgenoot van de opleiding te verwijderen c.q.

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A, ouders van B, wonend te C, klagers. tegen. Onderwijsstichting D, gevestigd te E, verweerder

ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A, ouders van B, wonend te C, klagers. tegen. Onderwijsstichting D, gevestigd te E, verweerder 107779 - Een schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten een leerling niet toe te laten tot de school van haar eerste voorkeur. inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A, ouders van B,

Nadere informatie

Klacht over niet mogen doorstromen van vmbo-basis naar vmbo-kader. ADVIES

Klacht over niet mogen doorstromen van vmbo-basis naar vmbo-kader. ADVIES 108328 - Klacht over niet mogen doorstromen van vmbo-basis naar vmbo-kader. ADVIES inzake de klacht van: [Klager] te [woonplaats], vader van [leerling], klager tegen [Verweerder], directeur van [de school],

Nadere informatie