Regionale Agenda Wonen deel A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Agenda Wonen deel A"

Transcriptie

1 Bijlage bij agendapunt.. Regionale Agenda Wonen deel A Contactpersonen I. van der Burgt S. Wessels Telefoon (073) (040) Poho Ruimte en Wonen SRE / RRO Zuidoost-Brabant, 13 juni 2012 (Sub)-regionale werkgroepen wonen SRE / Zuidoost-Brabant Eindhoven-Helmond De Kempen De Peel Best Bergeijk Asten Eindhoven Bladel Cranendonck Geldrop-Mierlo Eersel Deurne Helmond Oirschot Gemert-Bakel Nuenen Reusel-De Mierden Heeze-Leende Son en Breugel Laarbeek Valkenswaard Someren Veldhoven Waalre 1

2 0. Inleiding In het RRO van december 2011 zijn een aantal opgaven geformuleerd waar het Ambtelijk Overleg Wonen én bestuurders mee aan de slag gaan in Deze opgaven betreffen: 1) Het maken van nieuwe regionale woningbouwafspraken op basis van de geactualiseerde provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose (juni 2012); 2) Overcapaciteit en de wijze van sturing daarop samen met het verzoek van de Kempengemeenten- inhoudelijk verder bespreken in het Ambtelijk Overleg Wonen en zo nodig aan de orde laten komen in Poho / RRO (najaar 2012). 3) De regionale thema s, zoals deze met name in de Regionale Woonvisie zijn benoemd, beschouwen als opgaven voor In de concept-woonvisie, Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt, gaat het om de volgende drie thema s: a. Oog voor kenniswerkers en lage-lonen-arbeidsmigranten; b. Naar een nieuw evenwicht van sterke steden en een vitaal landelijk gebied; c. Duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande voorraad. De gemeenten hebben hun zienswijze gegeven op de concept-woonvisie. Deze worden gebundeld in de Nota van beantwoording zienswijzen en besproken in het Portefeuillehoudersoverleg d.d 13 juni De regioraad zal op 28 juni de Regionale Woonvisie behandelen. In het voorjaar van 2012 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een geactualiseerde provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het vlak van wonen in beeld gebracht. Aan de hand van de ontwikkeling van bevolking en huishoudens is de benodigde woningbouw in de komende periode doorberekend. De prognose vormt de basis voor het maken van nieuwe regionale woningbouwafspraken, zoals verankerd in de Verordening Ruimte. In deze Regionale Agenda Wonen leggen wij u ter besluitvorming de genoemde woningbouwafspraken (1) voor en informeren wij u over de kwalitatieve agenda (2): wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaat het verder. Tenslotte staan we in deze Agenda stil bij de stand van zaken op de woningmarkt. Deze kenmerkt zich door een grote stagnatie in de woningbouw. Aan de hand van de in aanbouw genomen woningen wordt een beeld geschetst voor de korte termijn. 2

3 1. Regionale woningbouwafspraken 2012 Het kader voor de woningbouwprogrammering en -planning wordt gevormd door de meest actuele provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose (2011). De prognose geeft inzicht in de ontwikkeling van de bevolking en de woningvoorraad voor de eerste tienjaarsperiode, met een doorkijk naar De Verordening Ruimte geeft aan dat er jaarlijks in het RRO woningbouwafspraken gemaakt moeten worden. Deze afspraken betreffen in de minimale variant afspraken over de te realiseren nieuwbouwwoningen in de eerste tienjaarsperiode De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Wat komt er uit de nieuwe prognose? In de provincie Noord-Brabant, en de regio Zuidoost, groeit de bevolking de komende decennia nog. Volgens de nieuwe prognose neemt het inwonertal in Zuidoost Brabant toe van zo n inwoners in 2011, tot een aantal van een kleine inwoners aan het begin van de jaren dertig, ca 4,3 %. Een groei van ca personen. Voor de subregio Eindhoven-Helmond betekent dit een procentuele groei van de bevolking met ca 5,8 %. In De Kempen groeit de bevolking met ca 0,7 % en De Peel met 1,5 %. Overigens neemt op termijn de bevolkingsgroei af. De natuurlijke aanwas van de bevolking (het verschil tussen geboorten en sterftegevallen) slaat in de tweede helft van de jaren twintig in Brabant om van een natuurlijke aanwas naar een natuurlijke afname. Het aantal sterfgevallen overtreft vanaf dat moment het aantal geboorten. Ook de woningvoorraad neemt in de gehele periode in Zuidoost-Brabant toe van ca in 2011 naar ruim woningen in Een groei van ruim woningen. De groei van de woningvoorraad verschilt procentueel per subregio: Eindhoven-Helmond 15,8%, De Kempen 14,0% en De Peel 12,7%. In absolute aantallen neemt de voorraad met ca woningen het meest toe in de subregio Eindhoven- Helmond. Dit is logisch gezien de al aanwezige concentratie van bevolking en woningen in deze subregio (stedelijk concentratiegebied). De landelijke regio De Kempen kent een groei van ca woningen. In de landelijke regio De Peel neemt de woningvoorraad met ca woningen toe. Wat verandert er ten opzichte van de vorige prognose? Vergeleken met de prognose 2008 ligt de bevolkingsgroei volgens de prognose 2011 hoger. Een belangrijke oorzaak ligt in de hogere levensverwachting, waardoor de sterfte-aantallen lager liggen. Ondanks de stijgende levensverwachting is overigens wel een toename van het aantal sterfte-gevallen te verwachten in de komende decennia. Deze ontstaat door de vergrijzing van de omvangrijke naoorlogse geboortegeneraties. Als gevolg van de hogere levensverwachting, en ook bijgestelde buitenlandse migratiesaldi, wordt een hoger bevolkingsmaximum bereikt, en ligt het omslagpunt van groei naar krimp later in de tijd. De woningvoorraad bereikt een hoger maximum vergeleken met de vorige prognose. Hier speelt onder invloed van vergrijzing en individualisering, vooral de sterke huishoudensgroei een rol. Verwacht wordt dat er in Zuidoost-Brabant rond 2030 zo n woningen staan. In de prognose 2008 werd verwacht dat er rond 2030 een voorraad van ca woningen bereikt zou zijn. Een positief verschil van ca woningen. 3

4 1.2. Actualisatie regionale woningbouwafspraken/regionaal woningbouwprogramma Het huidige Regionaal woningbouwprogramma is vastgesteld op 17 december Uitgangspunt in het programma is dat het flexibel en realistisch moet zijn. Geen statisch programma waarbij je pas na 5 of 10 jaar kijkt hoe het ermee staat, maar een programma dat aangepast wordt als daar aanleiding voor is en dat met de tijd meegaat. Het is nu medio 2012, er is een nieuwe provinciale prognose verschenen en er bleken nog enkele onduidelijkheden te bestaan over de uitvoering van het programma. Die onduidelijkheid betrof het al dan niet meetellen van ruimte-voor-ruimtewoningen, woningen voor arbeidsmigranten en extramuralisatie etc. De Regionale Agenda Wonen die door u op 1 februari 2012 is vastgesteld, heeft die onduidelijkheden weggenomen. De Verordening Ruimte geeft aan dat jaarlijks afspraken gemaakt dienen te worden in het RRO over het woningbouwprogramma voor de eerste tienjaarsperiode. Bij deze kwantitatieve afspraken, hoort een aantal uitgangspunten op basis waarvan de afspraken gemaakt worden. In het Poho/RRO van 30 november 2011 / 1 februari 2012 zijn de uitgangspunten al aan de orde geweest. Voor de duidelijkheid worden ze hieronder nog eens genoemd. 4

5 De uitgangspunten 1. Realistische planning en programmering De meest actuele provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose (2011) vormt het uitgangspunt voor de gemeentelijke woningbouwplanning en - programmering. 2. De SRE-Regionale Agenda en het SRE-werkprogramma zegt dat afspraken over het woningaanbod worden gemaakt op regionaal niveau en dat daarbij het accent ligt op subregionale afstemming en beleidssynchronisatie. Oftewel: regionaal wordt het totale programma vastgesteld en dit gebeurt op basis van de input uit de subregio s. 3. Flexibiliteit plancapaciteit Gemeenten zorgen voor flexibiliteit in hun woningbouwprogramma, waarbij zij zich richten op een gemeentelijk woningbouwprogramma van maximaal 100% harde plancapaciteit in relatie tot de woningbehoefte voor de komende 10-jaarsperiode. Gemeenten in hetzelfde woningmarktgebied kunnen daarbij onderling hun programma uitwisselen. Uitwisseling van programma s dient regionaal vastgesteld te worden in het RRO. 4. Zelfstandige woningen De woningbehoefte betreft de maximale toename van de woningvoorraad met zelfstandige woningen op 1 januari 2022 voor de regio, uitgesplitst per gemeente. 5. Jaarlijks herijking Tenminste jaarlijks vindt herijking van de regionale (kwantitatieve) woningbouwafspraken plaats en deze worden ieder jaar uiterlijk op 31 december gemaakt. 6. Pilot Bouwen Binnen Strakke Contouren Uitgangspunt is dat de pilotafspraken in het woningbouwprogramma worden verwerkt. Stand van zaken: Provincie en gemeente Heeze-Leende zijn in gesprek over de Pilot Bouwen Binnen Strakke Contouren. Het college van B&W van de gemeente heeft de provincie laten weten dat de pilot op een volwaardige wijze afgesloten kan worden en de gemeente wil aansluiten bij de reguliere regionale woningbouwafspraken. Dit dient nog bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. De gemeente Bladel heeft inmiddels de provincie laten weten dat de pilot, op basis van de nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose, volwaardig kan worden afgesloten. 7. Aanvullende woningbouwafspraken De pilot Nieuw Dorps Bouwen waar de gemeente Heeze-Leende aan deelneemt (Providentia) staan los van de afspraken die gemaakt worden in het regionale woningbouwprogramma. 8. Ruimte-voor-Ruimte-woningen De woningen die worden gerealiseerd in kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling vallen buiten de regionale woningbouwafspraken. 9. BIO-woningen, landgoederen en cultuurhistorische gebouwen Woningen in deze categorieen worden beschouwd als reguliere woningen en dus niet als extra bovenop het woningbouwprogramma. 10. Arbeidsmigranten In de actuele provinciale prognose wordt rekening gehouden met de structurele vraag naar huisvesting van arbeidsmigranten. Maatwerk is mogelijk wanneer gemeenten in subregionaal overleg kunnen aantonen dat daadwerkelijk woningen beschikbaar worden gesteld voor de opvang van (tijdelijke) arbeidsmigranten. 11. Sloop en extramuralisering Het regionale woningbouwprogramma wordt vooraf niet verhoogd met voorgenomen sloop of extramuralisering. Als een gemeente kan aantonen dat er binnen een plan woningen worden gesloopt en/of niet-zelfstandige woningen (intramuraal) worden omgezet in zelfstandige woningen (extramuraal) wordt hier rekening mee gehouden. Beslispunt 1 Kennis nemen van eerder vastgestelde uitgangspunten. 5

6 Beslispunt 2 De gemeenten Bladel en Heeze-Leende (onder voorbehoud instemming gemeenteraad) vanaf nu laten meedraaien in het reguliere woningbouwprogramma en de pilot BBSC afronden. Hoe komen nieuwe woningbouwafspraken tot stand? Het SRE heeft bij brief van 2 april de gemeenten een aantal vragen gesteld: 1. Bij het vaststellen van het Regionaal woningbouwprogramma (periode ) is een realistisch en flexibel programma afgesproken. Voorstel nu is om het programma te laten lopen over een nieuwe periode: van tot Stemt u daarmee in? 2. In de bijlage is voor die periode de benodigde woningvoorraad opgenomen. In de laatste kolom staat het aantal te bouwen woningen volgens die prognose. Wij gaan er vanuit dat u instemt met dit nieuwe aantal. Indien u anders wenst dan stellen wij voor dat u dat in eerste instantie in de subregio bespreekt en als subregio gezamenlijk een ander voorstel doet. 3. Wij gaan ervan uit dat de percentages sociale/vrije dezelfde blijven. Ook hier geldt: indien u dit anders wenst, dan s.v.p. in subregionaal overleg. Toelichting Ad 1: Het opschuiven van het programma, in relatie met de door de provincie geprognosticeerde woningbehoefte, en het doorrekenen van de realisatie in de jaren 2010 en 2011, levert een actueel programma op. Ook vanuit de provinciale Verordening Ruimte is dit een vereiste. Ad 2: De natuurlijke neiging voor elke gemeente is zich te richten op de eigen woningbehoefte en het programma daarvoor. Dat hoeft niet: gemeenten kunnen subregionaal afstemmen qua fasring en omvang van programma. Ad 3: in het Regionaal woningbouwprogramma is afgesproken dat we streven naar de situatie dat elke gemeente kan voorzien in haar eigen sociale woningbehoefte. Daartoe zijn in het programma concrete percentages afgesproken. Beslispunt 3 Het huidige Regionaal woningbouwprogramma van opschuiven naar de nieuwe periode van 1 januari 2012 tot 1 januari In tabel 1 is per gemeente aangegeven welke woningbouwopgave er voor de komende tienjaarsperiode afgesproken wordt. Deze gaat uit van de bouw van zo n woningen in de periode Dit aantal betreft de netto toename van de woningvoorraad, exclusief vervangende woningbouw door sloop. De opgave is berekend door de prognose woningvoorraad op 1 januari 2022 (kolom 2) van de feitelijke woningvoorraad zoals deze op 1 januari 2012 aanwezig was (kolom 1) af te trekken. In kolom 3 is de som hiervan opgenomen. In het Stedelijk Gebied zijn de cijfers anders tot stand gekomen: daar geldt het Convenant Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven, dat regelt dat de randgemeenten een deel van de Eindhovense woningbehoefte voor hun rekening nemen. De subregio heeft de actualisatie in dit licht besproken en zelf de cijfers bepaald. 6

7 Kwantitatieve regionale woningbouwafspraken Regionaal Ruimtelijk Overleg Zuidoost-Brabant, juni gemeente / (sub)regio feitelijke woningvoorraad op (CBS) prognose *) woningvoorraad op prognose toename woningvoorraad periode Ruimte voor ruimte, extramuralisatie, arbeidsmigranten Afspraak: netto bouwopgave periode Best Eindhoven Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre subregio Eindhoven-Helmond Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden subregio De Kempen Asten Cranendonck Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Laarbeek Someren subregio De Peel regio Zuidoost-Brabant *) cijfers conform 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualis. 2011', Provincie Noord-Brabant, januari Tabel 1 Regionale woningbouwafspraken Beslispunt 4 Instemmen met de regionale (netto) woningbouwopgave voor de periode , zoals aangegeven in tabel 1. 7

8 Sociale In het Regionaal woningbouwprogramma is afgesproken te streven naar de situatie dat elke gemeente kan voorzien in haar eigen sociale woningbehoefte. Daartoe zijn in het programma concrete percentages afgesproken. Aan de gemeenten is gevraagd welk sociaal percentage in 2010 en 2011 is gerealiseerd. Dit om te kunnen beoordelen hoe in de praktijk de afspraken kunnen worden nagekomen Totaal Feit realisatie realisatie schatting realisatie Programma sociale vrije sociale ector vrije sociale vrije sociale sociale Asten % 37% Asten Bergeijk % 40% Bergeijk Best % 31% Best Bladel % 40% Bladel Cranendonck % 30% Cranendonck Deurne % 35% Deurne Eersel % 40% Eersel Eindhoven % 13% Eindhoven Geldrop-Mierlo % 28% Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel % 40% Gemert-Bakel Heeze-Leende % 30% Heeze-Leende Helmond % 17% Helmond Laarbeek % 35% Laarbeek Nuenen c.a % 39% Nuenen c.a. Oirschot % 40% Oirschot Reusel-De Mierden % 40% Reusel-De Mierden Someren % 35% Someren Son en Breugel % 34% Son en Breugel Valkenswaard % 28% Valkenswaard Veldhoven % 28% Veldhoven Waalre % 33% Waalre % SRE Beslispunt 5 De percentages sociale vaststellen gelijk aan de percentages in het Regionaal woningbouwprogramma

9 2. De kwalitatieve agenda wonen In het RRO van december 2011 is afgesproken tot een gezamenlijke agenda wonen te komen. Hierin ligt het accent op de kwalitatieve vraagstukken. Vanuit de regio wordt de noodzaak gevoeld om niet alleen kwantitatieve afspraken te maken, maar ook aandacht te besteden aan kwalitatieve vraagstukken waar de woningmarkt voor staat. Zoals boven al gemeld, zullen de regionale thema s, zoals deze met name in de Regionale Woonvisie zijn benoemd, in 2012 worden uitgewerkt en wel via het actieprogramma Regionale Woonvisie. Het betreft de thema s: a. Oog voor kenniswerkers en lage-lonen-arbeidsmigranten; b. Naar een nieuw evenwicht van sterke steden en een vitaal landelijk gebied; c. Duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande voorraad. Voor thema a, onderdeel arbeidsmigranten, is de Stuurgroep arbeidsmigranten al actief. De stuurgroep heeft een regionale verklaring arbeidsmigranten vastgesteld, die op 28 juni ter ondertekening zal worden aangeboden. Goed om te weten is dat het rijk in het kader van de Nationale Intentieverklaring de regio Zuidoost-Brabant als pilotgemeente heeft opgenomen. Het rijk zal dit jaar nog met de regio concrete afspraken maken over de huisvesting van arbeidsmigranten. Aanpak kwalitatieve opgaven Invulling van de kwalitatieve agenda gebeurt vanuit de op 1 februari 2012 vastgestelde Regionale Agenda Wonen en vanuit de Regionale Woonvisie. Aspecten als Wonen-zorg-welzijn, kenniswerkers, arbeidsmigranten, duurzaamheid, transformatie bestaande voorraad etc. zullen dit jaar, in goede afstemming tussen provincie en SRE op de (sub-)regionale agenda komen. 9

10 3. Huidige situatie woningmarkt: stand van zaken In gesprekken die zowel subregionaal als regionaal zijn gevoerd, werd als nadrukkelijk knelpunt de huidige stagnatie op de woningmarkt genoemd. Het besef is dat er beweging nodig is van veel partijen, van rijk en gemeenten, ontwikkelaars tot banken en consumenten, om weer beweging in de woningmarkt te krijgen. Een aantal gemeenten is inmiddels actief aan de slag om te bezien wat zij zelf kan doen. Dit kan betekenen actief het gesprek aan gaan met ontwikkelaars en corporaties, tot het prioriteren van het woningbouwprogramma. Daarmee is een begin gemaakt, naar verwachting is er meer nodig. In de afgelopen jaren is het al dan niet realiseren van de woningbouwopgave gemeten door middel van de zogenaamde Stagnatie-indicator. Deze is gebaseerd op de afgegeven bouwvergunningen. Nu het afgeven van een bouwvergunning niet langer een garantie is voor het daadwerkelijk bouwen van een woning, is vanaf begin 2008 een start gemaakt om de in aanbouw genomen woningen te monitoren Aantal in aanbouw genomen woningen (per kwartaal), NOOORD-BRABANT, totaal huur koop eengezins meergezins Figuur 3 Aantal in aanbouw genomen woningen Noord-Brabant Het aantal in aanbouw genomen woningen is in 2011 teruggevallen tot kwartaalniveaus die tot de laagste behoren sinds het begin van de kredietcrisis. Figuur 3 laat de 'dubbele dip zien, met het kwartaal van 2011 als (voorlopig?) dieptepunt. Wanneer het aantal in aanbouw genomen woningen zich de eerstkomende tijd blijft bewegen rond de (sterk teruggevallen) niveaus van 2011, zal ook het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen na de (lichte) opleving in 2011 en 2012 in 2013 weer terugvallen. Een eerste inschatting komt uit op een nieuwbouwproductie in 2013 van tussen de en woningen en een groei van de woningvoorraad van tussen de en woningen. Bij deze (netto) groei van de woningvoorraad is rekening gehouden met de (trendmatige) sloop van woningen en is ook een inschatting van het aantal 'toevoegingen anderszins' verwerkt. Deze in 2013 verwachte woningbouwaantallen zijn vergelijkbaar met het diepterecord uit toen de woningvoorraad met woningen groeide. Grote vraag is dan ook, hoe het aantal in aanbouw genomen woningen zich de komende kwartalen verder zal ontwikkelen en of het sombere beeld voor de eerstkomende tijd toch nog wat positiever zal bijkleuren. 10

11 Wanneer ingezoomd wordt op de regio Zuidoost, verschilt het beeld niet sterk van het Brabantse beeld. Voor 2011 lag de feitelijke nieuwbouw op woningen, naar verwachting komt de nieuwbouwproductie voor 2012 uit op woningen. Ook in Zuidoost wordt voor 2013 een terugval verwacht. De eerste inschatting is dat de nieuwbouwproductie dan rond de woningen ligt Aantal in aanbouw genomen woningen (per kwartaal), SRE, totaal huur koop eengezins meergezins Figuur 4 Aantal in aanbouw genomen woningen Zuidoost-Brabant

12 4. Doorkijk opgaven tweede helft 2012 Onder punt 2 zijn enkele kwalitatieve opgaven al benoemd. Enkele zaken die in ieder geval op de agenda zullen komen, zijn: Arbeidsmigranten Na ondertekening van de regionale verklaring de actiepunten nader uitwerken en terug laten komen in Poho/RRO. Wonen-zorg-welzijn Inventarisatie huidig en toekomstig vraag en aanbod. Op basis daarvan eventueel (sub-)regionaal keuzes en afspraken maken. Kwalitatieve woningbouwafspraken Eerste verkenning waarbij nadrukkelijk de relatie wordt gelegd met de bestaande woningvoorraad (op basis van Woonvisie) BAG Consequenties van andere wijze van gemeentelijke registratie in beeld brengen. Sturingsmogelijkheden in relatie tot overcapaciteiten Samen met het verzoek van de Kempen-gemeenten inhoudelijk oppakken via het Ambtelijk Overleg Wonen en zo nodig terug laten komen in het Poho/RRO. 12

13 Bijlage 1 Toevoeging woningvoorraad 2011 en verwachting 2012 De Peel (toevoeging = realisatie verminderd met sloop / omzetting) Toevoeging 2011 Basisprogramma Aanvullen de afspraken Woningen t.b.v. extramuralisatie Woningen t.b.v. arbeidsmigranten Totaal inclusief aanvullende afspraken Gemeente sociale vrije Totaal Ruimte voor Ruimtewoningen Asten Cranendonck Deurne Gemert-Bakel 0 0 Heeze-Leende Laarbeek Someren Subregio De Peel Verwachting 2012 Basisprogramma Gemeente sociale vrije Totaal Ruimte voor Ruimtewoningen Aanvullen de afspraken Woningen t.b.v. extramural isatie Woningen t.b.v. arbeidsmigr anten Totaal inclusief aanvullende afspraken Asten Cranendonck Deurne Gemert-Bakel 0 0 Heeze-Leende Laarbeek

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP ---------- over de crisis, de veranderde vraag en het weinig flexibele planaanbod oftewel waarom het nog altijd niet zo wil vlotten met de woningbouw Symposium Woningmarkt Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant

Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant Wat beweegt de woningmarkt in (Zuidoost-)Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Raadsledenbijeenkomst Metropoolregio

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

prognoses in tijden van crisis

prognoses in tijden van crisis prognoses in tijden van crisis over demografische veranderingen, flinke bouwopgaven en stagnerende woningbouw --- Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 --- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen

Nadere informatie

VGM NL en NVM: Woningnood in vrije huursector nog niet afgewend

VGM NL en NVM: Woningnood in vrije huursector nog niet afgewend Forse daling vergunningverlening woningbouw Hogere grondprijs belemmert groei woningbouw Waarom de koopwoningmarkt herstelt, maar niet naar het oude niveau 40 BOUWENDNL Februari 2015 Toekomst EIB-STUDIE

Nadere informatie

Ontwikkeling van de woningvoorraad. Actualisering bevolkings- en woningbehoefteprognose 2014. Bestaande voorraad

Ontwikkeling van de woningvoorraad. Actualisering bevolkings- en woningbehoefteprognose 2014. Bestaande voorraad 3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt van Noord Brabant Ontwikkeling van de woningvoorraad 4 Actualisering bevolkings- en woningbehoefteprognose 2014 2. Kwalitatieve

Nadere informatie

Regionale Agenda Wonen deel A

Regionale Agenda Wonen deel A Regionale Agenda Wonen deel A RRO Noordoost-Brabant Regionale werkgroepen wonen Noordoost-Brabant Oss s-hertogenbosch Uden Veghel e.o. Land van Cuijk Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Landerd Cuijk Haaren

Nadere informatie

Ontwikkeling van de woningvoorraad. Realisatie Wonen, welzijn en zorg. kenniswerkers. Regionaal woningbouw programma/afspraken

Ontwikkeling van de woningvoorraad. Realisatie Wonen, welzijn en zorg. kenniswerkers. Regionaal woningbouw programma/afspraken Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt van Zuidoost Brabant 6 Ontwikkeling van de woningvoorraad Realisatie 2012-2013 Ontwikkeling van de plancapaciteit en Kwaliteit van

Nadere informatie

Regionale Agenda Wonen deel A

Regionale Agenda Wonen deel A Regionale Agenda Wonen deel A Poho Ruimte en Wonen SRE/ RRO Zuidoost-Brabant, 28 november 2012 (Sub)-regionale werkgroepen wonen SRE/ Zuidoost-Brabant Eindhoven-Helmond De Kempen De Peel Best Bergeijk

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

W 2015. onen. Regionale Agenda Wonen. RRO Zuidoost-Brabant 16 december 2015

W 2015. onen. Regionale Agenda Wonen. RRO Zuidoost-Brabant 16 december 2015 W 2015 onen Regionale Agenda Wonen RRO Zuidoost-Brabant 16 december 2015 Best Eindhoven Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Hart van Brabant 28 augustus 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant actualisering 2017 ----- Brabantse Agenda

Nadere informatie

Onderbouwing woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven

Onderbouwing woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven Onderbouwing woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven 1. Inleiding De colleges van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben besloten om de minister voor te stellen de Metropoolregio Eindhoven

Nadere informatie

WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT

WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT over de aantrekkende woningmarkt, woningbouw op binnenstedelijke locaties en in leegstaand vastgoed in steden

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

W onen. Regionale Agenda Wonen. RRO Zuidoost-Brabant 30 november 2016

W onen. Regionale Agenda Wonen. RRO Zuidoost-Brabant 30 november 2016 W 2016 onen Regionale Agenda Wonen RRO Zuidoost-Brabant 30 november 2016 Best Eindhoven Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Monitor Wonen. Keizer Karel V Singel PE Eindhoven. T : I : E :

Monitor Wonen. Keizer Karel V Singel PE Eindhoven. T : I :  E : Keizer Karel V Singel 8 5615 PE T : 040 259 45 94 I : www.sre.nl E : info@sre.nl 106 SRE Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,, Laarbeek,

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Brabant in demografisch perspectief

Brabant in demografisch perspectief Brabant in demografisch perspectief Actuele bevolkingsontwikkelingen, prognoses en provinciaal (ruimtelijk) beleid Provinciale Raad voor de Leefomgeving 4 november 2016 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Colofon Titel: Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

CONCEPT REGIONAAL WONINGBOUWPROGRAMMA

CONCEPT REGIONAAL WONINGBOUWPROGRAMMA CONCEPT REGIONAAL WONINGBOUWPROGRAMMA 2010-2020 Eindhoven, juni 2009 Colofon Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020 Concept In opdracht van Opgesteld door Auteur projectnummer Dagelijks Bestuur SRE Eindhoven

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

De lokroep van te dure koop 1

De lokroep van te dure koop 1 De lokroep van te dure koop 1 Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen Cluster Ruimte, Provincie Noord-Brabant januari 2016 =================================================================== Hoewel

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Notitie n.a.v. de nationale monitor duurzame gemeenten 2015 1. Inleiding Duurzaamheid is een complex begrip. Om dit complexe begrip meetbaar te maken heeft het onderzoeksbureau

Nadere informatie

40133/51471 besluit Minister vaststelling woningmarktregio woningwet

40133/51471 besluit Minister vaststelling woningmarktregio woningwet V GEMEENTE VA EKENS W AARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de gemeenteraad Uw kenmerk

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Petra van Osch

Petra van Osch Page 1 of 1 Petra van Osch Van: Jan Coppens Verzonden: dinsdag 2 oktober 2012 10:04 Aan: Ruud Severijns; Piet Machielsen; Jan Verhoeven; Willy Evers; Jos van Hout; Dolf Haank; Raymond Smit; Berrie Raaijmakers;

Nadere informatie

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Wat is een Omgevingsdienst? Verleent milieuvergunningen aan bedrijven Houdt toezicht op de naleving van de vergunning Handhaving bij overtredingen (dwangsom, sluiting

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde drs. H.J.A. van Merrienboer Gedeputeerde Ruimte en Financiën

Memo van de gedeputeerde drs. H.J.A. van Merrienboer Gedeputeerde Ruimte en Financiën Memo van de gedeputeerde drs. H.J.A. van Merrienboer Gedeputeerde Ruimte en Financiën Onderwerp Bevolkings- en woningbouwprognose Noord-Brabant, actualisering 2017 31 mei 2017 Documentnummer 4193145 Geachte

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

W onen. Regionale Agenda Wonen Deel A. Regionaal Ruimtelijk Overleg West-Brabant 18 december 2013

W onen. Regionale Agenda Wonen Deel A. Regionaal Ruimtelijk Overleg West-Brabant 18 december 2013 W 2014 onen Regionale Agenda Wonen Deel A Regionaal Ruimtelijk Overleg West-Brabant 18 december 2013 Alpen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Zundert Aalburg Werkendam

Nadere informatie

SRE Monitor Wonen 2012

SRE Monitor Wonen 2012 SRE Monitor Wonen 2012 Colofon Opgesteld door Opdrachtgever Auteur Fotografie Opmaak Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven S.H. Wessels H. Verbruggen

Nadere informatie

6lzob. Onderwerp: Acties t.b.v. de jaarverantwoording en facturatie 2016 Wmo & Jeugdzorg

6lzob. Onderwerp: Acties t.b.v. de jaarverantwoording en facturatie 2016 Wmo & Jeugdzorg Bezoekadres Markt 1 5ó88 AJ Oirschot Postadrês Postbus 2 1 5 5688 ZL Oirschot Telefoon +31 499 583 45'l E-mail info@bizob.nl lnternet www.bizob.nl BTW NL81 3699393801 KvK'17159755 BAN NL70 RABO 0170895238

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

verwacht aantal gereed te komen nieuwbouwwoningen (o.b.v. in aanbouw genomen woningen) *

verwacht aantal gereed te komen nieuwbouwwoningen (o.b.v. in aanbouw genomen woningen) * De provinciale stimuleringsmaatregelen voor de woningbouw en het perspectief van een krimpende bevolking op termijn Wat zijn de effecten van de kredietcrisis op de woningbouwproductie in Noord-Brabant?

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven 17R7217 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00364/2141884 B&W-beslisdatum 17 maart 2017 Dossiernummer 17.11.501 Raads informatiebrief Onderwerp: Eén jaar Actieplan Statushouders Stedelijk

Nadere informatie

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Rekenkamercommissie Kempengemeenten 13 september 2010 Voorwoord Het onderzoek naar het woonbeleid binnen de Kempengemeenten heeft in twee fasen plaatsgevonden.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

: Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught

: Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught Advies : Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught Datum : 3 mei 2017 Opdrachtgever : Bouwfonds Property Development Ter attentie van : Emile van Tuijl Projectnummer : 211x07637 Opgesteld

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2009 Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de infectieziektebestrijding in Nederland. In april 2009 werd door de WHO melding gemaakt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang De regionale

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

W onen. Regionale Agenda Wonen Deel A. Regionaal Ruimtelijk Overleg Noordoost-Brabant 4 december 2013

W onen. Regionale Agenda Wonen Deel A. Regionaal Ruimtelijk Overleg Noordoost-Brabant 4 december 2013 W onen Regionale Agenda Wonen Deel A Regionaal Ruimtelijk Overleg Noordoost-Brabant 4 december Bernheze Boxtel Haaren 's-hertogenbosch Heusden Maasdonk Oss Sint-Michielsgestel Vught Boekel Landerd Schijndel

Nadere informatie

adres

adres Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Aan de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant ta.v. het college i.a.a. beleidsadviseur jeugd Keizer Karei V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven Tel: 040 2594594

Nadere informatie

De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011. Provincie Noord-Brabant

De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011. Provincie Noord-Brabant De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Provincie Noord-Brabant De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Provincie Noord-Brabant, januari

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG. Aanwezig: DEEL 1 10:45 11:15 POHO Zaal Curie

CONCEPTVERSLAG. Aanwezig: DEEL 1 10:45 11:15 POHO Zaal Curie CONCEPTVERSLAG Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen Datum: 26 september 2012 Tijd: 12:00 uur 13:30 uur Locatie: High Tech Campus, Eindhoven Zaal: Lorentz-Zeeman Voorzitter: M. Fiers Aanwezig: Naam

Nadere informatie

adres

adres METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten i.a.a. Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Gemeente Eindhoven ontvangen 1 1 HAAR115 Metropoolregio

Nadere informatie

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Factsheet Tweede tankautospuit 140701 1. Het begrip tweede tankautospuit (TS) Bij het onderwerp tweede TS treedt gemakkelijk verwarring op. Het begrip

Nadere informatie

--- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant

--- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant WAT BEWEEGT DE WONINGMARKT IN BRABANT? --- recente trends, toekomstige ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt --- FUTURA BIJEENKOMST GEMEENTEN EN DE WONINGMARKT 8 september 2011 --- Niek

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten Ria Berkvens Wat gaat er veranderen door nieuwe wetgeving? Erfgoedwet: Onderhoudsplicht voor beschermde monumenten; Opgravingsvergunning

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen CONCEPT WOONVISIE REGIO EINDHOVEN Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Colofon Nota van beantwoording zienswijzen Concept Woonvisie Samen werken

Nadere informatie

Trendstudie V 2015: De vrijstaande woning in de Metropoolregio Eindhoven

Trendstudie V 2015: De vrijstaande woning in de Metropoolregio Eindhoven Trendstudie V 215: De vrijstaande woning in de Metropoolregio Eindhoven De komende maanden zullen een zestal trendstudies verschijnen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale koopwoningenmarkt.

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen 31 mei 2016 Job van den Berg 1 Inhoudsopgave Doel: informeren over lopend proces & eerste reactie ophalen Context: Bidbook & besluit Tweede Kamer Bereikbaarheidsagenda

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE.

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE. gemeente Eindhoven Behandeld door J. Vogel Telefoon (040) 238 5100 Kenmerk Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Rapport RAV Rapport Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0 Inzetten per urgentie Niet alle ambulancezorg vragen evenveel spoed. Er wordt daarom onderscheidt

Nadere informatie

de nieuwe regio Provincie Zuid - Holland College van Gedeputeerde Staten Postbus JULI 2C: LP Den Haag Datum Onivpvi^sf

de nieuwe regio Provincie Zuid - Holland College van Gedeputeerde Staten Postbus JULI 2C: LP Den Haag Datum Onivpvi^sf Regio Midden-Holland de nieuwe regio Postbus305 2800 AA GUDA www.regiomlddenholland.nl Aan Provincie Zuid - Holland College van Gedeputeerde Staten Postbus 90602 1-9 JULI 2C:5 2509 LP Den Haag Datum nivpvi^sf

Nadere informatie

Woningmarktontwikkelingen in Noord-Brabant stand van zaken anno 2013

Woningmarktontwikkelingen in Noord-Brabant stand van zaken anno 2013 Woningmarktontwikkelingen in Noord-Brabant stand van zaken anno Analyses en achtergronden bij de Regionale Agenda voor Wonen Niek Bargeman, senior adviseur bevolking en wonen, Provincie Noord-Brabant,

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel,

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Helmond, corporaties, NVM makelaar, Bouwfonds, SRE Inhoud

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Wonen 2010. Regio Hart van Brabant / Midden-Brabant

Voortgangsrapportage Wonen 2010. Regio Hart van Brabant / Midden-Brabant Voortgangsrapportage Wonen 2010 Regio Hart van Brabant / Midden-Brabant Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Provincie Noord-Brabant Vastgesteld in Stuurgroep

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag 2016

Bevolkingsprognose Den Haag 2016 juni 2016 PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie, innovatie en de programmering van DSO-projecten. Bevolkingsprognose

Nadere informatie

W onen. Regionale Agenda Wonen Deel A. Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant 15 december 2016

W onen. Regionale Agenda Wonen Deel A. Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant 15 december 2016 W 2017 onen Regionale Agenda Wonen Deel A Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant 15 december 2016 Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Regionale Agenda

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF bevolkingsontwikkelingen en wonen met zorg en welzijn analyses - achtergronden - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF bevolkingsontwikkelingen en wonen met zorg en welzijn analyses - achtergronden - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF bevolkingsontwikkelingen en wonen met zorg en welzijn --------------------- analyses - achtergronden - opgaven workshop Scheiden van Wonen en Zorg de Kievitshorst -

Nadere informatie

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Aan de leden van de Commissie Wonen en de Raad Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet

Nadere informatie

Is de zwaluw gaan nestelen?

Is de zwaluw gaan nestelen? Is de zwaluw gaan nestelen? N.a.v. de NVM cijfers 3e kwartaal 2013 betreffende regio 71 en 72 vergeleken met landelijke cijfers (regio 77). NVM-regio 71 aangeduid met Eindhoven e.o. en omvat de volgende

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG RRO Zuidoost Brabant

CONCEPT VERSLAG RRO Zuidoost Brabant CONCEPT VERSLAG RRO Zuidoost Brabant Datum: 1 juli 2015 Tijd: 9:15 uur 12:00 uur Locatie: Kasteel, Helmond Naam Instantie RO/strategie werken/ Afwezig economie E. van Merrienboer Provincie, voorzitter

Nadere informatie

Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw Tima van der Linden

Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw Tima van der Linden Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw 31-03-2015 Tima van der Linden Waarom een herijking van de stedelijke programmering woningbouw? Terugblik Raadsbesluit 2010: Fors lager woningbouw

Nadere informatie

Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant

Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2014 Locatie: Buitenom, Broekstraat 4, Tilburg Tijd: 09.00 12.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering

Nadere informatie

Provincie Zuld - Holland 0 8 JULI Datum Ofitvinfiat. bfjtage(n) 1

Provincie Zuld - Holland 0 8 JULI Datum Ofitvinfiat. bfjtage(n) 1 College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG I Provincie Zuld - Holland 0 8 JULI 2016 Datum Ofitvinfiat Poslbus 1002 3130 EB Bezoekadres: Westnieuwiand 6

Nadere informatie

3 0 AUG IK L-DE MIERDEN Koninkrijksrelaties. Gemeente. Datum 25 augustus 2016 De vaststelling van woningmarktregio's.

3 0 AUG IK L-DE MIERDEN Koninkrijksrelaties. Gemeente. Datum 25 augustus 2016 De vaststelling van woningmarktregio's. 16IK.02498 Ministerie van Binnįñ ÍM^åÊyŞ E L-DE MIERDEN INGEK: 3 0 AUG 2016 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gemeente REG.NR.: BESTEMD VOOR: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Postbus 20011

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie