Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden

2 Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur. Wij hebben hiervoor enkele regels opgesteld die voor uw rekening gelden. Dit zijn algemene regels waarbij wordt erkend dat bij elektronische systemen incidenteel door buitengewone omstandigheden, vaak als gevolg van inschakeling van derden, storingen kunnen optreden. Verder kunnen beurzen en dataleveranciers fouten maken. Wanneer de cliënt het document Openingsformulier LYNX ondertekent, gaat de cliënt akkoord met de volgende regels: 1. De cliënt is verplicht tot acceptatie van alle uitvoeringen die overeenkomen met zijn/haar orderinstructies. 2. Hoewel LYNX ervan uitgaat dat haar handelsplatform het stabielst in zijn soort is, kunnen er desondanks storingen optreden. LYNX is niet verantwoordelijk voor systeem- of netwerkgebreken. Voor klanten die de hoogste vorm van betrouwbaarheid nodig hebben, adviseren wij hem/haar tot het aanhouden van een alternatief handelsplatform. enige verplichting, enige of alle vermogensonderdelen op de rekening te liquideren met als doel het tekort op de rekening op te heffen. 9. Een transactie wordt niet uitgevoerd wanneer onvoldoende saldo op de rekening aanwezig is. Wanneer de transactie desondanks wordt uitgevoerd (en geliquideerd), kan de cliënt geen aanspraak maken op de eventuele winst. De cliënt is tevens niet verantwoordelijk voor een mogelijk verlies. 10. De cliënt is verantwoordelijk voor het actueel en accuraat houden van alle aangeleverde informatie. 11. De cliënt verklaart iedere verandering van de door hem verstrekte gegevens/informatie aan LYNX door te geven. 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor bescherming en geheimhouding van zijn wachtwoorden. 4. Als een bevestigde transactie later door een beurs, handelsplatform of toezichthoudende instantie wordt geannuleerd of teruggedraaid, zal de bevestigde transactie alsnog als geannuleerd worden geacht. 5. LYNX zal alle orders laten uitvoeren in de volgorde waarin deze door LYNX worden ontvangen. 6. LYNX is niet verantwoordelijk voor storingen, van welke aard dan ook, in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door LYNX of door een derde worden beheerd. 7. LYNX geeft geen beleggings-, investerings- of belastingadviezen en de cliënt zal eventuele dergelijke beweringen van medewerkers van LYNX niet als beleggingsadvies opvatten. 8. LYNX behoudt het recht om in het geval van een tekort op de rekening van de cliënt, uit eigen beweging, zonder

3 Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n), hierna te noemen: de Cliënt, 2. LYNX BV, met adres te Graaf van Vlaanderenplein 23, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer en ingeschreven bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, België, als bijkantoor van LYNX BV, met zetel te Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, Nederland. met als vergunning: a) Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen; b) Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten; c) Beleggingsadvies Hierna te noemen, LYNX, Komen het volgende overeen: Artikel 1: Dienstverlening De dienstverlening van LYNX is beperkt tot het volgende: (1) de Cliënt wordt door LYNX in contact gebracht met Interactive Brokers (U.K.) Limited (hierna IB ), met zetel te 10 Arthur Street, EC4R 9AY London, Verenigd Koninkrijk en ingeschreven bij de FSMA op de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten; (2) LYNX verzorgt het openen van een rekening bij IB in naam van en voor rekening en risico van de Cliënt, waardoor de Cliënt via het handelsplatform van IB bepaalde orders kan uitvoeren en afwikkelen; (3) LYNX kan, binnen de limieten van haar vergunning, de Cliënt, indien gewenst, bepaalde beleggingsdiensten en aanvullende diensten verstrekken, zoals onder meer de algemene informatie over de handel, de producten en de afwikkeling van de door de Cliënt gehouden effecten en tegoeden; (4) Het organiseren, hosten en presenteren van opleidingen in webinar en seminar vorm; (5) Het telefonisch uitvoeren van orders in naam en in opdracht van de Cliënt. Buiten het hierboven vermelde verstrekt LYNX de Cliënt geen bijkomende diensten (behoudens afwijking). Artikel 2: Ondertekening van de cliëntenovereenkomst Door invulling en ondertekening van dit document geeft Cliënt de uitdrukkelijke toestemming en volmacht aan LYNX om voor zijn rekening en risico en in zijn naam een effectenrekening bij IB te doen openen en derhalve de daartoe eventueel benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en Cliënt anderzijds als gevolmachtigde van Cliënt te ondertekenen. Door ondertekening van dit openingsformulier verklaart Cliënt in het bijzonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van LYNX (de LYNX algemene voorwaarden ) alsook de contractuele voorwaarden van IB met betrekking tot de dienstverlening die door deze laatste wordt aangeboden aan de Cliënt (de IB cliëntovereenkomst ; de Cliënt wordt aldaar aangeduid met de term Customer ). De inhoud van deze IB cliëntovereenkomst is ten allen tijde bindend en maakt onverbrekelijk deel uit van dit openingsformulier. Ingeval van enige strijdigheid tussen de bepalingen van de IB cliëntovereenkomst en deze basisovereenkomst, inclusief de LYNX algemene voorwaarden, zal de strijdige clausule van de IB cliëntovereenkomst voorrang hebben. De Cliënt geeft aan LYNX een uitdrukkelijke volmacht om alle handelingen te verrichten in het kader van haar dienstverlening aan de Cliënt, en al wat in het verlengde daarvan noodzakelijk of nuttig is. Deze volmacht kan slechts geldig worden herroepen indien dat op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze gebeurt en dat ook als zodanig door LYNX wordt erkend. Deze volmacht laat in het bijzonder de volmachtdrager expliciet toe om bij het openen van een rekening bij IB ervoor te zorgen dat de Cliënt ook transacties op termijn op afgeleide producten zal kunnen verrichten op het handelsplatform van IB, o.m. om verrichtingen op opties en futures te doen. De Cliënt aanvaardt dat IB beroep kan doen op derde partijen met betrekking tot de dienstverlening, of bepaalde aspecten daarvan, die aan de Cliënt worden aangeboden. Artikel 3: Informatie verstrekt aan de cliënt De Cliënt verklaart de bijzondere risico s en aard van de belangrijkste financiële instrumenten opgenomen in de algemene voorwaarden grondig nagelezen te hebben. Naast de informatie die wordt gegeven, biedt LYNX elke Cliënt ook kosteloos een exemplaar aan van de brochure Beleggingsinstrumenten 2007, gepubliceerd door Febelfin en beschikbaar bij het kantoor van LYNX alsook op de website van LYNX. De Cliënt verklaart de werking van de afgeleide producten en van de beurzen waarop deze worden verhandeld te kennen alsook de risico s van dit soort investeringen correct in te schatten. De Cliënt die dit soort risicovolle transacties wenst te verrichten, wordt

4 gevraagd grondig de pagina s 37 t.e.m. 46 van de brochure Beleggingsinstrumenten 2007 na te lezen. De Cliënt dient in dat geval zich ervan bewust te zijn dat afgeleide financiële instrumenten en instrumenten op termijn niet met het oog op dekking mogen worden gebruikt en dat sommige producten of sommige strategieën aanzienlijke risico s op verliezen kunnen inhouden. De Cliënt verklaart de informatie omtrent het orderuitvoeringsbeleid van IB, te hebben doorgenomen en daarmee akkoord te gaan. De Cliënt stemt onder meer in met het feit dat IB de orders mogelijk uitvoert buiten een gereglementeerde markt of een multilaterale handelfaciliteit. Voorts verklaart de Cliënt dat als hij of zij een limietorder plaatst op een gereglementeerde markt en welke niet onmiddellijk in de heersende marktomstandigheden wordt uitgevoerd, IB het recht heeft het limietorder niet publiekelijk bekend te maken wanneer IB overweegt dat dit passend is om dit niet te doen. Door het ondertekenen van deze basisovereenkomst erkent de Cliënt uitdrukkelijk van LYNX passende informatie te hebben ontvangen over: LYNX en IB en hun respectievelijke dienstverlening, de plaatsen van uitvoering en de kosten en bijbehorende lasten. De Cliënt kan te allen tijde LYNX contacteren mocht hij of zij daaromtrent nog vragen hebben. De Cliënt erkent eveneens de hiervoor gevraagde gegevens aangaande financiële achtergrond, beleggingsdoelstelling, productkennis en productervaring volledig, waarheidsgetrouw en accuraat te hebben ingevuld. De Cliënt is er zich van bewust dat de antwoorden op de vragenlijst de basis vormen voor het oordeel van LYNX over de geschiktheid en/of de passendheid van de beleggingen. LYNX waarschuwt de Cliënt dat deze correcte en volledige informatie dient te verstrekken. Indien de Cliënt geen of onvolledige, verkeerde of verouderde informatie verstrekt, behoort de volledige verantwoordelijkheid daarvoor aan de Cliënt toe. De Cliënt verklaart dienaangaande zelf verantwoordelijk te zijn om te bewaken dat de door hem verstrekte opdrachten in overeenstemming zijn met de uit de vragenlijst volgende uitkomst en/of waarschuwing. De Cliënt engageert zich LYNX onmiddellijk te informeren indien de door hem of haar verstrekte informatie in de loop van de relatie wijzigt. Artikel 4: Rapportering De Cliënt zal na iedere wijziging in het effectendossier een rapport ontvangen via de website van LYNX of IB en/of via het adres dat door de Cliënt werd opgegeven, die de Cliënt inlicht over de staat van de portefeuille en een omschrijving bevat van de aangerekende kosten. Op basis van de informatie verkregen van IB zal LYNX aan de cliënten éénmaal per jaar een overzicht van de roerende inkomsten verstrekken dat hem moet toelaten om op correcte wijze zijn belastingaangifte in te dienen. Artikel 5: Kosten LYNX verbindt zich ertoe geen bewaarloon, abonnementskosten, beheerskosten, kosten bij dividenduitbetaling en administratieve kosten aan te rekenen, andere dan deze die vermeld zijn in het overzicht van de verschillende kosten die voor de transacties worden aangerekend (zie Artikel 6: Belangenconflicten Wanneer het belang van de Cliënt strijdig blijkt te zijn met de belangen van LYNX of met de belangen van de personen die LYNX tewerkstelt en op die wijze nadelige gevolgen kan hebben voor het belang van de Cliënt, is er sprake van een belangenconflict. Om die belangenconflicten te voorkomen, neemt LYNX passende organisatorische en administratieve maatregelen, waaronder het invoeren van effectieve procedures met betrekking tot de uitwisseling van informatie, voor zover die uitwisseling van informatie de belangen van de Cliënt kan schaden. Op verzoek van de Cliënt zal LYNX verdere informatie verschaffen met betrekking tot het beleid inzake belangenconflicten. LYNX behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen wanneer zij dit noodzakelijk of opportuun acht. Ingeval de organisatorische en administratieve maatregelen ontoereikend blijken om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico dat de belangen van een Cliënt worden geschaad, zal worden voorkomen, zal LYNX op transparante wijze de algemene aard en/of de bronnen van belangenconflicten bekend maken aan deze Cliënt. LYNX stelt de Cliënt in kennis van het bestaan van inducements. LYNX maakt bij haar beleggingsdienstverlening gebruik van externe partijen, zoals IB. Indien een externe partij hiervoor een vergoeding of een provisie aan LYNX verschaft, spreekt men van een inducement. LYNX mag op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving geen inducements ontvangen die haar dienstverlening aan cliënten nadelig beïnvloeden. LYNX ontvangt momenteel de volgende inducements. Voor iedere effectentransactie die u als Cliënt via LYNX uitvoert, ontvangt LYNX een vergoeding. De vergoeding ligt bij aandelenen valutatransacties tussen de 0,0001% tot 0,50% van het transactiebedrag. Bij optie- en futuretransacties ligt dit tussen de EUR 0,01 en EUR 1,50 per afgewikkeld optie- of future contract. Om de

5 exacte vergoeding per trade te kennen kunt u volgende twee websites vergelijken en commission.php?ib_entity=uk. Via deze inducements heeft LYNX de mogelijkheid haar diensten op een competitieve wijze aan te bieden, alsook een hoog niveau van dienstverlening te garanderen. Wenst u meer informatie over inducements, dan kunt u contact opnemen met de LYNX klantenservice. van een globale visie van de klanten (zonder dat zulks een verplichting inhoudt in hoofde van LYNX). De Cliënt kan zich op elk moment schriftelijk verzetten tegen het gebruik van die gegevens voor doeleinden van direct marketing door LYNX en/of door vennootschappen van de groep door tot LYNX een schrijven te richten op hierboven vermeld adres. De Cliënt kan evenzeer zijn recht op toegang tot en tot verbetering van zijn gegevens op datzelfde adres uitoefenen. Artikel 7: Toezichtplicht vanwege LYNX De Cliënt verklaart zich ermee akkoord dat LYNX geen enkele controle uitoefent op de handelingen die worden gesteld door IB of door enige derden waarop IB beroep zou doen. LYNX heeft in dat opzicht geen aansprakelijkheid. Tevens is LYNX niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of vergissingen die gebeuren door IB of enige derden. De Cliënt is zich volledig bewust van het feit dat LYNX niet nagaat of IB alle op haar toepasselijke wetten, richtlijnen of deontologische regels respecteert. Artikel 8: Geldigheid Deze overeenkomst van onbepaalde duur kan op elk moment schriftelijk per aangetekende brief worden beëindigd of herroepen. De beëindiging of herroeping gaat in bij de ontvangst door LYNX van het aangetekend schrijven. Een beëindiging of herroeping zal geen onderbreking van de lopende zaken en/of transacties met zich meebrengen. Artikel 9: Geldend recht De partijen komen overeen dat zowel de vorming als de geldigheid van voorliggende bevoegdheid, als de zaken krachtens dit laatste afgesloten, door het Belgisch recht worden beheerst. De plaats van uitvoering zowel als de exclusieve gerechtelijke bevoegdheid voor alle geschillen voortvloeiend uit deze bevoegdheid, zijn in Gent gesitueerd. Persoonsgebonden gegevens betreffende de Cliënt zullen worden behandeld door LYNX, verantwoordelijke voor de verwerking, in het belang van de dienstverlening aan de Cliënt (o.a. de correspondentie met IB) en voor de naleving van de daarmee verbonden wettelijke verplichtingen, alsook voor doeleinden van direct marketing, van risicobeheer, van analyse van markten en statistieken, en

6 Deel 2: Orderuitvoeringsbeleid In deze sectie wordt het IB Order Uitvoeringsbeleid verduidelijkt. IB is de uitvoerende broker voor de transacties op uw rekening. Artikel 1: Beleid LYNX biedt u via IB directe toegang ( direct access ) tot diverse volledig geautomatiseerde beurzen (Euronext, Nasdaq, Eurex, etc). LYNX verwijst naar het orderuitvoeringsbeleid van IB. Kort gezegd, komt dit op het volgende neer. Eventuele wijzigingen kunnen worden geconsulteerd op de website van IB, of indien u enige twijfel heeft, kan u contact opnemen met LYNX. Het beleid betreffende orderuitvoering op deze beurzen is erop gericht dat zij alle redelijke maatregelen neemt om het best mogelijke resultaat voor u als cliënt te behalen bij het uitvoeren van uw orders (best execution). De beste uitvoering houdt in dat uw order met de meest optimale prijs, bij de grootste snelheid en met het hoogste niveau van nauwkeurigheid en zekerheid wordt voltooid. Artikel 2: Locaties van uitvoering U zal directe toegang hebben tot een aantal markten en beurzen die geselecteerd zijn op het niveau van relevantie. Deze selectie is gedaan op basis van factoren zoals productbreedte, liquiditeit, elektronische toegang, kosten en snelheid. Toevoeging van deze markten leidt er uiteindelijk weer toe dat u de beste uitvoeringsprijzen krijgt. Hoewel deze markten en beurzen normaal in de classificatie van gereguleerde markten vallen, zouden deze aanbieders ook andere instanties kunnen zijn zoals Multilateral Trading Facilities, Systematische Internalisers, third-party investment firms, brokers en/of filialen opererend als market maker of liquidity provider. IB controleert onophoudelijk de opkomst van nieuwe aanbieders of beurzen en markten. Dit om het aanbod van producten te vergroten alsmede om de prijs van uitvoering verder te optimaliseren door van nog meer markten de uitvoeringsprijs te berekenen en automatisch het order aan de allerbeste markt te koppelen. Een lijst van beurzen / markten / aanbieders kunt u vinden op Artikel 4: Best execution Noch LYNX, noch IB kunnen waarborgen dat u altijd de beste uitvoeringsprijs voor uw order krijgt. Dit komt onder andere door: (a) Noch LYNX, noch IB heeft toegang tot alle markten of beurzen in de wereld en daarom ook niet tot alle uitvoeringsprijzen van de producten die verhandelbaar zijn. (b) Andere orders kunnen eerder zijn geplaatst. Bovendien, wanneer het aantal van het product (bied- of laataantal) lager is dan de omvang van uw order wordt alleen het maximaal beschikbare aantal tegen de beste uitvoeringsprijs uitgevoerd. (c) Aanbieders (beurzen / markten) kunnen er niet altijd in slagen om hun aangeboden prijzen waar te maken. (d) Aanbieders (beurzen / markten) kunnen de orders van de cliënt uit hun automatische systeem halen en handmatig laten uitvoeren (hierdoor is de uitvoering van het order vertraagd). (e) Regels, besluiten of systeemvertragingen van de markten / beurzen kunnen ervoor zorgen dat de orderuitvoering wordt vertraagd. Hierdoor kan er dus een vertraging van het order plaatsvinden waardoor het order niet op de beste uitvoering uitgevoerd wordt. Artikel 3: Monitoring en evaluatie De effectiviteit van het beleid van orderuitvoering zal continu worden gecontroleerd en wanneer er sprake is van inefficiëntie, verbeterd worden.

7 Deel 3: Wederzijdse verplichtingen Deze sectie vermeldt alle verplichtingen die ofwel uit hoofde van LYNX, ofwel uit hoofde van de cliënt ontstaan door de ondertekening van het openingscontract Artikel 1: Beschikkingsrecht De aan LYNX schriftelijk meegedeelde handtekeningen zijn ten aanzien van haar slechts geldig totdat zij schriftelijk verwittigd is van een herroeping, zonder dat rekening wordt gehouden met afwijkende inschrijvingen in het handelsregister of in andere publicaties. Artikel 2: Identificatie van de cliënt De Cliënt is ertoe gehouden zijn/haar identiteit, zijn/haar woonplaats, zijn/haar geboortedatum en geboorteplaats of, in voorkomend geval, de benaming, de maatschappelijke zetel, het BTW-nummer en het handelsregisternummer van de vennootschap mee te delen. IB/LYNX mag altijd de voorlegging van documenten eisen ter identificatie. De Cliënt geeft IB/LYNX de toestemming de door de wet of enige andere toepasselijke regelgeving opgelegde verplichtingen met betrekking tot de identificatie van de Cliënt uit te voeren. LYNX is hierbij onder andere gemachtigd om informatie op te vragen bij de bank van de Cliënt. Artikel 3: Klachten van de cliënt De uitvoering van de aan IB toevertrouwde opdrachten wordt voldoende bewezen door de vermeldingen op het rekeninguittreksel, depotbewijs of borderel van de Cliënt. Elke klacht van de Cliënt met betrekking tot de uitvoering of niet-uitvoering van om het even welke verrichting of elke betwisting betreffende een rekeninguittreksel, depotbewijs of borderel moet, onmiddellijk na ontvangst van het overeenkomstige bericht, maar ten laatste binnen de daartoe voorziene wettelijke termijnen, of bij gebrek aan een wettelijke termijn binnen de maand, schriftelijk tot LYNX worden gericht, zoniet zullen de verrichte daden of de eventuele niet-uitvoering van een verrichting en de opgestelde uittreksels als goedgekeurd worden beschouwd. Indien een Cliënt geen bericht ontvangt, moet de Cliënt zijn/haar klacht voorleggen, van zodra de Cliënt normaal gezien een bericht had moeten ontvangen. Artikel 4: Mededelingen van IB/LYNX De Cliënt verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat mededelingen van IB/LYNX, inclusief de rapportering, zullen gebeuren via de website van LYNX of IB en/of via het adres dat door de Cliënt werd opgegeven. Indien de Cliënt mededelingen per post wil ontvangen, dient hij of zij daarvan de Klantendienst van LYNX schriftelijk en uitdrukkelijk op de hoogte stellen. De Klantendienst van LYNX is te bereiken via het telefoonnummer +32 (0) 9 / of via het adres Artikel 5: Taal van de communicatie De communicatie tussen LYNX en de Cliënt zal steeds in het Nederlands verlopen, met dien verstande dat de Cliënt aanvaardt dat bepaalde onderdelen van de websites van LYNX of IB in het Engels zijn opgesteld. Alle correspondentie die verstuurd wordt onder om het even welke vorm wordt verondersteld aan de klant afgeleverd te zijn onafhankelijk van het feit of de klant deze correspondentie al dan niet effectief gekregen heeft. Artikel 6: Controle handtekeningen en legitimaties Schade voortvloeiend uit een foute legitimatie of niet opgespoorde vervalsing is ten laste van de Cliënt, behalve in geval van zware fout van LYNX. Artikel 7: Burgerlijke onbekwaamheid/overlijden De schade voortvloeiend uit de burgerlijke onbekwaamheid van de Cliënt of van een derde is ten laste van de Cliënt. In geval van overlijden van de Cliënt of zijn/haar echtgeno(o)t(e) moet LYNX schriftelijk ingelicht worden. Voor zover LYNX dergelijk bericht niet heeft ontvangen, zal zij niet aansprakelijk zijn voor de verrichtingen door medetitularissen of gevolmachtigden van de overledene uitgevoerd vanaf het ogenblik van overlijden. De herroeping van de bevoegdheden ingevolge een van de in artikel 2003, derde lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalde oorzaken zal jegens LYNX pas in werking treden vanaf dat zij daarvan kennis krijgt, zonder verplichting voor LYNX om onderzoek te doen. Een herroeping of beëindiging zal evenwel niet met zich meebrengen dat de lopende zaken of transacties zullen worden onderbroken. Artikel 8: Communicatiefouten Instructies van de Cliënt moeten duidelijk en volledig zijn. Bovendien valt schade veroorzaakt door het gebruik van de post, telegraaf, telefoon, telex, , het platform van IB en van ieder ander communicatiemiddel (o.a. elektronisch) of van een koerierbedrijf, in het bijzonder als gevolg van vertragingen, verlies, misverstanden, vervormingen of dubbele verzendingen, ten laste van de Cliënt, behalve in geval van zware fout van LYNX.

8 Artikel 9: Schulden en schuldvorderingen Het geheel van schulden en schuldvorderingen voortvloeiend uit verschillende met de Cliënt doorgevoerde transacties, zijn te beschouwen als verwant. Indien de Cliënt een van zijn/haar verplichtingen niet nakomt, heeft LYNX het recht haar eigen verbintenissen niet uit te voeren. Artikel 10: Indirecte schade of overmacht IB/LYNX zal slechts in de gevallen van opzettelijke fout en, in zoverre wettelijk voorgeschreven, in geval van grove fout en in geval van gewone fout, aansprakelijk zijn voor de fouten in de uitvoering van haar contractuele en/of buitencontractuele verbintenissen tegenover haar cliënten. Zelfs indien zij vooraf ingelicht werd over de mogelijkheid van enige schade, zal de eventuele aansprakelijkheid van IB/ LYNX tegenover de cliënt in geen geval aanleiding geven tot enige schadeloosstelling voor de onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard veroorzaakt door een tekortkoming van IB/LYNX of haar aangestelden, zoals o.m. winstderving, kostenverhoging, verstoring van de planning, imago ten overstaan van het cliënteel of verwachte besparingen. Elk geval van overmacht dat de uitvoering van de verplichtingen van IB/LYNX beïnvloedt, heeft als gevolg het opschorten dan wel ontbinden van die uitvoering, zonder dat IB/LYNX aansprakelijk is voor de vertraging, nietuitvoering of gebrekkige uitvoering. Artikel 11: Opzegging van de zakelijke relatie De overeenkomst tussen LYNX en de Cliënt werd gesloten voor onbepaalde duur. Beide partijen hebben evenwel het recht om op elk ogenblik een einde te stellen aan de overeenkomst door middel van een schriftelijke opzegging. De opzegging dient te gebeuren door een met de post aangetekende brief en heeft uitwerking vanaf de zevende werkdag vanaf de ontvangst, tenzij anders bepaald. De opzegging doet geen afbreuk aan de afwikkeling van de lopende verrichtingen. Artikel 13: Taken van de client De cliënt verklaart dat hij/zij: alvorens een order te plaatsen, hij/zij- zich in detail heeft geïnformeerd betreffende alle regels en wetten die van toepassing zijn in de financiële markten meer dan een minimum aan vaardigheden bezit betreffende beleggerstechnieken alle handleidingen en nieuwsbrieven grondig gelezen heeft. de functionaliteiten van de handelsplatformen onder de knie heeft. LYNX/IB is niet aansprakelijk voor verliezen voortspruitend uit foutief gebruik door de klant van het handelsplatform. de werking van de verschillende ordertypes voldoende verstaat. een rekeninguittreksel kan lezen en begrijpen. beschikt over hardware die voldoet aan de systeemvereisten. op regelmatige tijdstippen zijn/haar message center consulteert. LYNX/IB is niet verplicht melding te maken van nieuwe berichten in het message center. Alle berichtgeving aangaade de posities van de klant wordt verstuurd naar dit message center. Het gaat niet exhaustief onder meer om dividenduitkeringen, annulaties van orders, corporate actions. Indien de klant door het niet consulteren van het message center verliezen oploopt, dan is LYNX/IB hiervoor niet aansprakelijk. Artikel 14: Gebruik van koersdata De real-time streaming data, wanneer gebruikt door een particuliere klant, mogen enkel gebruikt worden voor eigen gebruik. Klant bevestigt hiermee dat hij/zij de koersdata enkel voor eigen gebruik hanteren. Artikel 12: Wijziging van de algemene voorwaarden LYNX behoudt zich het recht voor de Basisovereenkomst en deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval is LYNX ertoe gehouden de Cliënt in te lichten met inachtneming van een redelijke aanzeggingstermijn, waarna deze vrij zal zijn het contract onmiddellijk te verbreken.

9 Deel 4: MiFID classificatie Op 1 november 2007 is de richtlijn van de Europese Unie betreffende markten voor financiële instrumenten onder de naam MiFID in werking getreden. Deze richtlijn is bedoeld om de bescherming van beleggers in Europa te verbeteren en te harmoniseren alsmede ter bevordering van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde markten. De richtlijn introduceert tevens niieuwe gedragsregels die specificeren hoe beleggingsondernemingen de zaken met hun cliënten moeten afhandelen. De MiFID cliëntclassificatie is bedoeld om cliënten via Europese regelgeving bescherming te bieden. De classificatie geeft het niveau van kennis, ervaring en deskundigheid van de belegger aan. Deze wordt gespecificeerd in drie categorieën: niet-professionele belegger, professioneel belegger en in aanmerking komende tegenpartij. Gebaseerd op de bepalingen van MiFID hebben wij uw cliëntclassificatie op nietprofessionele belegger bepaald. Hierdoor krijgt u de hoogste mate van bescherming. Via de ondertekening van dit openingsformulier geeft u aan daarmee akkoord te gaan. U kunt echter een verzoek indienen om uw classificatie te veranderen in een professionele status. Daardoor zal uw bescherming evenwel verminderd worden. U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar LYNX zal uw verzoek beoordelen op basis van de wettelijke criteria en behoudt zich het recht voor dit verzoek te verwerpen. Deel 5: Buitenlandse rekening Als Cliënt bij IB opent u een buitenlandse rekening. [Uw geld wordt namelijk gestort op een rekening van [IB (Interactive Brokers (U.K.) Limited)] die wordt aangehouden bij [Citibank]]. De personenbelasting stelt sinds aanslagjaar 1997 de vraag of de belastingplichtige buitenlandse rekeningen bezit. Als één van de gezinsleden van de belastingplichtige op gelijk welk ogenblik houder is geweest van een buitenlandse rekening, dan moet hij het bestaan van deze rekening aangeven en de naam van de houder(s) en het land waar de rekening geopend werd, vermelden. Daarnaast dient de belastingplichtige alle ontvangen dividenden en intresten die werden geïnd via deze buitenlandse rekening ook aan te geven in de inkomstenbelasting. Op basis van de informatie verkregen van IB zal LYNX aan de cliënten éénmaal per jaar een overzicht van de roerende inkomsten verstrekken dat hen moet toelaten om op correcte wijze hun belastingaangifte in te dienen. Door op het openingscontract uw handtekening te plaatsten, erkent u deze overeenkomst. Deel 6: AML beleid Ter bestrijding van de financiering van terrorisme en witwaspraktijken zijn financiële ondernemingen wettelijk verplicht om gegevens van een ieder die een rekening opent te verwerven, te controleren en te archiveren. Om uw rekening te openen, zijn wij wettelijk verplicht te vragen naar uw naam, adres, geboortedatum en andere informatie van u of uw organisatie, of van personen die in verband staan met uw organisatie. Tot slot, wij zullen ook om identificatiedocumenten vragen zoals bijvoorbeeld paspoort en bedrijfsstatuten. Ook kunnen wij om financiële en persoonlijke overzichten vragen ter bevestiging van uw identiteit en om te bepalen of u aan onze criteria voldoet. Door ondertekening van dit document gaat u akkoord met aanlevering van de betreffende informatie en documentatie. Dit alles ter uitvoering van bovengenoemde doeleinden. Deel 7: Overeenkomst met IB De overeenkomst met IB (Interactive Brokers (UK)) Limited Customer Agreement for LYNX customers maakt integraal deel uit van het openingscontract. Zowel de originele Engelstalige versie als een vertaling van dit document, is te consulteren op de website onder de rubriek rekening / documenten.

10 Deel 8: Financiële producten In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste financiële instrumenten en de eraan verbonden risico s. Naast de informatie die in deze Bijlage wordt gegeven, biedt LYNX elke Cliënt ook kosteloos een exemplaar aan van de brochure Beleggingsinstrumenten 2007, gepubliceerd door Febelfin en beschikbaar bij het kantoor van LYNX alsook op de website van LYNX. Bijzondere aard en risico s van de belangrijkste beleggingsinstrumenten. Beleggingen in obligaties Definitie Een obligatie is een effect dat een vordering op een rechtspersoon (Staat, vennootschap, ) vertegenwoordigt ingevolge een lening van een welbepaalde duur (gewoonlijk meer dan één jaar) en bedrag. De prijs (uitgifte -verhandelings- of terugbetalingsprijs) van een obligatie kan gelijk zijn aan, hoger of lager zijn dan de nominale waarde, naargelang de obligatie aan, boven of onder pari wordt uitgegeven. Bepaalde obligatieleningen kunnen vervroegd worden terugbetaald, gewoonlijk op initiatief van de emittent. Men onderscheidt met name (de hiernavolgende lijst is niet exhaustief): Vastrentende obligaties: obligaties waarvan de rentevoet vastligt en bepaald wordt in functie van de nominale waarde van de obligatie. Obligaties met herzienbare rente: obligaties waarvan de rentevoet niet vastligt maar voor herziening vatbaar is (er is meestal een benedengrens bepaald) Obligaties met variabele rente: obligaties waarvan de rentevoet varieert op de vervaldag volgens parameters die op het ogenblik van de uitgifte van de lening bepaald worden (vaak met een gewaarborgde minimumrentevoet). Obligaties met warrant die het recht geven om één of meerdere aandelen of obligaties te verwerven of erop in te schrijven: obligaties waaraan een recht (warrant) is gehecht dat het recht geeft om gedurende een welbepaalde periode een aandeel of obligatie van de uitgever van de warrant of van een andere vennootschap te verwerven of erop in te schrijven, tegen een prijs die gewoonlijk op voorhand is vastgelegd. De obligatie en de eraan gehechte warrant worden dikwijls afzonderlijk op de beurs genoteerd. Converteerbare obligaties: obligaties die na verloop van een zekere termijn of op een welbepaalde datum, op verzoek van de houder in nieuwe aandelen van de vennootschap kunnen worden omgezet. De omzetting van de obligatie in een aandeel kan in bepaalde gevallen de betaling van een opleg aan de emittent noodzakelijk maken. Obligaties met nulcoupon: obligaties die geen recht geven op de periodieke betaling van een rente, maar waarvan de terugbetalingsprijs hoger is dan de uitgifteprijs. Achtergestelde obligaties: obligaties waarvoor de houder aanvaardt om, in geval van faillissement, vereffening of elke andere situatie van juridische samenloop op de goederen van de emittent, na de nietachtergestelde schuldeisers terugbetaald te worden (en/of interesten te ontvangen). Lineaire obligaties: gedematerialiseerde vastrentende effecten die via aanbesteding door de Belgische Staat uitgegeven worden, in minimumcoupures van EUR, en met een looptijd van 3 tot 12 jaar. Alleen bepaalde categorieën van personen mogen erop inschrijven, voornamelijk professionelen uit de financiële sector. Na hun inschrijving op de lineaire obligaties worden zij belast met het verzorgen van de promotie en de verspreiding onder het publiek (natuurlijke personen, vennootschappen, ). Euro-obligaties: obligaties uitgegeven door de overheid of door private vennootschappen, buiten de binnenlandse markt, in een munt die verschillend is van die van de ontlener. Deze obligaties worden gewoonlijk door een internationaal syndicaat van financiële instellingen bij het publiek geplaatst. Zoals voor de obligaties bestaan er verschillende soorten euroobligaties (converteerbare euro-obligaties, met warrant, met wisseloptie, met vlottende rente, met nulcoupon, )

11 Risico s Risico van niet-betaling van de interesten en/of nietterugbetaling van het belegde kapitaal, afhankelijk van de solvabiliteit van de debiteur. Dit risico wordt groter bij een achtergestelde obligatie. Risico van waardevermindering wanneer de obligatie vóór de vervaldag op de secundaire markt wordt verkocht. Wisselrisico voor de euro-obligaties en de obligaties uitgedrukt in vreemde munten. Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken obligaties krap is. van de warrant zijn zeer sterk vergelijkbaar met die van de optie (zie later). Risico s Volatiliteitsrisico van de koers van de warrant, omdat die een speculatief beleggingsinstrument is. Risico van verlies dat gelijk is aan dat van een optie, met dit verschil dat in het geval van een warrant het risico steeds beperkt blijft tot het verlies van het belegde kapitaal. Liquiditeitsrisico wanneer de markt van de betrokken warrant krap is. Beleggingen in aandelen Beleggingen in opties Definitie Een aandeel is een mede-eigendomstitel uitgegeven door een Belgische of buitenlandse vennootschap, die de houder het recht geeft om, in verhouding tot zijn deelname, de dividenden die de vennootschap eventueel uitbetaalt te innen en, bij afwezigheid van andersluidende bepalingen van de statuten, het recht geeft om op de algemene vergadering zijn stemrecht uit te oefenen, dikwijls in verhouding tot het kapitaal dat hij aanhoudt in de vennootschap. Risico s Risico van afwezigheid van inkomsten, omdat het dividend een variabel inkomen is, dat afhangt van de rendabiliteit van de vennootschap en haar winstuitkeringsbeleid. Volatiliteitsrisico van de beurskoersen dat afhangt van zowel het beleid van de vennootschap als van de conjuncturele, microeconomische en financiële context. Risico van faillissement van de emittent van de aandelen. Wisselrisico voor de buitenlandse aandelen. Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken aandelen krap is. Beleggingen in warrants Definitie Effect dat de houder het recht geeft om een bepaald aantal aandelen of obligaties van een bepaalde vennootschap te kopen of erop in te schrijven op een datum en tegen een prijs die gewoonlijk vooraf zijn vastgesteld. De kenmerken Definitie Een optie houdt het recht in maar niet de verplichting om een welbepaalde hoeveelheid onderliggende activa (aandelen, deviezen, grondstoffen, indexen, ) te kopen (koopoptie, call-optie genaamd) of te verkopen (verkoopoptie, putoptie genaamd) tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs) gedurende een welbepaalde periode (Amerikaans type) of op een welbepaalde vervaldag (Europees type). De koper van de optie betaalt de verkoper een premie. Deze premie hangt onder meer af van de vervaldag en de uitoefenprijs van de optie, alsook van de prijs en de volatiliteit van de onderliggende activa. Wanneer een optie betrekking heeft op een index (index van aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, munten, enz.), wordt bij de uitoefening van de optie de onderliggende waarde niet materieel geleverd, maar wordt het verschil betaald (indien positief) tussen de waarde van de index op de dag van de uitoefening en de waarde die in het optiecontract vermeld is. Opties geven de mogelijkheid om kwantitatief belangrijke posities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevolg onderhevig aan een hefboomeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een proportioneel grotere weerslag zal hebben op de portefeuille van de belegger. Dit hefboomeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschommelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste georganiseerde markten leggen de emittent (verkoper) van opties een margesysteem op. Voor elke uitgifte (verkoop) van een optie moet de belegger een marge in de vorm van contanten of effecten storten ten belope van een zeker percentage van de waarde van het contract. Aan het einde van elke verhandelingsdag wordt

12 de optie geherwaardeerd en, in geval van een ongunstige marktontwikkeling, moet de emittent (verkoper) van de optie aan extra margeverplichtingen voldoen. Als de belegger de vereiste extra marges niet stort, kan de tussenpersoon zijn positie afsluiten. Opties kunnen voor diverse doeleinden worden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om, als onderdeel van een niet-speculatief beheer, de portefeuille tegen eventuele schommelingen in te dekken, door het risico van verlies te beperken tot strikt de prijs die voor de optie betaald werd. Opties kunnen ook voor meer speculatieve doeleinden worden gebruikt met de bedoeling voordeel te halen uit de schommelingen van de onderliggende waarde, mits een beperkte investering. De opties kunnen in dit geval wegens het hefboomeffect (zie hierboven) grotere risico s inhouden dan aandelen of obligaties. De risico s verbonden aan ongedekte verrichtingen op opties (waarbij men de onderliggende waarde niet bezit) zijn theoretisch onbeperkt. Risico s Volatiliteitsrisico van de koers, omdat een optie een speculatief beleggingsinstrument is. Risico van verlies afhankelijk van de wijze waarop en de bedoeling waarmee de optie is gebruikt (zie hierboven). Het hefboomeffect kan de verliezen vermenigvuldigen wanneer de prijsschommelingen van de onderliggende waarde tegen de verwachtingen van de belegger ingaan. Het risico voor de koper van een optie is beperkt tot de premie die voor deze optie betaald werd. Het risico voor de verkoper is theoretisch onbeperkt. Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken optie krap is. de waarde die in het futurecontract vermeld is. Futures geven de mogelijkheid om kwantitatief belangrijke posities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevolg onderhevig aan een hefboomeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een proportioneel grotere weerslag zal hebben op de portefeuille van de belegger. Dit hefboomeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschommelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste georganiseerde markten leggen de koper en verkoper van futures een margesysteem op. Voor elke transactie (aankoop of verkoop) moeten de partijen een marge storten in de vorm van contanten of effecten ten belope van een zeker percentage van de waarde van de gekochte of verkochte contracten. Aan het einde van elke verhandelingsdag worden de contracten geherwaardeerd en worden ofwel extra marges gevraagd of marges teruggestort, volgens het koersverloop van de betrokken future. Als de belegger de gevraagde extra marges niet stort, kan de tussenpersoon zijn positie afsluiten. Futures kunnen voor diverse doeleinden worden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om als onderdeel van een nietspeculatief beheer de portefeuille in te dekken tegen eventuele schommelingen mits een beperkt risico. Futures kunnen evenwel ook met meer speculatieve bedoelingen worden gebruikt met de bedoeling voordeel te halen uit de schommelingen van de onderliggende waarde, mits een beperkte investering. Zij kunnen in dit geval wegens het hefboomeffect (zie hierboven) grotere risico s inhouden dan aandelen of obligaties. De risico s verbonden aan ongedekte verrichtingen op futures zijn theoretisch onbeperkt. Beleggingen in futures Definitie Een future is een contract om een onderliggende waarde (aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen, indexen, enz.) te kopen of verkopen op een datum en tegen een prijs die bij het sluiten van het contract bepaald werden. De betaling van de onderliggende activa gebeurt pas bij de levering van deze activa. Wanneer een future betrekking heeft op een index (index van aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, munten, enz.), dan wordt de onderliggende waarde niet materieel geleverd, maar wordt het verschil betaald (indien positief) tussen de waarde van de index op de dag van de uitoefening en Risico s Volatiliteitsrisico van de koers, omdat een future een speculatief beleggingsinstrument is. Risico van verlies afhankelijk, zoals bij de opties, van de wijze waarop en de bedoeling waarmee de future is gebruikt (zie hierboven). Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt van de betrokken future krap is.

13 Beleggingen in CFD s Definitie Een CFD is een overeenkomst tussen twee partijen om het verschil in waarde tussen het tijdstip van aangaan van het contract en het tijdstip van afsluiten van het contract van een bepaald financieel instrument (het onderliggende effect) aan elkaar over te maken. De CFD is dus een weerspiegeling van het handelen in het onderliggend effect. Door een positie te openen in een CFD ondervindt de cliënt invloed van een stijging/daling van het onderliggende effect, eventueel met een hefboom, zonder dat de cliënt het onderliggend effect ook effectief in bezit heeft. Door een CFD positie te openen kan de cliënt het onderliggend effect virtueel aankopen zonder de volledige prijs ervan te moeten betalen. In de plaats hiervan zal de cliënt op het moment van aangaan van de transactie een waarborg op de rekening moeten hebben staan die 12.50% bedraagt van de waarde van het onderliggend effect (de zogenaamde initial margin). Wanneer de cliënt de CFD positie wenst aan te houden in de portefeuille dan zal de cliënt te allen tijde een waarborg op de rekening moet hebben staan die 10% bedraagt van de huidige waarde van het onderliggende effect (de zogenaamde maintenance margin). Deze waarborgverplichtingen zijn vast, tenzij anders wordt bepaald in de beschrijving van het contract. Afwijkende waarborgverplichtingen kunnen zich voordoen wanneer de tegenwaarde van de CFD-positie van de cliënt groter is dan 0.5% van de marktkapitalisatie van het onderliggend aandeel of wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggend aandeel lager is dan 500 miljoen USD of equivalent in andere munt. Risico s CFD s zijn risicovolle beleggingsproducten. Het mogelijke hefboom-effect kan ervoor zorgen dat een kleine initiële inleg tot aanzienlijke verliezen of winsten kan leiden. Dit betekent ook dat een relatief kleine koersbeweging kan leiden tot een aanzienlijk grotere beweging in de waarde van de CFD die zowel in het voordeel als in het nadeel van de cliënt kan werken. Wanneer de markt in nadelige zin voor de cliënt evolueert, kan het zijn dat op korte termijn extra waarborg moet verstrekt worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan het zijn dat positie(s) gedwongen worden afgesloten met een eventueel verlies. De cliënt is verantwoordelijk voor eventuele tekorten die hierdoor kunnen ontstaan. De mogelijke risico s verbonden met het handelen in CFD s kunnen nietexhaustief als volgt worden opgesomd: Tegenpartijrisico: Aangezien Interactive Brokers UK de tegenpartij is bij CFD transacties, is de cliënt blootgesteld aan het financiële risico dat gepaard gaat door te handelen met Interactive Brokers UK als tegenpartij. Volatiliteitrisico: Afgeleide markten zoals CFD s kunnen hoogst volatiel zijn. De prijzen van CFD s en hun onderliggende effecten (aandelen of indices) kunnen snel en fors wijzigen. Valutarisico: Wanneer de cliënt een CFD verhandelt in vreemde valuta dan zullen verliezen/winsten van de cliënt verder worden beïnvloed door de prestatie in de wisselkoers van de munt waarin de CFD noteert ten opzichte van de basismunt of de munt van storting. Groter verlies dan initiële investering: Handelen in CFD s is risicovol omdat de cliënt meer kan verliezen dan zijn/ haar initiële inleg door het hefboomeffect dat mogelijk is bij een CFD transactie. OTC Risico: De regels en de bescherming die wordt geboden door gereglementeerde beurzen en clearing huizen zijn niet van toepassing wanneer de cliënt een CFD transactie uitvoert. CFD s worden immers op een niet-gereglementeerde markt verhandeld. Geen recht op het onderliggend effect: Wanneer de cliënt een CFD transactie doet dan wordt hij/zij geen eigenaar van het onderliggende effect. De cliënt kan dan ook geen rechten of verplichting verbinden aan een CFD transactie. Geen advies: LYNX BV noch Interactive Brokers UK leveren beleggings-, trading- of fiscaal advies. Onze dienstverlening is execution only. Liquiditeitsrisico: Interactive Brokers UK is niet verplicht om koersdetails te leveren van elke CFD op ieder tijdstip van de dag en Interactive Brokers UK garandeert niet dat alle CFD s op continue basis beschikbaar en/of verhandelbaar zijn. Intrestvoet risico: De te betalen / uit te keren intrest naar aanleiding van een long of short CFD positie is niet vast maar afhankelijk van internationale en bewegende standaarden zoals Eonia en Libor. Risico van gedwongen liquidatie: Wanneer het totale onderpand in portefeuille zakt onder de waarborgverplichting, dan heeft Interactive Brokers het recht om zonder voorafgaand bericht bepaalde posities

14 te liquideren, ongeacht of deze posities winstgevend of verlieslatend zijn. Risico van verhoging waarborgverplichting: Om zichzelf en de cliënten van Interactive Brokers UK te beschermen, kan Interactive Brokers UK op ieder tijdstip de waarborgverplichting verhogen voor enkele of alle cliënten voor alle openstaande of nieuwe CFD posities. Risico verbonden met stock lending intrest: Wanneer de cliënt een CFD wenst te shorten, dan dient de cliënt hiervoor een stock lending intrest te betalen. Deze intrest kan sterk verschillen van onderliggend effect tot onderliggend effect. Risico verbonden met corporate actions: Interactive Brokers UK heeft het recht om CFD posities aan te passen of af te sluiten naar aanleiding van een corporate action in het onderliggend effect. Informaticatechnische risico s: Interactive Brokers UK baseert haar dienstverlening op computer software, hardware, telecommunicatie en netwerk infrastructuur. Deze informaticatechnische voorzieningen zijn vatbaar voor storingen, onderbrekingen, vertragingen of andere calamiteiten die er voor kunnen zorgen dat de cliënt geen toegang meer heeft tot het handelsplatform of koersdata. Risico m.b.t. het corrigeren van fouten: Interactive Brokers UK kan een uitgevoerde CFD transactie alsnog wijzigen of annuleren onder bepaalde voorwaarden. Externe risico s: Beurstoezichthouders of overheden kunnen wetgeving en aanbevelingen wijzigen die rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed hebben op CFD s.

15

16 LYNX B.V. Graaf van Vlaanderenplein Gent T +32 (0) E

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier Vermogensbeheer, hierna (indien van toepassing gezamenlijk)

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

OPENINGSINSTRUCTIES 1. VULALLE GEGEVENS IN 2. STUUR DEVOLGENDE FORMULIERENTERUG 3. VERSTUUR DOCUMENTEN. Vragen email: info@deltafutures.

OPENINGSINSTRUCTIES 1. VULALLE GEGEVENS IN 2. STUUR DEVOLGENDE FORMULIERENTERUG 3. VERSTUUR DOCUMENTEN. Vragen email: info@deltafutures. LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst. Uitgangspunten en doelstellingen

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst. Uitgangspunten en doelstellingen Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Uitgangspunten en doelstellingen Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX Vermogensbeheer,

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers Triodos Bank nv Belgisch bijkantoor Hoogstraat 139/3 1000 Brussel Tel. +32 (0)2 548 28 28 www.triodos.be Btw BE 0450.507.887 RPR Brussel Maatschappelijke zetel: Zeist, Nederland Vragenlijst kennis & ervaring

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Openingsformulier Vermogensbeheer

Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE PPB-2007-7-CPB-1 Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes INHOUDSOPGAVE 1. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie