BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste financiële instrumenten en de eraan verbonden risico s. U kunt op verzoek steeds nadere inlichtingen krijgen van uw relatiebeheerder. I. Vastrentende beleggingen A. Deposito s Onder deposito s verstaat men de deponeringen van geldsommen bij een financiële instelling met of zonder renteclausule, die de financiële instelling het recht geven om voor haar bedrijfsuitoefening over de geldinlagen te beschikken, maar de verplichting inhouden om ze aan de deponent terug te bezorgen en hem kassiersdiensten te verlenen. Men onderscheidt zicht- en termijndeposito s en deposito s met opzeggingstermijn, zowel in euro als in vreemde munten. Wisselrisico voor de beleggingen uitgedrukt in vreemde munten (wisselkoersschommelingen ten opzichte van de referentiemunt). Dit beïnvloedt het rendement van de belegging Risico van faillissement van de financiële instelling die de tegoeden in bewaring neemt B. Geldmarktpapier Schatkistcertificaten naar Belgisch recht zijn gedematerialiseerde effecten die een schuldvordering met een korte looptijd (maximum 1 jaar) vertegenwoordigen. Zij worden via aanbesteding uitgegeven door het Ministerie van Financiën. Zij zijn voor professionele belegers geschikt. Privé-beleggers (retailcliënten)kunnen ze tevens op de secundaire markt kopen.

2 Staatsbons naar Belgisch recht zijn effecten die een schuldvordering met een looptijd van 3, 5, 8 of 10jaar vertegenwoordigen, uitgegeven door het Ministerie van Financiën. De rentevoet is vast of herzienbaar, in het laatste geval evenwel gewoonlijk met een gewaarborgd minimum. Alleen particuliere personen mogen erop intekenen. Het minimumbedrag per inschrijving is 200 EUR. Schatkistbons naar Belgisch recht (Belgian Treasury Bills of BTB ) zijn gedematerialiseerde effecten die een schuldvordering op korte termijn belichamen (de looptijd bedraagt normaal minder dan drie maanden). Zij worden uitgedrukt in euro en in deviezen waarvoor dagelijks referentiekoersen in euro worden gepubliceerd door de ECB. Zij kunnen doorlopend ( on tap ) worden uitgegeven door het Ministerie van Financiën. Het minimumbedrag bedraagt in principe euros. Dankzij het X/N-clearingstelsel van de Nationale Bank van België mag iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon BTB s aanhouden. Dit clearingsysteem laat immers toe een onderscheid te maken tussen de houders die onderworpen zijn aan de roerende voor- heffing en deze die ervan vrijgesteld zijn. Thesauriebewijzen zijn effecten die een schuldvordering vertegenwoordigen, uitgegeven door vennootschappen en bepaalde Belgische of buitenlandse overheden (de Staat, gemeenschappen, Gewesten, provincies, ). Het minimumbedrag mag niet lager zijn dan EUR of het equivalent in vreemde munten. Depositobewijzen zijn effecten die een schuldvordering vertegenwoordigen, uitgegeven door Belgische kredietinstellingen of buitenlandse kredietinstellingen die in België bedrijvig zijn. Het minimumbedrag is hetzelfde als voor de thesauriebewijzen. Wisselrisico voor de schatkistbons, thesauriebewijzen en depositobewijzen uitgedrukt in vreemde munten (wisselkoersschommelingen ten opzichte van de referentiemunt). Dit beïnvloedt het rendement van de belegging Risico van waardevermindering ingeval het effect vóór de vervaldag op de secundaire markt wordt verkocht Risico van faillissement van de uitgever van de thesaurie- en de depositobewijzen (nietbetaling van de rente en niet-terugbetaling van het belegde kapitaal) Liquiditeitsrisico, vooral voor de thesaurie- en de depositobewijzen, wanneer de secundaire markt van de betrokken effecten krap is 2

3 C. Beleggingen in obligaties en kasbons Een obligatie is een effect dat een vordering op een rechtspersoon (Staat, vennootschap, ) vertegenwoordigt ingevolge een lening van een welbepaalde duur (gewoonlijk meer dan één jaar) en bedrag. De prijs (uitgifte-, verhandelings- of terugbetalingsprijs) van een obligatie kan gelijk zijn aan, hoger of lager zijn dan de nominale waarde, naargelang de obligatie aan, boven of onder pari wordt uitgegeven. Bepaalde obligatieleningen kunnen vervroegd worden terugbetaald, gewoonlijk op initiatief van de emittent. Men onderscheidt met name (de hiernavolgende lijst is niet exhaustief): vastrentende obligaties: obligaties waarvan de rentevoet vastligt en bepaald wordt in functie van de nominale waarde van de obligatie obligaties met herzienbare rente: obligaties waarvan de rentevoet niet vastligt maar voor herziening vatbaar is (er is meestal een benedengrens bepaald) obligaties met variabele rente: obligaties waarvan de rentevoet varieert op de vervaldag volgens parameters die op het ogenblik van de uitgifte van de lening bepaald worden (vaak met een gewaarborgde minimumrentevoet) obligaties met warrant die het recht geven om één of meerdere aandelen of obligaties te verwerven of erop in te schrijven: obligaties waaraan een recht (warrant) is gehecht dat het recht geeft om gedurende een welbepaalde periode een aandeel of obligatie van de uitgever van de warrant of van een andere vennootschap te verwerven of erop in te schrijven, tegen een prijs die gewoonlijk op voorhand is vastgelegd. De obligatie en de eraan gehechte warrant worden dikwijls afzonderlijk op de beurs genoteerd. converteerbare obligaties en reverse convertibles : obligaties die na verloop van een zekere termijn of op een welbepaalde datum, op verzoek van de houder in nieuwe aandelen van de vennootschap kunnen worden omgezet. De omzetting van de obligatie in een aandeel kan in bepaalde gevallen de betaling van een opleg aan de emittent noodzakelijk maken. Bij een reverse convertible gebeurt de omzetting op initiatief van de emittent. obligaties met nulcoupon: obligaties die geen recht geven op de periodieke betaling van een rente, maar waarvan de terugbetalingsprijs hoger is dan de uitgifteprijs. achtergestelde obligaties: obligaties waarvoor de houder aanvaardt om, in geval van faillissement, vereffening of elke andere situatie van juridische samenloop op de goederen van de emittent, na de niet-achtergestelde schuldeisers terugbetaald te worden (en/of interesten te ontvangen). lineaire obligaties ( OLO ): gedematerialiseerde vastrentende effecten die via aanbesteding door de Belgische Staat uitgegeven worden, in minimumcoupures van EUR, en met een looptijd van 3 tot 12 jaar. Alleen bepaalde categorieën van personen 3

4 mogen erop inschrijven, voornamelijk professionelen uit de financiële sector. Na hun inschrijving op de lineaire obligaties worden zij belast met het verzorgen van de promotie en de verspreiding onder het publiek (natuurlijke personen, vennootschappen, enz.). euro-obligaties: obligaties uitgegeven door de overheid of door private vennootschappen, buiten de binnenlandse markt, in een munt die verschillend is van die van de ontlener. Deze obligaties worden gewoonlijk door een internationaal syndicaat van financiële instellingen bij het publiek geplaatst. Zoals voor de obligaties bestaan er verschillende soorten euro-obligaties (converteerbare euro-obligaties, met warrant, met wisseloptie, met vlottende rente, met nulcoupon, enz.). Kasbons zijn waardepapieren die een schuldvordering op een kredietinstelling vertegenwoordigen, die zulke instelling doorlopend uitgeeft, meestal in minimumcoupures van 200 EUR. Zij hebben gewoonlijk een looptijd van 1 tot 5 jaar, maar soms ook van 10 jaar en meer. Men onderscheidt met name (de hiernavolgende lijst is niet exhaustief): gewone kasbons, waarvan de rente bij het ogenblik van de uitgifte onwijzigbaar wordt vastgesteld de kasbons met progressieve rente waarvoor de onderschrijver op regelmatige tijdstippen de mogelijkheid heeft om de terugbetaling van de kasbons te vragen, met dien verstande dat hoe langer hij de kasbon aanhoudt hoe hoger de rente de groeibons die op elke vervaldag de keuze bieden tussen het kapitaliseren en het innen van de rente de kapitalisatiebons die een verplichte kapitalisatie van de rente inhouden Risico van niet-betaling van de interesten en/of niet-terugbetaling van het belegde kapitaal, afhankelijk van de solvabiliteit van de debiteur. Dit risico wordt groter bij een achtergestelde obligatie Risico van waardevermindering wanneer de obligatie vóór de vervaldag op de secundaire markt wordt verkocht Wisselrisico voor de euro-obligaties en de obligaties uitgedrukt in vreemde munten Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken obligaties krap is 4

5 II. Beleggingen met variabele inkomsten A. Aandelen Een aandeel is een eigendomstitel die een bepaald deel van het kapitaal van een (Belgische of buitenland- se) vennootschap vertegenwoordigt, en die de houder het recht geeft om, in verhouding tot zijn deelname, de dividenden die de vennootschap eventueel uitbe- taalt te innen en, bij afwezigheid van andersluidende bepalingen van de statuten, het recht geeft om op de algemene vergadering zijn stemrecht uit te oefenen, in verhouding tot het kapitaal dat hij aanhoudt in de vennootschap. Risico van afwezigheid van inkomsten, omdat het dividend een variabel inkomen is, dat afhangt van de rendabiliteit van de vennootschap en haar winstuitkeringsbeleid Volatiliteitsrisico van de beurskoersen dat afhangt van zowel het beleid van de vennootschap als van de conjuncturele, micro-economische en financiële context Risico van faillissement van de emittent van de aandelen Wisselrisico voor de buitenlandse aandelen Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken aandelen krap is B. Instellingen voor collectieve belegging (ICB) De instellingen voor collectieve belegging zijn instellingen die de vorm aannemen van ofwel: een gemeenschappelijk beleggingsfonds (opgericht in de vorm van een onverdeeld vermogen), ofwel een beleggingsvennootschap (opgericht in de vorm van een vennootschap) en samengesteld zijn uit ofwel: een veranderlijk aantal rechten van deelneming; in dit geval is de instelling gehouden om verzoeken tot uitgifte of terugkoop van rechten van deelneming vanwege de houders regelmatig te aanvaarden, op basis van de inventariswaarde (open beleggingsfonds of bevek), ofwel een vast aantal rechten van deelneming; in dit geval zijn de houders gehouden een overnemer vinden als zij hun rechten van deelneming willen overdragen (gesloten beleggingsfonds of bevak). 5

6 De instellingen voor collectieve belegging, die door specialisten beheerd worden, beleggen, naargelang het uitgifteprospectus bepaalt, in aandelen, obligaties, andere financiële instrumenten (zoals rechten van deelneming van andere instellingen voor collectieve belegging), schuldvorderingen (instellingen voor belegging in schuldvorderingen) of in vastgoed (Vastgoedbevak). Naargelang het uitkeringsbeleid zijn de aandelen en de rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging ofwel distributieaandelen of -rechten van deelneming (uitkering van de dividenden aan de eigenaars van de aandelen en rechten van deelneming) ofwel kapitalisatieaandelen of -rechten van deelneming (kapitalisatie van de dividenden). In principe dezelfde risico s als voor de aandelen, obligaties of de andere beleggingsvormen waarin de instelling voor collectieve belegging belegt, met dien verstande dat de spreiding van de beleggingen in principe het risico vermindert Liquiditeitsrisico voor de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, wanneer de secundaire markt voor de aandelen of rechten van deelneming van de betrokken instelling krap is C. Andere waarden 1. Gestructureerde producten Onder een gestructureerd product verstaat men een financieel instrument dat meestal overeenstemt met een combinatie van verschillende andere financiële instrumenten, meer bepaald opties, waarvan het rendement (betaald in de vorm van een meerwaarde en/of een rente) afhangt van het verloop van, naargelang het geval, indexen, financiële instrumenten, vreemde munten, grondstoffen of andere onderliggende waarden. Risico s (minderwaarde, volatiliteit, wissel, enz ) naargelang het soort onderliggende waarde dat het product samenstelt. Wanneer bij het samenstellen van het product financiële instrumenten gebruikt worden, dan kan de kans op verlies en/of winst gewijzigd worden ten opzichte van een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor het betrokken product krap is 6

7 2. Warrants De Warrant is een effect dat de houder het recht geeft om een bepaald aantal aandelen of obligaties van een bepaalde vennootschap te kopen of erop in te schrijven op een datum en tegen een prijs die gewoonlijk vooraf zijn vastgesteld. De kenmerken van de warrant zijn zeer sterk vergelijkbaar met die van de optie (zie later). Volatiliteitsrisico van de koers van de warrant, omdat die een speculatief beleggingsinstrument is Risico van verlies dat gelijk is aan dat van een optie, met dit verschil dat in het geval van een warrant het risico steeds beperkt blijft tot het verlies van het belegde kapitaal Liquiditeitsrisico wanneer de markt van de betrokken warrant krap is 3. Termijnwisselcontract Een termijnwisselcontract is een contract met de bedoeling vreemde munten te kopen of verkopen op een datum en tegen een prijs die bij het sluiten van het contract worden vastgelegd. De betaling gebeurt pas bij de levering van de munten. Er bestaat geen enkele georganiseerde markt voor de termijnwisselcontracten, zodat deze verrichtingen uitsluitend via onderhandse overeenkomsten tussen de partijen worden geregeld. De kenmerken van een termijnwisselcontract zijn vergelijkbaar met die van de futures (zie hierna). Termijnwisselcontracten bieden de mogelijkheid om als onderdeel van een niet-speculatief beheer de portefeuille van een belegger tegen eventuele wisselrisico s in te dekken, mits een beperkt risico. Deze contracten kunnen evenwel ook met meer speculatieve doeleinden worden gesloten, om voordeel te halen uit de koersschommelingen van de vreemde munten; in dat geval kunnen zij ook grotere risico s inhouden. 7

8 Risico van verlies afhankelijk van de wijze en de bedoeling waarmee het termijnwisselcontract wordt gesloten (zie hiervoor). Risico van faillissement van de tegenpartij. Liquiditeitsrisico omdat de belegger bij ontstentenis van een georganiseerde markt zijn termijnwisselcontract niet kan verkopen of de positie die eruit voortvloeit niet vervroegd kan vereffenen, tenzij met het akkoord van de tegenpartij. 4. Swaps (omruilingscontract) In het algemeen onderscheidt men deviezenswaps en renteswaps. De deviezenswap ( currency swap ) is een contract waarbij twee partijen overeenkomen om bedragen in verschillende munten om te ruilen op de vervaldagen die bij het sluiten van het contract worden vastgelegd. De renteswap ( Interest rate swap ) is een contract waarbij twee partijen overeenkomen om, op de vervaldagen die bij het sluiten van het contract worden vastgelegd, rentestromen te betalen die op verschillende wijzen op eenzelfde bedrag, notioneel bedrag genaamd, worden berekend. De omruiling slaat in het algemeen op rentestromen die op basis van een vaste en een vlottende rente worden berekend. Er zijn verschillende varianten mogelijk. De partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om zowel bedragen in verschillende munten te ruilen als rentestromen die op verschillende wijze op deze bedragen werden berekend ( Interest rate currency swap ). Er bestaat geen georganiseerde markt voor de swapcontracten, zodat deze contracten, zoals de termijnwisselcontracten, uitsluitend via onderhandse overeenkomsten tussen de partijen worden geregeld. De swapcontracten worden voor diverse doeleinden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om als onderdeel van een niet-speculatief beheer de portefeuille van een belegger tegen eventuele renteschommelingen in te dekken, mits een beperkt risico. 8

9 Zij kunnen ook met meer speculatieve doeleinden worden gesloten om voordeel te halen uit de renteschommelingen; in dit geval kunnen zij grotere risico s inhouden. Risico van verlies afhankelijk van de wijze waarop en de bedoeling waarmee het swapcontract wordt gesloten (zie hiervoor) Risico van faillissement van de tegenpartij Liquiditeitsrisico in die zin dat de belegger bij ontstentenis van een georganiseerde markt zijn termijncontract niet kan overdragen of de positie die eruit voortvloeit niet vervroegd kan vereffenen, tenzij met het akkoord van de tegenpartij 5. Vastgoedcertificaten Definitie : Risico s : Het vastgoedcertificaat is een roerende waarde die aan de houder een schuldvordering geeft op de inkomsten van een vastgoedbelegging (inkomsten uit de huur van een gebouw en eventuele meerwaarde op de verkoop ervan). Zonder strikt juridisch mede-eigenaar te zijn van een onroerend goed, is de houder van het vastgoedcertificaat toch economisch mede-eigenaar. Risico van een onzekere meerwaarde op de vervaldag, bij de verkoop van het gebouw en/of het terrein dat het vastgoedcertificaat vertegenwoordigt Risico van afwezigheid van inkomsten indien het goed dat het vastgoedcertificaat vertegenwoordigt, niet verhuurd wordt Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor het betrokken vastgoedcertificaat krap is 6. Goud Goud is een edelmetaal dat vooral als beleggingsmiddel gebruikt wordt. Het wordt gewoonlijk in de vorm van goudstaven en goudstukken of per ons verworven. 9

10 Volatiliteitsrisico van de koers afhankelijk van zowel macro-economische, financiële als geopolitieke ontwikkelingen. Wisselrisico omdat de goudprijs op de wereldmarkten meestal in Amerikaanse dollar wordt uitgedrukt. D. Hedge Funds en Fondsen van Hedge Funds De term Hedge Fund dekt een waaier beleggingsvehikels met als gemeenschappelijk punt de ontwikkeling van niet-traditionele beleggingsstrategieën, met de bedoeling een absolute return te boeken, dit wil zeggen onafhankelijk van de economische conjunctuur of de ontwikkeling van de onderliggende sector. Het Hedge Fund kan, naargelang de beheersstrategie (cf. infra), beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen, liquide middelen, maar ook in instrumenten met een hefboomeffect (opties, futures, verkoop van ongedekte activa). Het Hedge Fund bleef lange tijd een soort belegging dat voorbehouden was aan de professionele beleggers. Het zogenaamde alternatieve beheer is nochtans geleidelijk toegankelijk geworden voor de particuliere beleggers via dakfondsen die door professionals beheerd worden. De risicograad die aan een belegging in Hedge Fund verbonden is, hangt af van de beheersstrategie die het ontwikkelt. Dit risico is gewoonlijk - maar niet altijd- hoger dan het risico van een belegging in ICB s (cf. supra). Men kan drie soorten strategieën onderscheiden, die elk verschillende risico s inhouden in termen van prestatie en volatiliteit: 1. Relative value strategie Deze strategie wenst profijt te halen uit een disfunctionering in termen van prijs van een bepaald financieel instrument (aandeel, converteerbare obligatie, optie, enz.). Kwantitatieve of kwalitatieve analyses moeten de financiële instrumenten identificeren waarvan de prijs afwijkt van de fair value of historische norm. Strategieën van het relative value type zijn gewoonlijk weinig volatiel en houden dus minder risico in. 2. Event driven strategie Deze strategie wenst profijt te halen uit bijzondere situaties bij bepaalde ondernemingen die op korte termijn winstmogelijkheden bieden. Deze bijzondere situaties kunnen bijvoorbeeld zijn openbare biedingen tot aankoop of omruiling, management buy-in/buy-out verrichtingen of andere gelijkaardige gebeurtenissen die de koers van de onderneming tijdelijk beïnvloeden. 10

11 3. Opportunistic strategie Deze, doorgaans agressieve, strategie wenst winst te boeken door in alle soorten activa te beleggen en door op alle soorten markten op te treden, door vanuit een ongedekte positie te kopen of te verkopen en dikwijls met een hefboomeffect. De strategieën die als opportunistic geboekstaafd staan, behoren tot de meest volatiele en houden dus het meeste risico in. De fondsen van Hedge Fund die bestemd zijn voor een niet-professioneel cliënteel voeren doorgaans een beleggingsdoel met geringe volatiliteit en relatief stabiele return in de tijd. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt dankzij een diversificatie op het vlak van activacategorieën, strategieën en fondsbeheerders die in het fonds van Hedge Funds beleggen. Volatiliteitsrisico verbonden aan de onderliggende activa en de gebruikte beheerstechnieken (ongedekte verkopen, hefboomeffect, ) Risico van verlies dat verband houdt met de wijze waarop het hedge fund beheerd is. In het geval van fondsen van hedge funds beperkt de spreiding van de beleggingen in principe de risico s, zowel op het gebeid van volatiliteit als verlies Liquiditeitsrisico: deze fondsen zijn doorgaans maar terugbetaalbaar op vaste termijnen (minimaal een maand) Wisselrisico: voor de hedge funds uitgedrukt in vreemde munten (zoals doorgaans het geval is) E. Verrichtingen op afgeleide producten1 1. Opties Een optie houdt het recht in maar niet de verplichting om een welbepaalde hoeveelheid onderliggende activa (aandelen, deviezen, grondstoffen, indexen, ) te kopen (koopoptie, "call-optie" genaamd) of te verkopen (verkoopoptie, "put-optie" genaamd) tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs) gedurende een welbepaalde periode (Amerikaans type) of op een welbepaalde vervaldag (Europees type). De koper van de optie betaalt de verkoper een premie. Deze premie hangt onder meer af van de vervaldag en de uitoefenprijs van de optie, alsook van de prijs en de volatiliteit van de onderliggende activa. Wanneer een optie betrekking heeft op een index (index van aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, munten, enz.), wordt bij de uitoefening van de optie de onderliggende 1 Voor cliënten van Degroof Petercam Asset Management die een overeenkomst van discretionair vermogensbeheer hebben afgesloten, zijn de bijzondere risico s en voorwaarden die van toepassing zijn op de afgeleide producten, uitvoeriger beschreven in de bijlage van de overeenkomst van vermogensbeheer over de derivaten. 11

12 waarde niet materieel geleverd, maar wordt het verschil betaald (indien positief) tussen de waarde van de index op de dag van de uitoefening en de waarde die in het optiecontract vermeld is. Opties geven de mogelijkheid om kwantitatief belangrijke posities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevolg onderhevig aan een hefboomeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een proportioneel grotere weerslag zal hebben op de portefeuille van de belegger. Dit hefboomeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschommelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste georganiseerde markten leggen de emittent (verkoper) van opties een margesysteem op. Voor elke uitgifte (verkoop) van een optie moet de belegger een marge in de vorm van contanten of effecten storten ten belope van een zeker percentage van de waarde van het contract. Aan het einde van elke verhandelingsdag wordt de optie geherwaardeerd en, in geval van een ongunstige marktontwikkeling, moet de emittent (verkoper) van de optie aan extra margeverplichtingen voldoen. Als de belegger de vereiste extra marges niet stort, kan de tussenpersoon zijn positie afsluiten. Opties kunnen voor diverse doeleinden worden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om, als onderdeel van een niet-speculatief beheer, de portefeuille tegen eventuele schommelingen in te dekken, door het risico van verlies te beperken tot strikt de prijs die voor de optie betaald werd. Opties kunnen ook voor meer speculatieve doeleinden worden gebruikt met de bedoeling voordeel te halen uit de schommelingen van de onderliggende waarde, mits een beperkte investering. De opties kunnen in dit geval wegens het hefboomeffect (zie hierboven) grotere risico s inhouden dan aandelen of obligaties. De risico s verbonden aan ongedekte verrichtingen op opties (waarbij men de onderliggende waarde niet bezit) zijn theoretisch onbeperkt. Volatiliteitsrisico van de koers, omdat een optie een speculatief beleggingsinstrument is Risico van verlies afhankelijk van de wijze waarop en de bedoeling waarmee de optie is gebruikt (zie hierboven). Het hefboomeffect kan de verliezen vermenigvuldigen wanneer de prijsschommelingen van de onderliggende waarde tegen de verwachtingen van de belegger ingaan Het risico voor de koper van een optie is beperkt tot de premie die voor deze optie betaald werd Het risico voor de verkoper van een call is theoretisch onbeperkt, dit van een verkoper van een put tot de uitoefenprijs beperkt Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken optie krap is 12

13 2. Futures Een future is een contract om een onderliggende waarde (aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen, indexen, enz.) te kopen of verkopen op een datum en tegen een prijs die bij het sluiten van het contract bepaald werden. De betaling van de onderliggende activa gebeurt pas bij de levering van deze activa. Wanneer een future betrekking heeft op een index (index van aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, munten, enz.), dan wordt de onderliggende waarde niet materieel geleverd, maar wordt het verschil betaald (indien positief) tussen de waarde van de index op de dag van de uitoefening en de waarde die in het futurecontract vermeld is. Futures geven de mogelijkheid om kwantitatief belangrijke posities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevolg onderhevig aan een hefboomeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een proportioneel grotere weerslag zal hebben op de portefeuille van de belegger. Dit hefboomeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschommelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste georganiseerde markten leggen de koper en verkoper van futures een margesysteem op. Voor elke transactie (aankoop of verkoop) moeten de partijen een marge storten in de vorm van contanten of effecten ten belope van een zeker percentage van de waarde van de gekochte of verkochte contracten. Aan het einde van elke verhandelingsdag worden de contracten geherwaardeerd en worden ofwel extra marges gevraagd of marges teruggestort, volgens het koersverloop van de betrokken future. Als de belegger de gevraagde extra marges niet stort, kan de tussenpersoon zijn positie afsluiten. Futures kunnen voor diverse doeleinden worden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om als onderdeel van een niet-speculatief beheer de portefeuille in te dekken tegen eventuele schommelingen mits een beperkt risico. Futures kunnen evenwel ook met meer speculatieve bedoelingen worden gebruikt met de bedoeling voordeel te halen uit de schommelingen van de onderliggende waarde, mits een beperkte investering. Zij kunnen in dit geval wegens het hefboomeffect (zie hierboven) grotere risico s inhouden dan aandelen of obligaties. De risico s verbonden aan ongedekte verrichtingen op futures zijn theoretisch onbeperkt. Volatiliteitsrisico van de koers, omdat een future een speculatief beleggingsinstrument is Risico van verlies afhankelijk, zoals bij de opties, van de wijze waarop en de bedoeling waarmee de future is gebruikt (zie hierboven) 13

14 Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt van de betrokken future krap is **** 14

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling 5 1.1. Wat is een bank? 5 1.2. De activiteiten van een kredietinstelling

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 7879 Onze Lieve Vrouwstraat bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 0/760.09.70 Fax 0/760.09.79 INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Er zijn diverse soorten financiële

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Bijlage bij het beheerscontract INLEIDING Inleiding 4 1. Beleggingsvehikels 5 1.1. Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) 5 1.1.1. Omschrijving 5 1.1.2.

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In vereenstemming met de MiFID-richtlijn begt deze sectie u algemene inlichtingen te

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Beleggingsvormen. Sterke en zwakke punten. Beleggingsvormen. Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?

Beleggingsvormen. Sterke en zwakke punten. Beleggingsvormen. Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op? Beleggingsvormen Sterke en zwakke punten Beleggingsvormen Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op? Een belegging is per definitie nooit helemaal zonder risico. De ideale belegging bestaat

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1.1. Omschrijving

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY Beheersreglement van het intern verzekeringsfonds Belfius Invest Belgian Economy In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap:

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Bijlage bij het beheerscontract INHOUD Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) 5 1.1.1. Omschrijving 5 1.1.2.

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Informatiebrochure financiële instrumenten Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1. 5 1.1.2. Juridisch

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/XX Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Bijlage bij het beheerscontract INHOUD Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) 5 1.1.1. Omschrijving 5 1.1.2.

Nadere informatie

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs 4.3.3 De vermindering vh kapitaal 4.3.3.1 Algemene principes Soms aangewezen kapitaal te verminderen Door AV Verschillende soorten kapitaalvermindering SOORTEN Geleden verliezen wegwerken (= formeel) Afboeking

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

De financiële instrumenten

De financiële instrumenten NL 20130311 De financiële instrumenten 1. Obligaties Het zijn effecten met een vaste rente, terugbetaalbaar op einddatum tegen een prijs die gekend is op het ogenblik van de uitgifte (behalve voor de leningen

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Een tocht door het obligatielandschap

Een tocht door het obligatielandschap Een tocht door het obligatielandschap we hebben het voor u Een goed gespreide beleggingsportefeuille is evenwichtig verdeeld over de verschillende beleggingsvormen. Obligaties zijn één van die beleggingsvormen.

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie