BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste financiële instrumenten en de eraan verbonden risico s. U kunt op verzoek steeds nadere inlichtingen krijgen van uw relatiebeheerder. Inhoudstafel I. VASTRENTENDE BELEGGINGEN... 2 A. DEPOSITO S EN KASBONS... 2 B. GELDMARKTPAPIER...3 C. BELEGGINGEN IN OBLIGATIES... 5 II. BELEGGINGEN MET VARIABELE INKOMSTEN... 7 A. Aandelen... 7 B. Instellingen voor collectieve belegging (ICB)... 8 C. Andere waarden... 9 D. Hedge Funds en Fondsen van Hedge Funds... 13

2 I. VASTRENTENDE BELEGGINGEN A. DEPOSITO S EN KASBONS Onder deposito s verstaat men de deponeringen van geldsommen bij een financiële instelling met of zonder renteclausule, die de financiële instelling het recht geven om voor haar bedrijfsuitoefening over de geldinlagen te beschikken, maar de verplichting inhouden om ze aan de deponent terug te bezorgen en hem kassiersdiensten te verlenen. Men onderscheidt zicht- en termijndeposito s en deposito s met opzeggingstermijn, zowel in euro als in vreemde munten. Kasbons zijn waardepapieren aan toonder die een schuldvordering op een kredietinstelling vertegenwoordigen, die zulke instelling doorlopend uitgeeft, meestal in minimumcoupures van 200 EUR. Zij hebben gewoonlijk een looptijd van 1 tot 5 jaar, maar soms ook van 10 jaar en meer. Men onderscheidt met name (de hiernavolgende lijst is niet exhaustief): gewone kasbons, waarvan de rente bij het ogenblik van de uitgifte onwijzigbaar wordt vastgesteld. de kasbons met progressieve rente waarvoor de onderschrijver op regelmatige tijdstippen de mogelijkheid heeft om de terugbetaling van de kasbons te vragen, met dien verstande dat hoe langer hij de kasbon aanhoudt hoe hoger de rente. de groeibons die op elke vervaldag de keuze bieden tussen het kapitaliseren en het innen van de rente. de kapitalisatiebons die een verplichte kapitalisatie van de rente inhouden. Wisselrisico voor de beleggingen uitgedrukt in vreemde munten (wisselkoersschommelingen ten opzichte van de referentiemunt). Dit beïnvloedt het rendement van de belegging. Risico van faillissement van de financiële instelling die de tegoeden in bewaring neemt of de kasbons uitgeeft.

3 B. GELDMARKTPAPIER Schatkistcertificaten naar Belgisch recht zijn gedematerialiseerde effecten die een schuldvordering met een looptijd van 3, 6 of 12 maanden vertegenwoordigen. Zij worden via aanbesteding uitgegeven door het Ministerie van Financiën. Alleen bepaalde categorieën van personen mogen erop intekenen: belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, niet-inwoners spaarders, Elke inschrijving moet minimaal EUR bedragen. Staatsbons naar Belgisch recht zijn effecten die een schuldvordering met een looptijd van 3 tot 7 jaar vertegenwoordigen, uitgegeven door het Ministerie van Financiën. De rentevoet is vast of herzienbaar, in het laatste geval evenwel gewoonlijk met een gewaarborgd minimum. Alleen particuliere personen mogen erop intekenen. Het minimumbedrag per inschrijving is 200 EUR. Schatkistbons naar Belgisch recht zijn gedematerialiseerde effecten die een schuldvordering met een looptijd van maximaal 1 jaar vertegenwoordigen. Zij worden uitgedrukt in vreemde munten en gewoonlijk via aanbesteding uitgegeven door het Ministerie van Financiën. Alleen bepaalde categorieën personen, die bij de uitgifte worden vastgesteld, mogen erop intekenen (belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, ). Thesauriebewijzen zijn effecten die een schuldvordering vertegenwoordigen, uitgegeven door vennootschappen en bepaalde Belgische of buitenlandse overheden (de Staat, gemeenschappen, Gewesten, provincies, ). Het minimumbedrag mag niet lager zijn dan EUR of het equivalent in vreemde munten. Depositobewijzen zijn effecten die een schuldvordering vertegenwoordigen, uitgegeven door Belgische kredietinstellingen of buitenlandse kredietinstellingen die in België bedrijvig zijn. Het minimumbedrag is hetzelfde als voor de thesauriebewijzen. Wisselrisico voor de schatkistbons, thesauriebewijzen en depositobewijzen uitgedrukt in vreemde munten (wisselkoersschommelingen ten opzichte van de referentiemunt). Dit beïnvloedt het rendement van de belegging. Risico van waardevermindering ingeval het effect vóór de vervaldag op de secundaire markt wordt verkocht.

4 Risico van faillissement van de uitgever van de thesaurie- en de depositobewijzen (niet-betaling van de rente en niet-terugbetaling van het belegde kapitaal). Liquiditeitsrisico, vooral voor de thesaurie- en de depositobewijzen, wanneer de secundaire markt van de betrokken effecten krap is.

5 C. BELEGGINGEN IN OBLIGATIES Een obligatie is een effect dat een vordering op een rechtspersoon (Staat, vennootschap, ) vertegenwoordigt ingevolge een lening van een welbepaalde duur (gewoonlijk meer dan één jaar) en bedrag. De prijs (uitgifte-, verhandelings- of terugbetalingsprijs) van een obligatie kan gelijk zijn aan, hoger of lager zijn dan de nominale waarde, naargelang de obligatie aan, boven of onder pari wordt uitgegeven. Bepaalde obligatieleningen kunnen vervroegd worden terugbetaald, gewoonlijk op initiatief van de emittent. Men onderscheidt met name (de hiernavolgende lijst is niet exhaustief): vastrentende obligaties: obligaties waarvan de rentevoet vastligt en bepaald wordt in functie van de nominale waarde van de obligatie. obligaties met herzienbare rente: obligaties waarvan de rentevoet niet vastligt maar voor herziening vatbaar is (er is meestal een benedengrens bepaald). obligaties met variabele rente: obligaties waarvan de rentevoet varieert op de vervaldag volgens parameters die op het ogenblik van de uitgifte van de lening bepaald worden (vaak met een gewaarborgde minimumrentevoet). obligaties met warrant die het recht geven om één of meerdere aandelen of obligaties te verwerven of erop in te schrijven: obligaties waaraan een recht (warrant) is gehecht dat het recht geeft om gedurende een welbepaalde periode een aandeel of obligatie van de uitgever van de warrant of van een andere vennootschap te verwerven of erop in te schrijven, tegen een prijs die gewoonlijk op voorhand is vastgelegd. De obligatie en de eraan gehechte warrant worden dikwijls afzonderlijk op de beurs genoteerd. converteerbare obligaties: obligaties die na verloop van een zekere termijn of op een welbepaalde datum, op verzoek van de houder in nieuwe aandelen van de vennootschap kunnen worden omgezet. De omzetting van de obligatie in een aandeel kan in bepaalde gevallen de betaling van een opleg aan de emittent noodzakelijk maken. obligaties met nulcoupon: obligaties die geen recht geven op de periodieke betaling van een rente, maar waarvan de terugbetalingsprijs hoger is dan de uitgifteprijs. achtergestelde obligaties:

6 obligaties waarvoor de houder aanvaardt om, in geval van faillissement, vereffening of elke andere situatie van juridische samenloop op de goederen van de emittent, na de niet-achtergestelde schuldeisers terugbetaald te worden (en/of interesten te ontvangen). lineaire obligaties: gedematerialiseerde vastrentende effecten die via aanbesteding door de Belgische Staat uitgegeven worden, in minimumcoupures van EUR, en met een looptijd van 3 tot 12 jaar. Alleen bepaalde categorieën van personen mogen erop inschrijven, voornamelijk professionelen uit de financiële sector. Na hun inschrijving op de lineaire obligaties worden zij belast met het verzorgen van de promotie en de verspreiding onder het publiek (natuurlijke personen, vennootschappen, ). euro-obligaties: obligaties uitgegeven door de overheid of door private vennootschappen, buiten de binnenlandse markt, in een munt die verschillend is van die van de ontlener. Deze obligaties worden gewoonlijk door een internationaal syndicaat van financiële instellingen bij het publiek geplaatst. Zoals voor de obligaties bestaan er verschillende soorten euro-obligaties (converteerbare euro-obligaties, met warrant, met wisseloptie, met vlottende rente, met nulcoupon, ). Risico van niet-betaling van de interesten en/of niet-terugbetaling van het belegde kapitaal, afhankelijk van de solvabiliteit van de debiteur. Dit risico wordt groter bij een achtergestelde obligatie. Risico van waardevermindering wanneer de obligatie vóór de vervaldag op de secundaire markt wordt verkocht. Wisselrisico voor de euro-obligaties en de obligaties uitgedrukt in vreemde munten. Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken obligaties krap is.

7 II. BELEGGINGEN MET VARIABELE INKOMSTEN A. Aandelen Een aandeel is een mede-eigendomstitel uitgegeven door een Belgische of buitenlandse vennootschap, die de houder het recht geeft om, in verhouding tot zijn deelname, de dividenden die de vennootschap eventueel uitbetaalt te innen en, bij afwezigheid van andersluidende bepalingen van de statuten, het recht geeft om op de algemene vergadering zijn stemrecht uit te oefenen, dikwijls in verhouding tot het kapitaal dat hij aanhoudt in de vennootschap. Risico van afwezigheid van inkomsten, omdat het dividend een variabel inkomen is, dat afhangt van de rendabiliteit van de vennootschap en haar winstuitkeringsbeleid. Volatiliteitsrisico van de beurskoersen dat afhangt van zowel het beleid van de vennootschap als van de conjuncturele, micro-economische en financiële context. Risico van faillissement van de emittent van de aandelen. Wisselrisico voor de buitenlandse aandelen. Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken aandelen krap is.

8 B. Instellingen voor collectieve belegging (ICB) De instellingen voor collectieve belegging zijn instellingen die de vorm aannemen van ofwel een gemeenschappelijk beleggingsfonds (opgericht in de vorm van een onverdeeld vermogen), ofwel een beleggingsvennootschap (opgericht in de vorm van een vennootschap) en samengesteld zijn uit: ofwel een veranderlijk aantal rechten van deelneming; in dit geval is de instelling gehouden om verzoeken tot uitgifte of terugkoop van rechten van deelneming vanwege de houders regelmatig te aanvaarden, op basis van de inventariswaarde (open beleggingsfonds of bevek), ofwel een vast aantal rechten van deelneming; in dit geval zijn de houders gehouden een overnemer vinden als zij hun rechten van deelneming willen overdragen (gesloten beleggingsfonds of bevak). De instellingen voor collectieve belegging, die door specialisten beheerd worden, beleggen, naargelang het uitgifteprospectus bepaalt, in aandelen, obligaties, andere financiële instrumenten (zoals rechten van deelneming van andere instellingen voor collectieve belegging), schuldvorderingen (instellingen voor belegging in schuldvorderingen) of in vastgoed (vastgoedbevak of bevaki). Naargelang het uitkeringsbeleid zijn de aandelen en de rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging ofwel distributieaandelen of -rechten van deelneming (uitkering van de dividenden aan de eigenaars van de aandelen en rechten van deelneming) ofwel kapitalisatieaandelen of -rechten van deelneming (kapitalisatie van de dividenden). In principe dezelfde risico s als voor de aandelen, obligaties of de andere beleggingsvormen waarin de instelling voor collectieve belegging belegt, met dien verstande dat de spreiding van de beleggingen in principe het risico vermindert. Liquiditeitsrisico voor de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, wanneer de secundaire markt voor de aandelen of rechten van deelneming van de betrokken instelling krap is.

9 C. Andere waarden 1. Gestructureerde producten Onder een gestructureerd product verstaat men een financieel instrument dat meestal overeenstemt met een combinatie van verschillende andere financiële instrumenten, meer bepaald opties, waarvan het rendement (betaald in de vorm van een meerwaarde en/of een rente) afhangt van het verloop van, naargelang het geval, indexen, financiële instrumenten, vreemde munten, grondstoffen of andere onderliggende waarden. Risico s (minderwaarde, volatiliteit, wissel, ) naargelang het soort onderliggende waarde dat het product samenstelt. Wanneer bij het samenstellen van het product financiële instrumenten gebruikt worden, dan kan de kans op verlies en/of winst gewijzigd worden ten opzichte van een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde. Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor het betrokken product krap is. 2. Warrants Effect dat de houder het recht geeft om een bepaald aantal aandelen of obligaties van een bepaalde vennootschap te kopen of erop in te schrijven op een datum en tegen een prijs die gewoonlijk vooraf zijn vastgesteld. De kenmerken van de warrant zijn zeer sterk vergelijkbaar met die van de optie (zie later). Volatiliteitsrisico van de koers van de warrant, omdat die een speculatief beleggingsinstrument is. Risico van verlies dat gelijk is aan dat van een optie, met dit verschil dat in het geval van een warrant het risico steeds beperkt blijft tot het verlies van het belegde kapitaal. Liquiditeitsrisico wanneer de markt van de betrokken warrant krap is.

10 3. Termijnwisselcontract Een termijnwisselcontract is een contract met de bedoeling vreemde munten te kopen of verkopen op een datum en tegen een prijs die bij het sluiten van het contract worden vastgelegd. De betaling gebeurt pas bij de levering van de munten. Er bestaat geen enkele georganiseerde markt voor de termijnwisselcontracten, zodat deze verrichtingen uitsluitend via onderhandse overeenkomsten tussen de partijen worden geregeld. De kenmerken van een termijnwisselcontract zijn vergelijkbaar met die van de futures (zie hierna). Zij bieden de mogelijkheid om als onderdeel van een niet-speculatief beheer de portefeuille van een belegger tegen eventuele wisselrisico s in te dekken, mits een beperkt risico. Deze contracten kunnen evenwel ook met meer speculatieve doeleinden worden gesloten, om voordeel te halen uit de koersschommelingen van de vreemde munten; in dat geval kunnen zij ook grotere risico s inhouden. Risico van verlies afhankelijk van de wijze en de bedoeling waarmee het termijnwisselcontract wordt gesloten (zie hiervoor). Risico van faillissement van de tegenpartij. Liquiditeitsrisico omdat de belegger bij ontstentenis van een georganiseerde markt zijn termijnwisselcontract niet kan verkopen of de positie die eruit voortvloeit niet vervroegd kan vereffenen, tenzij met het akkoord van de tegenpartij. 4. Swaps (omruilingscontract) In het algemeen onderscheidt men deviezenswaps en renteswaps. De deviezenswap ( currency swap ) is een contract waarbij twee partijen overeenkomen om bedragen in verschillende munten om te ruilen op de vervaldagen die bij het sluiten van het contract worden vastgelegd. De renteswap ( Interest rate swap ) is een contract waarbij twee partijen overeenkomen om, op de vervaldagen die bij het sluiten van het contract worden vastgelegd, rentestromen te betalen die op verschillende wijzen op eenzelfde bedrag, notioneel

11 bedrag genaamd, worden berekend. De omruiling slaat in het algemeen op rentestromen die op basis van een vaste en een vlottende rente worden berekend. Er zijn verschillende varianten mogelijk. De partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om zowel bedragen in verschillende munten te ruilen als rentestromen die op verschillende wijze op deze bedragen werden berekend ( Interest rate currency swap ). Er bestaat geen georganiseerde markt voor de swapcontracten, zodat deze contracten, zoals de termijnwisselcontracten, uitsluitend via onderhandse overeenkomsten tussen de partijen worden geregeld. De swapcontracten worden voor diverse doeleinden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om als onderdeel van een niet-speculatief beheer de portefeuille van een belegger tegen eventuele renteschommelingen in te dekken, mits een beperkt risico. Zij kunnen ook met meer speculatieve doeleinden worden gesloten om voordeel te halen uit de renteschommelingen; in dit geval kunnen zij grotere risico s inhouden. Risico van verlies afhankelijk van de wijze waarop en de bedoeling waarmee het swapcontract wordt gesloten (zie hiervoor). Risico van faillissement van de tegenpartij. Liquiditeitsrisico in die zin dat de belegger bij ontstentenis van een georganiseerde markt zijn termijncontract niet kan overdragen of de positie die eruit voortvloeit niet vervroegd kan vereffenen, tenzij met het akkoord van de tegenpartij. 5. Vastgoedcertificaten Definitie : Risico s : Het vastgoedcertificaat is een roerende waarde die aan de houder een schuldvordering geeft op de inkomsten van een vastgoedbelegging (inkomsten uit de huur van een gebouw en eventuele meerwaarde op de verkoop ervan). Zonder strikt juridisch medeeigenaar te zijn van een onroerend goed, is de houder van het vastgoedcertificaat toch economisch mede-eigenaar. Onzekere meerwaarde op de vervaldag, bij de verkoop van het gebouw en/of het terrein dat het vastgoedcertificaat vertegenwoordigt. Risico van afwezigheid van inkomsten indien het goed dat het vastgoedcertificaat vertegenwoordigt, niet verhuurd wordt.

12 Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor het betrokken vastgoedcertificaat krap is. 6. Goud Edelmetaal dat vooral als beleggingsmiddel gebruikt wordt. Het wordt gewoonlijk in de vorm van goudstaven en goudstukken of per ons verworven. Volatiliteitsrisico van de koers afhankelijk van zowel macro-economische, financiële als geopolitieke ontwikkelingen. Wisselrisico omdat de goudprijs op de wereldmarkten meestal in Amerikaanse dollar wordt uitgedrukt.

13 D. Hedge Funds en Fondsen van Hedge Funds De term Hedge Fund dekt een waaier beleggingsvehikels met als gemeenschappelijk punt de ontwikkeling van niet-traditionele beleggingsstrategieën, met de bedoeling een absolute return te boeken, dit wil zeggen onafhankelijk van de economische conjunctuur of de ontwikkeling van de onderliggende sector. Het Hedge Fund kan, naargelang de beheersstrategie (cf. infra), beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen, liquide middelen, maar ook in instrumenten met een hefboomeffect (opties, futures, verkoop van ongedekte activa). Het Hedge Fund bleef lange tijd een soort belegging dat voorbehouden was aan de institutionele beleggers. Het zogenaamde alternatieve beheer is nochtans geleidelijk toegankelijk geworden voor de particuliere beleggers via dakfondsen die door professionals beheerd worden. De risicograad die aan een belegging in Hedge Fund verbonden is, hangt af van de beheersstrategie die het ontwikkelt. Dit risico is gewoonlijk - maar niet altijd- hoger dan het risico van een belegging in ICB s (cf. supra). Men kan drie soorten strategieën onderscheiden, die elk verschillende risico s inhouden in termen van prestatie en volatiliteit: 1. Relative value strategie Deze strategie wenst profijt te halen uit een disfunctionering in termen van prijs van een bepaald financieel instrument (aandeel, converteerbare obligatie, optie, enz.). Kwantitatieve of kwalitatieve analyses moeten de financiële instrumenten identificeren waarvan de prijs afwijkt van de fair value of historische norm. Strategieën van het relative value type zijn gewoonlijk weinig volatiel en houden dus minder risico in. 2. Event driven strategie Deze strategie wenst profijt te halen uit bijzondere situaties bij bepaalde ondernemingen die op korte termijn winstmogelijkheden bieden. Deze bijzondere situaties kunnen bijvoorbeeld zijn openbare biedingen tot aankoop of omruiling, management buyin/buy-out verrichtingen of andere gelijkaardige gebeurtenissen die de koers van de onderneming tijdelijk beïnvloeden. 3. Opportunistic strategie Deze, doorgaans agressieve, strategie wenst winst te boeken door in alle soorten activa te beleggen en door op alle soorten markten op te treden, door vanuit een ongedekte positie te kopen of te verkopen en dikwijls met een hefboomeffect. De strategieën die als

14 opportunistic geboekstaafd staan, behoren tot de meest volatiele en houden dus het meeste risico in. De fondsen van Hedge Fund die bestemd zijn voor een niet-professioneel cliënteel voeren doorgaans een beleggingsdoel met geringe volatiliteit en relatief stabiele return in de tijd. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt dankzij een diversificatie op het vlak van activacategorieën, strategieën en fondsbeheerders die in het fonds van Hedge Funds beleggen. Volatiliteitsrisico verbonden aan de onderliggende activa en de gebruikte beheerstechnieken (ongedekte verkopen, hefboomeffect, ). Risico van verlies dat verband houdt met de wijze waarop het hedge fund beheerd is. In het geval van fondsen van hedge funds beperkt de spreiding van de beleggingen in principe de risico s, zowel op het gebeid van volatiliteit als verlies. Liquiditeitsrisico: deze fondsen zijn doorgaans maar terugbetaalbaar op vaste termijnen (minimaal een maand). Wisselrisico: voor de hedge funds uitgedrukt in vreemde munten (zoals doorgaans het geval is).

15 E. Verrichtingen op afgeleide producten 1 1. Opties Een optie houdt het recht in maar niet de verplichting om een welbepaalde hoeveelheid onderliggende activa (aandelen, deviezen, grondstoffen, indexen, ) te kopen (koopoptie, "call-optie" genaamd) of te verkopen (verkoopoptie, "put-optie" genaamd) tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs) gedurende een welbepaalde periode (Amerikaans type) of op een welbepaalde vervaldag (Europees type). De koper van de optie betaalt de verkoper een premie. Deze premie hangt onder meer af van de vervaldag en de uitoefenprijs van de optie, alsook van de prijs en de volatiliteit van de onderliggende activa. Wanneer een optie betrekking heeft op een index (index van aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, munten, enz.), wordt bij de uitoefening van de optie de onderliggende waarde niet materieel geleverd, maar wordt het verschil betaald (indien positief) tussen de waarde van de index op de dag van de uitoefening en de waarde die in het optiecontract vermeld is. Opties geven de mogelijkheid om kwantitatief belangrijke posities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevolg onderhevig aan een hefboomeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een proportioneel grotere weerslag zal hebben op de portefeuille van de belegger. Dit hefboomeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschommelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste georganiseerde markten leggen de emittent (verkoper) van opties een margesysteem op. Voor elke uitgifte (verkoop) van een optie moet de belegger een marge in de vorm van contanten of effecten storten ten belope van een zeker percentage van de waarde van het contract. Aan het einde van elke verhandelingsdag wordt de optie geherwaardeerd en, in geval van een ongunstige marktontwikkeling, moet de emittent (verkoper) van de optie aan extra margeverplichtingen voldoen. Als de belegger de vereiste extra marges niet stort, kan de tussenpersoon zijn positie afsluiten. Opties kunnen voor diverse doeleinden worden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om, als onderdeel van een niet-speculatief beheer, de portefeuille tegen eventuele schommelingen in te dekken, door het risico van verlies te beperken tot strikt de prijs die voor de optie betaald werd. 1 De bijzondere risico s en voorwaarden die van toepassing zijn op de afgeleide producten worden uitvoeriger beschreven in de specifieke overeenkomst betreffende de transacties op afgeleide financiële instrumenten en, voor de cliënten van de Bank met een overeenkomst van vermogensbeheer, in de bijlage van de overeenkomst van vermogensbeheer over de derivaten.

16 Opties kunnen ook voor meer speculatieve doeleinden worden gebruikt met de bedoeling voordeel te halen uit de schommelingen van de onderliggende waarde, mits een beperkte investering. De opties kunnen in dit geval wegens het hefboomeffect (zie hierboven) grotere risico s inhouden dan aandelen of obligaties. De risico s verbonden aan ongedekte verrichtingen op opties (waarbij men de onderliggende waarde niet bezit) zijn theoretisch onbeperkt. Volatiliteitsrisico van de koers, omdat een optie een speculatief beleggingsinstrument is. Risico van verlies afhankelijk van de wijze waarop en de bedoeling waarmee de optie is gebruikt (zie hierboven). Het hefboomeffect kan de verliezen vermenigvuldigen wanneer de prijsschommelingen van de onderliggende waarde tegen de verwachtingen van de belegger ingaan. Het risico voor de koper van een optie is beperkt tot de premie die voor deze optie betaald werd. Het risico voor de verkoper is theoretisch onbeperkt. Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt voor de betrokken optie krap is. 2. Futures Een future is een contract om een onderliggende waarde (aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen, indexen, enz.) te kopen of verkopen op een datum en tegen een prijs die bij het sluiten van het contract bepaald werden. De betaling van de onderliggende activa gebeurt pas bij de levering van deze activa. Wanneer een future betrekking heeft op een index (index van aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, munten, enz.), dan wordt de onderliggende waarde niet materieel geleverd, maar wordt het verschil betaald (indien positief) tussen de waarde van de index op de dag van de uitoefening en de waarde die in het futurecontract vermeld is. Futures geven de mogelijkheid om kwantitatief belangrijke posities in te nemen mits een beperkte investering. Zij zijn bijgevolg onderhevig aan een hefboomeffect, dit betekent dat een relatief geringe beweging van de markt een proportioneel grotere weerslag zal hebben op de portefeuille van de belegger. Dit hefboomeffect kan nu eens de winsten dan weer de verliezen van de belegger vermenigvuldigen als de marktschommelingen tegen zijn verwachtingen ingaan. De meeste georganiseerde markten leggen de koper en verkoper van futures een margesysteem op. Voor elke transactie (aankoop of verkoop) moeten de partijen een marge storten in de vorm van contanten of effecten ten belope van een zeker percentage van de waarde van de gekochte of verkochte contracten. Aan het einde van elke verhandelingsdag worden de contracten geherwaardeerd en worden ofwel extra marges

17 gevraagd of marges teruggestort, volgens het koersverloop van de betrokken future. Als de belegger de gevraagde extra marges niet stort, kan de tussenpersoon zijn positie afsluiten. Futures kunnen voor diverse doeleinden worden aangewend. Zij bieden de mogelijkheid om als onderdeel van een niet-speculatief beheer de portefeuille in te dekken tegen eventuele schommelingen mits een beperkt risico. Futures kunnen evenwel ook met meer speculatieve bedoelingen worden gebruikt met de bedoeling voordeel te halen uit de schommelingen van de onderliggende waarde, mits een beperkte investering. Zij kunnen in dit geval wegens het hefboomeffect (zie hierboven) grotere risico s inhouden dan aandelen of obligaties. De risico s verbonden aan ongedekte verrichtingen op futures zijn theoretisch onbeperkt. Volatiliteitsrisico van de koers, omdat een future een speculatief beleggingsinstrument is. Risico van verlies afhankelijk, zoals bij de opties, van de wijze waarop en de bedoeling waarmee de future is gebruikt (zie hierboven). Liquiditeitsrisico wanneer de secundaire markt van de betrokken future krap is.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing.

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing. A Aandeel Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie