MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten"

Transcriptie

1 MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

2

3 MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel uitmaken van de daarmee samenhangende portefeuille. Optima benadrukt in dit kader dat de keuze voor een beleggers profiel die meer bescherming biedt, geen volledige uitsluiting van de beleggings risico s kan bieden. Hieronder worden de aard van de meest courante beleggingsinstrumenten besproken, alsook de daarmee verband houdende risico s. Het gaat zowel om financiële instrumenten waarop MiFID betrekking heeft (vb. schatkistcertificaten, deposito- en thesauriebewijzen, deelnemingsrechten in een ICB, obligaties, beleggingsverzekeringen, aandelen, opties, warrants, futures, forwards, enz.) als belegging instrumenten die niet door MiFID worden geviseerd (vb. zichtrekeningen, termijnrekeningen, spaarrekeningen). Deze informatie is gebaseerd op de Febelfin 1 -uitgave Beleggingsinstrumenten (2009), die kan geraadpleegd worden op de website en waarin de verschillende beleggingsinstrumenten nog meer in detail worden beschreven. Daarnaast dient u als cliënt vanzelfsprekend de documenten, die beschikbaar zijn voor een specifiek financieel actief (vb. uitgifte prospectus, essentiële beleggersinformatie, reglement voor deposito s, productfiches, enz.), te raadplegen om een volledig inzicht te krijgen in de aard en de risico s van een welbepaald beleggingsinstrument. Optima merkt verder op dat de hieronder beschreven financiële activa niet altijd door haar te koop worden aangeboden, maar indirect in andere beleggingsinstrumenten (vb. deelnemingsrechten in een ICB) kunnen zijn begrepen. SOORTEN BELEGGINGSRISICO S Het risico van een belegging komt tot uitdrukking op verschillende vlakken. Onderstaand treft u een overzicht en een definitie aan van de algemene risico s bij financiële beleggingen. Het insolventierisico is het risico dat de emittent (en in voorkomend geval de garant of de tegenpartij) van de belegging niet in staat is om zijn verbintenissen tot betaling na te komen, ingevolge bijvoorbeeld een faillissement. Dit risico moet goed worden ingeschat: de emittent (en in voorkomend geval de garant of de tegenpartij) is namelijk verantwoordelijk voor, onder andere, de terugbetaling van de kapitaalinleg. Het kapitaalrisico is het risico dat de belegger zijn kapitaalinleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of wanneer hij tussentijds uit de belegging stapt. Het rendementsrisico is het risico dat de belegging geen inkomsten oplevert. Het resultaat is een absoluut verlies als gevolg van de inflatie en een relatief verlies in vergelijking met een renderende belegging. Het liquiditeitsrisico is het risico dat het beleggingsinstrument moeilijk verhandelbaar is vóór de vervaldatum. Het wisselkoersrisico is het risico van waardeschommelingen van de belegging, in een ander valuta dan de euro, ten gevolge van wisselkoersschommelingen. Het renterisico is het risico van waardeschommelingen van de belegging ten gevolge van wijzigingen van de rentetarieven op de markt. Bij vastrentende activa, zoals obligaties, leidt een wijziging van de rentetarieven tot een wijziging van de beurskoers van het financiële instrument. Wordt de obligatie bijvoorbeeld vóór de vervaldatum op de secundaire markt verkocht op een ogenblik dat de marktrente hoger ligt dan de nominale rente van de obligatie, dan zal de belegger een minwaarde boeken op de obligatie; ligt de marktrente daarentegen lager dan de 1 Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

4 4 MiFID nominale rente, dan zal de belegger een meerwaarde realiseren. Bij niet-vastrentende activa, zoals aandelen, heeft een stijging van de rentetarieven op de markt over het algemeen een negatieve invloed op het verloop van de beurskoersen. Het inflatierisico is het risico dat de waarde van de (middellanglopende, langlopende of zeer langlopende) belegging wordt aangetast door een stijging van het algemene prijspeil. Het volatiliteitsrisico is het risico bij niet-vastrentende activa dat de belegging onderhevig is aan sterke waardeschommelingen. (NIET-EXHAUSTIEF) OVERZICHT VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN 1 DEPOSITO S Beschrijving Zichtrekeningen zijn cashdeposito s bij een kredietinstelling die steeds een kapitaalwaarborg genieten en die credit interesten opbrengen. Deze rekeningen kunnen ofwel in euro ofwel in andere valuta s (vb. dollar) worden uitgedrukt. De cliënten gebruiken deze rekeningen als draaischijf voor hun inkomende en uitgaande gelden (vb. stortingen, geldafhalingen, overschrijvingen, betalingen via debetkaart, enz.). Spaarrekeningen zijn cashdeposito s bij een kredietinstelling die steeds een kapitaalwaarborg genieten en die credit interesten opbrengen. Daarnaast wordt een getrouwheidspremie toegekend voor de bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de betrokken rekening blijven staan. Deze rekeningen worden altijd in euro uitgedrukt. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden op het vlak van de renteberekening en de opvragingen, gaat het vanuit fiscaal oogpunt om gereglementeerde spaarrekeningen, waarvan de interesten vrijgesteld zijn van roerende voorheffing tot een welbepaalde limiet voor natuurlijke personen die in België wonen. Termijnrekeningen zijn cashdeposito s bij een kredietinstelling waarvan het tegoed slechts opvraagbaar is op een vooraf afgesproken datum. Deze cashdeposito s genieten een kapitaalwaarborg en een gewaarborgde bruto-interestvoet op jaar basis. De rente is ten vroegste beschikbaar op de vervaldag. Meestal gaat het om kortlopende termijnrekeningen (met een looptijd van maximum één jaar), maar langlopende termijnrekeningen (met een looptijd van meer dan één jaar) zijn mogelijk. Deze rekeningen worden doorgaans in euro uitgedrukt, maar kunnen ook in andere valuta s (vb. dollar) luiden. Laag, aangezien de deposito s worden toevertrouwd aan kredietinstellingen die onder het strenge toezicht staan van de Nationale Bank van België (NBB). Voor het geval een Belgische kredietinstelling toch failliet zou gaan, geldt een deposito beschermingssysteem dat de terugbetaling waarborgt per rekeninghouder van een bedrag van maximum EUR, voor zover het om een rekening gaat in een munt van de Europese Unie. Heel laag voor zicht- en spaarrekeningen, aangezien op elk ogenblik de deposito s kunnen worden opgevraagd (tenzij voor heel grote bedragen, waar de kredietinstelling op voorhand moet worden verwittigd). Laag voor termijnrekeningen. In principe zijn de deposito s belegd op een termijnrekening niet beschikbaar vóór de vervaldatum, doch in de meeste gevallen kunnen zij toch vervroegd worden opgevraagd mits betaling van een herbeleggings vergoeding aan de kredietinstelling. Onbestaand voor rekeningen in euro. Voor zicht- en termijnrekeningen die in een andere valuta dan de euro worden uitgedrukt, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

5 MiFID 5 Heel laag voor zicht- en spaarrekeningen, doch de toegepaste rentevoet kan op elk ogenblik worden gewijzigd door de kredietinstelling. Laag, matig tot hoog voor termijnrekeningen met een looptijd van respectievelijk minder dan 3 jaar, tussen 3 en 5 jaar of meer dan 5 jaar. Inflatierisico Als gevolg van de inflatie, kan de waarde van het kapitaal op datum van terugbetaling een lagere koopkracht hebben dan op het moment van storting. Als de rente op de rekening hoger ligt dan de gemiddelde inflatie over dezelfde periode, dan compenseert de rente deze inflatie. 2 SCHATKISTCERTIFICATEN Beschrijving Schatkistcertificaten zijn kortlopende schuldbewijzen (met een looptijd van maximum één jaar) in euro, door de overheid uitgegeven door middel van aanbestedingen (opbodsysteem). Ze representeren een lening door de belegger aan de overheid voor een korte periode, in ruil voor een bepaalde rente. Deze financiële instrumenten zijn bedoeld voor professionele en institutionele beleggers, maar particuliere beleggers kunnen ze eveneens aanschaffen op de secundaire markt (d.i. de markt voor de verhandeling van financiële instrumenten). Heel laag, aangezien de overheid door de OESO-landen 2 als de beste schuldenaar wordt beschouwd. Heel laag, gelet op het omvangrijke volume van schatkistcertificaten in omloop en de actieve secundaire markt op dit vlak. Onbestaand, aangezien schatkistcertificaten worden uitgedrukt in euro. Laag, gelet op de korte looptijd van schatkistcertificaten. 3 DESPOSITO- EN THESAURIEBEWIJZEN Beschrijving Deposito- en thesauriebewijzen zijn kortlopende schuldbewijzen (met een looptijd van maximum één jaar), voor een bedrag van minstens EUR of het equivalent daarvan in een vreemde munt. Depositobewijzen worden uitgegeven door kredietinstellingen, terwijl thesauriebewijzen worden uitgegeven door grote ondernemingen, fondsen voor beleggingen in schuldvorderingen en bepaalde overheden. Ze vertegenwoordigen in beide gevallen een lening door de belegger aan de emittent voor een korte periode, in ruil voor een bepaalde rente. Deze financiële instrumenten zijn bedoeld voor professionele en institutionele beleggers. 2 OESO, wat staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft thans 34 staten als leden. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

6 6 MiFID Laag voor depositobewijzen aangezien ze worden uitgegeven door kredietinstellingen die onder het strenge toezicht staan van de Nationale Bank van België (NBB). Laag, matig tot hoog voor thesauriebewijzen, afhankelijk van de kwaliteit van de emittent. Matig, gelet op het gebrek aan uitgebouwde secundaire markt op het vlak van deposito- en thesauriebewijzen. Onbestaand voor deposito- en thesauriebewijzen in euro. Voor deposito- en thesauriebewijzen in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, gelet op de korte looptijd van deposito- en thesauriebewijzen. 4 OBLIGATIES Beschrijving Obligaties zijn middellanglopende, langlopende of zeer langlopende schuldbewijzen (d.i. in ieder geval met een looptijd van meer dan één jaar) in euro of een andere valuta (vb. dollar) die een schuldbekentenis van de emittent belichamen. Vanuit het oogpunt van de obligatiehouder, gaat het om een bewijs van deelneming in een lening op middellange, lange of zeer lange termijn, waarvoor hij meestal interesten krijgt. Obligaties worden in principe uitgegeven op de primaire markt (d.i. de markt voor de uitgifte van nieuwe financiële instrumenten) gedurende een welbepaalde periode (uitgifteperiode) en tegen een welbepaalde uitgifteprijs. Nadien dient de belegger zich te wenden tot de secundaire markt (d.i. de markt voor de verhandeling van financiële instrumenten). Op de secundaire markt schommelen de prijzen dagelijks: als de rentevoeten stijgen, dalen de koersen van de obligaties; bij dalende rentevoeten, stijgen de koersen van de obligaties. De voornaamste kenmerken van obligaties zijn de volgende: Emittent Obligaties kunnen worden uitgegeven door een Belgische of buitenlandse overheidsinstelling, onderneming of krediet instelling dan wel een internationale instelling. Om de solvabiliteit of kredietwaardigheid van een emittent te beoordelen, kan de belegger zich beroepen op de ratings die worden toegekend door gespecialiseerde bureau s (vb. Moody s, Standard & Poor s, enz.). Hoe beter de rating, hoe kleiner het insolventierisico. Obligaties van goede kwaliteit hebben een rating van AAA tot BBB-; obligaties met een hoog risico hebben een rating van BB+ tot D (telkens toegekend door het ratingbureau Standard & Poor s). De ratings kunnen evenwel verschillen van ratingbureau tot ratingbureau. Bovendien zijn ratings niet onfeilbaar en doen zich soms vergissingen voor. Rendement Over het algemeen geeft een gewone obligatie tijdens de volledige looptijd recht op een vaste jaarlijkse coupon. Toch bestaan er tal van andere soorten obligaties, zoals obligaties met nulcoupon, obligaties met vlottende rente, geïndexeerde obligaties waarvan het rendement gekoppeld is aan de ontwikkeling van een bepaalde index (vb. inflatie, beursindex, koers van één of meer obligaties, koers van één of meer aandelen, enz.) (zie verder). Looptijd De looptijd wordt vastgelegd bij de uitgifte van de obligatie. Op deze manier kent de belegger de datum waarop zijn start kapitaal zal worden terugbetaald. In de uitgiftevoorwaarden kan evenwel sprake zijn van een vervroegde Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

7 MiFID 7 terugbetaling op initiatief van de emittent of de obligatiehouder (wat betekent dat de terugbetalingsdatum verschilt van de vervaldatum) tegen een vastgelegde koers en op een welbepaalde datum. Daarnaast bestaan ook eeuwigdurende obligaties (zie verder). Uitgifteprijs De uitgifteprijs van een obligatie is niet noodzakelijk gelijk aan de nominale waarde ervan en wordt afgestemd op de marktvoorwaarden. Obligaties kunnen worden uitgegeven a pari (uitgifteprijs is gelijk aan de nominale waarde), beneden pari (uitgifteprijs ligt beneden de nominale waarde) of boven pari (uitgifteprijs ligt boven de nominale waarde). Terugbetalingsprijs De terugbetalingsprijs van een obligatie op de vervaldag bedraagt meestal 100% van de nominale waarde. Soms voorziet de obligatie een terugbetalingspremie, met als gevolg dat de emittent zal terugbetalen aan een prijs die meer is dan 100% van de nominale waarde. Bepaalde obligaties kunnen ook worden omgezet in aandelen, zoals converteerbare obligaties (zie verder). Achterstelling Bij faillissement, ontbinding of elke andere vorm van juridische samenloop op de goederen van de emittent hangt de terugbetaling van de obligatiehouder af van zijn positie in voornoemd(e) faillissement, ontbinding of andere vorm van samenloop. De houders van bevoorrechte (of preferente) obligaties worden als eersten samen met andere bevoorrechte schuldeisers terugbetaald. De houders van gewone obligaties worden na alle bevoorrechte schuldeisers en houders van bevoorrechte (preferente) obligaties uitbetaald. De houders van achtergestelde obligaties komen pas nadien in de rij: zij worden na alle overige obligatiehouders terugbetaald (bevoorrechte obligatiehouders en gewone obligatiehouders), doch vóór de aandeelhouders. Specifieke obligaties volgens type Sommige obligaties hebben andere eigenschappen dan de zogenaamde traditionele obligaties. Zij worden hieronder voorgesteld. Obligaties met nulcoupon of zerobonds zijn obligaties die geen jaarlijkse interest opleveren. Om dat te compenseren ligt de uitgifteprijs veel lager dan de nominale waarde (of terugbetalingsprijs) van de obligatie. Het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingsprijs is zo berekend dat het (hypothetisch) rendement op de zerobond ongeveer overeenstemt met een gewone obligatie met een vaste rente (coupon), waarvan de rente wordt gekapitaliseerd. 3 Een nulcouponobligatie met een nominale waarde van 100 EUR en een (hypothetisch) rendement gedurende 10 jaar van 10%, zal bijvoorbeeld een uitgifteprijs hebben van 37,50 EUR. Een investering van 37,50 EUR vandaag, is namelijk tegen een samengestelde rente van 10% over 10 jaar 100 EUR waard. Obligaties met vlottende rente zijn obligaties waarvan de rentevoet regelmatig wordt vastgesteld voor de volgende periode (bijvoorbeeld om de 6 maanden voor de volgende 6 maanden). De modaliteiten voor rentebepaling worden vastgelegd in de uitgiftevoorwaarden. Geïndexeerde obligaties zijn obligaties waarvan het rendement gekoppeld is aan de ontwikkeling van een bepaalde onderliggende index (vb. inflatie, beursindex, koers van één of meer obligaties, koers van één of meer aandelen, enz.). Inflatie geïndexeerde obligaties of inflation linked bonds, waarvan de coupon wordt uitgekeerd op een nominaal bedrag aangepast aan de inflatie, hebben het voordeel dat ze geen geldontwaarding ondergaan. Eeuwigdurende obligaties of perpetual bonds zijn obligaties zonder vervaldatum. In de uitgiftevoorwaarden is meestal evenwel sprake van een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling op initiatief van de emittent, tegen een vastgelegde prijs en op een welbepaalde datum. 3 Kapitalisatie houdt in dat de rente niet wordt uitgekeerd, maar bij het kapitaal wordt gevoegd, waarna in het daaropvolgende jaar de rente berekend wordt op het totaal van de hoofdsom en de toegevoegde rente. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

8 8 MiFID Converteerbare obligaties zijn obligaties die onder bepaalde voorwaarden (t.w. de conversieverhouding 4 en de conversieprijs 5 ) en tijdens een vooraf bepaalde periode (d.i. de conversieperiode) op verzoek van de obligatiehouder kunnen worden omgeruild tegen aandelen van de emitterende vennootschap (of desgevallend een moedervennootschap). De houder van de obligatie heeft zodoende de keuze om ofwel te converteren ofwel de obligatie te laten terugbetalen op de vervaldatum. In ruil voor dit recht tot conversie ontvangt de houder van een converteerbare obligatie minder rente dan de houder van een identieke traditionele obligatie. Obligaties met warrant zijn obligaties, voorzien van een apart verhandelbaar financieel instrument (warrant), dat de houder ervan het recht geeft om tijdens een welbepaalde periode en aan de voorwaarden bepaald op het moment van de uitgifte tegen een vaste contante prijs in te schrijven op effecten (vb. aandelen, obligaties, enz.) van de emittent (of des gevallend een moedervennootschap). In ruil voor deze warrant ontvangt de obligatiehouder minder rente dan de houder van een identieke traditionele obligatie. Het verschil met converteerbare obligaties bestaat erin dat na de uitoefening van de warrant, de obligatie blijft bestaan (terwijl bij converteerbare obligaties de obligatie wordt omgezet in een aandeel). Bij omgekeerd converteerbare obligaties of reverse convertible bonds is het de emittent (en niet de obligatiehouder!) die op de vervaldatum van de obligatielening de keuze heeft tussen de terugbetaling in contanten of de aflossing in aandelen van de vennootschap waarop de convertible bond betrekking heeft (tegen de bij uitgifte afgesproken conversieprijs). De emittent zal voor deze laatste optie kiezen wanneer op de eindvervaldag de aandelen lager noteren dan de conversieprijs, wat in een kapitaalverlies voor de obligatiehouder resulteert. In ruil voor dit risico van kapitaalverlies ontvangt de houder van een omgekeerd converteerbare obligatie meer rente dan de houder van een identieke traditionele obligatie. Obligaties volgens emittent 4.1 KASBONS Kasbons zijn door kredietinstellingen uitgegeven schuldbewijzen. Kasbons hebben doorgaans een looptijd van één tot tien jaar en worden doorlopend uitgegeven. Verder worden kasbons a pari uitgegeven, d.w.z. tegen 100% van de nominale waarde. Er bestaan kasbons met een vaste of vlottende rente (coupon), waarvan de rente ofwel periodiek wordt uitgekeerd (distributiekasbons) ofwel wordt gekapitaliseerd 6 (kapitalisatiekasbons). Laag, aangezien kasbons worden uitgegeven door kredietinstellingen die onder het strenge toezicht staan van de Nationale Bank van België (NBB). Voor het geval een Belgische kredietinstelling toch failliet zou gaan, geldt onder bepaalde voorwaarden een depositobeschermingssysteem dat de terugbetaling waarborgt per belegger van een bedrag van maximum EUR, voor zover het gaat om kasbons op naam, gedematerialiseerd of geboekt op een effectenrekening. Matig, gelet op het gebrek aan uitgebouwde secundaire markt op het vlak van kasbons. In de praktijk kopen de meeste kredietinstellingen evenwel hun eigen kasbons in op verzoek van de cliënt, mits betaling door de kasbonhouder van kosten. Onbestaand voor kasbons in euro. 4 De conversieverhouding geeft het aantal (nieuwe) aandelen aan dat de belegger krijgt bij de omwisseling van één converteerbare obligatie. 5 De conversieprijs is de prijs waartegen de onderneming de nieuwe aandelen op het moment van de omruiling zal uitgeven. De conversieprijs wordt meestal uitgedrukt als de nominale waarde van de converteerbare obligatie gedeeld door de conversieverhouding. Als een converteerbare obligatie met een nominale waarde van EUR bij de omwisseling recht geeft op bvb 10 nieuwe aandelen, dan is de conversieverhouding 10/1 en de conversieprijs 200 EUR. 6 Kapitalisatie houdt in dat de rente niet wordt uitgekeerd, maar bij het kapitaal wordt gevoegd opdat zij op haar beurt rente zou kunnen opbrengen, waarna in het daaropvolgende jaar de rente berekend wordt op het totaal van de hoofdsom en de toegevoegde rente. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

9 MiFID 9 Voor kasbons in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog voor kasbons met een looptijd van respectievelijk minder dan 3 jaar, tussen 3 en 5 jaar of meer dan 5 jaar. Inflatierisico Als gevolg van de inflatie, kan de hoofdsom (of het kapitaal) op de vervaldatum een lagere koopkracht hebben dan aan het begin van de belegging. Hoe hoger de inflatie of hoe langer de looptijd van de obligatie, hoe groter de munterosie. Als de nominale rente van de obligatie hoger ligt dan de gemiddelde inflatie tijdens de looptijd van de obligatie, dan compenseert de rente deze inflatie. 4.2 STAATSOBLIGATIES De bekendste vormen van staatsobligaties zijn de staatsbons en de lineaire obligaties. Staatsbons zijn schuldbewijzen in euro, door de Belgische Staat uitgegeven. Ze worden slechts vier maal per jaar (maart, juni, september endecember) uitgegeven en geven recht op een vaste rente (coupon), die jaarlijks wordt uitbetaald (zonder mogelijkheid tot kapitalisatie). Hun looptijd is variabel: er bestaan bijvoorbeeld staatsbons op 3, 5 of 8 jaar, staatsbons met een 5-7 formule (looptijd van 5 jaar, verlengbaar met 2 jaar tegen dezelfde voorwaarden) of staatsbons met een formule (looptijd van 7 jaar, maar na het 3 de of 5 de jaar kan de houder de terugbetaling a pari vragen). Staatsbons zijn bedoeld voor particuliere beleggers en noteren op de beurs. Lineaire obligaties (beter gekend onder de naam OLO s, wat staat voor Obligations linéaires - Lineaire Obligaties) zijn schuldbewijzen in euro, via aanbesteding (opbodsysteem) door de Belgische schatkist uitgegeven. Ze geven meestal recht op een vaste rente (coupon) en hebben een middellange, lange of zeer lange looptijd (tot 30 jaar). Lineaire obligaties zijn bedoeld voor professionele en institutionele beleggers, maar particuliere beleggers kunnen ze eveneens aanschaffen op de secundaire markt (d.i. de markt voor de verhandeling van financiële instrumenten). Heel laag, aangezien de overheid door de OESO-landen 7 als de beste schuldenaar wordt beschouwd. Heel laag, gelet op de doorlopende beursnotering voor staatsbons enerzijds en het omvangrijke volume van lineaire obligaties in omloop en de actieve secundaire markt op het vlak anderzijds. Onbestaand, aangezien staatsbons en lineaire obligaties worden uitgedrukt in euro. Laag, matig tot hoog voor staatsbons en lineaire obligaties met een looptijd van respectievelijk minder dan 3 jaar, tussen 3 en 5 jaar of meer dan 5 jaar. Inflatierisico Als gevolg van de inflatie, kan de hoofdsom (of het kapitaal) op de vervaldatum een lagere koopkracht hebben dan aan het begin van de belegging. Hoe hoger de inflatie of hoe langer de looptijd van de obligatie, hoe groter de munterosie. Als de nominale rente van de obligatie hoger ligt dan de gemiddelde inflatie tijdens de looptijd van de obligatie, dan compenseert de rente deze inflatie. 7 OESO, wat staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft 34 staten als leden. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

10 10 MiFID 4.3 BEDRIJFSOBLIGATIES Bedrijfsobligaties of corporate bonds zijn door ondernemingen uit de private sector uitgegeven schuldbewijzen. Ze geven meestal recht op een vaste rente (coupon). Laag, matig tot hoog voor thesauriebewijzen, afhankelijk van de kwaliteit van de emittent. Matig tot hoog, gelet op het gebrek aan uitgebouwde secundaire markt voor bedrijfsobligaties. Hoe groter het bedrag van de oorspronkelijke uitgifte of de kwaliteit van de debiteur, hoe kleiner het liquiditeitsrisico. Onbestaand voor bedrijfsobligaties in euro. Voor bedrijfsobligaties in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog voor bedrijfsobligaties met een looptijd van respectievelijk minder dan 3 jaar, tussen 3 en 5 jaar of meer dan 5 jaar. Inflatierisico Als gevolg van de inflatie, kan de hoofdsom (of het kapitaal) op de vervaldatum een lagere koopkracht hebben dan aan het begin van de belegging. Hoe hoger de inflatie of hoe langer de looptijd van de obligatie, hoe groter de munterosie. Als de nominale rente van de obligatie hoger ligt dan de gemiddelde inflatie tijdens de looptijd van de obligatie, dan compenseert de rente deze inflatie. 4.4 EURO-OBLIGATIES Euro-obligaties of eurobonds zijn schuldbewijzen die worden uitgegeven in verscheidene landen tegelijk door privéondernemingen of overheidsinstellingen buiten de eigen markt en in een munt die niet noodzakelijk overeenstemt met de valuta van de debiteur. De emissie wordt overgenomen door een internationaal consortium van financiële instellingen en kunnen door beleggers overal ter wereld worden aangekocht. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de emittent. Matig tot hoog, gelet op het gebrek aan uitgebouwde secundaire markt voor euro-obligaties. Hoe groter het bedrag van de oorspronkelijke uitgifte of de kwaliteit van de debiteur, hoe kleiner het liquiditeitsrisico. Euro-obligaties in courante munten hebben eveneens een grotere liquide markt dan financiële instrumenten in weinig courante munten. Onbestaand voor euro-obligaties in euro. Voor euro-obligaties in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog voor euro-obligaties met een looptijd van respectievelijk minder dan 3 jaar, tussen 3 en 5 jaar of meer dan 5 jaar. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

11 MiFID 11 Inflatierisico Als gevolg van de inflatie, kan de hoofdsom (of het kapitaal) op de vervaldatum een lagere koopkracht hebben dan aan het begin van de belegging. Hoe hoger de inflatie of hoe langer de looptijd van de obligatie, hoe groter de munterosie. Als de nominale rente van de obligatie hoger ligt dan de gemiddelde inflatie tijdens de looptijd van de obligatie, dan compenseert de rente deze inflatie. 5 AANDELEN Beschrijving Aandelen zijn eigendomstitels die een bepaald deel van het kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigen. De aandeelhouders kunnen dan ook als eigenaars van de vennootschap worden beschouwd, ieder a rato van het aantal aandelen dat hij in zijn bezit heeft. In die zin delen aandeelhouders het risico van de onderneming, in tegenstelling tot obligatiehouders die een schuldvordering hebben op de vennootschap in kwestie (en die bij een faillissement van de vennootschap worden uitbetaald vóór de aandeelhouders). Aandelen hebben doorgaans geen vervaltermijn (in tegenstelling tot obligaties) en leveren geen vaste inkomsten op (in tegenstelling tot obligaties, met uitzondering van reverse convertible bonds). De eventuele dividenden 8 en de gerealiseerde meerwaarde 9 op het aandeel vormen samen de zogenaamde return. De prijs van een aandeel komt tot stand ingevolge het spel van vraag en aanbod op de financiële markten. Zowel interne factoren (vb. de financiële, technische en commerciële situatie van de onderneming, haar investeringsbeleid, haar winstverwachtingen en de verwachtingen van de economische sector waartoe zij behoort, enz.) als externe factoren (vb. het peil van de rentetarieven, de ontwikkeling van de wisselkoers, het klimaat op de beursmarkten, enz.) spelen een rol bij de prijsvorming. Aan aandelen zijn verschillende rechten verbonden, zoals: het recht op een deel van de winst van de onderneming (in de vorm van dividenden), voor zover de algemene vergadering tot uitkering van de winst heeft beslist (en niet heeft beslist de winst opnieuw te investeren of als reserve te behouden); het stemrecht op gewone en buitengewone algemene vergaderingen (tenzij het gaat om aandelen zonder stemrecht, zie verder); het recht op een deel van de liquidatiewaarde van de onderneming bij ontbinding van de vennootschap, voor zover er natuurlijk een liquidatiesaldo is; het voorkeurrecht om bij een kapitaalverhoging in de verhouding tot de aandelenparticipatie in te schrijven op de nieuwe aandelen. Specifieke aandelencategorieën Aandelen komen voor in verschillende vormen, met name: aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen: bij aandelen op naam worden de rechten van de houders ervan ingeschreven in het register van de aandelen op naam bij de vennootschap, terwijl de rechten van houders van gedematerialiseerde aandelen worden ingeschreven op een effectenrekening (geopend op hun persoonlijke naam) bij een erkende instelling; aandelen met of zonder stemrecht: aandelen met stemrecht verlenen de aandeelhouders het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, mee te stemmen over de agendapunten en vragen te stellen aan bijvoorbeeld de bestuurders van de vennootschap (terwijl de houders van aandelen zonder stemrecht deze rechten niet hebben); bevoorrechte of niet-bevoorrechte aandelen: bevoorrechte aandelen hebben bepaalde in de statuten omschreven voorrechten, zoals het recht op een grotere deelname in de winst, een gewaarborgd minimumrendement, een dubbel stemrecht, een voorrang bij ontbinding van de vennootschap (terwijl de houders van niet-bevoorrechte aandelen deze rechten niet hebben); 8 Dit zijn de tussentijdse inkomsten die voortvloeien uit de eigendom van een aandeel. 9 De meerwaarde is de som die bovenop de initiële acquisitieprijs wordt verkregen bij de vervreemding van een bepaald actief. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

12 12 MiFID aandelen met of zonder VVPR-strip (wat staat voor Verlaagde Voorheffing - Précompte Réduit ): de dividenden van aandelen met VVPR-strip worden belast aan 21% roerende voorheffing, terwijl de divenden van aandelen zonder VVPR-strip worden belast aan 25%; al dan niet beursgenoteerde aandelen. Aandelen vormen risicodragend kapitaal (en zijn dus niet gelijk te stellen met schuldvorderingen die kunnen worden ingevorderd op overeengekomen tijdstippen). De vennootschap die aandelen uitgeeft, is niet verplicht deze terug te betalen. In geval van faillissement kunnen aandelen vrijwel volledig waardeloos worden. Laag (in beginsel), indien het gaat om beursgenoteerde aandelen. Hoe groter het bedrag van de beurskapitalisatie, hoe kleiner het liquiditeitsrisico omwille van grotere verhandelbaarheid. Onbestaand voor aandelen in euro. Voor aandelen in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van het aandeel en het beursklimaat. Volatiliteitsrisico Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van het aandeel. De volatiliteit van een aandeel hangt in sterke mate af van de kwaliteit van de vennootschap, de ontwikkelingen in de sector waarin de vennootschap actief is en het algemene beursklimaat. Inflatierisico Het inflatierisico bij aandelen is veel lager dan bij obligaties aangezien de return (opbrengst en waarde) van aandelen meestal mee stijgt met de inflatie. 6 TRACKERS Beschrijving Trackers (ook wel ETF genoemd, wat staat voor Exchange Traded Funds) zijn financiële instrumenten die het midden houden tussen aandelen en deelnemingsrechten in een ICB (zie verder). Trackers zijn beursgenoteerde financiële instrumenten die, net zoals passief beheerde index-icb s, zo getrouw mogelijk de prestaties van een index op een aandelenkorf volgen (zonder de bedoeling de betrokken index te verslaan) en op deze manier met één enkele transactie toegang geven tot een gediversi fieerde aandelenportefeuille. Er bestaan drie soorten trackers: - - open-end index trackers: de dividenden van de onderliggende waarden worden op nieuw geïnvesteerd vanaf de dag van ont vangst. Per kwartaal worden die dividenden uitgekeerd aan de tracker-houders. In de tussentijd zal de koers van de tracker lichtjes afwij ken van de koers van de onderliggende index; - - unit investment fund trackers: de dividenden van de onderliggende waarden worden in cash bijgehouden en per kwartaal uitgekeerd aan de tracker-houders. Op deze manier is de koers van de tracker identiek aan de koers van de onderliggende index; - - grantor fund trackers: de dividenden van de onderliggende waarden worden onmiddellijk uitgekeerd aan de trackerhouders. De koers van de tracker is identiek aan de koers van de onderliggende index. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

13 MiFID 13 Voor de tracker: trackers worden uitgegeven door beheerders. Het risico dat deze beheerders hun verplichtingen niet kunnen nakomen, is eerder klein. Voor de onderliggende activa: onbestaand, gelet op het feit dat de onderliggende activa (aandelen) risicodragend kapitaal uitmaken. In geval van faillissement van de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben, kunnen aandelen evenwel volledig waardeloos worden. Laag, gelet op de doorlopende beursnotering. Een beursnotering is nochtans geen garantie voor een vlotte verhandelbaarheid. Onbestaand voor de onderliggende aandelen van de tracker in euro. Voor de onderliggende aandelen van de tracker in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende aandelen waarin de tracker heeft belegd. Volatiliteitsrisico Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende aandelen waarin de tracker heeft belegd. Het volatiliteitsrisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Inflatierisico Het inflatierisico bij trackers is, zoals hun onderliggende aandelen, veel lager dan bij obligaties. 7 DEELNEMINGSRECHTEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING Beschrijving Een instelling voor collectieve belegging (ook wel ICB genoemd) is een algemene term ter aanduiding van een entiteit die een kapitaal van verschillende investeerders bijeenbrengt, met als doelstelling dit kapitaal op professionele wijze collectief te beleggen in bepaalde activa volgens het beginsel van de risicospreiding. ICB s volgens rechtsvorm Binnen de ICB s wordt klassiek in functie van de rechtsvorm een onderscheid gemaakt tussen collectieve beleggingsfondsen (zonder rechtspersoonlijkheid) en collectieve beleggingsvennootschappen (met rechtspersoonlijkheid). In een beleggingsfonds zijn de deelnemers aan het fonds de gezamenlijke eigenaars van het verzamelde kapitaal, waardoor hun deelnemingsrechten een (onverdeeld) eigendomsrecht belichamen in het gezamenlijke fondsvermogen. Een beleggingsvennootschap heeft daarentegen rechtspersoonlijkheid, waardoor de vennootschap als aparte juridische entiteit een eigen vermogen heeft en de deelnemingsrechten de vorm aannemen van aandelen (zie hoger). Binnen beleggingsvennootschappen kunnen compartimenten bestaan, met elk hun geëigende categorie van aandelen die de eigendomstitels op een afzonderlijk gedeelte van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Economisch gezien is ieder compartiment aldus vergelijkbaar met een afzonderlijke ICB. ICB s volgens kapitaalstructuur Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen ICB s met een veranderlijk kapitaal (ook wel BEVEK of SICAV genoemd, voor zover het gaat om beleggingsvennootschappen) en ICB s met een vast kapitaal (ook wel BEVAK of SICAF genoemd, voor zover het gaat om beleggingsvennootschappen). Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

14 14 MiFID In een ICB met veranderlijk kapitaal kan doorlopend en zonder formaliteiten het kapitaal worden verhoogd door aanvullend rechten van deelneming uit te geven (bij aankoop door een belegger van deelnemingsrechten) respectievelijk het kapitaal worden verminderd door deelnemingsrechten in te kopen (bij verkoop door een belegger van deelnemingsrechten). Er bestaat dan ook geen behoefte aan een primaire en secundaire markt voor de deelnemingsrechten van de ICB: zij worden door de ICB gewoonlijk zelf verhandeld tegen inventariswaarde. De inventariswaarde wordt periodiek berekend en gepubliceerd in de financiële pers en komt overeen met de totale waarde van het netto-actief van de ICB, gedeeld door het aantal deelnemingsrechten in omloop. In een ICB met vast kapitaal dient voor een verhoging of verlaging van het kapitaal in beginsel de algemene vergadering van (fonds- of vennootschaps)deelnemers het beheerreglement of de statuten te wijzigen. Om alsnog in een vlotte in- en uit treding te voorzien, dienen de deelnemingsrechten van de ICB derhalve op een beurs of gereglementeerde markt genoteerd te staan. De koers van het deelnemingsrecht wordt bepaald door het spel van vraag en aanbod, waardoor de prijs sterk kan afwijken van de intrinsieke waarde van het effect. ICB s volgens uitkeringsbeleid De deelnemingsrechten in een ICB kunnen van het distributie- of kapitalisatietype zijn. Bij distributie-effecten worden de geïnde inkomsten (geheel of gedeeltelijk) periodiek uitgekeerd aan de houders van de deelnemingsrechten, in de vorm van dividenden, terwijl bij kapitalisatie-effecten de inkomsten worden herbelegd in de ICB en aan het kapitaal worden toegevoed. De houder van een deelnemingsrecht van het kapitalisatietype krijgt geen dividenden uitgekeerd en zal pas bij een verkoop een inkomen ontvangen (in de vorm van een meerwaarde). ICB s volgens beleggingsvoorwerp 7.1 MONETAIRE ICB S Monetaire ICB s beleggen overwegend in deposito s en kortlopende financiële instrumenten, zoals termijndeposito s, schatkistcertificaten, thesaurie- en depositobewijzen (zie hoger), waardoor de belegger indirect participeert in een gediversifieerde geldmarktportefeuille. Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Voor de onderliggende activa: laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de emittenten van de onderliggende activa. Het insolventierisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Laag, gelet op de doorlopende inkoop door de ICB s met veranderlijk kapitaal en de beursnotering van ICB s met vast kapitaal. Een beursnotering is nochtans geen garantie voor een vlotte verhandelbaarheid. Onbestaand voor de onderliggende activa in euro. Voor de onderliggende activa in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa. 7.2 OBLIGATIE-ICB S Obligatie-ICB s beleggen overwegend in vastrentende activa, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties en euroobligaties (zie hoger), waardoor de belegger indirect participeert in een gediversifieerde obligatieportefeuille. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

15 MiFID 15 Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Voor de onderliggende activa: laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de emittenten van de onderliggende activa. Het insolventierisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Laag, gelet op de doorlopende inkoop door de ICB s met veranderlijk kapitaal en de beursnotering van ICB s met vast kapitaal. Een beursnotering is nochtans geen garantie voor een vlotte verhandelbaarheid. Onbestaand voor de onderliggende activa in euro. Voor de onderliggende activa in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa. 7.3 AANDELEN-ICB S (AANDELENFONDSEN) Aandelen-ICB s beleggen overwegend in aandelen (en aanverwante instrumenten), waardoor de belegger indirect participeert in een gediversifieerde aandelenportefeuille. De beheerstrategie van de ICB kan van het actieve of het passieve type zijn. Bij een passief beheer volgt de ICB zo getrouw mogelijk de prestaties van een index op een aandelenkorf, terwijl bij een actief beheer de ICB de bedoeling heeft de index te verslaan. Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Voor de onderliggende activa: onbestaand, gelet op het feit dat de onderliggende activa (aandelen) risicodragend kapitaal uitmaken. In geval van faillissement van de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben, kunnen aandelen evenwel volledig waardeloos worden. Laag, gelet op de doorlopende inkoop door de ICB s met veranderlijk kapitaal en de beursnotering van ICB s met vast kapitaal. Een beursnotering is nochtans geen garantie voor een vlotte verhandelbaarheid. Onbestaand voor de onderliggende activa in euro. Voor de onderliggende activa in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa. Volatiliteitsrisico Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende activa (aandelen). Het volatiliteitsrisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

16 16 MiFID 7.4 GEMENGDE ICB S Gemengde ICB s beleggen in meerdere activaklassen, zij het dan voornamelijk in deposito s, vastrentende activa en niet-vastrentende activa, waardoor de belegger indirect participeert in een gediversifieerde portefeuille. De meeste gemengde icb s zijn gericht op een specifiek risicoprofiel en bepalen in hun prospectus de gehanteerde en te respecteren verdeling over de verschillende activaklassen. Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Voor de onderliggende activa: laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de emittenten van de onderliggende activa. Het insolventierisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Laag, gelet op de doorlopende inkoop door de ICB s met veranderlijk kapitaal en de beursnotering van ICB s met vast kapitaal. Een beursnotering is nochtans geen garantie voor een vlotte verhandelbaarheid. Onbestaand voor de onderliggende activa in euro. Voor de onderliggende activa in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa. Volatiliteitsrisico Voor zover de ICB in niet-vastrentende activa belegt, laag, matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende activa. Het volatiliteitsrisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. 7.5 HEDGE FONDSEN (HEFBOOMFONDSEN) Hedge fondsen zijn alternatief beheerde ICB s met als bijzonder kenmerk dat ze via een heel brede waaier van beleggingsinstrumenten één of meer van de hieronder vermelde beleggingstechnieken toepassen om een maximale return te behalen (onafhankelijk van de marktomstandigheden): Shorten: deze strategie bestaat erin als ontlener geleende en als overgewaardeerd beschouwde financiële instrumenten te verkopen, om daarna winst te boeken door dezelfde financiële instrumenten op een later tijdstip tegen een lagere prijs terug te kopen (tot teruggave ervan aan de lener); Hedging: deze strategie beoogt het mogelijke risico op de onderliggende markt (vb. wisselkoersrisico, renterisico, enz.) te beperken door een defensieve of tegengestelde positie in te nemen op de markt van de afgeleide financiële instrumenten; Arbitrage: deze strategie is erop gericht om, via het kopen en verkopen op verschillende markten van dezelfde financiële instrumenten, voordeel te halen uit prijs- of koersverschillen of koersafwijkingen; Leverage: deze strategie bestaat erin als belegger leningen aan te gaan om het beleggingsbedrag te verhogen; Creëren van een hefboomeffect via afgeleide financiële instrumenten: zie verder. Gelet op de complexiteit van de toegepaste beleggingstechnieken, zijn hedge fondsen doorgaans alleen bestemd voor gespecia liseerde beleggers (en niet het grote publiek). Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

17 MiFID 17 Voor de onderliggende activa: laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de emittenten van de onderliggende activa. Het insolventierisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Hoog Onbestaand voor de onderliggende activa in euro. Voor de onderliggende activa in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa. Volatiliteitsrisico Matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende activa (voor zover niet-vastrentend) en de gehanteerde strategieën. 7.6 ABSOLUTE RETURN FONDSEN Absolute return fondsen zijn alternatief beheerde ICB s met als bijzonder kenmerk dat ze via een heel brede waaier van beleggingsinstrumenten één of meer van de zonet vermelde beleggingstechnieken (zie hedge fondsen) toepassen om een maximale return te behalen (onafhankelijk van de marktomstandigheden). De meeste absolute return fondsen zijn, zoals gemengde icb s (zie hoger), gericht op een specifiek risicoprofiel. In onderscheid met hedge fondsen, zijn absolute return fondsen onderworpen aan een strenge regelgeving, hebben ze doorgaans een minder risicovol karakter en zijn ze voor elk type belegger toegankelijk. Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Voor de onderliggende activa: laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de emittenten van de onderliggende activa. Het insolventierisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Matig, in vergelijking met hedge fondsen. Onbestaand voor de onderliggende activa in euro. Voor de onderliggende activa in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa. Volatiliteitsrisico Matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende activa (voor zover niet-vastrentend) en de gehanteerde strategieën. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

18 18 MiFID 7.7 DAKFONDSEN Dakfondsen of funds of funds zijn ICB s die op hun beurt beleggen in andere ICB s met de bedoeling een zeer gediversifieerde portefeuille samen te stellen. Dakfondsen zijn voornamelijk samengesteld uit aandelen-, obligatie- en monetaire ICB s en, in mindere mate, uit alternatief beheerde ICB s. Het betreft actief beheerde fondsen: er wordt een strenge selectie gemaakt uit de beste ICB s (en hun beheerders) op basis van een aantal rigide criteria en de geselecteerde fondsen (en hun beheerders) worden regelmatig opnieuw geëvalueerd. Doorgaans gaat het om gemengde (dak)fondsen (zie hoger), die zich richten op een specifiek risicoprofiel. Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Voor de onderliggende activa: laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de emittenten van de onderliggende activa van de geselecteerde ICB s. Het insolventierisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. Laag, gelet op de doorlopende inkoop door de ICB s met veranderlijk kapitaal en de beursnotering van ICB s met vast kapitaal. Een beursnotering is nochtans geen garantie voor een vlotte verhandelbaarheid. Onbestaand voor de onderliggende activa (van de geselecteerde ICB s) in euro. Voor de onderliggende activa (van de geselecteerde ICB s) in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa van de geselecteerde ICB s. Volatiliteitsrisico Voor zover de ICB in aandelen-icb s belegt, laag, matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende activa van de geselecteerde ICB s. Het volatiliteitsrisico wordt evenwel verlaagd door de aanwezige portefeuillediversificatie. 7.8 VASTGOED-ICB S Vastgoed-bevaks zijn beleggingsvennootschappen met vast kapitaal die tot doel hebben te beleggen op vastgoedgebied (onroerende goederen of daarmee gelijkgestelde elementen, zoals vastgoedcertificaten, aandelen in vastgoedvennoot schappen, enz.). Voor de ICB: het risico dat de ICB failliet gaat, is eerder klein. Matig tot hoog. De deelnemingsrechten van de vastgoedbevak zijn beursgenoteerd, maar een beursnotering is geen garantie voor een vlotte verhandelbaarheid. Onbestaand, aangezien de vastgoedbevak belegt in vastgoed uitgedrukt in euro. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

19 MiFID 19 Matig. Een stijging van de rentetarieven op de markt heeft over het algemeen een negatieve invloed op het verloop van de koers van het deelnemingsrecht in de vastgoedbevak. Inflatierisico Door de indexering van de huurinkomsten, stijgt de dividenden in normale omstandigheden mee met de inflatie. Volatiliteitsrisico Matig, afhankelijk van de ontwikkelingen in de vastgoedsector en de intrinsieke kwaliteit van de portefeuille. 8 AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN Beschrijving Afgeleide financiële instrumenten of derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde in relatie staat tot de waarde van een achterliggend financieel actief (vb. financiële instrumenten, valuta s, rentetarieven, wisselkoersen, indexen op aandelen korven, grondstoffen, enz.). Ze geven de eigenaar ervan het recht of de verplichting om een onderliggende waarde te kopen of te verkopen, tegen een vooraf vastgestelde prijs en gedurende een bepaalde periode. De meest courante derivaten zijn opties, warrants, futures en forwards (zie verder). De kracht, maar tegelijkertijd ook het risico, van derivaten ligt in hun hefboomeffect. Het hefboomeffect is het verschijnsel dat erop duidt dat een koersbeweging van de onderliggende waarde de aanzet geeft tot een procentueel sterkere waardewijziging van het derivaat dan een rechtstreekse belegging in het onderliggende actief zelf. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Veronderstel dat een houder van een calloptie 5 EUR betaalt voor dit derivaat op een moment dat het onderliggende actief (vb. aandeel) 50 EUR kost. Indien het aandeel één maand later aan 55 EUR genoteerd staat, zal de prijs voor de call gestegen zijn (vb. 7 EUR). In dit geval is de return op de optie 40% (= 7-5 / 5), terwijl de winst op het aandeel slechts 10% (= / 50) bedraagt. De omgekeerde redenering gaat evengoed op: indien de waarde van het aandeel één maand later daalt (vb. 40 EUR), zal de premie van de optie dalen (vb. 2 EUR). In dit geval is het verlies op de call (-60% = 2-5 / 5) veel groter dan het verlies op het aandeel (-20% = / 50). 8.1 OPTIES Een optie bestaat uit een in de tijd beperkte 10 overeenkomst waarbij de koper van de optie (optiehouder) door de betaling van een premie het recht verwerft maar niet de verplichting heeft om een zekere hoeveelheid financiële activa te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf bepaalde of bepaalbare prijs (d.i. de uitoefenprijs) en waarbij de verkoper (optieschrijver) van de optie zich ertoe verbindt bij de tijdige uitoefening van de optie het betrokken financiële actief te leveren (calloptie) respectievelijk af te nemen (putoptie) tegen deze prijs. Zoals reeds vermeld, heeft de optiehouder geen verplichting om zijn recht uit te oefenen. Indien de optiehouder zijn recht niet tijdig uitoefent, vervalt evenwel de (corresponderende) verplichting van de verkoper. De premie die de optiehouder aan de verkoper moet betalen, is de prijs van de optie. De handel in opties kan op een beurs of gereglementeerde markt gebeuren. Om de verhandelbaarheid ervan te verhogen, worden de contractvoorwaarden (met uitzondering van de prijs) op dergelijke markt gestandaardiseerd. Bij aandelen als onderliggende waarde bijvoorbeeld, bedraagt de looptijd van de optie doorgaans 3, 6 of 9 maanden, is de omvang van het contract 100 aandelen en wordt de uitoefenprijs uitgedrukt per aandeel. Opties kunnen eveneens buiten de beurs of de gereglementeerde markt worden verhandeld. Men spreekt dan van een OTC-transactie (wat staat voor over the counter ). 10 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen opties van het Europese dan wel van het Amerikaanse type. Bij een Europese optie is de optie enkel uitoefenbaar op de vervaldatum. Een Amerikaanse optie is op elk moment van haar looptijd uitoefenbaar. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

20 20 MiFID Dergelijke transacties komen onmiddellijk tot stand tussen de betrokken partijen en zijn in de regel afgestemd op de concrete behoeftes van de partijen in kwestie. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de schrijver van de optie. Matig tot hoog. Men is namelijk niet zeker dat de prijs bij de wederverkoop interessant zal zijn. Onbestaand voor opties met onderliggende waarden in euro. Voor opties met onderliggende waarden in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende waarden van de optie (die onrechtstreeks de prijs van de optie beïnvloeden). Volatiliteitsrisico Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende waarden van de optie. Bovendien wordt het volatiliteitsrisico bij derivaten verhoogd door hun hefboomeffect. 8.2 WARRANTS Een warrant is een financieel instrument dat de houder ervan het recht geeft maar niet de verplichting om tijdens een welbepaalde periode 11 een zekere hoeveelheid financiële activa te kopen (callwarrant) of te verkopen (putwarrant) tegen een vooraf bepaalde of bepaalbare prijs (d.i. de uitoefenprijs). De waarde van dat recht, stemt overeen met de prijs van de warrant. Warrants worden vaak uitgegeven naar aanleiding van een obligatie-emissie. In dat geval spreken we van een obligatie met warrant (zie hoger). Meestal wordt de warrant evenwel onmiddellijk na de emissie gescheiden van de obligatie en afzon derlijk verhandeld. Het is nochtans ook mogelijk dat warrants afzonderlijk worden uitgegeven, naakte warrants genaamd. In tegenstelling tot opties die worden gecreëerd door de handelende partijen zelf, gaan warrants wel telkens uit van een emitterende instelling. Warrants kunnen zowel op als buiten de beurs of de gereglementeerde markt worden verhandeld, maar zijn steeds niet gestandaardiseerd. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de kwaliteit van emittent. Matig tot hoog. De verhandelde volumes op de secundaire markt zijn namelijk behoorlijk klein. Onbestaand voor warrants met onderliggende waarden in euro. Voor warrants met onderliggende waarden in een andere valuta dan de euro, is het risico laag, matig tot hoog afhankelijk van de ontwikkeling van de betrokken valuta ten opzichte van de euro. 11 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen warrants van het Europese dan wel van het Amerikaanse type. Bij een Europees type is de warrant enkel uitoefenbaar op de vervaldatum. Een warrant van het Amerikaanse type is op elk moment van haar looptijd uitoefenbaar. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Beleggingsvormen. Sterke en zwakke punten. Beleggingsvormen. Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?

Beleggingsvormen. Sterke en zwakke punten. Beleggingsvormen. Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op? Beleggingsvormen Sterke en zwakke punten Beleggingsvormen Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op? Een belegging is per definitie nooit helemaal zonder risico. De ideale belegging bestaat

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Een tocht door het obligatielandschap

Een tocht door het obligatielandschap Een tocht door het obligatielandschap we hebben het voor u Een goed gespreide beleggingsportefeuille is evenwichtig verdeeld over de verschillende beleggingsvormen. Obligaties zijn één van die beleggingsvormen.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 7879 Onze Lieve Vrouwstraat bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 0/760.09.70 Fax 0/760.09.79 INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Er zijn diverse soorten financiële

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

De financiële instrumenten

De financiële instrumenten NL 20130311 De financiële instrumenten 1. Obligaties Het zijn effecten met een vaste rente, terugbetaalbaar op einddatum tegen een prijs die gekend is op het ogenblik van de uitgifte (behalve voor de leningen

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling 5 1.1. Wat is een bank? 5 1.2. De activiteiten van een kredietinstelling

Nadere informatie

Gestandaardiseerd document betreffende de aard van beleggingsinstrumenten

Gestandaardiseerd document betreffende de aard van beleggingsinstrumenten Gestandaardiseerd document betreffende de aard van beleggingsinstrumenten Van Lanschot Bankiers Antwerpen, november 2015 Gestandaardiseerd document betreffende de aard van beleggingsinstrumenten 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen Hoofdstuk 8 Vreemd vermogen Prijsvorming Vreemd vermogen Interest (rente) = vergoeding voor beschikbaar stellen geld. NB: rente is ook gelijkblijvend periodiek bedrag uit FRK 1. Tarief vraag en aanbod

Nadere informatie

Uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen

Uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen Uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen Kennisfiches FINTRO. Inhoudsopgave Wat zijn obligaties? 3 Wat zijn aandelen? 5 Wat zijn fondsen zonder kapitaalbescherming? 7 Wat zijn gestructureerde

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Gemeenschappelijk beleggingsfonds 3 2. Bevek 4 3. Bevak 5 4. Gestructureerde beleggingsproducten

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie