Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap"

Transcriptie

1 Deutsche Bank De obligaties stap voor stap

2 De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5 Hoe de kwaliteit van een uitgever beoordelen? P. 5-6 Hoe in obligaties beleggen P

3 Wat is een obligatie? De nationale overheden en de ondernemingen die geld nodig hebben, kunnen de nodige fondsen ophalen door obligaties uit te geven. Door in deze obligaties te beleggen, leent u in feite geld aan een onderneming of aan een overheidsinstelling. In ruil daarvoor hebt u recht op intrest of op een coupon die u regelmatig een vast rendement biedt. U hebt ook recht op de terugbetaling van uw volledige kapitaal op de eindvervaldag. Een obligatie is dus een verhandelbaar schuldbewijs waarmee een uitgever zich ertoe verbindt om de koper het bedrag van de lening (de nominale waarde) op de eindvervaldag terug te betalen, en een intrest op het geleende bedrag (de coupon). Wat zijn de belangrijkste kenmerken van obligaties? Uitgever De uitgever kan een staat zijn (we spreken dan van staatslening of een staatsobligatie ), of een bedrijf (we spreken dan van een bedrijfsobligatie of een corporate obligatie). Het is hoofdzakelijk de kwaliteit van de uitgever die de veiligheid van een obligatie bepaalt. Hoe veiliger een uitgever is (hoe hoger zijn rating is), hoe waarschijnlijker het is dat hij zijn verbintenissen ten opzichte van zijn schuldeisers zal nakomen. Nominale waarde De nominale waarde van een obligatie vertegenwoordigt het bedrag dat de uitgever op de eindvervaldag zal terugbetalen. Ook de coupons worden op basis van dit bedrag bepaald. De meeste obligaties worden uitgegeven aan een prijs die hun nominale waarde dicht benadert. Men zegt dat een obligatie waarvan de prijs gelijk is aan de nominale waarde dat ze aan pari is genoteerd. Coupure De obligaties worden per coupure aangeboden. De minimale coupure is het kleinste bedrag dat men kan betalen om een obligatie te verwerven. De minimale coupure bedraagt meestal euro, nominale waarde. Er zijn echter ook uitgiften waarvoor een minimuminvestering van of zelfs euro wordt gevraagd. Dergelijke uitgiften zijn eerder bestemd voor institutionele beleggers. Looptijd Sommige obligaties worden bijvoorbeeld voor een looptijd van drie jaar uitgegeven, andere voor een termijn van tien jaar. In principe geldt dat hoe langer de looptijd is, hoe groter de coupon is die de uitgever aanbiedt. Eeuwigdurende obligaties zijn een speciale soort obligaties waarvan de eindvervaldag niet vooraf is bepaald. De uitgever kan over de terugbetalingsdatum beslissen en die kan ver in de toekomst liggen. Coupon De coupon is de intrest die de uitgever de belegger als vergoeding aanbiedt gedurende de looptijd van de lening. Hij wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde. Hoe lager de kwaliteit van de uitgever en hoe langer de looptijd van de lening, des te hoger is in principe het bedrag van de coupon. Omgekeerd: een uitgever van hoge kwaliteit die leent met een korte looptijd zal een lagere coupon aanbieden. De coupon kan vast of variabel zijn. Meestal wordt hij jaarlijks betaald, maar sommige obligaties betalen vaker coupons uit, bijvoorbeeld zes- of driemaandelijks. Het bedrag van de coupon hangt af van de looptijd van de obligatie en van de kwaliteit van de uitgever. Er bestaan ook obligaties die geen coupon uitbetalen tijdens de looptijd van de lening. We noemen dit nul-coupon obligaties. Prijs In tegenstelling tot aandelen zijn obligaties in een percentage genoteerd. De prijs vertegenwoordigt een percentage van hun nominale waarde. Op die manier kunnen we verschillende obligaties van dezelfde uitgever of van verschillende uitgevers beter vergelijken. Als een obligatie aan 100% noteert, wil dat zeggen dat op dat moment haar waarde gelijk is aan haar nominale waarde, bijvoorbeeld euro als de nominale waarde euro is. We zeggen dan dat de obligatie aan pari is genoteerd. Als de obligatie aan 90% is genoteerd, is ze minder waard dan haar nominale waarde (900 euro). Aan 110% is ze meer waard dan haar nominale waarde (1.100 euro). Technisch stemt de koers van een obligatie overeen met de huidige waarde van de toekomstige, te ontvangen coupons en de terugbetaling op de eindvervaldag. 3

4 Verlopen rente De verlopen rente vertegenwoordigt het gedeelte van de coupon dat loopt sinds de laatste datum waarop een coupon werd betaald en tot aan de transactiedatum. Dit coupongedeelte is nog niet uitbetaald, maar vertegenwoordigt de intresten die al lopen sinds de laatste coupondatum. De verkoper van de obligatie heeft recht op dit gedeelte van de coupon die liep terwijl de obligatie nog in zijn bezit was. De koper van de obligatie moet dit gedeelte van de coupon dus betalen. Op de volgende coupondatum ontvangt de koper de volledige coupon en krijgt hij dus het gedeelte van de intresten terug dat aan de verkoper werd betaald. Net als de waarde van de coupon wordt ook de verlopen rente uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de obligatie. Alle obligaties zijn genoteerd met een clean price die geen rekening houdt met het bedrag van de opgelopen rente. Om het effectieve aan- of verkoopbedrag te bepalen moet de verlopen rente dus bij de prijs van de obligatie worden geteld. Naarmate de laatste coupondatum verder in het verleden ligt, zal de verlopen rente een groter gedeelte uitmaken van de waarde van de coupon. Rendement Het begrip rendement stelt ons in staat om obligaties te vergelijken waarvan de modaliteiten verschillen (nominaal, coupon, looptijd, notering ), voor eenzelfde uitgever, of voor verschillende uitgevers. We mogen het rendement van de obligatie niet verwarren met de coupon. Het rendement van een obligatie verschilt al naargelang de prijs. Het rendement van de obligatie is gelijk aan de waarde van de coupon als ze aan pari is genoteerd (100% van de nominale waarde). Als de prijs van de obligatie onder pari ligt (minder dan 100%), is het rendement hoger dan de waarde van de coupon. Dat lijkt logisch, want een obligatie die onder de nominale waarde wordt aangekocht (bijvoorbeeld aan 950 euro) levert een hoger rendement op (in percentage). De coupons worden immers berekend op basis van de nominale waarde, die in dit geval hoger is dan de aankoopprijs. Naarmate de prijs van de obligatie stijgt of daalt, daalt of stijgt het rendement. Met andere woorden, het rendement van de obligatie evolueert omgekeerd evenredig met de prijs van het effect. We kunnen het rendement beschouwen als de rente die de beleggers vragen om de uitgever van de obligatie geld te lenen. Het rendement varieert dus in de tijd, hoofdzakelijk naargelang van het niveau van de rente en de evolutie van de kwaliteit van de uitgever. Terugbetalingswijze De wijze waarop een obligatie wordt terugbetaald, kan verschillen, maar het principe blijft hetzelfde: op de vervaldag heeft de belegger (die ondertussen zijn coupons heeft ontvangen) recht op de terugbetaling van het totale geïnvesteerde bedrag, desgevallend verhoogd met een terugbetalingspremie. Sommige obligaties worden vervroegd terugbetaald ( call ). Het is de uitgever van de obligatie die beslist om tot een call over te gaan. Dat stelt hem in staat om zijn schuld tegen een lagere rente te herfinancieren als de rente daalt tot onder de couponrente van de obligatie. Munteenheid Obligaties worden uitgegeven in een bepaalde munteenheid: euro, dollar, Noorse kroon. De coupons en de terugbetaling op de eindvervaldag worden bepaald in de munteenheid van de obligatie (behalve de Braziliaanse Real). Het is goed om met dit element rekening te houden, want de evolutie van de munteenheid waarin de obligatie is genoteerd, beïnvloedt uiteraard het rendement voor de belegger. Voor de Belgische belegger is er geen risico als de obligatie in euro wordt uitgegeven. Hij loopt een risico met een obligatie in USD of in een andere munteenheid (waarvan de koers kan dalen ten opzichte van de euro). Primaire en secundaire markt De primaire markt is het deel van de kapitaalmarkt waar nieuwe obligaties worden uitgegeven. Een vennootschap of overheidsinstelling die geld wil lenen bij beleggers, geeft obligaties uit op de primaire obligatiemarkt. De distributie van de obligaties aan de beleggers gebeurt uitsluitend door een groep banken. De secundaire markt is de markt waar eerder uitgegeven obligaties worden gekocht en verkocht. Obligaties kunnen worden verhandeld op de secundaire markt van de beurzen waar ze zijn genoteerd. De belangrijkste beurzen zijn Frankfurt am Main voor de Europese obligaties en Euronext voor bepaalde binnenlandse obligaties. De liquiditeit op de secundaire ontstaat echter hoofdzakelijk buiten de beurs, via de banken die permanent aan- en verkoopprijzen voorstellen. In principe kan een belegger die een obligatie heeft gekocht op de primaire markt ze altijd weer verkopen op de secundaire markt. Actieve beleggers gaan op de secundaire markt vaak op zoek naar interessant geprijsde obligaties. 4

5 Waarom beleggen in obligaties? Veiligheid en voorspelbaarheid Veiligheid en voorspelbaarheid zijn vandaag belangrijker dan ooit voor de beleggers en deze twee eigenschappen vinden we eerder bij obligaties dan bij aandelen. Dankzij de vooraf bepaalde rentevergoeding en de vaste looptijd blijven obligaties een voorspelbare beleggingsvorm. Obligaties zijn ook minder volatiel dan aandelen. Daarom verdienen ze zeker een plaats in elke goed gediversifieerde beleggingsportefeuille. Recht op terugbetaling van het kapitaal Het recht op de terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag is opgenomen in het contract dat met de uitgever wordt gesloten en dat gedetailleerd wordt beschreven in het uitgifteprospectus. Wie in obligaties belegt, geniet ook van een voordeel ten opzichte van een aandelenbelegger: het geïnvesteerde kapitaal biedt het recht op de terugbetaling van het kapitaal op vervaldag, tenzij de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat. In geval van faillissement van de uitgever van de obligatie heeft de (niet-achtergestelde) obligatiebelegger bij de verdeling van de activa van de failliete uitgever voorrang op de aandeelhouder van de uitgever. Een aandelenbelegger ziet bij faillissement van het bedrijf waarvan hij aandelen heeft gekocht meestal niets van zijn investering terug, terwijl een obligatiebelegger als schuldeiser meer kans heeft om te delen in wat er na het faillissement van een bedrijf overblijft. Een alternatief voor uw spaargeld Ondanks de voorspelbaarheid en de veiligheid die ze bieden, is beleggen in obligaties niet zonder risico. In principe zal het rendement hoger zijn naarmate het risico groter is. Er zijn 3 hoofdrisico s en als de obligatie in een andere munteenheid dan de euro is genoteerd, is er bovendien een wisselkoersrisico. De verhouding tussen risico en rendement Ondanks de voorspelbaarheid en de veiligheid die ze bieden, is beleggen in obligaties niet zonder risico. In principe zal het rendement hoger zijn naarmate het risico groter is. Er zijn 3 hoofdrisico s en als de obligatie in een andere munteenheid dan de euro is genoteerd, is er bovendien een wisselkoersrisico. Kredietrisico Het kredietrisico of het risico dat de uitgever in gebreke blijft, is zeker het belangrijkste risico. In dit scenario is de uitgever (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement) niet in staat om de jaarlijkse coupon te betalen en het geleende bedrag op de eindvervaldag terug te betalen. Dergelijke gevallen van niet-terugbetaling hebben zich in het verleden al voorgedaan (bv. naar aanleiding van het faillissement van Enron in de Verenigde Staten). Zoals we verder zullen zien, kennen ratingagentschappen zoals Moody s of Standard & Poors aan uitgevers een rating toe die een idee geven van de kwaliteit van hun obligaties. Het kredietrisico heeft niet alleen betrekking op het in gebreke blijven van de uitgever. Een verslechtering van de kwaliteit van de uitgever (uitgedrukt in zijn rating) of een algemene verslechtering van de economische omstandigheden hebben tot gevolg dat de beleggers een hogere risicopremie zullen eisen. In dat geval stijgt het potentiële rendement van de obligatie en zal de koers dalen. Renterisico Dit risico is gebonden aan de evolutie van de rentetarieven. Een stijging van die tarieven vermindert verhoudingsgewijs de aantrekkelijkheid (en dus de prijs) van de bestaande obligaties. Stel bijvoorbeeld dat een onderneming in jaar 1 een obligatie op 10 jaar uitgeeft met een coupon van 5%. Als de rente van nieuwe uitgiften in jaar 2 tot 6% gestegen is, dan is een coupon van 5% op dat moment uiteraard minder aantrekkelijk. De prijs van de obligatie zal dus dalen tot ze een rendement van 6% biedt. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico geeft aan hoe gemakkelijk de belegger een obligatie kan kopen of opnieuw verkopen zonder aanzienlijk verlies. Het risico bestaat er in feite in dat u verplicht wordt om een obligatie vóór de vervaldag te verkopen omdat u nood hebt aan liquiditeiten of aan een meerwaarde. Indien de markt weinig liquide is, zal de verkoop van de obligatie haar prijs aanzienlijk doen dalen (we zeggen dan dat de spread tussen de aankoop- en de verkoopprijs groot is). Maar aangezien particulieren meestal obligaties aankopen met het doel ze tot de eindvervaldag te behouden, blijft dit risico eerder beperkt. 5

6 Wisselkoersrisico Door te beleggen in een andere munt dan de euro loopt de belegger onvermijdelijk een wisselkoers- of valutarisico. Het wisselrisico is de kans dat een daling van de koers van de munt waarin men heeft belegd, het rendement van de belegging verlaagt. Als de munt ongunstig evolueert, zal de belegger verlies lijden op de coupons en het geïnvesteerde kapitaal. Die verliezen zijn het gevolg van de omzetting in euro. Indien de evolutie gunstig is, zal de belegger het normale rendement genieten én een meerwaarde dankzij de gunstige wisselkoers. Hoe de kwaliteit van een uitgever beoordelen? De rating We kunnen de kwaliteit van een uitgever beoordelen aan de hand van verschillende criteria. Het bekendste is ongetwijfeld de notering of rating. Deze noteringen worden toegekend door ratingagentschappen zoals Standard & Poor s en Moody s. De ratings die deze specialisten toekennen, zijn een waardevol hulpmiddel voor de belegger. Hun rol is duidelijk: de financiële draagkracht van een uitgever beoordelen en hem een rating toekennen die aan de markten wordt meegedeeld. Let wel: de ratingbureaus baseren zich op de beschikbare (vaak historische) gegevens over de uitgever en de markt waarin hij actief is. Ze kunnen dus geen onverwachte scenario s voorspellen. Ratings kunnen in twee hoofdcategorieën opgedeeld worden: Investment Grade en Non-Investment Grade. In de categorie Investment Grade (ratings AAA tot BBB) wordt de financiële soliditeit van de uitgever goed bevonden: men gaat ervan uit dat dat hij zijn financiële verbintenissen probleemloos kan nakomen. Hoe hoger de rating, des te groter is de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald. De obligaties die Deutsche Bank aanbiedt, zijn uitsluitend Investment Grade obligaties. In de categorie Non-Investment Grade is de soliditeit van de uitgever lager en heeft ze een speculatieve connotatie. De kans op terugbetaling op de vervaldag is onzeker en wordt des te onzekerder naarmate de rating van de uitgever lager is. De kans dat de lening niet wordt terugbetaald, is groot wanneer de rating lager is dan B-. Vanaf rating CCC staat de uitgever dicht bij een staking van de betalingen, als dat al niet het geval is... U vindt de ratingtabellen en de gedetailleerde toelichting hier De risicopremie De risicopremie is de premie die de uitgever bovenop het tarief voor een risicoloze lening betaalt, als compensatie voor het risico dat de belegger heeft genomen. Een verhoging van de risicopremie heeft een daling van de prijs van de obligatie tot gevolg en omgekeerd. Het is interessant om te weten dat deze risicopremie (ook spread genoemd) na verloop van tijd kan stijgen of dalen. Waarom? Omdat ook de financiële soliditeit van het bedrijf kan wijzigen in de tijd. In een periode van hoogconjunctuur, wanneer bedrijven veel liquiditeiten vrijmaken en hun winst zien toenemen, is het gevaar voor financiële problemen over het algemeen beperkt. Bedrijven die obligaties willen uitgeven, kunnen zich ertoe beperken om een coupon aan te bieden die iets hoger is dan die van een staatslening. Omgekeerd, wanneer de conjunctuur verslechtert, zoals vandaag het geval is, is het gevaar voor financiële problemen van een bedrijf natuurlijk groter. In die omstandigheden moet er een grotere risicopremie worden aangeboden. U vindt het niveau van de risicopremies voor verschillende uitgevers en verschillende looptijden op de markt van de kredietderivaten. Vooral de premies voor de credit default swaps (CDS) benaderen zeer dicht de premie die de markt eist om in de obligatie van een uitgever te investeren. Hoe in obligaties beleggen? Eerst en vooral U hebt het ongetwijfeld begrepen: sommige obligaties houden meer risico in dan andere. U kunt hiermee best rekening houden bij de samenstelling van uw portefeuille. Cruciaal daarbij is om een duidelijk beeld te hebben van het risiconiveau dat u bereid bent te dragen. Dat noemen we uw risicoprofiel. Om uw risicoprofiel te kennen, volstaat het om de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen in Online Banking. Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het gaat van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de meest offensieve producten. Hetzelfde geldt ook voor de DB Personal aanpak, waarbij een obligatie toegewezen wordt aan de portefeuille Bescherming of groei. Meer weten over DB Personal 6

7 De uitgevers diversifiëren Het belangrijkste risico bij de aankoop van een obligatie is verbonden met de kwaliteit van de uitgever: de boodschap is dan ook de obligatieaankopen te spreiden over verschillende uitgevers uit verschillende sectoren, met voorrang voor de uitgevers met de hoogste ratings. De absolute waarheid inzake diversificatie bestaat niet, maar is het eens over het belang van een goed gediversifieerde obligatieportefeuille. We raden u aan om de blootstelling aan eenzelfde uitgever tot 10% (maximum 20%) te beperken, ook al is die uitgever van de beste kwaliteit. Kies ook uitsluitend uitgevers met een rating van tenminste A- (S&P) of A3 (Moody s). Naast de algemene diversificatieprincipes houden we uiteraard ook rekening met de specifieke situatie van elke cliënt, die kan verschillen naargelang van het totale financiële vermogen. De looptijden spreiden Stel dat belegger A euro belegt in een enkele obligatie met een jaarlijkse coupon van 5% en met een eindvervaldag in Zijn belegde kapitaal komt dus vrij in Maar wat als de aangeboden rente op dat moment nog slechts 2,50% bedraagt? Als hij opnieuw in obligaties wil beleggen, zal hij vrede moeten nemen met een lager rendement. Dat noemen we het herbeleggingsrisico. Belegger B heeft euro belegd in twee obligaties, een met eindvervaldag in 2015 en een coupon van 5% en een andere met eindvervaldag in 2021 en een coupon van 6%. Deze belegger zal een lager herbeleggingsriscio lopen. In 2015 zal hij immers euro herbeleggen tegen een rentevoet van 2,5%, maar hij zal wel nog van 6 coupons van 6% genieten op de euro met vervaldag in De risico s houden dus ook verband met de evolutie van de rentetarieven. Vandaar dat het aangewezen is om obligatieaankopen over de volledige rentecurve te spreiden en dus obligaties met zowel een korte als met een langere looptijd te kopen. Als de rente stijgt, kan de belegger zijn kapitaal snel vrijmaken om het aan betere voorwaarden te herbeleggen. Als de rente daalt, moet hij slechts een gedeelte van het kapitaal herbeleggen aan minder aantrekkelijke tarieven. Liquiditeitsbehoeften We raden u aan om de looptijden van uw obligatieproducten ook op uw liquiditeitsbehoeften (de beschikbaarheid van uw geld) af te stemmen. Beleg geen euro in een obligatie op 10 jaar als de kans bestaat dat u het geld binnen 5 jaar nodig hebt. Het is uiteraard altijd mogelijk om uit een belegging te stappen, maar dan bestaat het risico dat de verkoop minder oplevert als de rente ondertussen is gestegen. De valuta s, de geografische zones en de sectoren spreiden Een laatste tip als u niet van risico s houdt: kies voor obligaties in euro. Want al bieden obligaties (van geïndustrialiseerde landen of van opkomende landen) uitgegeven in andere munten soms een hogere coupon, u mag niet vergeten dat de - onvoorspelbare - evolutie van de wisselmarkten bepalend zal zijn voor het bedrag dat u op de eindvervaldag recupereert. Een gedevalueerde munt kan een deel van uw kapitaal doen wegsmelten, zoals is gebeurd met de recente forse koersdalingen van het Britse pond of de IJslandse kroon. Hetzelfde geldt voor de sectoren (voor bedrijfsobligaties): ook hier beter niet alles op hetzelfde paard inzetten. Spreid uw beleggingen over verschillende economische sectoren. Meer informatie? Tele-Invest Financial Center V.U.: Stéphan Salberter, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. Brochure van 08/12/

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform.

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII NL 12-11-2004 10:43 Pagina 2 2 x 6% bruto De kassa rinkelt Variable Secured Notes III 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII

Nadere informatie

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Variable Secured Notes II Een uitgifte met de hoogste kwaliteitscore Een eerste coupon van 6,25% A Passion to Perform. Drijfvermogen verzekerd Beleggen op korte of op

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN Amro Bank (A/Aa3) ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,50% bruto gedurende 5

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3)

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) (A+ / Aa3) STRATEGIE P. 2 Deutsche Bank AG richt zich tot de belegger die gedurende jaar wil inspelen op een mogelijke toekomstige stijging van een korf van 4 munten uit opkomende landen t.o.v. de Amerikaanse

Nadere informatie

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Credit Suisse (A+/Aa) Credit Suisse is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? ABN Amro Bank (NL) (A/Aa3) Dit product is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand.

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Variable Secured Notes IV Een uitgifte van de beste kwaliteit Een eerste coupon van 6% Mooie vooruitzichten voor de volgende coupons A Passion to Perform.

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) Deutsche Bank AG is een obligatie uitgegeven in Turkse lira (TRY) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 7,50% bruto

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zweedse kroon Wat mag u verwachten? ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de uitgever die zich ertoe

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

Een diversificatieopportuniteit. aantrekkelijke coupons in Zweedse kronen. Crédit Agricole (A+ / Aa3) SEK 4,50% 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P.

Een diversificatieopportuniteit. aantrekkelijke coupons in Zweedse kronen. Crédit Agricole (A+ / Aa3) SEK 4,50% 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Crédit Agricole (A+ / Aa3) SEK 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB SEK 2016 is een obligatie uitgegeven in Zweedse kronen (SEK) door Crédit Agricole CIB en geeft u recht op een jaarlijkse

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) AUD 4,40% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever, die

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) PLN 3,90% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten?

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (FR) PLN 3,90% Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Poolse zloty. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de uitgever, die zich

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit ABN Amro Bank (A/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,75% bruto gedurende 6

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zweedse kroon. Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door Crédit Agricole CIB. ÎÎ Jaarlijkse brutocoupon van 4,10%. ÎÎ Looptijd:

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)*

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)* WAT MAG U VERWACHTEN? dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 05 Uw kapitaal voor 00% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 05)* dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Î Î Obligatie in Australische dollar (AUD) uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Jaarlijkse brutocoupon van 4,35%

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten?

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zuid-Afrikaanse rand Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa) Deutsche Bank AG (DE) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN Amro (A/Aa3) ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,25% bruto gedurende 6 jaar.

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging op de Duitse beurs

Optimaliseer uw belegging op de Duitse beurs ING Bank (NL) (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING Bank (NL) is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, wanneer het slotniveau van de DAX Price-index hoger is dan

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/Aa3) NOK 4% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/Aa3) NOK 4% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de uitgever die zich ertoe

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen

db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen Wat ons dierbaar is, willen we met goede zorgen omringen en beschermen. Ook voor ons geld zoeken we zekerheid en veiligheid.

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Inflation Plus Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ABN Amro Bank N.V. Variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de eurozone

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% 2020 Investeer in uw leven Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Brochure van 12/01/2017 - Wijziging van de brochure van 27/12/2016 naar aanleiding van de publicatie

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022

Deutsche Bank. dbinvestor Solutions plc (IRL) KBC Interest Linked Bond 2022 Deutsche Bank Ontvang een brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar. Vervolgens een variabele brutocoupon gelijk aan 4 keer het verschil tussen de lange- en kortetermijnrente met een maximum van 6% bruto. Wat

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa) Interest Evolution USD 06 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u de nominale

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,15% 2018. Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,15% 2018. Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Braziliaanse real Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u

Nadere informatie