VACATURE KINESITHERAPEUT. Het OCMW organiseert een verkorte selectieprocedure voor de contractuele functie van kinesitherapeut BV1-3:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VACATURE KINESITHERAPEUT. Het OCMW organiseert een verkorte selectieprocedure voor de contractuele functie van kinesitherapeut BV1-3:"

Transcriptie

1 OCMW PERSONEELSDIENST/SECRETARIAAT Tel: VACATURE KINESITHERAPEUT Het OCMW organiseert een verkorte selectieprocedure voor de contractuele functie van kinesitherapeut BV1-3: FUNCTIEBESCHRIJVING KINESITHERAPEUT 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: kinesitherapeut Sector: seniorenvoorzieningen Dienst: kinesitherapie Niveau: BV1-3 Statuut: contractueel Evaluator 1: kwaliteitscoördinator / hoofd bewonerszorg Evaluator 2: sectorcoördinator seniorenvoorzieningen 2. DOEL VAN DE SECTOR EN DE DIENST De RVT-gerechtigde bewoners behandelen ten einde hun motorische capaciteiten te revalideren, te behouden of te verbeteren om hun in staat te stellen zo mobiel en zelfredzaam mogelijk te leven. Eveneens bijdragen tot comfortzorg en pijnbestrijding. 3. PLAATS VAN DE FUNCTIE BINNEN DE SECTOR EN DE DIENST Rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke WZC en het hoofd bewonerszorg 4. RESULTAATGEBIEDEN (OPDRACHTEN, WAT DOET DE FUNCTIEHOUDER VOOR WIE) 4.1 Interne actoren T.a.v. bewoners Behandelen van bewoners met zowel psychische als lichamelijke invaliditeit Luisteren naar en bespreken van de diverse problemen van de bewoners Bepalen van de aangepaste behandelingstechnieken en -oefeningen Uitvoeren van de aangepaste behandelingstechnieken en oefeningen Opvolgen en evaluatie van de verschillende behandelingen en behandelmethoden Technische hulpmiddelen en mobiliteitsmiddelen huren en beschikbaar stellen aan de bewoner en instaan voor de administratieve opvolging ervan Invullen en updaten van de kinesitherapeutische informatie in het elektronisch zorgdossier T.a.v. de medewerkers en collega's Observeren en doorgeven van signalen die belangrijk zijn mbt de bewoner, familie Doorgeven van nuttige kennis en ervaringen en doorstroming aan de medewerkers Doorgeven van kennis inzake rugsparend werken, transfers, positionering Initiatief nemen tot, actief organiseren van en participeren aan werkoverleg Bijscholing organiseren Samenwerken met de andere diensten en medewerkers Als referent de doorgegeven kennis opvolgen en doen toepassen Aanpassen van de tilprotocollen Opvolgen en beheren van hulpmiddelen, vorming geven over het gebruik van deze hulpmiddelen Opvolgen van de voorraad aan hulpmiddelen T.a.v. de afdelingsverantwoordelijke WZC Signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening

2 Bijstand verlenen aan de afdelingsverantwoordelijke WZC in de uitbouw van de algemene werking op de afdeling Inlichtingen verstrekken en verantwoording geven met betrekking tot de werkzaamheden Verruimende bepalingen Het verrichten van ondersteunende taken van collega s van de eigen dienst en van andere diensten op vraag van een leidinggevende Het uitvoeren en toepassen van het kwaliteitsbeleid binnen de afdeling Behartigen van de positieve imagovorming als vertegenwoordiger van het woonzorgcentrum naar buiten uit Bereid zijn tot permanente bijscholing Adviseren van RVT-bezetting Bijhouden van de RIZIV-administratie met betrekking tot de kinesitherapie Bijhouden van de voorschriften (behandelingen en hulpmiddelen) Op regelmatige tijdstippen de gegevens van de bewoners updaten Registreren van valincidenten en de verwerking hiervan en preventie Er kunnen steeds bepaalde verantwoordelijkheden worden toegewezen indien dit noodzakelijk geacht wordt voor de effectieve werking van het OCMW 5. COMPETENTIEPROFIEL 5.1. Kerncompetenties op organisatieniveau Klantgerichtheid, mondeling en schriftelijk communiceren - stelt zich dienstverlenend op voor iedereen - streeft naar klanttevredenheid - schrijft teksten foutloos, in een duidelijke structuur en logische opbouw - past taalgebruik aan de doelgroep aan - formuleert helder en duidelijk - sluit de boodschap aan op de behoeften van toehoorders en gaat in op reacties - toetst of de boodschap goed, correct en volledig is overgekomen Probleemoplossend en resultaatgericht werken - streeft naar een maximaal resultaat - zoekt naar de meest optimale werkmethoden - grijpt in wanneer resultaten niet voldoen - formuleert praktische en haalbare oplossingen - betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem - signaleert problemen op tijd - onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt verbanden - kan tot synthese/beoordeling komen - onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten - bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen Loyaal zijn - voelt zich verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de eigen rol of opdracht hierin - vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten - toont maatschappelijke dienstbaarheid of public service gezindheid - bouwt mee aan een positief imago van de organisatie Integriteit - kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar - wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie - gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie - heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid - houdt vast aan normen ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is 5.2. Functiespecifieke competenties Kennis - is deskundig op het gebied van de kinesitherapie, revalidatie en geriatrische pathologie

3 - kennis van de RIZIV-wetgeving - nodige ICT kennis Organisatorische competenties Plannen en organiseren - maakt een werkplanning en zorgt voor interne organisatie in functie van de voorgeschreven behandelingen - plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten - stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af - past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen - plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de verwachtingen of stuurt bij indien nodig Zelfstandig werken - kan met de nodige instructies aan de slag - is stipt in het nakomen van afspraken - kan werken zonder externe controle - stuurt bij indien er fouten optreden - werkt taken volledig en tijdig af Interactiegerelateerde competenties Samenwerken - overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen - leeft afspraken met leidinggevenden en collega s na - blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang - zoekt mee naar oplossingen bij conflicten - gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid Inlevingsvermogen - toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de andere(n) - toont erkenning en respect voor de andere(n) - toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen Taakgerichte competenties Kwaliteitsvol werken - stelt hoge eisen aan de kwaliteit - leeft het kwaliteitshandboek en de werkvoorschriften na en werkt mee aan de aanpassingen ervan - evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van kwaliteitsnormen - stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is - voorkomt dat er fouten worden gemaakt Nauwkeurigheid - komt gemaakte afspraken na - controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij indien nodig - houdt zich aan de afgesproken norm qua detail en afwerking - is aandachtig en werkt gecontroleerd Flexibiliteit - verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken - kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen - herkent weerstand en gaat hier gepast mee om - werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af - toont bereidheid te leren en mee te groeien met vergaderingen Veilig werken - respecteert procedures en veiligheidsvoorschriften - gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier

4 - heeft oog voor veiligheid voor anderen - gebruikt machines op een veilige manier en enkel waarvoor ze bestemd zijn - signaleert onveilige situaties Zelfsturende competenties Zelfontwikkeling - neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling - vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies - staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren en kent eigen sterktes en zwaktes - kan nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen - probeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN - Een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren, - ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving, - de burgerlijke en politieke rechten genieten, - onderdaan zijn van de EER, - voldoen aan de vereiste over de taalkennis, - in het bezit zijn van een diploma van bachelor in de kinesitherapie, - medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, - slagen voor de selectieprocedure. Het examengedeelte voor niveau B bestaat uit: Schriftelijk gedeelte: EXAMENPROGRAMMA 1. Goede kennis van OCMW-wet/OCMW-decreet, van het administratief recht en de functierelevante wetgeving: de kandidaat moet een aantal vragen oplossen in verband met wetgeving die tijdens de uitoefening van de functie aan bod komt. De kandidaat ontvangt vooraf een gedetailleerde lijst van de wetten, decreten en besluiten die relevant zijn. Bij het oplossen van de vragen zal de kandidaat de ter beschikking gestelde wetgevende teksten mogen raadplegen (openboeksysteem). Beoordeling op 20 punten. 2. Functiegericht praktijkgeval: de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere situaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen. De context van het probleem of de problemen wordt geschetst en aan de kandidaat wordt de opdracht gegeven een oplossing uit te werken. Beoordeling op 40 punten. 3. Opstellen van brieven of teksten: aan de kandidaat wordt de opdracht gegeven om aan de hand van de gegeven instructies een brief of een beslissing op te stellen en/of aan de hand van de ter beschikking gestelde documentatie, reglementen of wetgeving een artikel voor een publicatie (bijvoorbeeld informatieblad, brochure, ) te schrijven. Beoordeling op 20 punten. Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk gedeelte dient de kandidaat 50 % van het totaal te behalen. Mondeling gedeelte: 1. Competentiegericht interview In deze proef wordt nagegaan in welke mate het profiel van de kandidaat overeenstemt met het profiel van de functie en wordt gepeild naar de competenties voor het werkdomein. Beoordeling op 40 punten.

5 2. Verdedigen van het functiegericht praktijkgeval met powerpoint-presentatie. Beoordeling op 40 punten. Om geslaagd te zijn in de mondelinge proef dient de kandidaat 50 % van het totaal te behalen. DATA SELECTIEPROEVEN De data waarop de proeven worden georganiseerd zullen zo snel mogelijk worden medegedeeld. WERVINGSRESERVE De wervingsreserve is geldig voor de duur van drie jaar. BRUTO JAARSALARIS Niet-geïndexeerd Aan index Minimum ,58 Maximum ,7 INSCHRIJVING U kan meer inlichtingen opvragen bij de personeelsdienst (tel ) of raadpleeg (vacatures). Mailen kan ook naar Voor personen met een beperking kan op hun verzoek aan hinderpalen die verbonden zijn met de handicap (door redelijke aanpassingen) verholpen worden, zodat dat hij/zij aan de selectieproeven kan deelnemen. Interesse? Solliciteer online uiterlijk op zaterdag 30 april 2016 via onder bekijk onze jobs en dien je kandidatuur in via de knop Solliciteer nu. Wanneer u je voor het eerst solliciteert via het webplatform, dien je eerst een kandidatenprofiel aan te maken. Je vindt hier ook de uitgebreide functiebeschrijvingen met aanwervingsvoorwaarden.