management samenvatting en leeswijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "management samenvatting en leeswijzer"

Transcriptie

1 management samenvatting en leeswijzer Voor u ligt de offerte 2011 en de werkbegroting 2010 van Swazoom. Naar aanleiding van door het Stadsdeel Zuidoost geformuleerde vragen en opmerkingen, is de conceptofferte van 15 juni 2010 deels aangepast. Zo zijn ter verbetering van de leesbaarheid en vergelijkbaarheid ondermeer de calculaties vertaald in een vergelijkbare opzet als de productbegroting Bovendien zijn de productkaarten aangepast en kan men ondermeer de tijdsduur van de activiteiten, tijdinzet en frequentie aflezen. De kosten van de producten zijn in prijs-eenheid-product (PEP) eenheden vertaald. Offerte 2011 De offerte is gebaseerd op de door het Stadsdeel Zuidoost geformuleerde vraag en vormt een belangrijke basis voor de wijze waarop Swazoom de dienstverlening aan het Stadsdeel Zuidoost aanbiedt. Tevens vormt zij de basis voor de verantwoording. De offerte wordt onderbouwd door productkaarten waarin de globale werkwijze en kwantiteit- en kwaliteiteisen van het aanbod zijn benoemd, en door een herstructureringsplan. De offerte en de productkaarten zijn middels codering direct aan elkaar gekoppeld. Om aan de kwaliteitseisen van het stadsdeel te voldoen, kunnen beschrijvingen voorafgaand aan de subsidiebeschikking op verzoek van het stadsdeel inhoudelijk worden aangepast of verder worden verbeterd. De totale offerte is op een lager niveau dan voorgaande jaren. Enerzijds vanwege het vervallen van de beheerfunctie bij Swazoom -ongeveer 1,5 miljoen minder. Daarbij is rekeninggehouden met een correctie op de PEP prijs voor VVE als gevolg van een juiste toerekening van kosten. Anderzijds snijdt Swazoom in de personele kosten en de kantoorkosten, waardoor de offerte per saldo lager uit valt dan Herstructureringsplan Als bijlage treft u het Herstructureringsplan van Swazoom aan. Doel van deze herstructurering is het ombouwen van de intern versnipperde en dure Swazoom organisatie naar een taakgerichte en efficiënt aangestuurde, toekomstbestendige organisatie met duidelijke lijnen en een afgeslankte en efficiënte overhead. De herstructurering richt zich op het bedrijfsbureau en op de overhead in de clusters waar het primaire proces zich afspeelt. De herstructurering leidt tot een afname in de overhead van 27,86 fte in 2009 naar 15,1 fte in Een aandachtspunt daarbij zijn de 30,62 fte IDbanen: hoewel deze formeel niet tot primair proces worden gerekend (want additioneel) is voor deze banen wel overhead benodigd (management, salarisadministratie en P&O). De overhead in percentages van het primair proces (inclusief ID-banen) bedraagt 16% voor SCW en O&O en voor VVE 18,7% (ter vergelijking: in 2009 was dit gemiddeld 26,5 %, de landelijke norm is overigens 20%.1) 1 Structuurplan herinrichting Swazoom, Aart Slob, 2009 Pagina 1 van 12

2 Omdat productontwikkeling rechtstreeks aan het primair proces gekoppeld is, zijn de daarmee gemoeide kosten in de productcalculaties opgenomen. Uitzondering is 0,28 fte beleidsondersteuning die voor het bedrijfsbureau als overhead apart is opgenomen. Daarnaast vormt ook het verbeteren van de Planning & Controlcyclus en de onderliggende processen, het kwaliteitssysteem en het inzetten van integraal management onderdeel van de herstructurering. Met het verbeteren van de processen is al een aanvang gemaakt, alsook met een rationalisering van de uitgaven. Naast de vermindering van de overhead op basis van economisch principe zal Swazoom een nog verdere efficiëntie doorvoeren waarbij kwaliteit de leidraad zal zijn. Werkbegroting 2010 Naast de offerte 2011 treft u aan de werkbegroting van Door het niet tijdig en adequaat aanpassen van de organisatie op de subsidiebeschikkingen 2009 en 2010 en een verkeerde berekening van de PEP voor VVE zijn de totale kosten hoger dan de opbrengsten, met name in de overhead. Dit leidt tot een exploitatietekort, met name veroorzaakt door te veel (en te hoge) salarissen en een ongestructureerd begrotingsbeleid. Voor 2010 is het geprognosticeerde tekort ,-. Indien een verzoek tot correctie van de PEPprijs voor VVE over 2010 wordt gehonoreerd (groot ) door het stadsdeel, zal er geen begrotingstekort zijn over Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat er in april een geprognosticeerd tekort van ,- over 2010 was, waar als extra tegenvaller een huurrekening over 2009 van , betreffende AC Gein nog bij kwam Swazoom wijst erop dat tegenover dit resultaat over 2010 ook opbrengsten staan: door de herstructurering zal in ,- op overhead worden bespaard waarvan een gedeelte al lopende 2010 is gerealiseerd -, en in de periode na 2011 zal de besparing verder toenemen door het aflopen van contracten en een strikt financieel beleid. Productontwikkeling Met de opzet van een bedrijfsplan voor een cursusbureau is een start gemaakt met de professionalisering van het cursusaanbod. Samen met de locatiemanager van de Community centers wordt, om het voor de doelgroep zo gemakkelijk mogelijk te maken, bovendien gestreefd naar een één-loket-functie. Tevens worden er, met de opzet van een cursusbureau, voorbereidingen getroffen om buiten de stadsdeelgrenzen een welzijnsaanbod te realiseren. Swazoom kan daarbij rekenen op een gezamenlijke aanpak met het stadsdeel. De thema s armoede, werk, jeugd, leefbaarheid en veiligheid vormen de kapstok voor het welzijnsbeleid van het stadsdeel. Het huidige bestuur benadert deze thema s vanuit de kernbegrippen participatie en zelfredzaamheid. Het uitgangspunt van de uitvoeringsnota Diversiteit is dat lokale (etnische) organisaties, reguliere instellingen met een taak binnen het sociaal domein in Zuidoost en het stadsdeel als onderdeel van een samenwerkingsdriehoek, hierin ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Deze samenwerking leidt tot een beter bereik van (potentiële) Pagina 2 van 12

3 deelnemers, een meer vraag- en klantgericht aanbod, en een terugkoppeling tussen Swazoom, haar lokale partners en het stadsdeel. Swazoom hoopt een bijdrage te kunnen leveren om samen met het stadsdeel te komen tot de ontwikkeling van ketensamenwerking en de inzet van maatregelen om doelgroepbereik en deelname te verbeteren binnen de samenwerkingsdriehoek. Door de werkwijze die bij Swazoom is ontwikkeld met andere organisaties en het stadsdeel te delen, kunnen bovendien mogelijk nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan die leiden tot een stadsdeelbrede kwaliteitverbetering. Daartoe heeft Swazoom een korte notitie geschreven die ter kennisgeving aan deze offerte is toegevoegd. De aan derden aangeboden producten, zoals het Brede Schoolaanbod, Schoolplus, Onz Moet en de in opdracht van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) aangeboden sociale en maatschappelijke activeringstrajecten ten behoeve van Sappers en Mappers, worden niet door stadsdeel Zuidoost gesubsidieerd en zijn daarom in de productbegroting buiten beschouwing gelaten. Swazoom benadrukt de wilskracht en de reeds gerealiseerde infrastructuur om een vitale organisatie te zijn die van meerwaarde is voor Stadsdeel Zuidoost. Naast het uitvoeren van de productbegroting wil Swazoom een volwaardige sparringpartner zijn voor het stadsdeel, waarbij het signaleren van trends en het geven van advies met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het welzijnsbeleid hoort. Pagina 3 van 12

4 Offerte UITGANGSPUNT Doorbelasting huisvesting In 2010 wordt het beheer van de activiteitencentra door Swazoom afgestoten. Dit betekent dat er vanaf 2011 geen beheerskosten vanuit de activiteitencentra ten laste van Swazoom komen. In de begroting 2011 zijn alleen nog huisvestingslasten aan derden opgenomen zoals huur voor de speelzalen en huur van de accommodaties anders dan via Stadsdeel Zuidoost. De huur van het pand Hofgeest is een issue dat nader dient te worden besproken. Het huurcontract met Ymere kan niet tussentijds worden opgezegd; indien er geen vervangende huurder kan worden gevonden levert dit frictiekosten op. ID- banen Op verzoek van het stadsdeel worden ID-banen zoveel mogelijk behouden. De capaciteit die ten behoeve van het beheer als ID-medewerkers additioneel wordt ingezet, blijft (naar de laatste stand van zaken in onderhandeling tussen het stadsdeel en Pantar) ook in 2011 gehandhaafd. Het gaat hierbij om de ID- functies ter ondersteuning van het bedrijfsbureau, van het SCW, VVE en O&O. De ID-beheerdersgroep wordt geattacheerd naar de verschillende functies binnen de Community centers. De kosten voor 2011 bedragen naar verwachting ,-. Dit is het verschil tussen de loonkosten en wat Swazoom als ID-subsidie ontvangt van Pantar. Dit komt neer op 5.500,- per ID-fte, wat wordt bepaald door de korting op de subsidie als gevolg het niet voldoen aan de uitstroomverplichting. Begrotingsbeleid De offerte gaat uit van een volledige afname van de geoffreerde producten zoals omschreven in het bijgevoegde productenboek. Bij een verminderde afname van producten zal de begroting worden aangepast zodat de normen voor de omvang van de overhead in verhouding tot het primair proces niet worden overschreden. Swazoom zal vanaf het komende begrotingsjaar (2011) een begrotingsbeleid voeren, inhoudend dat de overhead niet meer is dan de met het stadsdeel overeengekomen norm. In voorgaande jaren kwam het voor dat indien niet het gehele aanbod afgenomen werd, de overhead in verhouding tot het primair proces steeg. Hierdoor nam de prijs eenheid product (PEP) van de wel-afgenomen producten toe. Door het bewaken van het begrotingsbeleid mag dit effect niet meer voorkomen; het niet afnemen van producten en dus afname van inkomsten - zal in de bedrijfsvoering moeten leiden tot een evenredige afname in de uitgaven. Om de eventuele frictiekosten die dit veroorzaakt en andere bedrijfsrisico s te kunnen opvangen wordt er gerekend met een risico toeslag / toevoeging eigen vermogen van 5% over de totale subsidie minus de subsidie VVE en frictiekosten. Pagina 4 van 12

5 Binnen dit begrotingsbeleid past ook een goed contractbeheer. Dit is van belang om snel en adequaat te kunnen inspringen op de wensen van onze klanten en hierdoor is Swazoom flexibeler om haar organisatie hierop aan te passen zowel in financieel als in organisatorisch opzicht. Door de kosten te koppelen aan de producten heeft de organisatie meer grip op de uitgaven en met deze informatie is het management beter in staat te sturen. Het voorgaande kan ondervangen worden door het opzetten van een planning en control systeem. 2. DIENSTVERLENING 2011 Sociaal Cultureel Werk Met het ontwikkelen van een gedegen basisaanbod in het Sociaal Cultureel Werk wil Swazoom een bijdrage leveren aan de verlevendiging van de Community centers (Cc s). Door de organisatie en uitvoering van het Sociaal Cultureel Werk zoveel mogelijk door een stabiele ploeg van ten minste twee reguliere professionals per centrum uit te voeren, wordt het voor hen mogelijk om de buurt aan het centrum te binden en binnen de gestelde kaders een meer vraaggericht aanbod te realiseren. Samen met andere gebruikers van de centra wordt zo een bruisend activiteitenaanbod gerealiseerd, met een herkenbaar gezicht. Dit komt de kracht van de Community centers ten goede. Het jongerenwerk en meidenwerk vereisen daarnaast een specialistische aanpak waarvoor speciaal opgeleide professionals worden ingezet. Daardoor zullen er vanuit Swazoom, binnen de 2 fte, meerdere medewerkers in een Community center werkzaam zijn. Swazoom pleit ervoor dat in het kader van een gezond pedagogisch klimaat op locatieniveau met alle aanbieders c.q. gebruikersgroepen eenduidige afspraken kunnen worden gemaakt over gedragsregels van zowel deelnemers en bezoekers als uitvoeders. Met de Opvoedpoli wordt zowel binnen het kinderwerk als binnen het tienerjongerenwerk adequaat samengewerkt. Hierin wordt de blauwdruk van het stedelijk tiener-jongerenwerk gevolgd. In de productbegroting wordt bij de uitvoering van het aanbod uitgegaan van de toekomstige situatie met vier Community centers: Bonte Kraai, Anansi, Holendrecht en Gein. De overgang van Activiteitencentra naar vier Community centers, vereist bijzondere aandacht; de jongeren die op dit moment begeleid worden, moeten door ook in de toekomstige situatie worden bereikt. In overleg met het stadsdeel komen de activiteitenkosten van het aanbod, in overleg met de locatiemanager van de Community centers, ten lasten van het stadsdeel. Op basis van uitgaven van 2010 wordt hierbij uitgegaan van een bedrag van ,- per centrum, exclusief 4.800,- aan uitstapjes Swazoombreed. In dit bedrag zijn de activiteitenkosten van No Limit meegenomen. De docentenkosten vallen hier vooralsnog buiten. Pagina 5 van 12

6 Buurtgericht kinderwerk Het buurtgerichte kinderwerk is complementair aan het Brede schoolaanbod en wordt in frequentie uitgebreid. De activiteiten zijn in het kader van kansvergroting erop gericht om kinderen te stimuleren om van het reguliere Brede schoolaanbod gebruik te maken. Onderdeel van het buurtgerichte kinderwerk zijn de vakantieactiviteiten. De doelgroep die gebruik maakt van het vakantieaanbod bestaat voornamelijk uit kinderen die gedurende vakanties doelloos op straat lopen. Het kinderwerk speelt bovendien een actieve rol bij de toeleiding van de doelgroep jaar naar het tienerjongerenwerk. Begeleiding bij deze overgang van het buurtgericht kinderwerk naar het tienerjongerenwerk is essentieel voor de meest kwetsbare groep kinderen. Tiener-jongerenwerk Er is een uitgebreid activiteitenprogramma voor jongeren in Zuidoost ontwikkeld. Het aanbod richt zich op het ontplooien van persoonlijke, sociale, culturele en kunstzinnige vaardigheden. Om de talenten van de jongeren zo optimaal mogelijk te benutten, wordt de doelgroep op individuele basis gestimuleerd om zich aan te sluiten bij professionele verenigingen en opleidingen. Door een gevarieerd en uitnodigend activiteitenaanbod te organiseren, worden tieners en jongeren die op straat rondhangen verleid tot deelname aan activiteiten van het reguliere tiener-jongerenwerk. Het sociaal cultureel werk is in haar taakstelling vooral gericht op preventie. Bij de eerste signalen die zouden kunnen duiden op mogelijke ontsporing, wordt volgens de gedragscode van het jongerenwerk gehandeld. Meidenwerk Omdat typische meidenonderwerpen een emotioneel veilige omgeving zonder jongens behoeven, kan het meidenwerk niet gecombineerd met het jongerenwerk uitgevoerd worden. Het meidenwerk is een specialisme binnen het Sociaal Cultureel Werk en is vooral gericht op het aanbieden van zoveel mogelijk ontwikkelingskansen, het bevorderen van sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid en weerbaarheid. Daarnaast heeft het een preventieve werking op met name (seksueel) risicogedrag. Aanbod volwassenenwerk Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een aanbod volwassenenwerk. Met de specifieke vraag van het Stadsdeel Zuidoost om te starten met de ontwikkeling van een aanbod voor volwassenen heeft Swazoom inmiddels een ontwikkeling ingezet naar een meer brede welzijnsorganisatie. De nadruk ligt daarbij op sociale activering en het voorkomen van sociaal isolement. Door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten met een open karakter, wil Swazoom een krachtige, sociale omgeving realiseren. Het volwassenenaanbod richt zich voornamelijk op ontmoeting, het bevorderen van sociale cohesie en zelfredzaamheid. De welzijnsactiviteit Buurtgenoten, die als pilot is gestart in Cc Gein, en de cursusactiviteiten van Swazoom gericht op de verwezenlijking van de beleidsagenda van het stadsdeel - dragen hieraan bij. Pagina 6 van 12

7 Opvoeden en opgroeien Opvoeden & Opgroeien (O&O) staat voor het verbeteren van de ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen en het vergroten van opvoedcompetenties van ouders. Swazoom doet dit ondermeer met homebased en centrumgebonden programma s bestaande uit opvoedcursussen, themabijeenkomsten, speel-o-theek en outreachende activiteiten. De beleidsuitgangspunten van de gemeente Amsterdam, haar beleidsprogramma Jong Zuidoost en het onderzoeksrapport Opvoeden doet er toe! van het stadsdeel zijn bepalend voor de wijze waarop Swazoom het aanbod van O&O heeft uitgevoerd. Het aanbod van O&O bestaat uit een complementair aanbod dat aansluit op de ontwikkelingsfasen van kinderen en gedifferentieerd is naar specifieke ondersteuningsbehoeften van ouders en opvoeders. Het aanbod wordt uitgevoerd door pedagogisch adviseurs die zijn getraind in pedagogisch adviseren, het geven van lezingen Positief Opvoeden ( Triple P ) en in het geven van de oudercursussen Peuters In Zicht, Opvoeden en Zo (basisschoolleeftijd) en Beter Omgaan Met Pubers. Om Swazoombreed te komen tot een kwalitatieve inhaalslag op het gebied van interne samenwerking, hebben de coördinatoren van Opvoeden & Opgroeien en van de Ouder Contact Functionarissen in 2010 deelgenomen aan VVE vergaderingen. Dit heeft geleid tot zo veel meer inhoudelijk kennis van beide afdelingen dat inhoudelijke samenwerking en samenhang in 2011 een feit is. In 2010 is een begin gemaakt met het besteden van aandacht aan de relationele en seksuele opvoeding van kinderen. Hiervoor heeft Swazoom contact met het Tumbahuis (voor alleenstaande moeders) en Young Parents (tienermoederproject van Altra). Swazoom zal in 2011 in het kader van een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling extra inzet plegen door intensieve samenwerking met het tienerjongerenwerk. Op verzoek van het Stadsdeel Zuidoost en in relatie tot de ontwikkelingen op de Ouder Kind Centra (OKC) is het aanbod uitgebreid met meer formatieplaatsen van pedagogisch adviseurs op HBOniveau. Reden hiervoor is de wens van het Stadsdeel Zuidoost om het voortgezet onderwijs, en met name de Antilliaanse doelgroep daarbinnen, te bedienen. Daarbij wordt er veel geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van de huidige en nieuw aan te trekken medewerkers. Vroegtijdige probleemsignalering In het kader van de professionalisering van netwerkdeelname maakt Swazoom in 2010 een kwalitatieve inhaalslag. Een pedagogisch adviseur van Swazoom neemt structureel deel aan de buurtnetwerken 12-. Door te werken met duidelijke richtlijnen en vastgestelde protocollen wordt een hulpvraag sneller gesignaleerd en in de netwerken 12- besproken. Hierdoor is hulpverlening op korte termijn mogelijk. Swazoom volgt hierin het Regionaal Actieplan Aanpak Kindermishandeling (RAAK) en het stadsdeelbeleid in haar ontwikkeling van een Breed Sociaal loket. Pagina 7 van 12

8 Tiener-jongerenwerkers nemen in situaties waar het mis gaat of mis dreigt te gaan contact op met partners zoals Spirit! en/of het Streetcornerwork. Swazoom neemt dus niet langer deel aan de netwerkbijeenkomsten van 12+. Voor- en Vroegschoolse Educatie ( VVE) VVE-peuterspeelzalen is de grootste post in de offerte. Een aantal peuterspeelzalen dient te worden afgebouwd. Deze afbouw sluit aan op de uitkomsten van een behoefte onderzoek dat begin 2010 is afgerond en geeft Swazoom de mogelijkheid nog beter te voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria. In 2010 wordt het aantal teruggebracht van 42 naar 40 en naar verwachting wordt in 2011 nogmaals een speelzaal gesloten. Medio 2011 bedient Swazoom negenendertig VVE peuterspeelzaalgroepen met een capaciteit voor 565 peuters. Om de instroom te bevorderen, organiseren de zes oudercontactfunctionarissen informatieve themabijeenkomsten voor ouders van potentiële peuters. Daarnaast is er een VVE peuterspeelzaal Voorschool Plus groep voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben begroot in de Van Houte-school. Hiervoor ontvangt Swazoom apart een meerjarige subsidie. Uitgangspunten De VVE peuterspeelzaal zorgt ervoor dat peuters meer ontplooiingsmogelijkheden wordt geboden waardoor hun slagingskansen voor nu en in de toekomst toenemen. Voor Swazoom staat voorop dat kinderen uit verschillende culturen, zoals ze in Zuidoost vertegenwoordigd zijn, de kans moeten krijgen om zich goed te ontwikkelen, om hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien, waardoor de kans op een betere schoolloopbaan, c.q. een beter toekomstperspectief wordt vergroot. Swazoom streeft ernaar dat peuters en kleuters zich binnen de Voor- en Vroegschoolse Educatie ontwikkelen in een prettige en stimulerende omgeving en spelenderwijs gemotiveerd worden om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Het accent ligt bij Swazoom op de taalontwikkeling, vanwege het multiculturele karakter van Zuidoost De volgende doelstellingen zijn de uitgangspunten van het VVE-beleid van Swazoom: Kinderen krijgen betere kansen om zich te ontwikkelen in een stimulerende omgeving; Kinderen maken zich de Nederlandse taal eigen; Leidsters zijn gecertificeerd en scholen zich voortdurend bij; Ouders worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Methodiek De VVE peuterspeelzaal is bij uitstek een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen en daardoor een aanvulling op sociale verbanden in de buurt. De VVE peuterspeelzaal biedt kinderen de gelegenheid om zich zo vrij en ongedwongen mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daartoe worden op de VVE peuterspeelzalen de volgende VVE-programma s gebruikt: Pagina 8 van 12

9 Piramide (23 groepen) Puk en Ko, een onderdeel van Ko Totaal (16,5 groepen) Halverwege het jaar 2011 wordt VVE peuterspeelzaal Kids met één groep verminderd, vandaar een halve groep. De VVE peuterspeelzaal gebruikt hetzelfde VVE programma als de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De leidsters hebben de taak om het kind door middel van zorgvuldige begeleiding de mogelijkheden hiervoor aan te reiken. Samenwerkingrelatie met basisscholen Een goede samenwerking met de basisscholen vindt Swazoom van essentieel belang. De doorgaande lijn en de gezamenlijk aanpak in afstemming, inhoud, verdieping van het programma en evaluatie wordt gerealiseerd. De uitvoering van de programma s worden op elkaar afgestemd in structureel overleg tussen de locatie coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie, de leerkrachten van de basisschool en de leidsters van de VVE peuterspeelzalen. Op beleidsniveau is er samenwerking tussen de directie van de school en de directie van Swazoom. Binnen het kwaliteitsbeleid wordt samengewerkt met de bovenschoolse coördinatoren en de stafmedewerkers van Swazoom. De voordelen van Swazoom als VVE partner Alle VVE peuterspeelzalen in Amsterdam Zuidoost vallen onder Swazoom. Dit heeft als voordeel: Het beleid wordt door één organisatie uitgevoerd, dus geen versnipperd maar een eenduidig beleid op alle VVE peuterspeelzalen van Zuidoost; hierdoor kan zo efficiënt mogelijk worden gewerkt; De specifieke kennis en ervaring die Swazoom in huis heeft kan worden ingezet; De korte lijn die Swazoom heeft met diverse zorginstellingen zoals Ouder kind Centrum, Stichting Mee, Cordaan, Jeugdzorg e.d. Zorgkinderen kunnen sneller worden aangemeld; Dat er sprake is van een samenhangend preventie- en ondersteuningsaanbod binnen Swazoom. Bijvoorbeeld: o Doorverwijzingen naar de opvoedingsondersteuning op het gebied van informatie, advisering, themabijeenkomsten, opvoedcursussen door Swazoom; o Toeleiden naar het vrijetijdsaanbod van Swazoom zoals de kindervakantieactiviteiten; o Swazoom neemt deel aan de netwerken 12- en is daardoor instaat lange tijd kinderen te volgen en vroegtijdig problemen te signaleren; Dat de oudercomponent sterk ontwikkeld is en niet versnipperd. De oudercontactfunctionarissen van Swazoom verzorgen themabijeenkomsten, waarbij ouders op de hoogte worden gebracht van de pedagogische en methodische aanpak van de VVE programma s en hoe zij daarop in de thuissituatie aan kunnen sluiten. De pedagogisch adviseurs verzorgen ondersteunende opvoedprogramma s. De VVE peuterspeelzalen spelen een belangrijke rol bij het motiveren van ouders om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van Pagina 9 van 12

10 hun kind. Dit begint al bij het intake gesprek en zet zich voort bij de 10 minuten gesprekjes en de informele contacten bij het halen en brengen van de peuter. Het activeren van ouders om deel te nemen aan andere activiteiten als bibliotheekbezoek, theater, zwembad wordt gestimuleerd en in een aantal gevallen gezamenlijk georganiseerd; Samenwerking met zorginstellingen Het Ouder Kind Centrum (OKC) meldt de kinderen in overleg met de ouders aan voor de VVE peuterspeelzaal, bij voorkeur in de buurt waar het kind woont en/of op de basisschool waar oudere broertjes/zusjes op zitten. In het elektronisch loket ELKK (elektronisch loket kernprocedure en keuzegids) worden centraal alle verwijzingen en indicaties met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie geregistreerd. Kinderen met ontwikkeling- en/of gedragsproblemen worden zo nodig door de VVE peuterspeelzaalleidsters van Swazoom doorverwezen naar relevante instellingen. De leidsters van de VVE peuterspeelzaal hebben daartoe de training als een kind je opvalt gevolgd en weten hoe met dit soort problemen moet worden omgegaan. Minimaal twee keer per jaar is er contact met het OKC/JGZ om kinderen die opvallen te bespreken. Bovendien wordt door de leidsters het protocol Ontwikkelingsproblemen bij kinderen gevolgd. Met de ouders wordt na constatering van een probleem het te volgen handelingstraject besproken. Vroegtijdige signalering De VVE peuterspeelzaal heeft een belangrijke positie in het signaleren van zorg. Het is van belang het signaleren van gedrags- en ontwikkelingsproblemen te delen met de omgeving, te weten ouders, jeugdgezondheidszorg, basisschool e.d. De effecten van vroegsignalering zijn bepalend voor de ontwikkeling van een kind. Vanwege het belang van deze vroegsignalering wordt in 2011 nog meer aandacht besteed aan hoe te signaleren en te handelen. In 2011 moet Swazoom wettelijk een meldcode hebben waarin we de verplichting hebben om te signaleren en te handelen. Hier moet Swazoom de medewerkers nog meer in trainen. Swazoom heeft een goede overdrachtsprocedure naar de basisschool waarin bij zorgkinderen extra aandacht wordt gegeven. Gecorrigeerde PEP Door een foutieve berekening van de personeelskosten en de overheadkosten en doordat er onvoldoende rekening is gehouden met ziektevervanging is er een te lage offerte ingediend over Swazoom heeft voor het lopende jaar 2010 een aanvullende subsidieaanvraag ( ) ingediend. Dit betreft een correctie op de offerte voor 2010 en op het door het college beschikte bedrag. Indien deze aanvraag gehonoreerd wordt komt de beschikte PEP (Prijs Eenheid Product) uit op per peuterspeelzaal. De stedelijke benchmark ligt op (cijfers benchmark 2006, exclusief geïndexeerde jaarlijkse stijging). Als de doorbelasting systematiek o.b.v. directe uren toegepast wordt dan bedraagt de PEP in Door de herstructurering zijn zowel de Pagina 10 van 12

11 doorbelasting overhead als de directe VVE kosten verlaagd waardoor in de offerte 2011 de PEP uitkomt op per peuterspeelzaal. Als Swazoom de VVE PEP vergelijkt met de werkelijke kosten in 2010 valt de PEP lager uit per peuterspeelzaal. Ten opzichte van de beschikking 2010 is het verschil 399 opgemerkt dat de overhead verdeeld is over gemiddeld 39,5 groepen in 2011 en over gemiddeld 41,25 groepen in Ook hier geldt dat in 2011 en de periode daarna de besparing verder zal toenemen door het aflopen van contracten en een strikt financieel beleid. In de loop van 2012 verwacht Swazoom dat de PEP overeenkomt met het stedelijk gemiddeld (rekening houdend met inflatie en CAO stijgingen). 3. AFSLUITING/PROCEDURE Swazoom gaat graag de uitdaging aan om de producten op een kwalitatief goed niveau en op de overeengekomen aantallen uit te voeren. Door grote slagen in efficiencyverbetering, in kwaliteitsverbetering en in bedrijfsmatige aansturing heeft Swazoom er het volste vertrouwen in deze offerte naar tevredenheid van de opdrachtgever uit te voeren. In het verleden zijn er verschillen opgetreden tussen offerte en realisatie. In de nieuwe structuur wordt deze situatie door een correcte planning en control voorkomen. Door heldere interne en externe rapportage worden afwijkingen op de overeengekomen aantallen en het kwaliteitsniveau vroegtijdig onderkend en gerepareerd. Daar waar externe factoren een rol spelen, zullen Swazoom en het stadsdeel in het tot stand gebrachte governance model (stuurgroep) in overleg treden. 4. WERKBEGROTING 2010 Voor een volledig beeld van Swazoom is de werkbegroting 2010 bijgevoegd. Immers, de continuïteit van Swazoom is van belang voor de uitvoering van de offerte 2011 en de daaropvolgende beschikking. Door het niet tijdig en adequaat aanpassen van de organisatie op de subsidiebeschikkingen 2009 en 2010 zijn de totale kosten hoger dan de opbrengsten, met name in de overhead. Dit leidt tot een exploitatietekort, met name veroorzaakt door te veel (en te hoge) salarissen en een ongestructureerd begrotingsbeleid. Voor 2010 is het geprognosticeerde tekort ,-. Indien een verzoek tot correctie van de PEPprijs voor VVE over 2010 wordt gehonoreerd (groot ) door het stadsdeel, zal er geen begrotingstekort zijn over Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat er in april een geprognosticeerde tekort van ,- over 2010 was, waarbij als extra tegenvaller een huurrekening over 2009 van , nog bij kwam. Swazoom wijst erop dat tegenover dit resultaat over 2010 ook opbrengsten staan: door de herstructurering zal in ,- op overhead worden bespaard waarvan een gedeelte al lopende 2010 is gerealiseerd -, en in de periode na 2011 zal de besparing verder toenemen door het aflopen van contracten en een strikt financieel beleid. Pagina 11 van 12

12 Dit op zich slechte resultaat is voor een belangrijk deel ontstaan door tekortschieten van het financieel beheer. De totale salariskosten liggen te hoog in verhouding tot de begroting 2010 en de berekening van de PEP prijzen voor VVE was foutief. Dat begrotingsbeleid en het financieel beheer in het bijzonder onvoldoende geweest zijn is pas nu door een ingreep in de financiële administratie en controlling zichtbaar geworden. Swazoom verricht op dit moment alle inspanning om de resultaten te verbeteren. De juiste kostenberekening voor de VVE PEP brengt Swazoom tot het inzicht dat de kosten binnen de VVE te hoog zijn, ondanks de herstructurering. Het verminderen van de kosten binnen de VVE zal plaatshebben in de loop van 2011, door het aflopen van arbeidscontracten in de overhead en door het terugdringen van het ziekteverzuim. Gedurende 2011 zal worden toegewerkt naar een PEP die conform het stedelijke gemiddelde zal zijn. Vanzelfsprekend zal de overcapaciteit aan medewerkers in verhouding tot de begroting moeten worden teruggedrongen. Herstructurering Swazoom is niet efficiënt georganiseerd: de organisatieonderdelen die deel uitmaken van activiteiten die horen bij één product zijn verspreid binnen verschillende kolommen van de organisatie. Daarnaast zijn maatregelen die passen bij een helder begrotingsbeleid uitgebleven, waardoor de overhead in verhouding tot het primaire proces fors uit de pas is gaan lopen. Dit geeft problemen in kostprijsberekening en in de aansturing. Daarom is een herstructurering nodig. Doel van deze herstructurering is het ombouwen van de intern versnipperde en bijzonder dure Swazoomorganisatie naar een efficiënt aangestuurde, toekomstbestendige organisatie met duidelijke lijnen en een afgeslankte en efficiënte overhead. Door het gelijktijdig invoeren van een heldere organisatiefilosofie, Planning & Control systematiek en het implementeren van een kwaliteitsprogramma moet de kwaliteit worden versterkt, de cultuur worden veranderd en de kwetsbaarheid van de organisatie worden verlaagd. De herstructurering heeft betrekking op de organisatiestructuur en op de overhead, staf en hoger management. Door de voorgestelde inkrimping in fte s wordt ,- bespaard. De kosten worden zoveel mogelijk uit de lopende begroting genomen. Met de in gang gezette verbetering van de financiële administratie, het financieel beleid, de planning & control, het uitvoeren van een kwaliteitsverbeteringtraject, herstructurering van de organisatie en een veranderde houding ten opzichte van de opdrachtgever Stadsdeel Zuidoost - wordt de uitvoering van de offerte cq de beschikking en de werkbegroting in het vervolg voldoende bewaakt en vervalt Swazoom niet meer in gemaakte fouten. Harvey Sandriman Amsterdam Zuidoost 25 november 2010 Pagina 12 van 12

PLAN VAN AANPAK HERSTRUCTURERING SWAZOOM

PLAN VAN AANPAK HERSTRUCTURERING SWAZOOM PLAN VAN AANPAK HERSTRUCTURERING SWAZOOM Ten behoeve van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost 25 november 2010 Swazoom Pagina 1 van 23 INHOUDSOPGAVE AANLEIDING... 4 1. BESCHRIJVING HUIDIGE STRUCTUUR... 5 1.1

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Wenst u de participatie en betrokkenheid van ouders binnen uw school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (of in brede schoolverband)

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau pagina 1 van 14 Pagina 1 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL EIGEN-WIJS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL EIGEN-WIJS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL EIGEN-WIJS Locaties : peuterspeelzaal Plaats : Rotterdam Reg.nr. : 3027119 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE In 2011 heeft Marant, in opdracht van de gemeente Arnhem, onderzoek gedaan naar de bestaande ouderprogramma s VVE; in hoeverre die passen bij het VVE-beleid en aansluiten

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 03-08-2010 Onderwerp: Kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland 2011-2015 Conceptbesluit: 1. De kadernota "Harmonisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KWETTERNEST

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KWETTERNEST VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KWETTERNEST Locaties : Plaats : 217 KN Leiden Reg.nr. : 00208 Onderzoeksnummer : 12775

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Yes! Kinderopvang Grevelingenhof Plaats : Ridderkerk LRKP nummer : 520546684 Onderzoeksnummer : 292730 Datum onderzoek

Nadere informatie

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave pag. 1 Jaarverslag 2014 3 2 Balans per 31 december 2014 5 3 Staat van Baten en Lasten over 2014 6 Pagina 2 Jaarverslag 2014 Stichting

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering van de pilot Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster Inleiding De 2-4 jarigen die in de gemeente Hoogeveen naar de peuterspeelzaal gaan worden

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 LRKP nummer : 218098297

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Soest Plaats : Soest Gemeentenummer : 0342 Onderzoeksnummer : 293771 Datum onderzoek : 31 augustus 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1)

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1) Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door (Bijlage 1) Op dit moment zijn er in de gemeente Beemster twee locaties voor peuterspeelzaalwerk, namelijk in Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit Plaats : Apeldoorn LRKP nummer : 131092583 LRKP nummer : 207058945 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL BIBELEBONS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL BIBELEBONS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL BIBELEBONS Locatie(s) :Peuterspeelzaal Plaats :3132 EL Vlaardingen Reg.nr. :3143558

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning.

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning. TOEGANG 3+ GROEP 1. Aanleiding Sinds twee jaar draaien er 3+ groepen in Deventer. De 3+ groepen maken onderdeel uit van het palet van aanbod voor peuters. De afgelopen tijd is behoefte ontstaan aan nadere

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein Betreft Vergaderdatum Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein 26-maart-2015 Gemeenteblad 2015 / 101 Agendapunt 6 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De 'subsidieverordening

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Inleiding Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten de subsidiering van het huidige peuterspeelzaalwerk om

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld College van B&W Postbus 20001 9700PB GRONINGEN referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL GEELKRUID

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL GEELKRUID VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL GEELKRUID Locaties : peuterspeelzaal Geelkruid Plaats : Rotterdam Reg.nr. : 306991 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie