Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren van 5 peuterspeelzalen in de gemeente Oisterwijk. De exploitatie kan als volgt worden gespecificeerd: Peuterspeelzaal De Coppele 3 groepen Peuterspeelzaal Dribbel 4 groepen Peuterspeelzaal Janneke 4 groepen Peuterspeelzaal Schelleboom 3 groepen Peuterspeelzaal Trepke 2 groepen In totaal: 16 groepen Gestreefd wordt naar een continue bezetting van in totaal ongeveer 238 peuters of meer, die allen 2 dagdelen per week de peuterspeelzaal bezoeken. Omdat peuters kunnen worden aangemeld tussen de 18 e en 24 e maand kan hier geen exacte bezetting voor 2014 worden gegeven. Dit is mede afhankelijk van individuele keuzes van ouders gedurende het jaar. De exploitatie wordt mede mogelijk gemaakt door de navolgende personele bezetting: 3 kernleidsters: combinatie De Coppele / Dribbel combinatie Janneke / Schelleboom Trepke 12 pedagogisch medewerkers 1 manager algemene en beleidszaken 2 oproepkrachten 2 interieurverzorgsters gedetacheerd vanuit DSW Uitgangspunt bij de personele bezetting is dat op iedere groep twee professionele leidsters werkzaam zijn (een en ander conform visiedocument Werken aan peuterspeelzaalwerk ) en dat de kernleidsters, buiten de leidinggevende, administratieve en organisatorische taken, ook als leidster op de groep werkzaam zijn. De activiteiten van SPO zullen hierna aan de hand van de in de beleidsregel Basissubsidie Peuterspeelzaalwerk genoemde doelstellingen en criteria nader worden uitgewerkt.

2 De activiteiten van SPO dragen bij aan de doelstelling die genoemd staat in de beleidsregel Basissubsidie Peuterspeelzaalwerk: Exploitatie van vijf peuterspeelzalen ter stimulering van ontwikkelingskansen bij peuters. Alle peuters van de hiervoor genoemde vijf peuterspeelzalen bezoeken twee dagdelen per week de peuterspeelzaal. Peuters vanaf 3 jaar wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een 3 e dagdeel in het kader van voorbereiding op de basisschool. Tijdens deze dagdelen wordt aan kinderen van 2 tot 4 jaar de mogelijkheid geboden om in zijn/haar eigen tempo zijn/haar eigen unieke kwaliteiten te ontwikkelen door middel van: - de opzet van de dagdelen, - het aanbod van de activiteiten, - het aanbod van het VVE-programma, - de keuze van het (speel)materiaal, - de inrichting van de peuterspeelzalen, - de manier van werken, - de houding en de inzet van deskundige leidsters. Kinderen worden gestimuleerd deel te nemen aan de verschillende activiteiten, doch dit is niet verplicht. Door gerichte observatie door de leidsters kunnen achterstand of problemen op het gebied van motorische-, sociaal-emotionele ontwikkeling of taalontwikkeling tijdig worden onderkend en kan hieraan in overleg met ouders extra aandacht worden gegeven, waar nodig met behulp van externe hulpverleners. Doordat in een vroeg stadium deskundige aandacht kan worden gegeven aan mogelijke problemen in de ontwikkeling van de peuter kan aan de doorgaande lijn van consultatiebureau naar peuterspeelzaal en vervolgens naar basisonderwijs vorm worden gegeven, hetgeen de ontwikkelingskansen van de peuter verhoogt. Doelgroep voor de activiteiten van SPO zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar in de gemeente Oisterwijk. Prestatieniveau van de activiteiten 1. Bereik en bezetting Een minimaal bereik van 60% van alle 2 tot 4 jarigen met een bezetting van minimaal 85%, waarbij een groep bestaat uit minimaal 13 en maximaal 15 peuters. Voor 2014 wordt een continue bezetting verwacht en nagestreefd van in totaal 238 kinderen. Verdeeld over 16 groepen betekent dit een gemiddelde bezetting van 14,8 kinderen per groep. Dit betekent een bezettingsgraad van 92% Zoals hiervoor al is aangegeven kunnen geen exacte cijfers worden gegeven, omdat op het moment van indiening van deze subsidieaanvraag nog niet alle peuters voor 2014 kunnen zijn/worden opgegeven.

3 2. Harmonisering in het kader van de Wet OKE (OntwikkelingsKansen door Educatie) In het voorjaar van 2010 zijn er vanuit de overheid modellen voor samenwerkingsovereenkomsten beschikbaar gekomen voor harmonisatie voorschoolse voorzieningen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De exploitatie van de activiteiten van Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk is per 1 oktober in opdracht gegeven aan Stichting Kindcentrum Oisterwijk. Het arbeidscontract van de leidsters en ook de manager gaat over naar Kindcentrum Oisterwijk. Binnen deze constructie ontstaat in ieder geval voor twee peuterspeelzalen, Dribbel en De Coppele, de mogelijkheid om gebruik te maken van de wet kinderopvang. Dit sluit aan bij de landelijke beweging om alle kind-regelingen onder één noemer te brengen en geeft ruimte om continuïteit te bieden onder afnemende gemeentelijke subsidies. Aan de dienstverlening van SPO verandert hierdoor niets. Dit betekent ook dat er op de groepen niks verandert. Voor de kinderen blijft alles bij het vertrouwde. Onder Kindcentrum Oisterwijk wordt het mogelijk gebruik te maken van de toeslag voor de opvang onder de wet kinderopvang. Dit geldt voor ouders waarvan het kind peuterspeelzaal De Coppele, peuterspeelzaal Dribbel of peuterspeelzaal Trepke bezoekt. Vanwege een gemeentelijke exclusiviteitsovereenkomst met Humanitas kunnen de ouders met hun kinderen op peuterspeelzaal Schelleboom en peuterspeelzaal Janneke geen gebruik maken van de wet kinderopvang! In de toekomst is het misschien mogelijk om een inhoudelijke kwalitatieve en praktische opvang te creëren waarbij de ouders en de peuters een waarborg krijgen voor: een goede begeleiding bij de ontwikkeling van de peuter, onder andere ter voorbereiding op de basisschoolperiode, een veilige en praktische opvang die de ouders meer ruimte geeft bij invulling van hun dagelijkse (werk)activiteiten, een aanbod van VVE-activiteiten voor peuters van de peuterspeelzaal en kinderopvang die dat nodig hebben (Wet OKE). 3. Inspanningen en resultaten met betrekking tot de meetbare doelstelling a. T.o.v procentuele toename van risicokinderen op de peuterspeelzaal. In 2013 is door GGD JGZ in samenspraak met SPO een actief doorverwijsbeleid gevoerd. Ouders van risicokinderen worden gestimuleerd de peuterspeelzaal te bezoeken. SPO heeft een flyer ontwikkeld, waarin doelstelling en speerpunten van het peuterspeelzaalwerk worden genoemd. Deze flyer wordt door GGD consultatiebureau uitgereikt aan alle ouders en zal ouders uitnodigen hun kinderen aan te melden bij één van de peuterspeelzalen. Bovendien wordt deze flyer door de gemeente Oisterwijk gevoegd bij de brief die gezonden wordt aan ouders van 2-jarigen.

4 b. Resultaten behaald zoals genoemd in OAB-plan Eind 2010 heeft de stuurgroep goedkeuring verleend voor het nieuwe OAB-plan In 2013 werden de activiteiten in het kader van het nieuwe OAB-plan verder voortgezet. SPO verwijst hiervoor naar de rapportage/monitoring. In het najaar 2011 en het voorjaar 2012 werd bij Fontys Fydes door alle leidsters het gecertificeerde VVE-programma Puk en Ko gevolgd. Alle leidsters behaalden in 2012 deze certificering. Eind 2012 is er een onderzoek gedaan door de Onderwijsinspectie naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. De resultaten waren zeer lovend en iets om samen trots op te zijn. De aandachtspunten zijn meteen opgepakt en zijn gedurende het schooljaar 2013 verder uitgewerkt. In 2013 zijn twee oproepkrachten gestart met de cursus Puk en Ko. Medio mei 2014 wordt certificering van deze leidsters verwacht. In 2013 werd bij K2 door alle leidsters de training Vroegsignalering gevolgd. Alle leidsters behaalden het certificaat. c. Uitvoeren plan m.b.t. signalering en verwijzing Thebe/Helpdesk. In 2013 werd het protocol verwijzing Thebe/Helpdesk voortgezet. SPO verwijst hiervoor naar de rapportage/monitoring OAB van de 1 e helft van De gevolgde werkwijze zal ook in 2014 worden voortgezet. d. Signaleren via verwijsindex Zorg voor Jeugd. Ook in 2013 zijn er meldingen gedaan in het signaleringssysteem Zorg voor jeugd. Met betrokken partners wordt tussentijds geëvalueerd. e. Actief bijdragen aan ontwikkelen en implementeren Centrum voor Jeugd en Gezin. Er zal door de manager algemene en beleidszaken ook in 2014 overleg worden gevoerd met de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Oisterwijk en alle overige betrokken uitvoerende partijen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. f. Deelnemen aan wijknetwerken Brede School. Aan de in 2009 gestarte overleg-/projectgroepen zal ook in 2014 op verschillende niveaus worden deelgenomen. Eén bestuurslid neemt deel aan de Stuurgroep Brede Scholen, bij alle afzonderlijke wijk gebonden project- en werkgroepen zijn zowel bestuursleden, als manager, alsook kernleidsters betrokken. Aan de kernleidsters worden hiervoor extra uren beschikbaar gesteld. g. Actief mee vormgeven en participeren aan harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE. Door de overheid zijn modellen voor samenwerkingsovereenkomsten beschikbaar gekomen en werd het hiervoor al genoemde wetsvoorstel OKE nader uitgewerkt. SPO heeft in nauw overleg met gemeente en kinderopvangorganisaties in juni 2011 een convenant getekend

5 om uitvoering te geven aan het door de overheid vastgestelde VVE beleid. SPO zet zich actief in op de regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). SPO is binnen de gemeente Oisterwijk aangewezen als expertisecentrum op het gebied van VVE en vervult in de gemeente de VVE rol voor alle kinderopvangorganisaties. Op alle vijf peuterspeelzalen binnen de gemeente Oisterwijk wordt VVE aangeboden. h. Positieve beoordeling van de GGD met betrekking tot kwaliteit(sontwikkelingen). De peuterspeelzalen worden volgens eisen en normen van de GGD geëxploiteerd. De positieve beoordeling van de GGD heeft er toe geleid dat SPO is geregistreerd in het LRKP. Verwacht wordt dat in 2014 opnieuw een controle plaats vindt door de GGD. i. In 2013 is de betalingsachterstand van de ouderbijdragen teruggebracht tot minder dan 1% van de bruto-opbrengsten aan ouderbijdrage. Het debiteurenbeheer en de inning van de ouderbijdrage hebben hoge prioriteit en aandacht. Geplande activiteiten met betrekking tot overige subsidiecriteria: Aan alle in de beleidsregel Basissubsidie Peuterspeelzaalwerk gestelde overige subsidiecriteria wordt reeds voldaan. Onder verwijzing naar verslagen en rapportages hieromtrent van voorafgaande jaren volstaat SPO hier met de opmerking dat in 2014 de exploitatie op dezelfde wijze zal worden voortgezet, zij het dat deze feitelijk in opdracht is gegeven aan KCO. Ten aanzien van punt 9 (inspanningsverplichting om een maatschappelijke stageplaats beschikbaar te stellen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, ter grootte van minimaal 20 uur per jaar) wordt uitdrukkelijk gesteld, dat SPO reeds een aantal jaren stageplaatsen ter beschikking stelt aan leerlingen van 2 College Durendael te Oisterwijk en Scholengemeenschap Kempenhorst te Oirschot. Het minimum van 20 uur per jaar wordt daarbij ruimschoots gehaald. Ook in 2014 zullen stageplaatsen voor leerlingen van genoemde scholen beschikbaar worden gesteld. Alle personeelsleden zijn vanaf eind 2013 in dienst van KCO en zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND Voorwoord In de memorie van toelichting bij de Wet Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie

Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie Inleiding Waarom werken aan een doorgaande lijn? Achterstanden die bij binnenkomst in groep 1 al bestaan, blijken tijdens de basisschoolperiode moeilijk

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap.

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Hoofdthema s...3 3. Strategie...4 3.1 Trends...4 3.2 Visie en Missie...5 3.3 Concept...6 4. Cultuur...7

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI Locatie peuterspeelzaal basisschool Op Brinnr. 20TD Plaats

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie