Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen"

Transcriptie

1 Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente ondersteunt al lange tijd het peuterspeelzaalwerk. Dit doen we door de organisatie die peuterspeelzaalwerk aanbied te subsidiëren voor hun werkzaamheden. Sinds 2011 is dat Humanitas Kinderopvang. De reden om het peuterspeelzaalwerk te ondersteunen is om mogelijke achterstanden vroegtijdig bij peuters te signaleren en te verkleinen en om peuters voor te bereiden op school. Naast het peuterspeelzaalwerk voert de gemeente ook de Vroeg- en Voorschoolse educatie. Dit is een verplichting van de gemeente in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente verplicht om het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd te hebben. Dit betekent dat de eisen voor het peuterspeelzaalwerk gelijk worden gesteld aan de eisen van de kinderopvang. Gevolgen van de harmonisatie zijn in het kort: - Peuterspeelzaalwerk wordt peuteropvang. - Er kunnen meer aanbieders op de markt komen waardoor er voor ouders keuzevrijheid ontstaat. - Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dit aanvragen. Hierdoor hoeft de gemeente minder te subsidiëren. - Van aanbodfinanciering gaan we naar vraagfinanciering. - Locaties die niet kostendekkend geëxploiteerd kunnen worden zullen sluiten. Dit zijn vanaf het schooljaar 2015/2016 Heelweg, Sinderen, Breedenbroek en Etten. Daarnaast hebben we te maken met een dalend aantal kinderen als gevolg van de ontgroening. En zien we dat het aantal kinderen dat we bereiken met een voorschoolsaanbod (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) daalt. Tenslotte hebben we te maken met bezuinigingen die door de raad zijn in gezet en een verwachte bezuiniging op het gemeentefonds ten laste van het peuterspeelzaalwerk. Het college heeft in december 2014 een de keuze gemaakt om vanaf de start van het schooljaar 2015/2016 de overstap te maken van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang. De keuze om de overstap te maken naar peuteropvang moet verder worden uitgewerkt. De belangrijkste vraag is: Hoe houden we peuteropvang toegankelijk voor ouders? Het antwoord op deze vraag bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Welk aanbod willen we minimaal realiseren? 2. Welke prijs is reëel voor dit aanbod? 3. Hoe gaan we om met de eigen bijdrage van ouders? 4. Welke regeling treffen we voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag? Naast de keuzes met betrekking tot peuteropvang moeten er ook keuzes gemaakt worden rond de VVE. Vragen hierbij zijn: 5. Welke aanbod willen? 6. Hoeveel mag dit aanbod kosten? Gemeentelijke doelen De keuzes die we maken baseren we op de maatschappelijke doelen zoals de gemeente die gesteld heeft in het beleidsplan Sociaal Domein, namelijk: 1

2 - Kinderen/jongeren worden gestimuleerd zich maximaal te ontwikkelen en groeien op tot zelfstandige en betrokken inwoners. - Kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling ontvangen die ondersteuning zoveel mogelijk binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Deze maatschappelijke doelen zijn vertaald in gemeentelijke uitgangspunten voor de harmonisatie. - We zien peuteropvang als een algemene basisvoorziening voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. We willen dat de peuteropvang goed (financieel) toegankelijk is voor deze kinderen. - We willen zo vroeg mogelijk achterstanden bij kinderen opsporen. Peuteropvang, kinderopvang en het consultatiebureau zijn hiervoor de vindplaatsen. - Ontwikkelingsachterstanden bij peuters voorkomen we door de inzet van VVE-programma s. We bereiken alle doelgroeppeuters met ons aanbod. - We hanteren één wettelijk kader voor kinderopvang en peuteropvang. Hiermee ontstaat er een eenduidig stelsel van voorschoolse voorzieningen. Dit betekent onder meer dat kinderopvang en de peuteropvang op basis van dezelfde systematiek worden gefinancierd, namelijk vraagfinanciering. Voor beide vormen van opvang gelden dezelfde kwaliteitscriteria. - De overgang naar peuteropvang leidt tot zo min mogelijk uitval van peuters. - De doorgaande leerlijn van het voorschoolse- naar het vroegschoolse aanbod blijft gerealiseerd. - De gemeentelijke middelen worden op een efficiënte manier ingezet. - Initiatieven die vroegsignalering van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in kernen waar geen voorschoolse voorziening is wordt ondersteund. In te stemmen met de gemeentelijke uitgangspunten voor de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. Waar hebben we het over Doelgroepen Binnen het peuterspeelzaalwerk en de VVE zijn er verschillende doelgroepen te onderscheiden. Deze doelgroepen zijn: 1. Tweeverdieners. Dit zijn ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Zij kunnen nu al kiezen om hun kinderen naar de kinderopvang te brengen. Een deel van de ouders kiest er voor om hun kind niet naar de kinderopvang te brengen. Redenen hiervoor zijn o.a. dat zij gebruik maken van een gastouder of grootouders voor de opvang van hun kinderen. 2. Eenverdieners. Ouders waarvan één van beide werkt. Zij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Voor deze groep is het peuterspeelzaalwerk een voorliggende voorziening op de kinderdagopvang. 3. Alleenstaande werkende of lerende ouders. Deze ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Voor deze groep geldt dat een deel gebruik maakt van de kinderopvang, een ander deel van de peuterspeelzaal 4. Niet-werkende ouders. Dit zijn de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Zij leven veelal op een minimum. Voor deze ouders is het betalen van een eigen bijdrage een drempel om hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen. Voor deze groep is het peuterspeelzaalwerk een voorliggende basisvoorziening. Van ongeveer 80% van de peuters die op dit moment gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. De overige 20% van de peuters valt onder doelgroepen 2 en 4. Deze ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Deze doelgroep kan de 2

3 gemeente op verschillende manieren ondersteunen om de peuteropvang financieel toegankelijk te houden. Dit wordt nader toegelicht onder 3. VVE In alle doelgroepen kunnen kinderen zitten die een ontwikkelingsachterstand hebben. Leerachterstanden kunnen zich onder andere voordoen op taal of sociaal emotionele ontwikkeling. Deze peuters met een ontwikkelingsachterstand hebben recht op extra dagdelen VVE. Deze extra dagdelen worden geheel door de gemeente gefinancierd uit het OAB budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en te verkleinen. Het aanbieden van VVE is een wettelijke verplichting van de gemeente. Op jaarbasis gaat het om 40 VVE- plekken. Hiervan maken ongeveer 65 peuters per jaar gebruik. Financieringsstromen De raad heeft in 2012 besloten om een bezuiniging door te voeren op het budget voor het peuterspeelzaalwerk. Die bezuiniging ziet er voor de komende jaren als volgt uit Gemeentelijk budget peuterspeelzalen , , ,00 Het Rijk heeft al aangekondigd een structurele bedrag van dat bestemd was voor de decentralisaties peuterspeelzaalwerk uit het gemeentefonds te halen. Het is nog onduidelijk of deze bezuiniging werkelijk gedaan wordt. Afhankelijk van de keuzes die we maken kan dit bedrag geheel of gedeeltelijk ten laste komen van het gemeentelijk budget peuterspeelzalen. Van het Rijk ontvangt de gemeente financiële middelen in het kader van Onderwijs Achterstanden Beleid. Hieruit betaalt de gemeente onder andere de extra VVE dagdelen en de VVE leidsters van. Dit budget is voor vier jaar vastgesteld. Hoe het budget en of er een budget hiervoor zal zijn vanaf 2016 na 2015 is nog niet bekend. In het voorjaar van 2015 komt hier nadere berichtgeving over naar de gemeenten Budgetten OAB , ,00? Ad 1. Aanbod peuteropvang Het aanbod dat de gemeente minimaal wensen af te nemen is bepalend voor de prijs van de aanbieders. Met name het aantal uren waaraan het aanbod moet voldoen is bepalend voor de kostprijs. Hoe hoger het aantal uren hoe lager de kostprijs wordt. Dit komt doordat de vaste kosten over een groter aantal uren kunnen worden verrekend. Het minimum aantal uren peuteropvang dat de gemeente moeten aanbieden zodat het recht van ouders op kinderopvangtoeslag is gewaarborgd is 3 uur per dagdeel, 2 dagdelen in de week. Er zijn veel gemeenten die slechts 2,5 uur peuterspeelzaalwerk per dagdeel aanbieden. Dit komt de kwaliteit niet ten goede. De tijd dat een kind actief is in de groep bedraagt ongeveer 2 uur. Dit wordt door veel professionals ervaren als te weinig tijd om een goed aanbod te bieden. Een aanbod van meer dan 4 uur vinden ouders te veel. Ze hebben dan het gevoel te moeten betalen voor uren die ze niet nodig hebben. Dit kan zorgen voor meer uitval. Op dit moment bieden we gemiddeld 2,75 uur peuterspeelzaalwerk, 2 dagdelen per week, 40 weken per jaar. Dat is onder de norm voor het behoud van het recht op kinderopvangtoeslag. Om aan te sluiten bij de vraag van ouders wordt voorgesteld om het aanbod peuteropvang vast te stellen op 3,5 uur per dag, 2 dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar. 3

4 Ad 2. Bepalen van de kostprijs Zoals al aangegeven hebben de uurprijs en het aanbod een sterke relatie. Hoe hoger het aantal uren, hoe lager de uurprijs. In 2013 lagen landelijk de meeste uurprijzen rond 7,72. De maximale prijs was toen 8,94. De prijs die andere gemeenten in 2015 in de Achterhoek hanteren liggen rond 6,80 (Doetinchem, Winterswijk, Bronkhorst). De MO-groep heeft Expertmodellen opgesteld om te komen tot een goede prijs/kwaliteit verhouding binnen de peuteropvang. Op basis van het Expertmodel 2013, is rekening houdend met de lokale situatie een uurprijs berekend. De lokale uurprijs is gesteld op 7,33. Humanitas heeft een voorlopige uurprijs berekend van 8,74 per uur per kind voor hun aanbod van peuteropvang. Deze prijs is relatief hoog wanneer we kijken naar de prijzen die in onze directe omgeving worden gehanteerd. Navraag bij organisaties in de gemeente die in de toekomst ook peuteropvang kunnen aanbieden leert dat de prijzen verschillen van 6,60 tot 9,- per uur. De kostprijs heeft grote invloed op de financiële toegankelijkheid van de peuteropvang. Hoe duurder de opvang, des te hoger de eigen ouderbijdrage. De teruggave van de belastingdienst, kinderopvangtoeslag, is gemaximaliseerd op 6,84 en deze wordt niet verhoogd bij een hogere kostprijs per uur. De gemeente streeft er naar te komen tot een zo laag mogelijke uurprijs. Uitgaande van de rekenmethode van de belastingdienst heeft een uurprijs van 7,33 tot gevolg dat de eigen bijdrage voor ouders met een minimuminkomen 6,- per maand stijgt. Voor ouders met een hoger inkomen wordt de eigen bijdrage over het algemeen lager. Vanaf een inkomen hoger dan ,- wordt de eigen bijdrage hoger dan de huidige eigen bijdrage 90,-. Inkomen Huidige eigen bijdrage Eigen bijdrage na harmonisatie Lager dan of of Wanneer we een uurprijs van 8,74 stijgen de kosten voornamelijk voor de laagste inkomens naar minimaal 56,-. Inkomen Huidige eigen bijdrage Eigen bijdrage na harmonisatie Lager dan of of Om de peuteropvang zo goed mogelijk toegankelijk te houden stellen we voor de berekende kostprijs van 7,33 per uur te hanteren voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De basis van de prijs is het aanbod van 3,5 uur per dagdeel, 2 dagdelen per week, 40 weken per jaar. Op basis van deze keuze gaan we met Humanitas in gesprek over de gevolgen die deze keuze heeft voor het aanbod dat zij kunnen bieden. Ad 3 en 4. Eigen bijdrage voor ouders met en zonder recht op kinderopvangtoeslag Ouders met recht op kinderopvangtoeslag De overgang naar peuteropvang betekent dat ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag deze kunnen aanvragen bij de belastingdienst. Daarmee vervalt voor deze groep de eigen bijdrage zoals we die nu kennen. De belastingdienst berekent de toeslag op basis van het inkomen. Hoe hoger het inkomen hoe minder toeslag wordt ontvangen. Daarnaast hanteert zij een maximum uurtarief waarover de toeslag berekend wordt. Dit tarief is voor 2015 vastgesteld op 6,84. Het deel van de uurprijs boven het maximum uurtarief van de belastingdienst betalen ouders zelf. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag was en blijft de peuterspeelzaal/peuteropvang een voorliggende voorziening. Deze voorliggende voorziening wil de 4

5 gemeente financieel toegankelijk houden. Dit kan de gemeente realiseren door de peuterplekken voor deze ouders geheel of gedeeltelijk te financieren. Er zijn grofweg twee mogelijkheden om dit te doen: a. Huidige eigen bijdrage handhaven. De huidige eigen bijdrage gaat uit van 3 tarieven. De eerste is 20,- per maand. Dit tarief is voor ouders die een minimuminkomen of minder hebben. Het tweede tarief is 60,- per maand. Dit is voor ouders waarvan één ouder verdient. Het derde tarief is 90,-. Dit tarief is voor tweeverdieners. Aan de tarieven van 60,- en 90,- is geen inkomenstoets gebonden. Hierdoor kan het voorkomen de ouders van een kind waarvan één ouder werkt, en die meer verdient dan ouders van een kind waarvan beide ouders werken, toch minder eigen bijdrage betalen. Het tweede nadeel van deze oplossing is er dat voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag een andere eigen bijdrage wordt gehanteerd dan voor ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag. b. De gemeente als belastingdienst. We kunnen als gemeente de rol van de belastingdienst aannemen voor de ouders die geen recht hebben kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat de eigen bijdrage inkomensafhankelijk wordt. Afhankelijk van de kostprijs blijft de peuteropvang voor alle inkomens toegankelijk. Hoe lager de kostprijs hoe voordeliger het voor alle inkomensgroepen de peuteropvang is. Het nadeel van deze oplossing is dat met een kostprijs van 7,33 ouders met een minimuminkomen maandelijks meer betalen dan dat ze nu doen. Zie de oranje rij in de tabel hieronder. Inkomen Huidige eigen bijdrage Eigen bijdrage na harmonisatie Lager dan of of Met deze oplossing subsidiëren we organisaties die peuteropvang aanbieden voor de kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit doen we op basis van een inschatting vooraf. Hierbij geldt de kostprijs en het aanbod als uitgangspunt. Achteraf wordt op basis van het werkelijke aantal kinderen en het inkomen van de ouders de afgerekend. Deze optie betekent dat ouders met een minimuminkomen meer gaan betalen voor de peuteropvang, waardoor de peuteropvang minder toegankelijk wordt. Dit kunnen we oplossen door ouders die op of onder 110% van het minimuminkomen verdienen een maximale ouderbijdrage van 20,-. Het heeft de voorkeur om voor zowel de ouders met als zonder recht op kinderopvangtoeslag een gelijke ouderbijdrage te hanteren. Op die manier wordt iedereen gelijk behandeld. Dit betekent dat optie b overblijft. Het voorstel is om de huidige eigen bijdrage te laten vervallen. De gemeente subsidieert aanbieders van peuteropvang voor de ouders die geen recht hebben op kinderopvang toeslag op basis van de tabel voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Voor ouders die 110% van het minimuminkomen of minder ontvangen verzorgen we via de inkomensondersteuning tot een ouderbijdrage van maximaal 20,- per maand. Financiële consequenties voorstellen peuteropvang In de onderstaande tabel zijn de geschatte kosten voor de inzet van bijzondere bijstand en het subsidiëren van plekken voor ouders die geen recht hebben op kinderopvang. Voor 2015 zijn ook de kosten voor het huidige peuterspeelzaalwerk meegenomen. 5

6 Jaar Kosten bijzondere bijstand Kosten gesubsidieerde plekken kosten peuterspeelzaalwerk Totale kosten Gemeentelijk budget , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Ad. 5 Aanbod VVE De gemeente is verplicht om peuters die een (ontwikkeling)achterstand hebben een minimaal aanbod 10 uur VVE per week aan te bieden. De gemeente is vrij om deze uren te verdelen over dagdelen. Dit doen we nu door hen twee extra dagdelen van 2,75 uur peuterspeelzaalwerk aan te bieden. In totaal krijgen deze peuters vier dagdelen ( = 11 uur) peuterspeelzaalwerk aangeboden. Ouders betalen geen eigen bijdrage voor deze extra dagdelen VVE. We kiezen voor een peuteropvang van 3,5 uur, 2 dagdelen per week aan te bieden. Eén extra dagdeel VVE is dan voldoende om aan de verplichte 10 uur per week te komen. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind is het goed om gebruik te maken van twee extra dagdelen VVE. Het VVE aanbod vast te stellen op 2 dagdelen van 3,5 uur per week voor 40 weken per jaar. Ad 6. Prijs VVE De kostprijs van 7,33 is voor aanbieders onvoldoende om de extra kosten rond het VVE aanbod te bekostigen. Medewerkers hebben meer tijd nodig met voorbereiding en zullen goed geschoold moeten blijven. Deze kosten zijn niet meegenomen in de kostprijs voor regulier peuteropvang. Kosten per jaar 1 dagdeel VVE ,- Kosten per jaar 2 dagdelen VVE ,- De huidige kosten voor VVE bedragen Binnen het huidige budget is het mogelijk om twee extra dagdelen VVE aan te bieden. Voor de dagdelen VVE een kostprijs van 7,33 + de extra kosten van VVE leidsters te hanteren. Kosten die direct te relateren zijn aan VVE, zoals opleidingskosten VVE methode Startblokken, kosten voor extra voorbereiding, begeleiding van doelgroeppeuters komen bovenop de kosten van regulier peuteropvang. 6

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind Peuteropvang voor de ontwikkeling van uw kind 1 Trouwgids 2010 Per 1 augustus 2015 kunnen de jongste inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek gebruikmaken van peuteropvang. Peuteropvang komt in plaats

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie Welkom Informatieavond Peuteropvang Duiven Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen Monique van Berkom, plaatsing en administratie Teams van de peuterspeelzalen Programma Aanleiding Aanbod Peuteropvang

Nadere informatie

2.2 Argumenten om over te gaan op vraagfinanciering De belangrijkste argumenten om over te gaan op vraag gestuurde financiering zijn:

2.2 Argumenten om over te gaan op vraagfinanciering De belangrijkste argumenten om over te gaan op vraag gestuurde financiering zijn: Memo Aan: Marijke van Dun, gemeente Heerenveen Van: Ilze Eikmans Datum: 10 augustus 2015 Betreft: Hoofdlijnen omvormingsplan peuterspeelzalen 1. INLEIDING In deze memo worden de hoofdlijnen van het omvormingsplan

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien Welkom Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort Ineke Arts, sectormanager Erik Stevens, financien Monique van Berkom, plaatsing en administratie Programma Inleiding Aanbod Peuteropvang Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlage 1: Peuterspeelzaalwerk als gesubsidieerde voorziening Huidige situatie Hoppas peuterspeelzalen (SPGW) De subsidie

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Druten November 2017 Wat is harmonisatie? Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Gemeente Hardinxveld-Giessendam Ilze Eikmans Aanleiding heroverwegen peuterspeelzaalwerk Tekst Regeerakkoord: Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool

Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool natuurlijk samen! Peuterspeelgroep voor een goede start op de basisschool De Gemeente Noordenveld wil graag dat alle peuters in de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Inleiding Vanaf 2018 gelden landelijk voor peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en worden ze op dezelfde wijze gefinancierd. De regels

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Doel van deze ouderavond Informatie geven over de komende veranderingen per 1 januari 2018. Wat verandert er en wat blijft gelijk voor ouders

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering Inhoud Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen Nieuwe subsidieregels en invoering dalfsendalfsen, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Vertaling landelijk beleid naar lokale

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Kind (3): Ik wil gaan schaken met jou. Mamma: Misschien is dat nog een beetje te moeilijk. Kind: Dan leg ik het je toch even uit?

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Inleiding In uw gemeente gaan de peuterspeelzalen en dagopvang harmoniseren. Maar wat is dit nu eigenlijk? En wat voor gevolgen heeft dit? Hierop

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Inleiding Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten de subsidiering van het huidige peuterspeelzaalwerk om

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 30 augustus 2017 Portefeuillehouder L. Verspuij Begrotingsprogramma 7 onderwijs Onderwerp Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Besluit om: 1. In te stemmen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over Peuteropvang in Rhenen

Vraag en Antwoord over Peuteropvang in Rhenen Vraag en Antwoord over Peuteropvang in Rhenen 9 januari 2017 1. Waarom wordt de verandering van peuterspeelzaal naar peuteropvang doorgevoerd? Antwoord: De verandering voert de gemeente Rhenen door omdat

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk.

Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 5 april 2016 Aanleiding Uit de evaluatie

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Waarom harmoniseren? Onderwijs 0-4 is een beleidsveld dat volop in beweging is. Daarbij heeft het ook nog eens veel raakvlakken heeft met de preventieve,

Nadere informatie

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein Betreft Vergaderdatum Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein 26-maart-2015 Gemeenteblad 2015 / 101 Agendapunt 6 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De 'subsidieverordening

Nadere informatie

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Inhoud: 1. Inleiding 2. Situatie Roerdalen 3. Integraal Jeugdbeleid 4. Voorstel: De gemeente als financieel

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

Gemeenten gaan de afgelopen jaren steeds vaker over tot omvorming van hun peuterspeelzalen naar kinderopvang. In die gemeenten worden

Gemeenten gaan de afgelopen jaren steeds vaker over tot omvorming van hun peuterspeelzalen naar kinderopvang. In die gemeenten worden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00515164 Onderwerp Portefeuillehouder De heer W.A. van Engeland Datum raadsvergadering 19 september 2017 Samenvatting Op 1 januari 2018 treedt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

15ini00653 OPENBAAR. Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

15ini00653 OPENBAAR. Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 15ini00653 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw Tamminga Afwezig : Datum: 10 maart 2015

Nadere informatie

buď» Voor en vroegschooise educatie (WE)

buď» Voor en vroegschooise educatie (WE) budh Onderwerp: Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Adviseur: Johanneke Kalverda, Atia Beg, Mario Weima, Jessica Rademaker en Betty Pols Datum: 2 april 2015 1. Waar gaat dit voorstel over? In

Nadere informatie

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 111148 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne Besluit: 1) Kennis

Nadere informatie

Beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Leudal

Beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Leudal Beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Leudal Concept 20 oktober 2015 Inleiding In 2010 is na een aanbestedingsprocedure het peuterspeelzaalwerk gegund aan Hoera Kindercentra

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO

gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO Aan : College van burgemeester en wethouders Van : mw. L. de Vroed Kenmerk : HG 18403 Zaak : GemHG/Intern/16439 Datum : 10 september 2014 Betreft : Samenvatting belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket).

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket). Tarieven en toeslagen Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij nieuwe tarieven. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor: Kinderopvang Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) Peuteropvang

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder.

Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang gemeente Noordoostpolder. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling: Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

de basisschool kunnen beginnen met spelend leren;

de basisschool kunnen beginnen met spelend leren; Algemeen Waarom veranderingen bij de peuterspeelzaal/groep nul? Scholen, opvangorganisaties en gemeente voeren de veranderingen in om: - meer kinderen een plek te geven op de voorschoolse voorziening;

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Actualisering peuterspeelzaalbeleid Hilvarenbeek

Actualisering peuterspeelzaalbeleid Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit *13int00097* 13int00097 Zaaknummer: gemeente Hilvarenbeek Notitie Actualisering peuterspeelzaalbeleid Hilvarenbeek Hilvarenbeek, 5 februari 2013 Notitie actualisering peuterspeelzaalbeleid

Nadere informatie

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart 2017 Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten Inhoudsopgave 1. Inleiding Pag. 3 Goede voorschoolse voorzieningen De harmonisatie

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Jessica rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 23-04-2015 NR. TITEL: BUCH advies Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in Achtkarspelen Rapport Gemeente Achtkarspelen

Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in Achtkarspelen Rapport Gemeente Achtkarspelen Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in Achtkarspelen Rapport Gemeente Achtkarspelen BMC mei 2013 drs. J.A.M. Zondag drs. I.F.M. Osinga-Paijens Projectnummer: 006038 Correspondentienummer: OBD-1605-63428

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013 Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei 2011 - november 2013 Inleiding Kaders van het beleid peuteropvang uit mei 2011 Huidige situatie in Doetinchem Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK

VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Peuteropvang 2017 VERANDERINGEN IN HET PEUTERWERK Met ingang van 1 januari 2017 vinden veranderingen plaats in zowel de uitvoering als de financiering van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Haaren.

Nadere informatie

HARMONISATIE VVE IN PEUTERSPEELZALEN-VVE EN KINDERDAGVERBLIJVEN met VVE

HARMONISATIE VVE IN PEUTERSPEELZALEN-VVE EN KINDERDAGVERBLIJVEN met VVE HARMONISATIE VVE IN PEUTERSPEELZALEN-VVE EN KINDERDAGVERBLIJVEN met VVE De afgelopen maanden hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met partners in het veld. Daar zijn vragen geïnventariseerd.

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Aan : De Raad/ de Commissie Inwoners Van : Het College van burgemeester en wethouders Kopie : Datum : 1 november 2011 Onderwerp : peuterspeelzaalwerk Bijlage(n) : I-WL/2011/2728

Nadere informatie

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht. Hier komt tekst. Startbijeenkomst Hier komt ook tekst. 8 juni Utrecht.

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht. Hier komt tekst. Startbijeenkomst Hier komt ook tekst. 8 juni Utrecht. Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht Hier komt tekst Startbijeenkomst Hier komt ook tekst 8 juni 2016 Opbouw 1. Hoe ziet het nationaal voorschoolse stelsel eruit? 2. Hoe is

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

Routíngformulier informatienota raad

Routíngformulier informatienota raad GEMEENTE LEUNINGEN Routíngformulier informatienota raad Onderwerp Auteur B&W-vergadering Portefeuillehouder Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk en Wet OKE Sonja van Kampen ļ Į 25 september 2012 ^ G.J.M.

Nadere informatie

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1)

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1) Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door (Bijlage 1) Op dit moment zijn er in de gemeente Beemster twee locaties voor peuterspeelzaalwerk, namelijk in Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Nadere informatie

Notitie toekomstig beleid peuteropvang. in Midden-Delfland

Notitie toekomstig beleid peuteropvang. in Midden-Delfland Notitie toekomstig beleid peuteropvang in Midden-Delfland September 2014 1 I Inleiding De manier waarop ouders van jonge kinderen gebruik kunnen maken van een peuterspeelzaal in onze gemeente is enige

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel verlaging instroomleeftijd voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel verlaging instroomleeftijd voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5623 Inboeknummer 13bst01861 Beslisdatum B&W 12 november 2013 Dossiernummer 13.46.551 Raadsvoorstel verlaging instroomleeftijd voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Inleiding

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk 2016 Registratienummer: 00537810 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 29 april 2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 3 augustus ECSD/U Lbr. 17/042 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 3 augustus ECSD/U Lbr. 17/042 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 3 augustus 2017 Ons kenmerk ECSD/U201700503 Lbr. 17/042 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Veranderingen per 1 januari 2018

Veranderingen per 1 januari 2018 Veranderingen per 1 januari 2018 Per 1 januari wordt de regelgeving voor peuterspeelzalen en kinderdagopvang gelijk getrokken. Voor de Vrije Speelklas betekent dit een aantal belangrijke wijzigingen. -

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 RIS298646 SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - op 1 januari 2018 de Wet harmonisatie kinderopvang

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten,

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zeist Nr. 126026 20 juli 2017 Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 13284 26 januari 2017 Nadere regels subsidie peuterspeelzalen en VVE De Ronde Venen 2017 Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf 2015, Besluit: Vast te stellen de Subsidieregeling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie Plan voor Peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse educatie Seizoen 2013-2014 29 mei 2013 Cluster Welzijn Gemeente Groesbeek Peuterspeelzaalwerk en VVE in Groesbeek in 2013-2014 1.Visie Alle kinderen

Nadere informatie

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Vergaderdatum 20 mei Gemeenteblad 2014 / 34. Agendapunt 5. Aan de Raad

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Vergaderdatum 20 mei Gemeenteblad 2014 / 34. Agendapunt 5. Aan de Raad Betreft Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Vergaderdatum 20 mei 2014 Gemeenteblad 2014 / 34 Agendapunt 5 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de ombouw van

Nadere informatie

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3.

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken?

Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken? Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken? checklist voor ouders Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari 2018 gaan voor alle peuterspeelzalen

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaltbommel Nr. 190612 1 november 2017 Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld De raad van de gemeente

Nadere informatie

Uitwerkingsnotitie. Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven

Uitwerkingsnotitie. Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven Uitwerkingsnotitie Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven Gemeente Oss, Dienst Stadsbeleid Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling December 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Volledige

Nadere informatie

Van afdeling : BOO Opgesteld door: mw. L. de Vroed (LVR) : Toekomst peuterspeelzaalwerk

Van afdeling : BOO Opgesteld door: mw. L. de Vroed (LVR) : Toekomst peuterspeelzaalwerk gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Datum: 10 september 2014 Zaaknr.: HG 18403 Documentnr.: GemHG/Intern/16438 Van afdeling : BOO Opgesteld door: mw. L. de Vroed (LVR) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Datum: 2 juli 2015 Ingangsdatum: 1 augustus 2015 Wettelijke grondslagen

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Sliedrecht.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Sliedrecht. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Sliedrecht. mei 2014 (bijlage 1. bij B&W en raadsvoorstel) 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken blz. 1. Aanleiding 3 2. Gevolgde werkwijze 3 3. Het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Raadsvoorstel *Z0345EB2B4F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30918 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Inleiding Volgens de huidige plannen

Nadere informatie

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Auteur(s) KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Datum 30 september 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 HARMONISATIE 3 2.1 LANDELIJK PERSPECTIEF 3 2.2 UTRECHTS PERSPECTIEF 4 3 SPEELVELD

Nadere informatie