Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders"

Transcriptie

1 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012

2 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop is een praktische vertaling van de Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering. De kaderafspraken gelden tot eind 2014 en horen bij de overeenkomst Bouwen aan de Stad II, , ondertekend door de deelnemers aan het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg (AVO). Dit zijn: Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de stadsdelen en de Dienst Wonen, Zorg en Samenleving. De bedoeling van de kaderafspraken is een duidelijke rechtspositie voor Amsterdamse huurders die te maken krijgen met een renovatie- of sloopproject. Aan dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend. Wel kunnen rechten worden ontleend aan de kaderafspraken. Het hele document staat op de website van de Huurdersvereniging Amsterdam (onder downloads) en op Amsterdam.nl. Uitgever avo Tekst Bernadette de Wit Illustraties en vormgeving Buro Blauwbrug Dit boekje is gedrukt op milieuvriendelijk papier in een oplage van

3 Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de toekomst: moet er iets gebeuren? 6 Hoofdstuk 2 Starten met verder onderzoek 8 Hoofdstuk 3 Wat betekenen de plannen voor u? 10 Hoofdstuk 4 Het plan is in de maak 13 Hoofdstuk 5 De uitvoering gaat beginnen 17 Hoofdstuk 6 Regelingen voor stadsvernieuwingsurgenten 20 Bijlagen Amsterdamse afspraken en adviezen op een rij 22 Meer informatie en ondersteuning 25 Woord vooraf Dit boekje is voor iedereen die in Amsterdam te maken krijgt met renovatie en vernieuwing van de woning. Het schetst hoe een renovatie- of sloopproject tot stand komt en de rol die de bewoners daarin spelen. Renoveren en slopen is ingrijpend voor de mensen die er wonen. Daarom zijn duidelijke afspraken nodig tussen de verhuurder en de huurders. De Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering zijn hierbij een houvast. Dit boekje is de korte praktijkversie. Dit boekje kan helpen bij een breed gedragen aanpak. Maar ook als de verhuurder en de huurders het niet eens worden, zijn de kaderafspraken een steun in de rug bij een correct verloop van het proces. Lees In het eerste en tweede hoofdstuk is de woningcorporatie bezig met de voorbereidende stappen. Ze kijkt of er iets moet veranderen aan het woningbezit met het oog op de toekomst. De bewoners en het stadsdeel hebben daarin een belangrijke rol. De corporatie gaat na wat mogelijk is en of dat ook haalbaar is. Hoofdstuk drie beschrijft welke gevolgen de verschillende soorten aanpak voor u als huurder hebben. In hoofdstuk vier maken de corporatie en de bewonerscommissie samen het plan. Het kan nu twee kanten opgaan: de huurders mogen blijven zitten of ze moeten verhuizen. Ook gaan we in op de onderwerpen die in het plan en het sociaal plan staan en hoe het gekwalificeerd advies in zijn werk gaat. Hoofdstuk vijf gaat over de uitvoering van de werkzaamheden. Ook hier bespreken we apart hoe het gaat als u mag blijven zitten of als u moet verhuizen. Hoofdstuk zes gaat nog iets dieper in op de regelingen voor stadsvernieuwingsurgenten. Tot slot zijn er enkele bijlagen met aanvullende informatie. We hopen dat dit boekje nuttig is bij de in projecten. Hoe ver die gaat, hangt behalve van de woningcorporatie ook af van de ambitie van de bewonerscommissie. Participatie is maatwerk. Succes!! 4 5

4 Hoofdstuk één Oriëntatie op de toekomst: moet er iets gebeuren? Renovatie, sloop of vernieuwing gaat in stappen. Die zijn weergegeven in een tekening in hoofdstuk vier en vijf. Hoofdstuk één en twee gaan over de eerste stap. Er gaat iets gebeuren. De woningcorporatie oriënteert zich op de vraag of er iets moet gebeuren met de woningen. Zijn deze in de toekomst nog wel geschikt voor de wensen van de klanten? De corporatie kijkt vijfentwintig tot vijftig jaar vooruit. Soms is de technische staat van de woningen niet meer goed genoeg en moet de corporatie er iets aan doen, soms is het nodig om een ander soort woningen te maken. De corporatie nodigt de bewoners uit om mee te praten over de voorbereiding. Bewonerscommissie Natuurlijk krijgen alle individuele huurders regelmatig informatie over de stand van zaken. Maar het is niet praktisch als de corporatie met alle huurders moet overleggen. Daarom richten de huurders een bewonerscommissie op. Dit is een afvaardiging van de huurders die tijdens de verdere onderzoeken en het maken van het plan de gesprekspartner van de corporatie is. Bij het oprichten van een bewonerscommissie kan de huurderskoepel, het Wijk Wonen en/of de woningcorporatie advies en ondersteuning geven. Het is in elk geval aan te raden om contact op te nemen met deze organisaties voor extra informatie. Zo kunnen zij u vertellen of er bij uw verhuurder aanvullende afspraken zijn voor bewonerscommissies, bijvoorbeeld over de hoogte van de vergoeding voor te maken kosten. Hoe werkt de bewonerscommissie samen met de corporatie? Daarover maken zij vooraf samen afspraken. Die afspraken leggen ze vast in het Participatieplan. Dit is het eerste resultaat van hun samenwerking. In hoofdstuk vier staat meer over het plan. Ook niet. U hebt rechten die in de wet zijn bepaald. De bewonerscommissie en de woningcorporatie zijn partners die samen praten over de hoofdlijn van het renovatie- of sloopproject. Zowel de bewonerscommissie als de woningcorporatie houden regelmatig alle huurders op de hoogte. Ook zullen er af en toe bijeenkomsten zijn waarvoor u een uitnodiging krijgt. En de bewonerscommissie vraagt op zeker moment alle huurders om hun mening over het plan. Die mening heeft de commissie nodig om een advies te kunnen geven aan de corporatie. De bewonerscommissie staat er niet alleen voor tijdens dit overleg. Ze kan rekenen op professionele ondersteuning. De kosten hiervoor worden vergoed. Meer informatie hierover is te krijgen bij de huurderskoepel of het Wijk Wonen. Rechten Het woord rechten is gevallen. Wat zijn de huurdersrechten, wat is er allemaal geregeld rond renovatie en sloop? Er zijn wetten die voor alle Nederlandse huurders gelden en er zijn Amsterdamse afspraken. Het gaat om de volgende wetten, regels en afspraken: het huurrecht (Burgerlijk Wetboek 7:4) het Besluit Beheer Sociale Huursector (bbsh) de Wet op het overleg huurders-verhuurders (Overlegwet) de Amsterdamse afspraken en adviezen (zie de bijlage). Nu er een bewonerscommissie is en het overleg met de woningcorporatie loopt, beginnen ze samen aan de eerste stap. Beslist de bewonerscommissie over de rechten van de individuele huurder? Nee. Beslist de woningcorporatie over de rechten van de individuele huurder? 6 7

5 Hoofdstuk twee Starten met verder onderzoek De corporatie denkt dat er iets moet gebeuren met de woningen. Ze onderzoekt wat er haalbaar is, praat met de bewonerscommissie en maakt bekend welk plan haar voorkeur heeft. Als de corporatie denkt dat een ingreep nodig is, bijvoorbeeld vanwege de technische staat van de woningen, neemt ze eerst intern een startbesluit. Daarmee zegt de corporatie eigenlijk: we gaan onderzoeken of een ingreep nodig is en we kijken wat de mogelijkheden zijn. De corporatie stelt direct daarna de individuele huurders, de bewonerscommissie, de huurderskoepel, het stadsdeel en het Wijk Wonen op de hoogte. De direct betrokkenen krijgen een uitnodiging om mee te denken. Als de resultaten van deze onderzoeken binnen zijn, neemt de corporatie een opdrachtbesluit. Hiermee stelt de corporatie vast welk scenario haar voorkeur heeft. Nu is er meer duidelijkheid over het geplande verloop van het project. Het is daarom een belangrijk communicatiemoment. Vanaf dit moment begint de uitwerking van het daadwerkelijke plan. Het kan ook voorkomen dat de corporatie in het opdrachtbesluit zegt: we zien er toch maar vanaf. Of: we doen voorlopig even niets. Hierna gaan we ervan uit dat de corporatie zegt: we willen binnenkort aan de slag met deze woningen en we denken op dit moment aan dit of dat plan. Vanaf het startbesluit is het belangrijk dat de verhuurder en de huurders een gedeelde kijk hebben op wat er gaat gebeuren. Want als ze dit overslaan en er ontstaat later een verschil van mening, dan kan het overleg mislopen. Duidelijkheid Na het startbesluit onderzoekt de corporatie of het haalbaar is wat ze wil en wat dit kost. De corporatie gaat na welke afspraken er zijn bij het stadsdeel: onder andere de woonvisie en het bestemmingsplan. Ook kan ze een bewonersonderzoek houden om een beeld te krijgen van de sterke en de zwakke kanten van de woningen. Vaak is een technisch onderzoek nodig omdat de corporatie of de bewoners vermoeden dat de fundering slecht is. Het is aan te raden om samen op te schrijven wat er precies onderzocht moet worden en waarom. Door deze gezamenlijke aanpak voorkomen de partners dat er later een verschil van inzicht blijkt te zijn. Leidt een technisch onderzoek niet tot het nodige inzicht, dan kan een second opinion uitkomst bieden. 8 9

6 Hoofdstuk drie Wat betekenen de plannen voor u? Worden de woningen gerenoveerd of gesloopt? Of is onderhoud en een kleine aanpassing voldoende? Als er plannen zijn voor uw woning, is het belangrijk om te weten wat voor u de consequenties zijn. In het overzicht op de volgende bladzij geven we de belangrijkste gevolgen weer. U komt daarin niet de woorden sloop of renovatie tegen. In plaats daarvan ziet u de juridische term dringend eigen gebruik. We leggen dit even uit. Van dringend eigen gebruik is sprake als de eigenaar u de huur opzegt omdat hij de woning zelf dringend nodig heeft, bijvoorbeeld om deze te slopen, of samen te voegen met een andere woning. Bij dringend eigen gebruik ziet de corporatie geen andere mogelijkheid dan het huurcontract met u op te zeggen. U moet dan naar een andere woning verhuizen. Bij sloop is er bijna altijd sprake van dringend eigen gebruik, maar in theorie kan sloop en nieuwbouw ook met behoud van het huurcontract. Bij renovatie kan het huurcontact vaak blijven bestaan, maar niet altijd. Als er sprake is van dringend eigen gebruik kunt u nooit in uw woning blijven. Maar ook als het huurcontract behouden kan blijven, moet u soms tijdelijk naar een wisselwoning, of u kunt er zelf voor kiezen definitief naar een andere woning te verhuizen. Beslissingen Dringend eigen gebruik? Tijdens bewoning? Gevolgen Stadsvernieuwingsurgent? Wisselwoning? 2 Tegemoetkoming? 3 1 Ja Nee Ja Nee Nee Nee Ja Ja, als u niet terug wilt keren Nee Ja, als u wel terug wilt keren Nee, maar soms een logeer-of douchewoning of zie blz zie blz zie blz. 18 Als u kunt blijven wonen, dan is het vervolg van de samenwerking tussen bewoners en corporatie vooral gericht op de veranderingen in de woning en het zoveel mogelijk beperken van de overlast. Als u niet kunt blijven wonen, dan is het vervolg van het traject vooral gericht op het bieden en vinden van vervangende woonruimte. Een corporatie kan niet zomaar van u verlangen dat u verhuist om een ingreep in de woning mogelijk te maken. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten, kijk dan in de kaderafspraken of vraag om meer informatie bij uw ondersteuner. Welke situatie geldt, is onderdeel van het plan en het overleg tussen de bewonerscommissie en de corporatie. Het kan ook gebeuren dat in één complex meerdere situaties van toepassing zijn

7 Participatieladder Hoofdstuk vier Het plan is in de maak De tweede stap heet planontwikkeling. Bewoners en corporatie gaan nu echt samenwerken. Tijdens de tweede stap gaan de corporatie en de bewonerscommissie echt samenwerken. Ze wisselen veel informatie uit en ze overleggen met elkaar om op één lijn te blijven. Hoe dat overleg verloopt, staat beschreven in het plan. Als dat er nog niet is, dan wordt het nu gemaakt. Dit is ook de stap waarin er een ontwerp wordt gemaakt waarin staat wat er met de woningen gaat gebeuren. Ook bespreken de samenwerkingspartners het sociaal plan, waarin onder meer de vergoedingen en voorzieningen voor de bewoners omschreven staan. Samen heten deze twee stukken het projectplan. Participatieplan Het eerste wat de bewonerscommissie en de corporatie doen als er iets gaat gebeuren, is dat ze samen een plan opstellen. In het plan bekrachtigen de samenwerkingspartners dat ze gezamenlijk met dezelfde basisafspraken werken. Ze leggen formeel vast hoe de eruit komt te zien tijdens het ontwikkelen van het plan. Ze kunnen er ook voor kiezen dit al eerder te doen als zij dit nodig vinden. In een plan kunnen de volgende onderwerpen worden opgenomen: beschrijving van (de identiteit van) het complex en de buurt doel van de renovatie of de sloop doelstelling in dit renovatieproject rol en verantwoordelijkheid bewonerscommissie (zie de ladder) rol en verantwoordelijkheid woningcorporatie rol overige belanghouders (stadsdeel) beschrijving informatievoorziening, communicatie en methoden per fase niveau per fase tijdsplanning van het project, besluitvorming en adviestraject 12 13

8 de wijze waarop de corporatie de inbreng van de bewoners(commissie) betrekt bij de besluitvorming hoe te handelen (overleg) bij wijziging van plannen tijdens de uitvoering de mogelijkheid tot ondersteuning van de bewonerscommissie, betaald door de corporatie afspraken over de evaluatie van het proces. Bij het Wijk Wonen, de huurderskoepel of de Huurdersvereniging Amsterdam kunnen bewonerscommissies een voorbeeld opvragen. Ontwerp Het plan is klaar. Het maken van het ontwerp begint. De bewoners praten mee als ervaringsdeskundigen. Hun inbreng verschilt per project. Als u in de woning kunt blijven, of via een wisselwoning kunt terugkeren, dan is het van belang dat de bewoners invloed hebben op wat er in de woningen gaat gebeuren. Als er gesloopt wordt en u kunt niet in uw woning terugkeren, dan kan het overleg gaan over de vervangende nieuwbouw wanneer daar woonruimte beschikbaar komt. Sociaal plan Na het ontwerp is het sociaal plan aan de beurt. Hierin maken bewonerscommissie en corporatie afspraken om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het sociaal plan beschrijft de aanleiding voor het project en behandelt de planning en de begeleiding van de bewoners. Ook het sociaal plan verschilt per project. Bij een renovatie terwijl u in uw woning blijft, is het belangrijk welke voorzieningen er zijn en hoe hinder zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Als u niet terug kunt keren, is het belangrijk dat is vastgelegd welke rechten u heeft op het vinden van een andere woning. In het sociaal plan kunnen de volgende onderwerpen worden opgenomen: Welke rechten u heeft als stadsvernieuwingsurgent. De netto huur van de huidige woning gaat na de peildatum niet omhoog. Dat soms inwonende kinderen vanaf 23 jaar ook in aanmerking kunnen komen voor een vervangende woning. Dat de corporatie de inschrijving in Woningnet verzorgt en de jaarlijkse verlengingskosten betaalt. Of u kunt doorschuiven naar nieuwbouwwoningen in de buurt. Hoe het is geregeld met wisselwoningen of andere voorzieningen bij renovatie van bewoonde woningen. Voor welke verhuiskostenvergoeding of andere vergoeding u in aanmerking komt. Welke mogelijkheden er zijn voor een huurgewenningsbijdrage. In welke gevallen er een vergoeding is voor zelf aangebrachte voorzieningen. Corporatie Bewonerscommissie i.s.m. corporatie Onderbouwing Bewonerscommissie Drie stappen als huurders blijven of terugkeren, al dan niet met behoud huurovereenkomst 70% huurders moet instemmen met redelijk voorstel Startbesluit Haalbaarheidsonderzoeken Opdrachtbesluit: Voorkeursscenario Participatieplan Ontwerp + Sociaal Plan Projectplan Gekwalificeerd advies en bewonersraadpleging Individueel renovatievoorstel Bouwvergadering 14 15

9 Bewonersraadpleging en advies bewonerscommissie Als laatste stap in de uitwerking van het plan vraagt de corporatie aan de bewonerscommissie om een oordeel over de hoofdlijnen van het ontwerp en het sociaal plan. Dit heet een gekwalificeerd advies. En dat is meer dan alleen maar: we zijn vóór of we zijn tegen. Het is een goed onderbouwd verhaal. Om het voor de bewonerscommissie gemakkelijker te maken, heeft de adviesaanvraag van de woningcorporatie een vaste opzet. De corporatie vraagt het oordeel van de bewonerscommissie over: het projectplan als geheel de opgegeven grond voor de renovatie en de gevolgen voor de bewoners het sociaal plan, met daarin specifiek aandacht voor - de herhuisvesting (indien van toepassing, zie overzicht op blz. 11). En als u in uw woning kunt blijven, of u kunt terugkeren: of uitvoering van de werkzaamheden in bewoonde staat plaatsheeft het renovatievoorstel de afspraken over huurprijzen na de renovatie. Belangrijk bij het advies is dat de bewonerscommissie eerst de mening van de overige huurders vraagt. Dit heet een bewonersraadpleging. Een enquête waarin uw mening wordt gepeild, is een belangrijk moment voor alle huurders. Nu kan de bewonerscommissie een onderbouwd advies uitbrengen. Hoe de raadpleging eruit ziet, bepalen corporatie en bewonerscommissie samen. Ook kiezen ze samen een onafhankelijke deskundige om de raadpleging uit te voeren. Volgens de Overlegwet heeft de bewonerscommissie ten minste zes weken om gekwalificeerd advies uit te brengen. Die tijd heeft de commissie ook wel nodig om haar achterban te raadplegen. Als het advies binnen is, moet de corporatie binnen twee weken een reactie geven. De corporatie mag alleen beargumenteerd van het advies afwijken. De bewonerscommissie en de corporatie komen bij elkaar om het advies en de reactie door te spreken. Het stadsdeel en de corporatie kijken samen of het project van start kan gaan. Daarna wordt het projectplan officieel vastgesteld en kan de uitvoering beginnen. Hoofdstuk vijf De uitvoering gaat beginnen In de uitvoering van de werkzaamheden maakt het nogal wat uit of het nodig is dat de bewoners verhuizen of niet. Uitvoering zonder noodzaak te verhuizen Huurders zijn verplicht om mee te werken aan een renovatie waarbij ze in hun woning mogen blijven of het recht hebben terug te keren. Maar de corporatie moet dan wel eerst een redelijk voorstel hebben gedaan. Hoe gaat dit in zijn werk? De corporatie doet aan iedere huurder een individueel renovatievoorstel en vraagt de huurders hiermee in te stemmen. Renovatievoorstel In het renovatievoorstel staat: wat er gaat gebeuren hoe lang het naar verwachting gaat duren welke gevolgen het heeft voor de huurprijs. In de wet is bepaald dat het renovatievoorstel redelijk is als ten minste 70 procent van de huurders van een complex ermee instemt. Ook de andere bewoners (de 30 procent) moeten dan meewerken. Voorbeeld: een corporatie wil een complex van honderd woningen renoveren. Acht woningen staan leeg en twaalf zijn tijdelijk verhuurd. De corporatie doet het renovatievoorstel aan tachtig huurders (= 100 procent). Van de aangeschreven huurders kruisen er 58 JA aan op het formulier. Dit is 72,5 procent, voldoende om te mogen starten. Een huurder die hier niet mee instemt, kan naar de rechter. Dit moet binnen acht weken na ontvangst van het bericht van de verhuurder dat de aanpak doorgaat

10 Wisselwoning of definitief verhuizen Als de renovatie niet in bewoonde staat kan gebeuren, maar u kunt als het klaar is wel terugkeren, dan biedt de corporatie u voor de duur van de werkzaamheden een wisselwoning aan. Maar u kunt Corporatie er, als u toch uw huis uit moet, ook voor kiezen om in één keer naar een andere woning te verhuizen. U wordt dan stadsvernieuwingsurgent, Bewonerscommissie i.s.m. corporatie net als de mensen die een te slopen woning huren. Voor u gelden dan dezelfde rechten en voorzieningen Onderbouwing als voor de mensen die een huuropzegging krijgen. U vindt deze rechten in hoofdstuk 6. Bewonerscommissie Huuropzegging als u niet terug kunt keren (dringend eigen gebruik) Als de corporatie ervoor kiest om de huur van alle bewoners op te zeggen, kunnen zij daarna als stadsvernieuwingsurgenten verhuizen naar een andere woning. Om u niet te overvallen, stuurt de corporatie eerst een vooraankondiging. Bewoners die niet reageren op de huuropzegging, krijgen een herinneringsbrief. En uiteindelijk kan de corporatie een juridische procedure starten om de resterende huurovereenkomsten te ontbinden. Startbesluit Haalbaarheidsonderzoeken Voorkeursscenario Sociaal Plan Opdrachtbesluit: Participatieplan Ontwerp + Vergoedingen Als de renovatie gebeurt terwijl u in uw woning blijft, krijgt u een vergoeding van 500 als de renovatie korter dan twee weken duurt en 1500 als Drie stappen als huurders blijven of terugkeren, al dan niet met behoud huurovereenkomst Projectplan het langer dan twee weken duurt (de bedragen worden eens per vier jaar aangepast). Als u definitief, of tijdelijk (via een wisselwoning) uit uw woning moet, dan krijgt u een vergoeding van (prijspeil 2012). De corporatie maakt de helft aan u over nadat u akkoord bent gegaan met de huuropzegging dan wel het renovatievoorstel. De andere helft ontvangt u nadat u de woning leeg hebt achtergelaten. Zelf aangebrachte 70% voorzieningen De huurders komt moetin bepaalde gevallen in aanmerking voor vergoeding voor instemmen een zelf aangebrachte met redelijk voorziening in de woning. Dit verschilt per corporatie. voorstel Verhuur stopt Twee jaar voordat de corporatie verwacht met de werkzaamheden te beginnen, kan zij besluiten om de verhuur van leegkomende woningen stop te zetten en de woningen in de tijdelijke verhuur te doen. Als dit geen uitkomst biedt, Gekwalificeerdkan de corporatie, Individueel om een Bouwvergadering dichtgetimmerde straat te voorkomen, woningen advies en bewonersraadpleging via een gebruiksovereenkomst in gebruik renovatievoorstel geven. In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op stadsvernieuwingsurgenten. Corporatie Bewonerscommissie i.s.m. corporatie Onderbouwing Bewonerscommissie Drie stappen als huurders weg moeten (huuropzegging) Stop verhuur of tijdelijke verhuur Startbesluit Haalbaarheidsonderzoeken Opdrachtbesluit: Voorkeursscenario Participatieplan Ontwerp + Sociaal Plan Projectplan Gekwalificeerd advies en bewonersraadpleging Peildatum Individueel voorstel huuropzegging Beheermaatregelen Woning zoeken en Verhuizen 18 19

11 Hoofdstuk zes Stadsvernieuwingsurgenten Sommige zaken zijn alleen van toepassing als u moet of wilt verhuizen. Kortom, als u stadsvernieuwingsurgent wordt. In het overzicht op blz. 11 kunt u zien wanneer u moet verhuizen en wanneer dat niet hoeft. Het gaat dan om sloop of samenvoegen van woningen of om renovatie die niet in bewoonde staat kan. Als u uit uw woning moet, of als u zelf kiest voor verhuizen, dan vraagt de corporatie een peildatum aan bij de gemeente. Waarom is dit belangrijk? Met de peildatum bepaalt de gemeente de ingangsdatum van de stadsvernieuwingsurgentie. De bewoners kunnen dankzij die stadsvernieuwingsurgentie vanaf die datum met voorrang reageren op sociale huurwoningen elders. De werkzaamheden zullen naar verwachting één tot anderhalf jaar na de peildatum beginnen. Inkomen boven de Woningcorporaties mogen de meeste woningen alleen verhuren aan mensen met een inkomen onder de (prijspeil 2012). Maar voor stadsvernieuwingsurgenten wordt een uitzondering gemaakt. Iedereen met een inkomen tot mag naar een andere sociale huurwoning verhuizen. De mensen met een hoger inkomen, moeten naar een duurdere woning. Geldt dit voor u, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder om te overleggen over een voor u passende oplossing. Huurgewenning Als uw nieuwe woning meer dan 50 duurder is dan uw huidige woning én u heeft een belastbaar jaarinkomen tussen de huurtoeslaggrens en (prijspeil 2011), dan kunt u mogelijk, net als de mensen met een lager inkomen, in aanmerking komen voor huurgewenning. Maximaal kan dit een vergoeding van zijn om aan de hogere huur te wennen. U kunt de huurgewenning aanvragen tot zes maanden nadat u bent verhuisd. De gemeente wil de peildatum alleen afgeven als echt duidelijk is dat binnen anderhalf jaar met de sloop of renovatie kan worden begonnen. Daarom vraagt de gemeente altijd advies aan het stadsdeel. Het stadsdeel gaat onder andere na of de bewonerscommissie gekwalificeerd advies heeft kunnen uitbrengen over het projectplan. Verhuizen als stadsvernieuwingsurgent Als u moet of wilt verhuizen, dan zoekt u zelf een andere woning via Woningnet. De stadsvernieuwingsurgenten gaan vóór alle andere woningzoekenden, dus uw kansen zijn goed. De corporatie kan u helpen zoeken. Als u vijf jaar of langer in uw stadsdeel woont, gaat u ook in uw stadsdeel voor andere stadsvernieuwingsurgenten, die er korter wonen. Soms maken de huurders en de corporatie afspraken over mogelijkheden om door te schuiven. U kunt dan met voorrang in aanmerking komen voor bepaalde nieuwbouwwoningen of gerenoveerde woningen die bij u in de buurt worden opgeleverd

12 Bijlage 1 Amsterdamse afspraken 1. De informatieplicht en het adviesrecht uit de overlegwet hanteren de Amsterdamse corporaties ook bij kleinere projecten (wettelijk alleen >25 woningen). 2. Lukt het niet om een bewonerscommissie op te richten, dan neemt de huurderskoepel de formele rol van bewonerscommissie in een complex gedurende het renovatieproject op zich zolang er geen bewonerscommissie is. In dat geval maken de huurderskoepel en de corporatie afspraken over de manier waarop de huurderskoepel haar vertegenwoordigende rol namens de huurders tijdens het project verzekert. 3. In een plan leggen de corporatie en de bewoners vast hoe de er uit komt te zien. 4. Via het plan bekrachtigen de corporatie en de bewonerscommissie de stedelijke kaderafspraken. 5. In het sociaal plan leggen de bewonerscommissie en de corporatie de afspraken vast over de positie van de bewoners in het renovatieproject. 6. Om een onderbouwd gekwalificeerd advies te kunnen uitbrengen, organiseert de bewonerscommissie een bewonersraadpleging. Bewonerscommissie en corporatie bepalen samen de invulling en uitvoering van de raadpleging. 7. De corporatie en de bewonerscommissie kiezen samen een deskundige derde partij om de achterbanraadpleging uit te voeren. 8. In Amsterdam doet de corporatie een adviesaanvraag tot gekwalificeerd advies bij de bewonerscommissie. 9. Voordat de corporatie start met de realisatie van het project komen bewonerscommissie en corporatie bijeen om het resultaat van gekwalificeerd advies en reactie op dit advies door te spreken. 10. Kiest de corporatie ervoor de renovatie met behoud van huurovereenkomst niet in bewoonde staat uit te voeren, dan doet de corporatie een voorstel voor het gebruik van een wisselwoning. 11. Indien de renovatie met behoud van huurovereenkomst niet in bewoonde staat plaatsvindt kan de bewoner gebruik maken van de mogelijkheid om als stadsvernieuwingsurgent definitief te verhuizen. 12. Indien de renovatie in bewoonde staat plaatsvindt, dan legt de corporatie in samenspraak met de bewonerscommissie in het sociaal plan vast dat de bewoners een financiële tegemoetkoming ontvangen ter compensatie voor het ongemak en eventuele onvermijdelijke herinrichtingskosten als gevolg van de renovatie. De tegemoetkoming bedraagt 500 (prijspeil 2011) voor verbeteringen in de woning met een duur tot twee kalenderweken (onafgebroken). Voor verbeteringen in de woning met een looptijd langer dan twee kalenderweken staat een bedrag van (prijspeil 2011). Als de ingreep bijvoorbeeld uitsluitend het plaatsen van nieuwe kozijnen (dubbel glas) of het vervangen en/of aanbrengen van centrale verwarming betreft, dan is er geen recht op een financiële tegemoetkoming. Vaak kunnen verschillende verbeteringen niet op dezelfde dag worden uitgevoerd. De corporatie spreekt daarom ook met de bewonerscommissie af hoe start en einde van de verbeteringen te bepalen. 13. De bewoner krijgt een stadsvernieuwingsurgentie om één tot anderhalf jaar met voorrang te zoeken naar een sociale huurwoning. 14. De Amsterdamse corporaties bieden huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot de mogelijkheid om met een stadsvernieuwingsurgentie vervangende woonruimte te zoeken. Dit geldt tevens voor semi-stads vernieuwings urgenten. Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen boven hebben geen recht op een stadsvernieuwingsurgentie, tenzij de corporatie anders beslist. 15. De corporatie bevriest de netto huurprijs van de lopende huurovereenkomst vanaf de peildatum. 16. Inwoners en inwonende kinderen vanaf 23 jaar kunnen, onder voorwaarden, een semi-stadsvernieuwingsurgentie krijgen

13 17. Om met de stadsvernieuwingsurgentie een woning te kunnen zoeken dient de huurder een inschrijving bij WoningNet te hebben. De corporatie verzorgt de inschrijving in WoningNet en de jaarlijkse verlengingskosten van stadsvernieuwingsurgenten. 18. De Amsterdamse corporaties stellen een huurgewenningsbijdrage beschikbaar voor huurders met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en een belastbaar jaarinkomen tot (prijspeil 2011) die na verhuizing naar een sociale huurwoning te maken krijgen met een huursprong van meer dan 50 per maand. Bijlage 2 Meer informatie en advies Handige informatie over huurders www. Amsterdamse adviezen 1. Een onderzoek naar de technische noodzaak tot vernieuwing is veelal onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek en is beschikbaar voor de bewonerscommissie. Voor het vervolg van de planvorming is het belangrijk dat er sprake is van een gedeelde probleemstelling bij bewonerscommissie en corporatie. Waar mogelijk betrekt de corporatie de bewonerscommissie bij de opdrachtformulering van het onderzoek. Mocht dit niet lukken en leidt het onderzoek tot verschil in inzicht over de noodzaak tot vernieuwing, dan kan de bewonerscommissie aan de corporatie vragen een second opinion te laten uitvoeren. Stemt de corporatie hier mee in, dan maken de corporatie en de bewonerscommissie samen de opdrachtformulering van deze second opinion. 2. De corporatie en de bewonerscommissie verschillen van inzicht over het beroep op dringend eigen gebruik. Dat kan in een later stadium van het vernieuwingsproject tot conflict leiden, het betekent immers beëindiging van de huurovereen- amsterdam komsten. Beide partijen kunnen het verschil in inzicht samen ter beoordeling (artikel 96 rv) voorleggen aan de kantonrechter. amsterdam 3. Om de huurder niet te overvallen met de opzegging van de huurovereenkomst sturen de Amsterdamse corporaties een vooraankondiging. amsterdam 4. De corporatie registreert de instemming van de huurder of stuurt een herinneringsbrief. amsterdam amsterdam amsterdam wonen.amsterdam amsterdam FOUT wonen.amsterdam amsterdam FOUT huurdersverenigingamsterdam.nl wonen-leefomgeving wonen-leefomgeving/ buurt-bewoner/ wonen.amsterdam FOUT amsterdam amsterdam amsterdam FOUT wonen.amsterdam wonen.amsterdam FOUT wonen.amsterdam FOUT wonen-leefomgeving/ buurt-bewoner/ wonen.amsterdam wonen.amsterdam FOUT wonen.amsterdam FOUT

14 Huurdersorganisaties (belangenbehartiging) Huurdersvereniging Amsterdam (stedelijk) Nieuwezijds Voorburgwal RZ Amsterdam SBO (Ymere) Nieuwezijds Voorburgwal RC Amsterdam Huurdersplatform Palladion (de Alliantie) Westmallepad PP Amsterdam Huurdersvereniging Arcade (de Key) Berkenplein CM Diemen Huurgenoot (Stadgenoot) Nieuwezijds Voorburgwal RZ Amsterdam Bewonersraad Rochdale Postbus AR Amsterdam HBO Argus (Eigen Haard) A. van der Horststraat 2 hs 1065 GX Amsterdam Duwoners (DUWO) Eerste Ringdijkstraat BC Amsterdam Ondersteuning De wijken wonen helpen alle Amsterdamse huurders, bewonersgroepen (in oprichting) en woningzoekenden. Centrum Nieuwe Doelenstraat 55 Elandsgracht 70 Kleine Wittenburgerstraat Nieuw-West Groenpad 4 Jan Tooropstraat Noord J. Drijverweg Oost Wijttenbachstraat 34 hs West Eerste Helmersstraat 106d Zuid Gerard Doustraat 133 Rijnstraat Zuidoost Bijlmerdreef Voor alle dertig adressen en openingstijden: Woningcorporaties Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (afwc)

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Een procesbeschrijving op basis van het wettelijk kader aangevuld met Amsterdamse adviezen en afspraken. Overeenkomst tussen de Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING

AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Gemeente Amsterdam Huurdersvereniging Amsterdam Hoofdstuktitel 1 AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING

Nadere informatie

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering. Versie 26 mei 2015 voor besluitvorming

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering. Versie 26 mei 2015 voor besluitvorming Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Versie 26 mei 2015 voor besluitvorming 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Algemene bepalingen... 5 Op welke projecten zijn de Kaderafspraken

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 13, nummer 2, maart/april 2017

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 13, nummer 2, maart/april 2017 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 13, nummer 2, maart/april 2017 In dit nummer: Eigen Haard publiceert de resultaten

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Leidraad Participatie

Leidraad Participatie Leidraad Participatie Amsterdamse leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing en complexgewijze aanpak Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg 2 april 2010 Leidraad Participatie Amsterdamse leidraad voor

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Wijksteunpunt Wonen (WSW) en Stichting Buurtbelangen (SBB)

Bewonersbijeenkomst Wijksteunpunt Wonen (WSW) en Stichting Buurtbelangen (SBB) Bewonersbijeenkomst Wijksteunpunt Wonen (WSW) en Stichting Buurtbelangen (SBB) Betreft: Vernieuwingsgebied Slotermeer Noord Wanneer: 11 mei 2009 Tijd: 19.30 21.30 Locatie: De Kandelaar, Burg. Vening Meineszlaan

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan

Algemeen Sociaal Plan Algemeen Sociaal Plan Afspraken tussen corporaties, Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties en de gemeente over de positie van bewoners bij sloop en nieuwbouw in Haarlem Inhoudsopgave 1. Woord vooraf

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2571 Vragen van het lid

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering Jaarbericht 216 16 Jaarbericht 216 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 216 Deze tabellen en figuren horen bij het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan 28 mei 2013 Op dinsdagavond 28 mei 2013 organiseerde Intermaris een bijeenkomst voor de bewoners aan de Binneblijfstraat 1 t/m

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwbouw en kwaliteitsverbetering Jaarbericht 217 17 Jaarbericht 217 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 216 Deze tabellen en figuren horen bij het

Nadere informatie