Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem!"

Transcriptie

1 Archeo(rapport312 De archeologische opgraving aan de Rechtestraat 7 te Dilsen(Stokkem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba

2

3 Archeo(rapport312 De archeologische opgraving aan de Rechtestraat 7 te Dilsen(Stokkem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba

4

5 Colofon Archeo(rapport312 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen(Stokkem Opdrachtgever: Vandekerkhofnv Projectleiding: MaartenSmeets Leidinggevendarcheoloog: VanessaVanderGinst Auteurs: VanessaVanderGinst MaartenSmeets Foto sentekeningen: StudiebureauArcheologiebvba(tenzijandersvermeld) Opalleteksten,foto sentekeningengeldteenauteursrecht.zondervoorafgaandelijkeschriftelijke toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, fotokopie,microfilmofopwelkeanderewijzeook. D/2015/12.825/55 StudiebureauArcheologiebvba JozefWautersstraat6 3010KesselQLo tel:0474/ fax:016/ ,StudiebureauArcheologiebvba

6

7 Administratievefiche Site Stokkem Rechtestraat7 Locatie ProvincieLimburg,GemeenteDilsenQStokkem Lambert72Qcoördinaten Hoekpunt1:X246597,41,Y19029,10 Hoekpunt2:X246626,33,Y19023,03 Hoekpunt3:X246596,22,Y19021,74 Hoekpunt4:X246614,62,Y19031,10 Oppervlakteprojectgebied 114,15m² Kadastergegevens Afdeling4:SectieB:perceelsnummer:149a Opdrachtgever Vandekerkhofnv Goolderheideweg253950Bocholt Vergunningsnummer 2015/206 Vergunningshouder VanessaVanderGinst Bijzonderevoorwaarden Bijzonderevoorwaardenvoorhetuitvoerenvan een archeologische opgraving in de gemeente DilsenQStokkemmetadresRechtestraat7 Termijnveldwerk 8t.e.m.15juni2015 Aardvandebedreiging DebestaandevloerenwordenuitgebrokentotQ 30cm(114,15m²). Archeologischeverwachting Hethuidigestadhuisdateertvan1840maar kendeverschillendevoorgangersdiedoor brandenvernieldwerden(in1605,1792en 1839).Bouwhistorischonderzoekweesuitdat hetgebouwmogelijkeenouderekernheeft Wetenschappelijkebegeleiding Geen

8

9 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Inhoudstafel Inhoudstafel p.1 Hoofdstuk1 Inleiding p.3 1.1Algemeen p.3 1.2Beschrijvingvanhetonderzoeksgebied p.3 1.3Archeologischeenhistorischevoorkennis p.4 1.4Onderzoeksopdrachtenvraagstellingen p.8 Hoofdstuk2 Werkmethode p.9 Hoofdstuk3 Analyse p.11 Hoofdstuk4 Synthese p Interpretatieendatering p Beantwoordingonderzoeksvragen p.18 Hoofdstuk5 Besluit p.19 Bijlagen p.21 Bijlage1:Sporeninventaris p.23 Bijlage2:Vondsteninventaris p.25 Bijlage3:FotoQinventaris Bijlage4:Opgravingsplan(opCDQrom) 1

10 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem 2

11 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Hoofdstuk1 Inleiding 1.1Algemeen In het kader van restauratiewerken met vernieuwing van de vloer in het Oud Stadhuis in de Rechtestraat7teStokkem(DilsenQStokkem)legdeOnroerendErfgoedeenarcheologischeopgraving op(vergunningsnummer2015/206).hetterreinwerkwerduitgevoerdvan8t.e.m.15juni Beschrijvingvanhetonderzoeksgebied HetterreinisgelegeninhetcentrumvanStokkemopca.50mtenoostenvandekerk(fig.1.1)enis kadastraalgekendalsdilsenqstokkemafdeling4,sectieb,perceel149a(fig.1.2).geoqarcheologisch gezienishetprojectgebiedgesitueerdindemaaskant(fig.1.3). Fig.1.1:Uittrekselvandetopografischekaartmetsitueringvanhetprojectgebied( Databank OndergrondVlaanderen). 3

12 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Fig.1.2:Uittrekselvanhetkadasterplanmetsitueringvanhetprojectgebied( CADGIS). Fig.1.3:SitueringvanhetprojectgebiedbinnendeverschillendeVlaamsearcheoregio s Archeologischeenhistorischevoorkennis Het voormalige stadhuis aan de Rechtestraat 7 is beschermd als monument bij besluit van de VlaamseRegeringop30april Thansvervulthetgebouweenanderefunctie. Heteerstestadhuisopdezeplaatsbranddeaf in Pasin1659werdhetheropgebouwd.Dit tweedestadhuis,eenvierkantgebouw,werdeveneensdooreenbrandverwoestin1792.ookhet derdegebouwgingindevlammenopin1839.bijdezelaatstebrandwerdeveneenseengrootdeel vanderechtestraatverwoest

13 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Het huidige stadhuis dateert van Enkele aanpassingen werden doorgevoerd na WO II. Het huidigegebouwiseenneoclassicistischdubbelhuisvanvijftraveeënentweebouwlagenondereen schilddakineengecementeerdebaksteenbouwmetschijnvoegen. Fig.1.4:UittrekseluitdeCAImetsitueringvanhetprojectgebied 5. HetvoormaligestadhuisbevindtzichvrijcentraalbinnenhetomwaldestadscentrumvanStokkem. DeRechtestraatvormdeéénvandedriegroteassenvandeoudebinnenstad 6. Opdecentralearcheologischeinventaris(CAI) 7 isdezelaatmiddeleeuwseomwallinggeregistreerdals CAI Eendeelvandezemuurwerdopgegravenengeregistreerdnaeenvondstmeldingbij graafwerken (CAI ). De stadspoorten van deze omwalling zijn apart weergegeven, namelijk CAI207881,CAI207879(deDilserpoort)enCAI207880(deMaaspoort). NettenwestenvanhetprojectgebiedligtdeSt.QElizabethparochiekerk(CAI50696).HethuidigeneoQ classicistischekerkgebouw(1846q1848)staatopdeplaatsvaneen17 de Qeeuwsekerk 8.Opdezelfde plaatszouin1605eennogouderekerkverwoestzijn. Ten noordoosten van het projectgebied en binnen de omwalde zone bevindt zich kasteel Karolinaberg(CAI50722).Hethuidigekasteelzouopdeplaatsstaanvaneengebouwuit1036. Netbuitenhetomwaldestadscentrumstaathet17 de QeeuwsePenitentenklooster(CAI50723). Ten noordoosten van het omwalde stadscentrum, in de groeve Salex (CAI 50586), werd een toevalsvondstgedaan,mogelijkhetmetalengereedschapvaneenvroegmiddeleeuwsetimmerman. OpdeFerrariskaart(1771Q1778)lijktopdeplaatsvanhethuidigegebouweenwegtelopen(fig.1.5). OpdeAtlasderBuurtwegen(1841)heefthetgebouwreedszijnhuidigevorm:eenrechthoekmet een aanbouw in het noordwesten (fig. 1.6). Ten oosten van deze aanbouw is een steegje weergegeven.tenoostenvanhetgebouwzijnenkelegebouwenweergegeven

14 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Opdemutatieschetsenvan1890isteziendathetsteegjeachterhetstadhuisgeïncorporeerdwordt indepandenmetperceelsnummers141a,142aen145a(fig.1.7enfig.1.8) 9.Alleaanpalendeerven werden daarbij uitgebreid. De gebouwen op de koer ten oosten van het stadhuis zijn gedeeltelijk verdwenen. Fig.1.5:UitsnedeuitdeFerrariskaartmetaanduidingvanhetprojectgebied 10. Fig.1.6:UitsnedeuitdeAtlasderbuurtwegenmetaanduidingvanhetprojectgebied. 9 Vandegehuchte C. 2009: Bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het oud stadhuis in DilsenQ Stokkem,StudiebureauMonumentenzorg,

15 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Fig.1.7:Mutatieschets1,1890:oudesituatie 11. Fig.1.8:Mutatieschets1,1890:nieuwesituatie KAH,Mutatieschetsen,DilsemQStokkem,Afdeling4,SectieB,1890,149a.uit:Vandegehuchte2009:4. 12 KAH,Mutatieschetsen,DilsemQStokkem,Afdeling4,SectieB,1890,149a.Uit:Vandegehuchte2009:4. 7

16 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem 1.4Onderzoeksopdrachtenvraagstellingen Devraagstellingvanhetonderzoekisgerichtopdebouwgeschiedenisvanhetstadhuis,eventuele brandlagen en mogelijk oudere bewoningssporen. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragenbeantwoordworden: Q Watisdeaard,deverspreidingendedateringvandesporen? Q Q Q Q Opwelkedieptebevindenderestenzich? Zijn er resten van oudere bouwfases aangetroffen? Uit welke periode dateren deze en kunnen ze gelinkt worden aan een oudere fase van het stadhuis? Bevestigen zij wat wij kennenuitdehistorischeeniconografischebronnen?zoneen,inelkematewijkenzijervan af?zoja,zijnerelementenaanwezigdieeenaanvullingkunnenzijnopwatwekennen? Zijnerarcheologischesporenaangetroffenouderdanhetstadhuis?Watishundateringen interpretatie?isereenrelatiemetdelatereadministratievesite? Zijn er brandlagen aangetroffen? Wat is hun datering? Kunnen ze gelinkt worden aan historische(literaire,archivalische, )bronnen? 8

17 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Hoofdstuk2 Werkmethode Inalleruimtesvanhetgebouw(roodkaderopfig.2.1)diendemanueelverdiepttewordentotopca. 30 cm onder het niveau van de deurdorpel (37,46 m TAW). Behalve in de noordoostelijke ruimte werdoveraléénvlakaangelegd. In de noordoostelijke ruimte (groen kader op fig. 2.1) werd op ca. 10 cm onder het huidige vloerniveaueenouderevloer(s22)aangetroffen.erwerdbijgevolgeeneerstevlakaangelegdom deze te registreren. Nadien werd de vloer verwijderd om de beoogde diepte te bereiken. Op het tweede aangelegde vlak werden enkele stratigrafisch oudere muurresten aangetroffen (S 15 en S 18).Tegendezemuurrestenwerdendriekleinesonderingsputjesgegravenomeenmogelijkbewaard vloerniveautezoeken.indezeputjeswerdinderdaadtelkenseenbijhorendevloeraangetroffen.na registratiewerdendezeputjesweerdichtgedaan. Ookindegangenindezuidelijkeruimteonderdebakstenenvloer(S10)werdeensonderingsputje gegraven.hierwerdengeenouderevloerenaangetroffen. Fig.2.1:Planmetdeopgegravenzones(rood),deruimtewaarin2vlakkenaangelegdwerden(groen) endelocatievandesonderingen(geel). 9

18 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem AlleaangetroffenmuurQenvloerrestenwerdenopgeschoond,gefotografeerd,beschrevenendigitaal ingemeten. Indeverschillenderuimteswerdonderdeca.10tot15cmdikkezavellaagvandehuidigevloeren telkenseenpuinlaagaangetroffen,zondersporen.devondstenindezepuinlagenwerdenperruimte ingezameld. Er werd een staal genomen vanalleaangetroffen vloeren. De mortel van de stratigrafisch oudere muurqenvloerrestenbevattegeendateerbaarmateriaal. Na de uitgraving tot op 30 cm in alle ruimtes bevond enkel de fragmentarisch aangetroffen bakstenenvloer(s10)indezuidelijkeruimtezichnogdeelsinsitu.erwordteenfolieingeotextiel overgelegdomcontactmetdeverderewerkentevermijden. 10

19 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Hoofdstuk3 Analyse InfunctievandehernieuwingvandevloerwerdinalleruimtesvanhetoudstadhuisteStokkemca. 30cmonderdedeurdorpel(37,46mTAW)afgegraven.Opbasisvandeinformatieuitdezebeperkte opgravinglijkenerzichvijfbouwfases/aanpassingenteonderscheiden(fig.3.1). De stratigrafisch oudste muren lijken de noordelijke (S 16), oostelijke (S 1) en zuidelijke (S 2) buitenmuur van het huidige gebouw te zijn (rood op fig. 3.1). Deze muren staan met elkaar in verbandenvormeneenrechthoekvan13bij8,5m.zezijnopgetrokkenuitbakstenen(22,5x5,5cm) gelegdineenhardegrijzekalkmortelenzijnbepleisterdaandebinnenzijde.dehuidigeachterdeuris eenlateraangebrachtedeuropeninginmuurs1. In de zuidelijke ruimte en tegen de zuidelijke buitenmuur aan gewerkt werden resten van een bijhorende, fragmentarisch bewaarde bakstenen vloer (37,10 m TAW) (S 10) en haard (S 8/ S 9) aangetroffen (fig. 3.2). De bakstenen (25 x 11 x 5,5 cm) vloer lag in halfsteens verband, was gefundeerdinkalkzandmortelenwastegendehaardmuuraangebouwd.erbleefenkeleendeelvan dehaardmuur(s8)bewaardmeteenbijhorendverbrandvloerniveau(s9)uitbaksteenbrokken.de haardlijktdoorbrokentezijndooreenrecenteringemetseldeschouw(s7)(fig.3.3). Indenoordoostelijkeruimtevanhetgebouwengedeeltelijkonderdehuidigenoordmuur(S12)van de gang werden een muurfragment en een hoek van twee in verband staande muurfragmenten aangetroffenmetbijhorendevloerniveaus.beidevloerniveauswerdenenkelineenkleinesondering aangetroffen(fig.3.4enfig.2.1). HetmeestwestelijkeOQWQgeoriënteerdemuurfragment(S15)bevindtzichstratigrafischonderde huidige noordmuur van de gang (S 12) en is aangebouwd tegen de hoek van de twee meest oostelijkemuurfragmenten(s18)(respectievelijkmagentaenrozeopfig.3.1). Hetwestelijkemuurfragment(S15)isgebouwdmetbaksteenbrokkengelegdineenhardelichtgrijze kalkmortel. De noordzijde van de muur is bepleisterd. Het bijhorende vloerniveau (36,85 m TAW) bestaatuitmaaskeien(s19). Dehoek vandetweemeestoostelijkemuren(s 18) bevindt zich net ten noorden vandehuidige noordmuur(s12)vandegang.denqzqgeoriënteerdemuuris37cmbreedenbleefovereenlengte van 1,32 m bewaard. De 24 cm brede OQWQgeoriënteerde muur is tegen de huidige oostelijke buitenmuur (S 1) van het oud stadhuis aangebouwd en is bijgevolg stratigrafisch (iets) recenter. Beidemuren(S18)zijnbepleisterd.Hetbijhorendevloerniveaubestonduiteenmortelbed(36,97m TAW)(S20)waarin,afgaandopdeindrukkenindemortel,vermoedelijkbakstenengelegdwaren. HetmortelbediszoweltegenmuurS18alstegenmuurS1aangesmeerd. Beide muurfragmenten (S 15 en S 18) worden zoals vermeld overbouwd door de huidige binnenmuren(s12ens14)(groenopfig.3.1)vanhetgebouwdieeveneenstegendeoostelijkeen denoordelijkebuitenmuurvanhetgebouwzijnaangebouwd.denqzqgeoriënteerdebinnenmuur(s 14)hadeenlaterdichtgemaakte,ca.1,80mbrededeuropening.Denoordelijkebuitenmuur(S16)in denoordoostelijkekamervertoonteenca.1,5mbredebouwnaadovervrijweldevolledigehoogte vandekamer.debouwnaadbevindtzichstratigrafischbovendehuidigevloer.wellichtbetrefthet eenlateraangebrachteschouwopening. Dehuidigedeuropeningenindenoordmuurvandegang(S12)lijkenrecenttezijnaangebracht(of verbreed).ookdedeuropeningindezuidmuur(s3)vertoonteenverbouwing(s4). IndenoordoostelijkeruimteentegendeNQZQgeoriënteerdebinnenmuur(S14)aangelegd,bevond zichvoornamelijkindenoordoosthoekvanderuimte,eenfragmentairbewaardvloerniveau(37,35 11

20 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem mtaw)uitceramiektegels(17x17cmen22,5x22,5cm)(s22)(fig.3.5)gelegdinkalkzandmortel. Indezevloeringewerktbevondenzichtweerechthoekigesokkeltjes,mogelijkfunderingen. Ookindeaanpalendegangwerdeenbijhorendvloerniveau(37.35mTAW)gevonden.Hetbetreft tweetegelsinnatuursteen(17x17cm)(s21). Ineenlaatstebouwfasewerddevoorgevelvanhetstadhuisvolledigherbouwdenwerdhetgebouw naar het noorden toe uitgebreid. Het westelijk deel van de noordelijke buitenmuur (S 16) werd gesloopttotnetonderhethuidigevloerniveau(37,39mtaw)enerwerdietsmeernaarhetzuiden eensmalleremuur(s13)opgetrokken(blauwopfig.3.1)(fig.3.6).tegendegeslooptenoordmuur aanwerdeenrechthoekigeruimte(2,7x4,4m)bijgebouwd. DefunderingvandehuidigevoorgevelvanhetstadhuisistegendebinnenmuurS12aangebouwd enbevindtzichophetbakstenenvloerniveau(s10)indezuidelijkeruimte(fig.3.7). Eveneensbovenhetniveauvandezebakstenenvloeruitstekendenstratigrafischrecenterdande zuidelijke buitenmuur S 2, werden het bakstenen gewelf (S 5) van de aanwezige kelder en twee bijhorendemuurtjes(s6)uitgrofgekaptemergelblokkenaangesneden. Het aangetroffen vondstmateriaal komt telkens uit de puinlagen onder de ca. 10 tot 15 cm dikke zavellaagvan de huidigevloer. Het betreftvrijweluitsluitendschervenvankommenenbordenin oxiderendgebakkenengeglazuurdaardewerkenenkelescherveninsteengoed(onderandereeen bodemfragmentvaneenkanuitwesterwaldaardewerk)(fig.3.8).tevenswerdentweefragmenten vankleipijpengevonden(fig.3.9).hetlijkttegaanomtweeonversierdeovoïdekoppenvantype3, metrespectievelijkeenhielmerk46gekroonden96gekroond.debloeitijdvanhetovoïdetypeloopt van1740tot Hetvondstmateriaalheefteendateringindepostmiddeleeuwseperiodetotnieuwetijd(17 de Q19 de eeuw). 13 DucoD.H.1987:DeNederlandsekleipijp.Handboekvoordaterenendetermineren,Leiden,27. 12

21 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Fig.3.1:Allesporenplanmetweergavevandevijfaangetroffenbouwfases/aanpassingen.In chronologischopklimmendevolgorde:roodqrozeqmagentaqgroenenblauw. 13

22 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Fig.3.2:Dehaard(S9)enhetbakstenenvloerniveau(S10)indezuidelijkeruimte. Fig.3.3:Derecenteringemetseldeschouwindezuidelijkeruimte. 14

23 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Fig.3.4:VloerS20enS19indesonderingen. Fig.3.5:Devloer(S22)inceramiektegelsindenoordoostelijkeruimte. 15

24 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Fig.3.6:Dedeelsgeslooptenoordelijkebuitenmuur(S16). Fig.3.7:DefunderingvandevoorgevelstaatopdebakstenenvloerS10. 16

25 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Fig.3.8:DeschervenuitlaagS24. Fig.3.9:DekleipijpenuitlaagS24. 17

26 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem 18

27 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Hoofdstuk4 Synthese 4.1Interpretatieendatering InalleruimtesvanhetoudstadhuisteStokkemwerd30cmonderdedeurdorpel(37,46mTAW) afgegraveninfunctievandevloervernieuwing.opbasisvandeaangetroffenvloerqenmuurrestenin de weliswaar beperkte uitgraving in combinatie met het opgaand muurwerk lijken er zich 5 bouwfases/aanpassingenteonderscheiden. Aanvankelijk lijkt het gebouw één grote (13 x 8,5 m) rechthoekige ruimte geweest te zijn: de stratigrafischoudstemurenlijkendehuidigeinverbandstaandenoordelijke,oostelijkeenzuidelijke buitenmuurtezijn(roodopfig.3.1).hetisnietduidelijkofhetgebouweffectiefééngroteruimte wasofdatermogelijkverdwenenbinnenmurengestaanhebben. Indegrotezuidelijkeruimteentegendezuidelijkebuitenmuuraangewerktwerdenrestenvaneen bijhorende, fragmentarisch bewaarde bakstenen vloer (S 10) en een haard aangetroffen. In een sonderingvanca.40cmonderdezevloerwerdgeenouderevloeraangetroffen. In de noordoostelijke ruimte en gedeeltelijk onder de huidige noordmuur van de gang lijkt een restantvaneenouderebinnenmuur(s18)tezijnaangetroffen.hetbetrefttweemuren(s18)die eenhoekvormenenwaarvandeoqwqgeoriënteerdemuurtegendehuidigeoostelijkebuitenmuur(s 1)aangebouwdiseneenmeerwestelijkgelegenOQWQgeoriënteerdmuurfragment(S15)dattegen dezehoekaangebouwdis(rozeenmagentaopfig.3.1).insonderingsputjeswerdeenrespectievelijk bijhorend vloerniveau aangetroffen, bestaande uit een mortelbed (S 20) waarin vermoedelijk bakstenengelegdwarenenerzijdsenééninmaaskeienanderzijds(s19). Deze binnenindeling werd vervangen door de huidige. Beide muurresten (S 15 en S 18) worden namelijkoverbouwddoordehuidigebinnenmuren(s12ens14)dieeveneenstegendeoostelijkeen de noordelijke buitenmuur van het gebouw zijn aangebouwd (groen op fig. 3.1). De NQZQ georiënteerdebinnenmuur(s14)hadeenlaterdichtgemaakte,ca.1,80mbrededeuropening.tegen dezebinnenmuuraanbevondzichindenoordoostelijkeruimteeenvloerniveauuitceramiektegels(s 22).Ookindegangwerdeenbijhorendenatuurstenentegelvloergevonden(S21). Ineenlaatstebouwfasewerddevoorgevelvanhetstadhuisherbouwdenwerdhetgebouwnaarhet noordentoeuitgebreid(blauwopfig.3.1).defunderingvandehuidigevoorgevelvanhetstadhuisis stratigrafischrecenterdandehuidigebinnenmurenvandegangenhetbakstenenvloerniveau(s10) indezuidelijkeruimte. Het westelijk deel van de noordelijke buitenmuur (S 16) werd gedeeltelijk gesloopt. Tegen deze geslooptenoordmuuraanwerdeenrechthoekigeruimte(2,7x4,4m)bijgebouwd. Hetgewelfvandeaanwezigekelderdatnetonderdehuidigevloeraangetroffenwerd,dateertallicht ookuitdezebouwfase. Aangeziendevloeruitceramiektegels(S22)enkelindenoordoosthoekbewaardbleef,kanworden afgeleid dat wellicht ook in deze fase de deuropening in muur S 14 dichtgemaakt werd en de deuropeningen in de noordmuur van de gang (S 12) aangebracht of verbreed werden. Ook de deuropeningnaardezuidelijkeruimtetoewerdaangepast. De beperkte afgraving en het feit dat de meeste muren bepleisterd zijn, bemoeilijkt zowel de interpretatie als de datering van de aangetroffen resten. De recentste archeologisch vastgestelde 19

28 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem bouwfase(blauwopfig.3.1)iswellichttesituerenin1840,volgensdeliteratuurdebouwdatumvan hethuidigestadhuis.detoestandmetdeuitspronginhetnoordenisreedszichtbaaropdeatlasder Buurtwegen(1841). In1840lijktmenduseenbestaandgebouw(roodopfig.3.1)aangepastenvergroottehebben.Het ismoeilijkomteachterhalenofenzoja,metwelkvandedriehistorischgekendeouderegebouwen ditovereenstemt. Er werden namelijk geen brandlagen aangetroffen in de afgegraven 30 cm en het aangetroffen vondstmateriaal,meteendateringindeperiode17 de Q19 de eeuw,komtuitdepuinlagennetonder het zavelbed van de huidige vloer. Onder de verwijderde vloer S 22 werd geen vondstmateriaal aangetroffen. 4.2Beantwoordingonderzoeksvragen Wat$is$de$aard,$de$verspreiding$en$de$datering$van$de$sporen?$ Indeafgegraven30cmwerdeninalleruimtesvanhetgebouwvloerQenmuurrestenaangetroffen diestratigrafischouderzijndanhethuidigegebouw.erwerdenwellichtvijfbouwfases/aanpassingen gevonden.derecentstebouwfasekomtallichtovereenmethetgebouwdatin1840opgetrokken werdendateenaanpassingenvergrotinglijkttezijnvaneenbestaandgebouw(roodopfig.3.1).dit gebouw was mogelijk aanvankelijk één ruimte, met een achteraf opgetrokken binnenindeling, die lateropnieuwvervangenwerd. Op$welke$diepte$bevinden$de$resten$zich?$ De resten bevinden zich in de verdiepte 30 cm onder de deurdorpel (37,46 m TAW). Er werden tevens twee vloeren (36,85 m TAW en 36,97 m TAW) aangetroffen in de sondering in de noordoostelijkeruimte. Zijn$ er$ archeologische$ sporen$ aangetroffen$ ouder$ dan$ het$ stadhuis?$ Wat$ is$ hun$ datering$ en$ interpretatie?$is$er$een$relatie$met$de$latere$administratieve$site?$ ErwerdeninalleruimtesvanhetgebouwstratigrafischouderevloerQenmuurrestenaangetroffen.In 1840,deoprichtingsdatumvanhethuidigestadhuis,lijktmeneenbestaandgebouwaangepasten vergroot te hebben. Er werden resten aangetroffen van de voormalige binnenindeling van dit bestaandgebouwenvanouderevloeren. Zijn$ er$ brandlagen$ aangetroffen?$ Wat$ is$ hun$ datering?$ Kunnen$ ze$ gelinkt$ worden$ aan$ historische$ (literaire,$archivalische, )$bronnen?$$ Erwerdengeenbrandlagenaangetroffen. 20

29 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Hoofdstuk5 Besluit Conformart.4 2vanhetDecreethoudendeBeschermingvanhetArcheologischPatrimoniumvan 30juni1993(B.S ),gewijzigdbijdecreetvan18mei1999(B.S ),28februari 2003 (B.S ), 10 maart 2006 (B.S ), 27 maart 2009 (B.S ) en 18 november2011(b.s )zijndeeigenaarendegebruikerertoegehoudendearcheologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadigingenvernielingtebehoeden. In het kader van restauratiewerken met vernieuwing van de vloer in het Oud Stadhuis in de Rechtestraat 7 te DilsenQStokkem legde Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving op (vergunningsnummer2015/206).hetterreinwerkwerduitgevoerdvan8t.e.m.15juni2015. InalleruimtesvanhetoudstadhuisteStokkemdiende30cmonderdedeurdorpel(37,46mTAW) afgegraventeworden.opbasisvandeaangetroffenvloerqenmuurrestenindeweliswaarbeperkte uitgraving in combinatie met het opgaand muurwerk lijken er zich 5 bouwfases/aanpassingen te onderscheiden. Derecentstebouwfasekomtallichtovereenmethetgebouwdatin1840opgetrokkenwerdendat een aanpassing en vergroting lijkt te zijn van een bestaand gebouw. Dit gebouw was mogelijk aanvankelijkéénruimte,meteenachterafopgetrokkenbinnenindeling,dielateropnieuwvervangen werd. Bijeventuelevrijgavehetterreinblijvendealgemenebepalingendievoorzienzijnin: C$ het$decreet$van$30$juni$1993$houdende$bescherming$van$het$archeologisch$patrimonium,$ gewijzigd$bij$de$decreten$van$18$mei$1999,$28$februari$2003,$10$maart$2006,$27$maart$2009$ en$18$november$2011(bs$ ,$ ,$ ,$ $en$ )$ C$en$het$besluit$van$de$Vlaamse$regering$van$20$april$1994$tot$uitvoering$van$het$decreet$van$ 30$ juni$ 1993$ houdende$ de$ bescherming$ van$ het$ archeologisch$ patrimonium,$ gewijzigd$ bij$ besluiten$ van$ de$ Vlaamse$ Regering$ van$ 12$ december$ 2003,$ 23$ juni$ 2006,$ 9$ mei$ 2008,$ 4$ december$2009,$1$april$2011$en$10$juni$2011 van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondstentijdenshetverdereverloopvandewerken. 21

30 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem 22

31 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem Bijlagen 23

32 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsenQStokkem 24

33 25 Bijlage(1( Sporeninventaris( Spoor( Vlak( Aard( Vorm( Kleur( 1 1 Muur BK met Ha 22,5x5,5 GrKM 2 1 Muur BK met Ha 22,5x5,5 GrKM 3 1 Muur BK met LGr KM 4 1 Muur BK met Ha LGrKZM 5 1 Dakgewelf BK 6 1 Muur Mergel, Gr KM 7 1 Structuur 8 1 Muur 9 1 Vloer 10 1 Vloer BK 25x11x5, Muur BK 12 1 Muur BK met Ha 25x5;21,5x5 LGrKM 13 1 Muur 23breed 14 1 Muur 15 2 Muur BK met Ha LGrKM 16 1 Muur 62breed 17 1 Muur 18 2 Muur 37 en 24 Textuur( Bijmenging( Vondsten( Afmetingen( LxBxD((cm)( DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen6Stokkem 25

34 26 breed 19 2 Vloer Natuursteen 20 2 Vloer 21 1 Vloer 22 1 Vloer 23 1 Laag LBr ReZaZ BC, KM, HK, NS 24 1 Laag LBr ReZaZ BC, KM, HK, Ce,Pi NS 25 1 Laag LBr ReZaZ BC, KM, HK, Ce NS 26 1 Laag LBr ReZaZ BC, KM, HK, Ce NS 27 1 Laag LBr ReZaZ BC, KM, HK, Ce NS Kleur: Textuur: Bijmenging: L6 Licht Re Redelij NS Natuursteen KM Kalkmortel Br Bruin Za Zacht BC Bouwceramiek HK Houtskool Z Zand Afkortingen: Vondsten Ce Ceramiek Pi Pijpaarde DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen6Stokkem 26

35 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Bijlage(2( Vondsteninventaris( Inventarisnummer( Spoo r( Vlak( Aard( Rand( Bode m( Wan d( Oo r( Aanta l( Daterin g( Ceramiek de 4 18 de eeuw Pijpaarde 2 17 de 4 18 de eeuw Ceramiek de 4 18 de eeuw Ceramiek de 4 18 de eeuw Ceramiek de 4 18 de eeuw Bouwceramiek Staalname:steen Staalname:baksteenfragm ent Staalname:tegel Staalname:baksteen Staalname:tegel 27

36 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem 28

37 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Bijlage(3( Fotoinventaris( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Overzicht Detail Opstand Opstand Opstand Opstand Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Buitenaanzicht gebouw Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak 29

38 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Vlak Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak an Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand en Vlak Opstand Opstand Opstand Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Opstand en Opstand Opstand 30

39 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Opstand en Opstand 3

40 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( en Opstand en Opstand en Opstand Opstand en Opstand en Opstand Opstand Buitenaanzicht gebouw en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Opstand Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en en en en en Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand 32

41 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en Vlak Vlak Vlak Vlak Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand 33

42 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand Opstand Opstand Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand en Opstand Opstand Opstand Vlak Vlak Vlak Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak 3

43 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Vlak Vlak Vlak en en en en en en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak 35

44 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( Fotonummer( Spoor( Vlak( Aard( en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak en Vlak Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Opstand Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw Buitenaanzicht gebouw 36

45 DearcheologischeopgravingaandeRechtestraat7teDilsen4Stokkem 37

46

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven!

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven! Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut te Leuven Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba MaartenSmeets Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut

Nadere informatie

Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge!

Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge! Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte Lieferinge VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte

Nadere informatie

Archeo(rapport!315!! Het!archeologisch!onderzoek!aan!de!Kasteelhoeve!te!Linden!

Archeo(rapport!315!! Het!archeologisch!onderzoek!aan!de!Kasteelhoeve!te!Linden! Archeo(rapport315 HetarcheologischonderzoekaandeKasteelhoeveteLinden Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba JeroenVerrijckt&MaartenSmeets Archeo(rapport315 HetarcheologischonderzoekaandeKasteelhoeveteLinden

Nadere informatie

Archeo(rapport!281!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Daalbroekstraat!te! Rekem!(Lanaken)!

Archeo(rapport!281!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Daalbroekstraat!te! Rekem!(Lanaken)! Archeo(rapport281 HetarcheologischvooronderzoekaandeDaalbroekstraatte Rekem(Lanaken) NickVanLiefferinge&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport281 HetarcheologischvooronderzoekaandeDaalbroekstraatte

Nadere informatie

Archeo(rapport!288!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!mechelen!

Archeo(rapport!288!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!mechelen! Archeo(rapport288 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg temechelen AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport288 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg

Nadere informatie

Archeo(rapport!343! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Paalsesteenweg!te! Beringen!

Archeo(rapport!343! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Paalsesteenweg!te! Beringen! Archeo(rapport343 HetarcheologischvooronderzoekaandePaalsesteenwegte Beringen Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba LiesbethMassagé&MaartenSmeets Archeo(rapport343 HetarcheologischvooronderzoekaandePaalsesteenwegte

Nadere informatie

Archeo(rapport!341!!! De!archeologische!opgraving!aan!de!Caesarlaan!!te!Tongeren!

Archeo(rapport!341!!! De!archeologische!opgraving!aan!de!Caesarlaan!!te!Tongeren! Archeo(rapport341 DearcheologischeopgravingaandeCaesarlaanteTongeren VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport341 DearcheologischeopgravingaandeCaesarlaanteTongeren

Nadere informatie

Archeo(rapport!316!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! Aan! De! Ratte! te! Oostakker!

Archeo(rapport!316!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! Aan! De! Ratte! te! Oostakker! Archeo(rapport316 Het archeologisch vooronderzoek Aan De Ratte te Oostakker VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport316 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!357!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Brusselsesteenweg! te!tervuren!

Archeo(rapport!357!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Brusselsesteenweg! te!tervuren! Archeo(rapport357 HetarcheologischvooronderzoekaandeBrusselsesteenweg tetervuren VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,206 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport357 HetarcheologischvooronderzoekaandeBrusselsesteenweg

Nadere informatie

Archeo(rapport!351! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Mechelsesteenweg! te!heist(op(den(berg!

Archeo(rapport!351! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Mechelsesteenweg! te!heist(op(den(berg! Archeo(rapport351 HetarcheologischvooronderzoekaandeMechelsesteenweg teheist(op(den(berg MarjoleinvanderWaa&MaartenSmeets Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport351 HetarcheologischvooronderzoekaandeMechelsesteenweg

Nadere informatie

Archeo(rapport!338!!! Het! bodemkundig! vooronderzoek! op! de! nationale! luchthaven!te!zaventem!

Archeo(rapport!338!!! Het! bodemkundig! vooronderzoek! op! de! nationale! luchthaven!te!zaventem! Archeo(rapport338 Het bodemkundig vooronderzoek op de nationale luchthaventezaventem LudoFockedey,WouterYperman&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport338338 Het bodemkundig

Nadere informatie

Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals!

Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals! Archeo(rapport296 Het archeologisch onderzoek in de pastorij van het begijnhofteherentals VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport296 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Nadere informatie

Archeo(rapport!360!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Wijnpersstraat! 10! te! Leuven!

Archeo(rapport!360!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Wijnpersstraat! 10! te! Leuven! Archeo(rapport360 Het archeologisch onderzoek aan de Wijnpersstraat 10 te Leuven MichielSteenhoudt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport360 Het archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!335!! De!archeologische!begeleiding!bij!de!rioleringswerken!in!de! abdij!van!park!te!heverlee!

Archeo(rapport!335!! De!archeologische!begeleiding!bij!de!rioleringswerken!in!de! abdij!van!park!te!heverlee! Archeo(rapport335 Dearcheologischebegeleidingbijderioleringswerkeninde abdijvanparkteheverlee Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba MaartenSmeets Archeo(rapport335 Dearcheologischebegeleidingbijderioleringswerkeninde

Nadere informatie

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Nadere informatie

Archeo(rapport!304!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Rode!Broeckstraat! te!ronse!

Archeo(rapport!304!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Rode!Broeckstraat! te!ronse! Archeo(rapport304 HetarcheologischvooronderzoekaandeRodeBroeckstraat teronse MaartenSmeets,VanessaVanderGinst&LudoFockedey Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport304 HetarcheologischvooronderzoekaandeRodeBroeckstraat

Nadere informatie

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het

Nadere informatie

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat! Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!297!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Vekestraat! te! Antwerpen!

Archeo(rapport!297!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Vekestraat! te! Antwerpen! Archeo(rapport297 Het archeologisch onderzoek aan de Vekestraat te Antwerpen VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport297 Het archeologisch onderzoek aan

Nadere informatie

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Nadere informatie

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein

Nadere informatie

Archeo(rapport!352! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Perenstraat! te! Rijkevorsel!

Archeo(rapport!352! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Perenstraat! te! Rijkevorsel! Archeo(rapport352 Het archeologisch onderzoek aan de Perenstraat te Rijkevorsel AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,206 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport352 Het archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader

Nadere informatie

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de

Nadere informatie

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te

Nadere informatie

Archeo(rapport!364!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Berthoutstraat! te! Boechout!

Archeo(rapport!364!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Berthoutstraat! te! Boechout! Archeo(rapport364 Het archeologisch vooronderzoek aan de Berthoutstraat te Boechout Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba JeroenVerrijckt&MaartenSmeets Archeo(rapport364 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch

Nadere informatie

!! Archeo(rapport!255!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Coenenstraat! te! Steenokkerzeel!!

!! Archeo(rapport!255!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Coenenstraat! te! Steenokkerzeel!! Archeo(rapport255 Het archeologisch vooronderzoek aan de Coenenstraat te Steenokkerzeel AnneliesDeRaymaeker,MichielSteenhoudt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport255

Nadere informatie

Archeo(rapport!291!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Norbert! Neeckxlaan!te!Lommel!

Archeo(rapport!291!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Norbert! Neeckxlaan!te!Lommel! Archeo(rapport291 Het archeologisch vooronderzoek aan de Norbert NeeckxlaanteLommel LudoFockedey,WouterYperman,JeroenVerrijckt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport291

Nadere informatie

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Leefschool!De!Grasmus!te!Leuven!

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Leefschool!De!Grasmus!te!Leuven! Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de LeefschoolDeGrasmusteLeuven LauraneDupont MaartenSmeets VanessaVanderGinst WouterYperman KesselBLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeologienota:

Nadere informatie

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Archeologienota: bouw van appartementen aan de KanunnikDavidlaanteLier StephanieCousin Kessel=Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Colofon Archeologienota:bouwvanappartementenaandeKanunnikDavidlaanteLier

Nadere informatie

Archeo(rapport!277!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Driekruisenstraat! te!tongeren!

Archeo(rapport!277!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Driekruisenstraat! te!tongeren! Archeo(rapport277 Het archeologisch vooronderzoek aan de Driekruisenstraat tetongeren JeroenVerrijckt,WouterYperman&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport277 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeologienota:! Bouw! van! een! woonzorgcentrum! aan! het! Betsveld!te!Landen!!

Archeologienota:! Bouw! van! een! woonzorgcentrum! aan! het! Betsveld!te!Landen!! Archeologienota: Bouw van een woonzorgcentrum aan het BetsveldteLanden Kessel&Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba StephanieCousin NickVanLiefferinge Archeologienota: Bouw van een woonzorgcentrum aan het

Nadere informatie

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden

Nadere informatie

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele!

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele! Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek aan de Molenstraat te Mazenzele VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeo(rapport!231!! Het! archeologisch! booronderzoek! aan! het! Heilig(Hart! College!te!Maasmechelen!

Archeo(rapport!231!! Het! archeologisch! booronderzoek! aan! het! Heilig(Hart! College!te!Maasmechelen! Archeo(rapport231 Het archeologisch booronderzoek aan het Heilig(Hart CollegeteMaasmechelen Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba WouterYperman&MaartenSmeets Archeo(rapport231 Het archeologisch booronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!227!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Bergensesteenweg! te!halle!

Archeo(rapport!227!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Bergensesteenweg! te!halle! Archeo(rapport227 HetarcheologischvooronderzoekaandeBergensesteenweg tehalle VanessaVanderGinst,AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport227 HetarcheologischvooronderzoekaandeBergensesteenweg

Nadere informatie

!!!! Archeo(rapport!216! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!tervuren!!

!!!! Archeo(rapport!216! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!tervuren!! Archeo(rapport216 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg tetervuren VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport216 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg

Nadere informatie

ADDENDUM 10. Werkput 5

ADDENDUM 10. Werkput 5 Asse-Kalkoven, / en /3 Rapporten Agilas vzw / ADDENDUM. Werkput.. Inleiding Enkele dagen na het indienen van het conceptrapport, deelden de nutsmaatschappijen mee dat de sleuven voor de aansluiting van

Nadere informatie

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)!

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)! Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte Muizen(gemeenteMechelen) StephanieCousin NickVanLiefferinge KesselBLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte

Nadere informatie

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 115 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Buitensingel!te!Lommel!!

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Buitensingel!te!Lommel!! Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de BuitensingelteLommel AnneliesDeRaymaeker MarjoleinvanderWaa MaartenSmeets VanessaVanderGinst NickVanLiefferinge WouterYperman KesselGLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba

Nadere informatie

IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE

IOURNEE ''ARCHEOLOGIE ROMAINE IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE t CONFERENCE AN NU ELLE BELGE D t ARCHEOLOGIE ROMAINE ', RO INENDAG. ' JAARLIJKS BELGISCH CONGRES VOOR ROMEINSE ARCHEOLOGIE NAMUR -04-007 NAMEN I l RÉGION WALLONNE JOURNÉE

Nadere informatie

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Linnerveldstraat, Eindstraat, Poothofstraat, St-Maartenstraat en Martenslindestraat in Martenslinde (Bilzen) Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont

Nadere informatie

Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologienota:! de! bouw! van! een! stal! te! Groesaard! in! Poederlee!(gemeente!Lille)!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Archeologienota:! de! bouw! van! een! stal! te! Groesaard! in! Poederlee!(gemeente!Lille)!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Archeologienota: de bouw van een stal te Groesaard in Poederlee(gemeenteLille) NickVanLiefferinge StephanieCousin KesselCLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Colofon Archeologienota:DebouwvaneenstalteGroesaardinPoederlee(gemeenteLille)

Nadere informatie

Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven

Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk

Nadere informatie

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 17

Nadere informatie

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal Inleiding In opdracht van Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft op 1 december 2010 een kort onderzoek plaatsgevonden naar de opbouw en datering van de lage voetmuur van de korenmolen De Nachtegaal, gelegen

Nadere informatie

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Campus!Sint:Jan!te!Genk!

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Campus!Sint:Jan!te!Genk! Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de CampusSint:JanteGenk MaartenSmeets AnneliesDeRaymaeker VanessaVanderGinst NickVanLiefferinge MarjoleinvanderWaa JeroenVerrijckt WouterYperman Kessel:Lo,2016

Nadere informatie

Genenbosstraat te Lummen

Genenbosstraat te Lummen Archeologienota: De geplande Genenbosstraat te Lummen verkaveling aan de Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: De geplande verkaveling aan de Genenbosstraat te Lummen Tienen, 2017

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het

Nadere informatie

Archeo(rapport!359! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Louis! Marcelisstraat!te!Wezembeek(Oppem!

Archeo(rapport!359! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Louis! Marcelisstraat!te!Wezembeek(Oppem! Archeo(rapport359 Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis MarcelisstraatteWezembeek(Oppem Kessel(Lo,016 StudiebureauArcheologiebvba JeroenVerrijckt&MaartenSmeets Archeo(rapport359 Het archeologisch

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2016K460 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN LEUVEN - COSSMO J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, N. PIL, G. VERBEELEN & E. DIRIX JANUARI 2017 PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2016K460

Nadere informatie

Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint- Willibrorduskerk te Meldert

Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint- Willibrorduskerk te Meldert Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint- Willibrorduskerk te Meldert Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint-

Nadere informatie

Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 358 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees

Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg 3 te Tienen

Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg 3 te Tienen Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg 3 te Tienen Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg te Aarschot

Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg te Aarschot Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg te Aarschot Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 175 Het archeologisch

Nadere informatie

Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32. Dinsdag

Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32. Dinsdag Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32 Dinsdag 20.2.2007 Aanwezig: gemeente Groningen: Gert Kortekaas en Marcel Verkerk Fam. Scholten (eigenaren) Cor Holstein (architect) Doel van het vooronderzoek:

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot)

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E109 Nazareth 2017

Nadere informatie

Archeo(rapport!273!! Het! archeologisch! bureauonderzoek! aan! de! Bocht! van! Merksem! !!! !!!! Maarten!Smeets!

Archeo(rapport!273!! Het! archeologisch! bureauonderzoek! aan! de! Bocht! van! Merksem! !!! !!!! Maarten!Smeets! Archeo(rapport273 Het archeologisch bureauonderzoek aan de Bocht van Merksem Google Maps 18/03/15 22:34 Afbeeldingen 2015 Aerodata International Surveys, Cnes/Spot Image, igitalglobe, Kaartgegevens 2015

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen)

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017C192 Maart-april 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Archeo(rapport!249!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Bakkerijweg! te! Peulis!

Archeo(rapport!249!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Bakkerijweg! te! Peulis! Archeo(rapport249 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bakkerijweg te Peulis Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba RonBakx&MaartenSmeets Archeo(rapport249 Het archeologisch vooronderzoek aan de

Nadere informatie

Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg van de collector Riemst-Millenbeek

Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg van de collector Riemst-Millenbeek Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg van de collector Riemst-Millenbeek Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg

Nadere informatie

Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 160 Het archeologisch

Nadere informatie

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen)

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Projectcode: 2016I229 November 2016 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen)

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017G95 september 2017 ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN voorafgaand: verslag van resultaten bureauonderzoek (2017B373), verslag van resultaten

Nadere informatie

Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden

Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden

Nadere informatie

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen)

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017A284 Maart 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIENOTA KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Gwendy WYNS Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen)

Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen) Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017F240 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archeo(rapport!263!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!het!Gemeenteplein!te! Bertem!

Archeo(rapport!263!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!het!Gemeenteplein!te! Bertem! Archeo(rapport263 HetarcheologischvooronderzoekaanhetGemeentepleinte Bertem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport263 HetarcheologischvooronderzoekaanhetGemeentepleinte

Nadere informatie

Koker. Shute. Stortkanalen in muren Shutes in walls

Koker. Shute. Stortkanalen in muren Shutes in walls Shute I UDC 69.027.4 RVblad 01-1 Stortkanalen in muren Shutes in walls G. Berends Deze bijdrage is bedoeld als een aanzet tot het onderwerp en om meer bekendheid te geven aan het fenomeen, de documentatie

Nadere informatie

Archeologienota:!De!herinrichting!van!de!Liersebaan!en!het! afrittencomplex!e313!te!zandhoven!

Archeologienota:!De!herinrichting!van!de!Liersebaan!en!het! afrittencomplex!e313!te!zandhoven! Archeologienota:DeherinrichtingvandeLiersebaanenhet afrittencomplexe313tezandhoven KesselKLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba AnneliesDeRaymaeker MaartenSmeets VanessaVanderGinst NickVanLiefferinge JeroenVerrijckt

Nadere informatie

Archeo-rapport 132 Het archeologisch onderzoek in en rond de Sint-Pieterskerk te Mazenzele Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 132 Het archeologisch onderzoek in en rond de Sint-Pieterskerk te Mazenzele Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 132 Het archeologisch onderzoek in en rond de Sint-Pieterskerk te Mazenzele Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 132 Het archeologisch

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT

ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT ARCHEBO-RAPPORT 2014/03 ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT J. CLAESEN, & A. DEVROE JUNI 2014 COLOFON Opgraving Prospectie Vergunningsnummer: 2014/180 Datum aanvraag:

Nadere informatie

') G. van Klaveren Pzn.,..De Morgenster en Sterkenburg" in Maandblad Oud- Utrecht 1930, 5e jaargang, blz. 33.

') G. van Klaveren Pzn.,..De Morgenster en Sterkenburg in Maandblad Oud- Utrecht 1930, 5e jaargang, blz. 33. VONDSTEN EN RESTAURATIES TE UTRECHT Stadsmuur bij het bolwerk Sterrenburg. In het julinummer van het maandblad Oud-Utreoht is reeds even vernield, dat tijdens graafwerkzaaraheden achter het fysisch laboratorium

Nadere informatie

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan

Nadere informatie

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein 2012 Archol bv Ivo van Wijk Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat

Nadere informatie

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen 6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen 6.3.1. Algemeen In totaal werden er tijdens het vlakdekkend onderzoek 31 sporen geregistreerd in het vlak. Vijf ervan kwamen ook reeds tijdens het vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan het Paardenstraatje te Mechelen Vanessa Vander Ginst

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan het Paardenstraatje te Mechelen Vanessa Vander Ginst Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan het Paardenstraatje 2-4-6 te Mechelen Vanessa Vander Ginst Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!268!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Hellegatstraat! te! Heist(op(den(Berg!

Archeo(rapport!268!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Hellegatstraat! te! Heist(op(den(Berg! Archeo(rapport268 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hellegatstraat te Heist(op(den(Berg NickVanLiefferinge&MaartenSmeets Kessel(Lo,205 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport268 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin van de O.L.V. Basiliek te Tongeren

Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin van de O.L.V. Basiliek te Tongeren Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin van de O.L.V. Basiliek te Tongeren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin

Nadere informatie

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen Ruben Pieter Vergauwe LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: Eeklo Moeie Opdrachtgever:

Nadere informatie