Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals!"

Transcriptie

1 Archeo(rapport296 Het archeologisch onderzoek in de pastorij van het begijnhofteherentals VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba

2

3 Archeo(rapport296 Het archeologisch onderzoek in de pastorij van het begijnhofteherentals VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba

4

5 Colofon Archeo(rapport296 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Opdrachtgever: HEstateNV Projectleiding: MaartenSmeets Leidinggevendarcheoloog: VanessaVanderGinst Auteurs: VanessaVanderGinst MaartenSmeets Foto sentekeningen: StudiebureauArcheologiebvba(tenzijandersvermeld) Opalleteksten,foto sentekeningengeldteenauteursrecht.zondervoorafgaandelijkeschriftelijke toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, fotokopie,microfilmofopwelkeanderewijzeook. D/2015/12.825/39 StudiebureauArcheologiebvba JozefWautersstraat6 3010KesselULo tel:0474/ fax:016/ ,StudiebureauArcheologiebvba

6

7 Administratievefiche Site HerentalsUBegijnhofpastorij Locatie ProvincieAntwerpen,Herentals,Burchtstraat7 Oppervlakteprojectgebied 148m² Kadastergegevens Afdeling2:SectieG:perceelsnummer:55L Opdrachtgever HEstateNV,Nederrij2/2,2200Herentals Vergunningsnummer 2015/095 Vergunningshouder VanessaVanderGinst Bijzonderevoorwaarden Bijzonderevoorwaardenbijdevergunningvoor een archeologische opgraving: Herentals, Burchtstraat7,Pastorij(Begijnhof) Termijnveldwerk 31maart2015 Aardvandebedreiging Uitgravinginhethelegebouwtotopeendiepte van30cmonderhetvloerniveau. Archeologischeverwachting Projectgebiedgelegenbinnendepastorijvanhet begijnhofteherentals Wetenschappelijkebegeleiding Geen

8

9 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Inhoudstafel Inhoudstafel p.1 Hoofdstuk1 Inleiding p.3 1.1Algemeen p.3 1.2Beschrijvingvanhetonderzoeksgebied p.3 1.3Onderzoeksopdrachtenvraagstellingen p.5 Hoofdstuk2 Historischeachtergrond p.7 2.1DeCentraleArcheologischeInventaris p.7 2.2Historischegegevens p.8 2.3Cartografischegegevens p.9 Hoofdstuk3 Werkmethode p.13 Hoofdstuk4 Analyse p.15 Hoofdstuk5 Synthese p Interpretatieendatering p Beantwoordingonderzoeksvragen p Samenvatting p.23 Bijlagen p.25 Bijlage1:Sporeninventaris p.27 Bijlage2:Fotoinventaris p.29 1

10 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 2

11 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Hoofdstuk1 Inleiding 1.1Algemeen In het kader van de restoratie van de voormalige pastorij in het begijnhof te Herentals met vernieuwing van de vloer heeft Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving opgelegd (vergunningsnummer2015/095).hetveldwerkwerduitgevoerddoorstudiebureauarcheologiebvba op31maart Beschrijvingvanhetonderzoeksgebied DevoormaligepastorijvanhetbegijnhofinHerentalsligtindeBurchtstraat,tennoordenvanhet begijnhof (fig. 1.1) en is kadastraal gekend als afdeling 2, sectie G, perceel 55L (fig. 1.2). GeoU archeologischgezienishetprojectgebiedgesitueerdindekempen(fig.1.3). Fig.1.1:Uittrekselvandetopografischekaartmetsitueringvanhetprojectgebied( Databank OndergrondVlaanderen). 3

12 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.1.2:Uittrekselvanhetkadasterplanmetsitueringvanhetprojectgebied( CADGIS). 4

13 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.1.3:SitueringvanhetprojectgebiedbinnendeverschillendeVlaamsearcheoregio s Onderzoeksopdrachtenvraagstellingen Bijhetarcheologischonderzoekmoetenvolgensdebijzonderevoorwaardenminimaaldevolgende onderzoeksvragenbeantwoordworden: UWatisdeaard,omvang,dateringenconservatievandeaangetroffenresten? UHoeisdeopbouwvandechronologievandeaanwezigearcheologischeresten? UWatisderelatietussendebestaandepandenenhetaanwezigarcheologischerfgoed? U Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiëleaanwijzingenhiervoor?passendezeindehistorischecontextvandelocatie? U Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en cultureleachtergrondvandebewonersvanhetplangebiedgedurendehungebruiksperiode? U Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaansu en bewoningsgeschiedenisvandesite,eventueelookoverdemateriëlecultuur? UUitwelkeperiodedaterendevondsten?Kanereenfunctioneleinterpretatieaangegevenworden? UWatisdedateringensamenstellingvandeaangetroffenophogingslagen? U Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van ontwikkeling van het begijnhofenvandepastorijinhetbijzonder? U Op welke manier bevestigen of weerleggen de resultaten van het archeologisch onderzoek de conclusiesuithetbouwhistorischonderzoek? U Zijn er aanbevelingen te doen naar de verdere restauratie van het pand zelf of naar eventueel toekomstigonderzoekopaanpalendezones? 1 5

14 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 6

15 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Hoofdstuk2Historischeachtergrond 2.1Decentralearcheologischeinventaris DevoormaligepastorijvanhetbegijnhofvanHerentals(CAI113147)isopgenomenindeCentrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 2.1). Het begijnhof en de SintUCatharinakerk zijn gekend als vindplaatscai Fig.2.1:UittrekseluitdeCAImetcentraalhetprojectgebied 2. CAI verwijst naar het tracé van de 17 de Ueeuwse stadsomwalling, met de mogelijke overblijfselenvandefloristorendiedeeluitmaaktevandestadsomwalling(cai100577)envande Zandpoort (CAI ). CAI is een deel van het tracé van de laatmiddeleeuwse stadsomwalling,zoalsookopdeferrariskaarttezien.cai101036isdeplaatsvaneenaardenwaldie eenrestantzouzijnvandemiddeleeuwsestadsomwallingendieaanslootopdebovenpoort. In de omgeving zijn tevens enkele historische gebouwen en structuren geregistreerd: het laatmiddeleeuwse Minderbroederklooster (CAI ), het laatmiddeleeuwse SintU Elizabethgasthuis(CAI113145),eenhoutenschorsUofwalmolenuitde16 de eeuw(cai113138),de voormalige stadsbrouwerij (CAI ), De# Luypaert, een huis met laatmiddeleeuwse kern (CAI ),deGroteMarkt32,eenhuismet16 de Ueeuwsekern(CAI105696),tweekapellen(Heilige Kruiskapel en H. Grafkapel) die deel uitmaken van een kruisweg (CAI ), een 17 de Ueeuwse 2 7

16 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals publiekewaterput(cai100578),hetlaatmiddeleeuwskloosterdernorbertinessen(cai113148),de Augustijn, een huis met een 17 de Ueeuwse kern (CAI ), de mogelijke resten van een 16 de U eeuwsesluis(cai105785)enhet17 de UeeuwseAugustijnenkloostereninfirmerie(CAI113204). Tenslotte zijn er ook enkele vindplaatsen van prospectievondsten opgenomen, waaronder een vindplaats van scherven van volmiddeleeuws aardewerk (CAI ), een vindplaats van lithisch materiaaluithetmesolithicum(cai100110)envaneen17 de Ueeuwsemuntschat(CAI102021).CAI verwijst naar een werfcontrole waarbij laatmiddeleeuwse bewoningssporen aangetroffen werden.terhoogtevancai113199tenslottewerden16 de Ueeuwsefunderingenenpostmiddeleeuws aardewerkgevonden. 2.2Historischegegevens HethuidigebegijnhofvanHerentalsisgelegentenzuidenvandepastorijenstrektzichuittussende BurchtstraatendeBegijnenstraat.Hetbegijnhof,deschoolgebouwenindeBurchtstraattegenover deachterzijdevanhetbegijnhof,deachtertuinenvanhetbegijnhof,begrensddoordeaugustijnslei endebegijnvestendebrandweerkazerne(infirmerieaugustijnenklooster),zijnsinds11september 1979beschermdalsstadsgezicht 3.Dewoningenvanhetbegijnhofzijnbeschermdalsmonument. Eeneerstebegijnhofzouvóór1266gestichtzijn 4.In1270werdheteenonafhankelijkeparochiemet eeneigenkerkenkerkhof.ditoudbegijnhofwasgelegeninhetmeestnoordelijkestadsgedeelte,het Nieuwland ten noorden van de Kleine Nete 5. In 1578, tijdens de Tachtigjarige oorlog werd dit begijnhof omwille van strategische redenen gesloopt door het calvinistische stadsbestuur (1576U 1584). In 1590 kregen de begijnen van de stadsmagistraat de toelating om 26 huizen en gronden tussen de "Hoge" (Begijnenstraat) en de "Lage Burchtstraat" (Burchtstraat) aan te kopen voor de aanleg van een nieuw begijnhof binnen de stadswallen. Deze toelating werd in 1597 bekrachtigd doorfilipsii. Hethuidigebegijnhofiseendeelsommuurd,driehoekigpleinbegijnhofmeteenvrijcentraalgelegen kerk.debegijnhofkerkiseengeoriënteerde,laatgotischepseudobasiliek,gebouwdtussen1599en 1614,en centraal gelegen op het deels omhaagde voormalige kerkhof 6. Tenzuiden en ten oosten bevinden zich de begijnenwoningen waarvan de dateringen opklimmen tot de 17 de, 18 de en 19 de eeuw. DevoormaligepastorijvanhethuidigebegijnhofvanHerentalsisbeschermdalsmonumentsinds26 oktober Het betreft een dubbelhuis van oorspronkelijk vijf, nu zes, traveeën en twee bouwlagenondereenzadeldakuitdetweedehelftvande18 de eeuw 8.Dezepastorijstaatbuitende muren van het begijnhof omdat de priester tijdens het Ancien Regime niet binnen het begijnhof mochtwonen 9.Binnenhetbegijnhofstondeveneenseenpastorij.VolgensCoolsenBellemansisdit CoolsJ.&BellemansP.2007:Bouwgeschiedenis#van#het#Sint9Catharinabegijnhof#te#Herentals:#een#verhaal#van# vier#eeuwen#bouw9#en#wooncultuur#in#vlaanderen,herentals,p Stevens & Hanselaer: Bouwhistorische nota Schoolgebouwen Burchtstraat Herentals. Geheugen# collectief.# Historisch#onderzoeksbureau,p.10. 8

17 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals hetpandbegijnhof18,eenhuisuit VolgensdewebsitevanOnroerendErfgoedwashet19 de U eeuwse(1876u1877)pandbegijnhof4eveneenseenpastorij 11. De pastorij in de Burchtstraat grensde aan de infirmerie en de hoeves van het begijnhof. Deze terreinenzoudenrond1590aangekochtgeweestzijnenzijnthansverdwenen 12.Vanaf1630zijner uitgevoerdewerkengedocumenteerd.indebouwhistorischenotavanstevensenhanselaerwordt aangenomen dat het werkzaamheden aan een vermoedelijk houten pastorij betreft 13. Volgens dezelfdebronzoudepastorijindetweedehelftvande18 de eeuwinsteenopgebouwdzijn 14.Het rechthoekigevolumeaandestraatkantzouhetoudstzijn.noginde18 de eeuwzouditvolumeinhet noordoostenuitgebreidzijnmettweeachterliggenderuimtes. 2.3Cartografischegegevens Zoalsookuitcartografischebronnenblijkt,ontwikkeldehetnieuweeind16 de Ueeuwsebegijnhofzich inhetreedsbestaandstadsweefsel. Opdekaartvan Jacob vandeventer (1550U1565) (fig. 2.2) is het grotere bouwblok van het latere begijnhof, gevormd door de huidige Fraikinstraat, Burchtstraat, Begijnenstraat en Begijnhof, reeds bebouwd.debinnenzijdeisvolledigleegweergegeven. 10 CoolsJ.&BellemansP.2007:Bouwgeschiedenis#van#het#Sint9Catharinabegijnhof#te#Herentals:#een#verhaal# van#vier#eeuwen#bouw9#en#wooncultuur#in#vlaanderen,herentals,p Stevens & Hanselaer: Bouwhistorische nota Schoolgebouwen Burchtstraat Herentals. Geheugen# collectief.# Historisch#onderzoeksbureau,p Stevens & Hanselaer: Bouwhistorische nota Schoolgebouwen Burchtstraat Herentals. Geheugen# collectief.# Historisch#onderzoeksbureau,p Stevens & Hanselaer: Bouwhistorische nota Schoolgebouwen Burchtstraat Herentals. Geheugen# collectief.# Historisch#onderzoeksbureau,p.39en41. 9

18 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.2.2:HetbouwblokvanhettoekomstigebegijnhofopdekaartvanJacobvanDeventer 15,met aanduidingvanhetprojectgebied. Op de kaart van Van Deventer wordt langs de huidige Burchtstraat een redelijk uniforme en aaneengesloten bebouwing weergegeven. Op de Ferrariskaart (1771U1778) (fig. 2.3), de Atlas der Buurtwegen (1845) (fig. 2.4) en de Vandermaelenkaart (1846U1854) (fig. 2.5) lijkt de bebouwing eerdertebestaanuitlosseelementen.terhoogtevandegebogenstraat(denoordpoort)vanhet begijnhofenopdelocatievandepastorijisopdezekaarteneenredelijkgrootgebouwafgebeeld. OpdeFerrariskaartisditUUvormig;opdetweeanderekaartenbestaathetenkelnoguiteenhoek

19 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.2.3:UittrekseluitdeFerrariskaartmetaanduidingvanhetprojectgebied. 16. Fig.2.4:UittrekseluitdeAtlasderBuurtwegenmetaanduidingvanhetprojectgebied

20 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.2.5:UittrekseluitdekaartvanVandermaelenmetaanduidingvanhetprojectgebied

21 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Hoofdstuk3 Werkmethode Inhetkadervandevernieuwingvandevloerindepastorijdiende30cmonderhethuidigevloerpeil afgegraventeworden.indemeestnoordelijkekamervandepastorij(groenopfig.3.1)werdbijhet opbrekenvandevloervastgestelddaterhierondernogeenbetonplaataanwezigwas.dezeplaat diende nietverwijderd teworden.indeaanpalenderuimte(ookgroenopfig.3.1) werdenkelde vloerenhetzandbedverwijderd. Hiermee was hetvereistepeilvoor denieuwebetonplaatreeds bereikt.opdestartvergaderingwerddanookafgesprokenomdezeruimteenkeltecontrolerenop eventueelaanwezigbodemarchiefonderditzandbed. Deafgravingvandevereiste30cmonderhethuidigevloerpeilindeoverigeruimtes(blauwopfig. 3.1)gebeurdemachinaalenonderarcheologischebegeleiding.Enkeldezuidoostelijkehoekvanhet gebouwkonnietonderzochtworden,omdathiereenkeldertjeaanwezigwas(waarinnietgegraven diendeteworden).detotaleafgegravenenonderzochteoppervlaktebedraagtca.87m². De aangetroffen muren en structuren op de aangelegde diepte van 30 cm onder het vloerniveau werdenopgeschoond,evenalshetvlak.deaangetroffensporenenstructurenwerdengeregistreerd. Na de afronding van het archeologisch onderzoek werden alle muurresten afgebroken tot 30 cm onderhetvloerniveau,zodatdebetonplaatgegotenkonworden.dezewerkenwerdenuitgevoerd doordeaannemervandewerken. 13

22 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.3.1:Planvanhetonderzoeksgebiedmetdeopgegravenzone(blauw)endenietUonderzochte zones(groen). 14

23 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Hoofdstuk4 Analyse In het aangelegde vlak op 30 cm onder de huidige vloer werd het afbraakniveau van enkele aanwezige (en stratigrafisch oudere) muren bereikt (S 5, S 6, S 7 en S 10), evenals 7 bakstenen muurtjes(s8)(fig.4.1).metuitzonderingvan2paalkuiltjes(s3ens4)werdengeenarcheologisch relevantegrondsporenwaargenomenopdeaanlegdieptevanhetvlak.ditvlakbevondzichopde overgang tussen de gele zandlaag (S 1) onder de huidige vloer en een onderliggende groengrijze zandlaag(s2). Inderuimtetenoostenvandecentraleinkomgangenindeaanpalendegangtennoordenervan enerzijdseninderuimtetenwestenvandecentraleganganderzijdswerdenmurenaangetroffendie stratigrafischouderzijndandezevanhethuidigegebouw. De muur in de ruimte ten oosten van de centrale gang loopt onder de huidige muur door in de aanpalende gang in het noorden. Het betreft een NUZUgeoriënteerde, ca. 30 cm brede muur uit bakstenenmeteenredelijkzachte,lichtgeelgrijzekalkzandmortel(s5).aandeoostkantvandeze muurbevindtzicheenca.2mlangeen0,45mdiepehaard,bestaandeuittweehaardwangendiein verbandstaanmetderestvandemuur(fig.4.2enfig.4.3).dezemuur(s54)wordtaandezuidzijde doorbroken door een tellerput van de waterleiding (S 11), waardoor het niet meer mogelijk is eventueleverbandenmetdehuidigevoorgevel(ofhetgebrekaanverbandenmetdezevoorgevel)te onderzoeken.inhetnoordenwordtdezemuuropca.0,40mvandenoordmuurvandehuidigegang doorbroken (fig. 4.4), maar oorspronkelijk moet deze zeker nog een stuk noordelijker hebben doorgelopen 19.Inhetvlakisernoggeenuitbraakspoortezien,wateropwijstdatlaagS2vannade bouwvandehuidigepastorijdateert. In de ruimte ten westen van de centrale gang werd een rechthoekige (62 x 53 cm) bakstenen structuur(s6)aangesneden.tegendezestructuurloopteendunne(0,23m)bakstenenmuur(s7) meteenlichtafwijkendeenmeernouzwugerichteoriëntatiedandezevanhethuidigegebouw(fig. 4.5).Dejuistefunctievanderechthoekigestructuur(S6)endemuur(S7)indewestelijkeruimteis nietduidelijk.geziendegeringebreedtelijkthettegaanombinnenmuurtjes.erisgeenduidelijke stratigrafischerelatietussenbeidemuren. Zowelinderuimtetenoostenalsindezetenwestenvandecentralegangwerden10cmonderde huidigevloeropeenregelmatigeafstandvanelkaarsmallenuzgeoriënteerdebakstenenmuurtjes (alles8)aangetroffen.hetbetreftrespectievelijk3en4dunnemuurtjes,opgebouwduitbakstenen (19x9x4cm),gelegdineenwittetotlichtgrijzekalkmortel.Dezemuurtjeszijntegendefunderingen vandehuidigeopgaandemurenvandepastorijaangebouwd. In de ruimte ten oosten van de centrale gang gaat de bakstenen fundering (S 9) van de nog aanwezigeschouwdoorheeneenvandemuurtjes.indewestelijkeruimteiséénvandezemuurtjes tegeneenouderebakstenenfunderingvaneenthansverdwenenhaard 20 (S10)aangebouwd,terwijl hetmeestoostelijkemuurtjeindezekamerovers6gebouwdis. Dezemuurtjeszijnteinterpreterenalssteunpuntenvooreenoudere(enthansverdwenen)houten vloer(opvloerbalken)binnendehuidigeruimtes.opdezemanierkoneenhoutenvloertochopvolle 19 Erkanvanwordenuitgegaandatdehaardinhetmiddenvandemuurwerdaangelegd.Ditbetekentdatde muurnogminstens2mnoordelijkermoethebbengelopen. 20 Op de eerste verdieping is wel nog een 18 de Ueeuwse haard met gestucte schouwboezems bewaard. Niet toevalligvertoontdezeschouwboezemscheuren,aangeziendeonderliggendestenenstructuurindeloopder jarenverwijderdwerd. 15

24 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals grondgelegdworden,zonderdatdebalkenenplankenonmiddellijkdoordevochtigheidbegonnen terotten 21. Detweepaalkuiltjes(S3enS4)indeoostelijkeruimtegaandoorheendegelezandlaag(S1)enzijn bijgevolgrecent.hetbetrefteenrechthoekigeneenovaalpaalkuiltjesmeteenscherpeaflijningen eengevlektebruingrijsgelevullingzondervondsten. Bijhetmachinaalafgravenwerdvermoedelijkindegroengrijzezandlaag(S2)eenbodemvaneen open vorm in wielgedraaid, reducerend gebakken grijs aardewerk gevonden en twee scherven in rood,geglazuurdaardewerk.dezeschervenzijnopzichonvoldoendeomtoteendateringvandeze laagtekomen,maardoordatergeenuitbraakspoorvans5indezelaagteherkennenis,kanzemet zekerheidgelijktijdigmetofvlaknadebouwvanhethuidigegebouwgedateerdworden. 21 Een gelijkaardige opbouw kon onder andere in de sacristie van de SintUMartinuskerk te Genoelselderen tijdensarcheologischonderzoekvastgesteldworden. 16

25 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.4.1:Planvandeopgegravenzone. 17

26 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.4.2:DeoostelijkeruimtemetmurenS5enS8endepaalkuilenS3enS4. Fig.4.3:DeoostelijkeruimtemetmurenS5enS8. 18

27 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Fig.4.4:Zichtopdehaardwang(S5)indegang,doorbrokendoordemuurvandehuidigepastorij. Fig.4.5:DewestelijkeruimtemetmurenS6,S7,S8enS10. 19

28 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 20

29 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Hoofdstuk5 Synthese 5.1Interpretatieendatering Hetonderzoekwasbeperkttotdebovenste30cmonderhethuidigevloerniveau.Zowelinderuimte tenoostenvandecentralegangenindeaanpalendegangtennoordendaarvanalsinderuimteten westenvandecentralegangwerdenmurenenstructurenaangesnedendiestratigrafischouderzijn danhethuidigegebouw.erkonevenwelgeenrelatietussendeverschillendeaangetroffenresten gemaakt worden. Hypothetisch horen deze stratigrafisch oudere resten tot het gebouw waaraan vanaf1630werkenzoudengedocumenteerdzijnendatvolgensstevensenhanselaereenhouten pastorij was. Zeker is dit evenwel niet. Nog volgens de Stevens en Hanselaer dateert het huidige gebouwuitde18 de eeuw. S5iseenmuurmetaandeoostzijdetweebewaarde(eninverbandstaande)haardwangen.Zowelin noordelijke als zuidelijke richting bleef deze muur niet volledig bewaard. De juiste functie van de rechthoekige structuur (S 6) en de muur (S 7) in de westelijke ruimte is niet duidelijk. Gezien de geringebreedtelijkthettegaanombinnenmuurtjes. Van het huidige gebouw zijn alle binnenu en buitenmuren nog in opstand bewaard. S 10 is de funderingvaneenlaterafgebrokenhaard(waarvandeschouwmantelopdeeersteverdiepingwel nogbewaardis).hetontbrekenvansporenvaneenfunderingssleufvoordehuidigemurenins2, betekentdatdezelaagvanbijofvlaknadebouwdateert. DeoverigeaangetroffenNUZUgeoriënteerdemuurtjes(S8)zijnteinterpreterenalssteunpuntenvoor eenverdwenenhoutenvloeropvloerbalken. Detweeaangetroffenpaalkuiltje (S3enS4) kunnenalsrecentbeschouwdworden,aangezienze doorheenhetzandbed(s1)onderdehuidigevloergaan. 5.2Beantwoordingonderzoeksvragen Wat#is#de#aard,#omvang,#datering#en#conservatie#van#de#aangetroffen#resten?# Indeafgegraven30cmonderhetvloerniveauinderuimtetenwestenvandecentralegangende ruimte ten oosten ervan en de aanpalende gang ten noorden werd het afbraakniveau van enkele muurfragmentenbereikt.enkelestructurenzoalsdemuurindeoostelijkeruimte,annexgangten noorden ervan en de ruimte ten westen, zijn stratigrafisch ouder dan het huidige gebouw. Het betreftallichtbinnenmuren. Hypothetischhorendezestratigrafischoudererestentothetgebouw waaraanvanaf1630werkenzoudengedocumenteerdzijnendatvolgensstevensenhanselaereen houten pastorij was. Zeker is dit evenwel niet. Nog volgens de Stevens en Hanselaer dateert het huidigegebouwuitde18 de eeuw. Een serie van gelijkaardige dunne bakstenen muurtjes vormen steunpunten voor een voormalige vloeropbouwopvloerbalkeninbeideruimtes. Hetaangelegdevlakbevondzichopdeovergangtussendegelezandlaagonderdehuidigevloeren een onderliggende groengrijze zandlaag. Doorheen de gele zandlaag werden 2 kleine paalkuiltjes geregistreerd. Hoe#is#de#opbouw#van#de#chronologie#van#de#aanwezige#archeologische#resten?# 21

30 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Enkele muren zijn stratigrafisch ouder dan het huidige opstaande gebouw. De smalle bakstenen muurtjes voor het ondersteunen van een houten vloer zijn tegen de huidige binnenmuren aangebouwd en zijn bijgevolg (iets recenter of) gelijktijdig. Het verdwijnen van een haard en de houtenvloerwijstopslechtsbeperktestructureleaanpassingen. Wat#is#de#relatie#tussen#de#bestaande#panden#en#het#aanwezig#archeologisch#erfgoed?# Enkelemurenzijnstratigrafischouderdanhethuidigeopstaandegebouw,maardoordatnietdieper dan30cmgegravenkonworden,zijnergeenrelatiestussendezemurenteleggen.anderemuren zijntegendehuidigebinnenmurenaangebouwdenzijnbijgevolg(ietsrecenterof)gelijktijdig. Welke#specifieke#activiteiten#hebben#in#het#onderzoeksgebied#plaatsgevonden?#Wat#zijn#de#materiële# aanwijzingen#hiervoor?#passen#deze#in#de#historische#context#van#de#locatie?# Wat# zeggen# de# aangetroffen# vondsten# over# de# welstand,# levenswijze,# sociale,# economische# en# culturele#achtergrond#van#de#bewoners#van#het#plangebied#gedurende#hun#gebruiksperiode?# Levert# het# organische# en# anorganische# vondstmateriaal# nieuwe# inzichten# inzake# ontstaans9# en# bewoningsgeschiedenis#van#de#site,#eventueel#ook#over#de#materiële#cultuur?# Uit#welke#periode#dateren#de#vondsten?#Kan#er#een#functionele#interpretatie#aan#gegeven#worden?# Dezevraagstellingkannietbeantwoordwordenaandehandvanderesultatenvanhetuitgevoerde onderzoek. Wat#is#de#datering#en#samenstelling#van#de#aangetroffen#ophogingslagen?## Hetaangelegdevlakop U30cmonderdehuidigevloer bevond zich op de grens van degelezand onderdezehuidigevloereneenonderliggendegroengrijzezandlaag.aangezienindezegroengrijze laagnoggeenfunderingssleufvandehuidigemurenzichtbaaris,kandezelaaggelijktijdigmetofvlak nadebouwvanhethuidigegebouwgedateerdworden. Hoe#kaderen#de#resultaten#van#dit#onderzoek#binnen#onze#kennis#van#ontwikkeling#van#het#begijnhof# en#van#de#pastorij#in#het#bijzonder?# Op# welke# manier# bevestigen# of# weerleggen# de# resultaten# van# het# archeologisch# onderzoek# de# conclusies#uit#het#bouwhistorisch#onderzoek? Door het gebrek aan duidelijke relaties tussen de stratigrafisch oudere muurresten, kan deze vraagstelling niet beantwoord worden aan de hand van de resultaten van het thans uitgevoerde onderzoek. Zijn# er# aanbevelingen# te# doen# naar# de# verdere# restauratie# van# het# pand# zelf# of# naar# eventueel# toekomstig#onderzoek#op#aanpalende#zones?# Erkanoverwogenwordendeverdwenenhaardindewestelijkekamerterugteherstellen.Ditkan ook een gunstig effect hebben op de stabiliteit van de haard op de eerste verdieping (die nu scheurenvertoont).oorspronkelijkwarenerookhoutenvloerenaanwezigindetweevertrekkenop hetgelijkvloers. Deaanwezigheidvanstratigrafischouderesporenwijstinallegevalopeenouderebewoning,dusbij onderzoek op aanpalende zones, dient hiermee rekening te worden gehouden. Muur S 5 moet minstensnogeendeelnoordelijkerhebbendoorgelopen.indienindetoekomstnieuwewerkenin het pand gepland worden, die dieper dan de huidige verstoring gaan, is opnieuw archeologisch onderzoekaangewezen. 22

31 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 5.3Samenvatting In het kader van restauratiewerken en vernieuwing van de vloer in de voormalige pastorij in het begijnhof teherentals(burchtstraat 7) legde Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving op (vergunningsnummer2015/095).depastorijisbeschermdalsmonumentsinds26oktober1979. Hetveldwerkbestonduitdebegeleidingenderegistratievandemachinaleafgravingvanca.30cm onder het huidige vloerniveau in functie van de werken. Dit werd uitgevoerd door Studiebureau Archeologiebvbaop31maart2015. Hetonderzoekwasbeperkttotdebovenste30cmonderhethuidigevloerniveau.Zowelinderuimte tenoostenvandecentralegangenindeaanpalendegangtennoordendaarvanalsinderuimteten westenvandecentralegangwerdenmurenenstructurenaangesnedendiestratigrafischouderzijn danhethuidigegebouw.erkonevenwelgeenrelatietussendeverschillendeaangetroffenresten gemaakt worden. Hypothetisch horen deze stratigrafisch oudere resten tot het gebouw waaraan vanaf1630werkenzoudengedocumenteerdzijnendatvolgensstevensenhanselaereenhouten pastorij was. Zeker is dit evenwel niet. Nog volgens de Stevens en Hanselaer dateert het huidige gebouwuitde18 de eeuw. S5iseenmuurmetaandeoostzijdetweebewaarde(eninverbandstaande)haardwangen.Zowelin noordelijke als zuidelijke richting bleef deze muur niet volledig bewaard. De juiste functie van de rechthoekige structuur (S 6) en de muur (S 7) in de westelijke ruimte is niet duidelijk. Gezien de geringebreedtelijkthettegaanombinnenmuurtjes. Van het huidige gebouw zijn alle binnenu en buitenmuren nog in opstand bewaard. S 10 is de funderingvaneenlaterafgebrokenhaard(waarvandeschouwmantelopdeeersteverdiepingwel nogbewaardis).hetontbrekenvansporenvaneenfunderingssleufvoordehuidigemurenins2, betekentdatdezelaagvanbijofvlaknadebouwdateert. DeoverigeaangetroffenNUZUgeoriënteerdemuurtjes(S8)zijnteinterpreterenalssteunpuntenvoor eenverdwenenhoutenvloeropvloerbalken. InthecontextofrestorationandrenewalofthefloorintheformerpresbyteryintheBeguinageto HerentalsexplainedOnroerendErfgoedanexcavationon(licencenumber2015/095).Thepresbytery isprotectedmonumentsince26october1979. Danslecadredelarestaurationetlerenouvellementdelaparoledansl'ancienpresbytèredansle Béguinage à Herentals a expliqué patrimoine immobilier une fouille archéologique sur (licence numéro2015/095).lepresbytèreestunmonumentprotégédepuisle26octobre

32 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 24

33 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals Bijlagen 25

34 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 26

35 27 Bijlage(1( Sporeninventaris(( Spoor( Werkput( Afkortingen: Aflijning: Re Redelijk Ze Zeer S Scherp Vlak( Aard( Kleur: LA DA Br Licht Donker Bruin Vorm( Aflijning( Laag DGl ReZaLoZ Laag DGrAGo ReZaLoZ HK,BS Ce Paalkuil Rechthoekig ZeS gevl. DGr ReZaLoZ KM 20x15x m.dgl Paalkuil Rechthoekig ZeS gevl. DGrA ReZaLoZ KM 20x15x Gl Muur ReGo BS m. Za LGlGr x39x KZM Muur ReGo BS m. Za LGlGr 67x62x KZM Muur ReSl BSm.ZaDGlKZM Muur ReGo BS m. Ha LGrWt 19 KM Fundering ReGo BS Fundering ReSl BS Fundering ReGo BS Textuur: Re Redelijk Ze Zeer Za Zacht Kleur( Textuur( Bijmenging( Bijmenging: Bio Bioturbatie Glau Glauconiet BC Bouwceramiek HK Houtskool Vondsten( Afmetingen( LxBxD((cm)( Vondsten: Ce Ceramiek Fa Faunaresten Fl Floraresten Gl Glas HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 27

36 28 HetarcheologischonderzoekindepastorijvanhetbegijnhofteHerentals 28 D Diffuus Var Variabel Nat Nietaftelijnen Gl Geel Go Groen Gr Grijs Or Oranje Rd Rood Wt Wit Zw Zwart Bl Blauw Pr Purper Rz Roze m. met vl. vlekken sp. spikkels lg. lagen Ha Hard Va Vast Lo Lo Z Zand L Leem K Klei Fe IJzerconcreties FeZ IJzerzandsteen Mg Mangaan ZS Zandsteen SK Steenkool VL Verbrandeleem Me Metaal Le Leder Mu Munt Pi Pijpaarde Si Silex Bo Bouwceramiek Na Natuursteen An Andere

37 Het$archeologisch$onderzoek$in$de$pastorij$van$het$begijnhof$te$Herentals$ $ $ Bijlage(2( Fotoinventaris( $ $ Fotonummer( Spoor( Werkput( Aard( Fotonummer( Spoor( Werkput( Aard( 2015<095<01$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<02$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<03$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<04$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<05$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<06$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<07$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<08$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$ 2015<095<09$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<10$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<11$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$ 2015<095<12$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<13$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$ 2015<095<14$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$ 2015<095<15$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<16$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<17$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<18$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$ 2015<095<19$ 3$en$4$ 1$ Vlak$ 2015<095<20$ 3$en$4$ 1$ Vlak$ 2015<095<21$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$ 2015<095<22$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$ 2015<095<23$ 8$en$9$ 1$ Vlak$ 2015<095<24$ 8$en$9$ 1$ Vlak$ 2015<095<25$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<26$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<27$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<28$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<29$ 5$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<30$ 5$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<31$ 5$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<32$ 5$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<33$ 5$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<34$ 5$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<35$ 5$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<36$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<37$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<38$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<39$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<40$ 8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<41$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<42$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<43$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<44$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<45$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<46$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<47$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<48$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<49$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<50$ 8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<51$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<52$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<53$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<54$ 8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<55$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$ 2015<095<56$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$ 2015<095<57$ 8$en$10$ 1$ Vlak$ 2015<095<58$ 8$en$10$ 1$ Vlak$ 2015<095<59$ 8$en$10$ 1$ Vlak$ 2015<095<60$ 8$en$10$ 1$ Vlak$ 2015<095<61$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<62$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<63$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<64$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<65$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<66$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<67$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<68$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<69$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<70$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<71$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<72$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ $ 29$

38 Het$archeologisch$onderzoek$in$de$pastorij$van$het$begijnhof$te$Herentals$ $ $ Fotonummer( Spoor( Werkput( Aard( Fotonummer( Spoor( Werkput( Aard( 2015<095<73$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<74$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$ 2015<095<75$ $ 1$ Overzicht$ 2015<095<76$ $ 1$ Overzicht$ 2015<095<77$ $ 1$ Overzicht$ 2015<095<78$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<79$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<80$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<81$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<82$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<83$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<84$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<85$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<86$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<87$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<88$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<89$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<90$ $ 1$ Overzicht$ 2015<095<91$ $ 1$ Overzicht$ 2015<095<92$ $ 1$ Overzicht$ 2015<095<93$ $ 1$ Overzicht$ 2015<095<94$ 8$ 1$ Vlak$ 2015<095<95$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<96$ 5$ 1$ Vlak$ 2015<095<97$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ 2015<095<98$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ 2015<095<99$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ 2015<095<100$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ 2015<095<101$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ 2015<095<102$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ 2015<095<103$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ 2015<095<104$ $ 1$ Overzicht$ gebouw$ $ $ 30$

39 Het$archeologisch$onderzoek$in$de$pastorij$van$het$begijnhof$te$Herentals$ $ $ $ $ 31$

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele!

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele! Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek aan de Molenstraat te Mazenzele VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat! Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Nadere informatie

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het

Nadere informatie

Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem!

Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem! Archeo(rapport312 De archeologische opgraving aan de Rechtestraat 7 te Dilsen(Stokkem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport312 De archeologische opgraving

Nadere informatie

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Nadere informatie

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Nadere informatie

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 115 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein

Nadere informatie

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge!

Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge! Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte Lieferinge VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte

Nadere informatie

Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te

Nadere informatie

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader

Nadere informatie

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeo(rapport!263!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!het!Gemeenteplein!te! Bertem!

Archeo(rapport!263!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!het!Gemeenteplein!te! Bertem! Archeo(rapport263 HetarcheologischvooronderzoekaanhetGemeentepleinte Bertem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport263 HetarcheologischvooronderzoekaanhetGemeentepleinte

Nadere informatie

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de

Nadere informatie

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 17

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport

Nadere informatie

Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees

Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Kessel-Lo,

Nadere informatie

Genenbosstraat te Lummen

Genenbosstraat te Lummen Archeologienota: De geplande Genenbosstraat te Lummen verkaveling aan de Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: De geplande verkaveling aan de Genenbosstraat te Lummen Tienen, 2017

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2016K460 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN LEUVEN - COSSMO J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, N. PIL, G. VERBEELEN & E. DIRIX JANUARI 2017 PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2016K460

Nadere informatie

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden

Nadere informatie

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Linnerveldstraat, Eindstraat, Poothofstraat, St-Maartenstraat en Martenslindestraat in Martenslinde (Bilzen) Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont

Nadere informatie

ADDENDUM 10. Werkput 5

ADDENDUM 10. Werkput 5 Asse-Kalkoven, / en /3 Rapporten Agilas vzw / ADDENDUM. Werkput.. Inleiding Enkele dagen na het indienen van het conceptrapport, deelden de nutsmaatschappijen mee dat de sleuven voor de aansluiting van

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 175 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden

Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden

Nadere informatie

Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32. Dinsdag

Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32. Dinsdag Verslag proefonderzoek Noorddijkerweg 32 Dinsdag 20.2.2007 Aanwezig: gemeente Groningen: Gert Kortekaas en Marcel Verkerk Fam. Scholten (eigenaren) Cor Holstein (architect) Doel van het vooronderzoek:

Nadere informatie

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven!

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven! Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut te Leuven Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba MaartenSmeets Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek

Nadere informatie

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P Postbus 297 6900 AG Zevenaar Ringbaan Zuid 8a 6905 DB Zevenaar tel. 0316-581130 fax 0316-343406 info@archeodienst.nl www.archeodienst.nl Archeodienst BV, Postbus 297, 6900 AG Zevenaar Evaluatiebrief Archeologisch

Nadere informatie

Toekomststraat, Hasselt

Toekomststraat, Hasselt Toekomststraat, Hasselt Programma van Maatregelen Auteur: T. Van Mierlo (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) Toekosmtstraat, Hasselt, Een programma van Maatregelen

Nadere informatie

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan

Nadere informatie

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg 3 te Tienen

Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg 3 te Tienen Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg 3 te Tienen Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 26 Het archeologische onderzoek aan de Aarschotsesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg van de collector Riemst-Millenbeek

Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg van de collector Riemst-Millenbeek Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg van de collector Riemst-Millenbeek Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 33 De archeologische begeleiding van de aanleg

Nadere informatie

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen 6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen 6.3.1. Algemeen In totaal werden er tijdens het vlakdekkend onderzoek 31 sporen geregistreerd in het vlak. Vijf ervan kwamen ook reeds tijdens het vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!326!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Ervaert! te! Borgloon!

Archeo(rapport!326!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Ervaert! te! Borgloon! Archeo(rapport326 Het archeologisch vooronderzoek aan de Ervaert te Borgloon MichielSteenhoudt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport326 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint- Willibrorduskerk te Meldert

Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint- Willibrorduskerk te Meldert Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint- Willibrorduskerk te Meldert Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 61 Het archeologische vooronderzoek van de Sint-

Nadere informatie

Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg te Aarschot

Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg te Aarschot Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg te Aarschot Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 36 Het archeologische vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg

Nadere informatie

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER Archeologienota Deel 3 : Programma van maatregelen 2016K8 Jasmine CRYNS Pieter LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: 2016K8 - Geraardsbergen-Duytsenkouter

Nadere informatie

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen)

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Projectcode: 2016I229 November 2016 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen)

Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen) Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017F240 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

Programma van maatregelen bij Archeologienota : Lodewijk Dosfelstraat 26, Dendermonde (prov. Oost- Vlaanderen)

Programma van maatregelen bij Archeologienota : Lodewijk Dosfelstraat 26, Dendermonde (prov. Oost- Vlaanderen) Programma van maatregelen bij Archeologienota : Lodewijk Dosfelstraat 26, Dendermonde (prov. Oost- Vlaanderen) Robby Vervoort Freelance Senior Archeoloog Borgerhout, juni 2017 1 Titel Programma van maatregelen

Nadere informatie

Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven

Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk

Nadere informatie

IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE

IOURNEE ''ARCHEOLOGIE ROMAINE IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE t CONFERENCE AN NU ELLE BELGE D t ARCHEOLOGIE ROMAINE ', RO INENDAG. ' JAARLIJKS BELGISCH CONGRES VOOR ROMEINSE ARCHEOLOGIE NAMUR -04-007 NAMEN I l RÉGION WALLONNE JOURNÉE

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot)

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E109 Nazareth 2017

Nadere informatie

Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui

Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui De nota met aanbevelingen omvat: - een allesporenplan van de opgravingsputten op leesbare schaal (pdf-bestand); - een korte beschrijving van de resultaten

Nadere informatie

Archeologische inventarisaties

Archeologische inventarisaties B i j l a g e 3 : Archeologische inventarisaties Plangebied: Paktuynen Kwartier fase 2 en 3, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: 12142-locatie 1 en 5 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: 7-5-2012

Nadere informatie

Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 358 Het archeologisch

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat

Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken.

Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken. Opgraving Davidstraat-Romeinstraat Enkhuizen. Een eerste stand van zaken. In de vroege zomer van 2017 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd tussen de Davidstraat, Romeinstraat en Korte

Nadere informatie

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen)

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017G95 september 2017 ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN voorafgaand: verslag van resultaten bureauonderzoek (2017B373), verslag van resultaten

Nadere informatie

Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat te Meeuwen-Gruitrode

Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat te Meeuwen-Gruitrode Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat te Meeuwen-Gruitrode Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat

Nadere informatie

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen)

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017C192 Maart-april 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archeo(rapport!341!!! De!archeologische!opgraving!aan!de!Caesarlaan!!te!Tongeren!

Archeo(rapport!341!!! De!archeologische!opgraving!aan!de!Caesarlaan!!te!Tongeren! Archeo(rapport341 DearcheologischeopgravingaandeCaesarlaanteTongeren VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport341 DearcheologischeopgravingaandeCaesarlaanteTongeren

Nadere informatie

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen)

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017F324 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Mirjam Brouwer Goedkeuring evaluatieverslag Jos van der Weerden Locatie.

Nadere informatie

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen)

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017A284 Maart 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein 2012 Archol bv Ivo van Wijk Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat

Nadere informatie

Archeo-rapport 64 Het archeologische vooronderzoek aan het Groot Begijnhof te Tienen

Archeo-rapport 64 Het archeologische vooronderzoek aan het Groot Begijnhof te Tienen Archeo-rapport 64 Het archeologische vooronderzoek aan het Groot Begijnhof te Tienen Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 64 Het archeologische vooronderzoek aan het Groot Begijnhof

Nadere informatie

Archeologienota Gent AZ Jan Palfijn

Archeologienota Gent AZ Jan Palfijn Archeologienota Verslag van Resultaten Bert ACKE en Maarten BRACKE 12-4-2017 2 Titel: Archeologienota Erkend archeoloog: Maarten Bracke, OE/ERK/Archeoloog/2015/00036 Auteurs: Bert Acke en Maarten Bracke

Nadere informatie

Archeo-rapport 31 Het archeologische vooronderzoek aan de Heurkensberg te Tongeren

Archeo-rapport 31 Het archeologische vooronderzoek aan de Heurkensberg te Tongeren Archeo-rapport 31 Het archeologische vooronderzoek aan de Heurkensberg te Tongeren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 31 Het archeologische vooronderzoek aan de Heurkensberg te

Nadere informatie

Archeo(rapport!360!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Wijnpersstraat! 10! te! Leuven!

Archeo(rapport!360!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Wijnpersstraat! 10! te! Leuven! Archeo(rapport360 Het archeologisch onderzoek aan de Wijnpersstraat 10 te Leuven MichielSteenhoudt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport360 Het archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Document: Archeologische Quickscan Adviesnummer: 13165 Projectnaam: Winkelcentrum De Boogerd te Wognum, gemeente Medemblik

Nadere informatie

Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein te Ekeren

Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein te Ekeren Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein te Ekeren Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek op de hoek Naamsestraat-Verkortingstraat

Archeologisch vooronderzoek op de hoek Naamsestraat-Verkortingstraat Archeologisch vooronderzoek op de hoek Naamsestraat-Verkortingstraat Maarten Smeets, Studiebureau Archeologie bvba Naar aanleiding van een nieuwbouw op een terrein van ongeveer 0,13 ha aan de Naamsestraat-Verkortingstraat

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

Asse-Kalkoven, 2014/080 en 2014/346 Rapporten Agilas vzw 2014/2

Asse-Kalkoven, 2014/080 en 2014/346 Rapporten Agilas vzw 2014/2 ANNEX 9. Bijlagen 9.1. Analoge bijlagen 9.1.1. Bijlage 1: Grondplan A. Algemeen grondplan (vooronderzoek 2012 en vlakdekkend onderzoek 2014) B. Vlakdekkend onderzoek, algemeen overzicht C. Vlakdekkend

Nadere informatie

Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin van de O.L.V. Basiliek te Tongeren

Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin van de O.L.V. Basiliek te Tongeren Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin van de O.L.V. Basiliek te Tongeren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 24 Archeologische begeleiding in de kloostertuin

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 176 Het archeologisch

Nadere informatie

evaluatierapport zaltbommel-ruiterstraat 8 archeologische begeleiding

evaluatierapport zaltbommel-ruiterstraat 8 archeologische begeleiding evaluatierapport zaltbommel-ruiterstraat 8 archeologische begeleiding 1 1 inleiding Van vrijdag 19 september tot en met dinsdag 23 september 2014 heeft VUhbs archeologie in opdracht van de familie van

Nadere informatie

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen Ruben Pieter Vergauwe LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: Eeklo Moeie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26

RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26 ARCHEOLOGIENOTA ANTWERPEN NIEUWE WESTWEG 2017 BUREAUONDERZOEK ERFPUNT CEL ONDERZOEK RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26 RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26 OPDRACHTGEVER Handico International NV,

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK GEMEENTE URK WIJK 4-46

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK GEMEENTE URK WIJK 4-46 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK GEMEENTE URK WIJK 4-46 AWN AFDELING 21 RAPPORT nr. 2006-2 Legenda ii". WA.Vf'lEl.INGi'N ~ \/arosnaf!.oingfh ;mel O «c)tdn) h;3'l~ W b... t-- " l '~. ~~fij b lwdl ~ :;;.... - t.à:;ij

Nadere informatie

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Het onderzoeksgebied vanuit de lucht bekeken (Foto: Birger Stichelbaut). De

Nadere informatie

Archeo-rapport 129 Het archeologisch vooronderzoek aan Klein Overlaar te Hoegaarden Maarten Smeets, Michiel Steenhoudt & Ron Bakx

Archeo-rapport 129 Het archeologisch vooronderzoek aan Klein Overlaar te Hoegaarden Maarten Smeets, Michiel Steenhoudt & Ron Bakx Archeo-rapport 129 Het archeologisch vooronderzoek aan Klein Overlaar te Hoegaarden Maarten Smeets, Michiel Steenhoudt & Ron Bakx Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 129 Het archeologisch

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat

Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND)

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) Locatie 15 Westerstraat Purmerend ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND Neckerstraat 11 1441 KT Purmerend Project AWP Purmerend 2010-01-OCB Locatie onderzoeksgebied

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT

ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT ARCHEBO-RAPPORT 2014/03 ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT J. CLAESEN, & A. DEVROE JUNI 2014 COLOFON Opgraving Prospectie Vergunningsnummer: 2014/180 Datum aanvraag:

Nadere informatie