Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!"

Transcriptie

1 Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba

2

3 Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba

4

5 Colofon Archeo(rapport289 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Opdrachtgever: WoningbouwVerelstNV Projectleiding: MaartenSmeets Leidinggevendarcheoloog: VanessaVanderGinst Auteurs: AnneliesDeRaymaeker MaartenSmeets Foto sentekeningen: StudiebureauArcheologiebvba(tenzijandersvermeld) Opalleteksten,foto sentekeningengeldteenauteursrecht.zondervoorafgaandelijkeschriftelijke toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, fotokopie,microfilmofopwelkeanderewijzeook. D/2015/12.825/32 StudiebureauArcheologiebvba JozefWautersstraat6 3010KesselTLo tel:0474/ fax:016/ ,StudiebureauArcheologiebvba

6

7 Administratievefiche Site Brasschaat LageKaart Locatie Provinci: Antwerpen, Gemeente: Brasschaat, Straat:LageKaart Lambert72Tcoördinaten Hoekpunt1:X:159352,Y: Hoekpunt2:X:159304,Y: Hoekpunt3:X:159398,Y: Hoekpunt4:X:159437,Y: Oppervlakteprojectgebied Ca.1ha Kadastergegevens Afdeling: 1; Sectie: H; perceelsnummers: 11F5, 11G5,11H3,11H5en11M2 Opdrachtgever WoningbouwVerelstNV,Mechelsesteenweg35, 2840Rumst Vergunningsnummer 2015/159 Vergunningshouder VanessaVanderGinst Bijzonderevoorwaarden Bijzonderevoorwaardenbijdevergunningvoor eenarcheologischeprospectiemetingreepinde bodem:brasschaat,lagekaart Termijnveldwerk 15mei2015 Aardvandebedreiging Ophetterreinwordteenverkavinggepland. Archeologischeverwachting Geen Wetenschappelijkebegeleiding Geen

8

9 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Inhoudstafel Inhoudstafel p.1 Hoofdstuk1 Inleiding p.3 1.1Algemeen p.3 1.2Beschrijvingvanhetonderzoeksgebied p.3 1.3Archeologischeenhistorischevoorkennis p.4 1.4Onderzoeksopdrachtenvraagstellingen p.7 Hoofdstuk2 Werkmethode p.9 Hoofdstuk3 Analyse p Lithostratigrafischeenbodemkundigeopbouw p HetsporenTenvondstenbestand p.13 Hoofdstuk4 Synthese p Interpretatieendatering p Beantwoordingonderzoeksvragen p.17 Hoofdstuk5 Besluit p.19 Bijlagen(CDTrom) Bijlage1:Overzichtsplan Bijlage2:Fotoinventaris Bijlage3:Bodemprofielen 1

10 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat 2

11 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Hoofdstuk1 Inleiding 1.1Algemeen Wegensdeplannen voor een verkaveling heeft Onroerend Erfgoed een archeologische prospectie met ingreep in de bodem opgelegd (vergunningsnummer 2015/159) op een terrein met een oppervlakte van ca. 1 ha gelegen aan de Lage Kaart te Brasschaat. Het veldwerk werd uitgevoerd doorstudiebureauarcheologiebvbaop15mei Beschrijvingvanhetonderzoeksgebied Het terrein is gelegen in een landelijke context op circa 1500 m ten noordoosten van het dorpscentrumvanbrasschaateniskadastraalgekendalsafdeling:1,sectie:h,percelen:11f5,11g5, 11H3,11H5en11M2(fig.1.2).Depercelenbestondenophetmomentvanonderzoekuitweiland. GeoTarcheologischgezienishetprojectgebiedgesitueerdindeKempen(fig.1.3). Fig.1.1:Uittrekselvandetopografischekaartmetsitueringvanhetprojectgebied( Databank OndergrondVlaanderen). 3

12 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Fig.1.2:Uittrekselvanhetkadasterplanmetsitueringvanhetprojectgebied( CADGIS). Fig.1.3:SitueringvanhetprojectgebiedbinnendeverschillendeVlaamsearcheoregio s Archeologischeenhistorischevoorkennis In de onmiddelijke omgeving van het onderzoeksgebied werden talrijke elementen uit de Eerste Wereldoorloggeïnventariseerdopbasisvandeluchtfoto svandeduitsepilootzimmerman(cai,fig. 1.4).Onmiddelijktenwestenvanhetonderzoeksgebiedbevindtzicheenloopgraaf(CAI160264)en doorheenhetonderzoeksgebiedzoueenverdedigingsliniebestaandeuitprikkeldraad(cai160265) hebben gelopen. Meer ten oosten ligt het zogenaamde Antitankkanaal (CAI ) dat werd aangelegd net voor de Tweede Wereldoorlog. Het kanaal vormt een halve cirkel rond de noordoostzijdevanantwerpenenmoestdestadbeschermentegeneenmogelijkeinvalvantanksen ander rollend materiaal. Nog meer ten oosten van het onderzoeksgebied werd een mogelijke concentratie van lithisch materiaal uit het Mesolithicum aangetroffen (CAI ). In de ruime omgeving rond het onderzoeksgebied werden tijdens verschillende onderzoeken 2 grote concentratiesvanlithischmateriaalaangetroffen VeldkarteringdoorhobbyTarcheologen,geïnventariseerddoorprof.Vermeersch(K.U.Leuven). 4

13 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Fig.1.4:DetailuitdeCentraleArcheologischeInventaris(CAI)metaanduidingvanhet onderzoeksgebied 3. OpdeFerrariskaart(fig.1.5)staatdeLageKaartTwaarlangshetterreinnuligtTnognietafgebeeld. DeKlaverheideenGuyotdreefstaanwelalaangeduid.TenwestenhiervanstaatdeLagekaartwel afgebeeldenlooptzevolgenshetnunoggekendetracé.opdeatlasderbuurtwegen(fig.1.6)ende kaart van Vandermaelen (fig. 1.7) staat de Lage Kaart grenzend aan het onderzoeksgebied wel afgebeeld.opaldezekaartenishetonderzoeksgebiedgekarteerdalsakkerlandzonderbebouwing. Fig.1.5:DetailuitdeFerrariskaartmetaanduidingvanhetonderzoeksgebied 4. 3 cai.onroerenderfgoed.be 4 5

14 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Fig.1.6:DetailuitdeAtlasderbuurtwegenmetaanduidingvanhetonderzoeksgebied 5. Fig.1.7:DetailuitdekaartvanVandermaelenmetaanduidingvanhetonderzoeksgebied

15 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat 1.4Onderzoeksopdrachtenvraagstellingen T Welkezijndewaargenomenhorizonten,beschrijving+duiding? T Waardoorkanhetontbrekenvaneenhorizontverklaardworden? T Inhoeverreisdebodemopbouwintact? T Zijnersporenaanwezig?Zoja,geefeenbeknopteomschrijving. T Zijndesporennatuurlijkofantropogeen? T Hoeisdebewaringstoestandvandesporen? T Makendesporendeeluitvanéénofmeerderestructuren? T Behorendesporentotéénofmeerdereperiodes? T Kanopbasisvanhetsporenbestandindeproefsleuveneenuitspraakwordengedaanover deaardenomvangvanoccupatie? T Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen,...) die kunnen wijzen op een inrichtingvaneenerf/nederzetting? T Zijnerindicatiesvoordeaanwezigheidvanfunerairecontexten?Zoja: o Hoeveelniveauszijnerteonderscheiden? o Watisdeomvang? o Komeneroversnijdingenvoor? o Watishet,geschatte,aantalindividuen? T Kunnendesporengelinktwordenaannabijgelegenarcheologischevindplaatsen? T Watisdevastgesteldeenverwachtebewaringstoestandvanelkearcheologischevindplaats? T Watisdewaardevanelkevastgesteldearcheologischevindplaats? T Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologischevindplaatsen? T Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelenbehoudin#situ)? T Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijkeontwikkelingendienietinsitubewaardkunnenblijven: o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpakvoorhetvervolgonderzoek? T Welkevraagstellingenzijnvoorvervolgonderzoekrelevant? T Zijn er voor de beanwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 7

16 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat 8

17 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Hoofdstuk2 Werkmethode Hetonderzoeksgebiedwerdvoorhetveldwerkingedeeldintweedeelgebieden:opheteerstedeel werdeenprospectiemet4mbrede,geschrankteproefsleuvenaanbevolen.hettweededeelwasop hetmomentvanhetonderzoeknogbebouwdeningebruikalspaardenpiste.ditdeelzoudanineen latere fase, na de afbraak van de gebouwen, onderzocht kunnen worden (fig. 2.1). De totale oppervlaktevanhetonderzochtegebiedbedraagtca.7000m². Tijdens het veldwerk werden 13 proefsleuven aangelegd (fig. 2.2). Tussen sleuf 1 en 2 stond een paardenstaldietijdenshetonderzoekmoestblijvenstaan.intotaalwerdeenoppervlaktevan547 m²onderzocht.ditkomtovereenmet7,8%vandetotaleoppervlaktevanhetprojectgebied.de vereiste dekkingsgraad van 12,5% werd niet gehaald. Dit valt grotendeels te verklaren door de aanwezigheidvaneenontoegankelijkareaaltussensleuf1ensleuf2. Fig.2.1:Perceel11H5metaanduidingvandeonderzochtezoneendezonedieineenlaterefase onderzochtwordt. 9

18 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Fig.2.2:Perceel11H5metaanduidingvanhetonderzoeksgebiedendeaangelegdesleuven(SL). Tijdens het onderzoek werden tien bodemprofielen aangelegd. Deze werd opgeschoond en geregistreerd.insleuf1werdgeenprofielputaangelegdomdeaanwezigehaagniettebeschadigen. Insleuf7en8werdgeenputaangelegdomdeaanwezigesporennietteverstoren. Desleufwanden,profielputtenensporenwerdeningemetenmetbehulpvaneengpsTtoestel,alsook dehoogtesvanhetmaaiveld. 10

19 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Hoofdstuk3 Analyse 3.1Lithostratigrafischeenbodemkundigeopbouw 7 Volgens degegevens van de bodemkaart wordt het grootste deel van het projectgebied ingenomen door gronden van de ZdgbTbodemserie (fig. 3.1). Dit zijn matig natte zandbodemsmeteenduidelijkeijzeren/ofhumusbhorizont. Fig.3.1:Uitsnedevandebodemkaartmetaanduidingvanhetprojectgebied( Databank OndergrondVlaanderen). Opbasisvanderesultatenvandeterreinwaarnemingen(registratievan10bodemprofielen, fig. 3.2) blijkt dat de gegevens van de bodemkaart redelijk accuraat zijn. Over het gehele terrein werden twee ploeglagen herkend. De jongste ploeglaag (Ap1) wordt gekenmerkt dooreenhomogenedonkerbruinekleurenheefteengemiddeldediktetussen20en40cm. In de tweede en oudste ploeglaag kon in sommige profielen resten van een verstoorde podzolbodemopgemerktworden(fig.3.3,pr8),dezelaag(ap2)wordtgekenmerktdooreen heterogenedonkerbruinetotgrijzelaagmetgelevlekken(fig.3.3,pr9)meteengemiddelde diktevan15tot30cm.enkelinprofiel2(pr2)koneenbhorizontherkendworden. 7 Vooreenvolledigebeschrijvingvanalleprofielenwordtverwezennaarbijlage3. 11

20 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Fig.3.2:Hetonderzoeksgebiedmetaanduidingvandebodemprofielen(PR). Fig.3.3:Zichtopbodemprofiel8(PR8)metpodzolbodemopgenomenindeAp2enbodemprofiel9 (PR9)metheterogeneAp2. 12

21 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat 3.2Hetsporen(envondstenbestand Tijdenshetonderzoekwerdengeenarcheologischesporenaangetroffen.Indenoordelijkesleuven werdenenkelerecente(paal)kuilengevonden.in de meest zuidelijke proefsleuven werd een serie van kuilen aangetroffen (fig. 3.4). Deze kuilen worden gekenmerkt door een heterogene, donkerbruintotdonkergrijzekleurmeteenzeerscherpeaflijninginhetvlak.zeliggenopparallelle rijenenhebbeneenmaximaletussenafstandvantweemeter(fig.3.5).eenzichtopeenkuildiein desleufwandaangetroffenwerdtoontdatdekuildoordeap2gaat(fig.3.6).decoupevaneenkuil in proefsleuf 4 (SL4) toont een zeer scherpe aflijning (fig. 3.7). Deze elementen, samen met het ontbrekenaanoudermateriaal,wijzenmogelijkopeen recente datering.mogelijkgaathethierom opgevuldeplantgatenvaneenboomgaardofietsgerelateerdaanteelt. Fig.3.4:Onderzoeksgebiedmetdeaangelegdeproefsleuvenendeaangetroffensporen. 13

22 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Fig.3.5:Zichtopparallellerijenvankuileninproefsleuf7. Fig.3.6:Zichtopkuilenindesleufwandvansleuf4(SL4). 14

23 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Fig.3.7:Zichtopgecoupeerdekuilinsleuf4(SL4). 15

24 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat 16

25 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Hoofdstuk4 Synthese 4.1Interpretatieendatering Tijdenshetonderzoekwerdengeensporenaangetroffenmetenigearcheologischerelevantie.Inhet zuidenvanhetonderzoeksgebiedwerdensporenaangetroffendiemogelijkmeteenboomgaardof fruit/groententeeltinverbandkunnenwordengebracht. 4.2Beantwoordingonderzoeksvragen Welke#zijn#de#waargenomen#horizonten,#beschrijving#+#duiding?# Bijdeaangelegdeprofielenkondensteedstweeploeghorizontenwordenopgemerkt.Deeerstelaag ploeglaag(ap1)iseenhomogeendonkerbruinelaagterwijldetweede(ap2)eenheterogenelaagis met een donkerbruin tot donkergrijze vulling. In deze laag werd in een aantal profielen een verstoordepodzolbodemopgemerkt.ineenaantalprofielenwasdebhorizontnogbewaard. Waardoor#kan#het#ontbreken#van#een#horizont#verklaard#worden?# Detweeploeglagensamenmetdeseriekuilendieonderandereinproefsleuf4aangetroffenwerd getuigen van het gebruik van het terrein als landbouwgebied. Mogelijk ging hierdoor de oorspronkelijkebodemopbouwverloren. In#hoeverre#is#de#bodemopbouw#intact?# In verschillende profielen kon een verstoorde podzolbodem worden opgemerkt. De tweede ploeglaag(ap2)heeftineenaantalgevallendeoorspronkelijkebodemopbouwverstoord. Zijn#er#sporen#aanwezig?#Zo#ja,#geef#een#beknopte#omschrijving.# Tijdenshetonderzoekwerdengeenarcheologischrelevantesporenaangetroffen.Inhetnoordelijk deel van het onderzoeksgebied werden enkele recente (paal)kuilen aangetroffen. In het zuiden werden sporen aangetroffen die mogelijk met fruitt of groententeelt in verband kunnen worden gebracht. Zijn#de#sporen#natuurlijk#of#antropogeen?# Hoe#is#de#bewaringstoestand#van#de#sporen?# Maken#de#sporen#deel#uit#van#één#of#meerdere#structuren?# Behoren#de#sporen#tot#één#of#meerdere#periodes?# Kan#op#basis#van#het#sporenbestand#in#de#proefsleuven#een#uitspraak#worden#gedaan#over#de#aard#en# omvang#van#occupatie?# Zijn#er#indicaties#(greppels,#grachten,#lineaire#paalzettingen,...)#die#kunnen#wijzen#op#een#inrichting# van#een#erf/nederzetting?# Zijn# er# indicaties# voor# de# aanwezigheid# van# funeraire# contexten?# Zo# ja:# Hoeveel# niveaus# zijn# er# te# onderscheiden?# Wat# is# de# omvang?# Komen# er# oversnijdingen# voor?# Wat# is# het,# geschatte,# aantal# individuen?# Kunnen#de#sporen#gelinkt#worden#aan#nabijgelegen#archeologische#vindplaatsen?# Wat#is#de#vastgestelde#en#verwachte#bewaringstoestand#van#elke#archeologische#vindplaats?# Wat#is#de#waarde#van#elke#vastgestelde#archeologische#vindplaats?# 17

26 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Wat# is# de# potentiële# impact# van# de# geplande# ruimtelijke# ontwikkeling# op# de# waardevolle# archeologische#vindplaatsen?# Voor# waardevolle# archeologische# vindplaatsen# die# bedreigd# worden# door# de# geplande# ruimtelijke# ontwikkeling:#hoe#kan#deze#bedreiging#weggenomen#of#verminderd#worden#(maatregelen#behoud#in# situ)?# Voor# waardevolle# archeologische# vindplaatsen# die# bedreigd# worden# door# de# geplande# ruimtelijke# ontwikkeling# en# die# niet# in# situ# bewaard# kunnen# blijven:# Wat# is# de# ruimtelijke# afbakening# (in# drie# dimensies)# van# de# zones# voor# vervolgonderzoek?# Welke# aspecten# verdienen# bijzondere# aandacht,# zowel#vanuit#methodologie#als#aanpak#voor#het#vervolgonderzoek?# Welke#vraagstellingen#zijn#voor#vervolgonderzoek#relevant?# Zijn#er#voor#de#beanwoording#van#deze#vraagstellingen#natuurwetenschappelijke#onderzoeken#nodig?# Zo#ja,#welke#type#staalnames#zijn#hiervoor#noodzakelijk#en#in#welke#hoeveelheid?# Wegens het ontbreken van archeologische resten kunnen bovenstaande vragen niet beantwoord worden. De sporen aangetroffen in de proefsleuven hebben geen archeologische waarde. Ze zijn allenvanantropogeneaardmaarmakendeeluitvaneenmoderneoccupatievanhetterrein. 18

27 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat Hoofdstuk5 Besluit Conformart.4 2vanhetDecreethoudendeBeschermingvanhetArcheologischPatrimoniumvan 30juni1993(B.S ),gewijzigdbijdecreetvan18mei1999(B.S ),28februari 2003 (B.S ), 10 maart 2006 (B.S ), 27 maart 2009 (B.S ) en 18 november2011(b.s )zijndeeigenaarendegebruikerertoegehoudendearcheologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadigingenvernielingtebehoeden. Wegens de toekomstige verkavelingswerken worden eventuele archeologische waarden in de ondergrond bedreigd. Daarom werd een archeologische evaluatie van het terrein uitgevoerd door middelvaneenproefsleuvenonderzoek.uitderesultatenvanhetveldwerkbleekdaterzichgeen bedreigde archeologischewaardenbevinden binnen de grenzen van het projectgebied. Er werden danookgeenaanbevelingengeformuleerdvooreventueelverderarcheologischonderzoek.opbasis van de resultaten van dit vooronderzoek lijkt het niet noodzakelijk om een vooronderzoek op de percelenvanfase2uittevoeren. Bijeventuelevrijgavehetterreinblijvendealgemenebepalingendievoorzienzijnin: M# het#decreet#van#30#juni#1993#houdende#bescherming#van#het#archeologisch#patrimonium,# gewijzigd#bij#de#decreten#van#18#mei#1999,#28#februari#2003,#10#maart#2006,#27#maart#2009# en#18#november#2011(bs# ,# ,# ,# #en# )# M#en#het#besluit#van#de#Vlaamse#regering#van#20#april#1994#tot#uitvoering#van#het#decreet#van# 30# juni# 1993# houdende# de# bescherming# van# het# archeologisch# patrimonium,# gewijzigd# bij# besluiten# van# de# Vlaamse# Regering# van# 12# december# 2003,# 23# juni# 2006,# 9# mei# 2008,# 4# december#2009,#1#april#2011#en#10#juni#2011 van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondstentijdenshetverdereverloopvandewerken. 19

28 HetarcheologischvooronderzoekaandeLageKaartteBrasschaat 20

29 21

30

31 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Bijlage 2 Fotoinventaris Vergunningsnummer OVERZICHT-FO -1 (F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst,... Volgnummer (S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, OVERZICHT-FO OVERZICHT-FO OVERZICHT-FO OVERZICHT-FO OVERZICHT-FO OVERZICHT-FO OVERZICHT-FO PR1-FPR PR1-FPR PR1-FPR PR10-FPR PR10-FPR PR10-FPR PR2-FPR PR2-FPR PR2-FPR PR3-FPR PR3-FPR PR3-FPR PR3-FPR PR4-FPR PR4-FPR PR4-FPR PR5-FPR PR5-FPR PR6-FPR PR6-FPR PR6-FPR PR7-FPR PR7-FPR PR8-FPR PR8-FPR PR8-FPR PR9-FPR PR9-FPR PR9-FPR SL1-FO SL1-FO SL1-FO SL2-FO SL2-FO SL2-FO SL3-FO SL3-FO SL3-FO SL4-FC SL4-FC SL4-FC SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL4-FO SL5-FO SL5-FO SL5-FO SL5-FO SL5-FO SL6-FO SL6-FO SL6-FO SL6-FW SL6-FW SL7-FO SL7-FO SL7-FO SL7-FO SL8-FO SL8-FO SL8-FO SL9-FO SL9-FO SL9-FO SL10-FO SL10-FO SL10-FO SL11-FO SL11-FO SL11-FO SL11-FO SL12-FO SL12-FO SL12-FO SL13-FO SL13-FO-2

32 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat

33 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Bijlage 3 Profielinventaris Profiel PR1 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 16,59 m TAW. 5. Coördinaten: ,35 N; ,75 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 08:41:59 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-40 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; DBr-Gr m. LGr ; ReS golvende ondergrens. H3 (C) 60- cm: RedelijkReZaVa Z; DGl ; Bereikte diepte: -95 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen: Verstoorde podzol opgenomen in Ap2

34 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR2 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 16,42 m TAW. 5. Coördinaten: ,76 N; ,99 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 08:47:15 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-20 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; DBr-Gr m. LGr ; ReS golvende ondergrens. H3 (B) cm: ReZaVa Z; DBr ; Var golvende ondergrens. H4 (C) 50- cm: ReZaVa Z; DGl ; Bereikte diepte: -95 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen: Verstoorde podzol opgenomen in Ap2

35 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR3 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 15,95 m TAW. 5. Coördinaten: ,87 N; ,49 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 08:51:23 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-20 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; Heterogeen DBr-Gr m. LGr ; ReS golvende ondergrens. H3 (C) 45- cm: ReZaVa Z; LGl m. DOr vl. ; Bereikte diepte: -85 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen:

36 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR4 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 16 m TAW. 5. Coördinaten: ,49 N; ,84 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 09:00:59 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-10 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; Heterogeen DBr-Gr m. LGr en LGl ; ReS golvende ondergrens. H3 (C) 50- cm: ReZaVa Z; DGl ; Bereikte diepte: -90 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen:

37 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR5 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 16,24 m TAW. 5. Coördinaten: ,12 N; ,5 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 09:04 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap) 0-45 cm: ReZaVa Z; DBr ; Veel bio, Hu; ReS rechte ondergrens. H2 (C) 45- cm: ReZaVa Z; DGl ; Bereikte diepte: -105 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen:

38 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR6 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 15,93 m TAW. 5. Coördinaten: ,65 N; ,66 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 09:07:17 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-25 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; Heterogeen DBr-Gr m. LBr- Gr en Gl vl.; ReS rechte ondergrens. H3 (C) cm: ReZaVa Z; DGl ; Var golvende ondergrens. H4 (Tertiar zand) 60- cm: ReHaVa Z; DOr-Gl m. Go ; Bereikte diepte: -90 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen:

39 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR7 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 15,95 m TAW. 5. Coördinaten: ,14 N; ,81 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 09:11:45 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-30 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; Heterogeen DGr m. LGr-Br en Gl vl.; ReS rechte ondergrens. H3 (C) cm: ReZaVa Z; LGl ; Bereikte diepte: -115 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen:

40 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR8 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 16,3 m TAW. 5. Coördinaten: ,26 N; ,37 O. (lamb 72) 6. Datum: dinsdag, 19/05/ Tijdsstip: 09:18:49 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-40 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; Heterogeen DGr-Br m. LGr ; ReS rechte ondergrens. H3 (C) 50- cm: ReZaVa Z; DOr m. Gl ; Bereikte diepte: -110 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen: Verstoorde podzol opgenomen in Ap2

41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR9 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 15,97 m TAW. 5. Coördinaten: ,74 N; ,11 O. (lamb 72) 6. Datum: vrijdag, 15/05/ Tijdsstip: 09:21:41 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-30 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; Heetrogeen DGr-Br m. LBr en Gl vl.; ReS rechte ondergrens. H3 (C) 50- cm: ReZaVa Z; DGl m. Or ; Bereikte diepte: -110 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen:

42 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat Profiel PR10 1. Algemene gegevens 1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. 2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven 3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart 4. Hoogteligging: 16,1 m TAW. 5. Coördinaten: ,06 N; ,96 O. (lamb 72) 6. Datum: dinsdag, 19/05/ Tijdsstip: 09:24:41 u. 8. Landgebruik: Grasland 9. Weersomstandigheden:, 10. Oriëntatie: NVT. 11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met matig zand) 2. Profielbeschrijving H1 (Ap1) 0-35 cm: ReZaVa Z; DBr ; Veel bio, Hu; ReS rechte ondergrens. H2 (Ap2) cm: ReZaVa Z; Heterogeen DGr-Br m. LGr- Br en Gl vl.; ReS rechte ondergrens. H3 (C) 60- cm: ReZaVa Z; DGl m. Or ; Bereikte diepte: -110 cm. Grondwatertafel: Niet bereikt. Opmerkingen:

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

Archeo(rapport!263!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!het!Gemeenteplein!te! Bertem!

Archeo(rapport!263!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!het!Gemeenteplein!te! Bertem! Archeo(rapport263 HetarcheologischvooronderzoekaanhetGemeentepleinte Bertem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport263 HetarcheologischvooronderzoekaanhetGemeentepleinte

Nadere informatie

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Nadere informatie

Archeo(rapport!288!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!mechelen!

Archeo(rapport!288!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!mechelen! Archeo(rapport288 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg temechelen AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport288 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Nadere informatie

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg

Nadere informatie

Archeo(rapport!281!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Daalbroekstraat!te! Rekem!(Lanaken)!

Archeo(rapport!281!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Daalbroekstraat!te! Rekem!(Lanaken)! Archeo(rapport281 HetarcheologischvooronderzoekaandeDaalbroekstraatte Rekem(Lanaken) NickVanLiefferinge&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport281 HetarcheologischvooronderzoekaandeDaalbroekstraatte

Nadere informatie

Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 358 Het archeologisch vooronderzoek aan het Brouwerijplein te Leuven Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 358 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader

Nadere informatie

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het

Nadere informatie

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden

Nadere informatie

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Nadere informatie

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein

Nadere informatie

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de

Nadere informatie

Archeo(rapport!338!!! Het! bodemkundig! vooronderzoek! op! de! nationale! luchthaven!te!zaventem!

Archeo(rapport!338!!! Het! bodemkundig! vooronderzoek! op! de! nationale! luchthaven!te!zaventem! Archeo(rapport338 Het bodemkundig vooronderzoek op de nationale luchthaventezaventem LudoFockedey,WouterYperman&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport338338 Het bodemkundig

Nadere informatie

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te

Nadere informatie

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 115 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch

Nadere informatie

Genenbosstraat te Lummen

Genenbosstraat te Lummen Archeologienota: De geplande Genenbosstraat te Lummen verkaveling aan de Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: De geplande verkaveling aan de Genenbosstraat te Lummen Tienen, 2017

Nadere informatie

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo(rapport!316!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! Aan! De! Ratte! te! Oostakker!

Archeo(rapport!316!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! Aan! De! Ratte! te! Oostakker! Archeo(rapport316 Het archeologisch vooronderzoek Aan De Ratte te Oostakker VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport316 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 24 DEEL 2

RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 24 DEEL 2 ARCHEOLOGIENOTA BEVEREN CONGOKEN 2017 PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ERFPUNT CEL ONDERZOEK RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 24 DEEL 2 RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 24 DEEL 2 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

SINT-PIETERS-LEEUW GROOT- BIJGAARDENSTRAAAT. Archeologienota [2017B C C358] DEEL 3: Programma van Maatregelen. Gunther.

SINT-PIETERS-LEEUW GROOT- BIJGAARDENSTRAAAT. Archeologienota [2017B C C358] DEEL 3: Programma van Maatregelen. Gunther. SINT-PIETERS-LEEUW GROOT- BIJGAARDENSTRAAAT [2017B17 2017C355 2017C358] Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen Gunther Pieter NOENS LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene

Nadere informatie

Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat te Meeuwen-Gruitrode

Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat te Meeuwen-Gruitrode Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat te Meeuwen-Gruitrode Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 84 Het archeologisch vooronderzoek aan de Torenstraat

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele!

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele! Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek aan de Molenstraat te Mazenzele VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Nadere informatie

Archeo(rapport!304!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Rode!Broeckstraat! te!ronse!

Archeo(rapport!304!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Rode!Broeckstraat! te!ronse! Archeo(rapport304 HetarcheologischvooronderzoekaandeRodeBroeckstraat teronse MaartenSmeets,VanessaVanderGinst&LudoFockedey Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport304 HetarcheologischvooronderzoekaandeRodeBroeckstraat

Nadere informatie

Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees

Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 62 Het archeologisch vooronderzoek te Tessenderlo- Schoonhees Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het

Nadere informatie

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk Programma van Maatregelen Auteur: Jeroen Vermeersch Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN HASSELT SASPUT

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN HASSELT SASPUT PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2017G15 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN HASSELT SASPUT J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, G. VERBEELEN, E. DIRIX, A. SYS & E. AUDENAERT JULI - AUGUSTUS2017 PROJECTCODE

Nadere informatie

Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 160 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 17

Nadere informatie

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Linnerveldstraat, Eindstraat, Poothofstraat, St-Maartenstraat en Martenslindestraat in Martenslinde (Bilzen) Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont

Nadere informatie

Archeo-rapport 146 Het archeologisch vooronderzoek aan het Holeven te Genk Wouter Yperman, Nick Van Liefferinge, Ron Bakx & Maarten Smeets

Archeo-rapport 146 Het archeologisch vooronderzoek aan het Holeven te Genk Wouter Yperman, Nick Van Liefferinge, Ron Bakx & Maarten Smeets Archeo-rapport 146 Het archeologisch vooronderzoek aan het Holeven te Genk Wouter Yperman, Nick Van Liefferinge, Ron Bakx & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport

Nadere informatie

Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals!

Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals! Archeo(rapport296 Het archeologisch onderzoek in de pastorij van het begijnhofteherentals VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport296 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 147 Het archeologisch vooronderzoek aan de Albertus Morrenstraat te Peer Maarten Smeets & Wouter Yperman

Archeo-rapport 147 Het archeologisch vooronderzoek aan de Albertus Morrenstraat te Peer Maarten Smeets & Wouter Yperman Archeo-rapport 147 Het archeologisch vooronderzoek aan de Albertus Morrenstraat te Peer Maarten Smeets & Wouter Yperman Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 147 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge!

Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge! Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte Lieferinge VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte

Nadere informatie

Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem!

Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem! Archeo(rapport312 De archeologische opgraving aan de Rechtestraat 7 te Dilsen(Stokkem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport312 De archeologische opgraving

Nadere informatie

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen)

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017G95 september 2017 ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN voorafgaand: verslag van resultaten bureauonderzoek (2017B373), verslag van resultaten

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen)

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017A284 Maart 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de

Nadere informatie

Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden

Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 82 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gorsemweg te Sint-Truiden

Nadere informatie

Archeologienota. Zoutleeuw, Dungelstraat 24

Archeologienota. Zoutleeuw, Dungelstraat 24 Archeologienota Zoutleeuw, Dungelstraat 24 Programma van Maatregelen DOSSIER 2017D106 Bouwen & Milieu nv Erkend als Bodemsaneringsdeskundige type 2 (Ovam-Vlaanderen) Erkend als expert in de Bodemverontreiniging

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen)

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017F324 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Edingseweg (Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen)

Edingseweg (Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen) Edingseweg (Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017D273 april mei 2017 ARCHEOLOGIENOTA PROEFSLEUVENONDERZOEK (FASE 1) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN voorafgaand: verslag van resultaten bureauonderzoek

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ZAVENTEM KLEINENBERGSTRAAT

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ZAVENTEM KLEINENBERGSTRAAT PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2017A214 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ZAVENTEM KLEINENBERGSTRAAT J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, G. VERBEELEN, E. DIRIX & N. PIL JANUARI 2017 PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK

Nadere informatie

Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 176 Het archeologisch

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT

ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT ARCHEBO-RAPPORT 2014/03 ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM ROTSELAAR BROEKSTRAAT J. CLAESEN, & A. DEVROE JUNI 2014 COLOFON Opgraving Prospectie Vergunningsnummer: 2014/180 Datum aanvraag:

Nadere informatie

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER Archeologienota Deel 3 : Programma van maatregelen 2016K8 Jasmine CRYNS Pieter LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: 2016K8 - Geraardsbergen-Duytsenkouter

Nadere informatie

Archeologienota Baron Descampslaan 44 te Wijgmaal (Vlaams-Brabant).

Archeologienota Baron Descampslaan 44 te Wijgmaal (Vlaams-Brabant). ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 101 Archeologienota Baron Descampslaan 44 te Wijgmaal (Vlaams-Brabant). Programma van Maatregelen. PIETERS H. Colofon Uitgever ADEDE bvba Jaar van uitgave 2016 Plaats van uitgave

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Programma van maatregelen bij Archeologienota : Uitbreiding woonzorgcentrum Meredal, Erpe-Mere, Vijverstraat 38, Oost-Vlaanderen

Programma van maatregelen bij Archeologienota : Uitbreiding woonzorgcentrum Meredal, Erpe-Mere, Vijverstraat 38, Oost-Vlaanderen Programma van maatregelen bij Archeologienota : Uitbreiding woonzorgcentrum Meredal, Erpe-Mere, Vijverstraat 38, Oost-Vlaanderen Robby Vervoort (red.) Freelance Senior Archeoloog Borgerhout, januari 2017

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein te Ekeren

Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein te Ekeren Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein te Ekeren Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 83 Het archeologisch vooronderzoek aan het Kristus Koningplein

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE-HEIST GEMEENTEPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE-HEIST GEMEENTEPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA KNOKKE-HEIST GEMEENTEPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Matthias Galloo Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Rozenstraat te Niel Annelies De Raymaeker Caroline Dockx

Archeologienota: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Rozenstraat te Niel Annelies De Raymaeker Caroline Dockx Archeologienota: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Rozenstraat te Niel Annelies De Raymaeker Caroline Dockx Kessel-Lo, Studiebureau Archeologie bvba Hoofdstuk 2 Programma van maatregelen 2.1 Administratieve

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIENOTA KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Gwendy WYNS Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Archeologienota Roeselare Klaproosstraat

Archeologienota Roeselare Klaproosstraat Archeologienota Programma van maatregelen Bert ACKE en Maarten BRACKE 11-4-2017 2 1. Gemotiveerd advies Het terrein te Roeselare, met een totale oppervlakte van 8664m², zal verkaveld worden en bevindt

Nadere informatie

Archeo(rapport!326!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Ervaert! te! Borgloon!

Archeo(rapport!326!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Ervaert! te! Borgloon! Archeo(rapport326 Het archeologisch vooronderzoek aan de Ervaert te Borgloon MichielSteenhoudt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport326 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologienota:! Bouw! van! een! woonzorgcentrum! aan! het! Betsveld!te!Landen!!

Archeologienota:! Bouw! van! een! woonzorgcentrum! aan! het! Betsveld!te!Landen!! Archeologienota: Bouw van een woonzorgcentrum aan het BetsveldteLanden Kessel&Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba StephanieCousin NickVanLiefferinge Archeologienota: Bouw van een woonzorgcentrum aan het

Nadere informatie

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan

Nadere informatie

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Buitensingel!te!Lommel!!

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Buitensingel!te!Lommel!! Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de BuitensingelteLommel AnneliesDeRaymaeker MarjoleinvanderWaa MaartenSmeets VanessaVanderGinst NickVanLiefferinge WouterYperman KesselGLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba

Nadere informatie

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Archeologienota: bouw van appartementen aan de KanunnikDavidlaanteLier StephanieCousin Kessel=Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Colofon Archeologienota:bouwvanappartementenaandeKanunnikDavidlaanteLier

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA LIER PAUL KRUGERSTRAAT PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA LIER PAUL KRUGERSTRAAT PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA LIER PAUL KRUGERSTRAAT 99-109 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN FODIO Turnhoutsebaan 277 B-2110 Wijnegem Marleen Arckens Jan De Beenhouwer 34 Inhoud 2. Programma van maatregelen... 35 2.1 GemoEveerd

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen)

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Projectcode: 2016I229 November 2016 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Matthias GALLOO Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770 INGELMUNSTER

Nadere informatie

Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen)

Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen) Koning Albert I-laan 293 (Brugge, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017F240 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archeo(rapport!343! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Paalsesteenweg!te! Beringen!

Archeo(rapport!343! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Paalsesteenweg!te! Beringen! Archeo(rapport343 HetarcheologischvooronderzoekaandePaalsesteenwegte Beringen Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba LiesbethMassagé&MaartenSmeets Archeo(rapport343 HetarcheologischvooronderzoekaandePaalsesteenwegte

Nadere informatie

Archeologienota:! de! bouw! van! een! stal! te! Groesaard! in! Poederlee!(gemeente!Lille)!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Archeologienota:! de! bouw! van! een! stal! te! Groesaard! in! Poederlee!(gemeente!Lille)!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Archeologienota: de bouw van een stal te Groesaard in Poederlee(gemeenteLille) NickVanLiefferinge StephanieCousin KesselCLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Colofon Archeologienota:DebouwvaneenstalteGroesaardinPoederlee(gemeenteLille)

Nadere informatie

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen)

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017C192 Maart-april 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) Veldstraat

Programma van maatregelen: Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) Veldstraat Programma van maatregelen: Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) Veldstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch

Nadere informatie

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven!

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven! Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut te Leuven Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba MaartenSmeets Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut

Nadere informatie

Archeo-rapport 128 Het archeologisch vooronderzoek aan de Beekboshoek te Waarloos Sophie Rooms, Ludo Fockedey & Maarten Smeets

Archeo-rapport 128 Het archeologisch vooronderzoek aan de Beekboshoek te Waarloos Sophie Rooms, Ludo Fockedey & Maarten Smeets Archeo-rapport 128 Het archeologisch vooronderzoek aan de Beekboshoek te Waarloos Sophie Rooms, Ludo Fockedey & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 128 Het archeologisch

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BORNEM INDUSTRIEWEG

ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BORNEM INDUSTRIEWEG ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BORNEM INDUSTRIEWEG A. DEVROE OKTOBER 2016 COLOFON Project Archeologienota Bornem, Industrieweg Opdrachtgever Bouwheer: Montea Industrielaan 27 bus 6 9320 Erembodegem

Nadere informatie

Archeo(rapport!273!! Het! archeologisch! bureauonderzoek! aan! de! Bocht! van! Merksem! !!! !!!! Maarten!Smeets!

Archeo(rapport!273!! Het! archeologisch! bureauonderzoek! aan! de! Bocht! van! Merksem! !!! !!!! Maarten!Smeets! Archeo(rapport273 Het archeologisch bureauonderzoek aan de Bocht van Merksem Google Maps 18/03/15 22:34 Afbeeldingen 2015 Aerodata International Surveys, Cnes/Spot Image, igitalglobe, Kaartgegevens 2015

Nadere informatie

Archeo-rapport 78 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gasthuishoeven te Mortsel

Archeo-rapport 78 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gasthuishoeven te Mortsel Archeo-rapport 78 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gasthuishoeven te Mortsel Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 78 Het archeologisch vooronderzoek aan de Gasthuishoeven

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Sarah DALLE en Birgit LEENKNEGT Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. MOERBEKE-WAAS FAZANTENLAAN (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. MOERBEKE-WAAS FAZANTENLAAN (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA MOERBEKE-WAAS FAZANTENLAAN (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Maarten BRACKE, Gwendy WYNS Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat

Nadere informatie

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)!

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)! Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte Muizen(gemeenteMechelen) StephanieCousin NickVanLiefferinge KesselBLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2016K460 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN LEUVEN - COSSMO J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, N. PIL, G. VERBEELEN & E. DIRIX JANUARI 2017 PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2016K460

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Hermansstraat te Werchter Annelies De Raymaeker

Archeologienota: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Hermansstraat te Werchter Annelies De Raymaeker Archeologienota: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Hermansstraat te Werchter Annelies De Raymaeker Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Hoofdstuk 2 Programma van maatregelen 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen Ruben Pieter Vergauwe LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: Eeklo Moeie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Muizen (Mechelen) - Spreeuwenhoek

Programma van maatregelen: Muizen (Mechelen) - Spreeuwenhoek Programma van maatregelen: Muizen (Mechelen) - Spreeuwenhoek Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot)

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E109 Nazareth 2017

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. WEVELGEM NIEUWSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. WEVELGEM NIEUWSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA WEVELGEM NIEUWSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Sarah DALLE Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770 INGELMUNSTER

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. ZOTTEGEM LEEUWERGEMSTRAAT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. ZOTTEGEM LEEUWERGEMSTRAAT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA ZOTTEGEM LEEUWERGEMSTRAAT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Daphné VERAART, Sadi MARÉCHAL Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770 INGELMUNSTER Afdeling

Nadere informatie