Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archeo(rapport!247!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!Onze(Lieve(Vrouwkerk!te! Lieferinge!"

Transcriptie

1 Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte Lieferinge VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba

2

3 Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(Vrouwkerkte Lieferinge VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba

4

5 Colofon Archeo(rapport247 HetarcheologischonderzoekindeOnze(Lieve(VrouwkerkteLieferinge Opdrachtgever: KerkfabriekOLVLichtmiskerkLieferinge DenysNV Projectleiding: MaartenSmeets Leidinggevendarcheoloog: VanessaVanderGinst Auteurs: VanessaVanderGinst MaartenSmeets Foto sentekeningen: StudiebureauArcheologiebvba(tenzijandersvermeld) Opalleteksten,foto sentekeningengeldteenauteursrecht.zondervoorafgaandelijkeschriftelijke toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, fotokopie,microfilmofopwelkeanderewijzeook. D/2014/12.825/49 StudiebureauArcheologiebvba JozefWautersstraat6 3010KesselVLo tel:0474/ fax:016/ ,StudiebureauArcheologiebvba

6

7 Administratievefiche Administratievegegevens Opdrachtgever KerkfabriekOLVLichtmiskerkLieferinge Lieferingeplaats1,Ninove Uitvoerder Studiebureauarcheologiebvba Vergunningshouder VanessaVanderGinst Beheerenplaatsopgravingsgegevens Deze gegevens werden na het onderzoek overgemaaktaandeopdrachtgever. Beheerenplaatsvondstenenstalen Devondstenenstalenwerdennahetonderzoek overgemaaktaandeopdrachtgever. Projectcode 2014/261 Vindplaatsnaam OnzeVLieveVVrouwkerk Locatie OostVVlaanderen,Ninove,Lieferingeplaats Kadasternummers Afdeling:6,Sectie:A,perceelsnummers:157a Lambertcoördinaat ; ; Lambertcoördinaat ; ; Lambertcoördinaat ; ; Lambertcoördinaat ; ; Kadasterplan Ziefig.1.2 Topografischplan Ziefig.1.1 Begindatumveldwerk 7juli2014 Einddatumveldwerk 3september2014 Onderzoeksopdracht VerwijzingBijzonderevoorwaarden Zie bijzondere voorwaarden bij de vergunning vooreenarcheologischeopgraving:onzevlievev VrouwkerkteLieferinge Archeologischeverwachtingen De ondergrond van een kerk bevat in potentie sporenvanouderefasen. Wetenschappelijkevraagstellingen V Indien er menselijke resten worden aangetroffen: welke aanwijzingen zijn er in verbandmetdeverspreidingendedensiteitvan begravingen binnen de kerk? Op welke diepte bevinden de resten zich? Wat is de bewaringstoestandvanhetskeletmateriaal? V Zijnersporenoflagenaangetroffendiemeer duidelijkheidgevenoverdebouwvandekerk? Zoja,welke? V Zijn er resten van oudere kerkfasen aangetroffen? Uit welke periode dateren deze en kunnen ze gelinkt worden aan een gekende kerkfase? V Zijn er archeologische sporen aangetroffen ouder dan de kerk? Wat is hun datering en interpretatie? Is er een relatie met de latere

8 Aardvandebedreiging Randvoorwaarden religieuzesite? Aanlegvloerverwarming Zie bijzondere voorwaarden bij de vergunning vooreenarcheologischeopgraving:onzevlievev VrouwkerkteLieferinge

9 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Inhoudstafel Inhoudstafel p.1 Hoofdstuk1 Algemeneinleidingensitueringvanhetproject p.3 1.1Inleiding p.3 1.2Beschrijvingvandevindplaats p.3 1.3Fysiografie p Lokaletopografieenhydrografie p Bodemeenhedenronddesiteenhuneigenschappen p.6 1.4Archeologischevoorkennis p.6 1.5Onderzoeksopdracht p.9 Hoofdstuk2 Werkwijzeenopgravingsstrategie p.11 Hoofdstuk3 Resultatenvanhetsporenbestand p.13 Hoofdstuk4 Besluit p.19 Bijlagen p.21 1

10 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge 2

11 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Hoofdstuk1 Algemeneinleidingensitueringvanhetproject 1.1Inleiding Naaraanleidingvandeaanlegvaneenvloerverwarminginde OnzeVLieveVVrouwkerk telieferinge werd door Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving van de bedreigde zones opgelegd (2014/261). Het onderzoek werd door hoofdaannemer Denys NV aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd.hetterreinwerkwerdgefaseerduitgevoerdtussen7julien3september Beschrijvingvandevindplaats DeparochiekerkOnzeVLieveVVrouwligtinhetnoordwestenvandeLieferingeplaats (fig.1.1 en fig. 1.2).Binnendearcheoregio s(fig.1.3)ishetprojectgebiedgesitueerdinde(zand)leemstreek. Fig.1.1:Topografischekaartmetaanduidingvanhetprojectgebied

12 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.1.2:Kadasterkaartmetaanduidingvanhetprojectgebied 2. Fig.1.3:SitueringvanhetprojectgebiedbinnendeverschillendeVlaamsearcheoregio s

13 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge 1.3Fysiografie 1.3.1Lokaletopografieenhydrografie Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte tussen 29 en 32 m TAW. Het oppervlak helt naar het zuidoosten toe (fig. 1.4). Ten noorden van de kerk ligt de Wolfputbeek; ten zuiden de Papenmeersbeek(fig.1.5).BeidebekenbehorentothetDenderbekken. Fig.1.4:Lengteprofielvanhetoppervlakendehellinginhetprojectgebied 4. 4 ProjectieviaGoogleEarth. 5

14 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.1.5:Topografieenhydrografierondhetaangeduideonderzoeksgebied Bodemeenhedenronddesiteenhuneigenschappen Hetprojectgebiedligtineenbebouwdezone(OB)enisbijgevolgnietgekarteerd(fig.1.6). Indebuurtvanhetprojectgebiedkomenleembodemsvoor:eennatteleembodemzonderprofiel (Aep),eenmatigdrogeleembodemzonderprofiel(Acp),eenuiterstnatteleembodemzonderprofiel (Agp);eendrogeleembodemzonderprofiel(Abp)eneendrogeleembodemzonderprofiel(Abp(c)). 1.4Archeologischevoorkennis Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.7) zijn in de directe omgeving van het projectgebiedenkelegekendearcheologischevindplaatsengeregistreerd. DelocatieCAI30675iseenlaatmiddeleeuwsesitemetwalgracht.Verderzijnerindebuurtenkele losse vondsten geregistreerd: op locatie CAI is een kling en aardewerk en mogelijk bouwmateriaalgevonden;opcai152695eenspitsenwitbakkend,gladwandigaardewerkenopcai eenafslag. Op de Ferrariskaart (1771V1778) (fig. 1.8) is de OnzeVLieveVVrouwkerk weergegeven als een kruisvormigekerkbinneneenrond,ommuurdkerkhof. OpdeAtlasderBuurtwegen(fig.1.9)staateenwellichtdriebeukigekerkafgebeeldmeteenondiep transept,eenrechthoekigkooreneenkapelindezuidokselvanhetkoorenhettransept

15 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.1.6:Overzichtvanhetbodemlandschapmetaanduidingvanhetonderzoeksgebied 6. Fig.1.7:UittrekseluitdeCAImetsitueringvanhetprojectgebied

16 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.1.8:UittrekseluitdeFerrariskaartrondhetprojectgebied 8. Fig.1.9:UittrekseluitdeAtlasderBuurtwegenrondhetprojectgebied

17 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Lieferinge zou in 1126 voor het eerst vermeld zijn als Leffrengem en in 1215 als Lifrengem 10. LieferingewasoorspronkelijkbeheerddoordeGravenvanVlaanderenendaarnadoorhetcollegiaal kapittelvankamerijk 11.Inhetmiddenvande14 de eeuwwerdhetafgestaanalsleenaanhetgeslacht vanmassemen.vervolgensveranderdehetenkelekerenvaneigenaar. De OnzeVLieveVVrouwkerk is beschermd als monument sinds 28 januari De dorpskom van Lieferingeissinds1981beschermdalsdorpsgezicht. DehuidigeparochiekerkvanOnzeVLieveVVrouwissamengestelduitdiversevolumesenisomringd dooreenommuurdkerkhof. Deplattegrondtoonteenvierkantewesttorenmethalfrondenoordelijketraptoren,eendriebeukig schipvandrietraveeën,eenlichtuitspringendtransepteneenkoormettweerechtetraveeënmet eenvlakkekoorsluitingendaarachtereensacristievantweetraveeëneneenzuidsacristieindeoksel vandedwarsarmenhetkoor 13. DekernvandekerkzouvroegVgotischzijnmeteenbewaardewestgevelenwesttoren,eentransept, hetkoor en dezuidsacristie 14. Deoostsacristie dateertuitde tweede helft van de 17 de eeuw. Het schip werd verbouwd in de tweede helft van de 18 de eeuw. Mogelijk gebeurde dit samen met de verbouwingvandeoostsacristievan1775,hetjaartalaangebrachtondebovendorpelvandedeurin denoordgevel.deoudstedelenvandekerkzijnopgetrokkeninnatuursteen(breuksteenbouw),met zandsteen in de oostsacristie. Het schip is gebouwd met baksteen op een zandstenen plint met gebruik van arduin. Het heeft een leien zadeldak. De westgevel met de ingebouwde westtoren vertoonteenovergangvanbreuksteenbouwnaareengroterenregelmatigerzandstenenparement. 1.5Onderzoeksopdracht Hetdoelvandezeopgravingisdearcheologischrelevanterestenteregistrerenalvorenszevernield worden.hierbijmoetenminimaalvolgendeonderzoeksvragenbeantwoordworden: VIndienermenselijkerestenwordenaangetroffen:welkeaanwijzingenzijnerinverbandmet deverspreidingendedensiteitvanbegravingenbinnendekerk?opwelkedieptebevinden derestenzich?watisdebewaringstoestandvanhetskeletmateriaal? V Zijn er sporen of lagen aangetroffen die meer duidelijkheid geven over de bouw van de kerk?zoja,welke? V Zijn er resten van oudere kerkfasen aangetroffen? Uit welke periode dateren deze en kunnenzegelinktwordenaaneengekendekerkfase? V Zijn er archeologische sporen aangetroffen ouder dan de kerk? Wat is hun datering en interpretatie?isereenrelatiemetdelaterereligieuzesite?

18 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge 10

19 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Hoofdstuk2 Werkwijzeenopgravingsstrategie In het kader van de aanleg van een vloerverwarming dienden 6 putten (ca. 2,30 x 1,30 m) uitgegraventeworden,4symmetrischt.o.v.elkaaropdeovergangvanzijbeuknaarschipen2inhet koor (fig. 2.1 en fig. 2.2). Daarnaast dienden deze putten onderling ook met een smalle sleuf verbondentewordenvoordeplaatsingvanleidingen. Initieel moest het vlak in de putten en in de verbindingssleuven slechts tot op 30 cm onder het maaivelduitgegraventeworden.ineenlaterefasewerdbeslistomenkelindeputtenbijkomend15 cmteverdiepeninfunctievandeplaatsingvandeverwarmingselementenenomeenextrasleufte graveninhetkoor(werkput9).bijdezelatereuitgravingwerdindebeideputteninhetkooraande westzijde de resten van een grafkelder vrij gelegd. Om deze in situ te bewaren, werd de put iets meernaarhetoostentoeuitgebreid. Indeputtenwerdentweevlakkenaangelegd,namelijkopV30cmenopV45cmonderhethuidige vloerniveau. Op sommige plaatsen werd tijdens het verdiepen beperkt een tussenvlakje opgeschoond en gefotografeerd omdat een aanwezig vloerniveau (S 5) plaatselijk dikker bewaard bleekzoalsindemeestoostelijkenvzvgeoriënteerdesleufinhetschipofomeenlemenvloerniveau (S21)inhetvlakteregistrerenindeNVZVgeoriënteerdesleuftenoostenvanwerkput5en6. Alle vlakken en profielen werden opgeschoond en geregistreerd. De sleuven en sporen werden digitaaltopografischingemeten.aangezienerbuitendebruineleemlagens7ens22geensporen werden aangetroffen op het eerste aangelegde vlak in de putten, werd enkel het tweede vlak weergegevenophetplan. Hetvloerniveauinmortel(S5)werdbemonsterd. Fig.2.1:Deuitgravinginhetzuidenvanhetschip. 11

20 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.2.2:Planvandekerkmetaanduidingvandegegravenwerkputtenensleuven. 12

21 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Hoofdstuk3 Resultatenvanhetsporenbestand Inde4aangelegdeputteninhetkerkschipenindeuitgegravensleuventussendezeputteninhet schip werd in het profiel van de uitgegraven 45 cm onder de huidige vloer vrijwel dezelfde bodemopbouwgeregistreerd(fig.3.1). Onder de huidige vloer (S 1) bevond zich een laagje donkergeel zand (S 2) van ca. 5 cm, met daarondereenlaagjegroengrijzezandleem(s3),eenlaagbruinezandleem(s4)eneenvloerniveau indevormvaneenlichtgrijsgelekalkmortellaag(s5). Onderditvloerniveaulageenlaagbruingrijzezandleemmetgrijzemortelbrokken(S6)entenslotte eenlaagbruinezandleem(s7).onderdezelaags7werdbijhetverdiepenindetweedefasenog eenvasterelaaglichtbruinvdonkergelezandleemaangetroffen(s23). BijhetverdiepenindetweedefasewerdopdeovergangvanlaagS7naarS23inwerkput1drie schervenvaneendoorboordesteelvaneensteelpaningrijsaardewerkeneenwandscherfingrijs aardewerkgevonden. Hetca.2cmdikkevloerniveauS5bevondzichopca.12cmonderdehuidigekerkvloerenbestond uit een laag gele tot grijze kalkmortel. De onderliggende laag S 6 was niet overal aanwezig. De samenstellingvandezelaagvarieerdeookvanzandleemmetgrijzemorteltoteenmeermortelrijke laag.dezelaagismogelijkteinterpreterenalseenegalisatielaagonderdemortellaag. IndemeestoostelijkeNVZVgeoriënteerdesleufinhetschip(tussendewerkputten3en4)konden tegelafdrukken(28x28cm)inruitpatroonwordenopgemerktindemortellaag.(s5)(fig.3.2).op andereplaatsenwarendezeafdrukkennietbewaardofnietaanwezig.opdeovergangvanhetschip naarhetkoorbleefindezemortellaageenfragmentvaneentegelinnatuursteenbewaard. Fig.3.1:Debodemopbouwinhetzuidprofielindezuidoostputinhetschip(WP4). 13

22 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.3.2:DetegelafdrukkenindemortellaagS5. Hetvloerniveaulagoverentegendefunderingenvandezuilen(S9)enpijlers(S10)inhetschipen vandepijlersopdeovergangtussenschipenkoor(s15). Onderdehuidigezuileninhetschipenop10,5cmonderdehuidigevloerbevondenzichvierkante (1,10x1,10m)funderingen(S9),opgebouwduitblokkengekaptenatuursteen(fig.3.3).Onderde pijlersaandewestzijdevanhetschipbevondzicheengelijkaardigemaarbrederefundering(s10) (fig.3.4).opca.40tot45cmonderhethuidigevloerniveauwerdhetverstekvandefunderingen aangetroffen.aandeoostzijdevanwerkput2werddeinsteek(s25)vanhetverstekgevonden.deze gaatdoordeondersteaangetroffenzandleemlaags23. Defunderingvandepijlers(S15)opdeovergangvankoorenschipbestaatuitrechthoekigegekapte blokken natuursteen. In de fundering van de noordelijke pijler werd eveneens baksteen aangetroffen. In de werkputten 5 en 6 in het koor werd de oostmuur en een gedeelte van het gewelf van een grafkelderaangetroffen(fig.3.5en3.6).hetbetrefteen0,25mbrede,nvzvgeoriënteerdebakstenen (23,5 x 11 x 5,5 cm) muur en een bakstenen gewelf. In de NVZVgeoriënteerde smalle sleuf op de overgang van koor naar schip werd allicht eveneens een deel van deze grafkelder gevonden. De groottevandegrafkelderzoualdusminimaal3,8bij2,7mbedragen. Inhetkoor,tenoostenvandefundering(S15)vandepijlersopdeovergangvankoorenschip,was debodemopbouwinhetprofielnagenoegidentiekaandezeinhetschip.ookhierbevondzicheen vloerniveau in de vorm van een dunne mortellaag (S 18) op 15 cm onder de huidige vloer. Hoogstwaarschijnlijkbetrefthetdezelfdevloerlaagalsinhetschip(S5). Het vloerniveau S 18 lijkt halverwege het koor te stoppen (fig. 3.7). Ten oosten van en onder de plaatswaarvloers18stopt,werdeenlagergelegenlemenvloerniveau(s21)aangetroffenopeen dieptetussen18cminhetoostenenzakkendtot32cmonderdevloerinhetwesten. 14

23 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Hetvloerniveaukonbeperktinhetvlakwordenvrijgelegdbijdeverbredingvandewerkputten5en 6 naar het oosten toe. Lokaal lijkt de vloer verbrand te zijn. De vloer wordt verstoord door de aanwezigheidvandebakstenengrafkelder. De relatie tussen vloer S 21 en de oostmuur van het koor (S 16) is niet vast te stellen door een verstoring. De oostmuur van het koor (S 16) is opgebouwd uit een parement van gekapte natuurstenenblokkenmeteenvullingvanbrokkennatuursteenenbruinrozekalkzandmortel. Mogelijkwerdhetlemenvloerniveau(S21)ookgevondenindeOVWVgeoriënteerdesleuf(werkput 9)inhetkoortegendenoordmuur(S27)vanhetkooraan.Tegendezenoordmuur,opgebouwdmet blokkennatuursteenwerdeenpleisterlaag(s28)opgemerktdiestratigrafischondervloers18zaten totopeendieptevanv26cmonderdehuidigevloerreikt(fig.3.8). In werkput 6 ten oosten van de grafkelder en stratigrafisch onder vloerniveau S 21, werd een rechthoekigspoormetafgerondehoekgedeeltelijkindeputaangetroffen(s30).devullingbevatte vrijveelhoutskoolenverbrandeleem.opbasisvandevormvanhetspoorendeoriëntatieervan(ov W)lijkthetmogelijkomeengraftegaan.Dediffuseaflijninganderzijdslijktdezeinterpretatieeerder tegentespreken.aangeziendevereistedieptebereiktwas,werdditspoornietnaderonderzocht. Aandeoostzijdevandesleuflangsdenoordmuurvanhetkoor(werkput9)werdeenfundering(S 29)gevondenindevormvanslordiggemetseldebakstenenmeteenhardelichtgrijzekalkmortel.Op basisvandegeringeafmetingenvandesleufishetmoeilijkomdezeteduiden. Desleufindesacristieleverdegeensporenopenbleekgevuldmeteenzeerpuinigelaag(S13). Fig.3.3:Funderingonderhuidigezuil. 15

24 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.3.4:Zuidwestpijler. Fig.3.5:Debakstenenmuurvandegrafkelder. 16

25 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.3.6:Degrafkelderinwerkput5. Fig.3.7:DelemenvloerS21(links)endestratigrafischrecenteremortelvloerS18(rechts). 17

26 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Fig.3.8:Restenvanpleister(S28)tegendenoordmuurvanhetkoor(S27)enondervloerniveauS18 (geel). 18

27 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Hoofdstuk4 Besluit Conformart.4 2vanhetDecreethoudendeBeschermingvanhetArcheologischPatrimoniumvan 30juni1993(B.S ),gewijzigdbijdecreetvan18mei1999(B.S ),28februari 2003 (B.S ), 10 maart 2006 (B.S ), 27 maart 2009 (B.S ) en 18 november2011(b.s )zijndeeigenaarendegebruikerertoegehoudendearcheologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadigingenvernielingtebehoeden. InhetkadervandeaanlegvaneenvloerverwarmingindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferingewerd dooronroerenderfgoedeenarcheologischeopgravingvandebedreigdezonesopgelegd(2014/261). HetonderzoekwerddoorhoofdaannemerDenysaanStudiebureauArcheologiebvbatoevertrouwd. Hetterreinwerkwerdgefaseerduitgevoerdtussen7julien3september2014. In de 45 cm die afgegraven werd in de 6 putten en de 30 cm in de verbindingssleuven werd een oudervloerniveau(s5inhetschipens18inhetkoor)aangetroffenindevormvaneenzeerdunne mortellaagmetplaatselijkeenietsdikkereopbouwmetbewaardetegelafdrukken.devloerlagtegen defunderingvandehuidigezuilenaangesmeerd.hetniveauvandehuidigekerkvloerligtca.12cm hoger dan dit oudere vloerniveau. In het oosten van het koor werd nog een tweede lemen vloerniveau(s21)gevonden,datstratigrafischouderisdandemortellaag(s5inhetschip,s18in hetkoor). Tussendehuidigezuileninhetkerkschipwerdengeenkettingmurenaangetroffen.Mogelijkbetrof het een oorspronkelijk reeds driebeukige kerk met een zeer ondiep transept en een rechthoekig koor.desacristieinhetoostenenindezuidokselvantranseptenkoorzijnwellichtlaterbijgebouwd. Inhetkoorwerdeenbakstenengrafkeldergedeeltelijkblootgelegd. Bijhetarcheologischonderzoekmoetenminimaalvolgendeonderzoeksvragenbeantwoordworden: Indien& er& menselijke& resten& worden& aangetroffen:& welke& aanwijzingen& zijn& er& in& verband& met& de& verspreiding& en& de& densiteit& van& begravingen& binnen& de& kerk?& Op& welke& diepte& bevinden& de& resten& zich?&wat&is&de&bewaringstoestand&van&het&skeletmateriaal?& Erwerdengeenmenselijkeresteninsituaangetroffen.& Zijn&er&sporen&of&lagen&aangetroffen&die&meer&duidelijkheid&geven&over&de&bouw&van&de&kerk?&Zo&ja,& welke?& Indebeperkteoppervlaktediezeerondiepuitgegravenwerd,zijngeensporenoflagenaangetroffen die meer duidelijkheid geven over de bouw van de kerk. Wel werden 2 oudere vloerniveaus aangetroffen. Zijn& er& resten& van& oudere& kerkfasen& aangetroffen?& Uit& welke& periode& dateren& deze& en& kunnen& ze& gelinkt&worden&aan&een&gekende&kerkfase?& Erzijnenkeltweeouderevloerniveausaangetroffen.Inde45cmdieafgegravenwerdinde6putten ende30cmindeverbindingssleuvenwerdeenoudervloerniveauaangetroffenindevormvaneen zeer dunne mortellaag met plaatselijk een iets dikkere opbouwmetbewaardetegelafdrukken.de vloerlagtegendefunderingvandehuidigezuilenaangesmeerd.hetniveauvandehuidigekerkvloer ligtca.12cmhogerdanditouderevloerniveau.inhetoostenvanhetkoorwerdnogeentweede lemenvloerniveau(s21)gevonden,datstratigrafischouderisdandemortellaag(s5inhetschip,s 18inhetkoor). 19

28 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Zijn&er&archeologische&sporen&aangetroffen&ouder&dan&de&kerk?&Wat&is&hun&datering&en&interpretatie?& Is&er&een&relatie&met&de&latere&religieuze&site? Erwerdengeensporenaangetroffendieouderzijndandekerk. HetofficieelvrijgevenvanhetterreingebeurtdoorOnroerendErfgoed. Ondankshetvrijgevenvanhetterreinblijvendealgemenebepalingendievoorzienzijnin: Vhetdecreetvan30juni1993houdendebeschermingvanhetarcheologischpatrimonium, gewijzigdbijdedecretenvan18mei1999,28februari2003,10maart2006,27maart2009 en18november2011(bs , , , en ) VenhetbesluitvandeVlaamseregeringvan20april1994totuitvoeringvanhetdecreetvan 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 december2009,1april2011en10juni2011 van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondstentijdenshetverdereverloopvandewerken. 20

29 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge Bijlagen 21

30 HetarcheologischonderzoekindeOnzeVLieveVVrouwkerkteLieferinge 22

!! Archeo(rapport!255!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Coenenstraat! te! Steenokkerzeel!!

!! Archeo(rapport!255!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Coenenstraat! te! Steenokkerzeel!! Archeo(rapport255 Het archeologisch vooronderzoek aan de Coenenstraat te Steenokkerzeel AnneliesDeRaymaeker,MichielSteenhoudt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport255

Nadere informatie

Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem!

Archeo(rapport!312!!! De! archeologische! opgraving! aan! de! Rechtestraat! 7! te! Dilsen(Stokkem! Archeo(rapport312 De archeologische opgraving aan de Rechtestraat 7 te Dilsen(Stokkem VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport312 De archeologische opgraving

Nadere informatie

!!!! Archeo(rapport!216! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!tervuren!!

!!!! Archeo(rapport!216! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!tervuren!! Archeo(rapport216 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg tetervuren VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport216 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg

Nadere informatie

Archeo(rapport!231!! Het! archeologisch! booronderzoek! aan! het! Heilig(Hart! College!te!Maasmechelen!

Archeo(rapport!231!! Het! archeologisch! booronderzoek! aan! het! Heilig(Hart! College!te!Maasmechelen! Archeo(rapport231 Het archeologisch booronderzoek aan het Heilig(Hart CollegeteMaasmechelen Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba WouterYperman&MaartenSmeets Archeo(rapport231 Het archeologisch booronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven!

Archeo(rapport!332!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! het! Paridaensinstituut! te! Leuven! Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut te Leuven Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba MaartenSmeets Archeo(rapport332 Het archeologisch onderzoek in het Paridaensinstituut

Nadere informatie

Archeo(rapport!227!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Bergensesteenweg! te!halle!

Archeo(rapport!227!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Bergensesteenweg! te!halle! Archeo(rapport227 HetarcheologischvooronderzoekaandeBergensesteenweg tehalle VanessaVanderGinst,AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport227 HetarcheologischvooronderzoekaandeBergensesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren

Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de Hazelereik te Tongeren Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 171 Het archeologisch vooronderzoek aan de

Nadere informatie

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein

Nadere informatie

Archeo(rapport!297!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Vekestraat! te! Antwerpen!

Archeo(rapport!297!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Vekestraat! te! Antwerpen! Archeo(rapport297 Het archeologisch onderzoek aan de Vekestraat te Antwerpen VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport297 Het archeologisch onderzoek aan

Nadere informatie

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

Archeo(rapport!343! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Paalsesteenweg!te! Beringen!

Archeo(rapport!343! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Paalsesteenweg!te! Beringen! Archeo(rapport343 HetarcheologischvooronderzoekaandePaalsesteenwegte Beringen Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba LiesbethMassagé&MaartenSmeets Archeo(rapport343 HetarcheologischvooronderzoekaandePaalsesteenwegte

Nadere informatie

Archeo(rapport!281!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Daalbroekstraat!te! Rekem!(Lanaken)!

Archeo(rapport!281!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Daalbroekstraat!te! Rekem!(Lanaken)! Archeo(rapport281 HetarcheologischvooronderzoekaandeDaalbroekstraatte Rekem(Lanaken) NickVanLiefferinge&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport281 HetarcheologischvooronderzoekaandeDaalbroekstraatte

Nadere informatie

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Nadere informatie

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Nadere informatie

Archeo(rapport!315!! Het!archeologisch!onderzoek!aan!de!Kasteelhoeve!te!Linden!

Archeo(rapport!315!! Het!archeologisch!onderzoek!aan!de!Kasteelhoeve!te!Linden! Archeo(rapport315 HetarcheologischonderzoekaandeKasteelhoeveteLinden Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba JeroenVerrijckt&MaartenSmeets Archeo(rapport315 HetarcheologischonderzoekaandeKasteelhoeveteLinden

Nadere informatie

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo(rapport!288!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!mechelen!

Archeo(rapport!288!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg! te!mechelen! Archeo(rapport288 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg temechelen AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport288 HetarcheologischvooronderzoekaandeLeuvensesteenweg

Nadere informatie

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat! Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!246!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!watermolen!van!de!abdij! van!herkenrode!

Archeo(rapport!246!! Het!archeologisch!onderzoek!in!de!watermolen!van!de!abdij! van!herkenrode! Archeo(rapport246 Hetarcheologischonderzoekindewatermolenvandeabdij vanherkenrode Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba MaartenSmeets Archeo(rapport246 Hetarcheologischonderzoekindewatermolenvandeabdij

Nadere informatie

Archeo(rapport!249!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Bakkerijweg! te! Peulis!

Archeo(rapport!249!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Bakkerijweg! te! Peulis! Archeo(rapport249 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bakkerijweg te Peulis Kessel(Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba RonBakx&MaartenSmeets Archeo(rapport249 Het archeologisch vooronderzoek aan de

Nadere informatie

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te

Nadere informatie

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het

Nadere informatie

Archeologienota:! Bouw! van! een! woonzorgcentrum! aan! het! Betsveld!te!Landen!!

Archeologienota:! Bouw! van! een! woonzorgcentrum! aan! het! Betsveld!te!Landen!! Archeologienota: Bouw van een woonzorgcentrum aan het BetsveldteLanden Kessel&Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba StephanieCousin NickVanLiefferinge Archeologienota: Bouw van een woonzorgcentrum aan het

Nadere informatie

Archeo(rapport!316!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! Aan! De! Ratte! te! Oostakker!

Archeo(rapport!316!!! Het! archeologisch! vooronderzoek! Aan! De! Ratte! te! Oostakker! Archeo(rapport316 Het archeologisch vooronderzoek Aan De Ratte te Oostakker VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport316 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Nadere informatie

Archeo(rapport!338!!! Het! bodemkundig! vooronderzoek! op! de! nationale! luchthaven!te!zaventem!

Archeo(rapport!338!!! Het! bodemkundig! vooronderzoek! op! de! nationale! luchthaven!te!zaventem! Archeo(rapport338 Het bodemkundig vooronderzoek op de nationale luchthaventezaventem LudoFockedey,WouterYperman&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport338338 Het bodemkundig

Nadere informatie

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo(rapport!341!!! De!archeologische!opgraving!aan!de!Caesarlaan!!te!Tongeren!

Archeo(rapport!341!!! De!archeologische!opgraving!aan!de!Caesarlaan!!te!Tongeren! Archeo(rapport341 DearcheologischeopgravingaandeCaesarlaanteTongeren VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport341 DearcheologischeopgravingaandeCaesarlaanteTongeren

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeo(rapport!335!! De!archeologische!begeleiding!bij!de!rioleringswerken!in!de! abdij!van!park!te!heverlee!

Archeo(rapport!335!! De!archeologische!begeleiding!bij!de!rioleringswerken!in!de! abdij!van!park!te!heverlee! Archeo(rapport335 Dearcheologischebegeleidingbijderioleringswerkeninde abdijvanparkteheverlee Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba MaartenSmeets Archeo(rapport335 Dearcheologischebegeleidingbijderioleringswerkeninde

Nadere informatie

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Buitensingel!te!Lommel!!

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Buitensingel!te!Lommel!! Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de BuitensingelteLommel AnneliesDeRaymaeker MarjoleinvanderWaa MaartenSmeets VanessaVanderGinst NickVanLiefferinge WouterYperman KesselGLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba

Nadere informatie

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs

Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling Den Brand te Puurs Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 10 Archeologisch vooronderzoek in het kader

Nadere informatie

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)!

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)! Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte Muizen(gemeenteMechelen) StephanieCousin NickVanLiefferinge KesselBLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte

Nadere informatie

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Archeologienota: bouw van appartementen aan de KanunnikDavidlaanteLier StephanieCousin Kessel=Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Colofon Archeologienota:bouwvanappartementenaandeKanunnikDavidlaanteLier

Nadere informatie

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo,

Nadere informatie

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver

Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 37 Het archeologische vooronderzoek aan de Dreefvelden

Nadere informatie

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Leefschool!De!Grasmus!te!Leuven!

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Leefschool!De!Grasmus!te!Leuven! Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de LeefschoolDeGrasmusteLeuven LauraneDupont MaartenSmeets VanessaVanderGinst WouterYperman KesselBLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeologienota:

Nadere informatie

Archeologienota:! de! bouw! van! een! stal! te! Groesaard! in! Poederlee!(gemeente!Lille)!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Archeologienota:! de! bouw! van! een! stal! te! Groesaard! in! Poederlee!(gemeente!Lille)!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Archeologienota: de bouw van een stal te Groesaard in Poederlee(gemeenteLille) NickVanLiefferinge StephanieCousin KesselCLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Colofon Archeologienota:DebouwvaneenstalteGroesaardinPoederlee(gemeenteLille)

Nadere informatie

Archeo(rapport!357!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Brusselsesteenweg! te!tervuren!

Archeo(rapport!357!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Brusselsesteenweg! te!tervuren! Archeo(rapport357 HetarcheologischvooronderzoekaandeBrusselsesteenweg tetervuren VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,206 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport357 HetarcheologischvooronderzoekaandeBrusselsesteenweg

Nadere informatie

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Campus!Sint:Jan!te!Genk!

Archeologienota:! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Campus!Sint:Jan!te!Genk! Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de CampusSint:JanteGenk MaartenSmeets AnneliesDeRaymaeker VanessaVanderGinst NickVanLiefferinge MarjoleinvanderWaa JeroenVerrijckt WouterYperman Kessel:Lo,2016

Nadere informatie

Archeo(rapport!351! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Mechelsesteenweg! te!heist(op(den(berg!

Archeo(rapport!351! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Mechelsesteenweg! te!heist(op(den(berg! Archeo(rapport351 HetarcheologischvooronderzoekaandeMechelsesteenweg teheist(op(den(berg MarjoleinvanderWaa&MaartenSmeets Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport351 HetarcheologischvooronderzoekaandeMechelsesteenweg

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek aan het Albertkanaal te Hasselt Wouter Yperman Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman

Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Wouter Yperman Archeologienota met beperkte samenstelling : Het archeologisch bureauonderzoek van het windmolenpark te Geel-West Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota met beperkte samenstelling:

Nadere informatie

Archeo(rapport!360!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Wijnpersstraat! 10! te! Leuven!

Archeo(rapport!360!! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Wijnpersstraat! 10! te! Leuven! Archeo(rapport360 Het archeologisch onderzoek aan de Wijnpersstraat 10 te Leuven MichielSteenhoudt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport360 Het archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals!

Archeo(rapport!296!!! Het! archeologisch! onderzoek! in! de! pastorij! van! het! begijnhof!te!herentals! Archeo(rapport296 Het archeologisch onderzoek in de pastorij van het begijnhofteherentals VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport296 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het

Nadere informatie

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen)

Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Karel Steverlyncklaan (Ieper, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017A284 Maart 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archeo(rapport!273!! Het! archeologisch! bureauonderzoek! aan! de! Bocht! van! Merksem! !!! !!!! Maarten!Smeets!

Archeo(rapport!273!! Het! archeologisch! bureauonderzoek! aan! de! Bocht! van! Merksem! !!! !!!! Maarten!Smeets! Archeo(rapport273 Het archeologisch bureauonderzoek aan de Bocht van Merksem Google Maps 18/03/15 22:34 Afbeeldingen 2015 Aerodata International Surveys, Cnes/Spot Image, igitalglobe, Kaartgegevens 2015

Nadere informatie

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele!

Archeo(rapport!303!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Molenstraat! te! Mazenzele! Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek aan de Molenstraat te Mazenzele VanessaVanderGinst&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport303 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologienota:!De!herinrichting!van!de!Liersebaan!en!het! afrittencomplex!e313!te!zandhoven!

Archeologienota:!De!herinrichting!van!de!Liersebaan!en!het! afrittencomplex!e313!te!zandhoven! Archeologienota:DeherinrichtingvandeLiersebaanenhet afrittencomplexe313tezandhoven KesselKLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba AnneliesDeRaymaeker MaartenSmeets VanessaVanderGinst NickVanLiefferinge JeroenVerrijckt

Nadere informatie

Genenbosstraat te Lummen

Genenbosstraat te Lummen Archeologienota: De geplande Genenbosstraat te Lummen verkaveling aan de Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: De geplande verkaveling aan de Genenbosstraat te Lummen Tienen, 2017

Nadere informatie

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman

Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Wouter Yperman Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de Kerkstraat te Heusden-Zolder Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota light: Het archeologisch bureauonderzoek van de

Nadere informatie

IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE

IOURNEE ''ARCHEOLOGIE ROMAINE IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE t CONFERENCE AN NU ELLE BELGE D t ARCHEOLOGIE ROMAINE ', RO INENDAG. ' JAARLIJKS BELGISCH CONGRES VOOR ROMEINSE ARCHEOLOGIE NAMUR -04-007 NAMEN I l RÉGION WALLONNE JOURNÉE

Nadere informatie

RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26

RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26 ARCHEOLOGIENOTA ANTWERPEN NIEUWE WESTWEG 2017 BUREAUONDERZOEK ERFPUNT CEL ONDERZOEK RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26 RAPPORTEN VAN ERFPUNT CEL ONDERZOEK 26 OPDRACHTGEVER Handico International NV,

Nadere informatie

Archeo-rapport 155 De archeologische begeleiding in de OLV-kerk te Sint- Truiden

Archeo-rapport 155 De archeologische begeleiding in de OLV-kerk te Sint- Truiden Archeo-rapport 155 De archeologische begeleiding in de OLV-kerk te Sint- Truiden Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 155 De archeologische begeleiding in de OLV-kerk

Nadere informatie

Archeo(rapport!352! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Perenstraat! te! Rijkevorsel!

Archeo(rapport!352! Het! archeologisch! onderzoek! aan! de! Perenstraat! te! Rijkevorsel! Archeo(rapport352 Het archeologisch onderzoek aan de Perenstraat te Rijkevorsel AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,206 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport352 Het archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Linnerveldstraat, Eindstraat, Poothofstraat, St-Maartenstraat en Martenslindestraat in Martenslinde (Bilzen) Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont

Nadere informatie

Archeo(rapport!304!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Rode!Broeckstraat! te!ronse!

Archeo(rapport!304!! Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Rode!Broeckstraat! te!ronse! Archeo(rapport304 HetarcheologischvooronderzoekaandeRodeBroeckstraat teronse MaartenSmeets,VanessaVanderGinst&LudoFockedey Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport304 HetarcheologischvooronderzoekaandeRodeBroeckstraat

Nadere informatie

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen

Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Heikantstraat/Kerkhofweg te Essen Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 32 Het archeologische vooronderzoek

Nadere informatie

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen)

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Projectcode: 2016I229 November 2016 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archeo-rapport 157 Het grondradaronderzoek in de Sint-Pieterskerk te Mazenzele Cynrik De Decker, Maarten Smeets & Vanessa Vander Ginst

Archeo-rapport 157 Het grondradaronderzoek in de Sint-Pieterskerk te Mazenzele Cynrik De Decker, Maarten Smeets & Vanessa Vander Ginst Archeo-rapport 157 Het grondradaronderzoek in de Sint-Pieterskerk te Mazenzele Cynrik De Decker, Maarten Smeets & Vanessa Vander Ginst Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 157

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2016K460 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN LEUVEN - COSSMO J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, N. PIL, G. VERBEELEN & E. DIRIX JANUARI 2017 PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2016K460

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER Archeologienota Deel 3 : Programma van maatregelen 2016K8 Jasmine CRYNS Pieter LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: 2016K8 - Geraardsbergen-Duytsenkouter

Nadere informatie

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt

Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan te Bocholt Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 170 Het archeologisch vooronderzoek aan de Sportlaan

Nadere informatie

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets

Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Archeo-rapport 115 Het archeologisch vooronderzoek aan de Spoorweglaan te Dendermonde Marjolijn De Puydt & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 115 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 125 Het archeologisch onderzoek aan de Tinellaan-Goswin de Stassartstraat te Mechelen Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2012 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

SCHOONAARDE STATIONSOMGEVING

SCHOONAARDE STATIONSOMGEVING SCHOONAARDE STATIONSOMGEVING 2017C466 2017C467 Archeologienota DEEL 3 : Programma van Maatregelen Joris Pieter SERGANT LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: Schoonaarde

Nadere informatie

Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle

Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle RAAP België - Rapport 082 Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E39 Nazareth 2017 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIENOTA KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Gwendy WYNS Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen)

Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Bijlokehof (Gent, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017C192 Maart-april 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ANTWERPEN DELWAIDEDOK

ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ANTWERPEN DELWAIDEDOK ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ANTWERPEN DELWAIDEDOK A. DEVROE DECEMBER 2016 COLOFON Project Archeologienota Antwerpen, Delwaidedok Opdrachtgever SEA-TANK 700B Skaldenstraat 1 9042 Gent Opdrachtnemer

Nadere informatie

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen 6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen 6.3.1. Algemeen In totaal werden er tijdens het vlakdekkend onderzoek 31 sporen geregistreerd in het vlak. Vijf ervan kwamen ook reeds tijdens het vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo(rapport!291!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Norbert! Neeckxlaan!te!Lommel!

Archeo(rapport!291!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Norbert! Neeckxlaan!te!Lommel! Archeo(rapport291 Het archeologisch vooronderzoek aan de Norbert NeeckxlaanteLommel LudoFockedey,WouterYperman,JeroenVerrijckt&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport291

Nadere informatie

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen)

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017F324 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon

Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Archeo-rapport 17 De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 17

Nadere informatie

Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven

Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk te Leuven Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 73 Het archeologische vooronderzoek in de Sint-Jacobskerk

Nadere informatie

Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 160 Het archeologisch vooronderzoek aan Het Looi te Rijkevorsel Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 160 Het archeologisch

Nadere informatie

Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 175 Het archeologisch vooronderzoek aan de Duifhuisstraat te Sint-Truiden Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 175 Het archeologisch

Nadere informatie

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P Postbus 297 6900 AG Zevenaar Ringbaan Zuid 8a 6905 DB Zevenaar tel. 0316-581130 fax 0316-343406 info@archeodienst.nl www.archeodienst.nl Archeodienst BV, Postbus 297, 6900 AG Zevenaar Evaluatiebrief Archeologisch

Nadere informatie

ADDENDUM 10. Werkput 5

ADDENDUM 10. Werkput 5 Asse-Kalkoven, / en /3 Rapporten Agilas vzw / ADDENDUM. Werkput.. Inleiding Enkele dagen na het indienen van het conceptrapport, deelden de nutsmaatschappijen mee dat de sleuven voor de aansluiting van

Nadere informatie

Post X, facilitair gebouw Berchem

Post X, facilitair gebouw Berchem RAAP België - Rapport 007 Post X, facilitair gebouw Berchem Archeologienota 2016G42 Programma van Maatregelen Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Berchem X Ring 3 NV Havenlaan 86C b103 1000 Brussel Titel:

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Sarah DALLE en Birgit LEENKNEGT Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets

Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek aan de Overstraat te Diest Vanessa Vander Ginst & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 190 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo rapport 237 Het archeologisch vooronderzoek aan de Vijverstraat te Overhespen

Archeo rapport 237 Het archeologisch vooronderzoek aan de Vijverstraat te Overhespen Archeo rapport237 Het archeologisch vooronderzoek aan de Vijverstraat te Overhespen MaartenSmeets Kessel Lo,2014 StudiebureauArcheologiebvba Archeo rapport 237 Het archeologisch vooronderzoek aan de Vijverstraat

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek op de hoek Naamsestraat-Verkortingstraat

Archeologisch vooronderzoek op de hoek Naamsestraat-Verkortingstraat Archeologisch vooronderzoek op de hoek Naamsestraat-Verkortingstraat Maarten Smeets, Studiebureau Archeologie bvba Naar aanleiding van een nieuwbouw op een terrein van ongeveer 0,13 ha aan de Naamsestraat-Verkortingstraat

Nadere informatie

Projectnummer: C Opgesteld door: Ons kenmerk: : Kopieën aan:

Projectnummer: C Opgesteld door: Ons kenmerk: : Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Zendmastweg 19 Postbus 63 9400 AB Assen Tel 0592 392 111 Fax 0592 353 112 www.arcadis.nl Onderwerp Werkprotocol archeologie uitvoering Groote Diep Assen, 16 mei 2013 Van drs I.E.

Nadere informatie

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 16 Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen

Nadere informatie

Ten Kouter (Denderleeuw, Oost-Vlaanderen)

Ten Kouter (Denderleeuw, Oost-Vlaanderen) Ten Kouter (Denderleeuw, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2016H40 Juni- september 2016 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets

Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Archeo-rapport 176 Het archeologisch vooronderzoek aan de Bossestraat te Heist-op-den-Berg Nick Van Liefferinge & Maarten Smeets Kessel-Lo, 2013 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 176 Het archeologisch

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot)

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E109 Nazareth 2017

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan het Paardenstraatje te Mechelen Vanessa Vander Ginst

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan het Paardenstraatje te Mechelen Vanessa Vander Ginst Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan het Paardenstraatje 2-4-6 te Mechelen Vanessa Vander Ginst Tienen, 2017 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo rapport 229 Het archeologisch booronderzoek aan de Hengelhoefdreef te Houthalen Helchteren Maarten Smeets

Archeo rapport 229 Het archeologisch booronderzoek aan de Hengelhoefdreef te Houthalen Helchteren Maarten Smeets Archeo rapport 229 Het archeologisch booronderzoek aan de Hengelhoefdreef te Houthalen Helchteren Maarten Smeets Kessel Lo, 2014 Studiebureau Archeologie bvba Archeo rapport 229 Het archeologisch booronderzoek

Nadere informatie

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk Programma van Maatregelen Auteur: Jeroen Vermeersch Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum

Nadere informatie

Zandstraat (Brugge, West-Vlaanderen)

Zandstraat (Brugge, West-Vlaanderen) Zandstraat (Brugge, West-Vlaanderen) Projectcode: 2016H46 Augustus oktober 2016 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie