WONINGBOUW- MONITOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGBOUW- MONITOR"

Transcriptie

1 WONINGBOUW- MONITOR September 216 1

2 Inleiding Bij het vaststellen van de Woonvisie in september 215 is besloten het urgentieprogramma nog 3 jaar door te zetten om de plannen tot uitvoering te brengen. Dat betekent dat dit programma wordt afgerond. Met de stad en de raad wordt ondertussen toegewerkt naar een nieuw woningbouwprogramma voor de komende periode. Om helder onderscheid te kunnen maken tussen het huidige programma waaraan uitvoering wordt gegeven en het nieuwe programma dat nog in ontwikkeling is, is er voor gekozen om in deze monitor de loketfase niet in beeld te brengen. De loketfase bevat locaties waar de eigenaar voornemens is woningbouw te realiseren, waarvoor nog geen concreet verzoek is ingediend. Het kan particuliere initiatieven betreffen waar nog planvoorbereiding plaatsvindt of gemeentelijke initiatieven waarbij nog geen (definitieve) keuze is gemaakt in welke partij(en) het beoogde plan zal realiseren. De onzekerheidsmarge in deze categorie is groot. Voor de meeste van de mogelijke bouwplannen in deze fase nog geen aantallen of differentiaties bekend. Dit wordt gedurende de loketfase uitgekristalliseerd en eindigt uiteindelijk in een principeplan. Op dat moment wordt in de woningbouwmonitor in beeld gebracht wat het programma is. Met de huidige opgeleverde woningen, de plannen in aanbouw en de plannen in procedure of initiatieffase zal het programma van 33 woningen binnen enkele jaren al bijna gehaald worden. Het totaal van de voorgenoemde plannen (3155) zit nog slechts 145 woningen van het programma van 33 af. Voorliggende woningbouwmonitor gaat in op de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt binnen de gemeente Nieuwegein van mei 215 tot september 216. De monitor wordt jaarlijks opgesteld en geeft handvaten voor het bepalen van de toekomstige behoefte. Voor verschillende thema s worden de ontwikkelingen sinds 26 in het gehele programma afgezet tegen die van het afgelopen jaar. Woningbouwprogramma Gehele programma Het doel van het woningbouwprogramma is de realisatie van 33 woningen vanaf 26. Waar de markt de eerste jaren van dit programma nog op gang moest komen, is het ontwikkeltempo inmiddels behoorlijk toegenomen. Monitor 216 In september 216 zijn er in totaal 1529 woningen opgeleverd. Daarnaast zitten er 1626 woningen in de pijplijn voor de periode tot en met 225. Dit brengt het totale woningbouwprogramma op 3155 woningen. Dat betekent dat de doelstelling om 33 woningen te realiseren nog niet wordt gehaald. Er zijn nog 145 woningen nodig om de doelstelling te behalen. In de loketfase zitten echter nog verschillende woningbouwlocaties waarvoor plannen worden voorbereid. Omdat deze niet concreet zijn en de onzekerheid van deze plannen nog hoog is zijn hier nog geen aantallen aan verbonden. De verwachting is dat met de plannen in de loketfase de doelstelling van 33 woningen kan worden behaald. 2

3 Woningbouwprogramma Totaal opgeleverd Totaal in voorbereiding Grondeigendom Gehele programma Het woningbouwprogramma bestaat uit gemeentelijke projecten en particuliere initiatieven. Daar waar bij de start van het programma het grootste deel bestond uit gemeentelijke projecten, zijn op dit moment de particuliere initiatieven ruim in de meerderheid. In de vorige monitor werd de verwachting uitgesproken dat het verschil verder zou toenemen. Monitor 216 Uit de cijfers van deze monitor blijkt dat de verwachtingen zijn uitgekomen, het verschil is toegenomen. Er zijn op gemeentegrond reeds 659 woningen opgeleverd en op particuliere grond 87 woningen. Op particuliere gronden zijn nog 1279 woningen in voorbereiding, op gemeentelijke gronden bedraagt het aantal woningen in voorbereiding 387. Dit verschil wordt veroorzaakt door de afname van het aantal uit te geven gemeentelijke gronden. 3

4 Doelgroepen Gehele programma De afgelopen jaren is een grote achterstand ingehaald in het starterssegment. Daarnaast kwam er aandacht voor de toenemende vraag naar zorgwoningen en woningen die levensloopbestendig zijn. Echter resulteerde dit de eerste jaren van de monitor nog niet in veel concrete bouwplannen voor deze doelgroepen. Al enkele jaren wordt er gestreefd naar meer spreiding in het woningaanbod, onder meer door ook woningen voor stijgers op de woningmarkt te realiseren in de duurdere koop (> 3.,-) en vrije sector huur (vooral in nieuwbouw). Er zijn in dit segment afgelopen jaren 396 woningen gerealiseerd. Monitor 216 Met de transformatie van kantoorgebouwen naar startersappartementen is de trend van het bouwen voor het starterssegment in het afgelopen jaar doorgezet. Zo is de locatie Erfstede opgeleverd en is het initiatief op de Dukatenburg 9 voor de ontwikkeling van 64 starterswoningen in het programma opgenomen. Met betrekking tot zorgwoningen en levensloopbestendige woningen blijven de aantallen achter op de rest. Zo is er het afgelopen jaar niets opgeleverd voor deze doelgroepen. Op de locaties Lotusplantsoen (23 woningen) en de Van Heukelumstraat (61 woningen) zijn seniorenwoningen in aanbouw. Voor de komende jaren zijn er dan nog enkele plannen voor seniorenwoningen (14 woningen) en zorgwoningen (75 woningen), maar dit blijft mager gezien de totale woningaantallen. Voor stijgers op de woningmarkt zijn 485 woningen in voorbereiding en in aanbouw. 4

5 Doelgroep 28% 32% Starterswoningen Seniorenwoningen 26% 5% 9% Zorgwoningen Stijgers Niet van toepassing Woningtype Gehele programma In totaal bevat het programma 1349 koopwoningen, 43% van het totaal. In de eerste jaren van de monitor is niet exact bijgehouden in welke prijsklasse een aantal koopwoningen werden aangeboden en om die reden zitten deze gegevens niet in de monitor. Woningtype 43% 33% sociale huur vrije sector huur 24% koop Een deel van de woningen wordt gerealiseerd voor de verhuur. Nieuwegein streeft naar een totale voorraad sociale huur van 3% van de totale voorraad. In de praktijk is de totale voorraad 29,6 %. We sturen voortdurend op een voorraad van 3 % en slagen daar nog steeds in. Het aandeel sociale huur ten opzichte van het totale woningbouwprogramma is ca. 33%. De corporaties verkopen ook woningen. 5

6 sociale huur vrije sector huur Monitor 216 Het afgelopen jaar zijn er 121 sociale koopwoningen opgeleverd, 6 woningen tussen 2. en 3., 1 woningen tussen 3. en 4. euro en 6 woningen duurder dan 4. euro opgeleverd. Daarnaast zijn er 34 sociale koopwoningen, 31 woningen tussen 2. en 3. euro, 18 woningen tussen 3. en 4. euro en 4 woningen duurder dan 4. euro in aanbouw. Opvallend is dat er in de procedurefase en de initiatieffase een daling van het aantal sociale koopwoningen te zien is ten opzichte van woningen in hogere prijsklassen. De afgelopen jaren is er veel gebouwd voor starters, in het segment sociale koop. Nu wordt er vooral gestuurd op meer woningen voor stijgers en ouderen. Voor starters en kleinere woningen wordt vooral gestuurd op de realisatie van meer sociale en vrije sector huurwoningen. Dit is terug te zien in de cijfers. Zo zitten er geen sociale koopwoningen in de procedurefase en slechts 31 woningen in de initiatieffase. In de prijsklasse tussen 2. en 3. zijn 65 woningen in procedure en 96 woningen in de initiatieffase. In de prijsklasse tussen 3. en 4. zijn er 64 woningen in de procedurefase en 89 woningen in de initiatieffase. Voor woningen boven de 4. euro zijn dit respectievelijk 1 en 38 woningen. Het afgelopen jaar zijn er 168 sociale huurwoningen opgeleverd (locaties Bakenmonde, Kruyderplaza en Villawal) en geen enkele vrije sector huurwoning. Daarnaast zijn er wel 12 sociale huurwoningen en 111 vrije sector huurwoningen in aanbouw. In de procedurefase zitten 122 vrije sector huurwoningen en geen sociale huurwoningen. In de initiatieffase is een grote toename te zien, tot 545 sociale huurwoningen en 234 vrije sector huurwoningen. Hiermee is een stijgende tendens te zien in het aanbod van beide type huurwoningen. 6

7 Bouwvorm Gehele programma De laatste jaren is een grote achterstand ingehaald op woningbouw voor het starterssegment. Voor deze doelgroep zijn veelal kleine 2-kamerappartementen gerealiseerd, waardoor sprake was van een toenemend aantal gestapelde woningen grondgebonden gestapeld Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd Totaal in voorbereiding Monitor 216 In het afgelopen jaar is de ingezette trend voortgezet. In het totale woningbouwprogramma zijn 278 appartementen en 484 grondgebonden woningen opgenomen. Het aantal appartementen is hiermee bijna 5 keer zo groot dan het aantal grondgebonden woningen. Zowel binnen het aantal opgeleverde woningen als de woningen die in voorbereiding zijn, blijft dit grote verschil aanwezig. Dit is logisch omdat de woningvraag het grootst is onder de doelgroepen ouderen en starters. Deze doelgroepen zijn voornamelijk op zoek naar appartementen. Planning In de periode zijn in totaal 824 woningen opgeleverd. Gemiddeld zijn dat er 137 per jaar. De periode kenmerkte zich door crisis. Ook in 213 is dit in de cijfers terug te zien, met 128 opgeleverde woningen. In de periode bestond het grootste aandeel van de opgeleverde woningen uit starterswoningen in voormalige kantoren. In 216 zien we dat de markt is aangetrokken en worden er weer in meer verschillende segmenten meer woningen opgeleverd. Naast de 161 woningen die eerste 9 maanden van 216 reeds zijn opgeleverd is de planning dat daar voor eind 216 nog 18 woningen bijkomen. Conform de huidige planning zullen er in woningen worden opgeleverd, een recordaantal voor Nieuwegein sinds dit urgentieprogramma. Hiervan zijn 197 woningen reeds in aanbouw, 256 in procedures en vergunningverlening. De overige 27 woningen bevinden zich nog in de initiatieffase maar zijn al bijna gereed voor het doorlopen procedures en vergunningen. Voor de periode zijn momenteel plannen in voorbereiding voor 744 woningen. Voor de wat langere termijn worden nog 154 woningen voorbereid. 7

8 Oplevering Oplevering 2 1 Per fase wordt hierna nader ingegaan op de woningbouwproductie. 8

9 1. Fase opgeleverd Aantallen Totaal opgeleverd vanaf 26: 1529 woningen. Grondeigendom Bouwvorm Grondeigendom Aantal opgeleverde woningen Realisatie mei 215 september 216 In het afgelopen jaar zijn er 3 woningen opgeleverd. 16 sociale huurappartementen zijn gerealiseerd door transformatie van een kantoorgebouw aan de Bakenmonde. Bij de Villawal worden 13 bestaande kantoorpanden omgebouwd naar 87 appartementen. Op de locaties Erfstede, Frederik van Eedenhove en Stadsveste/Krijtwal zijn door transformatie respectievelijk 21, 7 en 3 woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er door sloop-nieuwbouw nog 12 woningen op de Buxtehudelaan en 37 woningen op de Kruyderplaza opgeleverd. 9

10 2. Fase in aanbouw Aantallen In totaal zijn er op dit moment 3 woningen in aanbouw. Project Aantal woningen Status Vrije kavels Blokhoeve 1 1 woning in aanbouw Het Eiland Blokhoeve 2 2 woningen in aanbouw Klimop 4 Vrije sector huur voor senioren Wattbaan 77 transformatie kantoor naar huurappartementen Edisonbaan Sloop nieuwbouw kantoor naar woningen Weverstede Transformatie kantoor naar instapwoningen Patio's lotusplantsoen 23 Koopwoningen Buxtehudelaan 1 1 woning in aanbouw Van Heukelumstraat 61 Vrije sector huurappartementen Wilhelminastraat 5 3 Koopwoningen voor starters Samenstelling Opvallend is het relatief grote aandeel vrije sector huurwoningen in aanbouw. Hier wordt actief op gestuurd omdat dit segment momenteel weinig bediend wordt in Nieuwegein. Ook zijn er verschillende particuliere initiatieven met huurwoningen die worden aangeboden met sociale huurprijzen. Verder valt op dat er een spreiding is in prijzen en woningtypes die nu worden gebouwd. Het aantal woningen in aanbouw is het hoogste sinds jaren. Programma bouwvorm sociale huur vrije sector huur soc koop (tot 2.) euro bouwvorm euro > 4. euro 1

11 3. Fase in procedure t/m bouwvergunning Aantallen Er zijn 261 woningen in procedure. Kijkend naar de voortgang van de procedures is de verwachting dat de volgende projecten daadwerkelijk in 217 in aanbouw zullen gaan: Project Aantal woningen Status Het Eiland Blokhoeve 1 Afhankelijk van verkoop Het Blok Oost 5 Start bouw najaar 216 Dorpsstraat 22 3 Vergunningen verleend Meerwal Start bouw eind 216 Nedereindseweg 3 Start bouw eind 216 Herenstraat 18 8 Start bouw eind 216 Merweplein Start bouw eind 216 Blokhoeve parkwoningen 8 Vergunningen verleend Samenstelling Van het totale aantal van 261 zijn er 122 woningen voorzien in de vrije sector huur, 65 in de prijsklasse euro, 64 in de prijsklasse tussen euro en 1 woningen in de prijsklasse vanaf 4. euro. Programma in procedure vrije sector huur euro euro 65 > 4. euro 11

12 4. Initiatieffase Aantallen In totaal zitten er nu 115 woningen in de initiatieffase. Een groot deel hiervan is onzeker, omdat de haalbaarheid nog niet is vastgesteld of er vertragingen in het proces zijn. Bij de initiatieven op de woningbouwmarkt is een duidelijke verschuiving te zien van een gelijke verhouding huurwoningen en koopwoningen, naar een markt met 76% huurwoningen. Dit gaat gepaard met een toename van het aantal appartementen in de planvorming (431 naar 935). Het aantal grondgebonden woningen is bijna gehalveerd ten opzichte van de woningbouwmonitor mei 215. Het aantal koopwoningen is ten opzichte van de vorige periode gedaald van 63% naar 27% van het totale programma in de initiatieffase. Samenstelling Van het totale aantal van 115 woningen, zijn er 223 (21%) gepland in de vrije sector koop, 31 (3%) in de sociale koop, 545 (53%) in de sociale huur en 234 (23%) in de vrije sector huur. Het grote aandeel sociale huur komt met name voort uit de extra inspanningen om instapwoningen te realiseren voor statushouders en spoedzoekers. Het betreft voor circa één vijfde deel grondgebonden woningen, het overige deel zijn appartementen. Aan deze getallen en percentages kan overigens niet te veel waarde worden gehecht. Tijdens het ontwikkelproces kan dat nog aanzienlijk wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Programma Soort bouw 89; 8% 38; 4% 96; 9% 31; 3% 234; 23% 545; 53% sociale huur vrije sector huur soc koop (tot 2.) euro euro > 4. euro Soort bouw 12

13 5. Conclusies Op basis van de gegevens van deze monitor kan geconcludeerd worden dat de markt verder is aangetrokken. Met de oplevering van 1529 woningen en 1626 woningen in de pijplijn komt het totale woningbouwprogramma op 3155 woningen. Binnen dit woningbouwprogramma heeft ten opzichte van de vorige periode (mei 215) een verdere omslag plaatsgevonden van gemeentelijke projecten naar particuliere initiatieven. Er wordt steeds meer aan de particuliere markt overgelaten. In 215 en 216 is duidelijk merkbaar dat er economisch herstel is en er weer wordt geïnvesteerd in de woningmarkt. Dit vertaalt zich naar meer woningbouwplannen in voorbereiding. Ook locaties waar de ontwikkeling lange tijd heeft stil gelegen worden weer opgepakt en er is weer interesse om voor meer diverse marktsegmenten en doelgroepen te bouwen. Het aantal woningen in aanbouw, procedure en voorbereiding is het hoogste sinds jaren. In 216 zien we een toename in het aantal initiatieven in voorbereiding, zodanig dat het totaal van in voorbereiding zijnde plannen nog slechts 145 woningen onder de doelstelling van 33 woningen zit. Met het oog op doelgroepen op de woningmarkt valt op dat de markt voor starterswoningen is aangetrokken. De transformatie van diverse kantoorgebouwen naar appartementen was hier de belangrijkste reden voor. Met de vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen moet nog wel een slag gemaakt worden voor de ontwikkeling van voldoende senioren- en zorgwoningen. Ten opzichte van de vorige monitor zijn er nog weinig extra woningen voor deze doelgroep bijgekomen. Met name de locaties die nog niet in deze monitor zitten, in de loketfase en plekken met ontwikkelpotentie, bieden aanleiding om hier specifiek voor deze doelgroep te realiseren, met name binnen de cirkels rondom de meest essentiële voorzieningen. Opvallend is de grote toename van het aantal (vrije sector) huurwoningen en de afname van het aantal koopwoningen in de planvorming. Ook de verhouding grondgebonden gestapeld is behoorlijk veranderd, er zijn aanzienlijk meer appartementen in de plannen opgenomen. Dit geeft invulling aan de ambities uit het beleid van de Woonvisie en Woonwijs. Naar verwachting zal de komende maanden het beoogde aantal van 33 woningen worden behaald wanneer enkele plannen welke nu in voorbereiding zijn worden doorvertaald naar concrete verzoeken. Op verschillende locaties zijn eigenaren hiermee bezig. De uitvoering van het programma zal nog enkele jaren doorlopen, omdat de verwachte oplevering van de woningen met name in de periode plaatsvindt. 13

Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ Bank Nederlandse Gemeenten

Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ  Bank Nederlandse Gemeenten Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein 20 15-343 Ruimtelijk Domein Contactpersoon Dionne Baaré Telefoon 030 607 18 02 E-mail

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning.

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning. Rapportage voortgang woningbouw 2014 Inleiding In december 2011 is de Woonvisie 2011-2020 Focus op een aantrekkelijke stad vastgesteld. Eén van de keuzes/actiepunten binnen het woonbeleid is het monitoren

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: H.P.A. Kerkers Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Voortgang woningbouw, tussenstand augustus 2011 Steller: K. Duimelinks- Jansen Datum: 8 augustus 2011 Nr.: RIB-HK-1141

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw

gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 RAADSMEDEDELING Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw Steenbergen; 20 februari 2012 Aan de Raad, 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken realisatie Masterplan De Valuwe. Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 10 mei 2016 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Voortgang woningbouw, maart 2015 Registratienummer: Datum: 3 maart 2015 Portefeuillehouder: H. Verhees Steller: K. Duimelinks-Jansen Nummer: RIB-HV-1519 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven.

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Nummer: 6c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 7 april 2015 Aanleiding Op

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1625773 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten Evenwichtig Groeien Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Conclusies kwantitatief woningbouwprogramma lange termijn (2013 t/m 2034) en korte termijn (2013 t/m 2019)...

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Voortgang woningbouw, september 2015 Registratienummer: 00545193 Datum: 8 september 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Steller: Karin Duimelinks Nummer: RIB-HV-1549 Geachte

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2014

Wonen in Gelderland 2014 Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Monitoring van het woonbeleid GLD.info Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de Achterhoek met

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Monitor Woningmarkt. wonen

Monitor Woningmarkt. wonen Monitor Woningmarkt wonen Vastgesteld op 9 juli 214 Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen woningmarkt 213 5 2 Woningbouwrealisatie 213 11 3 Vooruitblik woningbouw 15 2 Monitor Woningmarkt 214

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Advies: Kennis nemen van de voortgang van het woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn 2010 t/m 2014. (Xàjú^tO.

Advies: Kennis nemen van de voortgang van het woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn 2010 t/m 2014. (Xàjú^tO. Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 15INT00236 II, : ~ 3 HÂAKI 2015 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, m.u.v. de bijlage 12INT02200 *- Onderwerp: Voortgang woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn

Nadere informatie

Sociale Woningbouw - extra mogelijkheden en locaties - Commissie Grondgebied en Samenleving d.d. 1 november 2016

Sociale Woningbouw - extra mogelijkheden en locaties - Commissie Grondgebied en Samenleving d.d. 1 november 2016 Sociale Woningbouw - extra mogelijkheden en locaties - Commissie Grondgebied en Samenleving d.d. 1 november 2016 Vraag gemeenteraad Breng de mogelijkheden in beeld voor: - het huisvesten van (extra) statushouders,

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein Datum 12 november 2013 Referentie Status DEFINITIEF inbo Gaasterlandstraat 5 967 1000 AZ Amsterdam Kwalitatieve Woningbehoefte T +31 (0)20 421 24 22 amsterdam@inbo.com www.inbo.com inbo b.v. Woudenberg

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis

Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 9 februari 2004. Agendapunt : 12. Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis 2003-2013. Samenvatting voorstel: Wij stellen u voor om in het nieuwbouwprogramma

Nadere informatie

Bespreekstuk. Voor : Commissie ABZ. Van : College. Afdeling : Beleid en Ontwikkeling. Doorkiesnummer : Datum : concept

Bespreekstuk. Voor : Commissie ABZ. Van : College. Afdeling : Beleid en Ontwikkeling. Doorkiesnummer : Datum : concept Bespreekstuk Voor : Commissie ABZ Van : College Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Doorkiesnummer : Datum : concept Onderwerp : uitwerking begrip "groot maatschappelijk belang" I Aanleiding. In de raadsvergadering

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Plan van aanpak huisvesting statushouders

Plan van aanpak huisvesting statushouders Plan van aanpak huisvesting statushouders Anke Julicher Gemeente Reusel-De Mierden 12 april 2016 Inleiding Op 1 februari 2016 heeft er een ambtelijk gesprek plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

VOORSTEL aan KAN-RAAD

VOORSTEL aan KAN-RAAD VOORSTEL aan KAN-RAAD 2004.209 Datum : 15 april 2004 Onderwerp : Voortgangsrapportage 2004 Samenvatting Uit de jaarlijkse voortgangsrapportage woningbouw blijkt dat de voortgang van de woningbouw in de

Nadere informatie

Naar de afronding van de Harnaschpolder

Naar de afronding van de Harnaschpolder Naar de afronding van de Harnaschpolder De business case: in de woningmarktcrisis - en daarna? Ron van Vliet Fidan Bulut Wat willen we bespreken 1. Aanleiding en geschiedenis ontwikkeling Harnaschpolder

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR WONEN IS MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD! CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR Het bedrijf een korte introductie Verrassend creatief met hands-on mentaliteit Actief op het gebied van het ontwikkelen, realiseren,

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Afdeling Omgeving Team Ruimtelijke Ontwikkeling, cluster Woningbouw Carine Roijakkers Informatiebijeenkomst Woningbouw en Volkshuisvesting 5 maart 2013 Programma Welkom en inleiding Stand van zaken corporaties

Nadere informatie

De Groene Wei en Doetse Vliet III in Giessenburg

De Groene Wei en Doetse Vliet III in Giessenburg De Groene Wei en Doetse Vliet III in Giessenburg A. 5/10/50 toets Giessenburg is een voorzieningendorp met bijna 4900 inwoners. De grens van 10 woningen waarboven plannen regionaal geagendeerd moeten worden,

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Vraag 1 Kunt u ons in herinnering brengen hoeveel sociale huurwoningen vorig jaar in plan Jacobskamp door vrije sectorwoningen zijn vervangen?

Vraag 1 Kunt u ons in herinnering brengen hoeveel sociale huurwoningen vorig jaar in plan Jacobskamp door vrije sectorwoningen zijn vervangen? SINT-MICHIELS%STEL gemeente Fractie PvdA T.a.v. de heer J.P. Vermeulen Meanderplein 1 5271 GO SINT-MICHIELSGESTEL datum : 9 maart 2017 ons kenmerk uw brief van : 31 januari 2017 behandeld door : uw kenmerk

Nadere informatie

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2014

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2014 Drechtsteden WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2014 Woonmonitor en vooruitblik Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Auteurs: M. Val en M. Morlog, beleidsadviseurs Drechtsteden m.m.v. Jan Schalk, Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Wonen in Haarlem en de regio de sociale woningmarkt. Raadsmarkt 15 januari 2015 Philomeen Hillege (beleidsadviseur Wonen)

Wonen in Haarlem en de regio de sociale woningmarkt. Raadsmarkt 15 januari 2015 Philomeen Hillege (beleidsadviseur Wonen) Wonen in Haarlem en de regio de sociale woningmarkt Raadsmarkt 15 januari 2015 Philomeen Hillege (beleidsadviseur Wonen) 2 Wat mag u vanavond verwachten? Terugblik: uitgangspunten bestaand beleid en afspraken;

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Tijdelijke woningen. Achtergrondinformatie raadsleden

Tijdelijke woningen. Achtergrondinformatie raadsleden Tijdelijke woningen Achtergrondinformatie raadsleden Aanleiding initiatief (1) Grote druk op huurwoningen vanwege maatschappelijke ontwikkelingen (bv. 18 appartementen Kloosterstraat: 80 reacties, 8 seniorenwoningen

Nadere informatie

Nota. Woningbouwproductie 2015

Nota. Woningbouwproductie 2015 Nota Woningbouwproductie 2015 april 2016 Colofon Nota Woningbouwproduktie 2015 is een uitgave van de gemeente Ede Opmaak: Communicatie, gemeente Ede Beeld en fotografie: gemeente Ede Teksten: Samenleving

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014

Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 Wonen in kantoren Echt iets voor u! Kantorenmiddag Nieuwegein - 14 mei 2014 In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden met leegstaande kantoren kan je prima wonen! In gebieden

Nadere informatie

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017 Woningbouwmonitor Haaglanden 2017 Juni 2017 Marktontwikkeling De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, steeg in januari 2017 tot 120 punten. Deze opwaartse

Nadere informatie

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Slotjes Midden Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Agenda Aanleiding verzoek tot bijstelling plannen; Toelichting effecten markt- ontwikkelingen op her- ontwikkelingstraject Slotjes

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

VÉRZONDEN 01 MEI 2014

VÉRZONDEN 01 MEI 2014 VÉRZONDEN 01 MEI 2014 GEMEENTE VALKE N SWAARD \de Hofnar 15 Postbus 10100 555Tj GA Valkenswaard T (0401 208 34 44 F (040)-204 58 90 gemeentè(5>valkenswaard.nl www.valkerfswaard.nl Aan de leden van de raad

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Inveniam BV t.a.v. de heren B. Ophoff & R. van Es Oostwal 171 5341 KM OSS

Inveniam BV t.a.v. de heren B. Ophoff & R. van Es Oostwal 171 5341 KM OSS Inveniam BV t.a.v. de heren B. Ophoff & R. van Es Oostwal 171 5341 KM OSS Zaltbommel, 28 oktober 2014 Betreft: woningbehoefte te Ammerzoden Referentie: plan Ammerzoden Noord Geachte heren Ophoff en Van

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

» Gebiedsvisie Centraal Capelle

» Gebiedsvisie Centraal Capelle » Gebiedsvisie Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Aanwezigen H&W MAKELAARS Mw. M. van Wezep & Dhr. C. van Wezep RUSELER MAKELAARS CAPELLE Dhr. A. Knibbe SMITS MAKELAARDIJ Dhr. M.E. van Leeuwen

Nadere informatie

Haalbaarheid ACM-locatie Vries

Haalbaarheid ACM-locatie Vries Datum 23 juni 2011 Projectnr. 5200.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Woonborg

Nadere informatie

3. Ontwikkeling, verwerving en verkoop van vastgoed

3. Ontwikkeling, verwerving en verkoop van vastgoed 3. Ontwikkeling, verwerving en verkoop van vastgoed 3.1 Realisatie activiteitenprogramma Activiteit Score Realisatie Nieuwbouw Boskoop Gouwe Oever (in aanbouw) + Opgeleverd Nieuwbouw Gouda Gouda Oost:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en methoiiders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadsei-f 1 3 112 DZ SCHIEDAM T01021911 l1 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl UWKENMERK

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

MEERJARENWONING- BOUWPROGRAMMA GEMEENTE VOERENDAAL PERIODE

MEERJARENWONING- BOUWPROGRAMMA GEMEENTE VOERENDAAL PERIODE MEERJARENWONING- BOUWPROGRAMMA GEMEENTE VOERENDAAL PERIODE 2006-2010 November 2006 Programma Lekker Wonen in Voerendaal Programma bestuurder Mevr. E. Franssen-Muijtjens Programma manager Dhr. A. Keulers

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie