VOORSTEL aan KAN-RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL aan KAN-RAAD"

Transcriptie

1 VOORSTEL aan KAN-RAAD Datum : 15 april 2004 Onderwerp : Voortgangsrapportage 2004 Samenvatting Uit de jaarlijkse voortgangsrapportage woningbouw blijkt dat de voortgang van de woningbouw in de VINEX bouwgemeenten in 2003 opnieuw is achtergebleven bij de prognoses. De VINEX taakstelling wordt waarschijnlijk in de tweede helft van 2005 bereikt. Een aantal gemeenten wijkt substantieel af van de differentiatieafspraken. Bijgevoegd is ter kennisneming de voortgangsrapportage woningbouw Deze is opgesteld op basis van de door de gemeenten ingediende planningslijsten. Met deze rapportage wordt beoogd inzicht te geven in de voortgang van de woningbouw en het voldoen aan vastgesteld beleid. In RSP en Streekplan is een concentratiebeleid opgenomen, gericht op het toevoegen van woningbouw in en aan de beide steden. Ook geldt het principe inbreiding boven uitbreiding. Daarnaast is bundelingsbeleid vastgelegd, op basis waarvan de woningbouw voor een zeer groot deel in het stedelijk kerngebied dient plaats te vinden. De rapportage sluit hierbij aan door de woningproductie onder te verdelen in VINEX bouwgemeenten en overige gemeenten. In de verstedelijkingsafspraken met het Rijk is vastgelegd dat 50 % van de woningbouw in bestaand stedelijk gebied dient plaats te vinden. Belangrijke conclusies in de rapportage zijn: De voortgang van de woningbouw in de VINEX bouwgemeenten is opnieuw achtergebleven bij de prognoses van vorig jaar. In 2003 was de netto toevoeging aan de woningvoorraad ongeveer een derde deel minder dan de prognose van vorig jaar. De prognose voor 2004 is opnieuw naar beneden bijgesteld. Daardoor zal de VINEX taakstelling voor de periode tot en met 2004 naar verwachting pas in de tweede helft van 2005 worden bereikt. Een aantal gemeenten wijkt substantieel af van de differentiatieafspraken. Uit de huidige prognose blijkt dat het aandeel dure koopwoningen enigszins afneemt. De inhoud van bijgevoegde voortgangsrapportage zal, met uitzondering van de bijlagen, onderdeel zijn van de vastgoedrapportage KAN Voorstel: 1. Kennis te nemen van de rapportage

2 Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Nijmegen, april 2004

3 1. Inleiding en ontwikkeling in hoofdlijnen De jaarlijkse voortgangsrapportage woningbouw geeft een beeld van de ontwikkeling van nieuwbouw van woningen in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Dit maakt het mogelijk de voortgang te volgen en zo nodig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In 2002 is de Woonvisie KAN vastgesteld. Op basis daarvan is het woningbouwbeleid vernieuwd, waarbij gemeenten binnen concessiegebieden de eigenstandige verantwoordelijkheid hebben om woningen te gaan bouwen. Daarvoor worden met gemeenten concessies afgesloten voor een periode van vijf jaar. Voor de eerste concessie geldt de periode 2004 tot In deze rapportage komt dit nieuwe beleid met name aan de orde in paragraaf 4.3, waar de prijsdifferentiatie van de woningbouw voor de periode 2004 tot en met 2007 wordt besproken. Opvallend in de huidige rapportage is het opnieuw verder vooruitschuiven van de woningbouwproductie. Dit wordt wederom vooral veroorzaakt door het minder snel dan verwacht opstarten van de bouw op de grote uitbreidingslocaties. Vier jaar geleden werd nog een piek in de woningbouw voorzien voor de periode 2001 tot en met 2003; de jaren daarna schoof die op naar latere jaren en vlakte af doordat het aantal te bouwen woningen fors naar beneden werd bijgesteld. Uit de vorig jaar gepresenteerde gegevens volgde een grote bouwpiek rond Nu blijkt deze piek afgevlakt en verder vooruitgeschoven. Om de woningproductie te verhogen is in 2003 het project tempoversnelling gestart. Een toename van het aantal nieuwbouwwoningen is op basis daarvan binnen enkele jaren te verwachten. Een tweede aandachtspunt blijft de woningdifferentiatie. In alle subregio s van het KAN gebied worden volgens de planning te weinig woningen in de sociale koopsector gerealiseerd. In het KAN als geheel wordt in de periode 1999 tot en met 2004 volgens de planning beduidend meer in de dure sectoren gerealiseerd dan op basis van de differentiatie afspraken gewenst is. Ten opzichte van de rapportage vorig jaar is het aandeel dure woningen wel afgenomen. 2. Regionale woningbouwplanning In het Regionaal Structuurplan KAN 2015 is de netto uitbreiding van de woningvoorraad per gemeente vastgelegd. In deze woningbouwplanning zijn ook de aantallen woningen opgenomen die in hoofd- en nevenkernen gebouwd kunnen worden. Deze uitbreiding van de woningvoorraad per gemeente sluit uiteraard aan op de afspraken met het Rijk in het VINEX uitvoeringsconvenant en de uitvoeringsafspraken voor het verstedelijkingsbeleid 2005 tot In juni 2000 heeft de KAN-raad de binnenregionale verdeling voor de woningbouw vastgesteld op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten. Die binnenregionale verdeling is door de provincie overgenomen en vastgelegd in het in 2000 vastgestelde uitvoeringsprogramma woningbouw. In afbeelding 1 zijn de bouwmogelijkheden weergegeven. Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 2

4 Angerlo Arnhem Bemmel Beuningen Didam Doesburg Duiven Elst Gendt Groesbeek Heteren Heumen Huissen Millingen aan de Rijn Nijmegen Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Ubbergen Valburg Westervoort Wijchen Zevenaar KAN (Gelders deel) Mook en Middelaar *) 505 pm pm pm *) Op basis van het RSP Afbeelding 1. Geplande woningproductie voor het KAN op basis van het provinciale uitvoeringsprogramma woningbouw Zoals in de vorige paragraaf is vermeld, vindt momenteel de overgang van een contingentenbeleid naar een concessiebeleid plaats, waardoor er voor de gemeenten meer beleidsruimte ontstaat met betrekking tot de aantallen te realiseren woningen. Hiermee wordt onder meer een versnelling van de woningbouw beoogd, waardoor de nu optredende achterstanden kunnen worden beperkt. 3. Woningproductie tot en met 2007 De gerealiseerde en geplande woningbouwproductie voor de periode tot en met 2007 wordt apart besproken voor de gemeenten met een taakstelling op basis van de met het Rijk gemaakte VINEX afspraken en voor de overige gemeenten. 3.1 VINEX bouwgemeenten VINEX taakstelling Op grond van het VINEX Uitvoeringsconvenant dienen de 9 VINEX bouwgemeenten in het KAN in de periode tot en met 2004 netto tenminste woningen toe te voegen aan de woningvoorraad waarvan in de periode tot en met Bij de beoordeling in 2005 van deze woningbouwtaakstelling zal rekening worden gehouden met maximaal Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 3

5 Gemeente realisatie Arnhem Beuningen Duiven Heumen Lingewaard Nijmegen *) Overbetuwe Westervoort Wijchen *) Zie de tekst voor een toelichting op de achterblijvende productie in Nijmegen Afbeelding 2. Gerealiseerde en geplande netto toevoegingen aan de woningvoorraad tot en met 2007 in de VINEX bouwgemeenten woningen in de Waalsprong, waarvan de uitvoering vertraagd is ten gevolge van de plannen van het Rijk met betrekking tot verbetering van de hoogwaterafvoer van de Waal bij Nijmegen. Dat betekent dat in de periode tot en met 2004 netto tenminste woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd. In afbeelding 2 is de gerealiseerde en geplande netto toevoeging aan de woningvoorraad in de VINEX bouwgemeenten weergegeven. De feitelijke nieuwbouwproductie van tot en met 2003 is overigens woningen hoger dan aangegeven in afbeelding 2. Deze woningen zijn echter een compensatie voor in deze periode gesloopte of anderszins aan de voorraad onttrokken woningen. Bij vergelijking van de huidige prognoses voor de woningproductie met de VINEX taakstelling blijkt het volgende. De taakstelling voor de periode tot en met 1999 is medio 2002 gerealiseerd. De totale, voor de dijkverlegging gecorrigeerde, taakstelling van woningen voor de periode tot en met 2004 zal naar verwachting binnen die periode voor een zeer groot deel worden gerealiseerd. Pas in de tweede helft van 2005 zal volledig aan deze taakstelling zijn voldaan. Dat is een half jaar later dan vorig jaar nog werd gedacht. Prognoses en toelichting Uit de door de gemeenten voor de huidige rapportage aangeleverde planningslijsten blijkt dat het aantal in 2003 gerealiseerde woningen fors lager is dan eerder gepland, zelfs ten opzichte van de vorig jaar al bijgestelde prognoses. In afbeelding 3 is dit weergegeven. Op basis van de huidige gegevens moet ook de prognose voor 2004 fors naar beneden worden bijgesteld, zoals in afbeelding 4 is weergegeven. Dit komt vooral doordat de bouwproductie op de grote bouwlocaties Westeraam (Overbetuwe), Schuytgraaf (Arnhem) en Waalsprong (Nijmegen) later en minder snel op gang is gekomen dan verwacht. In de Waalsprong heeft, zoals bekend, de door het Rijk noodzakelijk geachte dijkverlegging gevolgen voor de woningbouw. In een gedeelte van de Waalsprong kan geen woningbouw meer plaatsvinden; voor dit programma moet compensatie gevonden worden. Voor andere gedeelten moet het bouwprogramma bijgesteld worden. Daarnaast is de MER-procedure voor de Waalsprong opnieuw doorlopen. De effecten hiervan zijn, voor zover die nu bekend zijn, verwerkt in de prognoses. De in totaal geplande toevoeging aan de woningvoorraad voor de periode 2001 tot en met 2004 is met 11 % afgenomen ten opzichte van de opgave van vorig jaar. Toen was voor deze periode een toename van woningen voorzien, nu is dat Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 4

6 Gemeente prognose 2003 eind 2001 prognose 2003 eind 2002 realisatie 2003 Arnhem Beuningen Duiven Heumen Lingewaard Nijmegen *) Overbetuwe Westervoort Wijchen *) Zie de tekst voor een toelichting op de achterblijvende productie in Nijmegen Afbeelding 3. Bijstelling van de in het jaar 2003 geplande oplevering van woningen voor de VINEX bouwgemeenten. Gemeente prognose 2004 eind 2002 prognose 2004 eind 2003 verschil Arnhem Beuningen Duiven Heumen Lingewaard Nijmegen *) Overbetuwe Westervoort Wijchen *) Zie de tekst voor een toelichting op de bijstelling voor Nijmegen Afbeelding 4. Bijstelling van de in het jaar 2004 geplande oplevering van woningen voor de VINEX bouwgemeenten. Voor de woningzoekenden is het een slechte zaak, dat de totale productie-verwachtingen sinds door de gemeenten elk jaar neerwaarts zijn bijgesteld en er onvoldoende aanbod beschikbaar is, terwijl er tot op heden een grote vraag is. Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 5

7 3.2 Overige KAN gemeenten In afbeelding 5 is de netto uitbreiding van de woningvoorraad in de overige 12 KAN gemeenten weergegeven. In deze gemeenten is de woningvoorraad in de periode tot en met 2003 uitgebreid met woningen. Voor deze gemeenten geldt dat de geplande woningaantallen ongeveer gelijk zijn aan de prognose van vorig jaar. Gemeente realisatie Angerlo Didam Doesburg Groesbeek Millingen a.d. Rijn Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Ubbergen Zevenaar Mook en Middelaar Afbeelding 5. Uitbreiding woningvoorraad tot en met 2007 voor de Overige KAN gemeenten. 3.3 Concentratie en aandeel inbreiding De aantallen woningen gebouwd en gepland in de Vinex bouwgemeenten en overige gemeenten is nagenoeg overeenkomstig de afspraken in het Vinexconvenant. De verhouding tussen de steden en de overige Vinex gemeenten wijkt echter af. In Arnhem en Nijmegen zijn in de periode tot en met 2003 in totaal woningen gebouwd. Dat is 37 % van de totale productie in het KAN gebied, zoals blijkt uit afbeelding 6. Jaartal Woningproductie (bruto) Uitbreiding woningvoorraad (netto) realisatie ,9 34,0 47,5 41,0 29,6 38,0 45,3 21,9 18,3 36,6 55,2 49,0 38,1 26,1 39,0 39, ,2 29,9 47,4 39,1 27,9 37,1 40,9 5,3 5,6 32,5 54,8 45,5 34,4 26,1 35,3 40,8 Afbeelding 6 De woningbouw in Arnhem en Nijmegen als percentage van de totale woningbouw in het KAN. Doordat in de beide steden relatief veel vervangende nieuwbouw plaatsvindt, is het aandeel in de uitbreiding van de woningvoorraad iets lager. Volgens de binnenregionale verdeling is voor Arnhem en Nijmegen voor de gehele periode tot en met 2004 een aandeel van 46 % in de uitbreiding van de woningvoorraad gepland, terwijl hier nu circa 42 % van de KAN bevolking woont. Uit afbeelding 6 blijkt dat het concentratiebeleid pas vanaf 2004 wordt geëffectueerd. Voor de periode tot en met 2007 blijft feitelijk deconcentratie plaatsvinden. Vanaf 2001 is aan alle gemeenten gevraagd een onderscheid te maken tussen woningbouw op uitbreidingslocaties en woningbouw in bestaand stedelijk gebied. Deze gegevens zijn van Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 6

8 belang voor de monitoring van de verstedelijkingsafspraken die begin 2002 met het Rijk zijn gemaakt. Onderdeel van die afspraken is het uitgangspunt dat 50 % van de verstedelijkingsopgave in bestaand stedelijk gebied plaatsvindt. In afbeelding 7 is aangegeven welk aandeel van de woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt. Jaartal Woningproductie (bruto) Uitbreiding woningvoorraad (netto) Afbeelding 7. Woningbouw in bestaand stedelijk gebied als percentage van de totale woningbouw. 4. Woningdifferentiatie In paragraaf 4.1 en 4.2 wordt de differentiatie voor de periode 1999 tot en met 2004 besproken. In paragraaf 4.3 komt de differentiatie voor de periode 2004 tot en met 2007 ter sprake. 4.1 Differentiatie afspraken Begin 2001 heeft de KAN-raad nieuwe differentiatieafspraken vastgesteld voor de totale nieuwbouw in de periode 1999 tot en met Daarbij zijn voor de verschillende prijsklassen de te realiseren percentages vastgesteld voor deze periode. Bovendien zijn de grenzen van de prijsklassen met ingang van 2001 opnieuw vastgesteld. Ook is de duurste categorie gesplitst in twee prijsklassen. In afbeelding 8 zijn de vanaf 2001 geldende differentiatieafspraken weergegeven. Afwijking van de genoemde percentages voor de Differentiatie afspraken 1999 tot en met 2004 Stichtingskosten (* 1000) Arnhem / Nijmegen Overige subregio's soc.huur 1) soc.koop < duur duur duur ++ > ): woningen onder de aftoppingsgrens Stichtingskosten prijspeil 1 januari 2003 (in percentage van de nieuwbouw) Afbeelding 8. Differentiatie afspraken voor de periode 1999 tot en met De stichtingskosten gelden vanaf 2003 en worden de komende jaren niet geïndexeerd. verschillende categorieën is daarbij toegestaan als dat ertoe bijdraagt dat de differentiatie in de woningvoorraad in een gemeente meer in overeenstemming wordt gebracht met de differentiatie in het KAN. Dat betekent dat Arnhem en Nijmegen een groter aandeel dure woningen mogen bouwen dan in afbeelding 8 is weergegeven, en dat vrijwel alle overige gemeenten een groter aandeel goedkope woningen mogen bouwen. Daarnaast kan in bijzondere situaties van de afgesproken percentages worden afgeweken. De differentiatieafspraken maken onderdeel uit van de in 2001 door de KAN-raad vastgestelde Woonvisie. Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 7

9 Het aanbod aan koopwoningen in de lagere prijsklassen is zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw zeer beperkt in verhouding tot de vraag in de markt. Daardoor stagneert de doorstroming. Desondanks is zeker de helft van de huishoudens in het KAN met een koopwens aangewezen op een woning uit de klasse sociale koop. Slechts in zeer beperkte mate wordt deze behoefte aan sociale koopwoningen aangevuld door de verkoop van huurwoningen. Door het achterblijven van het aanbod aan koopwoningen in de goedkope prijsklasse, stagneert ook de doorstroming vanuit de huursector en is grote druk op de huursector ontstaan. Inmiddels blijkt de vraag naar de duurste categorie woningen te stagneren, hetgeen gevolgen kan hebben voor een aantal nieuwbouwprojecten en kan leiden tot een stagnatie in de bouwproductie. 4.2 Geplande woningdifferentiatie In afbeelding 9 is de geplande bouwproductie in de verschillende prijsklassen per subregio in procenten weergegeven voor de periode 1999 tot en met Informatie over de woningdifferentiatie in de afzonderlijke gemeenten en de woningaantallen is opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 is de woningdifferentiatie voor de gehele periode tot en met 2004 weergegeven. Daarbij zijn de prijsklassen duur + en duur ++ samengevoegd. Arnhem en sociale huur sociale koop duur - duur + duur ++ Nijmegen afspraak planning Afbeelding 9. Overige sub afspraak planning Veluwezoom Liemers Over Betuwe Zuidwaal totaal Afgesproken en geplande woningdifferentiatie per subregio voor de periode 1999 tot en met 2004 als percentage van de op te leveren woningen. Bij een vergelijking tussen de geplande differentiatie en de regionale differentiatieafspraken zijn de volgende opmerkingen te plaatsen: Begin 2001 zijn door de KAN-raad nieuwe differentiatieafspraken gemaakt. Toen is geconstateerd dat de te geringe bouwproductie van sociale koopwoningen een groot knelpunt is. Opvallend is dat ten opzichte van vorig jaar een lichte verschuiving heeft plaatsgevonden van duurdere naar minder dure koopwoningen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de voorafgaande jaren, waarin steeds een verschuiving naar duurdere prijsklassen plaatsvond. Overigens blijft het aandeel minder dure koopwoningen lager dan gewenst. In de sociale huursector blijft nieuwbouw noodzakelijk. Deze nieuwbouw is niet zozeer nodig als uitbreiding van de voorraad, maar ter compensatie van de te slopen huurwoningen in het kader van de herstructurering en ten behoeve van een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad. Volgens de planning bouwen Arnhem en Nijmegen meer in de categorie sociale huurwoningen dan in de differentiatieafspraken is vastgelegd. Dit wordt gedaan om Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 8

10 een evenwichtige opbouw van de uitbreidingslocaties te kunnen realiseren en ter compensatie van te slopen woningen in het kader van de herstructurering. 4.3 Differentiatie 2004 tot en met 2007 In de Woonvisie KAN zijn nieuwe afspraken voor de differentiatie van nieuwbouwwoningen opgenomen. Deze worden vastgelegd in de concessies die gelden voor een periode van vijf jaar, van 2004 tot Volgens deze afspraak wordt van het totale woningbouwprogramma voor elke KAN gemeente, met uitzondering van Arnhem, Nijmegen en Doesburg, tenminste 50 procent in de sociale sector gerealiseerd. Daarbij wordt geen onderverdeling gemaakt tussen de huur en de koopsector. Voor Arnhem, Nijmegen en Doesburg geldt dat zo mogelijk ten hoogste 35 procent in de sociale sector wordt gerealiseerd om de huidige woningvoorraad meer in overeenstemming met die van de andere KAN gemeenten te brengen. Een hoger percentage in de sociale sector is daar echter mogelijk om aan de lokale vraag tegemoet te komen. In afbeelding 10 is de geplande differentiatie per gemeente weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de aantallen te bouwen woningen in enkele gemeenten heel klein zijn, waardoor het percentage een vertekend beeld geeft. sociaal duur Angerlo Arnhem Beuningen Didam Doesburg Duiven Groesbeek Heumen Lingewaard Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Ubbergen Westervoort Wijchen Zevenaar KAN totaal Afbeelding 10. Geplande woningdifferentiatie per gemeente voor de periode 2004 tot en met 2007 als percentage van de op te leveren woningen. Overigens zullen de differentiatieafspraken bij herziening van de concessies over twee jaar voor de dan volgende vijf jaar moeten worden bijgesteld. Op basis van de recent bekend geworden gegevens van het Woning Behoefte Onderzoek 2002 zal het aandeel sociaal en het aandeel huur dan hoger moeten worden dan nu is afgesproken. Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 9

11 Bijlage 1. Woningdifferentiatie Subregio / Gemeente soc.huur soc.koop duur - duur + duur ++ aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal Arnhem Nijmegen Differentiatie afspraak voor Arnhem en Nijmegen samen Veluwezoom totaal Renkum Rheden Rozendaal Liemers totaal Angerlo Didam Doesburg Duiven Rijnwaarden Westervoort Zevenaar Over Betuwe totaal Lingewaard Overbetuwe Zuidwaal totaal Beuningen Groesbeek Heumen Millingen a.d. Rijn Mook & Middelaar Ubbergen Wijchen Differentiatie afspraak overige subregio's overige subregio's KAN Afbeelding 11. Gerealiseerde en geplande woningdifferentiatie voor de periode 1999 tot en met Weergegeven is de bruto woningproductie. Woningonttrekkingen zijn dus niet verrekend. Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 10

12 Bijlage 2. Woningdifferentiatie 2004 Subregio / Gemeente soc.huur soc.koop duur - duur + aantal % aantal % aantal % aantal % aantal Arnhem Nijmegen Veluwezoom totaal Renkum Rheden Rozendaal Liemers totaal Angerlo Didam Doesburg Duiven Rijnwaarden Westervoort Zevenaar Over Betuwe totaal Lingewaard Overbetuwe Zuidwaal totaal Beuningen Groesbeek Heumen Millingen a.d. Rijn Mook & Middelaar Ubbergen Wijchen overige subregio's KAN Afbeelding 12 Gerealiseerde en geplande woningdifferentiatie voor de periode tot en met Weergegeven is de bruto woningproductie. Woningonttrekkingen zijn dus niet verrekend. Voortgangsrapportage woningbouw 2004 Pagina 11

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Concept 19 december 2013 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 De woonagenda 2014 van de stadsregio Arnhem Nijmegen De 20 gemeenten in de stadsregio vormen een aantrekkelijk

Nadere informatie

Hybride aandrijving voor de woningmarkt

Hybride aandrijving voor de woningmarkt Hybride aandrijving voor de woningmarkt De woningmarkt in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, de huidige marktsituatie en het toekomstperspectief. Drs. Fokke de Jong en Drs. Janine Boers, Atrivé, maart 2013

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning.

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning. Rapportage voortgang woningbouw 2014 Inleiding In december 2011 is de Woonvisie 2011-2020 Focus op een aantrekkelijke stad vastgesteld. Eén van de keuzes/actiepunten binnen het woonbeleid is het monitoren

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

UilllllIII IIIIIIIIII

UilllllIII IIIIIIIIII uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar betreft bijlage(n) 14.0000204 R. ten Broek Regionale woonagenda's 1 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Stadsregiogemeenten

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

ROVGM 30 november 2005 pagina 1 van 1 HOME > AGENDA'S EN VERSLAGEN > COMMISSIES > ROVGM 30 NOVEMBER 2005 Uitnodiging commissie ROVGM op 30 november 2005 Locatie: Gemeente Westervoort Aanvang: 13.00 uur

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur Frans Wittenberg Arnhem, 27 maart 2013 even voorstellen economisch onderzoek- en adviesbureau markt en financiële kant van vastgoed wonen, commercieel

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1625773 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Nota van B&W Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Het college van burgemeester en wethouders, Telefoon 3564 E-mail: c.krikke@haarlem.nl SO/Wonen Reg.nr.

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Een woning huren in de regio Arnhem-Nijmegen

Een woning huren in de regio Arnhem-Nijmegen Een woning huren in de regio Arnhem-Nijmegen Zelf op zoek naar een woning Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Arnhem en Nijmegen? Dan mag u het in positieve zin zelf uitzoeken. U krijgt alle

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2010 Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2010 Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2010 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave: Samenvatting en conclusie...4 1) Inleiding...6 2) Gelderland totaal...9 2.1 Bevolking...9 2.2 Nieuwbouw...11 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad...12

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 16 RZ 118 Beslisnota Woningbouwprogramma 2015-2025 Wijchen, 22 april 2016 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met reserveren van 80 extra woningen voor

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis

Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 9 februari 2004. Agendapunt : 12. Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis 2003-2013. Samenvatting voorstel: Wij stellen u voor om in het nieuwbouwprogramma

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0 Strategisch Thema -Stad in de regio- Modules Samenvatting 1 Regionale samenwerking 2 Regionale verwevenheid 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S)

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De fractie van Groen Links heeft het college

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Wethouder van Bouwen en Wonen M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Uw brief van Uw

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Arnhem- December 2012 6 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

2. Voorwaarden voor deelname

2. Voorwaarden voor deelname Wedstrijdreglement 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord

Nadere informatie

WONINGBOUW- MONITOR

WONINGBOUW- MONITOR 216-397 WONINGBOUW- MONITOR September 216 1 Inleiding Bij het vaststellen van de Woonvisie in september 215 is besloten het urgentieprogramma nog 3 jaar door te zetten om de plannen tot uitvoering te brengen.

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Snelstart GPR Gebouw. Versie: 14 juni 2013

Snelstart GPR Gebouw. Versie: 14 juni 2013 Snelstart GPR Gebouw Versie: 14 juni 2013 Hoe kan ik snel aan de slag met GPR Gebouw? 1. Inloggen 2. Project aanmaken 3. Gebouw aanmaken 4. Berekening aanmaken 5. Resultaten bekijken 6. Valideren door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en methoiiders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadsei-f 1 3 112 DZ SCHIEDAM T01021911 l1 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl UWKENMERK

Nadere informatie

Monitor Woningmarkt. wonen

Monitor Woningmarkt. wonen Monitor Woningmarkt wonen Vastgesteld op 9 juli 214 Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen woningmarkt 213 5 2 Woningbouwrealisatie 213 11 3 Vooruitblik woningbouw 15 2 Monitor Woningmarkt 214

Nadere informatie

Regionale Nota Mobiliteit

Regionale Nota Mobiliteit BIJLAGEN 1 Verklarende begrippenlijst 2 Het proces van de totstandkoming van de 3 Betrokken organisaties en contactpersonen 4 Kaart wegcategorisering 70 71 1 Verklarende begrippenlijst BEPRIJZEN (PAG 15)

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken realisatie Masterplan De Valuwe. Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 10 mei 2016 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Hart van Brabant 28 augustus 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant actualisering 2017 ----- Brabantse Agenda

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Analyse toekomstwaarde bestaande woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen Februari 2015

Analyse toekomstwaarde bestaande woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen Februari 2015 Analyse toekomstwaarde bestaande woningvoorraad Stadsregio Arnhem-Nijmegen Februari 2015 Aanleiding Verantwoordelijkheden Herzieningswet Ladder voor Duurzame Verstedelijking Verschuiving nieuwbouw bestaand

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV

MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV Stec Groep B.V. Remco Lenssinck en Guido Scheerder 6 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie

Nadere informatie

Duurzaam bouwen Het op zodanige wijze bouwen en beheren van gebouwen en gebouwde omgeving dat de schade aan

Duurzaam bouwen Het op zodanige wijze bouwen en beheren van gebouwen en gebouwde omgeving dat de schade aan CONVENANT DUURZAAM BOUWEN KNOOPPUNT ARNHEM-NIJMEGEN 2000 PREAMBULE Ondergetekenden: - Raad van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen - Raad van de gemeente Angerlo - Raad van de gemeente Arnhem - Raad van de gemeente

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Verzoek aanwijzing woningmarktregio

Verzoek aanwijzing woningmarktregio Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet gaat de minister van Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Bestuuriijke samenvatting Monitor Woonvisie Inleiding

Bestuuriijke samenvatting Monitor Woonvisie Inleiding Bestuuriijke samenvatting Monitor Woonvisie 2012 1. Inleiding De provincie Zuid-Holland monitort de voortgang van haar ambities op het gebied van wonen. Deze ambities zijn venwoord in de Woonvisie 2011-2020.

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES 2017-2022 1. De 3% groei ambitie De gemeenten van de U16 en de 22 corporaties, verenigd in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht

Nadere informatie

gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw

gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw gemeente Steenbergen II mi ui III llll llll II BM1200343 RAADSMEDEDELING Onderwerp Loop der bevolking/ Stand van zaken voortgang woningbouw Steenbergen; 20 februari 2012 Aan de Raad, 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: PBDC44. Beleidsregel niet geplande woningbouwverzoeken

Collegevoorstel. Zaaknummer: PBDC44. Beleidsregel niet geplande woningbouwverzoeken Collegevoorstel Inleiding Op 24 januari 2012 heeft de provincie de bevolkings- en woningbehoefteprognose 2012 vastgesteld. Op basis van deze prognoses mag de gemeente Heusden tot en met 2030, 3.770 woningen

Nadere informatie

prognoses in tijden van crisis

prognoses in tijden van crisis prognoses in tijden van crisis over demografische veranderingen, flinke bouwopgaven en stagnerende woningbouw --- Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 --- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Ingekomen stuk D44. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D44. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D44 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 98 40 Telefax (024) 329 34 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Hermes Groep NV. Prof. Dr. Dorgelolaan AM Eindhoven Postbus CJ Eindhoven T F

Hermes Groep NV. Prof. Dr. Dorgelolaan AM Eindhoven Postbus CJ Eindhoven T F Hermes Groep NV ROCOV Gelderland p.a. InfraRoad Industrieweg Oost 13a 6662 NE ELST Gld. Prof. Dr. Dorgelolaan 50 5613 AM Eindhoven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven T 040 2358 600 F 040 2358 690 www.hermes.nl

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 1 Marktontwikkeling Marktstemming: positieve ontwikkeling (toename van +85 naar +103) Toename aantal verkopen bestaande woningen: +37% t.o.v. 2014 Na een periode van

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Nr. 2012/82 16 mei 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/82 16 mei 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/82 16 mei 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) Stadsregio HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wonen in Gelderland 2010 - monitoring van het woonbeleid HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

CBS, Syswov Koop Huur

CBS, Syswov Koop Huur Provincie Gelderland Woningvoorraad De meeste woningen die wij op de lange termijn nodig hebben staan er nu al. De focus verschuift steeds meer van nieuwbouw naar het benutten van kansen en mogelijkheden

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

ZUID HOLLAND =OMEN 1 3 OKT provincie. Memo. Leden Statencommissie Ruimte & Wonen. Rapportage "Sociale woningvoorraad en doelgroep in beeld"

ZUID HOLLAND =OMEN 1 3 OKT provincie. Memo. Leden Statencommissie Ruimte & Wonen. Rapportage Sociale woningvoorraad en doelgroep in beeld =OMEN 1 3 OKT. 2009 Memo provincie ZUID HOLLAND Contact dhr. M. van Niel T 070-441 71 73 m.van.niel@pzh.nl Datum 9 oktober 2009 Aan Leden Statencommissie Ruimte & Wonen Onderwerp Rapportage "Sociale woningvoorraad

Nadere informatie

Wonen in Gelderland Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2011 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave: Samenvatting en conclusie...4 1) Inleiding...6 2) Gelderland totaal...8 2.1 Bevolking...8 2.2 Nieuwbouw...10 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad...11

Nadere informatie

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn Bijlage Wijzigingen Nota Wonen Blz. oude Was Wordt versie Algemeen Cijfers Zijn voor zover mogelijk geactualiseerd en als bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Tien transformatieopgaven

Tien transformatieopgaven 3. Tien transformatieopgaven Naast de externe profilering staat het stedelijk netwerk KAN ook voor de opgave om vorm en inhoud te geven aan concrete inrichtingsopgaven die verbonden zijn aan de regionale

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, hoofdafdeling Stadszaken. Rapportage woningbouw Haarlem 2015

Gemeente Haarlem, hoofdafdeling Stadszaken. Rapportage woningbouw Haarlem 2015 Gemeente Haarlem, hoofdafdeling Stadszaken Rapportage woningbouw Haarlem 2015 (peildatum 1 oktober 2015) Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Definities... 4 1.2 Gehanteerde regio-indelingen...

Nadere informatie