Wonen in Gelderland 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in Gelderland 2014"

Transcriptie

1 Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Monitoring van het woonbeleid

2 GLD.info Wonen in Gelderland 2014 Achterhoek Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de Achterhoek met het accent op 2013/2014. Samen met de andere Gelderse regionale factsheets vormt dit de monitoringsrapportage over de Gelderse woningmarkt In het Gelderse infoblad wordt een algemeen beeld van de woningmarkt in Gelderland geschetst en worden de zes regio s onderling vergeleken; in de regionale informatiebladen wordt nader ingezoomd op gemeenteniveau. De informatiebladen geven tevens inzicht in de voortgang van het provinciaal woonbeleid. Oktober Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

3 Samenvatting Wonen is een van de drie centrale thema s in de Uitvoeringsagenda Achterhoek. In de Achterhoek is (naar aanleiding van de evaluatie van de Regionale Woonvisie ) in het najaar van 2013 gestart met het project Kernenfoto s. Het lopende project Kernenfoto s Achterhoek geeft inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen voor de periode en levert daarmee belangrijke bouwstenen op voor (verdere inkleuring van) de Regionale Woonagenda van de Achterhoek. In de Achterhoek daalt de bevolking al sinds In 2013 geldt dit voor alle gemeenten in de Achterhoek. Het aantal huishoudens zal vanaf ca gaan dalen. Vanaf 1990 zijn ruim woningen toegevoegd aan de woningvoorraad in de regio Achterhoek. Dat is ongeveer 23% van de totale voorraad. De gemiddelde verkoopprijs ligt in de Achterhoek onder het Gelders gemiddelde. De daling van de prijzen is vergelijkbaar met de Gelderse daling in de periode Wel verloopt de prijsdaling in sommige gemeenten sneller en heviger dan in andere. De theoretische verkooptijd van woningen ligt gemiddeld in de Achterhoek hoger dan in Gelderland. Woningen in het duurste segment hebben gemiddeld de langste verkooptijd. In 2013 zijn ruim 500 woningen toegevoegd (nieuwbouw of bijvoorbeeld via functieverandering of woningsplitsing). Rekening houdend met onttrekkingen (o.m. sloop) is de woningvoorraad netto toegenomen met ca In de Achterhoek ligt het aandeel huur- en betaalbare woningen in de opleveringen van 2013 boven de aandelen die in KWP3-verband zijn afgesproken. Dit geldt ook voor het aandeel nultredenwoningen. Ondanks de crisis is de woningvoorraad in de Achterhoek vanaf 2010 t/m 2013 behoorlijk toegenomen in relatie tot gemaakte afspraken over netto toevoegingen t/m De (harde) plancapaciteit is in relatie tot de resterende opgave, ondanks inspanningen om de plancapaciteit te verminderen, nog steeds hoog. In de loop van 2014 wordt gesproken over de nieuwe kwantitatieve opgave Wonen, de opvolger van KWP3. Het aantal bouwvergunningen is in de afgelopen jaren sterk gedaald (dit geldt zowel voor corporaties, Bouwers voor de markt en voor particulieren). Welk effect dit heeft voor de woningbouw op de langere termijn is moeilijk aan te geven (wanneer trekt de markt aan?). Tevens is er nog steeds een stuwmeer aan afgegeven vergunningen uit het verleden. De precieze omvang van dat stuwmeer is echter niet bekend. 3 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

4 Inleiding In de loop van 2014 is de provinciale woonvisie Keuzevrijheid en Identiteit uit 2003 vervangen door een nieuw en actueel woonbeleid, als onderdeel van de Omgevingsvisie Gelderland. Vanwege de demografische ontwikkelingen neemt de vraag naar groei van de woningvoorraad geleidelijk af. De kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt vraagt echter steeds meer aandacht van alle betrokken partijen. De focus verschuift van nieuwbouw naar het benutten van kansen en mogelijkheden in (het aanpassen van) de bestaande woningvoorraad. Daarom wordt meer dan in eerdere rapportages (Wonen in Gelderland) aandacht besteed aan de bestaande woningvoorraad. In de Omgevingsvisie is het concept van de Regionale Woonagenda s geïntroduceerd. In de huidige factsheets wordt per regio ingegaan op de stand van zaken van deze Regionale Woonagenda s. Programmering is één van de onderwerpen in de Regionale Woonagenda s. Dit factsheet is als volgt opgebouwd: paragraaf 1: Stand van zaken in de regio rond de Regionale Woonvisie en Woonagenda; paragraaf 2: Bevolkingsontwikkeling; paragraaf 3: Bestaande voorraad: Samenstelling van de woningvoorraad; paragraaf 4: Bestaande voorraad: Transacties en verhuringen; paragraaf 5: Nieuwbouw (kwantitatief en kwalitatief); paragraaf 6: Plancapaciteit en bouwvergunningen. Overal waar gesproken wordt over Achterhoek wordt de (regio) Achterhoek bedoeld zoals die bestaat uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. 4 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

5 1. Woonagenda In de Achterhoek is naar aanleiding van de evaluatie van de Regionale Woonvisie in het najaar van 2013 gestart met het project Kernenfoto s. Dit project geeft inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen voor de periode Tijdens het inzoomen op de hoofdkernen wordt niet uitsluitend gekeken naar de woningmarkt, maar ook naar thema s die veel met wonen te maken hebben, zoals de woonomgeving, de leefbaarheid, de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen en de zorg. Ook wordt in een apart traject nog gekeken naar de kleinere kernen en het buitengebied in de Achterhoek. De eerste helft van 2014 is voor alle 21 hoofdkernen heel veel werk verzet (o.a. door de lokale werkgroepen). Ook burgers in de 21 hoofdkernen zijn gevraagd naar Parels en Puinhopen. Voor alle 21 hoofdkernen heeft dit veel waardevolle informatie opgeleverd. Na de zomer van 2014 zullen de resultaten van de 21 hoofdkernen worden opgeteld en wordt vanuit regionaal perspectief naar de plannen gekeken. In deze fase komen naar verwachting de aanpak en de instrumenten in beeld, die gebruikt kunnen worden om met de kansen en uitdagingen aan de slag te gaan. In regionale bijeenkomsten zal overleg plaatsvinden tussen de overheden en de andere O s. Naar verwachting levert het project veel kansen en actiepunten op en zeker ook een aantal dilemma s om gezamenlijk te bespreken en op te lossen. Het project Kernenfoto s levert daarmee belangrijke bouwstenen op voor (verdere inkleuring van) de Regionale Woonagenda van de Achterhoek. De planning is dat die eind 2014 op hoofdlijnen gereed is. Behandeling (en vaststelling) door de zeven gemeenteraden vindt vervolgens plaats in het voorjaar van De Regionale Woonagenda Achterhoek is dan ook belangrijk voor de Achterhoek om een goed leefbare regio te zijn en te blijven. De Achterhoek maakt ieder jaar zelf ook een (uitgebreide) Woonmonitor. De Woonmonitor 2014 is naar verwachting in het najaar 2014 beschikbaar. 5 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

6 2. Bevolkingsontwikkeling Op 1 januari 2014 telde de bevolking in de Achterhoek inwoners. In figuur 1 is de bevolkingsgroei van jaar tot jaar te zien. De daling van de bevolking is al vanaf 2005 gaande. In 2013 is de afname van de bevolking voor het eerst in alle gemeenten aan de orde (tabel 1). Het geboorteoverschot vertoont vanaf het jaar 2000 een afnemende trend en is nu zelfs negatief (figuur 2). Er overlijden meer mensen dan dat er geboren worden. Dit hangt samen met de relatief sterke vergrijzing in de regio. Het binnenlands migratieoverschot vertoont eveneens een dalende trend. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat relatief veel jongeren voor studie of werk de regio verlaten. Het buitenlands migratiesaldo verloopt veel grilliger. Hier is niet goed een trend aan te wijzen Figuur 1 Achterhoek, jaarlijkse bevolkingsgroei 2000 t/m 2013, CBS Geboorteoverschot Binnenlands migratie saldo Buitenlands migratie saldo Figuur 2 Achterhoek, ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo, 2000 t/m 2013, CBS 6 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

7 Gemiddelde Gemiddelde Groei in Groei in Groei In Groei in Bevolking groei per jaar groei per jaar per t/m t/m 2009 Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude Ijsselstreek Winterswijk Achterhoek Tabel 1: Bevolkingsgroei 2000 t/m 2013 en de bevolking per , CBS Volgens de recente provinciale bevolkingsprognose (Primos 2012 Trend plus) is vanaf 2010 in toenemende mate sprake van krimp van de bevolking. Voor de Bevolkingsprognose 2014 wordt verwezen naar de provinciale website. 7 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

8 3. Bestaande woningvoorraad: Samenstelling Deze paragraaf bevat informatie over de samenstelling van de bestaande woningvoorraad in de regio Achterhoek. De gegevens zijn afkomstig van Dataland (een intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van vastgoedinformatie). Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype In totaal zijn er ongeveer woningen in de Achterhoek, waarvan bijna (18 %) gebouwd voor Een groot deel van de oude woningen (tot 1945) is een vrijstaande woning dan wel een twee onder een kapwoning. Ongeveer 44% van de woningvoorraad in de regio Achterhoek dateert van voor Dit is vergelijkbaar met het Gelderse gemiddelde (43%). Woningen van voor 1970 vragen relatief veel aandacht in energetisch opzicht (duurzaamheid) en wat betreft levensloopbestendigheid en geschiktheid voor ouderen (langer zelfstandig wonen). Bijna een kwart van de woningen (23%) is na 1990 toegevoegd. Het overgrote deel (85%) van de woningvoorraad in deze regio bestaat uit eengezinswoningen, de overige woningen zijn meergezinswoningen (appartementen). Bij deze procentuele verdeling verdeling is geen gebruik van de gegevens van Oost Gelre, van deze gemeente is de verdeling naar woningtype niet bekend uit de gegevens van Dataland tot vanaf 1990 rijwoning twee onder een kap vrijstaand appartement overige woningen Figuur 3 Achterhoek, woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype op , Dataland 8 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

9 Woningvoorraad naar woningtype en prijsklassen per regio In de figuren 4 en 5 is de totale woningvoorraad per gemeente uitgesplitst naar woningtype en prijsklasse. Zichtbaar wordt hoe de woningvoorraad binnen een gemeente is samen gesteld. Voor Oost Gelre zijn geen verdeling naar woningtype bekend. Alle woningen zijn hier gecategoriseerd als overige woning. In Doetinchem is het aandeel rijwoningen (41%) en appartementen (22%) groter dan in de omliggende gemeenten. Bijna een derde van alle rijwoningen in de regio staat in Doetinchem, gevolgd door Berkelland en Oude Ijsselstreek (beiden 17% van alle rijwoningen in de regio). Daarnaast staat 38% van het totaal aantal appartementen in de Achterhoek in de gemeente Doetinchem; andere gemeenten volgen op grote afstand. Bronckhorst is de gemeente met het grootste aandeel vrijstaande en twee onder een kapwoningen Aalten Berkenland Bronckhorst Doetinchem Oude IJselstreek Winterswijk Oost Gelre overige woningen appartement vrijstaand twee onder een kap rijwoning Figuur 4 Achterhoek, woningvoorraad naar gemeente en woningtype op , Dataland 9 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

10 meer dan Aalten Berkenland Bronckhorst Doetinchem Oude IJsselstreek Winterswijk Oost Gelre Tot Figuur 5 Achterhoek, woningvoorraad naar gemeente en prijsklasse op , Dataland Bijna de helft van de woningen (46%) in de Achterhoek zijn goedkope woningen (< ) en 9% bestaat uit duurdere woningen. Het aandeel goedkope woningen ligt boven het Gelders gemiddelde (40%). Het grootste aandeel goedkope koopwoningen (< ) staat in Winterswijk (60%). Bronckhorst wijkt hier sterk van af met 28% goedkope woningen. De meeste dure woningen (absoluut en relatief) staan in Bronckhorst. Woningvoorraad na 1990: indeling naar type In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel woningen per regio zijn toegevoegd vanaf 1990 en welke woningtypes zijn toegevoegd aan de bestaande voorraad (figuur 6). Na 1990 zijn ruim woningen toegevoegd aan de woningvoorraad in de regio Achterhoek. Dat is ongeveer 23% van de totale voorraad. De meeste woningen zijn in Doetinchem (bijna 7.000) en Berkelland (ruim woningen) toegevoegd. In Doetinchem bestaat de woningvoorraad meer dan gemiddeld in de regio uit nieuwbouw (28%). Na 1990 zijn in de meeste gemeenten relatief veel appartementen toegevoegd. Aalten spant hierbij (naar verhouding) de kroon, maar in absolute zin uiteraard nog steeds Doetinchem; In Doetinchem zijn na 1990 eveneens de meeste rijwoningen toegevoegd; in Berkelland en Bronckhorst, de grote plattelandsgemeenten, zijn relatief veel vrijstaande en twee onder een kapwoningen toegevoegd. 10 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

11 Regio Aantal toevoegingen In % van de totale voorraad vanaf 1990 Aalten % Berkelland % Bronckhorst % Doetinchem % Oost Gelre % Oude Ijsselstreek % Winterswijk % Achterhoek % Tabel 2: Aantal toevoegingen vanaf 1990 (in absolute aantallen en als percentage van de totale voorraad per regio en Gelderland totaal, Bron: Dataland Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk overige woningen vanaf 1990 appartement vanaf 1990 vrijstaand vanaf 1990 twee onder een kap vanaf 1990 rijwoning vanaf 1990 Figuur 6 Achterhoek woningvoorraad vanaf 1990, naar gemeente en woningtype op , Dataland 11 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

12 4. Bestaande woningvoorraad: Transacties en verhuringen De cijfers over de ontwikkeling op de woningmarkt zijn afkomstig van Woningmarktcijfers.nl (Pasgoed). In deze paragraaf ligt het accent op de ontwikkeling van de gemiddelde transactieprijs en de ontwikkeling van het aantal transacties per jaar, waarbij we terugkijken tot 2007.Het Kadaster levert woningmarktcijfers van alle overgedragen woningen op het moment van overdracht van de woning bij het Kadaster 1. Koopsector De gemiddelde verkoopprijs van woningen in de regio Achterhoek was in 2007 aanzienlijk lager dan in Gelderland. Ook in 2013 ligt de gemiddelde verkoopprijs onder het Gelders gemiddelde. De daling van de prijzen is vergelijkbaar met de Gelderse daling in de periode In 2007 wisselden ongeveer woningen van eigenaar. In 2013 is het aantal transacties bijna gehalveerd ten opzichte van Gelderland laat een vergelijkbaar beeld zien. In 2009 is de scherpste daling van het aantal transacties zichtbaar. Prijsontwikkeling op jaarbasis, Achterhoek en Gelderland (gemiddelde verkoopprijs) Index =100 Achterhoek ,9 Gelderland ,5 Aantal transacties op jaarbasis, Achterhoek en Gelderland, Index 2013 (2007=100) Achterhoek ,5 Gelderland ,9 Woningmarktcijfers.nl, bron Kadaster 1. Er zijn verschillen tussen de woningmarktcijfers van het NVM en het Kadaster. De NVM levert woningmarktcijfers die zijn gebaseerd op door NVM-makelaars verkochte woningen, gemeten op het moment dat de verkoop definitief is. Het Kadaster levert woningmarktcijfers van alle overgedragen woningen op het moment van overdracht van de woning bij het Kadaster. De cijfers van het Kadaster lopen daarmee enkele maanden achter op die van de NVM. Een ander verschil is dat het Kadaster alle overdrachten meet en niet uitsluitend die waarbij NVM-makelaars zijn betrokken. In de cijfers zitten dus ook de verkopen van particulieren, corporaties en beleggers (bron: De Leeuw). 12 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

13 Figuur 7 Achterhoek prijsontwikkeling op jaarbasis per gemeente, , woningmarktcijfers.nl, bron Kadaster Aalten Berkenland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Achterhoek De prijsdaling (bij transacties) loopt in sommige gemeenten sneller en heviger dan in andere. In Oost Gelre zijn de prijzen in verhouding het minst gedaald (-7%) gedurende de periode Ook in de gemeenten Doetinchem (-12%) en Oude IJsselstreek (-13%) lag de prijsdaling onder het regio gemiddelde (-18%). In Bronckhorst (-24%) was de prijsdaling het sterkst. Ook de ontwikkeling van het aantal transacties laat een wisselend beeld zijn tussen de gemeenten. In Aalten en Winterswijk is het aantal transacties met ongeveer een derde gedaald in de periode (regiogemiddelde is daling van 45%). Gemeenten waar de daling van het aantal transacties sterker is dan het regiogemiddelde, zijn Doetinchem (-54%) en Bronckhorst (-51%) Aalten Berkenland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Figuur 8 Achterhoek, aantal transacties per gemeente , woningmarktcijfers.nl, bron: Kadaster 13 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

14 Ontwikkeling verkooptijd De theoretische verkooptijd is een door Woningmarktcijfers.nl ontwikkelde graadmeter voor de gemiddelde verkooptijd van het aantal te koop staande woningen op 1 januari gedeeld door het aantal verkochte woningen in dat jaar (uitgedrukt in maanden). Het is een maat die tevens iets zegt over de verkoopbaarheid van woningen in gebieden en die mogelijke tekorten of overaanbod aan het licht brengt. Uiteraard is verdere analyse nodig voordat hierover harde conclusies kunnen worden getrokken. Theoretische verkooptijd (in mnd.), > 500 Totaal Achterhoek 20,3 40,4 88, ,2 Gelderland 16,4 24,7 51,2 112,3 25,1 Woningmarktcijfers.nl, bron Funda, Kadaster De theoretische verkooptijd van woningen ligt gemiddeld in de Achterhoek hoger dan in Gelderland. In Gelderland ligt de theoretische verkooptijd gemiddeld op ongeveer 2 jaar (25 maanden); in de Achterhoek is dat 33 maanden. De hogere theoretische verkooptijd geldt voor woningen van alle prijsklassen. Vooral woningen in het duurste segment hebben gemiddeld een lange TVT. Figuur 9 Theoretische verkooptijd (in mnd) per gemeente en prijsklasse, 2013, woningmarktcijfers.nl 14 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

15 Figuur 9 toont dat de (theoretische) verkooptijd in alle gemeenten het grootst is in het dure segment. Goedkope woningen (< ) verkopen relatief het snelst, maar hebben nog een theoretische verkooptijd van gemiddeld 20 maanden. In Oost Gelre is de TVT van goedkope woningen in Oost Gelre zelfs twee jaar. In Aalten en Oost Gelre zijn er geen transacties van dure woningen geweest. In de gemeenten Bronckhorst (48 mnd.), Oost Gelre en Berkelland (beiden 37 maanden) is de TVT hoger dan het regiogemiddelde van 33 maanden. In Aalten en Doetinchem lag de theoretische verkooptijd met bijna 28 maanden onder het regiogemiddelde. Huursector In onderstaande tabel is de woningvoorraad in de regio uitgesplitst naar koop- en huurwoningen voor de periode Na 2012 zijn er geen gegevens beschikbaar. Een derde van de woningen in de regio is een huurwoning. Het aandeel huurwoningen ligt lager dan het Gelders gemiddelde (40%). De percentages in 2013 en 2014 zullen niet noemenswaardig veranderd zijn. Voor nadere informatie over de huursector in de Achterhoek wordt verwezen naar de Woonmonitor Achterhoek 2014 die naar verwachting in het najaar van 2014 beschikbaar komt. Woningvoorraad naar eigendom, Voorraad huur Voorraad koop Voorraad onbekend Voorraad totaal Bron: Woningmarktcijfers.nl 15 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

16 5. Nieuwbouw Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) Op grond van de Wet op de Basisregistraties moet het CBS per voor het vaststellen van de gemeentelijke woningvoorraad en mutaties daarin gebruik maken van de gemeentelijke Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Er zijn grote verschillen tussen de eerder gehanteerde gegevens over de woningvoorraad en de BAG bestanden. Er zijn verschillen in definities: woningen versus Verblijfsobjecten met een woonfunctie. Maar ook de cijfers wijken sterk af. Dit cijfermatige verschil had er eigenlijk niet mogen zijn en is waarschijnlijk te herleiden tot onnauwkeurigheden in het verleden. Vaak is onderzoek ter plaatse nodig om de feitelijke situatie te achterhalen. De gemeenten in de Achterhoek hebben al veel energie gestoken in het opschonen van de BAG. Dat opschonen is een vereiste om over een betrouwbare registratie van de woningvoorraad te kunnen beschikken. Groei van de woningvoorraad De benodigde groei van de woningvoorraad is in het Kwalitatief Woonprogramma 2010 t/m 2019 (KWP3) geraamd op woningen over tien jaar, ofwel gemiddeld 590 per jaar. Deze afspraak is inmiddels door de Achterhoek (op basis van nieuwe prognoses) al uitgesmeerd tot De provincie heeft aangegeven deze afspraak te ondersteunen maar adviseert om niet het volledige aantal te realiseren want recentere prognoses (Bevolkingsprognose 2014 Gelderland) geven nog een lagere woningbehoefte aan. Na 2025 krimpt het aantal huishoudens. De gemeenten hebben onderling een binnenregionale verdeling afgesproken (tabel 3). In 2013 zijn ruim 500 woningen toegevoegd (nieuwbouw of bijvoorbeeld via functieverandering of woningsplitsing). Rekening houdend met onttrekkingen (o.m. sloop) is de woningvoorraad netto toegenomen met 255. Op 1 januari 2014 zijn er volgens opgave 406 woningen in aanbouw. De woningvoorraad is in de jaren 2010 t/m 2012 met woningen gegroeid, gemiddeld ca. 640 per jaar. Vooral in 2011 zijn veel woningen toegevoegd en lag de netto groei ruimschoots boven de geraamde KWP3-opgave. De netto groei in 2013 blijft wat achter bij de groei in voorgaande jaren. Ondanks de crisis is de woningvoorraad in de Achterhoek in de periode 2010 t/m 2013 behoorlijk toegenomen in relatie tot gemaakte afspraken over de netto-toevoegingen. De cijfers over de opleveringen in de Achterhoek wijken af van de cijfers die in de Woonmonitor Achterhoek 2014 zijn gebruikt. Dit heeft te maken met een verrekening van sloop in 2009 in de toevoegingen voor de jaren 2010 en 2011 in de Achterhoekse monitor (verschillen met de Achterhoek monitor zijn te vinden waar gesproken wordt over de opleveringen 2010 t/m 2012) 16 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

17 Achterhoek Binnenregionale Verdeling Aalten 835 Berkelland 635 Bronckhorst 385 Doetinchem Oost Gelre 685 Oude IJsselstreek 685 Winterswijk 685 Totaal Tabel 3: binnenregionale verdeling KWP3 Achterhoek (bron: gemeentelijke informatie) KWP3 Realisatie Figuur 10 Achterhoek, KWP3 en netto groei van de woningvoorraad, 2010 t/m 2013, bron CBS en 2012/2013 gegevens van gemeenten. Achterhoek 2 gemiddeld per jaar in aanbouw Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Totaal Tabel 4: nieuwbouw per gemeente periode 2000 t/m 2013 regio Achterhoek en in aanbouw op (bron CBS en informatie gemeenten). 2. In de woningmarktmonitor 2014 van de Achterhoek worden andere realisatiecijfers gepresenteerd voor de periode 2010 t/m In de genoemde rapportage blijkt dat er in de periode woningen netto zijn toegevoegd. 17 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

18 Tabel 4 toont de groei van de woningvoorraad in de afgelopen periode verdeeld over de gemeenten. Oude IJsselstreek springt eruit door meer sloop dan toevoegingen in 2013 (Vogelbuurt Ulft). Kwalitatieve aspecten in de opleveringen In KWP3-verband is met de gemeenten uit de Achterhoek afgesproken dat van de netto groei van de woningvoorraad over de periode 2010 t/m 2019 (minimaal) een bepaald aandeel een huur-, betaalbare of nultredenwoning is. Deze afspraken dateren echter van voor de crisis en behoeven actualisatie. Binnenkort zullen afspraken worden gemaakt over een nieuw kwantitatief kader (de kwantitatieve opgave Wonen t/m 2024) en worden kwalitatieve afspraken gemaakt in het proces van de Regionale Woonagenda. Tabel 5 toont de resultaten over 2013, afgezet tegenover de KWP3-afspraken. In de Achterhoek ligt het aandeel huur- en betaalbare woningen in de opleveringen van 2013 boven de aandelen die in KWP3-verband zijn afgesproken. Dit geldt ook voor het aandeel nultredenwoningen. Achterhoek % huur % betaalbaar % nultreden Aalten 49% 54% 97% Berkelland 42% 45% 77% Bronckhorst 33% 33% 64% Doetinchem 52% 79% 100% Oost Gelre 26% 52% 74% Oude IJsselstreek 32% 39% 7% Winterswijk 71% 71% 100% Totaal Achterhoek (bruto) 46% 63% 87% KWP3 (bruto) 43% 45% ca. 80% Tabel 5: Aandeel huur, betaalbaar en nultreden in de (bruto) opgeleverde nieuwbouw in 2013 (bron: gemeentelijke informatie). 18 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

19 6. Plancapaciteit en bouwvergunningen Onderstaand overzicht laat de groei van de woningvoorraad zien in de afgelopen periode, verdeeld over de Achterhoekse gemeenten. Achterhoek Netto harde capaciteit Netto zachte capaciteit per 1 jan per 1 jan Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Totaal Tabel 6: Netto harde en zachte plancapaciteit per 1 januari, Achterhoek (bron: gemeentelijke informatie) Van 2010 t/m 2013 is de woningvoorraad in de regio (netto) met woningen gegroeid. Tot 2025 (afgezet tegenover de nieuwe afspraak tot 2025) is er dus nog behoefte aan (harde) plancapaciteit voor = woningen. De harde capaciteit heeft in de loop van 2013 een groei doorgemaakt en bedraagt op 1 januari 2014 maar liefst woningen (netto groei). Dit is hoog in relatie tot de opgave. Uit de planningslijsten van de gemeenten blijkt dat een deel van de (harde) plancapaciteit na 2020 staat geprogrammeerd. In de tabel staat tevens de zachte capaciteit: alle locaties die een gemeente nu op het oog heeft waar mogelijk in de toekomst gebouw kan worden, die soms al in procedure zijn gebracht (bestemmingsplan), maar waarover nog geen definitief besluit is genomen. In heel wat gevallen hebben gemeenten wel al geïnvesteerd in dergelijke plannen (grondaankoop, afspraken met ontwikkelaar). 3. De toename van netto harde plancapaciteit in Doetinchem betreft eeen administratieve correctie van (het al eerder vastgestelde) bestemmingplan Wijnbergen. 4. De toename van de netto harde plancapaciteit in Oude IJsselstreek in 2014 ten opzichte van 2013 wordt grotendeels veroorzaakt door een grote sloopopgave in de plannen van 2013 (die daardoor in 2013 gezorgd heeft voor een flinke verlaging van de netto plancapaciteit). Een klein deel van de toename (123 woningen) wordt veroorzaakt door het onherroepelijk worden van bestemmingsplan Hutten Zuid fase 2 en 3 (de Keurkamer) na vele jaren van onderhandeling 19 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

20 Kwalitatieve aspecten in de plannen Hieronder zijn de aandelen huur- en betaalbare woningen in de (bruto) bouwplannen van gemeenten gegeven, afgezet tegenover de KWP3-afspraken. Achterhoek % huur % betaalbaar Aalten 16% 20% Berkelland 37% 43% Bronckhorst 15% 23% Doetinchem 19% 29% Oost Gelre 21% 28% Oude Ijsselstreek 27% 27% Winterswijk 21% 15% Totaal Achterhoek (bruto) 22% 28% KWP3 (bruto) 43% 45% Tabel 7: aandeel huur en betaalbaar in de (bruto) bouwplannen van gemeenten per 1 januari 2014 (bron: gemeentelijke informatie). Bouwvergunningen De afgegeven bouwvergunningen kunnen tot op zekere hoogte een indicatie geven voor de omvang van de nieuwbouw in de volgende jaren. Onderstaande figuur schets een beeld zoals we dat zouden verwachten in een krimpregio als de Achterhoek. De grafiek toont dat het aantal afgegeven bouwvergunningen de afgelopen (crisis)jaren sterk is gedaald, sterker dan in de andere regio s en in Gelderland als geheel. In 2008 en 2009 zijn meer vergunningen afgegeven aan corporaties dan aan de Bouwers voor de markt. Dat leidde mogelijk in tot een relatief groot aandeel huurwoningen in de opleveringen. Het aantal aan corporaties afgegeven vergunningen is sedert 2009 echter fors gedaald en wel tot nagenoeg nul in Waarschijnlijk zal de bouwstroom van corporatiewoningen de komende jaren opdrogen ; de aantallen bouwvergunningen voor Bouwers voor de markt en voor particulieren zijn ook sterk afgenomen. Dit voedt de veronderstelling dat de nieuwbouw in de Achterhoek in de komende jaren sterk zal afnemen. Omdat er nog een behoorlijk stuwmeer is van in het verleden afgegeven vergunningen, is dit niet precies aan te geven. 20 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

21 Figuur 11 Aantal afgegeven bouwvergunningen naar opdrachtgever in Achterhoek van 2007 t/m 2013 (CBS Statline). 21 Wonen in Gelderland 2014, Achterhoek

22 Provincie Gelderland Markt CG Arnhem Postbus GX Arnhem T (026)

Wonen in Gelderland 2014

Wonen in Gelderland 2014 Wonen in Gelderland 2014 Noord-Veluwe Monitoring van het woonbeleid GLD.info Wonen in Gelderland 2014 Noord-Veluwe Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio Noord-Veluwe

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 40/2014 Datum : 18 maart 2014 B&W datum : 18 maart 2014 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Stand van zaken Woningbouwplanning tot 2025 Aanleiding We monitoren

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Berkelland Bijlage 1 bij raadsvoorstel voortgangsrapportage wonen voor de raad van 16 september

Woningmarktmonitor Berkelland Bijlage 1 bij raadsvoorstel voortgangsrapportage wonen voor de raad van 16 september Woningmarktmonitor Berkelland 2013 Bijlage 1 bij raadsvoorstel voortgangsrapportage wonen voor de raad van 16 september Gemeente Berkelland 31 Juli 2014 1 In het algemeen lijkt er in de regio een stabilisatie

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Achterhoek

Woningmarktmonitor Achterhoek Woningmarktmonitor Achterhoek Nulmeting per 1-1-2010 en resultaten per 1-1-2012 Ambtelijke projectgroep volkshuisvesting Eindredactie: Hans Suurmond Deze monitor is tot stand gekomen met medewerking van

Nadere informatie

Inzicht in de Gelderse woningmarkt. Monitoringsrapportage Wonen in Gelderland 2015

Inzicht in de Gelderse woningmarkt. Monitoringsrapportage Wonen in Gelderland 2015 Inzicht in de Gelderse woningmarkt Monitoringsrapportage Wonen in Gelderland 2015 Wonen in Gelderland 2015 September 2015 Elk jaar verschijnt de monitoringsrapportage Wonen in Gelderland met daarin een

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport:

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport: Woningmarktrapport provincie Utrecht 2007 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Achterhoek

Woningmarktmonitor Achterhoek Woningmarktmonitor Achterhoek Nulmeting per 1-1-2010 en resultaten per 1-1-2012 Ambtelijke projectgroep volkshuisvesting Eindredactie: Hans Suurmond Deze monitor is tot stand gekomen met medewerking van

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlage 06 Wonen in Gelderland 2015

Bijlage 06 Wonen in Gelderland 2015 Bijlage 06 Wonen in Gelderland 2015 Elk jaar verschijnt de monitoringsrapportage Wonen in Gelderland met daarin een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen op de Gelderse woningmarkt. Wonen in

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport: Rapport gemeente Bloemendaal 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen

Nadere informatie

CBS, Syswov Koop Huur

CBS, Syswov Koop Huur Provincie Gelderland Woningvoorraad De meeste woningen die wij op de lange termijn nodig hebben staan er nu al. De focus verschuift steeds meer van nieuwbouw naar het benutten van kansen en mogelijkheden

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

CBS, Syswov Koop Huur Sociale huur

CBS, Syswov Koop Huur Sociale huur Provincie Gelderland Woningvoorraad De meeste woningen die wij op de lange termijn nodig hebben staan er nu al. De focus verschuift steeds meer van nieuwbouw naar het benutten van kansen en mogelijkheden

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2014

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2014 Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2014 Van verminderen naar transformeren Opgesteld door Hans Suurmond Vastgesteld op 15 oktober 2014 Wijzigingen verwerkt op 7 januari 2015 Factsheets Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013. Van verminderen naar transformeren

Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013. Van verminderen naar transformeren Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013 Van verminderen naar transformeren Opgesteld door: Hans Suurmond 24 oktober 2013 Factsheets Woningmarktmonitor Achterhoek 2013 De Achterhoek krimpt De Achterhoek

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017 DATUM 26 oktober 217 PROJECTNUMMER 34.17/G OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 217 Inleiding Er heeft een grote update van de woningmarktmonitor

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Wonen in Gelderland Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt

Wonen in Schildersbuurt Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Wijk: 29 Schildersbuurt

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

WONINGBOUW- MONITOR

WONINGBOUW- MONITOR 216-397 WONINGBOUW- MONITOR September 216 1 Inleiding Bij het vaststellen van de Woonvisie in september 215 is besloten het urgentieprogramma nog 3 jaar door te zetten om de plannen tot uitvoering te brengen.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Monitor Woningmarkt. wonen

Monitor Woningmarkt. wonen Monitor Woningmarkt wonen Vastgesteld op 9 juli 214 Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen woningmarkt 213 5 2 Woningbouwrealisatie 213 11 3 Vooruitblik woningbouw 15 2 Monitor Woningmarkt 214

Nadere informatie

Achterhoeks Corporatie Overleg. Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt

Achterhoeks Corporatie Overleg. Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt Achterhoeks Corporatie Overleg Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt 21 december 27 Projectnr. 5129.7/NG Boulevard Heuvelink 14 6828 KT Arnhem Postbus 1174 681

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Conclusies jaarmonitor 2013 woningmarkt Apeldoorn 3 juli 2014

Conclusies jaarmonitor 2013 woningmarkt Apeldoorn 3 juli 2014 Conclusies jaarmonitor 2013 woningmarkt Apeldoorn 3 juli 2014 We volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt in Apeldoorn om ondermeer de woningbouwprogrammering tijdig te kunnen actualiseren. De daarvoor

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2010 Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2010 Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2010 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave: Samenvatting en conclusie...4 1) Inleiding...6 2) Gelderland totaal...9 2.1 Bevolking...9 2.2 Nieuwbouw...11 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad...12

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Factsheets Friese Woningmarkt

Factsheets Friese Woningmarkt Factsheets Friese Woningmarkt 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 Bevolkings- en huishoudengroei nemen af. Prognose: Nog enige bevolkingsgroei tot

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg Kaartenboek

Woonmonitor Limburg Kaartenboek Woonmonitor Limburg 2015 Kaartenboek Maastricht, augustus 2016 1 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax.: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Inleiding In deze voortgangsrapportage staat een actualisatie van de demografische gegevens over inwoners en huishoudens. Ook zijn een aantal algemene

Nadere informatie

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016

Risicogebied Groningen. 3 e kwartaal 2016 Risicogebied Groningen 3 e kwartaal 2016 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

prognoses in tijden van crisis

prognoses in tijden van crisis prognoses in tijden van crisis over demografische veranderingen, flinke bouwopgaven en stagnerende woningbouw --- Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 --- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

Wonen in Gelderland Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2011 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave: Samenvatting en conclusie...4 1) Inleiding...6 2) Gelderland totaal...8 2.1 Bevolking...8 2.2 Nieuwbouw...10 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad...11

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Hart van Brabant 28 augustus 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant actualisering 2017 ----- Brabantse Agenda

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning.

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning. Rapportage voortgang woningbouw 2014 Inleiding In december 2011 is de Woonvisie 2011-2020 Focus op een aantrekkelijke stad vastgesteld. Eén van de keuzes/actiepunten binnen het woonbeleid is het monitoren

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie