Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie."

Transcriptie

1 Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus 2015 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. pg. 1 / 20

2 Inhoudsopgave 1 Inlichtingen betreffende de betrokken organisaties Contactgegevens Activiteiten Contactpersonen Zijn de betrokken organisaties zorgaanbieder Door hoeveel personen doen de zorgaanbieders zorg verlenen Gegevens betreffende de concentratie Gegevens over de gevolgen van de concentratie Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders Mee te zenden documenten pg. 2 / 20

3 VERTROUWELIJKHEID Dit aanmeldingsformulier bevat vertrouwelijke bedrijfsgeheimen. Deze aanmelding en de daarin vervatte bedrijfsgeheimen worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van een onderzoek van de onderhavige transactie onder artikel 49 c van de Wet Marktordening gezondheidszorg ter beschikking gesteld. De bedrijfsgeheimen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken ondernemingen. De bedrijfsgeheimen zijn hieronder in het geel en tussen vierkante haken opgenomen waarbij tevens een toelichting over de reden van de vertrouwelijkheid is gegeven. Inleiding 1. Deze melding betreft de voorgenomen concentratie tussen Stichting ActiefTalent ( ActiefTalent ) en Parnassia Groep B.V. ( Parnassia Groep ), hierna gezamenlijk: Partijen. 2. ActiefTalent begeleidt mensen met een verslavingsachtergrond die door gebruik van drank of drugs in de problemen zijn gekomen. Zij richt zich op sociale activering, arbeidsactivering, dagbesteding en arbeidsre-integratie van deze mensen ( de deelnemers ). ActiefTalent is een sinds haar oprichting aan de Parnassia Groep gelieerde stichting waarvan de gezamenlijke zeggenschap berust bij Brijder Verslavingszorg BV ( Brijder ) en bij Stichting Combiwel ( Combiwel ). Combiwel is een welzijnsorganisatie in Haarlem. Tussen Combiwel en ActiefTalent enerzijds en Brijder en ActiefTalent anderzijds is sprake van een onderaannemersrelatie. ActiefTalent heeft haar werkterrein in Noord-Holland (exclusief Amsterdam en het Gooi). Naast Brijder is er een hechte samenwerkingsrelatie met MPPG (voorheen Reakt Groep). ActiefTalent begeleidde in 2014 met 40 medewerkers ruim 700 deelnemers. De jaaromzet 2014 bedroeg 2,7 miljoen. 3. Mensen die in de maatschappij onderaan de participatieladder staan, vormen de doelgroep van zowel MPPG als ActiefTalent. Er verandert momenteel veel in de zorg voor deze doelgroep. Denk hierbij aan de veranderingen in de AWBZ, de overgang naar de WMO sinds 1 januari 2015, de wensen en mogelijkheden van gemeenten en de beperkte beschikbare middelen. Vanwege de krimp van de beschikbare budgetten heeft ActiefTalent de afgelopen jaren grote moeite gehad om een verantwoorde financiële bedrijfsvoering te kunnen continueren. Het heeft ook geleid tot afscheid van medewerkers. ActiefTalent heeft in het afgelopen jaar de bodem bereikt van wat minimaal noodzakelijk is om een verantwoord aanbod te kunnen aanbieden aan de deelnemers (zie ook Bijlage 1, het jaarverslag 2014 van ActiefTalent). Zij heeft daarom (volledige) aansluiting gezocht bij een sterke partner. 4. Binnen de herstelgerichte zorg zoals Parnassia Groep die biedt, is naast de behandeling in toenemende mate aandacht voor maatschappelijke participatie van patiënten in de vorm van (betaald) werk en dagbesteding. Het is van wezenlijk belang voor het herstel van een patiënt om behandeling en zorg in combinatie met maatschappelijke participatie aan te kunnen bieden. Partijen willen daarom ook de samenwerking intensiveren. Gezamenlijk kunnen zij de keten van zorg, arbeid en dagbesteding aan patiënten van Parnassia Groep verbeteren en een beter aanbod aan gemeenten doen. Basis voor verbeteringen in het aanbod is een gezamenlijke visie en missie. Met als gegeven dat zingeving door middel van werk voor de psychiatrische/verslaafde patiënt van wezenlijk belang is voor zijn/haar herstel. Dagbesteding/activering zijn daarbij de eerste treden op weg naar (arbeids)re-integratie en maatschappelijk herstel. 5. Samen willen Partijen onder andere de volgende ambities realiseren: - verbetering en verdere ontwikkeling van het aanbod aan patiënten van de Parnassia Groep op het gebied van maatschappelijke participatie in de vorm van (betaald) werk en dagbesteding; pg. 3 / 20

4 - versterking van het gezamenlijk aanbod naar gemeenten toe (gezamenlijk offertetraject); - inzetten op een meer dekkend aanbod in de werkregio s voor de zorg die sinds 2015 wordt gefinancierd uit de WMO. 6. Voorop staat het realiseren van een goed gezamenlijk aanbod waarbij behandelen, wonen en werken in samenhang met elkaar zijn. Om de continuïteit van ActiefTalent en de kwaliteit van haar aanbod te kunnen borgen, heeft zij aansluiting gezocht bij de Parnassia Groep. Partijen verzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa ) dan ook op de kortst mogelijke termijn te besluiten dat er geen bezwaar bestaat ten aanzien van de concentratie van Partijen. 1 Inlichtingen betreffende de betrokken organisaties 1.1 Contactgegevens Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties - contactpersoon. 7. De bij de concentratie betrokken ondernemingen zijn: Stichting ActiefTalent Kwadijkeroogweg LA Purmerend Tel: Kvk: Parnassia Groep B.V. Monsterseweg RJ Den Haag Tel: Fax: Kvk: Activiteiten Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. ActiefTalent 8. Sinds de oprichting in 2004 begeleidt ActiefTalent mensen met een verslavingsachtergrond; mensen die door gebruik van drank of drugs in de problemen zijn gekomen. ActiefTalent biedt daartoe rehabilitatietrajecten gericht op arbeidsre-integratie, participatie of activering zodat deelnemers de mogelijkheid krijgen om zichzelf met succes en tevredenheid te ontwikkelen naar volwaardig burgerschap. Dit doet zij vanuit locaties in Alkmaar, Haarlem, Den Helder, Hoorn, Purmerend, Velsen-Noord en Zaandam. ActiefTalent werkt nauw samen met Brijder en de moederonderneming van Maatschappelijk Participatiebedrijf Parnassia Groep B.V. ( MPPG ). Voor meer informatie zie pg. 4 / 20

5 Parnassia Groep 9. Parnassia Groep is een reguliere aanbieder van GGZ en biedt zowel klinische als niet-klinische GGZ aan voor volwassenen, ouderen, jeugdigen en kinderen. Parnassia Groep bestaat uit (i) een zorgholding (PBG Zorgholding B.V.), (ii) een vastgoed-tak (WTZi Vastgoed PBG B.V., Vastgoed PBG B.V. en Vastgoed Beheer PBG B.V.) en (iii) een participatietak (PB Participaties B.V.), waaronder MPPG. Parnassia Groep B.V. houdt alle aandelen in de hiervoor genoemde rechtspersonen. 10. Onder PBG Zorgholding B.V. vallen op dit moment negen zorgbedrijven die de zorg aan cliënten verlenen, waaronder Lucertis. De kernregio s van Parnassia Groep zijn de regio s Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Noord-Holland. Voor meer informatie zie MPPG is het maatschappelijk participatiebedrijf van de Parnassia Groep. Per 1 februari 2014 heeft de Parnassia Groep een groot deel van de activiteiten en een deel van het personeel en de activa van de REAKT Groep overgenomen na faillissement (waaronder ook Stichting TRACK). De activiteiten van REAKT zijn destijds ondergebracht in de nieuw opgerichte vennootschap MPPG. MPPG ondersteunt mensen met psychische problemen om zich te ontwikkelen naar onafhankelijkheid van zorg en uitkering dan wel te begeleiden naar maatschappelijke participatie. 1.3 Contactpersonen Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. 12. Contactpersoon namens Partijen is: De heer J.M.M. (Martijn) van de Hel Maverick Advocaten N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Tel: Fax: Zijn de betrokken organisaties zorgaanbieder Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. 13. Parnassia Groep is een zorgaanbieder als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en verricht handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in art. 6, lid 1 Wet BIG. 1.5 Door hoeveel personen doen de zorgaanbieders zorg verlenen Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. 14. Hierna wordt voor ieder van de Partijen een overzicht gegeven van het aantal personen dat op 31 december 2014 in dienst was. ActiefTalent: Op 31 december 2014 waren er in totaal 38 personen (32 fte.) die patiëntgebonden werkzaamheden verrichten in loondienst. De werkzaamheden van deze personen zagen op pg. 5 / 20

6 dagbesteding, trajectbegeleiding en job coaching. Deze werkzaamheden vallen niet (langer) onder de definitie van zorg doen verlenen in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg ( Wmg ), maar vallen sinds 1 januari 2015 onder de reikwijdte van de WMO. Parnassia Groep: Op 31 december 2014 waren er in totaal personen (6.211 fte.) die patiëntgebonden werkzaamheden verrichten in loondienst. Het aantal personen dat zorg doet verlenen in de zin van de Wmg is hieraan gelijk. 15. Gelet op het voorgaande wordt met de Concentratie de drempel zoals vermeld in art. 49 a Wmg behaald. 2 Gegevens betreffende de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. 16. ActiefTalent heeft momenteel twee bestuurders; (de bestuurder van) Brijder en (de bestuurder van) Combiwel. Op dit moment is dan ook sprake van gezamenlijke zeggenschap. Dat sprake is van gezamenlijke zeggenschap volgt uit artikel 5 van de statuten van ActiefTalent (Bijlage 11) waarin is bepaald dat het bestuur van ActiefTalent zal bestaan uit ten minste twee rechtspersonen. Brijder en Stichting Combiwel vormen samen het bestuur van ActiefTalent. Uit artikel 9 van de statuten van ActiefTalent volgt dat besluiten door het bestuur bij meerderheid worden genomen. Na goedkeuring van de NZa te hebben verkregen zal (de bestuurder van) Combiwel zijn bestuurszetel overdragen aan MPPG. Hierdoor zal de volledige zeggenschap bij Parnassia Groep komen te liggen. ActiefTalent wordt vervolgens als zelfstandige stichting onder PB Participaties BV gepositioneerd. 17. Uit artikel 7 a van de statuten van ActiefTalent volgt dat Combiwel ontslag kan nemen als bestuurder. In de overeenkomst tussen Stichting Combiwel en Parnassia Groep (Bijlage 2) is opgenomen dat Combiwel haar bestuurszetel zal overdragen aan MPPG. Deze mogelijkheid volgt uit artikel 5 van de statuten van ActiefTalent. In dit artikel is namelijk opgenomen dat het aantal fungerende bestuursleden wordt bepaald door het bestuur en dat elke bestuurder een natuurlijk persoon aanwijst die de bestuurder in het bestuur zal vertegenwoordigen. Daarnaast blijkt uit artikel 7 dat het bestuurslidmaatschap eindigt door een daartoe genomen besluit van de rechtspersoon/organisatie die het desbetreffende bestuurslid heeft benoemd. 18. Combiwel en Parnassia Groep hebben de afspraken die zij hebben gemaakt in het kader van deze aansluiting vastgelegd in een overeenkomst (zie Bijlage 2, Overeenkomst Parnassia Groep- Stichting Combiwel). Voor de overname betaalt Parnassia Groep een bedrag van [ ] aan Combiwel. Dat bedrag wordt door Parnassia Groep betaald voor de goede naam van ActiefTalent en ter compensatie van het verlies van specifieke expertise op het gebied van de verslavingszorg (de overname betekent voor Combiwel een verschraling van haar aanbod). 19. Partijen hebben in Bijlage 12 en 13 een organogram opgenomen van de structuur van Parnassia Groep van respectievelijk voor en na de voorgenomen concentratie. In Bijlage 14 is een organogram opgenomen van ActiefTalent voor de voorgenomen concentratie. 20. pg. 6 / 20

7 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). 21. Zowel ActiefTalent als Parnassia Groep zullen na de concentratie dezelfde activiteiten blijven ontplooien. ActiefTalent zal het specifieke aanbod blijven aanbieden, echter meer in samenwerking met MPPG en de andere zorgbedrijven van de Parnassia Groep. Het uitgangspunt is dat ActiefTalent en MPPG als gezamenlijke partners naar buiten toe optreden (naar gemeenten en cliënten) met hun aanbod. 22. ActiefTalent verwacht door de aansluiting de bedrijfsvoering te versterken en een betere propositie aan haar personeel te kunnen doen, bijvoorbeeld door het bieden van loopbaanmogelijkheden en via bij- en nascholing. Bovendien komen haar medewerkers onder de CAO GGZ te vallen, zij vallen nu onder de CAO Welzijn, en onder het sociaal plan van de Parnassia Groep (er is nu geen sociaal plan). 23. Het voornemen van Partijen is om zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de NZa de voorgenomen concentratie te realiseren. Partijen gaan op dit moment uit van een aansluiting per 1 januari Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt: o Stichting Combiwel draagt de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie van ActiefTalent over aan MPPG / Parnassia Groep per 1 januari ActiefTalent stapt per die datum over op de systemen van MPPG / Parnassia Groep. Vanwege de geringe aantallen worden daarbij geen risico s voorzien. o ActiefTalent zal aansluiten op de ICT-omgeving van MPPG. Systeembeheer van MPPG levert in augustus een projectplan om de migratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Aansluiting op en vervolgens gebruik van Mainport door medewerkers van ActiefTalent wordt in het projectplan opgenomen. Ter beperking van het risico van de implementatie zal het systeem van ActiefTalent nog een tweetal maanden in de lucht blijven (de deelnemersgegevens blijven daarin beschikbaar). De telefonie gaat begin 2016 over op die van Parnassia Groep. o Ook op diverse andere onderdelen zal ActiefTalent aansluiten bij de staf en ondersteuning van MPPG. ActiefTalent heeft die functies niet. Met MPPG worden afspraken gemaakt over P&O, communicatie en marketing, AO, finance en control, interne controles en secretariaat. o Externe overlegvormen en transitie naar WMO: Om het aanbod op het gebied van participatie naar gemeenten te versterken zullen ActiefTalent en MPPG in Noord-Holland gezamenlijk optrekken in de offertetrajecten naar gemeenten. o Vastgoed van Parnassia Groep zal de vastgoedportefeuille in haar register opnemen, de coördinatie over de huurcontracten overnemen en adviezen geven over de toekomst. o Ter voorbereiding op de verdere integratie wordt de behoefte aan deskundigheidsbevordering in beide organisaties geïnventariseerd en de opleidingsplannen met elkaar vergeleken en afgestemd. pg. 7 / 20

8 25. Partijen hebben hieronder een gedetailleerder stappenplan opgenomen waarin wordt aangegeven hoe de aansluiting en integratie van de ondersteunende processen (ICT, financiële administratie, salaris en personeelsadministratie) zal plaatsvinden. Die ondersteunende processen zijn nu belegd bij Combiwel (ActiefTalent heeft bijvoorbeeld zelf geen controller of dedicated P&O er). Hierbij is tevens aangegeven welke stappen genomen moeten worden, door wie en wat de mogelijke risico s zijn en op welke wijze deze door Partijen zijn ondervangen. Proces Doelstelling Stappen Timing Taak Risicobeheersing Financiële administratie [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Salaris en personeelsadministratie [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ICT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. 26. ActiefTalent en MPPG hebben nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van intensieve samenwerking. Op basis hiervan is een aantal te behalen korte termijn resultaten benoemd die Partijen met de aansluiting van ActiefTalent bij MPPG willen realiseren. Dit vanuit een gezamenlijke visie op maatschappelijke participatie. Samen willen zij de volgende ambities realiseren: - verbetering en verdere ontwikkeling van het aanbod aan patiënten van de Parnassia Groep op het gebied van maatschappelijke participatie in de vorm van (betaald) werk en dagbesteding in de werkregio s voor de zorg die sinds 2015 wordt gefinancierd uit de WMO; - versterking van het aanbod naar gemeenten en zorgbedrijven toe (gezamenlijk offertetraject); - krimp in het aanbod als gevolg van de tariefkortingen, zoveel mogelijk opvangen met te behalen schaalvoordelen in de samenwerking; - stimuleren van ontwikkel- en resultaatgericht werken. 27. Teneinde de hierboven geformuleerde resultaten te kunnen behalen worden onderstaande geplande activiteiten in 2015/2016 en volgende jaren gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd. pg. 8 / 20

9 1 Verbetering en verdere ontwikkeling van het aanbod aan patiënten van de Parnassia Groep op het gebied van maatschappelijke participatie in de vorm van (betaald) werk en dagbesteding in de werkregio s voor de begeleiding die sinds 2015 wordt gefinancierd uit de WMO 1.1 [ ] [ ] 1.2 [ ] [ ] 1.3 [ ] [ ] 2 Versterking van het aanbod naar gemeenten, UWV en zorgbedrijven toe (gezamenlijk offertetraject) 2.1 [ ] [ ] 2.2 [ ] [ ] 3 Krimp in het aanbod als gevolg van de tariefkortingen, zoveel mogelijk opvangen met te behalen schaalvoordelen in de samenwerking 3.1 [ ] [ ] 4 Stimuleren van ontwikkel- en resultaatgericht werken 4.1 [ ] [ ] 4.2 [ ] [ ] 4.3 [ ] [ ] 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. 28. ActiefTalent begeleidt mensen met een verslavingsachtergrond die door gebruik van drank of drugs in de problemen zijn gekomen. ActiefTalent richt zich op sociale activering, arbeidsactivering, dagbesteding en arbeidsreïntegratie van die mensen (de deelnemers). ActiefTalent is een sinds haar oprichting aan de Parnassia Groep gelieerde stichting waarvan de zeggenschap deels berust bij Brijder en deels bij Combiwel. 29. Mensen die in de maatschappij veelal onderaan de participatieladder staan vormen de doelgroep van zowel MPPG als ActiefTalent. Er verandert momenteel veel in de zorg voor deze doelgroep. De gemeentelijke middelen voor deze doelgroep zijn beperkt en zullen verder krimpen. Vanwege de krimp van de beschikbare budgetten heeft ActiefTalent de afgelopen jaren grote moeite gehad om een verantwoorde financiële bedrijfsvoering te kunnen continueren. Het heeft ook geleid tot afscheid van medewerkers. ActiefTalent heeft in het afgelopen jaar de bodem bereikt van wat minimaal noodzakelijk is om een verantwoord aanbod te kunnen aanbieden aan de deelnemers (zie ook Bijlage 1, het jaarverslag 2014 van ActiefTalent). ActiefTalent was op zoek naar een stevige partner en vond die - logischerwijs vanwege de historische band en de werkrelatie - binnen de Parnassia Groep in MPPG. pg. 9 / 20

10 3 Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Beschrijf hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. 30. Partijen hebben een meerjarenbegroting opgesteld met daarin de verwachte kosten en baten van de concentratie. Deze begroting fungeert als businessplan voor Partijen. Deze begroting is hieronder opgenomen. [ ] 31. Met de (volledige) aansluiting bij de Parnassia Groep verwacht ActiefTalent verdere krimp van de omzet te kunnen voorkomen (lees: uit de rode cijfers te kunnen blijven). Door de concentratie zal ActiefTalent een verantwoord aanbod aan de deelnemers kunnen blijven aanbieden. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een aansluiting per 1 januari In 2014 was het UWV de grootste opdrachtgever voor ActiefTalent. Het UWV heeft met ActiefTalent een overeenkomst voor sociale activering en individuele re-integratie van mensen. In 2014 ging het om 110 deelnemers. Die afspraken zijn ook in 2015 voortgezet. 33. Daarnaast zijn er afspraken met diverse gemeenten over het uitvoeren van diverse projecten (van veegploegen, vuil ophalen tot schilderen en groenwerkzaamheden). ActiefTalent levert daarvoor de deelnemers. Die gemeenten zijn Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Den Helder en Haarlem. Tevens begeleidt ActiefTalent (beperkt) patiënten van Brijder en Palier naar dagbesteding en werk. 34. De samenwerking van ActiefTalent met de gemeenten is ook in 2015 doorgezet, onder andere omdat Brijder en MPPG zich daarvoor hebben ingezet bij de gemeenten. Dat is ook gelukt, zelfs de gemeente Haarlem, die de subsidie dreigde te stoppen aan ActiefTalent, heeft de samenwerking voortgezet. 35. Het doel van de aansluiting en de daaruit voortvloeiende synergievoordelen zitten met name op het gebied van het leveren van betere zorg door de kennisdeling en de behoeftevoorziening van de marktvraag naar een breder aanbod van diensten. De continuïteit van zorg is beter gewaarborgd door de aansluiting van ActiefTalent bij Parnassia Groep. De synergievoordelen bestaan uit de besparing op personeelskosten. Door de concentratie zal de positie van directeur van ActiefTalent niet meer worden ingevuld. Bovendien zal de manager van ActiefTalent de aansturing van onderdelen van MPPG gaan invullen. Deze besparing zal [ ] euro bedragen. Daarnaast zal door de aansluiting van ActiefTalent bij Parnassia Groep sprake zijn van een inkoopvoordelen en zullen Partijen een betere onderhandelingspositie ten opzichte van de gemeenten hebben met betrekking tot de WMO contracten. Naar schatting zullen bovengenoemde besparingen in totaal (inclusief de besparing op de personeelskosten) [ ] euro bedragen. 36. In de hierboven opgenomen meerjarenbegroting zijn de kosten voor de toepasselijkheid van de cao- GGZ vanaf het moment van aansluiting van ActiefTalent bij Parnassia Groep niet meegenomen omdat het moment van aansluiting nog niet exact bekend is. Dit zal naar verwachting kostenneutraal verlopen. De aansluiting van ActiefTalent zal geen financiële consequenties voor PB Participaties BV hebben. Partijen zullen aan de voorkant (richting gemeenten) gezamenlijk optrekken. Aan de achterkant zal ActiefTalent als een apart organisatieonderdeel binnen PB Participaties BV pg. 10 / 20

11 functioneren. Voor PB Participaties BV zijn er hierdoor geen aantoonbare efficiencyvoordelen. De beoogde transactiekosten bestaan uit notariële kosten, juridische kosten (NZa-melding) en de kosten voor integratie van ICT. De kosten bedragen in totaal naar schatting [ ] euro. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. 37. Partijen merken vooraf op dat ActiefTalent sinds haar oprichting een aan de Parnassia Groep gelieerde stichting is. Parnassia Groep is derhalve altijd, al dan niet via haar dochtermaatschappijen, betrokken gebleven. Hierdoor zullen de effecten voor de cliënten zeer beperkt blijven. 38. Partijen merken op dat de daadwerkelijke zorgbehandeling voor cliënten niet verandert. Doordat het aanbod van Partijen inhoudelijk complementair aan elkaar is in de regio Noord-Holland, zal Parnassia Groep in staat zijn een breder en geïntegreerd aanbod te kunnen doen en meer deelnemers kunnen plaatsen. 39. Van verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties is geen sprake. Het zorgaanbod blijft vanuit de bestaande locaties worden aangeboden. Partijen merken wel op dat een en ander mede afhankelijk is van de gunningen van de gemeenten vanaf 2016 en verder. 40. Ook is geen sprake van verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend. Partijen gaan dan ook uit van de huidige huisvesting en zijn derhalve niet voornemens deze te herinrichten. Dit is een belangrijk uitgangspunt omdat Partijen de ervaring hebben dat de doelgroepen van ActiefTalent (nadruk op verslaving) en locaties van MPPG (met nadruk op begeleiding bij Psychiatrische klachten) niet eenvoudig samen te voegen zijn. Er is sprake van een meer en minder kwetsbare doelgroep waarbij met name het gebruiken en afhankelijk zijn van alcohol en/of drugs een rol speelt. Bovendien hebben Partijen doorlopende huurverplichtingen. 41. Het samenvoegen zou enkel een rol kunnen spelen indien bij de inkoop vanuit een gemeente (WMO) de kortingen voor ActiefTalent en of MPPG zo hoog zijn dat in de desbetreffende gemeente het samenbrengen van locaties onafwendbaar is. Dit is dus afhankelijk van de gunningen van de gemeenten vanaf 2016 en verder. Als hier al sprake van zal zijn moeten er inhoudelijk keuzes gemaakt worden zoals bijvoorbeeld cliënten die actief verslaafd zijn alleen begeleiding aanbieden op buiten locaties. Laat duidelijk zijn dat dit niet de voorkeur heeft van zowel ActiefTalent als van Parnassia. Vooralsnog is hier geen sprake van en gaan Partijen aldus uit van de huidige locaties, waardoor er geen gevolgen voor de cliënten zijn. 42. De onder 2.3 genoemde activiteiten zullen de volgende gevolgen hebben voor de cliënten van ActiefTalent: Door gebruik te maken van het registratiesysteem van MPPG ontstaan er trajectplannen per cliënt waarbij specifieke doelstellingen beter inzichtelijk worden. Denk hierbij aan groei op de participatieladder gedurende de tijd van begeleiding. Het meer methodisch werken wordt pg. 11 / 20

12 43. hierdoor gestimuleerd en dit komt ten goede aan de professionaliteit van het aanbod (denk heel concreet aan op vaste momenten evaluaties in goede formats). Doordat medewerkers van ActiefTalent en Parnassia meer gaan samenwerken wordt de kennis van verslaving (specifieke kennis ActiefTalent) en de kennis van verschillende psychiatrische ziektebeelden (specifieke kennis van Parnassia) meer uitgewisseld. Concreet kan gedacht worden aan klinische lessen met als uiteindelijk resultaat dat cliënten beter begeleid en behandeld worden, ziektebeelden en verslaving zijn beter bekend waarbij de manier van benaderen (attitude) situationeel aangepast kan worden. Ook zullen cliënten mogelijk eerder verwezen worden naar een specialist met specialistische kennis waardoor cliënten eerder en adequatere zorg krijgen. De continuïteit van de zorg is beter geborgd. Met alle onzekerheden van de WMO en de risico s die hierbij horen is het niet ondenkbaar dat ActiefTalent op termijn niet meer in staat is om zelfstandig te blijven bestaan. Voor de cliënten van ActiefTalent is het gezien hun situatie belangrijk dat ze ook in de (nabije) toekomst op begeleiding kunnen blijven rekenen. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Welke risico s brengen deze veranderingen met zich mee voor de bereikbaarheid van de zorg? Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. 44. Partijen voorzien geen risico s ten gevolge van de concentratie. Er volgen immers geen veranderingen in het zorgaanbod, noch in het (aantal) locaties waar zorg wordt verleend. De concentratie heeft geen gevolgen voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij tenminste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. 45. Partijen verwachten ten gevolge van de concentratie een verbetering van het aanbod te realiseren voor gemeenten en deelnemers. Uitgangspunt is dat alle kennis die aanwezig is binnen partijen wordt gedeeld, optimaal benut en verder ontwikkeld wordt. Partijen verwachten hierdoor een positief effect op de cliënttevredenheid. De aansluiting zal dan ook geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg. 46. Partijen merken in dit verband op dat ActiefTalent sinds haar oprichting een aan de Parnassia Groep gelieerde stichting is. Partijen zien ook geen risico voor de kwaliteit van de zorg als gevolg van mogelijke cultuurverschillen. De band tussen Parnassia Groep en Actief Talent is historisch en hecht. pg. 12 / 20

13 De visies van ActiefTalent en MPPG zijn vergelijkbaar en de kernwaarden overeenkomstig. Partijen zien hierin geen wezenlijke cultuurverschillen. De aansluiting van ActiefTalent bij de Parnassia Groep kan dan ook op brede steun rekenen van cliënten en personeel. 47. Partijen zullen verder voor de integratie van de ondersteunende diensten een projectorganisatie in het leven roepen. Deze organisatie zal bestaan uit een stuurgroep en per ondersteunende dienst een projectteam dat de integratie voorbereidt en begeleidt. ActiefTalent zal derhalve door de aansluiting bij Parnassia Groep worden ontzorgd ten aanzien van alle niet-primaire zorgprocessen (zoals de operationele integratie en de facturatie van DBC s). Het bestuur van ActiefTalent houdt hierdoor de handen vrij om zich te blijven richten op het primaire proces. 48. Partijen voorzien geen problemen op het gebied van een stagnerende implementatie. Voor de uitvoering van de voorgenomen concentratie wordt een stuurgroep opgezet. Mochten zich er desondanks risico s voordoen of processen stagneren, dan worden deze tijdig gesignaleerd en wordt binnen de stuurgroep naar oplossingen gezocht. 49. De aandacht van het bestuur van ActiefTalent voor het primaire proces is geborgd doordat de manager van ActiefTalent tevens een rol heeft in het managementteam van MPPG waarin ook zorginhoudelijke zaken worden besproken. Hierdoor is hij goed geïnformeerd over veranderingen en werkwijze van Parnassia Groep. De kwaliteit van het aanbod heeft onder andere vanuit de verschillende kwaliteitskringen (Blik op Werk en Dekra) zowel vanuit bedrijfsvoering als vanuit het daadwerkelijk georganiseerd aanbod continue aandacht. Periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken meten ook langs die weg hetgeen op niveau van primair proces wordt aangeboden en hoe dat door de cliënten en deelnemers gewaardeerd wordt. Op deze wijze worden de risico s gemonitord en de processen zo nodig bijgesteld. 4 Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - AWBZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidszorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. 50. Vanwege de fusie zal er niets veranderen aan de crisisopvang GGZ zoals Parnassia Groep die nu uitvoert. ActiefTalent voert geen cruciale zorg uit zoals hier bedoeld. pg. 13 / 20

14 5 Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. 51. ActiefTalent heeft geen cliëntenraad. Dit is bij veel (kleine) ambulante instellingen een bekend verschijnsel. ActiefTalent spreekt overigens niet over cliënten of patiënten, maar over deelnemers die gebruikmaken van haar activiteitenaanbod. 52. Concerncliëntenraad Parnassia Groep [ ] 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? 53. Parnassia Groep heeft een Concerncliëntenraad ( CCR ) conform de WMCZ. Zij heeft haar cliëntenraad geïnformeerd en geraadpleegd over de (voortgang van de) voorgenomen concentratie. Parnassia Groep heeft de CCR op 16 september 2014 schriftelijk om advies gevraagd en hem de mogelijkheid gegeven zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar te maken. De adviesaanvraag is aangehecht bij deze melding (Bijlage 3). 54. De CCR van Parnassia Groep heeft op 17 december 2014 positief geadviseerd over de voorgenomen concentratie (Bijlage 4). 55. Parnassia Groep heeft begrepen dat de CCR van mening is dat zij voldoende is geïnformeerd en voldoende tijd is gegeven om te reageren. 56. De CCR is in de gelegenheid gesteld om een deskundige te raadplegen, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: b. Inhoud van de informatie aan cliënten Zijn cliënten van mening dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen over de concentratie kenbaar kunnen worden gemaakt. pg. 14 / 20

15 57. Parnassia Groep heeft begrepen dat de CCR van mening is dat zij aantoonbaar voldoende is geïnformeerd over de gevolgen van de concentratie, de inhoud van de concentratieplannen, de mogelijkheden om bezwaar te maken, de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen en aanbevelingen kenbaar te maken. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: c. Oordeel van cliënten Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 58. Op grond van de geboden informatie is de CCR voorstander van aansluiting van ActiefTalent bij de Parnassia Groep. Wel maakt de CCR zich zorgen over de komende veranderingen in de WMO, de Raad vindt het van groot belang dat ook Actief Talent zich goed voorbereidt op deze veranderingen. 59. Met betrekking tot de doelgroep van ActiefTalent heeft de CCR de indruk dat deze voor een aanzienlijk gedeelte bestaat uit cliënten van allochtone, niet-westerse afkomst. De CCR is van mening dat bij het aanbod van ActiefTalent voldoende aandacht voor de interculturele aspecten van groot belang is. Voorts heeft de CCR geadviseerd het aanbod van ActiefTalent goed af te stemmen op de vraag van de belangrijkste financier, namelijk de gemeente. Parnassia Groep heeft het oordeel van de CCR meegewogen in de besluitvorming tot concentratie. 60. Om aan de adviezen van de CCR te voldoen hebben Partijen besloten om ActiefTalent niet als onderdeel van MPPG BV te positioneren, maar onder Participaties BV (Bijlage 7). Dit biedt voor zowel MPPG BV als voor ActiefTalent een goede positie om beide in eigen tempo tot verdere ontwikkeling te laten komen. 61. De heer Anton Kok is op 8 december 2014 van start gegaan als (nieuwe) bestuurder bij Combiwel. De medewerkers en cliënten van ActiefTalent zijn hiervoor geïnformeerd. De CCR van Parnassia Groep is hierover mondeling geïnformeerd. De medezeggenschapsorganen van Parnassia Groep zijn in de reguliere overlegvergaderingen continu op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, ook omtrent de veranderingen van de WMO. Zo hebben de Raad van Bestuur en de directeur van MPPG op 16 maart 2015 en 1 juni 2015 een separate toelichting gegeven aan de CCR over de ontwikkelingen bij ActiefTalent. De CCR heeft positief gereageerd op de voorgenomen implementatie van de veranderingen en heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de toekomstrichting. Als Bijlage 15 is een verklaring van de CCR hieromtrent opgenomen. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. 62. ActiefTalent heeft geen ondernemingsraad ingesteld. Belangrijke zaken worden rechtstreeks met de betrokken medewerkers besproken. 63. Centrale Ondernemingsraad Parnassia Groep [ ] 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel pg. 15 / 20

16 Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? 64. ActiefTalent heeft de aansluiting bij de Parnassia Groep met de medewerkers besproken. De medewerkers zijn verheugd over die aansluiting en de afspraken die met de vakbonden en Parnassia Groep zijn gemaakt over hun positie (overgang na een jaar van CAO Welzijn naar CAO GGZ en de toepassing van het sociaal plan van de Parnassia Groep). 65. Parnassia Groep heeft de COR per brief op 18 september 2014 (Bijlage 5) advies gevraagd over de voorgenomen concentratie. De COR van de Parnassia Groep heeft haar advies op 31 oktober 2014 schriftelijk aan de bestuurder kenbaar gemaakt (Bijlage 6). De COR heeft bij de totstandkoming van haar advies geen gebruikgemaakt van externe deskundigheid. Parnassia Groep heeft de opmerkingen van de COR meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming (Bijlage 8). 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: b. Inhoud van de informatie aan het personeel Is het personeel van mening dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. 66. Partijen hebben begrepen dat hun medewerkers respectievelijk COR van mening zijn dat zij aantoonbaar voldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen van de concentratie voor de zorg, de inhoud van de concentratieplannen, de mogelijkheden om bezwaar te maken, de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen en aanbevelingen kenbaar te maken. 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: c. Oordeel van het personeel Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 67. De COR vindt het een goede zaak dat Parnassia Groep zich inzet om de door ActiefTalent geboden zorg te continueren. Volgens hem vergroot dit de kans op voortbestaan van deze zorgverlening die, door in te zetten op maatschappelijke participatie, een nuttige bijdrage levert aan herstelgerichte zorg. Gezien de onzekerheden op het vlak van financiering van dit onderdeel van de zorg acht de COR het verstandig om ActiefTalent niet als onderdeel van MPPG te positioneren, maar onder PB pg. 16 / 20

17 Participaties BV. Dit biedt voor zowel MPPG als voor ActiefTalent een goede positie om beiden in eigen tempo tot verdere ontwikkeling te komen. De COR begrijpt de keuze om de bestuurszetels van Stichting ActiefTalent te bezetten met respectievelijk de bestuurder Brijder/MPPG en de directeur van MPPG. Op deze wijze wordt vooruitlopend op de toekomstige positionering nu al de verbinding tussen Actief Talent en MPPG BV geborgd. 68. Parnassia Groep heeft het advies van de COR meegewogen in de definitieve besluitvorming. Op basis hiervan hebben Partijen besloten om ActiefTalent niet als onderdeel van MPPG BV te positioneren, maar onder Participaties BV. Dit biedt voor zowel MPPG BV als voor ActiefTalent een goede positie om beide in eigen tempo tot verdere ontwikkeling te komen (Bijlage 8). 69. In de periode na het advies van de COR is sprake geweest van een bestuurswisseling. De heer Anton Kok is op 8 december 2014 van start gegaan als (nieuwe) bestuurder bij Combiwel. De medewerkers en cliënten van ActiefTalent zijn hiervoor geïnformeerd. De COR van Parnassia Groep is hierover mondeling geïnformeerd. De medezeggenschapsorganen van Parnassia Groep zijn in de reguliere overlegvergaderingen continu op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, ook omtrent de veranderingen van de WMO. Zo hebben de Raad van Bestuur en de directeur van MPPG op 16 maart 2015 en 1 juni 2015 een separate toelichting gegeven aan de COR over de ontwikkelingen bij ActiefTalent. De COR heeft positief gereageerd op de voorgenomen implementatie van de veranderingen en heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de toekomstrichting. Als Bijlage 16 is een verklaring van de CCR hieromtrent opgenomen. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders - zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). 70. Partijen hebben de voorgenomen concentratie mondeling besproken met de financiers van ActiefTalent; het UWV en de betrokken gemeenten. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. Organisatie/Gemeente Naam Functie Telefoon UWV Gemeente Alkmaar Gemeente Haarlem Gemeente Den Helder Gemeente Purmerend [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Gemeente Beverwijk [ ] [ ] [ ] [ ] Gemeente Hoorn [ ] [ ] [ ] [ ] Gemeente Zaandam [ ] [ ] [ ] [ ] pg. 17 / 20

18 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholders Op welke wijze zijn de stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? 71. Partijen hebben de aansluiting van ActiefTalent mondeling besproken met het UWV en de gemeenten die een contract hebben met ActiefTalent. 72. Parnassia Groep heeft begrepen dat het UWV en de gemeenten van mening zijn dat zij voldoende zijn geïnformeerd en voldoende tijd hebben gekregen om te reageren. 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: b. Inhoud van de informatie aan de stakeholders Zijn de stakeholders van mening dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. 73. Partijen hebben de aansluiting van ActiefTalent mondeling besproken met het UWV en de gemeenten die een contract hebben met ActiefTalent. 74. Parnassia Groep heeft begrepen dat het UWV en de gemeenten van mening zijn dat zij voldoende zijn geïnformeerd en voldoende tijd hebben gekregen om te reageren. 75. Partijen hebben begrepen dat de stakeholders van mening zijn dat zij aantoonbaar voldoende zijn geïnformeerd over de inhoud van de concentratieplannen, de mogelijkheden om bezwaar te maken, de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen en aanbevelingen kenbaar te maken. 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: c. Oordeel van de stakeholders Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 76. Partijen hebben de aansluiting van ActiefTalent mondeling besproken met het UWV en de gemeenten die een contract hebben met ActiefTalent. De stakeholders zijn bereid de afspraken met ActiefTalent te blijven continueren in de toekomst. Die gemeenten zijn Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Den Helder en Haarlem. Zoals eerder geschreven, de samenwerking van ActiefTalent met die gemeenten is ook in 2015 doorgezet, onder andere omdat Brijder en MPPG zich daarvoor hebben ingezet bij de gemeenten. Zelfs de gemeente Haarlem, die de subsidie dreigde te stoppen aan ActiefTalent, heeft de samenwerking voortgezet. pg. 18 / 20

19 6 Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. 77. Partijen hebben de tussen hen gesloten overeenkomst bijgesloten (Bijlage 2). Voor de goede orde merken Partijen op dat in de overeenkomst wordt gesproken over een beoogde uittreeddatum voor Combiwel per 1 januari 2015 op voorwaarde dat de NZa toestemming verleent. Dit is niet gerealiseerd. De beoogde uittreeddatum is nu 1 januari Als Bijlage 17 is een uittreksel van de Kamer van Koophandel van ActiefTalent bijgevoegd. 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. 79. Partijen hebben Mr. J.M.M. van de Hel van Maverick Advocaten N.V. gevolmachtigd om hen te vertegenwoordigen. De volmachten van Partijen zijn bijgevoegd als Bijlage 9 en Bijlage Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. 80. Zoals in deze melding per vraag is weergegeven, zijn de stukken over de samenwerkingsplannen waarmee Partijen cliënten en personeel hebben geïnformeerd, steeds als bijlage bij deze melding gevoegd. In het overzicht met bijlagen, dat aan het einde van deze melding is ingevoegd, wordt per bijlage aangeven welke documenten als vertrouwelijk kwalificeren. De bijlagen bevatten vertrouwelijke bedrijfsgeheimen en worden slechts aan de NZa ten behoeve van een onderzoek van de onderhavige transactie onder artikel 49 c Wmg ter beschikking gesteld. De bedrijfsgeheimen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken ondernemingen. Amsterdam, 21 augustus 2015 J.M.M. van de Hel pg. 19 / 20

20 Overzicht bijlagen 1 Jaarverslag Stichting ActiefTalent Overeenkomst Stichting Combiwel Parnassia Groep inzake ActiefTalent Vertrouwelijk 3 Adviesaanvraag Concerncliëntenraad Parnassia Groep d.d. 16 september 2014 Vertrouwelijk 4 Advies Concerncliëntenraad Parnassia Groep d.d. 17 december 2014 Vertrouwelijk 5 Adviesaanvraag Centrale Ondernemingsraad Parnassia Groep d.d. 18 Vertrouwelijk september Advies Centrale Ondernemingsraad Parnassia Groep d.d. 31 oktober 2014 Vertrouwelijk 7 Reactie Parnassia Groep op Advies Concerncliëntenraad d.d. 15 januari 2015 Vertrouwelijk 8 Reactie Parnassia Groep op Advies Centrale Ondernemingsraad d.d. 7 Vertrouwelijk november Volmacht Stichting ActiefTalent 10 Volmacht Parnassia Groep 11 Statuten ActiefTalent 12 Organogram Parnassia Groep voor de Concentratie Vertrouwelijk 13 Organogram Parnassia Groep na de Concentratie Vertrouwelijk 14 Organogram ActiefTalent voor de Concentratie Vertrouwelijk 15 Verklaring Concerncliëntenraad Parnassia Groep d.d. 21 augustus 2015 Vertrouwelijk 16 Verklaring Centrale Ondernemingsraad Parnassia Groep d.d. 21 augustus 2015 Vertrouwelijk 17 Uittreksel Kamer van Koophandel ActiefTalent pg. 20 / 20

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Arkin en Sinai Centrum 17 januari 2014 Openbare versie In deze

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Melding

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 6255 / 20 Betreft zaak: 6255/De

Nadere informatie