Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht"

Transcriptie

1 Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving van uitsluitende zeggenschap door de stichting Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) statutair gevestigd en kantoorhoudend te Tiel over bepaalde activa van de stichting Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) statutair gevestigd en kantoorhoudend te Bemmel. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven Namens de betrokken ondernemingen treden op als gemachtigden, mr. G. Oosterhuis, advocaat te Amsterdam, kantoorhoudende te Brussel (België), tel , fax , en mr. P.D. van der Eijk, advocaat te Rotterdam, kantoorhoudende te Brussel (België), tel , fax ,

2 INHOUD FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA Inlichtingen over de betrokken organisaties Gegevens over de concentratie Gegevens over de gevolgen van de concentratie Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders Mee te zenden documenten BIJLAGEN Bijlage 1 Organigram STMR Bijlage 2 Organigram STMG Bijlage 3 Concept overdrachtsovereenkomst Bijlage 4 Intentieverklaring AMW d.d. 28 januari 2015 Bijlage 5 Aanbiedingsbrief van STMR aan STMG d.d. 11 februari 2015 Bijlage 6 Gezamenijk persbericht van STMR en STMG d.d. 13 februari 2015 Bijlage 7 Brief van de NZa d.d 30 januari 2015 met kenmerk / Bijlage 8 Intentieverklaring V&V d.d. 28 januari 2015 Bijlage 9 Liquidatiebegroting d.d. 12 februari 2015 Bijlage 10 Het businessplan met de verwachte kosten en baten Bijlage 11 Powerpoint presentatie 'Overname bedrijfsactiviteiten STMG' Bijlage 12 Brief cliëntenraad aan de Raad van Bestuur van STMR d.d. 12 februari 2015 Bijlage 13 Brief cliëntenraad aan de Raad van Bestuur van STMR d.d. 26 februari 2015 Bijlage 14 Brief OR aan de bestuurder van STMR d.d. 12 februari 2015 Bijlage 15 Brief OR aan de bestuurder van STMR d.d. 26 februari 2015 Bijlage 16 Brief van STMR aan Gemeente Duiven d.d. 11 februari 2015 Bijlage 17 Brief van STMR aan Gemeente Zevenaar d.d. 11 februari 2015 Bijlage 18 Brief van STMR aan Gemeente Westervoort d.d. 11 februari 2015 Bijlage 19 Brief van STMR aan Gemeente Doesburg d.d. 11 februari 2015 Bijlage 20 Brief van STMR aan Gemeente Overbetuwe d.d. 11 februari 2015 Bijlage 21 Brief van STMR aan Gemeente Rijnwaarden d.d. 11 februari 2015 Bijlage 22 Brief van STMR aan Gemeente Rheden d.d. 11 februari 2015 Bijlage 23 Volmacht STMR 2/26

3 FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZa 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: naam en - indien anders handelsnaam rechtsvorm adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties contactpersoon. STMR 1. Naam: Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) Rechtsvorm: Stichting Adres: Siependaallaan LE Tiel Postbus HB Tiel Contactpersoon: Tel. Fax: Website: HR-nummer: (KvK) Tiel STMG 2. Naam: Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) Rechtsvorm: Stichting Adres: Parksingel NC Bemmel Postbus CD Arnhem Contactpersoon: Tel. Fax: 3/26

4 Website: HR-nummer: (KvK) Bemmel 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. STMR 3. STMR is een organisatie die (zorg)activiteiten verricht in het werkgebied Rivierenland. 1 De activiteiten van STMR in 2014 richtten zich met name op zorg in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten ("AWBZ") (met ingang van 2015 gesplitst in Wet langdurige Zorg ("Wlz") voor verblijf en Zorgverzekeringswet ("Zvw") voor de zorg thuis en wijkverpleging). STMR is actief in de thuiszorg (verpleging, verzorging), thuisbegeleiding, dagverzorging, maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg. Een drietal zorgcentra in Rossum, Tiel en Culemborg en een tweetal kleinschalige woonvormen voor dementerende cliënten in Rossum en Lienden maken deel uit van de organisatie. 4. Een organigram van STMR is bij deze melding gevoegd als Bijlage 1. Voor verdere informatie over STMR wordt verwezen naar de website STMG 5. STMG is een onderneming die zich thans toelegt op algemeen maatschappelijk werk, school maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk, jeugdgezon d- heidszorg, hulp bij huishouden (thuishulp) en verpleging en verzorging. Deze a c- tiviteiten verricht STMG voornamelijk in Gelderland. 6. Een organigram van STMG is bij deze melding gevoegd als Bijlage 2. Voor verdere informatie over STMG wordt verwezen naar de website Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. 7. De door de aanmeldende partij aangewezen contactpersonen zijn: 1 Het werkgebied van STMR omvat in het bijzonder de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Rossum, Tiel en Zaltbommel. 4/26

5 mr. G. Oosterhuis mr. drs. L.N.M. van Uden, advocaat advocaat Houthoff Buruma Houthoff Buruma Keizerslaan 5 Gustav Mahlerplein Brussel 1082 MA Amsterdam België Nederland Tel: Tel: Fax: Fax: In verband met postvertragingen wordt u vriendelijk verzocht alle correspondentie tevens per te verzenden. 1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. 9. STMR levert zorg krachtens de Wet langdurige zorg ("Wlz") en de Zorgverzekeringswet ("Zvw") en kwalificeert derhalve op grond van bovengenoemde activiteiten als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 Wmg. 10. De voorgenomen concentratie betreft een overname van activa en passiva verband houdend met activiteiten op het gebied van algemeen maatschappelijk werk ("AMW") van STMG door STMR. De betrokken activa en passiva waarover zeggenschap wordt verkregen door STMR, kwalificeren derhalve niet als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 Wmg. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. 11. Het aantal personen dat bij STMR werkzaam is in de uitvoering van zorg binnen de Wlz en Zvw is (inclusief nachtzorg, gespecialiseerd verpleegkundigen, medewerkers kleinschalige woonvormen voor dementerenden, exclusief medewerkers die zorg verlenen op grond van de Wmo). 2. Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. 5/26

6 Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. 12. De operatie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 27 lid 1 sub b Mw. STMR verkrijgt zeggenschap over AMW activiteiten die voorheen door STMG werden uitgevoerd in de gemeenten Duiven, Zevenaar, Westervoort, Doesburg, Overbetuwe, Rijnwaarden en Rheden ("Gemeenten"). De AMW activiteiten die STMG verrichtte in de gemeenten Rozendaal en Neder- Betuwe maken geen onderdeel uit van de overname. 13. Deze verkrijging van uitsluitende zeggenschap vindt plaats door de overname van de AMW activiteiten door STMR middels een activa/passiva transactie waa r- bij STMR (als koopprijs) vorderingen op STMG overneemt ter waarde van EUR. Met deze activa/passiva transactie zullen de frontoffice medewerkers van STMG (de maatschappelijk werkers en hun directe begeleiding) op het gebied van AMW overgaan naar STMR op grond van overgang van onderneming (artikel 7:662 e.v. BW). 14. Op de datum van deze melding is de documentatie die de juridische neerlegging van de transactie behelst vastgelegd in een concept overdrachtsovereenkomst (Bijlage 3). Het voornemen tot aangaan van de transactie blijkt voorts uit de volgende documenten: a. de intentieverklaring van STMR en STMG d.d. 28 januari 2015 (de "Intentieverklaring AMW") waarin partijen overeenkomen tot het aangaan van een transactie voor de overname van de AMW activiteiten onder bepaalde voorwaarden (Bijlage 4) b. de aanbiedingsbrief van STMR d.d. 11 februari 2015 (de "Biedbrief") aan STMG waarin zij een (voor STMR) bindend bod ten aanzien van (onder meer) de overname van de AMW activiteiten neerlegt (Bijlage 5); en c. het gezamenlijke persbericht van STMR en STMG d.d. 13 februari 2015 waarin partijen aankondigen dat STMR de AMW activiteiten van STMG over zal nemen (Bijlage 6). De omvang van de concentratie 6/26

7 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). 48. De slechte financiële situatie van STMG is aanleiding voor STMG om haar activiteiten te staken en de stichting te liquideren. In het kader van die ontmanteling heeft STMG partijen benaderd voor de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten. De verkoop van bedrijfsactiviteiten van STMG aan zowel (een dochtervennootschap van) Assist als STMR heeft tot doel om in het tekort van STMG te voorzien en te komen tot beindiging van de activiteiten van STMG. Wij verwijzen hiervoor tevens naar de liquidatiebegroting die is opgenomen als Bijlage STMG heeft in STMR een serieuze en geschikte kandidaat gevonden om activa en passiva betreffende de AMW activiteiten over te nemen. STMR heeft intere s- se getoond in de overname van de AMW activiteiten teneinde de continuïteit van deze dienst te bewerkstelligen. Afstemming over de continuïteit van zorg heeft onder meer plaatsgevonden met de Gemeenten (zie tevens rnr. 87). Daarnaast neemt STMR lopende huurovereenkomsten van STMG over, waardoor de locaties waar AMW activiteiten plaatsvinden, voor de cliënt gelijk blijven. 50. Beoogd wordt de transactie op 1 maart 2015 te laten plaatsvinden. Zie daarvoor tevens de Intentieverklaring AMW d.d. 28 januari 2015 (Bijlage 4), de Biedbrief d.d. 11 februari 2015 (Bijlage 5) en de concept overdrachtsovereenkomst (Bijlage 3). 51. STMR is voornemens de activiteiten van STMG op het gebied van AMW ongewijzigd te continueren de Gemeenten waarin STMG die activiteiten verricht. Dit houdt het volgende in: a. Overname van de voor 2015 met Gemeenten gesloten overeenkomsten voor maatschappelijk werk; 7/26

8 b. Continuïteit van dezelfde AMW dienstverlening aan cliënten; c. Uitvoering van AMW activiteiten door medewerkers van STMG die hiervoor in dienst treden bij STMR; d. Zoveel als mogelijk blijven cliënten en medewerkers aan elkaar verbonden en blijft daarmee de voor hen vertrouwde situatie bestaan; e. STMR is ook voor deze cliënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de klantenservice van STMR; f. Om de overname van AMW activiteiten goed te begeleiden en snel te kunnen ontwikkelen naar een kwalitatief goede dienstverlening en gezonde bedrijfsvoering stelt STMR voor het over te nemen werkgebied een team beschikbaar. In dit team zijn managers, coaches, bedrijfseconomisch advies en diverse vormen van ondersteuning vertegenwoordigd. 52. Van de activa van STMG die STMR wenst over te nemen, zijn uitgezonderd de backoffice medewerkers. Voorts vindt geen integratie plaats van back office onderdelen. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. 53. Zie rnr. 48. STMR beschouwt de overname van de AMW activiteiten voorts als een goede aanvulling op bestaande diensten van maatschappelijk werk, waardoor een betere schaalomvang wordt gerealiseerd. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. 54. Zie rnr Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. 8/26

9 55. Het businessplan met de verwachte kosten en baten is opgenomen als Bijlage In het algemeen geldt dat, zoals beschreven in 53, STMR verwacht enige schaalvoordelen te behalen, nu haar back office meer maatschappelijk werkers zal ondersteunen. Gezien de omvang van de over te nemen activiteiten (het betreft medewerkers die de AMW activiteiten uitvoeren) ten opzichte van de totale omvang van STMR (in totaal werknemers) is de backoffice van STMR voldoende ingericht voor het overnemen van de back office activiteiten die voo r- heen ten aanzien AMW activiteiten werden uitgevoerd door STMG. Zeker nu STMR al actief is op het gebied van AMW wordt verwacht dat deze (beperkte) uitbreiding van de activiteiten geen invloed heeft op de totale werkdruk en kwal i- teit van dienstverlening van de back office van STMR. Er is dan ook geen reden tot zorg dat de reeds bestaande zorgverlening door STMR negatief beïnvloed zal worden door de voorgenomen transactie. 57. De aard van de transactie is echter niet van die aard dat het de bedoeling is of kan zijn dat er afdelingen kunnen worden afgestoten. AMW is naar haar aard arbeidsintenstief en STMR zal de met de Gemeenten gecontracteerde zorg blijven verlenen. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: veranderingen in het aanbod van zorg; de herinrichting van de zorgprocessen; de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. 58. De voorgenomen concentratie betreft een overname door STMR van activa en passiva verband houdend met activiteiten op het gebied van AMW die voorheen werden uitgevoerd door STMG. Deze AMW activiteiten betreffen geen zorg in de zin van Wmg. 59. De voorgenomen concentratie heeft geen gevolgen voor de zorgverlening aan de huidige cliënten van STMR, die verricht wordt op grond van de Wlz en Zvw. De 9/26

10 zorgverlening aan deze cliënten wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet. Ten overvloede wordt gemeld dat de over te nemen AMW activiteiten ook gecontinueerd zullen worden, zie rnr. 51 en Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. 60. Zoals hiervoor beschreven, kwalificeren de AMW activiteiten niet als 'zorg' in de zin van Wmg. De voorgenomen concentratie brengt derhalve geen risico's met zich voor de bereikbaarheid van zorg in de zin van de Wmg. 61. De voorgenomen concentratie brengt geen risico's met zich voor de bereikbaarheid van zorg aan de huidige cliënten van STMR, die verricht wordt op grond van de Wlz en de Zvw. De zorgverlening aan deze cliënten wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet. Ten overvloede wordt gemeld dat de over te nemen AMW activiteiten ook gecontinueerd zullen worden, zie rnr. 51 en Gezien de beperkte omvang van de over te nemen activiteiten zien partijen ook geen gevaar voor de kwaliteit van de back office dienstverlening aan de zorgactiviteiten van STMR, zie rnr Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; stagnerende implementatie van de concentratie; vertrekkend personeel. 10/26

11 welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. 63. Zoals hiervoor beschreven, kwalificeren de AMW activiteiten niet als 'zorg' in de zin van Wmg. De voorgenomen concentratie brengt derhalve geen risico's met zich voor de kwaliteit van zorg in de zin van de Wmg. 64. De voorgenomen concentratie brengt geen risico's met zich voor de kwaliteit van zorg voor huidige cliënten van STMR, die verricht wordt op grond van de Wlz en de Zvw. De zorgverlening aan deze cliënten wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet. Ten overvloede wordt gemeld dat de over te nemen AMW activiteiten ook gecontinueerd zullen worden, zie rnr. 51 en Gezien de beperkte omvang van de over te nemen activiteiten zien partijen ook geen gevaar voor de kwaliteit van de back office dienstverlening aan de zorgactiviteiten van STMR, zie rnr Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van Wlz de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. 11/26

12 66. De AMW activiteiten die door STMR zullen worden overgenomen, betreffen geen cruciale zorg. 67. STMR levert thans wel een vorm van cruciale zorg, namelijk zorg die verleend wordt krachtens de Wlz. De voorgenomen concentratie heeft geen gevolgen voor de continuïteit van Wlz zorg die STMR thans verleent. De zorgverlening die op grond van de Wlz geleverd wordt, wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet en heeft derhalve geen veranderingen in de sociale context van deze zorg tot gevolg. 68. Gezien de beperkte omvang van de over te nemen activiteiten zien partijen ook geen gevaar voor de kwaliteit van de back office dienstverlening aan de zorgactiviteiten van STMR, zie rnr Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruci a- le zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. 69. De voorgenomen concentratie heeft geen gevolgen voor de continuïteit van Wlz zorg die STMR thans verleent. De zorgverlening die op grond van de Wlz geleverd wordt, wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet en de normen voor deze vorm van cruciale zorg komen derhalve niet in gevaar. 70. Gezien de beperkte omvang van de over te nemen activiteiten zien partijen ook geen gevaar voor de kwaliteit van de back office dienstverlening aan de zorgactiviteiten van STMR, zie rnr Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. 71. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de diverse relevante stakeholders van STMR zijn betrokken bij de voorgenomen concentratie. Het betreft hier enkel de stakeholders van STMR, omdat de betrokken activa en passiva van STMG waarover zeggenschap wordt verkregen door STMR, niet kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 Wmg. Cliëntenraad STMR 12/26

13 72. Naam: Adres: Tel Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 73. Met de cliëntenraad van STMR is meerdere malen overleg gevoerd over de voorgenomen transactie. Op 9 februari 2015 is onder meer een presentatie gegeven aan de cliëntenraad van STMR. De sheets van deze presentatie treft u in 13/26

14 Bijlage 11. Naar aanleiding hiervan heeft de cliëntenraad van STMR bij brief van 12 februari 2015 een voorlopig advies gegeven over de voorgenomen Transacties. Een kopie van de brief van de cliëntenraad aan de Raad van Bestuur van STMR treft u in Bijlage 12. Uit de brief volgt dat de cliëntenraad van STMR: a. op 28 januari 2015 en 9 februari 2015 uitvoerig is geïnformeerd over de voorgenomen Transacties door de Raad van Bestuur van STMR; b. vertrouwen heeft in de (toekomstige) beslissing van de Raad van Bestuur van STMR om tot overname van de activiteiten over te gaan; c. grote waardering heeft voor de zorgvuldige en weloverwogen wijze waarop de Raad van Bestuur tot een beslissing komt omtrent de voorgenomen Transacties; d. zeer positief staat tegenover het voornemen om activiteiten van STMG over te nemen; e. haar dagelijks bestuur machtigt om bij het verder afhandelen van deze Transacties zelfstandig, namens hen, te adviseren. 74. Op 26 februari 2015 heeft de cliëntenraad vervolgens een definitief en onvoorwaardelijk positief advies gegeven ten aanzien van de overname van de AMW activiteiten (Bijlage 13). 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. OR STMR 75. Naam: Adres: Tel Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? 14/26

15 Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 76. Met de OR van STMR is meerdere malen overleg gevoerd over de voorgenomen transactie. Op 10 februari 2015 is onder meer een presentatie gegeven aan de OR van STMR. De sheets van deze presentatie treft u in Bijlage 11. Naar aanleiding hiervan heeft de OR van STMR bij brief van 12 februari 2015 een voorlopige uitspraak gedaan over de voorgenomen overname van de AMW activiteiten van STMG door STMR. Een kopie van de brief van de OR aan de bestuurder van STMR treft u in Bijlage 14. Op 26 februari 2015 heeft de OR vervolgens definitief en onvoorwaardelijk positief advies afgegeven in de zin van artikel 25, lid 1b van de Wet op de Ondernemingsraden (Bijlage 15). 77. Naast het overleg met de OR van STMR, heeft op 12 februari 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden voor de OR van STMG. Hierbij was de bestuurder van STMR aanwezig. 15/26

16 78. Voorts is het personeel van STMR dat zich bezig houdt met maatschappelijk werk op 12 februari 2015 ingelicht over de voorgenomen transactie. Daarnaast heeft, in aanwezigheid van de bestuurder van STMR, op 12 februari 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden voor de werknemers van STMG. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). 79. Op dit moment heeft STMG met de Gemeenten overeenkomsten voor maatschappelijk werk. Deze lopende overeenkomsten maken onderdeel uit van de activa die zullen worden overgenomen door STMR. Naast de OR en de cliëntenraad, heeft STMR derhalve deze Gemeenten geïnformeerd over het voornemen van STMR de AMW activiteiten van STMG in die betreffende gemeenten over te nemen. Het gaat om de volgende gemeenten: a. Gemeente Duiven; b. Gemeente Zevenaar; c. Gemeente Westervoort; d. Gemeente Doesburg; e. Gemeente Overbetuwe; f. Gemeente Rijnwaarden; g. Gemeente Rheden 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. 80. Naam: Gemeente Duiven Adres: Postbus AA Duiven Tel. Fax: Contactpersoon: Functie: 16/26

17 81. Naam: Gemeente Zevenaar Adres: Postbus AA Zevenaar Tel. Fax: Contactpersoon: Functie: 82. Naam: Gemeente Westervoort Adres: Postbus AA Westervoort Tel. Fax: Contactpersoon: Functie: 83. Naam: Gemeente Doesburg Adres: Postbus AC Doesburg Tel. Fax: Contactpersoon: Functie: 84. Naam: Gemeente Overbetuwe Adres: Postbus AA Elst Tel. Fax: Contactpersoon: Functie: 17/26

18 85. Naam: Gemeente Rijnwaarden Adres: Postbus ZG Tolkamer Tel. Fax: Contactpersoon: Functie: 86. Naam: Gemeente Rheden Adres: Postbus ZJ De Steeg Tel. Fax: Contactpersoon: Functie: 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: 18/26

19 Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 87. Op 2 februari 2015 is door STMR gesproken met vertegenwoordigers van alle Gemeenten. Daarnaast heeft STMR op 5 en 9 februari 2015 gesproken met de individuele gemeenten. In de gesprekken die tussen STMR en de Gemeenten hebben plaatsgevonden is enerzijds positief gereageerd op het voornemen van STMR de AMW activiteiten over te nemen van STMG, maar is er anderzijds ook op aangedrongen om de overname zo snel mogelijk zeker te stellen. Tijdens de gesprekken is door de Gemeenten aangedrongen op een overdracht per (uiterlijk) 1 maart Deze tijdsplanning heeft STMR vervolgens ook als uitgangspunt genomen in haar brieven aan de Gemeenten, waarin STMR de Gemeenten schriftelijk informeert over de voorgenomen overname van de AMW activiteiten van STMG door STMR. Een kopie van de brieven die door STMR aan de gemeenten is verzonden, treft u in Bijlage 16 t/m Bijlage Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. 88. De Intentieverklaring AMW d.d. 28 januari 2015 is opgenomen als Bijlage 4. De Biedingsbrief d.d. 11 februari 2015 waarin zij een (voor STMR) bindend bod ten aanzien van (onder meer) de overname van de AMW activiteiten neerlegt, is opgenomen als Bijlage 5. De concept overdrachtovereenkomst is opgenomen als Bijlage Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. 19/26

20 89. Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt, is opgenomen als Bijlage 23. Het betreft de vertegenwoordigingsbevoegdheid van STMR, aangezien alleen STMR zorgaanbieder is in de zin van de Wmg. 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. 90. De gegevens over de wijze waarop de diverse stakeholders betrokken zijn bij de voorgenomen concentratie zijn reeds eerder in deze melding aan bod gekomen. Het betreffen het verslag van bijeenkomsten, de powerpointpresentatie (Bijlage 11) en de brieven die verstuurd zijn door (i) de cliëntenraad van STMR aan het bestuur van STMR op 12 februari 2015 (Bijlage 12) en 26 februari 2015 (Bijlage 13), (ii) de OR van STMR aan de bestuurder van STMR op 12 februari 2015 (Bijlage 14) en 26 februari 2015 (Bijlage 15) en (iii) STMR aan de Gemeenten (Bijlage 16-Bijlage 22). Amsterdam, 27 februari 2015 Houthoff Buruma mrr. G. Oosterhuis mr. P.D. van der Eijk 20/26

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE NZa als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg

MELDING CONCENTRATIE NZa als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht MELDING CONCENTRATIE NZa als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving van uitsluitende zeggenschap door de stichting Stichting

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 49a, tweede lid, Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verkrijging

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie