MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE Ingevolge artikel 49a Wet marktordering gezondheidszorg tussen Stichting Carinova Thuiszorg statutair gevestigd te Deventer en Sanitas Thuiszorg BV statutair gevestigd te Zwolle 18 januari

2 Melding zorgspecifieke fusietoets NZa Dit meldingsformulier bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Deze melding en de daarin vervatte bedrijfsvertrouwelijke gegevens worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ter beschikking gesteld voor het doel van het onderzoek naar de voorgenomen concentratie zoals bedoeld in artikel 49 c van de Wet marktordening gezondheidszorg. De passages in de melding en de bijlagen die naar het oordeel van de betrokken ondernemingen bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten, zijn tussen vierkante haken opgenomen en/of groen gearceerd. Partijen wijzen er op dat de gemarkeerde passages in de melding en de als vertrouwelijk aangemerkte bijlagen vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten in de zin van artikel 10 lid 1 onder c van de Wet Openbaarheid van Bestuur ('Wob'), althans dat openbaarmaking van deze gegevens leidt tot een onevenredige benadeling van partijen zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 sub 9 van de Wob. Openbaarmaking of het delen van vertrouwelijke informatie met derden is niet toegestaan, omdat daardoor de commerciële belangen van de betrokken ondernemingen kunnen worden geschaad. Partijen verzoeken de NZa deze gegevens niet openbaar te maken zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming. 2

3 Inhoud 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties Beantwoording vraag Beantwoording vraag Stichting Carinova Thuiszorg Sanitas Thuiszorg BV Beantwoording vraag Beantwoording vraag Beantwoording vraag Stichting Carinova Thuiszorg Sanitas Thuiszorg BV Gegevens over de concentratie Beantwoording vraag Beantwoording vraag Implementatieplan Beantwoording vraag Doelstellingen ten aanzien van cliënten Doelstellingen ten aanzien van regionale samenwerking Doelstellingen ten aanzien van financiers Doelstellingen ten aanzien van werknemers Doelstellingen ten aanzien van bedrijfsvoering Beantwoording vraag Gegevens over de gevolgen van de concentratie Beantwoording vraag Het business plan en de verwachte kosten/baten van de concentratie Financiering Verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de concentratie Transactiekosten Beantwoording vraag Beantwoording vraag Beantwoording vraag Cliënttevredenheid Bestuurlijke aandacht voor primair proces Kwaliteitsverlies Risicobeheersing

4 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Beantwoording vraag Beantwoording vraag Gegevens over betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders Beantwoording vraag Beantwoording vraag Verloop van de raadpleging van cliënten Informatievoorziening cliënten Het oordeel van cliënten Beantwoording vraag Beantwoording vraag Verloop van de raadpleging van personeel Informatievoorziening personeel Het oordeel van medewerkers Beantwoording vraag 5.5 en Beantwoording vraag Verloop van de raadpleging van stakeholders Informatievoorziening stakeholders Het oordeel van stakeholders Mee te zenden documenten Beantwoording vraag Beantwoording vraag Beantwoording vraag Ondertekening Bijlagen

5 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor ieder betrokken organisatie: - naam en indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties - contactpersoon. 1.1 Beantwoording vraag 1.1 Stichting Carinova Thuiszorg De stichting: Stichting Carinova Thuiszorg, statutair gevestigd te Deventer met adres: Zwolseweg 180, 7412 AS Deventer, ingeschreven on het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , telefonisch bereikbaar onder nummer Mw. drs. L.E. Verhoeven (lid Raad van Bestuur). Sanitas Thuiszorg BV De besloten vennootschap: Sanitas Thuiszorg BV, statutair gevestigd te Zwolle met adres: Kranenburgweg 8, 8024 AC Zwolle, ingeschreven on het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , telefonisch bereikbaar onder nummer Mw. J. Koopmans (directeur-grootaandeelhouder). 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. 1.2 Beantwoording vraag Stichting Carinova Thuiszorg Stichting Carinova Thuiszorg levert verpleging, verzorging, begeleiding en medisch specialistische verpleging in de thuissituatie in het kernwerkgebied dat zich uitstrekt tot de regio Salland, Zuidwest Overijssel en Zwolle. De primaire activiteiten bestaan uit het leveren van thuiszorg. Stichting Carinova Thuiszorg maakt onderdeel uit van Stichting Carinova Groep, waarin ook activiteiten met betrekking tot intramurale zorg op grond van de Wet langdurige zorg, de revalidatiezorg en de huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning worden uitgevoerd. 5

6 1.2.2 Sanitas Thuiszorg BV Sanitas Thuiszorg BV levert verpleging, verzorging en begeleiding in de thuissituatie, voornamelijk in de regio Zwolle. Daarnaast biedt de vennootschap extramurale zorg aan cliënten op grond van de Wet langdurige zorg en huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. 1.3 Beantwoording vraag 1.3 Contactpersoon voor Stichting Carinova Thuiszorg is mw. drs. L.E. Verhoeven, lid Raad van Bestuur. Te bereiken via telefoonnummer [ ] of per [ ]. Contactpersoon voor Sanitas Thuiszorg BV is mw. J. Koopmans, directeurgrootaandeelhouder. Te bereiken via telefoonnummer [ ] of per [ ]. 1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. 1.4 Beantwoording vraag 1.4 Sanitas Thuiszorg BV en Stichting Carinova Thuiszorg zijn beide zorgaanbieder en bezitten een toelating in het kader van de WTZi. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. 1.5 Beantwoording vraag Stichting Carinova Thuiszorg Op peildatum 1 november 2015 doet Stichting Carinova Thuiszorg in de regel door personen (546 fte) de zorg verlenen. Dit aantal is exclusief de ondersteunende functies en de stagiair(e)s van totaal 112 (55 fte) Sanitas Thuiszorg BV Op peildatum 1 november 2015 doet Sanitas Thuiszorg BV in de regel door 43 personen (28 fte) de zorg verlenen. Dit aantal is exclusief de ondersteunende functies en de stagiair(e)s van totaal 7 (4 fte). 6

7 2 Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de 55 - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. 2.1 Beantwoording vraag 2.1 De concentratie betreft de overdracht van activiteiten door Sanitas Thuiszorg BV aan Stichting Carinova Thuiszorg. Het betreffen hierbij alle activiteiten die betrekking hebben op de zorgverlening. Na de concentratie worden de activiteiten zoals beschreven onder voortgezet door Stichting Carinova Thuiszorg. De activiteiten worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Stichting Carinova Thuiszorg, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Sanitas Thuiszorg BV blijft vooralsnog voortbestaan als afzonderlijke entiteit maar zal zich niet meer richten op het verlenen van thuiszorg. De volgende activiteiten/zaken worden overgedragen: - Administraties (financiële, salaris- en cliëntenadministratie) - Zorgcontracten Cliënten (inclusief zorgdossiers) - Werknemers (inclusief personeelsdossiers) - Huur & leasecontracten - Onderhoudsovereenkomsten - (Lopende) bestellingen - Roerende zaken (inventarislijst) Er vindt geen overdracht van de besloten vennootschap (verkoop aandelen) plaats. 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICTsystemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). 7

8 2.2 Beantwoording vraag 2.2 De concentratie zal worden gerealiseerd door middel van een overdracht van activiteiten die betrekking hebben op de zorgverlening aan cliënten. De activiteiten van Sanitas Thuiszorg BV zullen na de concentratie worden voortgezet, dus is er geen inhoudelijke wijziging ten opzichte van de situatie voor de concentratie. De zorgverlening (het leveren van verpleging, verzorging, begeleiding, medisch specialistische verpleging in de thuissituatie en huishoudelijke hulp) geschiedt na de concentratie onder de vlag van Carinova. De formele overdracht van de activiteiten zal onder voorbehoud van goedkeuring door de Nza -plaatsvinden op 1 februari De integratie van de activiteiten is aan het einde van het eerste kwartaal 2016 gereed Implementatieplan De implementatie wordt uitgevoerd door de projectgroep (zie paragraaf 3.4.2), onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Stichting Carinova Thuiszorg en de directeur-grootaandeelhouder van Sanitas Thuiszorg BV. De directeur-grootaandeelhouder van Sanitas Thuiszorg BV zal zich met name in de eerste fase van de implementatie richten op de informatie overdracht. In de vervolgfase zal de regie worden overgenomen door Stichting Carinova Thuiszorg. De voorbereiding van de implementatie start met een kennismaking op 22 december 2015 tussen medewerkers van Sanitas Thuiszorg BV en Stichting Carinova Thuiszorg. Uitgangspunt is een warme overdracht. Dit geldt ook voor de cliënten. Vervolgens wordt een kickoff meeting gepland door de projectgroep. Hierbij worden alle risico s en knelpunten in het kader van de overdracht geïnventariseerd. De kickoff zal naar verwachting in de eerste week van januari 2016 plaatsvinden. Gedurende de eerste fase na de overdracht blijven de bestaande systemen vooralsnog operationeel. Uitgangspunt van de integratie is dat deze doorlopen totdat de data / administratie juist en volledig over is. Overdracht vindt pas plaats nadat de projectgroep en de gebruikers goedkeuring hebben verleend. De overdracht van de activiteiten en administraties zal relatief geringe tijd in beslag nemen. Naar verwachting kan in de maand voorafgaand aan de feitelijke overdracht alles worden voorbereid. Vanwege de beperke omvang en complexiteit van de concentratie zal de volledige integratie in het eerste kwartaal 2016 zijn afgerond, In het kader van de overdracht is het volgende relevant: Regelen van de overdracht van contracten (zorgcontracten is al schriftelijke toestemming gevraagd). Hier worden geen knelpunten of risico s verwacht. Afsluiten bestaande arbeidsovereenkomsten en sluiten van nieuwe door Stichting Carinova Thuiszorg. Dit zal op overdrachtsdatum gerealiseerd kunnen worden. Aandachtspunten en risico s zijn overname van aanspraken, ziekte, verlenging van tijdelijke contracten en opleidingen. 8

9 De financiële administratie wordt voortgezet en op overdrachtsdatum overgezet (uiterlijk in het eerste kwartaal 2016 met terugwerkende kracht). Tot de overdracht blijft de bestaande administratie in de lucht. De salarisadministratie wordt op overdrachtsdatum overgezet (uiterlijk in het eerste kwartaal 2016 met terugwerkende kracht). Tot de overdracht blijft de bestaande administratie in de lucht. Cliënt- en declaratiegegevens overdragen: op moment van overdracht. Overname planning en registratiesysteem voor de zorg - uitrol ICT faciliteiten Stichting Carinova Thuiszorg (instructie en opleiding). Inzage over en weer in administratie faciliteren moment voor overdracht en moment na overdracht, rekening houdend met wet- en regelgeving. De warme overdracht wordt gefaciliteerd door de projectgroep. Deze zorgt ook voor de training en opleiding van het Sanitas personeel, zodat zij bekend worden met de systemen en werkwijzen van Carinova. Ook hier geldt dat zolang dit nog niet is geregeld de bestaande Sanitas systemen en werkwijzen in de lucht blijven. Meer concreet zijn de volgende onderdelen van de integratie uitgewerkt: Personeelsadministratie Het volledige personeelsbestand (inclusief) dossiers zijn voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst doorgenomen. Aan de overeenkomst tot verkoop, koop en overdracht van Activa d.d. 15 december 2015 is lijst met alle medewerkers toegevoegd die overgaan. Van deze medewerkers is alle informatie opgenomen die noodzakelijk is ten behoeve van de invoer in de salarisadministratie van Stichting Carinova Thuiszorg. Hier zijn dus geen knelpunten in voorzien. Binnen Stichting Carinova Thuiszorg is capaciteit vrijgemaakt om nieuwe arbeidsovereenkomsten op te stellen en de medewerkers aan te melden. [ ] Cliëntenadministratie Het overzicht met alle cliënten en de cliëntinformatie is opgenomen als bijlage bij de overeenkomst tot verkoop, koop en overdracht van Activa d.d. 15 december Meer in detail is een data-extract van het cliëntenbestand gemaakt dat als basis dient voor de overdracht naar de cliëntenadministratie van Stichting Carinova Thuiszorg. De cliëntdossiers van Sanitas Thuiszorg BV zijn volledig gedigitaliseerd beschikbaar. Hier zijn dus geen knelpunten in voorzien. Binnen Stichting Carinova Thuiszorg is capaciteit vrijgemaakt om cliënten in te voeren en bij Stichting Carinova Thuiszorg in zorg te melden. Training & opleiding (ICT) [ ] De toegang tot de zorg vindt plaats via een (gedigitaliseerd) classificatiesysteem van OMAHA. Stichting Carinova Thuiszorg heeft een inwerkprogramma voor alle nieuwe medewerkers klaar liggen. Onder begeleiding van een aantal Carinova medewerkers en de coördinerend wijkverpleegkundige worden alle Sanitas medewerkers direct in de eerste week na de overdracht bekend gemaakt met de nieuwe ICT systemen. [ ] Tot het moment 9

10 dat de medewerkers volledig zijn geschoold om met de ICT systemen en werkwijzen van Stichting Carinova Thuiszorg bekend te zijn wordt de bestaande werkwijze gehanteerd. [ ] Financiële administratie [ ] Het belangrijkste onderkende risico dat verbonden is aan de integratie / harmonisatie van de ondersteunende diensten is dat deze na de concentratie niet adequaat functioneren om de zorgverlening in voldoende mate te faciliteren, Het implementatieplan is zodanig opgesteld dat de integratie / overgang pas plaatsvindt als de betrouwbaarheid 100% is gewaarborgd. Gezien de beperkte omvang en complexiteit en een één op één gerichte benadering kan de overgang in het eerste kwartaal van 2016 volledig worden gerealiseerd. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie 2.3 Beantwoording vraag 2.3 De doelstelling van den concentratie vloeien voort uit de redenen voor de concentratie. Globaal kunnen deze worden ingedeeld in doelstellingen ten aanzien van cliënten, regionale samenwerking, financiers, werknemers en bedrijfsvoering Doelstellingen ten aanzien van cliënten De concentratie zorgt voor continuïteit van zorg voor ruim 100 cliënten. Doordat de zorgverlening van Stichting Carinova Thuiszorg naadloos aansluit op die van Sanitas Thuiszorg BV is sprake van een geruisloze overdracht bij de concentratie Doelstellingen ten aanzien van regionale samenwerking Stichting Carinova Thuiszorg is in het kader van de pilot Zorg in de wijk van Zilveren Kruis voorkeursaanbieder in 2 percelen geworden. Door de concentratie is Stichting Carinova Thuiszorg beter in staat om de positie als voorkeursaanbieder te kunnen vervullen. Een passend zorgvolume is daarbij belangrijk Doelstellingen ten aanzien van financiers Door de concentratie kan de zorgverlening aan ruim 100 cliënten voortgezet worden. Stichting Carinova Thuiszorg beschikt over dezelfde contracten als Sanitas Thuiszorg BV, zodat de financiers met een bekende partij doorcontracteert Doelstellingen ten aanzien van werknemers De concentratie zorgt voor behoud van werkgelegenheid. Medewerkers gaan op basis van overgang van onderneming over van Sanitas Thuiszorg BV naar Stichting Carinova Thuiszorg. De identiteit van Sanitas gaat op in Carinova, die hierop naadloos aansluit Doelstellingen ten aanzien van bedrijfsvoering Sanitas Thuiszorg BV hanteert een efficiënte bedrijfsvoering waarbij met (zelfstandige) team gewerkt wordt. Door de concentratie zal de bedrijfsvoering op 10

11 eenzelfde wijze voortgezet worden, dit zorgt dus voor behoud van de bestaande efficiënte bedrijfsvoering. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. 2.4 Beantwoording vraag 2.4 Een belangrijke reden voor de concentratie is het ontbreken van een contract in het kader van de pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis voor Sanitas Thuiszorg BV. Weliswaar is een regulier contract gegund voor 2016, maar dit is alleen van toepassing voor de bestaande cliënten. Om deze reden is het voor Sanitas Thuiszorg BV moeilijk de bedrijfsvoering in de huidige vorm in continuïteit voort te zetten. Daarnaast zijn persoonlijke overwegingen een reden geweest voor de directie van Sanitas Thuiszorg BV de activiteiten over te dragen aan een derde. Als eerste zijn alternatieven onderzocht de bedrijfsvoering in de huidige vorm te kunnen voortzetten, eventueel in een aangepaste vorm. De voortzetting van de activiteiten in de huidige vorm bleek op langere termijn niet mogelijk. Het effect van het ontbreken van een contract in het kader van de pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis is dat Sanitas Thuiszorg BV wordt gedwongen het huidige marktaandeel af te bouwen met consequenties voor formatie en werkgelegenheid. Een voortzetting in aangepaste vorm, waarbij de focus meer op het leveren van de extramurale zorg onder de Wet langdurige zorg en de huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning ligt, is mogelijk maar dat eveneens met een (ongewenste) teruggang van formatie en werkgelegenheid. Door de concentratie is het mogelijk de bestaande zorg te kunnen blijven leveren zonder dat dit directe consequenties heeft voor de zorgverlening aan cliënten en de formatie en werkgelegenheid. Concentratie geniet daarom de voorkeur. 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. 11

12 3.1 Beantwoording vraag Het business plan en de verwachte kosten/baten van de concentratie Het business plan ziet erop toe dat de bestaande activiteiten van Sanitas Thuiszorg worden gecontinueerd binnen Stichting Carinova Thuiszorg. In bijlage 1 bij dit formulier is de business case voor 2016 opgenomen. Het huidige genormaliseerde resultaat van Sanitas Thuiszorg BV (2014) bedraagt circa [ ] en valt in 2016 terug naar circa [ ]. Deze terugval wordt voornamelijk veroorzaakt door het effect van de pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis, waardoor de marges aanzienlijk smaller zijn geworden. Dit geldt overigens niet alleen voor Sanitas Thuiszorg BV en Stichting Carinova Thuiszorg maar voor alle zorgaanbieders die hun activiteiten hebben in de genoemde pilot. Zonder de pilot zou er geen sprake zijn van teruggang in het genormaliseerde resultaat. [ ] In het eerste jaar na de concentratie zal sprake zijn van transitiekosten. [ ] [ ] Voor het overige is sprake van extra kosten die verband houden met de aanloop, onderhandelingen (managementbetrokkenheid), juridisch advies van beide partijen Financiering [ ] Verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de concentratie Zoals al gemeld voorziet de concentratie primair in het continueren van de zorg van Sanitas Thuiszorg BV binnen het werkgebied (Zwolle). Daarnaast biedt de concentratie voor Carinova een betere uitgangspositie in de gegunde percelen van de pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis. De (synergie)voordelen van de concentratie: [ ] Vanwege de contracten (tot en met 2016) en de grote onzekerheden over de toekomst van de financiering van de zorg (wijkverpleging, huishoudelijke hulp, PGB) is het niet mogelijk een betrouwbare financiële prognose op te stellen die langer uitstrekt dan één jaar. Ook door de ontwikkeling van de tarieven in 2016 is een zinvolle kwantitatieve becijfering van de financiële gevolgen en de synergievoordelen niet te realiseren. [ ] Om toch een indruk te geven van de financiële consequenties van de concentratie is in bijlage 17 een prognose van de ontwikkeling van de exploitatie van de activiteiten na concentratie voor de komende 5 jaren opgenomen. De uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd zijn: [ ] 12

13 Alle overige parameters zijn ongewijzigd aangezien op dit moment (nog) geen andere reële inschatting voorhanden is. [ ] Transactiekosten [ ] 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. 3.2 Beantwoording vraag 3.2 De zorgverlening aan cliënten van Sanitas Thuiszorg BV verandert niet. Na de concentratie krijgt de cliënt de zorg die nodig is van Stichting Carinova Thuiszorg, niet meer van Sanitas Thuiszorg BV, zoveel mogelijk wel door de voor de cliënt vertrouwde medewerker. De verandering die de concentratie voor de cliënt meebrengt is dat door Stichting Carinova Thuiszorg ook complexe en specialistische zorg kan worden geleverd. Verder hebben cliënten de mogelijkheid om lid te worden van het Carinova Servicepakket, waarbij flinke kortingen kunnen worden verkregen op verschillende diensten. Kortom, het bestaande aanbod van zorg zal blijven en zelfs worden uitgebreid met voornoemde, In de eerste fase na de concentratie zullen de zorgprocessen nog (tijdelijk) ongewijzigd worden voortgezet. De vervolgfase ziet erop toe dat deze gaan aansluiten op de werkwijze binnen Stichting Carinova Thuiszorg. Belangrijke verschillen zijn het werken met het (digitale) OMAHA systeem en het web ECD. In januari 2016 is een coördinerend wijkverpleegkundige van Stichting Carinova Thuiszorg vrijgemaakt om de processen van Sanitas Thuiszorg BV en Stichting Carinova Thuiszorg te vergelijken en te harmoniseren. Er zijn verschillen tussen de processen en werkwijzen van de beide organisaties maar deze zijn niet substantieel. Met nadruk wordt erop verwezen dat de harmonisatie van de verschillen betrekking heeft op processen, systemen en werkwijzen op de achtergrond (backoffice). Dit is ook nader uitgewerkt in het implementatieplan, dat is opgenomen onder 3.1. Deze wijzigingen hebben uitdrukkelijk geen consequenties voor de zorgverlening aan cliënten en het zorgaanbod: cliënten ontvangen na de concentratie nog dezelfde zorg, tegen dezelfde kwaliteit, door dezelfde medewerker vanuit dezelfde locatie! 13

14 Het verschil dat een cliënt merkt na de concentratie is dat er een andere klachtenprocedure is en dat de cliënt zich vertegenwoordigd zal voelen door een (centrale en lokale) cliëntenraad. Het verschil dat een medewerker merkt na de concentratie is dat de toegang tot de zorg op digitale wijze (OMAHA) zal plaatsvinden, de planning en urenregistratie door middel van een digitaal urensysteem (met tablets) plaatsvindt en dat de medewerkers zich vertegenwoordigd zal voelen door een ondernemingsraad. De zorg wordt geleverd vanuit de huidige locaties van Sanitas Thuiszorg BV. Er zal geen zorgaanbod worden overgeheveld naar andere locaties. De omvang van de zorg die vanuit de bestaande locaties wordt geleverd zal in eerste instantie niet substantieel wijzigen. Door de rol van Stichting Carinova Thuiszorg als voorkeursaanbieder in de pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis is de verwachting dat binnen 3 jaren een groter marktaandeel binnen het werkgebied (Zwolle) zal worden verkregen. Het zorgvolume zal daardoor toenemen. Na de concentratie zijn de mogelijkheden om meer of complexere zorg te verlenen aan de cliënt groter, omdat Stichting Carinova Thuiszorg onder andere beschikt over een technisch verpleegkundig team. Sanitas Thuiszorg BV en Stichting Carinova Thuiszorg voorzien geen risico s in relatie tot de zorgprocessen en het zorgaanbod aan cliënten, zodat ook geen sprake is van het mitigeren daarvan. De stappen die gezet moeten worden, worden in januari 2016 voorbereid. Er is gekozen voor een één op één benadering voor de integratie / harmonisatie in plaats van een meer systeemgerichte benadering. Dit is gelet op de beperkte omvang en complexiteit ook gerechtvaardigd. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. 3.3 Beantwoording vraag 3.2 De concentratie heeft geen negatieve consequenties voor de bereikbaarheid van zorg. Het aantal locaties van waaruit zorg wordt geleverd wijzigt niet. Ook de geografische ligging van locaties wijzigt niet zodat de reisafstand niet wijzigt. 14

15 De bereikbaarheid van zorg verbetert juist door de concentratie. Stichting Carinova heeft een sterke infrastructuur voor de oproepbare zorg ten behoeve van de eigen cliënten en voor cliënten van andere zorgaanbieders. 15

16 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. 3.4 Beantwoording vraag Cliënttevredenheid Beide organisatie scoren hoog op cliënttevredenheid. Doordat de werkwijze van de beide organisaties naadloos op elkaar aansluit wordt verwacht dat de cliënttevredenheid door de concentratie niet wijzigt. Sterker nog: er wordt een verbetering verwacht. Door de concentratie heeft de cliënt een bredere keuzemogelijkheid voor de dienstverlening. Beide organisaties hebben een afgestemde communicatiestrategie om de cliënten adequaat te informeren over de consequenties van de concentratie Bestuurlijke aandacht voor primair proces De aandacht voor het primaire proces door de bestuurders gedurende de concentratie is geborgd. De directeur van Sanitas Thuiszorg BV coördineert in eerste instantie de overdracht van de activiteiten en draagt zorg voor een goede overdracht van de cliënten (dossiers), het personeel (dossiers) en de administraties en de lopende zaken. Daarnaast wordt een projectgroep voor de integratie ingevoerd. Deze projectgroep bestaat uit de directeur zorg (Carinova), 2 coördinerend wijkverpleegkundigen (Carinova en Sanitas) en een teamcoach/transitiecoördinator (Carinova) die zorg voor de verbinding. De projectgroep betrekt de Raad van Bestuur van Stichting Carinova Thuiszorg bij de voortgang Kwaliteitsverlies Cultuurverschillen worden als minimaal ingeschat. De bestaande activiteiten worden voortgezet en bovendien worden er geen locaties samengevoegd. De integratie van de activiteiten van Sanitas Thuiszorg BV in Stichting Carinova Thuiszorg kan mogelijk leiden tot een ander gevoel bij medewerkers. Omdat de visie en werkwijze van Stichting Carinova Thuiszorg en Sanitas Thuiszorg dicht bij elkaar liggen wordt het risico van kwaliteitsverlies als minimaal ingeschat. Door de wijze van implementatie (aanpak) verwachten beide partijen geen stagnatie in het implementatietraject en een zeer beperkt tot geen vertrek van personeel. Een eventueel kwaliteitsverlies hierdoor wordt eveneens als minimaal ingeschat. Al het personeel van Sanitas Thuiszorg BV gaat over naar Stichting Carinova Thuiszorg, er zijn geen opzeggingen. Indien tot of na de overdrachtsdatum toch sprake is van 16

17 opzeggingen kan Stichting Carinova Thuiszorg dit vanwege haar omvang en flexibiliteit zelf oplossen met Carinova medewerkers. Deze eventuele situatie zal dus geen consequenties hebben voor de zorgverlening aan cliënten. De kwaliteit en continuïteit daarvan is dus gewaarborgd Risicobeheersing Gedurende de implementatie is voortdurende aandacht voor kwaliteit en continuïteit van zorg. De overige risico s worden bestuurlijk gemonitord binnen Stichting Carinova Thuiszorg en Sanitas Thuiszorg BV en projectgroep die de overdracht van de activiteiten voorbereidt en implementeert. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - WLZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van WLZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. 4.1 Beantwoording vraag 4.1 Een deel van de over te dragen activiteiten bestaan uit extramurale zorg op grond van de Wet langdurige zorg. De overige zorgvormen zijn niet van toepassing. In het kader van de overdracht van de activiteiten worden geen locaties opgeheven en zijn er derhalve geen gevolgen voor de geografische ligging van het zorgaanbod te verwachten. Stichting Carinova Thuiszorg werkt vanuit het Cliëntmodel. Dit model sluit aan op de gedachte zo lang mogelijk thuis of zo thuis mogelijk. Beide organisaties hebben oog en begrip voor de godsdienst en/of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Door de concentratie wijzigt dit uitgangspunt niet. 17

18 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. 4.2 Beantwoording vraag 4.2 Door de concentratie komen de normen van cruciale zorg niet in gevaar. 18

19 5. Gegevens over betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij de totstandkoming van de concentratie. Daarnaast heeft Stichting Carinova aan de Raad van Toezicht d.d. 27 oktober 2015 geïnformeerd over het voornemen de activiteiten van Sanitas Thuiszorg BV over te nemen. Op 20 november 2015 is via een formeel voorstel aan de Raad van Toezicht gevraagd het voorstel voor overname goed te keuren. Deze goedkeuring is in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 november 2015 verleend. In de Raad van Toezicht van 11 december 2015 is een mondelinge toelichting gegeven op de twee voorwaarden die de Raad van Toezicht heeft verbonden aan de goedkeuring, Na het geven van deze toelichting is voldaan aan de beide voorwaarden. [ ] Op grond van artikel 8 van de Fusiegedragsregels moet een overdracht van Activiteiten (zeggenschap) gemeld worden bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Deze melding is d.d. 8 december 2015 door Sanitas Thuiszorg gedaan. 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. 5.1 Beantwoording vraag 5.1 Stichting Carinova Thuiszorg [ ], voorzitter Centrale Cliëntenraad. Zwolseweg 180, 7412 AS te Deventer. Telefoon: [ ], [ ] Sanitas Thuiszorg BV Niet van toepassing, Sanitas Thuiszorg BV heeft momenteel geen actieve cliëntenraad. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor 19

20 voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 5.2 Beantwoording vraag Verloop van de raadpleging van cliënten Het verloop van de raadpleging is bij Stichting Carinova Thuiszorg in eerste instantie via de formele weg van de medezeggenschap verlopen (Centrale Cliënten Raad). Sanitas Thuiszorg BV heeft geen actieve cliëntenraad. Stichting Carinova Thuiszorg De Centrale Cliëntenraad is via de voorzitter mondeling geïnformeerd over het voornemen de activiteiten van Sanitas Thuiszorg BV over te nemen. Op 24 november 2015 is een adviesaanvraag naar de Centrale Cliëntenraad verstuurd. De Centrale Cliëntenraad heeft ook op 24 november 2015 een positief advies gegeven. Daarbij is afgesproken dat de cliënten van Stichting Carinova Thuiszorg in de percelen waarin Stichting Carinova Thuiszorg voorkeursaanbieder is en alle cliënten van Sanitas Thuiszorg BV zorgvuldig worden geïnformeerd over de effecten van de overdracht en de consequenties van de pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis. 20

21 Sanitas Thuiszorg BV Omdat Sanitas Thuiszorg BV geen actieve cliëntenraad (meer) heeft is de communicatie naar cliënten op andere wijze vormgegeven. Deze is opgenomen in het gezamenlijke communicatieplan. Gezamenlijk communicatieplan In aansluiting op de formele besluitvorming via de medezeggenschap zijn op 15 december 2015 door Stichting Carinova Thuiszorg en Sanitas Thuiszorg BV gezamenlijke afspraken gemaakt over de communicatie over de overname naar cliënten. Beide organisatie sturen nadat de medewerkers zijn geïnformeerd gelijktijdig een (persoonlijke) brief naar de cliënten waarin de reden en de consequenties van de overname zijn aangegeven. Deze brief wordt door de zorgmedewerkers op 17 december 2015 persoonlijk afgegeven. Verder is in de brief aangegeven waar cliënten met vragen terecht kunnen Informatievoorziening cliënten De cliënten van beide organisatie zijn door middel van de communicatie voldoende geïnformeerd over de effecten van de overname. Feitelijk gezien wordt de zorg aan de cliënten van Sanitas Thuiszorg BV gewoon gecontinueerd en merkt deze cliënt hier niets van. De naam Sanitas zal wel verdwijnen en worden vervangen door Carinova. Aan cliënten is via de brief duidelijk gemaakt dat de identiteit en visie van beide organisaties sterk met elkaar overeenkomen zodat de gevolgen van de overname van de activiteiten nauwelijks merkbaar zullen zijn. Cliënten ontvangen na de overdrachtsdatum nog dezelfde zorg van dezelfde medewerkers. In de brief is aangegeven waar cliënten terecht kunnen voor vragen, opmerkingen of bezwaren. Bij zowel Stichting Carinova Thuiszorg als Sanitas Thuiszorg BV is een directe lijn beschikbaar waar cliënten hun zienswijze en oordeel kenbaar kunnen maken. Beide partijen hebben afgesproken de tijd tot de feitelijke overdracht en ook in de periode daarna intensief contact te houden over signalen van cliënten Het oordeel van cliënten Cliënten staan positief tegenover de overdracht van de activiteiten aangezien de continuïteit van zorg gewaarborgd is en de mogelijkheid blijft bestaan dat zij van dezelfde medewerker zorg blijven ontvangen. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. 21

22 5.3 Beantwoording vraag 5.3 Stichting Carinova Thuiszorg [ ], voorzitter Ondernemingsraad. Zwolseweg 180, 7412 AS te Deventer. Te bereiken via het ambtelijk secretariaat van de ondernemingsraad, telefoon: [ ], [ ]. Sanitas Thuiszorg BV Sanitas heeft geen Ondernemingsraad. 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 22

23 5.4 Beantwoording vraag Verloop van de raadpleging van personeel Het verloop van de raadpleging is bij Stichting Carinova Thuiszorg in eerste instantie via de formele weg van de medezeggenschap verlopen (Ondernemingsraad). Sanitas Thuiszorg BV heeft geen Ondernemingsraad. Stichting Carinova Thuiszorg De Ondernemingsraad is via de voorzitter mondeling geïnformeerd over het voornemen de activiteiten van Sanitas Thuiszorg BV over te nemen. Op 20 november 2015 is een adviesaanvraag naar de Ondernemingsraad verstuurd. De Ondernemingsraad heeft op 24 november 2015 een positief advies gegeven. Met de Ondernemingsraad zijn de consequenties en risico s in het kader van de overname uitgebreid besproken. In het kader van de contractonderhandelingen zijn enkele medewerkers onder embargo al geïnformeerd over de beoogde overname. Sanitas Thuiszorg BV Omdat Sanitas Thuiszorg BV geen Ondernemingsraad heeft is de communicatie naar medewerkers op andere wijze vormgegeven. Deze is opgenomen in het gezamenlijke communicatieplan. In het kader van de contractonderhandelingen zijn enkele medewerkers onder embargo al geïnformeerd over de beoogde overname. Gezamenlijk communicatieplan In aansluiting op de formele besluitvorming via de medezeggenschap zijn op 15 december 2015 door Stichting Carinova Thuiszorg en Sanitas Thuiszorg BV gezamenlijke afspraken gemaakt over de communicatie over de overname naar medewerkers. Beide organisatie informeren de medewerkers op 16 december 2015 gelijktijdig via een persoonlijke bijeenkomst en/of intranet. In de berichtgeving naar de medewerkers zijn de redenen voor en de consequenties van de overname aangegeven. Ook is aangegeven waar medewerkers met vragen terecht kunnen Informatievoorziening personeel De werknemers van beide organisatie zijn door middel van de communicatie voldoende geïnformeerd over de effecten van de overname. Feitelijk gezien gaan alle medewerkers van Sanitas Thuiszorg BV over naar Stichting Carinova Thuiszorg op basis van bestaande rechten en verplichtingen. De zorg aan de cliënten van Sanitas Thuiszorg BV wordt gewoon gecontinueerd en door dezelfde medewerkers geleverd. De werknemers merken hier in hun rechtspositie hier niets van. De naam Sanitas zal wel verdwijnen en worden vervangen door Carinova. Stichting Carinova Thuiszorg wordt de nieuwe werkgever. Aan medewerkers is via de berichtgeving (persoonlijk) duidelijk gemaakt dat de identiteit en visie van beide organisaties sterk met elkaar overeenkomen zodat de gevolgen van de overname van de activiteiten niet groot zullen zijn. Wel kan het zijn dat bijvoorbeeld registratiesystemen zullen veranderen. In de berichtgeving is aangegeven waar medewerkers terecht kunnen voor vragen, opmerkingen of bezwaren. Formeel kunnen medewerkers niet instemmen met de overgang naar Stichting Carinova Thuiszorg. De verwachting is dat dit geen problemen op zal leveren. 23

24 Bij zowel Stichting Carinova Thuiszorg als Sanitas Thuiszorg BV is een directe lijn beschikbaar waar medewerkers hun zienswijze en oordeel kenbaar kunnen maken. Beide partijen hebben afgesproken de tijd tot de feitelijke overdracht en ook in de periode daarna intensief contact te houden over signalen van medewerkers Het oordeel van medewerkers Medewerkers staan positief tegenover de overdracht van de activiteiten aangezien de bestaande rechten en verplichtingen gecontinueerd worden bij Stichting Carinova Thuiszorg en de mogelijkheid blijft bestaan dat zij dezelfde werkzaamheden voor dezelfde cliënten blijven leveren. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. 5.5 Beantwoording vraag 5.5 en 5.6 Er zijn verschillende andere stakeholders betrokken bij de concentratie. Met name de zorgverzekeraars, het zorgkantoor en de gemeente(n) zijn relevant aangezien in de contracten veelal bepalingen zijn opgenomen dat overleg moet plaatsvinden bij een overdracht van zeggenschap en er schriftelijke toestemming moet worden verkregen. De belangrijkste stakeholders zijn opgenomen in bijlage 15. Daarnaast zijn nog een aantal andere stakeholders die betrokken zijn bij de concentratie. Deze stakeholders zijn per mail of in een individueel gesprek geïnformeerd. 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. 24

25 c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 5.6 Beantwoording vraag Verloop van de raadpleging van stakeholders De wijze waarop de belangrijkste stakeholders zijn geraadpleegd over de concentratie is in de tabel bij de beantwoording van vorige vraag aangegeven. In de meeste gevallen zijn de stakeholders in een persoonlijk gesprek of via mail geïnformeerd. Een belangrijke voorwaarde voor de concentratie is dat de belangrijkste stakeholders toestemming geven voor de concentratie (i.c. de overdracht van de activiteiten). Van de zorgverzekeraars, het zorgkantoor en de gemeenten is een schriftelijke bevestiging gevraagd. Van alle partijen is een schriftelijke toestemming verkregen, deze is in bijlage 16 opgenomen Informatievoorziening stakeholders De stakeholders van beide organisatie zijn door middel van een individueel gesprek of per mail voldoende geïnformeerd over de effecten van de overname. Feitelijk gezien gaan alle zorgcontracten van Sanitas Thuiszorg BV over naar Stichting Carinova Thuiszorg. Stichting Carinova Thuiszorg heeft al dezelfde contracten. De banken zijn niet betrokken bij een financiering in het kader van de overdracht. Het waarborgfonds voor de zorgsector is niet betrokken bij een borgstelling of financiering in het kader van de overdracht. De verhuurder van de twee panden heeft toestemming gegeven voor de overdracht. Feitelijk gebeurt er niets: er is alleen een nieuwe huurder, de bestaande huurcontracten worden gecontinueerd. Op 18 december 2015 is een brief uitgegaan naar alle stakeholders waarmee zij volledig zijn geïnformeerd. Ook is op deze datum een persbericht uitgegaan Het oordeel van stakeholders Stakeholders staan positief tegenover de overdracht van de activiteiten aangezien de bestaande activiteiten gecontinueerd worden bij Stichting Carinova Thuiszorg. Met name voor de zorgverzekeraars, het zorgkantoor en de gemeente(n) is het cruciaal dat de zorgverlening gecontinueerd wordt. Daarvan is met de overdracht sprake. Naar aanleiding van de informatievoorziening is van alle stakeholders een positieve reactie ontvangen, Er zijn geen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren kenbaar gemaakt. Er is één zorgverzekeraar (relatief beperkte omvang) die heeft aangegeven het contract voor 2016 niet te willen overzetten. Stichting Carinova Thuiszorg heeft met deze zorgverzekeraar zelf een contract gesloten, De verwachte zorg die onder het contract met deze zorgverzekeraar zal worden geleverd kan binnen dit contract van Stichting Carinova Thuiszorg worden opgevangen. 25

26 6. Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. 6.1 Beantwoording vraag 6.1 In bijlage 2 is de overeenkomst tot verkoop, koop en overdracht van Activa d.d. 15 december 2015 opgenomen. Hierin zijn alle afspraken en de wijze waarop de overdracht plaatsvindt beschreven. 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. 6.2 Beantwoording vraag 6.2 De beide contactpersonen zijn vertegenwoordigingsbevoegd. In bijlage 3 en 4 zijn de uittreksels van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Stichting Carinova Thuiszorg en Sanitas Thuiszorg BV opgenomen. 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. 6.3 Beantwoording vraag 6.3 Er zijn diverse stukken opgesteld in het kader van informatievoorziening en communicatie naar cliënten, personeel en stakeholders. Deze zijn opgenomen in bijlagen 5 tot en met 15. (ondertekening volgt op de volgende pagina) 26

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie