Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van"

Transcriptie

1 M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden en Stichting OTwee 5 maart 2015 Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Inlichtingen over de betrokken organisaties Contactpersonen Activiteiten Aangewezen contactpersonen Zorgaanbieders Aantal personen dat in de regel zorg doet verlenen 9 2 Gegevens over de concentratie Karakter van de operatie Wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd Doelstellingen van de concentratie Redenen voor concentratie Gegevens over de gevolgen van de concentratie Financiële gevolgen Gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt Risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen Risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Gevolgen concentratie voor de continuïteit cruciale zorg 21 5 Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders Contactgegevens voorzitter cliëntenraad Raadpleging cliënten Contactgegevens voorzitter ondernemingsraad Raadpleging personeel Stakeholders Contactgegevens stakeholders Raadpleging stakeholders 27 6 Mee te zenden documenten Recente stukken Volmachten Definitieve stuken 28 Bijlagenoverzicht 29 Vertrouwelijkheid Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 2

3 Hetgeen in het formulier en bijlagen gemarkeerd, wordt door Partijen als vertrouwelijke informatie in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) beschouwd. De vertrouwelijke gegevens staan vetgedrukt en tussen vierkante haken weergegeven. Voor wat betreft alle persoonsgegevens wordt niet per vermelding een onderbouwing gegeven, maar wordt hierbij ten behoeve van de onderbouwing éénmalig verwezen naar artikel 10 lid 1 sub d Wob alsmede artikel 10 lid 1 sub c Wob. De overige als vertrouwelijk weergegeven passages en bijlagen behelzen bedrijfsvertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob. Voor wat betreft deze passages en bijlagen wordt ook niet per passage en vermelding van de bijlage een onderbouwing gegeven, maar wordt hierbij ten behoeve van de onderbouwing éénmalig verwezen naar de (in de jurisprudentie ontwikkelde) definitie van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Op basis van deze definitie kunnen gegevens worden aangemerkt als bedrijfsvertrouwelijke informatie: indien en voor zover uit de gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 3

4 Inleiding Deze melding betreft de voorgenomen concentratie tussen Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden ( GGMD ) en Stichting OTwee ( OTwee ) (gezamenlijk: Partijen ), waarbij GGMD door middel van een bestuurlijke fusie in de vorm van een personele unie met OTwee de volledige zeggenschap zal krijgen over de activiteiten van OTwee. Activiteiten OTwee OTwee is een kleine, gespecialiseerde aanbieder van ambulante begeleiding en training van doofblinden in noordelijk Nederland. OTwee begeleidt 28 cliënten, 20 via een persoonsgebonden budget ( pgb ) en 8 in onderaanneming. De doelgroep doofblinden betreft een uitermate kwetsbare doelgroep, die gezien hun audiovisuele beperking erg afhankelijk is. OTwee begeleidt haar cliënten in het volledige zorgproces: zij assisteert hen bij het aanvragen van een indicatie, het opstellen van een persoonlijk op maat gemaakt begeleidingsplan en verzorgt uiteindelijk de ambulante begeleiding waarvoor cliënten zich bij haar meldden. Transitie langdurige zorg Per 1 januari 2015 is de financiering van ambulante begeleiding overgegaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo ). Waar voorheen de indicatie plaatsvond bij het Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ ) en de pgb-aanvraag bij het zorgkantoor, vinden indicatie en pgb-aanvraag nu plaats bij de gemeente waar de cliënt woont. Dit betekent dat OTwee met aanzienlijk meer partijen te maken krijgt. De 28 cliënten van OTwee wonen verspreid over de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland in 21 verschillende gemeenten. Het is voor een kleine organisatie als OTwee ondoenlijk om haar cliënten in bijna evenzoveel gemeenten te ondersteunen bij het aanvragen van indicatie en pgb. De pgb s zijn nauwelijks voldoende om de begeleiding kostendekkend te verlenen. Daar komen de overige inspanningen die OTwee voor haar cliënten doet nog bij. Dit maakt de zorgverlening verliesmakend. Het is voor OTwee niet mogelijk om financiering te ontvangen voor zorg in natura ( ZIN ). Gezien de kleine omvang die de doelgroep zintuiglijk gehandicapten landelijk vormt is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten ( VNG ) een landelijke raamovereenkomst met een select aantal zorgaanbieders gesloten. Gemeenten kopen begeleiding enkel in bij deze aanbieders. OTwee is hierbij geen partij. Dit is nadelig, aangezien de tarieven voor ZIN hoger liggen dan die van pgb s. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 4

5 Bestuurlijke perikelen De Raad van Bestuur ( RvB ) van OTwee bestaat formeel uit een Voorzitter en een Vice- Voorzitter. Per 1 oktober 2014 heeft de Voorzitter van de RvB van OTwee afscheid genomen van de organisatie. De Vice-Voorzitter wenst haar functie neer te leggen, om zich toe te kunnen leggen op zorginhoudelijke- en trainingswerkzaamheden. Op deze wijze wil zij haar kwaliteiten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan doofblinden. Zij heeft geen bestuurlijke ambities. [ ] waardoor de stichting onbestuurbaar dreigt te worden. Om de continuïteit van OTwee en daarmee de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen is het van belang dat op zeer korte termijn nieuwe leden van de RvB worden aangesteld. Voortbestaan OTwee Los van de bestuurlijke perikelen hebben de RvB en de Raad van Toezicht ( RvT ) van OTwee besloten de organisatie niet zelfstandig voort te zetten. OTwee leed in 2014 verlies. In 2015 bestaan er door de transitie van langdurige zorg grote onzekerheden. Onzeker is hoe gemeenten aflopende indicaties zullen herindiceren. Ook is onzeker in hoeverre gemeenten pgb s zullen verstrekken aan nieuwe cliënten en cliënten met een aflopende indicatie. Veel cliënten van OTwee ontvangen per week minder dan 10 uur begeleiding en komen daarmee bij herindicatie niet meer in aanmerking voor een pgb. Verwacht wordt dat de verliezen daarmee verder zullen oplopen. OTwee heeft onvoldoende financiële buffer om dit op te kunnen vangen. OTwee heeft op dit moment voornamelijk (tijdelijk) personeel in dienst op basis van nulurencontracten. Met inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is het voor haar vanaf dan niet langer mogelijk om deze contracten te handhaven. OTwee heeft niet de financiële middelen om dit personeel voor een minimaal aantal uren in dienst te nemen. Een faillissement is onafwendbaar. Na een financiële analyse hebben de RvB en de RvT van OTwee mede gelet op het voorgaande geconcludeerd dat OTwee geen zelfstandig bestaansrecht heeft. De verwachting is, dat de huidige financiële buffer nog slechts enkele maanden stand houdt. Daarom heeft OTwee er niet voor gekozen om op zoek te gaan naar nieuwe leden voor de RvB, maar naar een organisatie die haar werkzaamheden kan en wil voortzetten. Dit nog los van het feit, dat het bijna onmogelijk is om geschikte bestuurskandidaten te vinden met affiniteit met de doelgroep. Na onderzoek bleek GGMD uit vier kandidaten de meest geschikte. Gezien de spoedeisendheid hebben Partijen gekozen voor een bestuurlijke fusie op zeer korte termijn. Partijen zijn hiertoe een intentieovereenkomst met elkaar aangegaan [(bijlage 1)]. Bijlage 1 dient in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. Concentratie Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 5

6 Deze voorgenomen fusie kwalificeert als een concentratie in de zin van de Mededingingswet ( Mw ). Nu GGMD zorgaanbieder is in de zin van de Wet Marktordening gezondheidszorg ( Wmg ) en met meer dan vijftig personen zorg doet verlenen, wordt de concentratie conform artikel 49a Wmg gemeld bij de NZa. De concentratie hoeft niet te worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt. Spoedeisendheid Partijen begrijpen van de NZa dat deze concentratie niet in aanmerking komt voor een ontheffing op grond van artikel 49d Wmg. Desalniettemin hechten Partijen eraan om te benadrukken dat de continuïteit van zorg gezien het dreigende faillissement en de bestuurscrisis waarin OTwee zich op dit moment bevindt in gevaar is. Het is voor de cliënten en het personeel van OTwee van belang dat zij snel duidelijkheid krijgen of de continuïteit van zorg kan worden gewaarborgd. Het betreft een uitermate kwetsbare groep cliënten, voor wie de door OTwee geleverde begeleiding onmisbaar is. Partijen verzoeken de NZa dan ook op de kortst mogelijke termijn goedkeuring te verlenen aan de concentratie. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 6

7 1 Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Contactpersonen 1. Vermeld voor iedere betrokken organisatie: naam en - indien anders handelsnaam rechtsvorm adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties contactpersoon Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden Büchnerweg 3, 2803 GR Gouda Tel: Fax: KvK: Contactpersoon: dhr. K. Knol, bestuurder[ ] Stichting OTwee Kerkstraat 14, 9751 BD Haren (Gn) Tel: KvK: Contactpersoon: mevr. M.A. van der Wal, bestuurder[ ] 1.2 Activiteiten 2. Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. GGMD GGMD heeft in hoofdzaak ten doel het bieden van professionele ambulante zorg (GGZ), begeleiding en dienstverlening en het bevorderen van maatschappelijk functioneren van in het bijzonder personen met beperkingen van communicatief-auditieve aard (in elk geval doofheid en slechthorendheid). GGMD bedient in dat verband ook doofblinden. Zij doet dit in heel Nederland. Zie voor meer informatie: Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 7

8 OTwee OTwee heeft in hoofdzaak ten doel het ambulant geven van begeleiding en trainingen aan mensen met een beperking in horen en zien (doofblinden). Zij doet dit in de regio Noord- Nederland. Zie voor meer informatie: 1.3 Aangewezen contactpersonen 3. Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. GGMD en OTwee Mrs. P.C.A. Laarhoven-van der Mark en E. van der Veen, advocaten TeekensKarstens Advocaten Notarissen Postbus 201, 2300 AE Leiden Tel: / Fax: / De volmachten waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de genoemde contactpersonen blijkt, zijn aangehecht als Bijlage 2 bij dit formulier. 1.4 Zorgaanbieders 4. Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. GGMD GGMD is zorgaanbieder als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet ( Zvw ) en verricht handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in art. 1, lid 1 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Zij verleent geen zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg ( Wlz ). Daarnaast levert zij maatschappelijke ondersteuning in de zin van de Wmo. OTwee Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 8

9 OTwee was in 2014 zorgaanbieder als omschreven bij of krachtens de AWBZ. In 2015 levert OTwee enkel nog maatschappelijke ondersteuning in de zin van de Wmo en is zij zodoende niet langer zorgaanbieder in de zin van de Wmg. 1.5 Aantal personen dat in de regel zorg doet verlenen 5. Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. GGMD Soort Aantal fte Vaste dienst Per 1 januari 2015 Wmo 73 54,7 Jeugdwet 18 11,38 Zvw 28 19,06 Loopbaanbegeleiding 10 7,11 Freelancers Gemiddeld 2014 Communicatietrainers (Zvw) 25 Binnen de categorie Jeugdwet zijn 3 BIG-geregistreerden werkzaam. Er zijn geen personen werkzaam binnen GGMD die onder artikel 34 Wet BIG vallen. Samen met de 28 Zvwwerknemers en 25 communicatietrainers zijn er 56 personen die in de regel zorg doen verlenen in de zin van de Wmg. OTwee Soort Aantal Contract Totaal per Directie 1 24 uur Officemanager 1 8 uur Zorgcoördinator 1 10 uur Begeleider 21 0 uur / 24 uur Adviseur 1 8 uur Geen van bovengemelde personen verleent zorg in de zin van de Wmg. 2 Gegevens over de concentratie 2.1 Karakter van de operatie 6. Beschrijf het karakter van de operatie: Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 9

10 gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd Achtergrond In augustus 2014 heeft op verzoek van de RvT een tussentijdse mondelinge beoordeling van de financiële cijfers plaatsgevonden door de accountant van OTwee, [ ]. De conclusie daarvan was dat er fors wordt ingelopen op de financiële reserve. Er is een extra controle uitgevoerd door de adviseur van OTwee, [ ] die de terugloop mondeling heeft bevestigd. Uit de verkenningsprognose voor het laatste kwartaal van 2014 en eerste halfjaar van 2015 wordt geen verbetering van de financiële situatie verwacht, maar eerder een verslechtering. Dit is het gevolg van de transitie van de AWBZ naar de Wmo, zoals hiervoor in de inleiding van dit formulier is geschetst. OTwee moet in 2015 haar cliënten ondersteunen bij onderhandelingen over financiering met evenzoveel gemeenten. Dit zorgt voor een onevenredige administratieve last. Daarbij heeft OTwee in 2014 weinig trainingen kunnen verkopen en zijn aanmeldingen van nieuwe cliënten uitgebleven. Op basis van deze gegevens heeft de RvT een duidelijk standpunt ingenomen om aansluiting te zoeken bij een andere organisatie. Om een globaal beeld te geven over de financiën, is de kolommenbalans over 2014 bijgevoegd als bijlage 3. De huidige bestuurder van OTwee heeft aangegeven geen managementambities te hebben en zich terug te trekken als bestuurder om terug te gaan naar de inhoud door weer trainingen te gaan geven. [ ] Gezien deze ontwikkelingen is het zaak dat op korte termijn een nieuwe RvB wordt aangesteld. Nu OTwee geen zelfstandig bestaansrecht meer heeft en zonder verandering faillissement op korte termijn onafwendbaar is, is een concentratie de aangewezen wijze om de continuïteit van zorg te waarborgen. Los hiervan is het bijna onmogelijk om geschikte kandidaten te vinden met affiniteit met de doelgroep. De RvT en RvB hebben zich georiënteerd op mogelijke partners. Daarbij is de keuze gevallen op GGMD. De overwegingen om voor GGMD te kiezen, worden hieronder bij 2.4 toegelicht. Partijen zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft, zoals genoemd in de Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 10

11 inleiding, geresulteerd in een intentieovereenkomst [(bijlage 1)]. Bijlage 1 dient in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. Bestuurlijke fusie Om de continuïteit van cliëntenzorg te borgen, is het gelet op het bovenstaande van belang om de concentratie spoedig tot stand te brengen. Hiertoe hebben Partijen de wens bestuurlijk te fuseren door middel van een personele unie: De leden van de RvB en de leden van de RvT van GGMD zullen de leden van de RvB respectievelijk de leden van de RvT van OTwee vervangen. Op deze wijze ontstaat een fusie in de zin van artikel 27 lid 1 sub a Mw. De fusie is uitgewerkt en vastgelegd in het addendum bij de intentieovereenkomst [(bijlage 15)]. Bijlage 15 dient in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. De fusie wordt niet statutair vastgelegd. Het oorspronkelijke streven was om de concentratie per 1 januari 2015 tot stand te laten komen. Dit blijkt mede door meldingstraject bij de NZa niet mogelijk. Op het eerst mogelijke moment nadat de NZa haar goedkeuring aan de concentratie heeft verleend, treden de leden van de RvT van OTwee af en benoemen zij de leden van de RvT van GGMD als hun opvolgers. De bestuurder van OTwee treedt gelijktijdig af en wordt per die datum vervangen door de bestuurder van GGMD. De medewerkers van OTwee worden zo spoedig mogelijk organisatorisch geïntegreerd binnen het team Regio Noord van GGMD. Zij worden vanaf dan aangestuurd door de regiomanager van GGMD. De medewerkers van OTwee verhuizen van het OTwee kantoor in Haren naar het GGMD kantoor in Groningen. Dit is op korte termijn mogelijk, nu het huurcontract van OTwee maandelijks opzegbaar is. De twee stichtingen blijven vooralsnog naast elkaar bestaan, zodat voor personeel en cliënten in beginsel niets verandert. Vanuit die situatie wordt langzaam begonnen met de integratie van OTwee in GGMD. Cliënten van OTwee wordt aangeboden om over te stappen op ZIN van GGMD. Cliënten die hun zorg via een pgb geleverd willen blijven krijgen kunnen daarvoor terecht bij OTwee. Er worden geen nieuwe cliënten op basis van pgb-financiering aangenomen, maar louter op grond van ZIN. Gezien het kleine aantal cliënten, hun hoge leeftijd en kwetsbaarheid verwacht GGMD dat deze situatie maximaal drie jaar zal duren. Zodra er geen pgb-zorg meer wordt verleend wordt de stichting OTwee ontbonden. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 11

12 2.2 Wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). Omdat beide stichtingen na de concentratie voorlopig naast elkaar blijven bestaan, verandert er vooralsnog niets aan de cliëntenzorg. Aan cliënten wordt voorgelegd of zij over willen gaan van pgb naar ZIN. Op deze manier kunnen cliënten geleidelijk in zorg komen bij GGMD. Streven is in de loop van 2015 alle cliënten over te laten gaan naar GGMD. GGMD wenst geen behandelrelaties aan te gaan met cliënten op grond van pgb, omdat dit niet rendabel is en omdat zij de twee financieringsstromen (ZIN en pgb) gescheiden wenst te houden. Hierom blijven cliënten die vast wensen te houden aan hun pgb in zorg bij OTwee. Zodra er geen behandelrelaties meer bestaan tussen OTwee en cliënten wordt OTwee zoals gezegd ontbonden. De verwachting is dat dit na maximaal drie jaar zal zijn. Omdat de spoedeisendheid in versneld tempo toeneemt en de concentratie in een kort tijdsbestek tot stand moet komen, hebben Partijen slechts een beknopt implementatieplan opgesteld [(bijlage 4)]. Bijlage 4 dient in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. De daadwerkelijke integratie zal gedurende 2015 plaatsvinden. Partijen wijzen erop dat de omvang van de concentratie zeer beperkt is, wat het implementatieproces eenvoudig maakt. OTwee heeft de salarisadministratie uitbesteed, net als GGMD. De concentratie heeft hiervoor geen gevolgen. OTwee heeft de financiële administratie deels uitbesteed, GGMD voert de financiële administratie in eigen beheer. Na de concentratie wordt de financiële administratie van OTwee bij GGMD ondergebracht. Gezien de beperkte omvang van deze werkzaamheden past dit binnen de aanwezige capaciteit van GGMD, er is geen uitbreiding nodig. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 12

13 OTwee heeft een werknemer in dienst die voor 12 uur per week de cliëntenadministratie uitvoert. Deze werknemer blijft de administratie voor cliënten van OTWee uitvoeren, GGMD voert de administratie uit voor cliënten die ZIN bij haar afnemen. Ook hiervoor geldt dat dit past binnen de huidige capaciteit van GGMD. Naarmate het aantal cliënten van OTwee daalt nemen de werkzaamheden van deze medewerker af en wordt deze op termijn boventallig. GGMD heeft de ICT in eigen beheer. De ondersteuning van de zeer beperkte apparatuur van OTwee zal door GGMD-ICT worden overgenomen en ingericht overeenkomstig de GGMDstandaarden. Dit is een eenvoudig proces, waarbij geen moeilijkheden worden verwacht. OTwee heeft geen facilitaire dienst. De voorgenomen verhuizing van het kantoor van OTwee in Haren naar het GGMD kantoor in Groningen wordt georganiseerd door de facilitair medewerker van GGMD, de verwachting is dat dit in maart en april 2015 plaats vindt. Alle medewerkers van OTwee worden uitgenodigd om te solliciteren bij GGMD. De sollicitatiegesprekken zullen in maart en april 2015 worden ingepland. Zie ten aanzien van het personeel verder het antwoord op vraag Doelstellingen van de concentratie. Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. OTwee kan zich als gevolg van de transitie van AWBZ naar Wmo niet langer zelfstandig handhaven. De continuïteit van cliëntenzorg komt daarmee in gevaar. Met de concentratie beogen Partijen de continuïteit en daarmee de kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van cliëntenzorg aan doofblinden te waarborgen. OTwee heeft hoogwaardige trainingsprogramma s en expertise ten aanzien van de doelgroep doofblinden. Door de concentratie kunnen deze trainingen ook onder GGMD-vlag elders in het land worden aangeboden en kunnen Partijen hun expertise delen. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg door GGMD aan doofblinden landelijk aanzienlijk toenemen. Doofblinden vormen een zeer kleine doelgroep. Zeker in de dunbevolkte noordelijke provincies wordt deze doelgroep nauwelijks vertegenwoordigd. Door de concentratie beogen Partijen deze cliënten beter te kunnen vertegenwoordigen richting gemeenten. Op deze wijze trachten Partijen te voorkomen dat deze kwetsbare doelgroep tussen wal en schip belandt. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 13

14 Partijen zijn kleine aanbieders in de noordelijke provincies, waardoor overheadkosten relatief hoog zijn. Door de concentratie verwachten partijen efficiencywinst te kunnen halen, waardoor er meer geld overblijft voor de zorg aan cliënten. Concrete voorbeelden hiervan zijn het afstoten van het OTwee pand in Haren en het samenvoegen van de backoffice. Door de integratie hebben cliënten van OTwee eenvoudiger dan nu toegang tot andere dienstverlening van GGMD, zoals gespecialiseerd(e) maatschappelijk werk, communicatietrainingen en GGZ. Dit past in de filosofie van GGMD om multidisciplinaire zorg vanuit één loket aan te bieden. 2.4 Redenen voor concentratie. Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. OTwee is een kleine organisatie, met een zeer specifieke en relatief kleine doch geografisch wijdverspreide doelgroep. De doelgroep doofblinden betreft zoals gezegd een uitermate kwetsbare doelgroep, die gezien haar audiovisuele beperking erg afhankelijk is. OTwee begeleidt haar cliënten in het volledige zorgproces: zij assisteert hen bij het aanvragen van een indicatie, vervolgens bij de aanvraag van een pgb om uiteindelijk de ambulante begeleiding te verzorgen waarvoor cliënten zich bij haar meldden. Doordat OTwee dit in 2015 bij 21 verschillende gemeenten moet doen, zijn de administratieve lasten te zwaar. De financiering uit pgb s is ontoereikend. Om de cliëntenzorg aan deze zeer kwetsbare doelgroep te kunnen continueren, is het noodzakelijk dat zij samengaat met een andere partij. Op deze wijze kan zij slagvaardiger opereren en haar positie richting financiers versterken. Zoals in de inleiding van dit formulier aangegeven, is OTwee volledig afhankelijk van financiering door middel van pgb s, nu zij niet is aangesloten bij de VNG-raamovereenkomst voor ZIN. Zij kan met financiering uit pgb s geen kostendekkende zorg verlenen. Daarbij komt dat het de verwachting is dat gemeenten de voorkeur geven aan ZIN en strenger zijn in de toekenning van pgb s aan cliënten. De pgb-tarieven liggen bovendien lager dan onder de AWBZ het geval was. De inkomsten uit de door OTwee aangeboden trainingsprogramma s zijn ontoereikend om tekorten te kunnen compenseren. OTwee loopt hierdoor hard in op haar financiële reserves. Zelfstandig voortbestaan leidt tot faillissement en is daarmee uitgesloten. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 14

15 De RvT en RvB van OTwee hebben gezocht naar organisaties die haar werkzaamheden kunnen en willen voortzetten. Naast GGMD betreft het de volgende organisaties: [ ] OTwee heeft de voorkeur voor GGMD aangezien de werkwijze en visie van GGMD aansluiten bij OTwee (kleinschalig, gericht op zelfstandigheid). Daarnaast is GGMD al actief in het noorden van het land, waarbij op de werkvloer in een aantal gevallen al wordt samengewerkt. Verder heeft GGMD ruime ervaring met de doelgroep doofblinden Door de krachten te bundelen ontstaat een krachterigere aanbieder in het noorden van het land, die de belangen van audiovisueel beperkten beter kan behartigen. Daarmee is de continuïteit en kwaliteit van cliëntenzorg geborgd. Er zijn alternatieven onderzocht voor de bestuurlijke fusie: [ ]Daarmee wordt de stichting onbestuurbaar. Het vinden van een geschikte vervangende bestuurder is bijna onmogelijk, vanwege de gevraagde affiniteit met de doelgroep. Bovendien levert dit alternatief mededingingsrechtelijke risico s op. [ ]Door nu te kiezen voor een bestuurlijke fusie, kan het personeel in de loop van 2015 met minimale afstemmingsproblemen geleidelijk worden geïntegreerd. [ ] 3 Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Financiële gevolgen. Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers De voorgenomen concentratie moet onder grote tijdsdruk tot stand komen. Partijen hebben dan ook geen uitgewerkt businessplan voor de concentratie opgesteld. Gezien de beperkte omvang van de concentratie acht GGMD dit bovendien niet nodig. Zoals gezegd, is de concentratie voornamelijk gericht om de continuïteit van cliëntenzorg te waarborgen. De Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 15

16 economische voordelen zijn voor GGMD dan ook van ondergeschikt belang. Wel is onderzoek gedaan naar de financiële risico s van de concentratie. De omvang van OTwee is ten opzichte van GGMD zeer bescheiden. Gezien deze omvang acht de accountant van GGMD het financiële risico beheersbaar. Voor 2015 is een begroting opgesteld door de controller van GGMD [(bijlage 5)]. Bijlage 5 dient in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. Om de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie inzichtelijk te maken is een prognosewinst- en verliesrekening opgesteld voor de komende vijf jaren [(bijlage 16)]. Bijlage 16 dient in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. Gezien de beperkte omvang van OTwee zijn haar overheadkosten relatief hoog. Doordat de backoffices van Partijen geïntegreerd worden en het personeel van OTwee wordt overgeplaatst naar de vestiging van GGMD Regio Noord ontstaan synergievoordelen. Door integratie van de teams wordt een kwaliteitsverbetering verwacht door uitwisseling en verdieping van kennis en kunde. Concreet worden de volgende besparingen verwacht: Beperking kosten voor ondersteunende diensten (zie het antwoord op vraag 2.2): [ ]; Beperking managementkosten: de kosten van de bestuurder van OTwee vervallen: [ ]; Beperking lidmaatschapskosten Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ( VGN ): [ ] Deze besparingen zijn overigens voorzichtigheidshalve niet meegenomen in de hierboven genoemde begroting. De transactiekosten van de concentratie zijn gezien de omvang daarvan verwaarloosbaar. De meeste kosten worden gemaakt voor juridische ondersteuning in het meldingsproces bij de NZa. [ ] Ook voor cliënten biedt ZIN aanzienlijke voordelen boven pgb-zorg. GGMD benoemt die voordelen aan cliënten van OTwee om hen zo te motiveren de overstap te maken. Het gaat om de volgende voordelen: Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 16

17 Er is niet langer sprake van budgetverantwoordelijkheid, waardoor de administratieve last voor cliënten afneemt; Door de hogere vergoeding van ZIN boven pgb, krijgen cliënten meer uren zorg met dezelfde indicatie; De raamovereenkomst met de VNG heeft een betere uitstraling op gemeenten. Het belang van een pgb is minder sterk en moeilijk te onderbouwen richting de gemeente; Dankzij de uurvergoedingen, die GGMD ontvangt, kan GGMD medewerkers een gewone arbeidsovereenkomst bieden en continuïteit van begeleiding bieden, ook bij ziekte en vakantie van de vaste begeleider; GGMD werkt aan goede kwaliteit van begeleiding, onder meer door scholing van medewerkers en een cliëntenraad; GGMD onderschrijft de filosofie van OTwee, dat de zelfredzaamheid van de cliënt centraal staat. Cliënten waarderen dat. Gezien het bovenstaande is de verwachting dat vrijwel alle cliënten van OTwee zullen kiezen voor GGMD. In de begroting is er echter rekening mee gehouden dat [ ] van de cliënten niet meegaat. Indien dat percentage hoger blijkt uit te vallen levert dat geen grote financiële risico s op. De gerealiseerde besparingen bieden voldoende compensatie. Op het totaal van GGMD gaat het om een dermate klein aantal cliënten, dat eventuele verliezen opgevangen kunnen worden. Gezien de hoge leeftijd en kwetsbaarheid van de cliënten verwacht GGMD dat deze situatie maximaal drie jaar zal duren. Ook in tijd is het risico daarmee beperkt. 3.2 Gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: veranderingen in het aanbod van zorg; de herinrichting van de zorgprocessen; de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd In aanvulling op hetgeen onder vraag 2.1 reeds is beschreven, merken Partijen op dat de voorgenomen concentratie primair is bedoeld om de continuïteit van zorg aan cliënten van Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 17

18 OTwee te waarborgen. Partijen beogen met de voorgenomen concentratie dus geen wijziging aan te brengen in het aanbod van de zorg. De voorgenomen concentratie heeft in beginsel inhoudelijk dan ook geen gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënten. De enige wijziging die optreedt, is dat de vestiging van OTwee in Haren sluit en het personeel overgaat naar de GGMD vestiging in Groningen. Hemelsbreed liggen deze vestigingen nog geen tien kilometer uit elkaar. Deze locatiewijziging heeft minimale gevolgen voor de zorgverlening. Voor zover deze gevolgen er al wel zijn, zijn deze eerder positief, nu de locatie in Groningen voor cliënten beter bereikbaar is. Begeleiding vindt echter voornamelijk bij cliënten thuis plaats. De vestigingslocatie is daarmee van ondergeschikt belang. [ ]Dat betekent dat niet alle cliënten hun eigen begeleider kunnen houden. GGMD is zich bewust van de sterke (vertrouwens)band die cliënten met hun begeleiders hebben. Cliënten zijn hierover al ingelicht en worden actief begeleid bij deze overgang, waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun wensen en behoeften. Dit zal vanaf mei 2015 spelen, als de meeste arbeidsovereenkomsten van OTwee-medewerkers aflopen. Cliënten hebben zo voldoende tijd om te kunnen wennen aan deze op handen zijnde verandering. Het voordeel dat daar tegenover staat is, zoals onder vraag 3.1 is aangegeven, dat GGMD in geval van ziekte of vakantie van begeleiders beter dan OTwee in staat is om vervangende begeleiding te regelen. Deze verandering was overigens los van de concentratie ook opgetreden, nu als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid 0-urencontracten per 1 juli 2015 niet langer zijn toegestaan. Gezien het zeer beperkte en bovendien wisselende aantal uren die de begeleiders werken, is het voor OTwee onmogelijk om alle begeleiders voor een vast aantal uren in dienst te nemen. De pgb s zijn daarvoor simpel niet toereikend. OTwee had daarom ook afscheid moeten nemen van een aantal begeleiders. 3.3 Risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 18

19 Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen Partijen voorzien geen risico s voor de bereikbaarheid van de zorg ten gevolge van de concentratie. Er volgen immers geen veranderingen in het zorgaanbod. Zoals gezegd is de enige wijziging die optreedt de sluiting van de locatie te Haren, maar deze wijziging heeft eerder positieve dan negatieve effecten. De voorgenomen concentratie is daarnaast ook bedoeld om de continuïteit van de zorg te waarborgen en in het verlengde daarvan de bereikbaarheid van de zorg. De voorgenomen concentratie draagt zodoende geen risico s in zich voor de bereikbaarheid van de zorg. Cliënten blijven dezelfde begeleiding thuis ontvangen, ook al zal dat in sommige gevallen van een andere begeleider zijn. 3.4 Risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: - cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; - stagnerende implementatie van de concentratie; - vertrekkend personeel. welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. Partijen voorzien geen risico s voor de kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid. Het personeel van OTwee blijft in beginsel in dienst van OTwee, cliënten houden zo vooralsnog hun eigen vertrouwde zorgverlener. Partijen verwachten zelfs een positief effect op de kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid. GGMD verleent in het zuiden van Nederland zorg aan doofblinden. Door daar opgedane ervaringen onderling uit te wisselen kunnen Partijen van elkaar leren. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 19

20 Zoals gezegd zijn de tarieven voor [ ] Waar binnen OTwee nauwelijks geld was voor bijscholing van personeel, is dat geld er binnen GGMD wel. Beter geschoold personeel, zorgt voor een impuls aan de kwaliteit van zorg. Verder bieden de hogere tarieven GGMD de mogelijkheid om personeel arbeidsovereenkomsten aan te bieden met een groter dienstverband. Op die wijze kan zij uitval door ziekte en vakantie beter opvangen en daarmee de continuïteit van begeleiding in het algemeen beter waarborgen. Juist door nu te kiezen voor enkel een bestuurlijke fusie, blijft er maximale aandacht voor het primaire proces. Ondanks dat de concentratie een organisatorische implementatie vereist, blijft het zorgaanbod in beginsel gelijk. Zoals gezegd blijft al het huidige personeel vooralsnog in dienst van OTwee. Het merendeel van de huidige vijfentwintig medewerkers heeft nulurencontracten die in mei 2015 aflopen. Per 1 juli 2015 is het niet langer toegestaan personeel in dienst te hebben op basis van nulurencontracten. Hierop vooruitlopend zal een deel van het personeel op die wijze na afloop van het contract afvloeien[ ] Zoals gezegd worden cliënten actief op deze wijziging voorbereid en begeleid en wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen en behoeften. Zij zijn allen zoveel mogelijk in persoonlijke gesprekken geïnformeerd. Daarnaast is naar alle cliënten een brief uitgegaan. Aan alle cliënten is een persoonlijk gesprek aangeboden met de bestuurder van OTwee. Zij heeft in haar agenda de komende maanden extra tijd vrijgemaakt voor het voeren van gesprekken met cliënten. De cultuurverschillen tussen beide organisaties zijn nihil. Partijen hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijke visie op kleinschalige, kwalitatief hoogstaande en cliëntgerichte zorg aan deze kwetsbare doelgroep, die gericht is op een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid voor cliënten. Daarnaast verlenen Partijen zorg in dezelfde geografische regio en vindt er op sommige vlakken nu al samenwerking tussen Partijen plaats. Alle medewerkers van OTwee worden uitgenodigd om te solliciteren bij GGMD. Op deze wijze vindt een eerste kennismaking met onder meer de regiomanager plaats. GGMD zal aandacht besteden aan het inwerken van de medewerkers door het organiseren van kennismakingsbijeenkomsten, een uitgebreid inwerkprogramma en door gezamenlijke vergelijking van de werkwijzen van beide organisaties. Met het oog op de integratie zijn wel een aantal aandachtspunten onderkend. Hieronder wordt per aandachtspunt aangegeven hoe Partijen daarmee voornemens zijn om te gaan: Verplichte harmonisatie van arbeidsvoorwaarden Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 20

21 Door de vormgeving van de intensieve samenwerking blijven GGMD en OTwee in juridische zin gescheiden rechtspersonen. Dit maakt het mogelijk dat elke organisatie met de huidige arbeidsvoorwaarden blijft doorwerken. Tegenvallende omzet en verlies De pgb s van de bestaande cliënten lopen door in het kader van het overgangsrecht van de AWBZ naar de Wmo. Daarmee is de omzet relatief zeker. Zodra pgb s verlopen is er het risico dat de omzet hiermee daalt. Dit risico zal zich stapsgewijs kunnen voordoen en is beheersbaar, met name omdat de meeste begeleiders via een tijdelijk nulurencontract in dienst zijn. [ ] 4 Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Gevolgen concentratie voor de continuïteit cruciale zorg Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg AWBZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Partijen verlenen in 2015 geen vorm van cruciale zorg. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 21

22 5 Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Contactgegevens voorzitter cliëntenraad Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. GGMD [ ] OTwee OTwee heeft geen cliëntenraad. Bij oprichting van OTwee in 2008 was het gezien het beperkte aantal cliënten en de aard van hun beperking praktisch niet haalbaar om een cliëntenraad in te stellen. In verband met de ambities van OTwee om de organisatie verder te professionaliseren, stond in de jaarplanning van 2014 wel de ambitie om een cliëntenraad in te stellen. Dit heeft door alle interne ontwikkelingen niet plaats gevonden. 5.2 Raadpleging cliënten Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 22

23 de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. GGMD De cliëntenraad van GGMD is in november 2014 geïnformeerd over het voornemen tot intensieve samenwerking met OTwee en de gevolgen die dat voor de kwaliteit en continuïteit van cliëntenzorg heeft. Hij heeft hier kennis van genomen. In december 2014 is een formele adviesaanvraag gedaan aan de voorzitter van de cliëntenraad. Deze aanvraag is vanwege de spoedeisendheid buiten de cliëntenraadvergadering aan de overige leden van de cliëntenraad voorgelegd. De cliëntenraad had weliswaar nog enkele vragen en opmerkingen, maar heeft ondanks dat al wel positief geadviseerd. De vragen en opmerkingen van de cliëntenraad zijn ondertussen beantwoord. De conceptnotulen van de vergadering waarin de cliëntenraad is geïnformeerd zijn bijgevoegd als [bijlage 6]. De formele adviesaanvraag aan de cliëntenraad is bijgevoegd als [bijlage 7]. De waarin de positief wordt geadviseerd is bijgevoegd als [bijlage 8]. De aanvullende vragen alsmede de reactie van de bestuurder van GGMD daarop zijn bijgevoegd als [bijlage 12]. Bijlage 6, bijlage 7, bijlage 8 en bijlage 12 dienen in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. OTwee De cliënten van OTwee zijn allen zoveel mogelijk in persoonlijke gesprekken geïnformeerd. Daarnaast is naar alle cliënten een brief uitgegaan. Aan alle cliënten is een persoonlijk gesprek aangeboden met de bestuurder van OTwee. Zij heeft in haar agenda de komende maanden extra tijd vrijgemaakt voor het voeren van gesprekken met cliënten. Op deze wijze worden cliënten zo goed mogelijk voorbereid op en begeleid tijdens de concentratie. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 23

24 5.3 Contactgegevens voorzitter ondernemingsraad Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. GGMD [ ] [ ] OTwee OTwee heeft geen ondernemingsraad. Zij is hiertoe ook niet verplicht op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. 5.4 Raadpleging personeel Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 24

25 voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. GGMD De ondernemingsraad is tijdens de overlegvergadering van 27 november 2014 ingelicht over de besprekingen met OTwee inzake een mogelijke concentratie. De ondernemingsraad heeft in de overlegvergadering kenbaar gemaakt blij te zijn bijtijds te zijn ingelicht. Later heeft de ondernemingsraad nog een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de RvB. Deze zijn op 15 december 2014 schriftelijk beantwoord. De ondernemingsraad staat positief tegenover de concentratie, maar vraagt wel aandacht voor de begeleiding van de betrokken medewerkers gedurende het proces van de concentratie. De RvB heeft toegezegd hier gehoor aan te zullen geven. Op 22 december 2014 is een formele adviesaanvraag aan de OR gedaan. Vervolgens heeft op 22 januari een overlegvergadering plaatsgevonden tussen de OR en de RvB, waarin de concentratie is besproken en een aantal toezeggingen door de RvB aan de OR zijn gedaan ten aanzien van het personeel: De inzet van de PR-medewerker van OTwee zal niet alleen op de regio Noord Oost drukken; Medewerkers van GGMD die in anciënniteit onder medewerkers van OTwee komen, krijgen wel mogelijkheden om zich bij te scholen op hulpverlening aan doofblinden. De anciënniteit zal overigens pas vanaf 2016 gaan spelen; Het plan van aanpak voor de integratie is gereed maar moet nog door de NZa getoetst worden. De RvB zal met de regiomanager bespreken of het al mogelijk is om het plan van aanpak met de medewerkers te communiceren in afwachting van de toetsing; Indien het nodig blijkt om de huisvesting in de regio Noord Oost uit te breiden, zal dit leiden tot een nieuwe risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); Door de bestuurder is toegezegd dat er extra aandacht zal worden besteed aan adequate begeleiding van de medewerkers van de regio Noord Oost; Het geven van trainingen door de huidige bestuurder van OTwee mag niet leiden tot verdringing van de werkzaamheden door de huidige trainer van GGMD in de regio Noord Oost. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 25

26 Op grond van deze toezeggingen heeft de OR op 20 februari 2015 positief geadviseerd ten aanzien van de concentratie, waarop de RvB op 24 februari 2015 schriftelijk heeft gereageerd en de toezeggingen nogmaals heeft bevestigd. Daarbij is tevens aangegeven dat de OR door de RvB nauw betrokken zal blijven worden bij de concentratie en de evaluatie daarvan. De schriftelijke vragen van de OR aan de RvB en de antwoorden daarop zijn bijgevoegd als [bijlage 9]. De formele adviesaanvraag aan de ondernemingsraad is bijgevoegd als [bijlage 10]. Het formele advies van de OR is bijgevoegd als [bijlage 13]. De schriftelijke reactie van de RvB is bijgevoegd als [bijlage 14]. Bijlage 9, bijlage 10, bijlage 13 en bijlage 14 dienen in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd. OTwee Alle medewerkers van OTwee zijn schriftelijk geïnformeerd over de mogelijke concentratie. Zij hebben daarbij het aanbod gekregen om in een persoonlijk gesprek met de bestuurder nader geïnformeerd te worden. Zij heeft in haar agenda de komende maanden extra tijd vrijgemaakt voor het voeren van gesprekken. Het personeel is zich bewust van de onhoudbaarheid van de situatie en ziet het samengaan met GGMD als een meerwaarde om de zorg aan doofblinde cliënten te kunnen continueren. 5.5 Stakeholders Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Per 1 januari 2015 is de functie ambulante begeleiding overgegaan van de AWBZ naar de Wmo. De stakeholders zijn daarmee de gemeenten waarin de betreffende cliënten wonen. Zoals gezegd betreft het een kleine groep van 28 cliënten verspreid over bijna evenveel gemeenten. Voor de betreffende gemeenten maken deze cliënten een zeer klein onderdeel uit van de vele duizenden nieuwe cliënten die op dit moment overgeheveld worden van AWBZ naar Wmo. Deze omstandigheden maken dat het op dit moment niet mogelijk is om met deze stakeholders in overleg te treden over de concentratie. GGMD is partij bij de VNG-raamovereenkomst. In die zin is de VNG een aparte stakeholder. Met de raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de begeleiding, niet over de aantallen cliënten waaraan de begeleiding wordt geleverd. Er is geen overleg geweest met de VNG. Meldingsformulier Concentratie GGMD/OTwee 26

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

NZa koop alle aandelen in het kapitaal van De Kraamvogel Holding B.V. door Zorg in Nederland B.V.

NZa koop alle aandelen in het kapitaal van De Kraamvogel Holding B.V. door Zorg in Nederland B.V. 19 mei 2014 Melding concentratie NZa koop alle aandelen in het kapitaal van De Kraamvogel Holding B.V. door Zorg in Nederland B.V. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep enerzijds en anderzijds De activiteiten op het gebied

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien.

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien. Bijlage 33 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Beleidsregel Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. Z.7519/RB.76 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op de artikelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht Zaaknummer 87203 FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake NAVIVA KRAAMZORG B.V. statutair gevestigd en

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg

Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg BELEIDSREGEL Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Vragen tot en met 15 augustus 2014 Vraag Paragraaf Vraag Antwoord nr. 1 Deelovereenkomst Individuele 14) Regionaal

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Datum : 12-5-2014 / 15-7-2014 Kenmerk : LK1205201401 Onderwerp : Melding voorgenomen fusie /tweede indiening

Nadere informatie

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Zorggroep Noordwest Veluwe - Het Baken

Openbare zienswijze. Zorggroep Noordwest Veluwe - Het Baken Zorggroep Noordwest Veluwe - Het Baken Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5 1. Marktstructuur 6 1.1 Afbakening van de relevante markt 6 1.1.1 Relevante productmarkt 1.1.2 Relevante geografische markt 6 7 1.2

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie