MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V."

Transcriptie

1 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven.

2 Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties - contactpersoon. Fundis Holding BV Antwerpseweg PB Gouda t: f: e: handelsregisternummer: Vierstroom Hulp Thuis BV Ondineschouw JS Zoetermeer t: e: handelsregisternummer: Stichting Zorgpartners Midden-Holland Ronsseweg ZX Gouda [...] handelsregisternummer: Fundis Holding BV en Stichting Zorgpartners Midden-Holland worden hierna gezamenlijk aangeduid als partijen. Vierstroom Hulp Thuis BV zal hierna worden aangeduid als Hulp Thuis. 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Fundis Holding BV Fundis heeft de zeggenschap over een aantal rechtspersonen dat thuiszorg, verpleegkundige hulp, woonzorgcentra en aanvullende diensten op het gebied van gezondheid, welzijn en comfort aanbiedt. Het werkgebied van Fundis bestrijkt alle gemeenten in Woerden, Midden-Holland en Capelle

3 aan den IJssel, Lansingerland en Zoetermeer. Binnen het hele werkgebied wordt extramurale zorg geleverd. Daarnaast heeft Fundis veertien intramurale locaties in Woerden, Krimpenerwaard en Zoetermeer. De doelgroep bestaat uit chronisch zieken en kwetsbare ouderen die zijn verzekerd op grond van de AWBZ of waarvoor een aanspraak bestaat op grond van de Wmo. Vierstroom Hulp Thuis BV Hulp Thuis is een (meerderheids)deelneming van Fundis en levert huishoudelijke hulp in het kader van de WMO of op particuliere basis. Het werkgebied van Hulp Thuis is het gebied tussen Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Stichting Zorgpartners Midden-Holland Zorgpartners is een zorginstelling met diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg en levert de dienst huishoudelijke hulp op grond waarvan een aanspraak bestaat op de WMO, alsmede op particuliere basis. Zorgpartners heeft met de volgende gemeenten een overeenkomst inzake het leveren van huishoudelijke hulp: Gouda, K5 (zijnde Nederlek, Ouderkerk a/d IJssel, Schoonhoven, Bergambacht en Vlist), Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas. 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. Partijen hebben de heer E.W.F. Schotanus gemachtigd. Hij is bereikbaar bij: KienhuisHoving Postbus AC Enschede [...] 1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Fundis en Zorgpartners zijn zorgaanbieders in de zin van artikel 1 aanhef en onder c van de Wet marktordening gezondheidszorg. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Bij Fundis zijn per 1 januari personen in loondienst, waarvan personen zorg verlenen. Bij Zorgpartners zijn per 1 oktober personen in dienst, waarvan zorg verlenen. Deze melding betreft de overdracht van het onderdeel Zorgpartners Dienstverlening, het bedrijfsonderdeel dat zich uitsluitend bezig houdt met Hulp bij Huishouding in het kader van de Wmo. In deze

4 portefeuille gaat het over 280 personeelsleden (100 fte), waarvan er circa 268 werkzaam zijn in het directe zorgproces.

5 2. Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Zorgpartners heeft de intentie om de contracten met de gemeenten en de medewerkers over te dragen aan Hulp Thuis door middel van een overeenkomst van overdracht/koopovereenkomst, waarna Hulp Thuis de uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over de contracten en de medewerkers. Partijen leggen een conceptversie van de koopovereenkomst als Bijlage 0 over. Aan het over te nemen onderdeel Zorgpartners Dienstverlening kan een omzet worden toegerekend. Op basis van de productiecijfers tot en met periode 9 heeft Hulp Thuis een inschatting van de omzet over 2014 gemaakt. Naar verwachting zal het over te nemen bedrijfsonderdeel dit jaar [...] aan huishoudelijke hulp verlenen. Dit komt neer op een omzet van [ ]. Bijlage 0.1 bevat een nadere onderverdeling per gemeente en per productsoort. In combinatie met de over te nemen medewerkers kan dit onderdeel als een onderneming in de zin van de Mededingingswet worden aangemerkt 1. De voorgenomen overname kwalificeert derhalve als een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1 aanhef en onder b. van de Mededingingswet. 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). Na effectuering van de overeenkomst van overdracht/koopovereenkomst zal Hulp Thuis - feitelijk zorgdragen voor de uitvoering van de overeenkomsten die zijn gesloten door Zorgpartners met de gemeenten inzake het leveren van huishoudelijke hulp; - de werkgever zijn van de voormalige medewerkers van Zorgpartners die de betreffende huishoudelijke hulp verrichten; en 1 Geconsolideerde mededeling van de Europese Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening 139/2004, betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, PbEU 2008, C 95, rnr. 24 en 26

6 - zorgdragen voor de uitvoering van de overeenkomsten die zijn gesloten door Zorgpartners met de cliënten inzake leveren van huishoudelijke hulp. Werkgroep Er is een werkgroep samengesteld die zorg draagt voor de planning, coördinatie en uitvoering van de operationele uitwerking en de implementatie. Ten behoeve van het op elkaar laten aansluiten van de verschillende ondersteunende diensten is een werkgroep opgesteld bestaande uit de directeur van Hulp Thuis, de manager Backoffice van Hulp Thuis, de directeur Dienstverlening van Zorgpartners en de bestuurssecretaris van Zorgpartners. Deze werkgroep heeft de opdracht gegeven aan een medewerker vanuit Zorgpartners om de operatie aan te sturen. Deze medewerker wordt voor een periode van drie maanden in dienst genomen van Hulp Thuis ten behoeve van de implementatie. Zij stroomlijnt de verschillende expertises (HRM, ICT, financiën, salarisadministratie, planning, communicatie). Ondersteunende diensten De ondersteunende diensten bij Hulp Thuis bestaat uit de disciplines HRM, ICT en Financiën (ook wel gezamenlijk de BackOffice genoemd). Deze BackOffice bestaat uit [...] personen. Dit aantal zal als gevolg van de voorgenomen concentratie niet wijzigen, omdat Hulp Thuis geen indirect personeel van Zorgpartners zal overnemen. De hoofdlocatie van de BackOffice is Zoetermeer (bezoekadres Hulp Thuis). HRM De rechten en plichten uit hun huidige arbeidsovereenkomst van de medewerkers verbonden aan de over te nemen activiteiten en de bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden uit de thans toepasselijke VVT CAO gaan van rechtswege over naar Hulp Thuis. De over te nemen medewerkers zullen hierover in een drietal informatiebijeenkomsten worden geïnformeerd. Deze bijeenkomsten vinden op decentrale locaties plaats. Voor de medewerkers die van rechtswege mee zullen overgaan, zullen deze bijeenkomsten op 1 en 2 december 2014 plaatsvinden. Hulp Thuis wijdt aparte informatiebijeenkomsten aan de medewerkers met een tijdelijk contract en aan de medewerkers met een HH2-functie. Deze bijeenkomsten vinden op 1 en 3 december 2014 plaats. De huidige planning van medewerkers en cliënten zal met medewerking van planners van Zorgpartners worden overgedragen aan Hulp Thuis zodat de cliënten en medewerkers hier geen hinder van zullen ondervinden. ICT In alle zorgvuldigheid zullen er door ICT specialisten in samenwerking met software leveranciers interfaces worden gerealiseerd dat cliënt- en medewerkersgegevens van het ene systeem in het andere systeem worden geïntegreerd met in achtneming van alle wettelijke voorschriften die hierop van toepassing zijn. Pas nadat uitgebreid getest is, dat alles goed is overgebracht en operationeel is, zal Zorgpartners het definitief overlaten aan Hulp Thuis. Zorgpartners zal op 4 december 2014 diverse basisbestanden aanleveren. Deze bestanden kunnen eventueel worden aangevuld. De (aangevulde) basisbestanden zullen op 11, 18 en 24 december 2014

7 door Hulp Thuis worden verwerkt. Na elke aanlevering zal Hulp Thuis de bestanden inlezen of - indien noodzakelijk - handmatig invoeren. Naar verwachting zullen de diverse bestanden (waaronder de planning) voor 25 december 2014 te raadplegen zijn. Financiën Controllers van beide organisaties zullen in nauwe samenwerking met de accountants de boekhouding en salarisadministratie overdragen. Ten aanzien van de facturering zullen de gemeenten per brief geïnformeerd worden. Tijdspad Het tijdspad van de implementatie van de voorgenomen concentratie loopt van november tot en met medio januari. Risico s Risco s liggen op het gebied van ICT-systemen die niet makkelijk op elkaar aansluiten, het niet tijdig invoeren van indicaties en planningen en afwijkende afspraken die handmatig ingevoerd moeten worden. Afspraak is in ieder geval dat Zorgpartners in de eerste week van januari, indien nodig, schaduw draait, zodat Hulp Thuis daarop eventueel kan terugvallen. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. De doelstelling van de overname van de activiteit huishoudelijke hulp van Zorgpartners is het uitbreiden van de dienstverlening door Hulp Thuis. Hierdoor wordt de huishoudelijke hulp aan de cliënten van Zorgpartners gewaarborgd. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. De veranderingen in de wet en regelgeving op het gebied van de ouderenzorg, meer specifiek de herziening van de WMO, hebben een aanzienlijke bezuiniging ten gevolge voor Fundis. Ten aanzien van de huishoudelijke hulp betreft dit een bezuiniging van 40% ten opzichte van het budget in Deze bezuiniging dient gerealiseerd te worden per 1 januari Door middel van de voorgenomen concentratie wenst Hulp Thuis deze bezuiniging te verzachten en haar marktaandeel ten minste te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Sinds de overheveling van de huishoudelijke hulp naar de Wmo is het Zorgpartners [...]. Vanwege de aanstaande bezuinigingen en het feit dat de vanaf 2015 geldende tarieven onder de kostprijs van Zorgpartners liggen, heeft Zorgpartners zich gebogen over de vraag op welke wijze de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd zou kunnen worden. Dienaangaande heeft Zorgpartners verscheidene scenario s onderzocht, waaronder een collectieve ontslagaanvraag via het UWV. Op basis van het toenmalige beleid van het UWV zou een dergelijke aanvraag echter niet gehonoreerd worden. Zorgpartners heeft ook overleg met [...] gevoerd over de overname van de activiteiten op het gebied

8 van huishoudelijke hulp. Uiteindelijk heeft Zorgpartners ervoor gekozen om haar activiteiten op het gebied van huishoudelijke hulp aan Hulp Thuis over te dragen. De continuïteit van zowel de werkgelegenheid als de zorgverlening is in de handen van Hulp Thuis het beste gewaarborgd.

9 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. Vanwege de veranderingen in de regelgeving en de aangekondigde bezuinigingen door de gemeenten is het moeilijk een raming voor meerdere jaren aan te geven. Na overname van de contracten van Zorgpartners is het doel om deze contracten in de toekomst te behouden. Hulp Thuis verwacht ten aanzien van de begroting 2015 een extra omzet van [...] als gevolg van de overname waarbij rekening is gehouden met de aangekondigde bezuiniging van 40% door de gemeenten met ingang van 1 januari De business case (Bijlage 1) is toegevoegd in de vorm van een gecumuleerde begroting 2015 met daarbij een toelichting ten aanzien van de kosten en baten. De voorgenomen transactie zal naar verwachting leiden tot een gezamenlijke omzet van [...]. De begrote directe en indirecte salariskosten, alsmede de algemene kosten bedragen [...],[...] respectievelijk [...]. Conform de begroting 2015 zal Hulp Thuis een resultaat van [...] voor belasting realiseren; hetgeen neerkomt op [...]. Zonder de voorgenomen transactie zou het resultaat [...] hebben bedragen; hetgeen neer zou komen op [...]. De voorgenomen transactie heeft derhalve [...] van Hulp Thuis. De kosten van de met (de implementatie van) de voorgenomen transactie verband houdende werkzaamheden zijn niet afzonderlijk begroot en drukken derhalve op de lopende exploitatie van Hulp Thuis. Hulp Thuis houdt rekening met (implementatie)kosten ter hoogte van [...]. Deze kosten hebben betrekking op (juridische) advieskosten, extra inzet van personeel gedurende de implementatieperiode en communicatie. De voorgenomen transactie zal resulteren in een hoger volume aan te leveren uren huishoudelijke hulp en een lagere overhead. Daarin schuilt het synergievoordeel. Dit voordeel zal in een lagere kostprijs per uur resulteren. Hoe meer productieuren Hulp Thuis kan realiseren, des te lager zullen de overheadkosten per uur zijn. De lagere kostprijs per uur stelt Hulp Thuis vervolgens in staat om met de markt mee te bewegen. Er is geen sprake van additionele financiering van de business case. Door de overdracht voorkomt Zorgpartners dat zij onder de kostprijs huishoudelijke hulp moet verlenen. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend;

10 - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. Het aanbod van het product huishoudelijke hulp verandert niet door de overname. De gevolgen voor de cliënt zijn beperkt. De medewerkers van Zorgpartners treden in dienst bij Hulp Thuis met als gevolg dat de hulpverlening aan de cliënt door dezelfde huishoudelijke hulp wordt gegeven. In een schriftelijke toelichting op de adviesaanvraag heeft Hulp Thuis richting haar cliëntenraad opgemerkt dat het vanwege de overname van medewerkers niettemin mogelijk is dat bij het aflopen van een indicatie en/of een nieuwe indicatie een andere hulp aan de betreffende cliënt zou kunnen worden toegewezen. De huishoudelijke hulp wordt verleend bij de cliënt thuis. Er is geen sprake van verandering in zorg locaties. Wat verandert zijn de contactgegevens van de zorgaanbieder. Indien de cliënt haar hulp moet afzeggen of een wijziging wil doorgeven, dient de cliënt een ander nummer te bellen. De aansturing vindt plaats op gelijke wijze als bij Zorgpartners; door relatiemanagers vanuit een locatie in Zoetermeer en Gouda (indien wenselijk). Het planningssysteem van Zorgpartners, wat de basis is van de aansturing van de medewerkers en wat de medewerkers hanteren, komt overeen met het planningsysteem wat gebruikt wordt bij Hulp Thuis. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Er zijn geen risico s voor de bereikbaarheid van de huishoudelijke hulp vanwege het feit dat de cliënt gekoppeld blijft aan zijn/haar huishoudelijke hulp. De cliënt zal worden geïnformeerd over de wijziging in de zorgaanbieder met de daarbij behorende contactgegevens. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort.

11 Het risico op kwaliteitsverlies is nagenoeg nihil. Hulp Thuis heeft de afgelopen jaren gemiddeld een cliënttevredenheidscijfer van een 8 behaald. Partijen verwachten dat de cliënttevredenheid geborgd zal blijven na de overname. De verwachting is dat het clienttevredenheidscijfer nog gaat stijgen ten gevolge van de overname: meer personeel zal meer ter beschikking van de cliënten kunnen staan, doordat er meer cliënten zijn binnen een gemeente waardoor er minder urenverlies zal zijn aan reistijden. Daarenboven kunnen cliënten meer beschikken over vaste medewerkers en vaste vervangers. Er zullen geen bijzondere veranderingen zijn voor de medewerkers. Veel personeel dat nu werkzaam is bij Zorgpartners was eerder al werkzaam bij Vierstroom en andersom. De aard van het werk van beide organisaties is gelijk. Door de overgang van onderneming is geen sprake van reorganisatie. Alle medewerkers die direct dan wel indirect werkzaam zijn bij Zorgpartners gaan in het kader van de overname van rechtswege mee over. Het is in belang van beide partijen dat de implementatie niet alleen voortvarend gaat maar ook zorgvuldig. Hiervoor zijn diverse werkgroepen samengesteld. In de praktijk werkt de medewerker gewoon door bij de cliënt.

12 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - AWBZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Fundis Holding en Zorgpartners zijn aanbieders van onder meer AWBZ-zorg. Hulp Thuis is daarentegen uitsluitend actief op het gebied van Wmo-gefinancierde thuiszorg. Aangezien de voorgenomen overname van de activiteiten van Zorgpartners op het gebied van huishoudelijke hulp betrekking heeft, zal de voorgenomen transactie geen invloed hebben op het aanbod van Fundis Holding en Zorgpartners van cruciale AWBZ-zorg. Zo beschikt Fundis Holding over [...] crisisbedden in haar verpleeghuizen Vivaldi en Monteverdi. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Niet van toepassing

13 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. Fundis Holding BV De contactgegevens van de voorzitter van de cliëntenraad van Fundis zijn: [...] Stichting Zorgpartners De contactgegevens van de voorzitter van de centrale cliëntenraad van Zorgpartners zijn: [...] 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van clienten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Fundis Op 19 augustus 2014 heeft Fundis een adviesaanvraag aan haar centrale cliëntenraad gestuurd (Bijlage 2). Naar aanleiding van de adviesaanvraag heeft de centrale cliëntenraad vragen gesteld. Vervolgens is deze adviesaanvraag nader besproken en toegelicht op vrijdag 29 augustus tijdens een verga-

14 dering van de centrale cliëntenraad. Het bestuur van Hulp Thuis heeft naar aanleiding van deze overlegvergadering nog een korte schriftelijke toelichting verstrekt (Bijlage 2). Op 5 september 2014 heeft de centrale clientenraad haar advies uitgebracht. Het betreft een positief advies ten aanzien van het voorgenomen besluit (Bijlage 3). In de visie van de centrale cliëntenraad zal de overname een noodzakelijke positieversterking voor Hulp Thuis ten gevolge hebben, maar verwacht zij tegelijkertijd een direct negatief effect op de flexibiliteit van het totale personeelsbestand, omdat de flexibele schil door de overname kleiner zal worden. Het bestuur van Fundis heeft de centrale cliëntenraad er in voornoemde overlegvergadering echter van overtuigd dat de voorgenomen overname een weloverwogen besluit is. Op basis daarvan en de toezegging van het bestuur van Fundis dat de overname geen directe gevolgen voor de huidige cliënten zal hebben, heeft de centrale cliëntenraad de positieve effecten van de overname laten prevaleren. Het bestuur van Fundis heeft niet apart inhoudelijk op dit advies gereageerd. Wel heeft het bestuur van Hulp Thuis de cliëntenraad voor het positieve advies bedankt en zal zij in de reguliere overlegvergaderingen aandacht aan de voortgang van de voorgenomen transactie (blijven) besteden. Zorgpartners Op 2 september 2014 heeft Zorgpartners haar cliëntenraad om advies gevraagd (Bijlage 4). In de adviesaanvraag licht het bestuur van Zorgpartners de (bedrijfseconomische) motieven toe, die aan het voorgenomen besluit ten grondslag lagen. Op 15 september 2014 heeft de centrale cliëntenraad positief geadviseerd ten aanzien van de overname van de huishoudelijke hulp portefeuille van Zorgpartners door Hulp Thuis (Bijlage 5). De centrale cliëntenraad begrijpt de (bedrijfseconomische) motieven om de activiteiten op het gebied van huishoudelijke hulp af te stoten. Vanwege de door Fundis en Hulp Thuis gedane toezeggingen om zowel medewerkers (op basis van de bestaande arbeidsvoorwaarden) als de cliënten over te nemen, alsmede om de contracten te respecteren die Zorgpartners met de gemeenten heeft gesloten, adviseert de centrale cliëntenraad om de activiteiten over te dragen om aldus de continuïteit van die dienstverlening te borgen. De centrale cliëntenraad adviseert voorts om te bewerkstelligen dat ook de planners naar Hulp Thuis mee overgaan, alsmede er bij Hulp Thuis op aan te dringen een zelfstandige cliëntenraad in het leven te roepen. Het bestuur van Zorgpartners heeft schriftelijk gereageerd op het advies om er bij Hulp Thuis op aan te dringen om een eigen cliëntenraad te installeren (Bijlage 5a). In haar reactie merkt het bestuur van Zorgpartners op dat zij gedurende de gesprekken over de overname bij Hulp Thuis aandacht voor dit onderwerp heeft gevraagd, maar dat zij niet over meer dwingende instrumenten beschikt. Daarenboven zag het bestuur van Zorgpartners geen verdere aanleiding om aan te dringen, omdat de divisie waartoe Hulp Thuis behoort reeds over een cliëntenraad beschikt en Fundis Holding over een centrale cliëntenraad. Ten aanzien van de overige aspecten heeft het bestuur van Zorgpartners niet afzonderlijk gereageerd. Wel heeft zij toegezegd de cliëntenraad over de voortgang van de voorgenomen transactie te informeren en aan de implementatie daarvan aandacht te (blijven) schenken in de reguliere overlegvergaderingen. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad.

15 Fundis De contactgegevens van de voorzitter van de ondernemingsraad van Fundis zijn: [...] Zorgpartners De contactgegevens van de voorzitter van de ondernemingsraad van Zorgpartners zijn: [...] 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Fundis Op 18 augustus 2014 heeft Fundis de adviesaanvraag betreffende de overname van de portefeuille huishoudelijke hulp van Zorgpartners aan haar ondernemingsraad gestuurd (Bijlage 6). De adviesaanvraag is mondeling toegelicht tijdens een overlegvergadering op diezelfde dag. Op 19 september 2014 heeft de ondernemingsraad aangegeven dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om zorgvuldig te kunnen adviseren. Wel benoemt de ondernemingsraad een aantal aandachtspunten dat een rol zal spelen bij de formulering van het aanstaande advies (Bijlage 7). Deze aandachtspunten betreffen

16 onder andere zorgen over gevolgen voor de medewerkers van Hulp Thuis, de financiële gevolgen van de overname, de invloed op de flexibele schil en het grote aantal extra medewerkers waarvoor Hulp Thuis verantwoordelijk zal worden. Tijdens een overlegvergadering op 6 oktober 2014 heeft het bestuur van Fundis de door de ondernemingsraad geformuleerde aandachtspunten geadresseerd en besproken. Het bestuur van Fundis heeft opgemerkt, dat een aantal aandachtspunten ook zonder een overname van de activiteiten van Zorgpartners zullen spelen en dat Hulp Thuis daar zoveel als mogelijk op zal proberen in te spelen. Deze toelichting heeft het bestuur van Fundis volledigheidshalve op 8 oktober 2014 schriftelijk aan de ondernemingsraad gestuurd (Bijlage 8). Op 4 november 2014 heeft Fundis een aangepaste adviesaanvraag aan de ondernemingsraad gestuurd vanwege het feit dat met Zorgpartners overeengekomen is dat de medewerkers HH2 van Zorgpartners geen deel meer zullen uitmaken van de voorgenomen overname (Bijlage 9). Naar aanleiding van het definitieve akkoord tussen partijen over de overname van de activiteiten heeft Fundis de adviesaanvraag opnieuw gewijzigd, omdat Hulp Thuis toch ook de HH2-medewerkers van Zorgpartners zal overnemen, waarbij deze groep zal worden beloond op basis van de feitelijk verrichte werkzaamheden (Bijlage 9a). De ondernemingsraad heeft vervolgens op 12 november 2014 haar advies uitgebracht (Bijlage 10), waarin zij een positief advies afgeeft betreffende de overname en onder de voorwaarde dat Hulp Thuis binnen een jaar geen reorganisatie zal uitvoeren. Daarnaast signaleert de ondernemingsraad hetzelfde risico als de cliëntenraad over de verkleining van de flexibele schil. Naar aanleiding van het advies van de ondernemingsraad heeft het bestuur van Hulp Thuis schriftelijk gereageerd (Bijlage 10a). In haar reactie merkt het bestuur van Hulp Thuis op dat zij zich kan vinden in de door de ondernemingsraad gestelde voorwaarde. Zorgpartners Op 1 september 2014 heeft Zorgpartners de adviesaanvraag betreffende de overname van de portefeuille huishoudelijke hulp van Zorgpartners aan haar ondernemingsraad gestuurd Bijlage 11. In de adviesaanvraag licht het bestuur van Zorgpartners de (bedrijfseconomische) motieven toe, die aan het voorgenomen besluit ten grondslag lagen. Zorgpartners heeft de adviesaanvraag in een overlegvergadering op 3 en 18 september 2014 mondeling toegelicht. Op 19 september 2014 heeft Zorgpartners de adviesaanvraag aangevuld Bijlage 12. De ondernemingsraad heeft vervolgens op 24 september 2014 haar positieve advies uitgebracht Bijlage 13. De ondernemingsraad betreurt het afstoten van de activiteiten op het gebied van de huishoudelijke hulp, maar begrijpt de (bedrijfs)economische motieven voor dit besluit. In haar positieve advies vraagt de ondernemingsraad het bestuur van Zorgpartners erop toe te zien dat de betrokken medewerkers door Hulp Thuis zullen worden overgenomen. Op 24 november 2014 heeft het bestuur van Zorgpartners op dit advies gereageerd Bijlage 13a. Het bestuur van Zorgpartners neemt het advies van de ondernemingsraad voor wat betreft de achterblijvende medewerkers over. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders - zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Fundis/Hulp Thuis is werkzaam in een elftal gemeenten op het gebied van het leveren van huishou-

17 delijke hulp. In zeven daarvan is Zorgpartners ook actief. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. Gemeente Alphen aan den Rijn (gemeente Boskoop) Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn E: Telefoon: Contactpersoon: [...] Gemeente Gouda Postbus BB GOUDA Contactpersoon: [...] Telefoon: Gemeente Nederlek Burgemeester van de Willigenstraat 58, 2940 AA Lekkerkerk Telefoon: Fax: Contactpersoon: [...] Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Dorpsstraat AD Ouderkerk aan den IJssel telefoon (0180) fax (0180) Contactpersoon: [...] Gemeente Schoonhoven Postbus AH Schoonhoven T: (0182) F: (0182) Contactpersoon: [...]

18 Gemeente Bergambacht Raadhuisstraat AH Bergambacht Tel.: (0182) Contactpersoon: [...] Gemeente Vlist Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk Postbus 51, 2820 AB Stolwijk Contactpersoon: [...] Gemeente Waddinxveen Raadhuisplein HR Waddinxveen Telefoon Contactpersoon: [...] Gemeente Zuidplas Postbus AC Nieuwerkerk aan den IJssel t: Contactpersoon: [...] 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden

19 gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Op basis van verscheidene van de huidige contracten met de gemeenten is Hulp Thuis verplicht om voor de overname van de activiteiten van Zorgpartners op het gebied van huishoudelijke hulp de betrokken gemeenten te informeren. Bij gebreke aan formele overeenstemming over de overname heeft Hulp Thuis de betrokken gemeenten uitsluitend informeel geïnformeerd. In deze informele contacten heeft geen van de betrokken gemeenten een negatief standpunt ingenomen. Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de kernbepalingen van de overdracht worden de gemeenten formeel geïnformeerd conform de als Bijlage 14 overgelegde brief.

20 6. Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. Partijen leggen als Bijlage 15 de intentieovereenkomst over. Op 30 oktober 2014 hebben partijen de geldigheidsduur van deze intentieovereenkomst verlengd (Bijlage 15a). 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. De volmachten waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de heer Schotanus blijkt, worden overgelegd als Bijlagen 16 en Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. - Memo van Hulp Thuis van 13 augustus 2014 getiteld Overname portefeuille Huishoudelijke hulp Zorgpartners Midden-Holland door Vierstroom Hulp Thuis ter ondersteuning van de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad van Fundis Holding (Bijlage 18);Geactualiseerd memo van Hulp Thuis van 30 oktober 2014 getiteld Overname portefeuille Huishoudelijke hulp Zorgpartners Midden-Holland door Vierstroom Hulp Thuis ter ondersteuning van de aanvullende adviesaanvraag aan de ondernemingsraad van Fundis Holding (Bijlage 19); en - Geactualiseerd memo van Hulp Thuis van 30 oktober 2014 getiteld Overname portefeuille Huishoudelijke hulp Zorgpartners Midden-Holland door Vierstroom Hulp Thuis ter ondersteuning van de aanvullende adviesaanvraag aan de ondernemingsraad van Fundis Holding (Bijlage 19). Enschede, 14 november 2014 (aangevuld op 8 en 18 december 2014) E.W.F. Schotanus

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Zorggroep Florence,

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Zorggroep Florence, Pagina 1 van 21 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Zorggroep Florence, Stichting Fundis en Stichting WoonZorgcentra Haaglanden

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-03 Datum : 22 juli 2009 Partijen : de (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de raad van bestuur, mevrouw (naam), hierna aangeduid

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Gewijzigde concentratie zaak Evean- Philadelphia-Woonzorg Nederland

Openbare zienswijze. Gewijzigde concentratie zaak Evean- Philadelphia-Woonzorg Nederland Openbare zienswijze Gewijzigde concentratie zaak Evean- Philadelphia-Woonzorg Nederland Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie 4 3. Gewijzigd voornemen tot concentratie 5 4. Mogelijke gevolgen voor de publieke

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep enerzijds en anderzijds De activiteiten op het gebied

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de indicatiestelling door professionals (2015Z06168).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de indicatiestelling door professionals (2015Z06168). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over overname van huishoudelijke verzorging door Tzorg (2017Z02226).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over overname van huishoudelijke verzorging door Tzorg (2017Z02226). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie