MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE"

Transcriptie

1 MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg & Welzijn en Stichting RIBW Groep Overijssel N.B.: Dit formulier en bijlagen bij dit formulier bevatten vertrouwelijke informatie (vertrouwelijke bedrijfsgegevens dan wel overige informatie, waarvan de openbaarmaking of bekendmaking de belangen van de betrokken zorgaanbieders schaadt). Dit betreft met name (passages in) de paragrafen 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 alsmede de Bijlagen Deze vertrouwelijke informatie is vetgedrukt en door middel van vierkante haken herkenbaar gemaakt. De informatie in dit formulier en bijbehorende bijlagen worden enkel verstrekt aan de Nederlandse Zorgautoriteit in het kader van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg. 1

2 Formulier Melding concentratie bij de NZa als bedoeld in art. 49a, lid 2, juncto artikel 49b, lid 1, Wet Marktordening Gezondheidszorg Deze melding wordt namens Stichting Riwis Zorg & Welzijn en RIBW Groep Overijssel ingediend door mr. E. Belhadj en C.T. Dekker, advocaten bij Nysingh advocaten-notarissen N.V., die in deze zaak als gemachtigden optreden. De volmachten zijn bijgevoegd als Bijlage 1 en Bijlage 2. Wij verzoeken u alle correspondentie aan bovengenoemde gemachtigden te sturen. 1. INLICHTINGEN OVER DE BETROKKEN ORGANISATIES 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Naam en indien anders- handelsnaam Rechtsvorm Adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres Handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisatie Stichting Riwis Zorg & Welzijn Stichting Vosselmanstraat 1, 7311 CL Apeldoorn Tel Fax Naam en indien anders- handelsnaam Rechtsvorm Adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres Handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisatie Stichting RIBW Groep Overijssel Stichting Dokter Klinkertweg 2, 8025 BS Zwolle Tel Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Stichting Riwis Zorg & Welzijn Stichting Riwis Zorg & Welzijn (hierna: Riwis) is een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Riwis biedt persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en verblijf; kleinschalig wonen (beschermd wonen), begeleid zelfstandig wonen, ambulante begeleiding, dagactiviteiten en thuiszorg (huishoudelijke verzorging). De doelgroepen van Riwis zijn mensen met een psychiatrische aandoening, een psychosociaal probleem, een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking. Meer concreet ziet de zorgverlening er als volgt uit. Riwis biedt begeleiding aan jongeren van 14 tot 23 jaar rondom wonen, werken, vrije tijd, opleiding, financiën of sociale contacten bij hem of haar thuis of in een jongerenwoning van Riwis. Daarnaast biedt Riwis gezinsbegeleiding aan aan jonge (aanstaande) moeders met psychiatrische problematiek thuis (ambulante gezinsbegeleiding) of in een woning van Riwis (beschermd wonen). Wat betreft volwassenen biedt Riwis zorg en begeleiding aan aan mensen die kampen met een psychiatrische of psychosociale aandoening. De begeleiding kan, afhankelijk van de indicatie, variëren van één tot meer uren per week thuis tot 24-uursbegeleiding in een woonvoorziening. De begeleider helpt ook bij het zoeken naar een geschikte opleiding, werk of vrijetijdsbesteding en bij het aanleren van vaardigheden bij bijvoorbeeld het doen van de financiën of het aangaan of onderhouden van sociale contacten. Stichting RIBW Groep Overijssel Stichting RIBW Groep Overijssel (hierna: RIBW) is zorginstelling die, in het gebied Oost- Nederland, mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen ondersteunt in hun dagelijks leven, zodat zij daaraan zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. RIBW biedt in dat 2

3 kader aan begeleiding, beschermd wonen, ambulante woonbegeleiding, tijdelijk onderkomen aan mensen in een acute noodsituatie (overbruggingshuis), en dagactiviteiten, werk en educatie. Hierbij kan geachte worden aan: Jong volwassenen met psychiatrische problematiek. Volwassenen en jongeren met een stoornis in het autismespectrum. Mensen met verslavingsproblematiek. Mensen met de ziektebeelden Korsakov, borderline, schizofrenie, depressies, persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematiek, ADHD. Mensen met een dubbel diagnose (bijvoorbeeld verslaving in combinatie met psychiatrische problematiek) 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. mr. E. Belhadj Postbus AP Zwolle Tel Fax mr. C.T. Dekker Postbus AP Zwolle Tel Fax Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Beide betrokken organisaties zijn zorgaanbieder. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. - Riwis: [vertrouwelijk] personen zijn in loondienst. - RIBW: [vertrouwelijk] personen zijn in loondienst. 2. GEGEVENS OVER DE CONCENTRATIE 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. De concentratie betreft het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap door RIBW over een deel van de organisatie van Riwis, te weten het onderdeel Spikvoorde (hierna: Spikvoorde) inclusief cliënten, personeel en activa. Spikvoorde omvat een aantal locaties waarin intramurale en extramurale zorg wordt aangeboden aan cliënten. De zorg omvat beschermd wonen, inclusief 3

4 woonbegeleiding gericht op de uitstroom naar zelfstandigheid van cliënten, en extramurale zorg aan een aantal ambulante cliënten. [vertrouwelijk]. De intentie tot deze overdracht is opgenomen in de Voorloopovereenkomst, overdracht van onderneming Spikvoorde (hierna: Voorloopovereenkomst) van november 2014, zie Bijlage 3. 1 In deze Voorloopovereenkomst is opgenomen om welke locaties van Riwis het gaat. [vertrouwelijk]. 2 Er is nog geen definitieve overeenkomst gesloten. Partijen hebben wel een conceptovereenkomst opgesteld, zie Bijlage 12. Partijen merken hierbij op dat artikel 4 er niet aan in de weg staat dat feitelijk gezien RIBW de cliënten ook overneemt, zij het dat RIBW nieuwe overeenkomsten moet sluiten met de cliënten. Dit volgt uit hetgeen onder paragraaf 5.7 hieronder is aangegeven. Aangezien Riwis enkel Spikvoorde verkoopt, vindt overdracht van een deel van een onderneming plaats. Dit vormt een concentratie in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, Mededingingswet. Na de concentratie zal Spikvoorde niet meer onder Riwis vallen, maar onder RIBW. Anders gezegd: Spikvoorde zal dan onderdeel zijn van RIBW. [vertrouwelijk]. 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). De overname zal zo snel mogelijk na goedkeuring door de NZa plaatsvinden. Vanaf dat moment maakt Spikvoorde onderdeel uit van RIBW. De zorg in Spikvoorde wordt onverkort voortgezet door RIBW. Als gevolg van de concentratie treedt er géén verandering op in het aanbod van zorg. Ook het aanbod van de overige zorg die Riwis en RIBW aanbieden verandert niet als gevolg van de concentratie. Hieronder wordt het implementatieplan weergegeven op de volgende gebieden: ICT en HRM. Op andere gebieden is geen integratie aan de orde, zodat op die gebieden ook geen sprake is van een implementatieplan. Verder is een plan van aanpak aanwezig waarin bepaalde punten zijn benoemd, zie Bijlage 13, maar dit is geen implementatieplan. Op dit plan van aanpak wordt hieronder in paragraaf 3.4 verder ingegaan. Implementatieplan: - ICT Tussen partijen is afgesproken dat Riwis de infrastructuur, inclusief cliëntregistratiesysteem, van Spikvoorde in de lucht houdt tot het moment dat RIBW de aansluiting op het eigen netwerk heeft geregeld. Zolang de aansluiting op het netwerk van RIBW nog niet heeft plaatsgevonden, blijft Spikvoorde aangesloten op het netwerk van Riwis. Op dit gebied is dan ook geen risico voorzien. 1 In Bijlage 4 is een addendum opgenomen ten aanzien van deze Voorloopovereenkomst. Dit addendum ziet op de beoogde overnamedatum. Deze was 1 april a.s., maar is nu verder uitgesteld. De overname zal zo snel mogelijk na goedkeuring door de NZa plaatsvinden. 2 In aanvulling op artikel 6 van de Voorloopovereenkomst merken partijen het volgende op over de raden van toezicht. Uit Bijlage 21 volgt dat de raad van toezicht van Riwis heeft ingestemd met de overdracht, zie punt 21 op de besluitenlijst op p. 7. Verder blijkt uit Bijlage 22, dit is een uittreksel dat RIBW heeft gemaakt, dat de raad van toezicht van RIBW eveneens instemt met de overname. 4

5 Na de overdracht zal voor de cliënten in Spikvoorde gebruik worden gemaakt van het cliëntsysteem van RIBW. Medewerkers van Spikvoorde krijgen daarom training in het cliëntsysteem van RIBW, zodat zij ingevoerd raken in de wijze waarop dit systeem werkt. Ook op dit gebied voorzien partijen geen risico s. Zie ook Bijlage 4 waarin is opgenomen dat RIBW het personeel Spikvoorde traint en begeleidt om ervoor te zorgen dat dit team werkt conform de werken registratiewijze van RIBW. Verder hoort bij de overdracht van cliënten het volgende plan van aanpak: Actie Brief naar cliënt Toestemmingsverklaring tekenen door cliënt Aanleveren cliëntgegevens (aantal) aan RIBW Afstemming RIBW over wijze van overdracht (digitaal bij voorkeur). Tevens inhoud bepalen (volledig dossier of overdrachtsformulier) Mondelinge overdracht individueel Overzetten indicatie Wie Afdeling Communicatie Begeleider/cliëntenadministratie Afdeling Cliëntenadministratie Afdeling Cliëntenadministratie/begeleiding, ondersteund door functioneel beheerder Qic Begeleider Cliëntenadministratie - HRM In verband met de overgang van de medewerkers van Spikvoorde naar RIBW is een plan van aanpak gemaakt. Dit is bijgevoegd als Bijlage 5. Hierin zijn de acties en planning voor de overgang van de medewerkers opgenomen, zoals informatiebijeenkomsten voor medewerkers, het in kaart brengen van onder meer arbeidsvoorwaarden en verlofsaldi en het opstellen van overdrachtsdossiers. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. De primaire reden voor de overdracht is schaalvergroting. De transitie van de AWBZ-zorg naar de nieuwe Wmo 2015 gaat gepaard met een sterke afname aan zorgcapaciteit en (macro-)budget. Riwis heeft in haar voorbereiding op deze transitie kritisch gekeken naar haar werkorganisatie en is daarbij uitgegaan van een te realiseren schaalgrootte om rendabel te kunnen werken en de continuïteit van zorg aan cliënten en werkgeverschap aan medewerkers te kunnen bieden. De huidige locatie in Deventer is in de huidige omvang voor Riwis te klein om in de toekomst levensvatbaar te blijven, mede omdat Riwis in Deventer op het gebied van beschermd wonen alleen over locatie Spikvoorde beschikt. Zou Spikvoorde niet worden overgedragen, dan betekent dat dat Riwis deze cliënten moet verplaatsen naar bijvoorbeeld Apeldoorn, waar zij ook actief is en dat meer tot haar kernwerkgebied behoort. Dit is geen optie voor Riwis, omdat de cliënten dan uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald (denk aan het feit dat familieleden dan verder weg wonen). Dit heeft partijen doen besluiten tot overdracht van Spikvoorde. RIBW beschikt in Deventer over andere locaties waar zij beschermd wonen aanbiedt. Door ook Spikvoorde te exploiteren is een betere rendabele exploitatie van de locaties mogelijk. Door de overname van Spikvoorde door RIBW wordt ook de continuïteit van zorg aan de cliënten van Spikvoorde in Deventer gewaarborgd. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. De reden van de overname is dat, om de continuïteit van de zorg in Spikvoorde te waarborgen, een rendabele exploitatie vereist is, welke wordt bewerkstelligd door deze locatie over te dragen. Zolang Spikvoorde onderdeel is van Riwis is dat niet mogelijk, omdat schaalgrootte vereist is. Onder de vlag van RIBW is dat wel mogelijk. Het enkel aangaan van een 5

6 samenwerkingsovereenkomst zou genoemde problematiek niet oplossen omdat daarmee geen schaalgrootte verkregen wordt. 3. GEGEVENS OVER DE GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. In Bijlage 15 is de prognose van de winst- en verliesrekening voor de periode opgenomen van de locatie Spikvoorde (een balans is niet te maken voor de locatie Spikvoorde, aangezien een balans niet ziet op locaties). In dit overzicht betekent een minteken een positief bedrag. De omzet en resultaten zijn dus positieve cijfers; dat betekent dat er winst zal worden gemaakt volgens de prognose. De omzet zal tot en met 2019 [vertrouwelijk]. De kosten zullen in de loop van de jaren [vertrouwelijk]. Door de overname zullen synergievoordelen worden behaald. [vertrouwelijk]. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. Aanbod van zorg Het aanbod van zorg zal niet veranderen. RIBW levert zorg vanuit een zelfde visie, met dezelfde doelen en uitgangspunten als Riwis, ook binnen de gemeente Deventer. De medewerkers die nu de zorg leveren zullen de zorg blijven leveren in hetzelfde dienstenpatroon, dat wil zeggen dat de uren aanwezigheid verdeeld over de dag en de bereikbaarheid niet veranderen. Met de komst van de nieuwe WMO per 1 januari 2015 verschuift het aanbod op het gebied van beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding van meer individuele begeleiding naar een algemeen groepsaanbod en groepsbegeleiding in de vorm van trainingen en workshops. Daar waar mogelijk zal aangesloten worden bij aanbod (met betrekking tot onder meer dag- en vrijetijdsbesteding) in de wijk. Herinrichting van zorgprocessen De zorgprocessen voor de cliënten veranderen niet. Voor de medewerkers van Spikvoorde zullen enige wijzigingen optreden in de wijze van werken. Partijen werken beide aan in-, door- en uitstroom van cliënten. Zowel Riwis als RIBW werken methodisch vanuit de uitgangspunten van herstelondersteunende zorg. In de uitwerking kan de cliënt mogelijk accentverschillen ervaren. In dat kader werkt RIBW met zelforganiserende wijkteams. Ook van de medewerkers van Spikvoorde, een wijkteam, wordt dus eigen regie verwacht. Dit vraagt van medewerkers een periode van gewenning. Een teamadviseur begeleidt het team en individuele medewerkers in dit proces. Dit is de training die is bedoeld in Bijlage 4. Verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties Er is geen sprake van verplaatsing van zorgaanbod. Cliënten blijven wonen in hun eigen woonlocaties. Wel zullen cliënten (zie de beschrijving hierboven) meer gebruik maken van 6

7 algemene voorzieningen in de wijk en als gevolg daarvan een lichte vorm van verplaatsing van het zorgaanbod ondervinden. Deze verplaatsing is echter niet het gevolg van de concentratie, maar van veranderende wetgeving. Verandering van aantal locaties waar zorg wordt verleend De zorg aan cliënten wordt op dezelfde locatie gegeven. Hierin vinden geen veranderingen plaats. Aanpassing van schaalgrootte van zorgverlening op locaties De grootte van locatie Spikvoorde blijft gelijk. Hierin vinden geen veranderingen plaats. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Gevolgen voor aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken Het aantal locaties voor beschermd wonen binnen de gemeente Deventer blijft gelijk. Cliënten hebben op basis van de concentratie meer keuze, omdat RIBW ook andere locaties in de gemeente Deventer kent. Gevolgen voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen Cliënten blijven in dezelfde woonlocaties wonen. De concentratie heeft daarom geen gevolgen voor de reisafstand van cliënten om zorg te ontvangen. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. Verwachte effect op cliënttevredenheid De verwachting is dat de kwaliteit van de zorg niet verandert. Cliënten blijven in dezelfde locatie wonen en ontvangen zorg van de huidige medewerkers. De visie, uitgangspunten en methodieken van beide organisaties zijn vergelijkbaar. Met betrekking tot zelforganisatie van het team werkt RIBW anders, hier kan in de beleving van de cliënt gewenning nodig zijn. Dit kan op individueel niveau een tijdelijke positieve of negatieve invloed hebben op de tevredenheid. De laatste metingen cliënttevredenheid van beide organisaties laten een redelijk gelijk beeld zien. Voor Riwis is het laatste cijfer (2014) met betrekking tot de cliënttevredenheid binnen beschermd wonen een [vertrouwelijk]. Voor RIBW zijn de cijfers van de laatste meting (2013) een [vertrouwelijk]. Borging van voldoende aandacht van bestuur voor het primaire proces Er is een projectgroep aangesteld door de bestuurders. Deze projectgroep houdt zich bezig met de overdracht van Spikvoorde en koppelt terug aan de bestuurders. Op deze wij kunnen de bestuurders zich bezig houden met de dagelijkse gang van zaken binnen hun organisaties. Er is 7

8 een maandelijks terugkerend overleg waarin de voortgang wordt besproken en teruggekoppeld, hierop kan bijsturing door de bestuurders plaatsvinden. Risico op kwaliteitsverlies RIBW werkt met zelforganiserende wijkteams. Ook van de huidige medewerkers van Riwis wordt dus eigen regie verwacht. Dit vraagt van medewerkers een periode van gewenning. Een teamadviseur van RIBW begeleidt het team en individuele medewerkers die werkzaam zijn in Spikvoorde in dit proces. Deze teamadviseur is drie tot vier dagen aanwezig in Spikvoorde. Deze teamadviseur maakt deel uit van een team van teamadviseurs. De teamadviseur is vijf dagen per week bereikbaar. Daarnaast is er een teamadviseur die buiten kantoortijden bereikbaar is en is er een woonbegeleider bereikbaar als achterwacht voor de medewerkers van Spikvoorde. Attitudeverschillen zijn niet aan de orde, vanwege dezelfde visie. De teamadviseur van RIBW bewaakt en stuurt op dit proces. Een risico op kwaliteitsverschil is op dit gebied dan ook niet aan de orde. Een risico op kwaliteitsverlies door een stagnerende implementatie van de concentratie of vertrekkend personeel doet zich evenmin voor. Een stagnerende implementatie zal niet aan de orde zijn, omdat de overdracht goed is voorbereid en deze daardoor soepel zal verlopen. Verder, medewerkers hebben aangegeven allemaal over te willen gaan naar RIBW. Indien bepaalde medewerkers bij nader inzien toch de keuze maken om te vertrekken, worden nieuwe medewerkers geworven met gelijke opleiding en kwalificaties. Tevens moeten deze nieuw te werven medewerkers de visie en uitgangspunten in de praktijk kunnen brengen. De andere teams in Deventer kunnen het team van Spikvoorde daarin ook ondersteunen. Scenario s voor risicobeheersing Er zijn geen scenario s uitgewerkt, omdat partijen de risico s laag inschatten. Eventuele risico s liggen mogelijk binnen de ontwikkeling van het team waardoor de kwaliteit van zorg niet kan worden gewaarborgd. Hiervoor is een aantal instrumenten in te zetten. Het is mogelijk dat het team onvoldoende zelf organiserend is. In dat geval kan de teamadviseur (tijdelijk) leidinggeven op instructieniveau. Indien noodzakelijk kan de hulp ingeroepen worden van medewerkers van de ondersteunende diensten, onder meer van een gedragswetenschapper in geval van vragen met betrekking tot cliëntenzorg of van een kwaliteitsmedewerker over de kwaliteit van zorg. [vertrouwelijk]. Dit risico is ook opgenomen in het plan van aanpak dat als Bijlage 13 is bijgevoegd. Daarin is een aantal andere risico s gesignaleerd, die al zijn afgehandeld en derhalve niet meer aan de orde zijn. Hieronder wordt voor de volledigheid aangegeven hoe die risico s genoemd in het plan van aanpak reeds zijn ondervangen. Hoe is momenteel de BHV binnen locatie Spikvoorde geregeld? Riwis heeft een BHV-organisatie en verzorgt scholing en bijscholing. Zijn er actuele incident / calamiteiten meldingen, is er een overzicht van het afgelopen jaar? Er was een overzicht van incidenten en calamiteiten opgesteld, welke voornamelijk toe te schrijven waren aan de problematiek en bijbehorend gedrag van cliënten. In Bijlage 14 is dit overzicht opgenomen Zijn alle medewerkers voldoende geschoold met betrekking tot verplichte wettelijke cursussen (BHV en agressie)? [vertrouwelijk]. Is er een adequaat verzuimprotocol beschikbaar? Riwis heeft een eigen verzuimprotocol beschikbaar voor medewerkers. RIBW zal het team instrueren over haar eigen protocol. Er is dus een adequaat verzuimprotocol beschikbaar. Zijn er lopende klachten vanuit cliënten of naastbetrokkenen die betrekking hebben op personeel of cliënten van Spikvoorde? Nee. 8

9 In Bijlage 16 is het opleidingsplan opgenomen. In dit plan is opgenomen welke verplichte opleidingen gelden voor iedere medewerker bij RIBW, zoals medicatieverstrekking, agressie preventie en wijkgericht werken. Ook is hierin opgenomen hoe wordt omgegaan met budget. De trainingen die vanuit RIBW verplicht zijn worden gefinancierd vanuit het groepsbudget. Verder kunnen medewerkers ook andere trainingen volgen als dit past binnen het individuele budget dat zij ontvangen. Wijze waarop optreden van risico s word gemonitord De teamadviseur speelt een belangrijke rol in de monitoring. Hij kan het team Spikvoorde adviseren naar de juiste hulpbronnen binnen RIBW. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - Wlz, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van Wlz de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Riwis en RIBW bieden beide zorg aan op grond van de Wlz. Op locatie Spikvoorde wordt echter geen Wlz-zorg aangeboden. De overname omvat derhalve geen Wlz-zorg. De concentratie heeft dan ook geen gevolgen voor de cruciale zorg zoals hierboven in de vraag is bedoeld. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de waarop deze risico s worden ondervangen. Gelet op het antwoord op vraag 4.1, komt de in de vraag genoemde vorm van cruciale zorg voor Wlz-zorg niet in gevaar. Er hoeven dan ook geen risico s ondervangen te worden. 5. GEGEVENS OVER DE BETROKKENHEID VAN CLIËNTEN, PERSONEEL EN ANDERE STAKEHOLDERS 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. - Centrale Cliëntenraad Riwis Naam: [vertrouwelijk] Adres: [vertrouwelijk] Telefoon: [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] - Centrale Cliëntenraad RIBW Naam: [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 9

10 De secretariële en administratieve ondersteuning van de Centrale Cliëntenraad RIBW is in handen van: Naam: [vertrouwelijk] Telefoon: [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. De cliënten zijn in september 2014 informeel geïnformeerd over de intentie tot overdracht. Nadat de voorloopovereenkomst is getekend door de bestuurders van beide organisaties is er een formele informatieavond georganiseerd voor cliënten, hun naastbetrokkenen en medewerkers. Op 10 december 2014 zijn alle betrokkenen geïnformeerd en hebben zij formeel kennisgemaakt met RIBW. Op deze avond heeft RIBW zich voorgesteld en een presentatie gegeven over de organisatie en wijze van begeleiding. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanwezigen kregen een uitgebreide informatiemap van RIBW uitgereikt. Cliënten hebben hierdoor ruimschoots de tijd gehad te reageren op het voornemen tot overname. Zowel de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Riwis als RIBW is gevraagd om advies uit te brengen ten aanzien van de voorgenomen concentratie. De adviesaanvraag betreffende de cliëntenraad van Riwis is bijgevoegd als Bijlage 17, en de adviesaanvraag betreffende de cliëntenraad van RIBW is opgenomen als Bijlage 18. In Bijlage 18 wordt gesproken over de adviesaanvraag zoals die al eerder is ingediend bij de CCR. De adviesaanvraag waaraan wordt gerefereerd bestaat niet op papier. Bij RIBW worden de adviesorganen, waaronder de CCR, in vergaderingen meegenomen in ontwikkelingen en als het adviesmoment daar is wordt de adviesorganen gevraagd om hun advies op schrift te stellen. De adviesaanvraag vindt in dat kader mondeling plaats, waarna het memo in Bijlage 18 en de bijbehorende stukken zijn toegestuurd aan de CCR. Er is dus geen andere schriftelijke adviesaanvraag, maar enkel een mondelinge adviesaanvraag. Op 2 november 2014 heeft de CCR van Riwis schriftelijk advies uitgebracht; de CCR adviseert positief over de overname. In Bijlage 6 is dit advies opgenomen. Ook de CCR van RIBW heeft een positief advies uitgebracht, zie Bijlage 7. 10

11 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. - Ondernemingsraad Riwis Naam: [vertrouwelijk] Telefoon: [vertrouwelijk] Mailadres: [vertrouwelijk] - Ondernemingsraad RIBW Naam: [vertrouwelijk] Telefoon: [vertrouwelijk] Mailadres: [vertrouwelijk] 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Er is een adviesaanvraag met betrekking tot de voorgenomen overdracht van onderneming Spikvoorde voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR) van Riwis, zie Bijlage 19. Tegelijkertijd is er in september 2014 een teambijeenkomst geweest voor de medewerkers van Spikvoorde met teamleider en projectleider. Hierin is de intentie van Riwis met betrekking tot Spikvoorde uitgelegd. Medewerkers hebben vragen gesteld over zowel de persoonlijke/contractuele als de werkinhoudelijke gevolgen van het voornemen van overdracht. Ook de leden van de OR hebben gepolst hoe betrokken medewerkers kijken naar het voornemen. De teamleden hebben daarna kennis gemaakt met de teamadviseur van RIBW. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht besteed aan de zorginhoudelijke kant. Medewerkers hebben hier vragen gesteld over zelforganisatie en wat dit betekent voor team Spikvoorde. Verder zijn op 10 december 2014 medewerkers samen met cliënten en hun naastbetrokkenen geïnformeerd. De reacties waren overwegend positief, de presentatie die RIBW verzorgde gaf veel inzicht. De OR van Riwis heeft op 31 oktober 2014 een positief advies uitgebracht, zie Bijlage 8. In dit advies zijn [vertrouwelijk]. 11

12 De adviesaanvraag betreffende de OR van RIBW is bijgevoegd als Bijlage 20. In Bijlage 20 wordt gesproken over de adviesaanvraag zoals die al eerder is besproken met de OR. De adviesaanvraag waaraan wordt gerefereerd bestaat niet op papier. Bij RIBW worden de adviesorganen, waaronder de OR, in vergaderingen meegenomen in ontwikkelingen en als het adviesmoment daar is wordt de adviesorganen gevraagd om hun advies op schrift te stellen. De adviesaanvraag vindt in dat kader mondeling plaats, waarna het memo in Bijlage 20 en de bijbehorende stukken zijn toegestuurd aan de OR. Er is dus geen andere schriftelijke adviesaanvraag, maar enkel een mondelinge adviesaanvraag. Ook de OR van RIBW heeft op 24 februari 2015 een positief advies uitgebracht, zie Bijlage Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Er is slechts één andere stakeholder bij de concentratie betrokken: de gemeente Deventer (Gemeente). Deze koopt de zorg voor locatie Spikvoorde in. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. - Gemeente Deventer Contactpersoon: [vertrouwelijk], programmamanager transitie Adres: Postbus CG Deventer Telefoon: [vertrouwelijk] 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. De Gemeente koopt zorg voor locatie Spikvoorde in. Daartoe is een subsidiebeschikking afgegeven aan Riwis voor De Gemeente is al in augustus 2014 geïnformeerd over de verkennende gesprekken tussen beide partijen. De Gemeente heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de voorgenomen 12

13 concentratie. Wat betreft de subsidiebeschikking heeft de Gemeente het volgende aangegeven, zie Bijlage 11: - [vertrouwelijk]. - [vertrouwelijk] 6. MEE TE ZENDEN DOCUMENTEN 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. Zie bijlagen. [vertrouwelijk] Zwolle, 6 mei 2015 E. Belhadj 13

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht Zaaknummer 87203 FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake NAVIVA KRAAMZORG B.V. statutair gevestigd en

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 49a, tweede lid, Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verkrijging

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Arkin en Sinai Centrum 17 januari 2014 Openbare versie In deze

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Melding

Nadere informatie

Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten.

Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-06 Datum : 13 november 2007 Partijen : de cliëntenraad , vertegenwoordigd door zijn voorzitter, ,

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Binnen de algemene voorwaarden WLZ zijn er ten opzichte van de Algemene Leveringsvoorwaarden AWBZ gedateerd op 1 januari 2014 wijzigingen aangebracht.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie Dagbesteding Auteur(s) T. Dries Datum Oktober 2009 Advies/instemming: Managementteam 27 oktober 2009 Centrale Verwantenraad 26 januari 2010 Centrale

Nadere informatie

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep enerzijds en anderzijds De activiteiten op het gebied

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

1. Aan artikel 29, vierde lid wordt toegevoegd: De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

1. Aan artikel 29, vierde lid wordt toegevoegd: De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Addendum Algemene voorwaarden Zorg met verblijf 1 Wijzigingen d.d. januari 2014 resp. januari 2015 Wijzigingen per januari 2014 ActiZ, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond en de NPCF hebben

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

AANTEKENEN. Het bestuur van Stichting Op me Eigen. Datum 30 augustus 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen

AANTEKENEN. Het bestuur van Stichting Op me Eigen. Datum 30 augustus 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANTEKENEN Het bestuur van Stichting Op me Eigen St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

NZa koop alle aandelen in het kapitaal van De Kraamvogel Holding B.V. door Zorg in Nederland B.V.

NZa koop alle aandelen in het kapitaal van De Kraamvogel Holding B.V. door Zorg in Nederland B.V. 19 mei 2014 Melding concentratie NZa koop alle aandelen in het kapitaal van De Kraamvogel Holding B.V. door Zorg in Nederland B.V. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Woonzorgconcern IJsselheem - Isala Ouderenzorg

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Woonzorgconcern IJsselheem - Isala Ouderenzorg Openbare zienswijze Concentratie Stichting Woonzorgconcern IJsselheem - Isala Ouderenzorg Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Betreft overdracht van Woonvormen GHZ Vught. aan Robert Coppes Stichting. door Koninklijke Visio

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Betreft overdracht van Woonvormen GHZ Vught. aan Robert Coppes Stichting. door Koninklijke Visio Formulier Melding concentratie bij de NZa Betreft overdracht van Woonvormen GHZ Vught aan Robert Coppes Stichting door Koninklijke Visio 12 augustus 2015 Aanpassingen 15 oktober 2015 In deze openbare versie

Nadere informatie