Formulier Melding Concentratie NZa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier Melding Concentratie NZa"

Transcriptie

1 Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. 1

2 Inhoudsopgave 1 INLICHTINGEN OVER DE BETROKKEN ORGANISATIES GEGEVENS OVER DE CONCENTRATIE GEGEVENS OVER DE GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE GEGEVENS OVER DE CONTINUÏTEIT VAN CRUCIALE ZORG GEGEVENS OVER DE BETROKKENHEID VAN CLIËNTEN, PERSONEEL EN ANDERE STAKEHOLDERS MEE TE ZENDEN DOCUMENTEN Bijlagen [ Bijlage 1: overeenkomst tot koop, verkoop en levering ] [ Bijlage 2: businesscase onderzoek naar overname TDM laboratorium Brocacef ] [ Bijlage 3: adviesaanvraag OR BZF ] [ Bijlage 3a: advies OR BZF ] [ Bijlage 4: adviesaanvraag OR Synergos ] [ Bijlage 4a: advies OR Synergos ] [ Bijlage 5: implementatieplan ] [ Bijlage 6: het conceptverslag van de cliëntenraad ] 2

3 1 INLICHTINGEN OVER DE BETROKKEN ORGANISATIES 1.1 Gegevens betrokken ondernemingen Naam Rechtsvorm Adres Telefoonnummer [...] Faxnummer N.v.t. [...] Handelsregisternummer Contactpersoon Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V. (hierna BZF ) Besloten Vennootschap (B.V.) De Amfoor 1, 5807 GW OOSTRUM Mevrouw Nienke van Dijk, bedrijfsjurist De heer Duncan van Orsouw, algemeen directeur BZF Naam Rechtsvorm Stichting Adres Boschdijk AG Eindhoven Telefoonnummer [...] Faxnummer Stichting Synergos B.V. (hierna Synergos ) N.v.t. [...] Handelsregisternummer Contactpersoon Mevrouw Iris Jansen-van Ravenstein, Secretaris Raad van Bestuur 1.2 Beschrijving bedrijfsactiviteiten Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn Bedrijfsprofiel Synergos Synergos is een leverancier van medische diagnostiek en richt zich op het ontwikkelen en verlenen van diagnostische diensten in de eerstelijns gezondheidszorg. De dienstverlening is uitgebreid naar tweedelijns instellingen. Synergos is een onafhankelijk medisch diagnostisch centrum voor diverse doelgroepen. Het werkgebied voor de eerstelijn betreft Zuidoost Brabant 3

4 en Noord Limburg. Voor instellingen zoals GGZ, verslavingszorg en tweedelijn is het werkgebied heel Nederland. Naast laboratoriumonderzoeken verzorgt Synergos beeldvormende en functieonderzoeken, zoals röntgenonderzoek, radiologische echo s, hartfilmpjes, zwangerschapsdiagnostiek, longfunctietesten, botdichtheidsmetingen, gehooronderzoeken, oogheelkundige onderzoeken en fietstesten. Synergos heeft de ambitie om als leverancier van medische diagnostiek in de volle breedte een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Therapeutic drug monitoring (TDM) bepalingen vormen momenteel wel een onderdeel van het productportfolio van Synergos, maar de uitvoering ligt voor een deel bij externe laboratoria en de omvang van de activiteit is beperkt Bedrijfsprofiel BZF BZF levert integrale farmaceutische zorg aan instellingen voor de gezondheidszorg. BZF levert geneesmiddelen en medicatiebegeleiding met specialistische kennis op het gebied van onder andere complexe ziektebeelden en ouderenzorg. BZF is de externe ziekenhuisapotheek voor circa 20 instellingen. De dienstverlening houdt verder in, het verpakken van geneesmiddelen op rol, apotheekbereidingen, laboratoriumbepalingen, consultatie en onderzoek. BZF is eigenaar van een laboratorium waarin onder meer bloedspiegelwaardebepalingen en urinebepalingen worden gedaan, genaamd Therapeutic Drug Monitoring Laboratorium (TDM Laboratorium). Dit betreft dienstverlening aan andere zorgaanbieders en niet rechtstreeks aan cliënten. Een andere taak van het laboratorium is het uitvoeren van kwaliteitscontrole van de eigen apotheekbereidingen. 1.3 Gegevens contactpersonen Brocacef Contactpersoon De heer Duncan van Orsouw Mevrouw Nienke van Dijk Postadres Straatweg BB Maarssen Telefoonnummer [...] Fax N.v.t. [...] Functie Algemeen Directeur Bedrijfsjurist Synergos 4

5 Contactpersoon Mevrouw Iris Jansen-van Ravenstein Adres Boschdijk AG Eindhoven Telefoonnummer [...] Fax N.v.t. [...] Functie Secretaris Raad van Bestuur 1.4 Betrokken organisaties die zorgaanbieder zijn Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Beide organisaties zijn zorgaanbieder. 1.5 Aantal zorgverleners Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Aan de zijde van BZF is sprake van 120 medewerkers die zorg verlenen. Er is derhalve voldaan aan de drempel voor melding. Bij Synergos leveren 153 medewerkers zorg aan patiënten. Er is derhalve voldaan aan de drempel voor melding. 2 GEGEVENS OVER DE CONCENTRATIE 2.1 Beschrijving van het karakter van de operatie Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en 5

6 transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Verkrijging uitsluitende zeggenschap door Synergos Synergos, handelend onder de naam Diagnostiek voor U, zal een aantal vermogensbestanddelen (voornamelijk laboratoriumapparatuur) en de daarbij behorende activiteiten verwerven van het TDM Laboratorium, een en ander zoals gespecificeerd in de hierna vermelde overeenkomst (Bijlage 1). De overname van deze vermogensbestanddelen (onderdeel van een onderneming) kwalificeert zich als een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1, onder b sub 2 Mededingingswet (de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over een deel van een onderneming door middel van de verwerving van vermogensbestanddelen, uit hoofde van een overeenkomst). Structuur van eigendom en zeggenschap na overname Synergos zal het TDM Laboratorium middels een zogenoemde activa-passiva overdracht overnemen en de huidige activiteiten in haar stichting integreren. (Het bestuur van) Synergos heeft na overname dus de volledige zeggenschap. Alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of ermee samenhangen De beoogde transactie is opgenomen in bijgaande conceptovereenkomst tot koop, verkoop en levering door middel waarvan per 1 januari 2016 de overdracht wordt geëffectueerd. Deze overeenkomst bevat als opschortende voorwaarde de goedkeuring van de NZa. 2.2 Wijze en tijdsbestek waarbinnen de concentratie wordt gerealiseerd Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). 6

7 Activiteiten na de concentratie Synergos blijft de activiteiten van het TDM Laboratorium ongewijzigd voortzetten, namelijk het exploiteren van een laboratorium waarin onder meer bloedspiegelwaardebepalingen en urinebepalingen worden gedaan, alsmede alle bestaande TDM activiteiten van Synergos. TDM-bepalingen vormen momenteel wel een onderdeel van het productportfolio van Synergos, maar de uitvoering ligt voor een deel bij externe laboratoria. Het is voor Synergos wenselijk om klinisch farmaceutische bepalingen aan de laboratoriuminfrastructuur en haar activiteiten te kunnen toevoegen. Dit zal kunnen worden gerealiseerd door de overname van TDM Laboratorium. Periode integratie De periode van de integratie van de onderdelen van de organisatie, zoals de fysieke verhuizing en implementatie, zal naar verwachting plaatsvinden in de periode van januari tot en met maart Implementatieplan Het implementatieplan bestaat uit een aantal onderdelen, die tijdens de transitieperiode van maximaal drie maanden worden uitgevoerd. Tijdens de transitieperiode blijven de medewerkers op de voor hun vertrouwde manier doorwerken op de huidige locatie van BZF. Dit Implementatieplan zal als bijlage 5 worden gehecht aan het aangepaste Meldingsformulier. De onderdelen van het implementatieplan zijn: - Verbouwing van het laboratorium van Synergos; - Inrichting van het laboratoriuminformatiesysteem en facturatiesysteem: Inrichten van de aanvragers van medicijnspiegels; Inrichten van correcte verrekening systematiek en facturatieproces; Inrichten van de validatie van uitslagen door BZF; Inrichten van de rapportage van uitslagen. - Verhuizing naar en ingebruikname van de apparatuur op de nieuwe locatie; - Inrichting van de samenwerking-afstemming met BZF conform de samenwerkingsovereenkomst; 7

8 Na deze fase volgt nog een optimalisatiefase waarbij bepalingen die nu nog worden uitbesteed aan andere laboratoria door Diagnostiek voor U, in eigen beheer zullen worden uitgevoerd. Feitelijk wordt het TDM lab volledig geïntegreerd in de bestaande bedrijfsvoering van Synergos. Hier zijn nauwelijks problemen de te verwachten. Het ondervangen van risico s In paragraaf 3.3 en 3.4 van de melding zal nog specifiek worden ingegaan op de mogelijke risico s van de voorgenomen transactie voor de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Vanwege het feit dat er in TDM Laboratorium weinig zal veranderen, zullen klanten weinig merken van de wijziging en wordt het risico op problemen bij het verlenen van de zorg/dienst sterk gemitigeerd. Bovendien hebben partijen al eerder op deze wijze samengewerkt voor een gemeenschappelijke klant. Het operationele proces dat toen succesvol werd gehanteerd, is ook nu het uitgangpunt voor het in te richten proces. 2.3 De doelstellingen van de concentratie Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. De doelstellingen van de concentratie zijn : - Ontwikkelen van de competenties van het medisch laboratorium in de breedte door het toevoegen van nieuwe analysetechnieken; - Creëren van schaalgrootte op het gebied van TDM bepalingen; - Verlagen van kosten. Implementatie en financiering nieuwe plannen Er is een beperkt budget nodig voor de uitvoering en realisatie van de overname. De financiering van de overname van activa en de verbouwingskosten op het laboratorium kunnen uit eigen middelen door Synergos worden gefinancierd. Realisatie wordt uitgevoerd door een projectteam van Synergos, met vertegenwoordiging van BZF in de stuurgroep. 8

9 2.4 Redenen en alternatieven concentratie Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. Reden voor de concentratie [...]. Verder zien Synergos en BZF kans om elkaar te versterken, door de mogelijkheden om gezamenlijk een completer aanbod van diagnostiek en dienstverlening te kunnen bieden aan de huidige klanten en nieuwe prospects als gevolg van de samenwerking Voordeel van Synergos als overnemende partij is bovendien dat ter zake van het TDM laboratorium partijen zullen blijven samenwerken. De werkzaamheden zullen op dezelfde wijze blijvend worden verricht. De advisering aan de klanten betreffende de uitkomsten / uitslagen van onderzoeken zullen ook in de toekomst worden gedaan door de apothekers van BZF. Synergos heeft de ambitie om als leverancier van medische diagnostiek in de volle breedte een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. TDM bepalingen vormen momenteel wel een onderdeel van het productportfolio van Synergos, maar de uitvoering ligt voor een deel bij externe laboratoria. Voor Synergos is het gezamenlijk volume en de toevoeging van geneesmiddel(en) bepalingen aan haar laboratoriuminfrastructuur een goede basis om van daaruit met acceptabele kosten verder te groeien. Na de overname zal BZF de bestaande werkzaamheden TDM laboratorium laten uitvoeren door Synergos. Daarbij willen BZF en Synergos elkaar versterken in de positionering bij klanten, met een ruimere productportfolio, waarbij Synergos vooral de bedrijfsvoering van laboratoriumonderzoeken van o.a. bloedspiegelbepalingen op zich neemt, en BZF de hieraan gekoppelde advisering bij de bloedspiegels op het gebied van geneesmiddelgebruik verzorgt en de kennis inbrengt met betrekking tot de analysemethodes en apparatuur. Daarnaast vormt het gezamenlijke volume en klantenbestand een goede basis om innovatieve producten en processen te gaan ontwikkelen. 9

10 3 GEGEVENS OVER DE GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 3.1 Beschrijving van de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. Hiertoe overleggen partijen de businesscase: OVERNAME LABORATORIUM Brocacef augustus 2015 (bijlage 2). Hieronder staan de winst en verliesrekening en een balans van Synergos weergegeven. Daarnaast is voor een aantal jaren aangegeven hoe deze cijfers conform het businessplan er uit zien. [...] Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat de overname van het TDM lab [...] Omdat met de overname een totale transitie is begroot van ongeveer [...] Synergievoordelen In het Businessplan staat vermeld wat de synergievoordelen de volgende zijn: Indien het laboratorium van BZF wordt overgenomen ontstaan er synergievoordelen met de productie van Synergos: [...] Naast deze synergie-effecten zijn er nog voordelen te behalen door [...] Na overname van TDM Laboratorium door Synergos ontstaan er synergievoordelen, zoals hieronder benoemd. De verwachting is dat er hierdoor een verbeterde doorlooptijd, efficiency en capaciteitsverdeling zal worden gecreëerd. 10

11 Voor de klant: Er komt één aanspreekpunt voor de verschillende aspecten van diagnostiek (klinische chemie, microbiologie en TDM) in de vorm van een gezamenlijke bloedafname, interpretatie en rapportage. En optioneel één aanspreekpunt voor diagnostische en farmaceutische dienstverlening. Toename van soorten dienstverlening zoals clinical rules, spoedmedicatie via prikdienst etc. BZF en Synergos samen: Partijen kunnen zich verder specialiseren en winnen aan volume per activiteit. Partijen kunnen elkaar informeren over prospects en gezamenlijk diensten aanbieden zodat de klant één(1) loket heeft voor het totaalpakket aan dienstverlening. Partijen kunnen gezamenlijk en doelmatig de analyse op geneesmiddelspiegels uitvoeren en aanbieden. BZF: Voert de interpretatie uit van bloedspiegels van eigen klanten en de klanten van Synergos. Kan de bloedspiegelbepalingen doelmatiger laten uitvoeren door Synergos. Kan de bepalingen van Diagnostiek voor U introduceren bij haar nieuwe en huidige klanten. Synergos: Kan gebruik maken van het logistieke netwerk van Brocacef Groothandel. Kan gebruik maken van de expertise van BZF op het gebied van TDM. Kan de bepalingen van BZF introduceren bij haar nieuwe en huidige klanten. Wijze van financiering Businesscase (bijlage 2) met de verwachte kosten en baten van de concentratie. Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. 11

12 De dienstverlening die BZF thans verricht, welke activiteiten worden aangeduid als therapeutic drug monitoring Laboratorium (TDM laboratorium) betreft dienstverlening aan andere zorgaanbieders en niet rechtstreeks aan cliënten. Synergos zal het TDM laboratorium op een andere locatie voortzetten. Omdat de te analyseren bloedspiegels per post of middels de logistieke dienstverlening van Brocacef worden aangeleverd en de rapportage elektronisch wordt verwerkt, zal dit voor zorgaanbieders geen verschil maken. BZF zal door inschakeling van Synergos nog steeds deze activiteiten aan haar klanten kunnen aanbieden. De advisering aan de klanten betreffende de uitkomsten /uitslagen van onderzoeken zullen ook in de toekomst worden gedaan door de apothekers van BZF. Conform het implementatieplan zal het TDM laboratorium, na de overnamedatum verhuisd worden naar de locatie van Synergos. Hiervoor zal een (kleine) verbouwing plaatsvinden. Met betrekking tot de bereikbaarheid van de zorg zullen de huidige klanten van zowel Brocacef als Synergos geen veranderingen bemerken. De kwaliteit van de zorg is gegarandeerd: Synergos is reeds ISO gecertificeerd en het TDM lab zal hierin worden meegenomen in de volgende audit. De advisering betreffende de uitkomsten en uitslagen van de onderzoeken blijft in handen van de apothekers van BZF, waarmee gegarandeerd is dat de huidige kwaliteit wordt gecontinueerd. 3.2 De risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Omdat de dienstverlening niet rechtstreeks aan klanten plaatsvindt, de te analyseren bloedspiegels per post of middels de logistieke dienstverlening van Brocacef blijven worden aangeleverd en de rapportage elektronisch wordt verwerkt, zijn er geen risico s voor de bereikbaarheid van de zorg. De bereikbaarheid van de zorg blijft hiermee ongewijzigd. 12

13 3.3 De risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u de risico s inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; stagnerende implementatie van de concentratie; vertrekkend personeel; - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. Synergos zal de integratie uitvoeren als project conform de PRINCE 2 methodiek. Door het gebruik van deze methode is op elk niveau in de organisatie de overname van het TDM laboratorium van plan tot realisatie beheersbaar en zal dat ook blijven. Dit zal worden gerealiseerd door onder andere het inbouwen van duidelijke beslismomenten voor het management en door te sturen op concrete resultaten. Dit is een internationale projectmethodiek (zie voor meer info Binnen deze projectmatige manier van werken worden risico s laagdrempelig gemeld en worden er maatregelen genomen ter eliminatie/vermindering van het risico. Daarnaast is onderdeel van de integratie ook het inwerken van eigen personeel, die qua opleiding de juiste achtergrond hebben, maar nog de ervaring missen. Omdat de dienstverlening niet rechtstreeks aan klanten plaatsvindt, de te analyseren bloedspiegels per post of middels de logistieke dienstverlening van Brocacef blijven worden aangeleverd en de rapportage elektronisch wordt verwerkt, zijn er geen risico s voor de kwaliteit, waar onder voor de cliënttevredenheid. Doordat het personeel van het TDM laboratorium mee overgaat, bestaat er geen zorg dat er bij het personeel onvoldoende aandacht zal zijn voor het primaire proces. Het bestuur van Synergos is ervaren in het aansturen van een grote organisatie met ruim 450 medewerkers. Deze overname is relatief klein en goed voorbereid. Synergos heeft reeds ruime ervaring met het succesvol concentreren van verschillende labs (laboratorium GGzE in 1992 (4 medewerkers) en laboratorium St. Jans Gasthuis in 2009 (20 medewerkers)). 13

14 Welke risico s zijn er onderkend ten aanzien van mogelijk kwaliteitsverlies? Vanuit de implementatie is erin voorzien dat de productie wordt voortgezet vanaf de huidige locatie tot dat de verbouwing gereed is en de verhuizing kan plaatsvinden. Synergos heeft veel ervaring met de verhuizing van laboratoria (het huidige laboratorium is in 2014 succesvol verhuisd naar de nieuwe locatie). Deze ervaring wordt meegenomen in de implementatie. - De medewerkers van beide organisaties zijn betrokken bij de planvorming en de overgang naar Synergos. Er is spraken van echte labmedewerkers die elkaars taal goed verstaan en spreken: wat dat betreft zijn er weinig cultuurverschillen. Ook de beide organisaties lijken op elkaar in kernwaarden en cultuur. Daar waar er cultuurverschillen zijn, is hier aandacht voor en worden de drie medewerkers betrokken bij en meegenomen in de cultuur van Synergos. Hier zal uitgebreid de tijd voor genomen worden. Synergos heeft ruime ervaring met het overbruggen van cultuurverschillen tussen de diverse bloedgroepen van medewerker (al of niet vanuit andere organisaties). - Voor de huidige drie medewerkers van Brocacef Ziekenhuisfarmacie betekent de verhuizing dat zij te maken krijgen met een langere reistijd. In overleg wordt samen gekeken naar aanpassing van werktijden wanneer mogelijk en nodig al of niet voor een overgangsperiode. Inhoudelijk betekent de overgang naar Synergos dat deze medewerkers een breder werkpallet krijgen, wat betekent dat zij (verder) kunnen groeien in hun ontwikkeling (wanneer gewenst). - De kennis van de huidige drie medewerkers wordt eveneens overgedragen naar (een aantal) andere gekwalificeerde medewerkers van Synergos om kennis te delen en te spreiden. Dit is onderdeel van het implementatatieplan. Mochten een huidige medewerker van TDM (op termijn) vertrekken, dan is deze kennis tijdig geborgd. cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; stagnerende implementatie van de concentratie; vertrekkend personeel; Welk(e) scenario s voor risicobeheersing zijn er opgesteld? Beschrijving van de wijze waarop Synergos het optreden van dergelijke risico s monitort. Synergos zal de integratie uitvoeren als project conform de PRINCE 2 methodiek. Binnen deze projectmatige manier van werken worden risico s laagdrempelig gemeld en worden er maatregelen genomen ter eliminatie/vermindering van het risico. Daarnaast is onderdeel van 14

15 de integratie ook het inwerken van eigen personeel, die qua opleiding de juiste achtergrond hebben, maar nog de ervaring missen. Vanuit de genoemde risico s zullen factoren die van invloed kunnen zijn op deze risico s actief en nauwlettend worden gevolgd, en zullen acties worden ondernomen op deze factoren om de risico s te verminderen. 4 GEGEVENS OVER DE CONTINUÏTEIT VAN CRUCIALE ZORG 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz, bezien in de sociale context Er is geen sprake van het verlenen van cruciale zorg. De vragen 4.1 en 4.2 zijn derhalve niet van toepassing. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Niet van toepassing. 5 GEGEVENS OVER DE BETROKKENHEID VAN CLIËNTEN, PERSONEEL EN ANDERE STAKEHOLDERS 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. BZF heeft geen cliëntenraad. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, elfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van farmaceutische zorg zorginstellingen zijn in de zin van de WTZi. 15

16 Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter ondubbelzinnig dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor aanbieders van, onder andere, farmaceutische zorg te laten gelden. Synergos Naam voorzitter cliëntenraad Synergos Dhr. Theo Cudok Adres Boschdijk AG Eindhoven Telefoonnummer [...] [...] 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: (a) Het verloop van de raadpleging van cliënten: (i) Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Zie hierboven De dienstverlening van het TDM laboratorium zal ongewijzigd en op dezelfde voet worden voortgezet met het bestaande personeel. Juist hierdoor zullen cliënten naar verwachting niets merken, omdat er geen wijzigingen zijn in de wijze waarop dienstverlening aan cliënten wordt uitgevoerd. Verder zullen de uitslagen van de bepalingen na de overname nog steeds door de ziekenhuisapothekers van BZF plaatsvinden waardoor hier geen wijziging in zal optreden. Synergos heeft een cliëntenraad en heeft de cliëntenraad op 13 november jl. geïnformeerd. (ii) Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? De cliëntenraad van Synergos heeft in het overleg van 13 november jl. aangegeven positief te staan tegenover deze overname. Hiertoe overlegt zij de het conceptverslag van de cliëntenraad als bijlage 6. Dit verslag zal in de volgende vergadering worden vastgesteld. (iii) Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? 16

17 zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (iv) Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (b) Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: (i) de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg. zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (ii) de inhoud van de concentratieplannen. zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (iii) de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken. zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (iv) de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen. zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (v) de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (c) Het oordeel van cliënten (i) Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). (ii) Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 17

18 zie hiervoor de beantwoording onder 5.2 (a) punten (i) en (ii). 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. Organisatie Adres Contactpersoon BZF De Amfoor 1, 5807 GW OOSTRUM Melanie Hendrix, voorzitter OR Telefoonnummer [...] [...] Organisatie Synergos Adres Boschdijk AG Eindhoven Contactpersoon Mark Engels, voorzitter OR Telefoonnummer [...] [...] 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: (a) Het verloop van de raadpleging van het personeel (i) Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? BZF Conform de Wet op de ondernemingsraden is voor de onderhavige transactie een adviesaanvraag ingediend bij de OR van BZF. Deze adviesaanvraag is besproken tijdens het OR overleg op 12 november 2015 en is toegevoegd aan de melding als (bijlage 3). 18

19 Met de drie betrokken medewerkers zijn de plannen besproken, alsmede de gevolgen voor hen persoonlijk. Synergos Conform de Wet op de ondernemingsraden is voor de onderhavige transactie een adviesaanvraag ingediend bij de OR van Synergos. Deze adviesaanvraag is ingediend bij de OR op 12 november 2015 en is toegevoegd aan de melding als (bijlage 4). De transactie zal nog aan de OR worden toegelicht door de bestuurder van Synergos. Daarbij zal de OR worden geïnformeerd over de onderbouwing van de overname van het TDM laboratorium. Er wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen, bezwaar te maken, adviezen te geven, alternatieven voor te stellen en aanbevelingen te doen. Aansluitend zal in een vervolg informatiebijeenkomst het personeel op de hoogte worden gesteld. Met de medewerkers van het laboratorium zijn de plannen besproken, alsmede de directe gevolgen voor de werkzaamheden in het laboratorium. (ii) Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? BZF Tijdens de overlegvergadering met de OR, welke is gehouden op 12 november 2015 is de OR de gelegenheid geboden zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar maken. Zij heeft daarvoor 3 weken de gelegenheid gekregen. Daarnaast mag de OR uiteraard advies uitbrengen over de voorgenomen concentratie. Een positief advies van de ondernemingsraad van BZF op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden is een opschortende voorwaarde voor de koop en levering. Op 23 november 2015 heeft de bestuurder de bevestiging van de OR ontvangen dat zij positief adviseert bij deze overname (toegevoegd als Bijlage 3a) Deze bijlage is reeds in het bezit van NZa. Synergos Een positief advies van de ondernemingsraad van Synergos op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden is een opschortende voorwaarde voor 19

20 de koop en levering. Op 27 november 2015 heeft de bestuurder de bevestiging van de OR ontvangen dat zij positief adviseert bij deze overname (toegevoegd als Bijlage 4a) Deze bijlage is reeds in het bezit van NZa. (iii) Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? Het personeel is geïnformeerd over de voorgenomen concentratie tijdens een bijeenkomst op 9 november 2015, waarbij de gelegenheid zal worden geboden om vragen te stellen, bezwaar te maken, adviezen te geven, alternatieven voor te stellen en aanbevelingen te doen. Daarnaast is aangegeven dat het personeel met vragen, informatieverzoeken etc. zich altijd kunnen wenden tot de betrokken HR adviseur. (iv) Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? BZF Het personeel zal, in vervolg op de informatie bijeenkomst van 10 november 2015, in de gelegenheid worden gesteld om een deskundige te raadplegen. Voorts zal aan het personeel hiervoor voldoende tijd en expertise ter beschikking worden gesteld om een oordeel over de concentratie te geven. Synergos Het personeel van de betrokken afdeling zal in de gelegenheid worden gesteld om een deskundige te raadplegen. Voorts zal aan het personeel hiervoor voldoende tijd en expertise ter beschikking worden gesteld om een oordeel over de concentratie te geven. (b) Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: (i) (ii) (iii) de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg de inhoud van de concentratieplannen de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken 20

21 (iv) (v) de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. BZF De adviesaanvraag zal worden toegelicht door de directeur van BZF of een van de bestuurders. Daarbij wordt de OR geïnformeerd over de voormelde punten en wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen, bezwaar te maken, adviezen te geven, alternatieven voor te stellen en aanbevelingen te doen. Aansluitend zal in een vervolg informatiebijeenkomst het personeel op de hoogte worden gesteld. Synergos Het personeel van Synergos zal worden geïnformeerd na het doorlopen van de goedkeuringsprocedures. Voor het personeel van Synergos zijn er geen gevolgen verbonden aan deze concentratie. (c) Het oordeel van het personeel: (i) (ii) Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Nog niet van toepassing. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Zorgverzekeraars: BZF levert alleen zorg aan cliënten in zorginstellingen die vallen onder de WLZ (Wet langdurige zorg). BZF declareert niet bij de zorgverzekeraars. Derhalve zijn deze niet geïnformeerd. Zij zullen, nadat de overname is gerealiseerd worden geïnformeerd door middel van een brief van BZF. Synergos heeft de zorgverzekeraars ook niet geïnformeerd omdat de dienstverlening aan BZF en haar klanten wordt geleverd, en niet door Synergos direct aan de zorgverzekeraars in rekening wordt gebracht. DVU levert ook alleen zorg aan cliënten in zorginstellingen die vallen onder de WLZ (Wet langdurige zorg). DVU declareert 21

22 eveneens daarom niet bij de zorgverzekeraars. Derhalve zijn deze niet geïnformeerd. Zij zullen, nadat de overname is gerealiseerd worden geïnformeerd door middel van een brief van DVU dan wel de voormelde brief van BZF. Banken: Er zijn geen banken betrokken bij de concentratie. Deze overname/concentratie wordt volledig gefinancierd uit eigen middelen. Regionale en lokale overheden: Regionale / lokale overheden zijn niet geïnformeerd omdat het een kleine overname waarbij de verwachting is dat het geen effect zal hebben op de overheden. Klanten van BZF en Synergos zullen worden geïnformeerd, door middel van een brief zodra de overname is geeffectueerd. Leveranciers zullen worden geïnformeerd middels een brief, zodra de overname is geeffectueerd. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. Voor zover van toepassing wordt dit aangeleverd. 5.7 Beschrijving raadpleging stakeholders (a) Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: (i) Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Niet van toepassing. (ii) Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Niet van toepassing. (iii) Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? Niet van toepassing. (b) Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: 22

23 (i) de inhoud van de concentratieplannen Niet van toepassing. (ii) de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken Niet van toepassing. (iii) de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen Niet van toepassing. (iv) de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. Niet van toepassing. (c) Het oordeel van stakeholders: (i) Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? Niet van toepassing. (ii) Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Niet van toepassing. 6 MEE TE ZENDEN DOCUMENTEN 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. Dit betreft de overeenkomst tot koop, verkoop en levering die is opgenomen als Bijlage 1. 23

24 6.2 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. Deze bewijsstukken zijn aangehecht als Bijlage 2, 3, 3a, 4, 4a, 5 en 6. Handtekeningenpagina volgt 24

25 Ondertekend te Oostrum/Maarssen op november 2015: Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V. (BZF) De heer P.W.H de Jong Voorzitter groepsdirectie Brocacef Groep N.V. De heer D.R.T. van Orsouw Algemeen directeur (gevolmachtigde) Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V. Ondertekend te Eindhoven op november 2015: Stichting Synergos (Synergos) De heer J.J. Keyzer Lid raad van bestuur De heer H.C.P.A. van Delft Lid raad van bestuur 25

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep enerzijds en anderzijds De activiteiten op het gebied

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 49a, tweede lid, Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verkrijging

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie