MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie."

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MELDING CONCENTRATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. en Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. d.d. 25 oktober 2016 Hierbij verklaren de onderstaande gemachtigden van de bovengenoemde organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld De heer mr. D.W.L.A. Schrijvershof Advocaat Maverick Advocaten N.V. Amsterdam, 25 oktober 2016 Mevr. mr. J.C. Plettenburg Advocaat Maverick Advocaten N.V. Amsterdam, 25 oktober 2016 Handtekening Handtekening pg. 1 / 14

2 Inhoudsopgave 1 Bij de concentratie betrokken organisaties Organisatie Organisatie Gegevens betreffende de concentratie Effectrapportage Cruciale zorg Overige informatie en bijlagen pg. 2 / 14

3 VERTROUWELIJKHEID Dit aanmeldingsformulier bevat vertrouwelijke bedrijfsgeheimen. Deze aanmelding en de daarin vervatte bedrijfsgeheimen worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van een onderzoek van de onderhavige transactie onder artikel 49 c van de Wet Marktordening gezondheidszorg ter beschikking gesteld. De bedrijfsgeheimen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken ondernemingen. Inleiding 1. De melding betreft het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap door MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. ( IJsselmeerziekenhuizen ) over Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. ( MDCA ). IJsselmeerziekenhuizen en MDCA zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Partijen. Deze transactie kwalificeert als een concentratie in de zin van de Mw (hierna: concentratie ). 2. Na de concentratie worden de aandelen MDCA gehouden door twee aandeelhouders. Dit betreft IJsselmeerziekenhuizen ([...]) en Slotervaartziekenhuis B.V. ([...]). Daarbij geldt dat het Slotervaartziekenhuis B.V. in mededingingsrechtelijke zin geen (negatieve) zeggenschapsrechten verwerft ten aanzien van MDCA. 3. IJsselmeerziekenhuizen is onder de naam MC Groep als algemeen ziekenhuis actief op drie locaties: MC Zuiderzee (Lelystad), MC Emmeloord en MC Dronten. Voor meer informatie zie 4. MDCA verricht als medisch diagnostisch centrum onderzoek van het bloed en andere lichaamsmaterialen. Daarnaast biedt het MDCA functieonderzoeken aan. Het laboratorium van MDCA is gevestigd bij Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. MDCA heeft ten behoeve van haar dienstverlening verschillende prikposten in de regio Amstelveen. Alle aandelen in MDCA worden momenteel gehouden door Stichting Ziekenhuis Amstelland en Stichting Artsenlaboratorium voor Amstelland. Voor meer informatie zie 5. Partijen kwalificeren als zorgaanbieders in de zin van de Wet Marktordening gezondheidszorg ( Wmg ) en doen met meer dan vijftig personen zorg verlenen. Gezien de voorgaande twee punten wordt de concentratie conform artikel 49a Wmg gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa ). 6. Partijen merken op dat de continuïteit van de cruciale zorg (zoals gedefinieerd in het kader van de zorgspecifieke fusietoets van de NZa) als gevolg van de concentratie niet in gevaar komt. 7. Partijen hebben waar mogelijk de betrokken stakeholders (ondernemingsraden en cliëntenraad van Partijen, klanten, de bank en zorgverzekeraars) geïnformeerd over de concentratie en daar waar nodig om advies gevraagd. Er zijn op dit moment geen betrokken stakeholders die om advies zijn gevraagd en die negatief staan ten opzichte van de concentratie. 8. Partijen verzoeken NZa op de kortst mogelijke termijn te besluiten dat er geen bezwaar bestaat ten aanzien van de concentratie. pg. 3 / 14

4 1 Bij de concentratie betrokken organisaties 1.1 Organisatie 1 (statutaire) naam organisatie: MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Ja Indien zorgaanbieder: Doet met meer dan 50 personen zorg verlenen Contactpersoon De heer/mevrouw Initialen. Naam adres Postadres Postbus 5000, 8200 GA Lelystad Telefoonnummer De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter ondernemingsraad Postbus 5000, 8200 GA Lelystad Voorzitter cliëntenraad. Postbus 5000, 8200 GA Lelystad n.v.t. Activiteiten Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en geef aan in welke zorgsector de organisatie actief is. 9. IJsselmeerziekenhuizen is actief op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg via drie locaties: MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. Zie voor meer informatie Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. 10. IJsselmeerziekenhuizen is gevestigd op drie locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten. pg. 4 / 14

5 1.2 Organisatie 2 (statutaire) naam organisatie: Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Ja Indien zorgaanbieder: Deze zorgaanbieder doet met meer dan 50 personen zorg verlenen 1 Contactpersoon De heer/mevrouw Initialen. Naam adres Postadres Louwesweg EC Amsterdam Telefoonnummer (algemeen) Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Laan v.d. Helende Meesters AM Amstelveen Telefoonnummer (algemeen) De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Activiteiten Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en geef aan in welke zorgsector de organisatie actief is. 11. MDCA is een medisch diagnostisch centrum dat bloed en andere lichaamsmaterialen onderzoekt. Daarnaast biedt het MDCA functieonderzoeken aan zoals (Holter-) ECG, Spirometrie, fundusfotografie en 24-uurs bloeddrukmeting. MDCA verricht zelf het medisch onderzoek bij patiënten, zowel op basis van een doorverwijzing van verloskundigen en huisartsen, medisch 1 Het aantal werknemers van MDCA is bijgevoegd als BIJLAGE 15. Hieruit volgt dat MDCA met meer dan vijftig personen zorg doet verlenen. De informatie die uit het register van de Kamer van Koophandel volgt op dit punt moet dan ook buiten beschouwing worden gelaten. pg. 5 / 14

6 specialisten van Ziekenhuis Amstelland en overige instellingen als verzorgingstehuizen, GGZinstellingen en sportorganisaties. Vervolgens voert MDCA het laboratoriumonderzoek uit. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. 12. Het laboratorium van MDCA is gevestigd bij Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. De priklocaties van MDCA zijn gevestigd in de regio Amstelveen. Voor meer informatie zie Gegevens betreffende de concentratie Beschrijf het karakter van de operatie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij). a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van: artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie). artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap). artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (gemeenschappelijke onderneming). 13. Het betreft een wijziging van zeggenschap als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. b. Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet 14. Doordat IJsselmeerziekenhuizen % van de aandelen in MDCA verwerft (van Stichting Ziekenhuis Amstelland en Stichting Artsenlaboratorium Amstelland) vindt er een wijziging van zeggenschap plaats. Dit kwalificeert als een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. 15. IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis B.V. waren aanvankelijk voornemens. Dit voornemen is dan ook aan de ondernemingsraad ( OR ) van MC Groep gepresenteerd. Gaandeweg de transactie is besloten dat IJsselmeerziekenhuizen uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over MDCA vanwege. Zoals onder meer blijkt uit de update die op 4 augustus 2016 aan de OR van MC Groep is verzonden (BIJLAGE 6) was de OR op de hoogte van deze verandering. De OR heeft naar aanleiding van deze update geen aanvullende vragen gesteld. c. Op welke documenten berust de concentratie. Intentieovereenkomst (bijvoegen). Koopovereenkomst (bijvoegen). Statuten(wijziging) (bijvoegen). Anders, namelijk: (bijvoegen). pg. 6 / 14

7 16. De concreetheid van de concentratie volgt uit de intentieovereenkomst getekend op 11 oktober 2016 (BIJLAGE 1). De recentste (concept)koopovereenkomst van de aandelen in MDCA is bijgevoegd als BIJLAGE 16. De statuten zullen worden gewijzigd als omschreven in deze (concept)koopovereenkomst. De statutenwijziging is bijgevoegd als BIJLAGE Effectrapportage 2.1. Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie. Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? 17. Partijen beogen door de concentratie een vorm van schaalvergroting te bewerkstelligen en efficiencyvoordelen te behalen ten aanzien van de dienstverlening van MDCA. Met oog op de macro-economische ontwikkelingen in de zorg en stijgende zorgkosten zijn schaalvergroting en efficiëntievergroting noodzakelijk voor een rendabele exploitatie en om de kosten voor de zorg op macro-economisch niveau beheersbaar te houden. De zorg van MDCA zal als gevolg van de concentratie kostenefficiënter kunnen worden, terwijl de kwaliteit behouden blijft of waar mogelijk wordt verbeterd. 2.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie. Welke alternatieven zijn in beschouwing genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen? 18. zijn er door MDCA biedingen ontvangen van mogelijke partijen die geïnteresseerd waren een overname van MDCA. Het ging hierbij om en een bieding van IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis B.V. De laatstgenoemde bieding is door MDCA geaccepteerd, omdat MDCA met IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis B.V. het beste de in antwoord op vraag 2.1 gestelde doelen zal kunnen gaan bereiken. Daarnaast ligt het Slotervaartziekenhuis in dezelfde regio als MDCA. 2.3 Beschrijf de structuur van de organisatie concentratie, voor én na de concentratie. Voeg organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur. Het gaat zowel om de structuur van eigendom, de bestuurlijke structuur en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling, alsook de organisatiestructuur. 19. Hierna zijn de zeggenschapsverhoudingen voor de concentratie schematisch weergegeven. pg. 7 / 14

8 20. Hierna zijn de zeggenschapsverhoudingen na de concentratie schematisch weergegeven. 2.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie- /veranderproces met betrekking tot de zorgverlening. a. Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt. b. Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. d. Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. e. Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties worden voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. f. Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening. g. Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt. h. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. i. Beschrijf de belangrijkste risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt (kwaliteit en bereikbaarheid van zorg). 21. In aanvulling op hetgeen reeds is beschreven, merken Partijen op dat de voorgenomen concentratie bedoeld is om een vorm van schaalvergroting van de dienstverlening van MDCA te bewerkstelligen. 22. Partijen beogen met de voorgenomen concentratie geen wijziging aan te brengen in het aanbod van de zorg van MDCA. De voorgenomen concentratie heeft dan ook geen gevolgen voor de zorgverlening. Meer in het bijzonder in die zin dat als gevolg van de concentratie: - zich geen veranderingen in het zorgaanbod van MDCA voordoen; - het aantal locaties waar zorg door MDCA wordt verleend in beginsel niet verandert; - er geen verplaatsing van het zorgaanbod van MDCA plaatsvindt naar een andere locatie; en pg. 8 / 14

9 - de schaalgrootte van de zorgverlening van MDCA op locaties in beginsel niet wordt aangepast. 23. De voorgenomen concentratie draagt geen risico s in zich voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg die Partijen aanbieden. Partijen voorzien ook geen risico s ten aanzien van het primaire proces als gevolg van de concentratie. Als toegelicht geldt dat er als gevolg van de concentratie in beginsel geen veranderingen zijn in het zorgaanbod noch in het (aantal) locaties van waaruit MDCA zorg verleent. 24. Partijen verwachten gezien het voorgaande dat de concentratie geen (negatieve) veranderingen in de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid zal opleveren. De concentratie zal dan ook geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg. 25. Partijen verwachten wel positieve veranderingen in de kwaliteit van zorg, nu de continuïteit ervan wordt veiliggesteld en MDCA uit zal maken van een groter geheel. 2.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën). a. Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie. b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie- /veranderproces. c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt. d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b. e. Beschrijf de belangrijkste risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. 26. Partijen beogen met de concentratie geen wijziging aan te brengen in het aanbod van de zorg. Ten aanzien van ondersteunende afdelingen en processen zullen er alleen wijzigingen plaatsvinden die ten goede komen aan de snelheid en kwaliteit van zorg. Partijen zetten in op het reduceren van: - ; - ; en Anderzijds zetten partijen ook in op het verhogen van kwaliteit door: - ; en De Concentratie heeft verder geen effect op de ondersteunende afdelingen en/of processen. 2.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie. Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de pg. 9 / 14

10 concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de concentratie? 29. IJsselmeerziekenhuizen zal samen met Slotervaartziekenhuis B.V. de financiering van de concentratie verzorgen. 30. Waar het gaat om de synergievoordelen die ontstaan door de concentratie geldt het volgende. De onderhavige concentratie zijn geen noemenswaardige synergievoordelen te verwachten, anders dan dat MDCA direct kan profiteren van een positief rendement Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer 2.6? De prognoses dienen ten minste de vijf jaren vanaf de concentratie te betreffen. Prognose van de balans (bijvoegen). Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen). Analyse synergievoordelen (bijvoegen). Integratiekosten (bijvoegen). Businessplan (bijvoegen). Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen). Prognose van de financiële ratio s (bijvoegen). Anders, namelijk (bijvoegen). 33. Onderstaande vertrouwelijke prognose van de begroting (winst- en verliesrekening) van MDCA geeft de financiële situatie van MDCA tot 2020 weer. 2.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlagen toe aan dit formulier. b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier. c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens. pg. 10 / 14

11 d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan dit formulier. MC Groep 34. De ondernemingsraad ( OR ) van MC Groep heeft op 31 december 2015 een adviesaanvraag ontvangen ten aanzien van de concentratie (BIJLAGE 2) Deze aanvraag is op 26 januari 2016 besproken met de Raad van Bestuur van MC Groep. De OR heeft vervolgens op 12 februari 2016 in een brief (BIJLAGE 3) aangegeven te adviseren wanneer de OR antwoord had gekregen op een aantal vragen. Deze vragen zijn mondeling beantwoord op 17 februari Op 23 februari 2016 heeft de OR een positief advies gegeven. Daarbij heeft de OR aangegeven een separate adviesaanvraag te verwachten wanneer als gevolg van de concentratie sprake zou zijn van mogelijke personele consequenties (BIJLAGE 4). De bestuurder van MC Groep heeft op 4 augustus 2016 de OR voorzien van een update over de laatste stand van zaken in het kader van de concentratie (BIJLAGE 5). De OR werd hierbij in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen te stellen. De OR heeft hier geen gebruik van gemaakt. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de OR van MC Groep negatief zou staan ten aanzien van de concentratie. 35. De personele consequenties zijn op 3 november 2016 aan de OR van MC Groep voorgelegd. De samenvatting daarvan is als BIJLAGE 17 bijgevoegd De cliëntenraad ( CR ) van MC Groep is op 31 december 2015 voorzien van een adviesaanvraag over de concentratie. Nadat de CR op 2 maart 2016 van een aanvullend memo is voorzien en er op 7 maart 2016 een conference call is geweest ten aanzien van de concentratie, heeft de CR vervolgens op 8 maart 2016 een positief advies gegeven (BIJLAGE 6). De bestuurder van MC Groep heeft op 19 augustus 2016 de CR voorzien van een update over de laatste stand van zaken in het kader van de concentratie (BIJLAGE 7). De CR werd hierbij in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen te stellen. De CR heeft hier geen gebruik van gemaakt. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de CR van MC Groep negatief zou staan ten aanzien van de concentratie. MDCA 37. De OR van MDCA is op 18 december 2015 per voorzien van informatie ten aanzien van de concentratie, waaronder de adviesaanvraag (BIJLAGE 8). Op 12 januari 2016 heeft de OR aanvullende vragen gesteld over de voorgenomen concentratie (BIJLAGE 9). In een overlegvergadering met de directeur van MDCA en de OR op 14 januari 2016 zijn de aanvullende vragen van de OR beantwoord. De verslaglegging van deze vergadering is als BIJLAGE 10 aangehecht. De medewerkers van MDCA zijn op 19 januari 2016 tijdens een medewerkersbijeenkomst door de OR van MDCA geïnformeerd over de adviesaanvraag. Reeds daarvoor heeft de directeur van MDCA tijdens diverse werkoverleggen die plaatsvonden vanaf maart 2015 regelmatig de voorgenomen concentratie met medewerkers van MDCA besproken. De OR heeft op 25 januari 2016 (BIJLAGE 11) aangegeven positief te staan ten opzichte van de concentratie. Klanten MDCA 38. MDCA heeft geen CR. De dienstverlening van MDCA betreft ook geen zorg die rechtstreeks aan de patiënten wordt geleverd. MDCA bedient enkel als medisch diagnostisch centrum (indirect) pg. 11 / 14

12 patiënten vanuit een verwijsstroom van verloskundigen, huisartsen, medisch specialisten van Ziekenhuis Amstelland en overige instellingen als verzorgingstehuizen, GGZ-instellingen en sportorganisaties. 39. Voor de volledigheid is op 4 april 2016 via de website van MDCA (BIJLAGE 12) informatie verstrekt over de concentratie en de gevolgen daarvan. Zoals te lezen in BIJLAGE 12 is aangeven dat de dienstverlening van MDCA zal worden gecontinueerd en waar mogelijk zal worden verbeterd. Daarbij is ook aangegeven dat klanten bij vragen met een contactpersoon contact kunnen opnemen. MDCA heeft daarop geen reactie mogen ontvangen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat klanten negatief zouden staan ten aanzien van de concentratie. Klanten: medische relaties MDCA 40. In de Medische AdviesRaad van MDCA zijn huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen vertegenwoordigd. MDCA heeft over de voorgenomen concentratie sedert april 2015 regelmatig overleg gevoerd met de Huisartsenvereniging Amstelland (per 1 oktober 2015 lid van HuisartsenCoöperatie Amstelland) en met medisch specialisten van Ziekenhuis Amstelland en bestuursleden van Medisch Specialistisch Bedrijf. Ook heeft de directeur van MDCA op 29 juni 2015 en 14 december 2015 in de plenaire vergadering van de medische staf van het Ziekenhuis Amstelland een presentatie gegeven over de voorgenomen concentratie. Voornoemde relaties zijn zodoende op de hoogte gehouden van de voorgenomen concentratie. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat zij negatief zouden staan ten aanzien van de concentratie. Overige klanten MDCA 41. Voor de volledigheid is tevens op 4 april 2016 via de website van MDCA (BIJLAGE 12) informatie verstrekt over de concentratie en de gevolgen daarvan. Zoals te lezen in BIJLAGE 12 is aangeven dat de dienstverlening van MDCA zal worden gecontinueerd en waar mogelijk zal worden verbeterd. Daarbij is ook aangegeven dat klanten bij vragen met een contactpersoon contact kunnen opnemen. MDCA heeft daarop geen reactie mogen ontvangen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat klanten negatief zouden staan ten aanzien van de concentratie. Zorgverzekeraars 42. De directeur van MDCA heeft van sedert maart 2015 tot medio maart 2016 diverse gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars. Zilveren Kruis (), Zorg en Zekerheid (), VGZ () en CZ (). Zij hebben aangegeven de noodzaak dat MDCA opgaat in een groter samenwerkingsverband te onderschrijven. Daarbij is expliciet de onderhavige concentratie besproken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat genoemde verzekeraars negatief zouden staan ten aanzien van de concentratie. Bank 43. is de bankier van MDCA. Met de vertegenwoordiger van heeft MDCA de financiële positie van MDCA en de voorgenomen concentratie besproken tijdens diverse bijeenkomsten die plaatsvonden vanaf maart 2015 tot maart Daarbij is expliciet de onderhavige concentratie besproken. De bank onderschrijft de noodzaak dat MDCA opgaat in een groter samenwerkingsverband. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat negatief zou staan ten aanzien van de concentratie. pg. 12 / 14

13 3 Cruciale zorg 4.2 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden. Ambulancezorg Spoedeisende hulp Acute verloskunde Crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz-zorg Geen cruciale zorg 44. MC Groep biedt spoedeisende hulp aan. 45. De voornoemde cruciale zorg zal als gevolg van de concentratie niet wijzigen. De zorg die wordt verleend door MDCA heeft geen betrekking op de voornoemde cruciale zorgverlening van MC Groep. 3.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. 46. Partijen bieden deze vorm van cruciale zorg niet aan. 3.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. 47. Er zullen in het kader van de voorgenomen concentratie geen veranderingen in het aanbod van SEH plaatsvinden. Ook zullen daarvan afgeleide afspraken niet worden gewijzigd. 3.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. 48. Partijen bieden deze vorm van cruciale zorg niet aan. 3.5 Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties. pg. 13 / 14

14 49. Partijen bieden deze vorm van cruciale zorg niet aan. 3.6 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg. 50. Partijen bieden deze vorm van cruciale zorg niet aan. 4 Overige informatie en bijlagen 4.2 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling? 51. Niet van toepassing. 4.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd. OVERZICHT BIJLAGEN 1 Intentieovereenkomst VERTROUWELIJK 2 Adviesaanvraag OR MC Groep VERTROUWELIJK 3 Aanvullende vragen OR MC Groep VERTROUWELIJK 4 Advies OR MC Groep VERTROUWELIJK 5 Update OR MC Groep VERTROUWELIJK 6 Advies CR MC Groep VERTROUWELIJK 7 Update CR MC Groep VERTROUWELIJK 8 Adviesaanvraag OR MDCA VERTROUWELIJK 9 Aanvullende vragen OR MDCA VERTROUWELIJK 10 Verslaglegging vergadering OR 14 januari 2016 VERTROUWELIJK 11 Advies OR MDCA VERTROUWELIJK 12 Bericht website MDCA 13 Volmacht MDCA 14 Volmacht IJsselmeerziekenhuizen 15 Overzicht werknemers MDCA VERTROUWELIJK 16 Conceptkoopovereenkomst VERTROUWELIJK 17 Adviesaanvraag MC Groep VERTROUWELIJK 18 Akte van statutenwijziging VERTROUWELIJK 4.3 Geef aan welke van de onder 4.2 genoemde bijlagen verstrekt zijn aan de ondernemingsraden, cliëntenraden en/of overige stakeholders van de betrokken organisaties voordat zij hun oordelen en aanbevelingen hebben kunnen geven. 52. Het antwoord op deze vraag is aangegeven in de tabel onder 4.2. * * * pg. 14 / 14

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier Pagina 1 van 19 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V.

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS. Kenmerk: 95197/ Betreft: Stichting Reinier Haga Groep - Stichting t Lange Land Ziekenhuis

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS. Kenmerk: 95197/ Betreft: Stichting Reinier Haga Groep - Stichting t Lange Land Ziekenhuis BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS Kenmerk: 95197/ Betreft: Stichting Reinier Haga Groep - Stichting t Lange Land Ziekenhuis Verzoek 1. Op 26 augustus 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Arkin en Sinai Centrum 17 januari 2014 Openbare versie In deze

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 284 Vragen van de leden

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier voorgenomen concentratie. in de zin van artikel 49a, tweede lid, Wmg

Toelichting aanvraagformulier voorgenomen concentratie. in de zin van artikel 49a, tweede lid, Wmg Toelichting aanvraagformulier voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a, tweede lid, Wmg februari 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Onderdeel I - Bij de concentratie betrokken organisaties 4 1.1 Concentratie

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Melding

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 88270/127704 Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Rode Kruis Ziekenhuis Verzoek 1. Op 2 juli 2014 heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Stichting Zorg op Noord. Stichting Boog. 29 januari 2016 Aanvulling 19 februari 2016

Stichting Zorg op Noord. Stichting Boog. 29 januari 2016 Aanvulling 19 februari 2016 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 49a, tweede lid, Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verkrijging

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 012 Governance in de zorgsector Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Datum : 12-5-2014 / 15-7-2014 Kenmerk : LK1205201401 Onderwerp : Melding voorgenomen fusie /tweede indiening

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht Zaaknummer 87203 FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake NAVIVA KRAAMZORG B.V. statutair gevestigd en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep enerzijds en anderzijds De activiteiten op het gebied

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Rechtspersoon

Vragenformulier wet BIBOB Model Rechtspersoon Vragenformulier wet BIBOB Model Rechtspersoon Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor stempel

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 118295/206078

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 118295/206078 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Sint Antonius Ziekenhuis Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis I. Melding 1. Op 23 maart 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

NIEUW REGIONAAL ZIEKENHUIS OZG SCHEEMDA STAP DICHTERBIJ

NIEUW REGIONAAL ZIEKENHUIS OZG SCHEEMDA STAP DICHTERBIJ NIEUW REGIONAAL ZIEKENHUIS OZG SCHEEMDA STAP DICHTERBIJ Vragen en antwoorden 1. Waarom komt er een nieuw OZG-ziekenhuis? Door de bevolkingskrimp en de steeds strengere kwaliteitseisen aan medisch specialisten

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de voorgenomen concentratie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de voorgenomen concentratie Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de voorgenomen concentratie tussen Stichting Centrale Huisartsenpost West-Friesland

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze.

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze. [ ] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206876_OV Contactpersoon: [ ] Onderwerp: 14.0918.15 / Informele Zienswijze [ ] [ ] Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie