Zorgspecifieke concentratietoets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgspecifieke concentratietoets"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. Zorgspecifieke concentratietoets Aanvraagformulier Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg. Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken organisaties dat dit document naar waarheid is ingevuld. 1 KTZ Groep BV Mevrouw J. Kasten-Wiggers, bestuurder Winterswijk, 24 augustus 2016 ZieZeZo BV Mevrouw P.M.A. Dolfing-Bank, bestuurder Alkmaar, 24 augustus 2016 Handtekening Handtekening Indien de aanvraag namens de betrokken organisaties wordt ingediend door een gemachtigde, verklaart deze gemachtigde namens de betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld. 2 Naam gemachtigde 2 Functie gemachtigde Plaats en datum Naam gemachtigde 2 Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening Handtekening 1 Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de handtekeningvelden kopiëren. 2 In een dergelijk geval dient een door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de betrokken organisaties ondertekende machtiging en een uittreksel uit de handelsregister te worden overgelegd waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de machtiging bevoegd zijn de organisatie te vertegenwoordigen.

2 2 van 21 Artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt dat het voor zorgaanbieders verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat de concentratie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit formulier dient ertoe de goedkeuring van een concentratie bij de NZa aan te vragen. De aanvraag tot goedkeuring van de concentratie is een aanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit aanvraagformulier bevat tevens de vragen die beantwoord moeten worden in de effectrapportage, zoals vereist op grond van artikel 49b Wmg. PROCEDURE Per onderdeel vult u het formulier volledig en naar waarheid in. Het aanvraagformulier dient zelfstandig leesbaar te zijn. Er kan niet worden volstaan met verwijzingen naar bijlagen en andere documenten. Het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, kan per worden verzonden aan onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets. Een kan niet groter zijn dan 20mb. U kunt de aanvraag in meerdere s sturen. Wij verzoeken u ons het aanvraagformulier zowel in PDF-format als in Word-format toe te sturen. Indien deze versies van elkaar afwijken, wordt de PDF versie als origineel gehanteerd. Indien gewenst kunt u het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, ook per post versturen aan: Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. team zorgspecifieke concentratietoets Postbus GA UTRECHT De NZa besluit, conform artikel 49c, eerste lid, Wmg, in beginsel binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor de beoordeling, zal de NZa de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen. De hierboven genoemde termijn voor het nemen van het besluit wordt daarmee opgeschort. PUBLICATIE In geval de NZa goedkeuring verleent aan de concentratie, wordt naast het besluit ook de aanvraag gepubliceerd, conform artikel 49c, vierde lid, Wmg. Gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet openbaar gemaakt. U dient de informatie die u als vertrouwelijk beschouwt duidelijk herkenbaar te maken. Van iedere passage die u vertrouwelijk acht dient u de vertrouwelijkheid ervan te motiveren. CONTACT Voor vragen over de zorgspecifieke concentratietoets kunt u telefonisch contact opnemen met de NZa ( ) of contact opnemen via onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets.

3 3 van 21 ONDERDEEL I Bij de concentratie betrokken organisaties Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de vragenlijst van onderdeel I.1 kopiëren. Als betrokken organisaties worden beschouwd (meer informatie vindt u in paragraaf 1.2 van de Toelichting): Bij fusie: de fuserende organisaties. Bij verkrijging van zeggenschap over een organisatie of een deel daarvan: de organisatie die zeggenschap verkrijgt en de organisatie, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen. Bij een openbaar bod: de organisatie die beoogt zeggenschap te verkrijgen en de organisatie die doelwit is van het bod. Bij een nieuw op te richten gemeenschappelijke organisatie: de oprichtende organisaties. Bij een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke organisatie: de organisaties die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke organisatie en de gemeenschappelijke organisatie zelf.

4 I.1 Organisatie 1 Pagina 4 van 21 (statutaire) naam organisatie: KTZ Groep BV Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Ja Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 340 personen zorg verlenen. Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen J. Naam adres Postadres Mevrouw Kasten-Wiggers [ ] Telefoonnummer Haitsma Mulierweg 21, 7101 BZ Winterswijk Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. De organisatie biedt gespecialiseerde (kinder)verpleegkundige handelingen aan (ernstig) zieke kinderen in de thuissituatie. Deze kinderen vallen onder de doelgroep Intensieve KindZorg (IKZ) binnen de Zorgverzekeringswet. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. De organisatie is landelijk actief en werkt vanuit zelfsturende kinderwijkteams, die geen vestigingsadres en/of locatie kennen. Er is één kantoor, gevestigd in Winterswijk.

5 I.2 Organisatie 2 Pagina 5 van 21 (statutaire) naam organisatie: ZieZeZo BV Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Ja Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 41 personen zorg verlenen. Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Mevrouw P.M.A. Dolfing-Bank [ ] Postadres James Wattstraat 7 Telefoonnummer Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. De organisatie biedt gespecialiseerde (kinder)verpleegkundige handelingen aan (ernstig) zieke kinderen in de thuissituatie. Deze kinderen vallen onder de doelgroep Intensieve KindZorg (IKZ) binnen de Zorgverzekeringswet. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. De organisatie is actief in de noordelijke helft van de provincie Noord-Holland en is intern verdeeld in teams. Deze teams zijn actief in verschillende regio s genaamd Alkmaar, Noord, Zuid en Oost. Er is één kantoor, gevestigd in Alkmaar.

6 6 van 21 I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij). Gaat het om een fusie, verkrijging van zeggenschap, de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie (zie artikel 27 Mededingingswet)? Meer informatie over het begrip concentratie vindt u in paragraaf 1.1 van de Toelichting a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van: artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie). artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap). artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (gemeenschappelijke onderneming). b. Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. KTZ Groep BV zal door de overname van de aandelen uitsluitende zeggenschap krijgen over ZieZeZo BV. c. Op welke documenten berust de concentratie. Intentieovereenkomst (bijvoegen); zie bijlage 1 Koopovereenkomst (bijvoegen); zie bijlage 2 Statuten(wijziging) (bijvoegen). Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen).

7 7 van 21 ONDERDEEL II Effectrapportage Dit onderdeel bevat de effectrapportage, zoals bedoeld in artikel 49b Wmg. De NZa zal beoordelen of deze rapportage voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie.

8 II.1 Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie. Pagina 8 van 21 Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) De doelstelling van de concentratie is dat er continuïteit blijft bestaan in de zorg aan de desbetreffende doelgroep in de (omliggende) regio s waar ZieZeZo BV nu haar klanten heeft. II.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie. Welke alternatieven zijn in beschouwing genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) Meerdere academische centra en ziekenhuizen, vanuit de omliggende regio s van het werkgebied van ZieZeZo BV, stellen de vraag of ZieZeZo BV haar werkgebied kan uitbreiden. Niet alle intensieve kindzorg kan namelijk worden opgelost door de nu beschikbare partijen die intensieve kindzorg thuis verlenen. Daarnaast staat ZieZeZo BV bekend om de hoge kwaliteit van zorgverlening en dit ziet men graag terug in een groter werkgebied. Voor ZieZeZo BV is deze vraag een kans om te groeien. Door schaalvergroting en het anders inzetten van arbeid en kapitaal kunnen de synergie-opbrengsten die hieruit naar voren komen worden aangewend voor verdere innovaties in de intensieve kindzorg en een verlaging van de kosten. ZieZeZo BV onderkent dat voor verdere groei en ontwikkeling een nieuwe manier van aansturing nodig is. Vanwege de omvang van de organisatie is zij niet in staat deze groei zelfstandig te realiseren. II.3 Beschrijf de structuur van de organisatie, voor en na de concentratie. Voeg organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur. Het gaat hier zowel om de structuur van eigendom, de bestuurlijke structuur en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling, alsook de organisatiestructuur. (Zie paragraaf 2.2 van de Toelichting) ZieZeZo BV is de onderneming die door KTZ Groep BV wordt overgenomen. Daarbij zal KTZ Groep BV 100% van de aandelen overnemen en de bestuurder volledige zeggenschap krijgen over ZieZeZo BV. De nieuwe concernstructuur komt er als volgt uit te zien.

9 9 van 21 Na de overname is de bestuurder van beide kinderthuiszorgorganisaties dus de bestuurder van de KTZ Groep BV, waar deze organisaties onder vallen. Vanuit deze structuur is een RvT aanwezig binnen de Stichting KinderThuisZorg, waarvan dezelfde personen ook de rol van RvC invullen op het niveau van de KTZ Groep BV. Binnen ZieZeZo BV is een eigen RvC aanwezig. De organisatiestructuur van ZieZeZo BV ziet op het moment van overname er als volgt uit: Directeur Beleidsmedewerkster P&O Zorgcoördinator Zuid Zorgcoördinator Noord/Oost Zorgcoördinator Alkmaar Financiële administratie Secretariaat en planning Gesp vpk Zuid Gesp vpk Noord/Oost Gesp vpk Alkmaar Aangezien KTZ Groep BV al jaren werkt met zelfsturende teams hanteert, zal na overname de hiërarchische ingerichte organisatiestructuur van ZieZeZo BV ook op deze manier worden ingericht. De BV zal dan volgens een concentrisch model gaan werken dat in onderstaande afbeelding is weergeven. Hierbij staan het kind en de zelfsturende kinderwijkteams centraal en zijn overige teams faciliterend.

10 10 van 21 II.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie- /veranderproces met betrekking tot de zorgverlening. Ga bij beantwoording van de vragen a t/m h uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomend veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) a. Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt. Denk hierbij aan de vraag of (een deel van het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de concentratie. De zorgverlening aan de klant, als gevolg van de overname, verandert niet bij beide partijen. Op korte termijn wordt er wel gekeken welke efficiëntieslagen binnen ZieZeZo BV gemaakt kunnen worden, welke aansluiten bij het werken binnen het concentrische model (zelfsturende kinderwijkteams). Dit zal ten goede komen aan de zorgverlening aan die klanten. b. Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen: In hoeverre verschillen de zorgprocessen van de betrokken organisaties van elkaar? Hoe wordt hiermee omgegaan? In hoeverre worden de zorgprocessen gewijzigd en/of op elkaar afgestemd? Binnen ZieZeZo BV wordt het interne zorgproces anders ingericht, net zoals dit jaren geleden binnen de KTZ Groep al in gang is gezet. De regio s worden, in overleg met de (kinder)verpleegkundigen, heringericht en er zullen zelfsturende kinderwijkteams worden gevormd. Deze zelfsturende teams pakken zelf taken op zoals onder andere de planning, werving van personeel, indiceren, in zorg nemen van nieuwe klanten en acquisitie. Nu voeren kantoormedewerkers deze taken veelal nog uit. Het zorgproces zal tevens geheel gedigitaliseerd worden. De (kinder)verpleegkundigen worden hierbij gefaciliteerd met de juiste en nieuwste middelen. Iedere klant beschikt uiteindelijk over een digitaal klantdossier. De dienstverlening aan de klant van ZieZeZo BV blijft vooralsnog gelijk, alleen de (kinder)verpleegkundige verricht meer werkzaamheden dan voorheen in het gehele zorgproces. c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: Komen er locaties bij, worden er locaties afgestoten of blijft het aantal locaties gelijk? Welke gevolgen heeft dit voor de cliënt (bijvoorbeeld in reistijd, andere zorgverleners, andere processen)? Aangezien beide partijen extramurale zorg leveren, bij het kind in de thuissituatie, is er binnen ZieZeZo BV of KTZ Groep BV geen sprake van locaties waar zorg wordt verleend. Wel kennen beide partijen een kantoor, waaruit de zogeheten overheadtaken worden verricht. Eén van deze kantoren zal fysiek sluiten. Dit heeft geen gevolgen voor de zorgprocessen. d. Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe het zorgaanbod wordt verdeeld tussen locaties?

11 11 van 21 Er vindt geen verplaatsing van het zorgaanbod plaats omdat de (kinder)verpleegkundige bij het kind thuis de zorg verleend. e. Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties worden voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte? Na de overname blijven beide partijen zelfstandig de zorg leveren, zoals zij die ook vóór de overname verrichtten. De zorgverlening zal niet worden samengevoegd. Wel kunnen de partijen op termijn elkaars expertise inwinnen. De doelstelling is om de regio s van ZieZeZo BV verder uit te breiden. Door ZieZeZo BV conform het concentrische model in te richten, zijn de kinderwijkteams in staat de overheadtaken efficiënt uit te voeren. Hierdoor zullen de overheadkosten worden teruggedrongen, waardoor er meer middelen ontstaan om de capaciteitsuitbreiding in de regio te realiseren. f. Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan integratie van maatschappen en/of medische afdelingen. Voor KTZ Groep en haar klanten verandert er niets. Binnen ZieZeZo BV zullen de kinderwijkteams vanuit een hiërarchisch aangestuurde manier van zorgverlening overstappen naar een volledig zelfsturende werkwijze. Hierbij wordt uitgegaan van de kennis en kunde van de werknemers en het vertrouwen dat KTZ Groep BV in hen heeft. De kinderwijkteams gaan de zorgverlening zelf organiseren. g. Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt. Door het digitaliseren van het zorgproces zal de klant beschikken over een zogeheten digitaal klantdossier. Hierdoor kunnen zij op elk moment de planning, geleverde uren en informatie over en voortgang in de zorg raadplegen. Daarnaast kunnen zij ook eigen bevindingen of informatie voor de (kinder)verpleegkundige invullen. h. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. De eerste stap is het centraal stellen van de (kinder)verpleegkundigen, zodat de zorgprocessen optimaal kunnen worden ingericht conform het zelfstandig werken in de zelfsturende teams. Alle overheadtaken, die de huidige organisatie ZieZeZo BV verricht, zullen worden bekeken. Relevante taken worden overgedragen aan de zelfsturende teams. Voor de overige overheadtaken zal worden gekeken hoe deze in te voegen zijn binnen de processen van KTZ Groep BV. In het eerste kwartaal van 2016: * ligt de focus op het digitaliseren van alle processen, zowel zorggerelateerd als op algemeen bedrijfsniveau. Waar mogelijk wordt het geïntegreerd conform de gebruikelijke standaarden binnen KTZ Groep BV. * zullen de (kinder)verpleegkundigen van ZieZeZo BV de zelfsturende teams in gaan richten, waarbij er eventueel nieuwe teams ontstaan. Daarnaast gaan ze kennis maken met de algemene

12 12 van 21 taken, die zij vanuit het nieuwe organisatiemodel zullen gaan verrichten. Hierbij krijgen zij een zogenaamde buddy toegewezen vanuit de kinderwijkteams van KTZ Groep BV. In het tweede kwartaal van 2016: * zal er, op basis van de samenstelling van de teams en het zelfsturend werken, gekeken worden welke expertise er (al dan niet) binnen het team aanwezig is. op basis van de samenstelling en het werken als zelfsturende teams, zal worden gekeken welke expertise er al dan niet binnen het team aanwezig is en zal, daar waar de teams dat zelf nodig denken te hebben, geïnvesteerd kunnen worden in opleidingen, cursussen en processen * bekijken de kinderwijkteams van ZieZeZo BV samen met de toegewezen buddy vanuit de KTZ Groep BV de samenstelling en taakverdeling binnen het team. Dit wordt geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Vanaf het moment dat de zelfsturende teams zijn ingericht, gaan de werknemers zelf ervaren hoe dit proces verder verloopt en zijn zij zelf verantwoordelijk voor tijdige bijsturing. Als er knelpunten ontstaan kunnen zij een beroep doen op de buddy of op de organisatie, die hen zal faciliteren bij het oplossen van het knelpunt. Dit is proces is onderhevig aan verandering, waarbij het niet exact is vast te stellen wanneer welke stap gezet gaat worden. Daar waar nodig is er ruimte voor elke stap, zolang het ten goede komt voor de zorg aan het kind. i. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. De kwaliteit van de zorg zal naar verwachting gelijk blijven of beter worden en de klanttevredenheid zal niet veranderen. Beide aanbieders moeten blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van de gecontracteerde verzekeraars en landelijke richtlijnen. Daarbij zijn beide organisaties lid van een vrij nieuwe brancheorganisatie genaamd Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis, die voortvloeit uit de Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland (KKN) en de implementatie van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) nastreeft. Dit systeem zet kind en gezin centraal en streeft onder andere naar de beste kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor het ernstig zieke kind in de thuissituatie. Er ontstaan geen risico s in de bereikbaarheid van de zorg. Beide zorgaanbieders komen naar de klant toe. Het zal op termijn juist leiden tot betere bereikbaarheid van de zorg, aangezien beide partijen elkaar kunnen aan gaan vullen in de markt. Bezoeklocaties en reisafstanden zijn voor deze type zorg niet aan de orde. II.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën). (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) a. Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie. Zoals aangegeven komen het kind en de (kinder)verpleegkundigen centraal te staan. De ondersteunende afdelingen binnen KTZ Groep BV zijn al op deze werkwijze ingericht. ZieZeZo BvV kent deze manier van werken nog niet. Om dit te realiseren worden alle processen binnen ZieZeZo BV gedigitaliseerd en ingericht conform de werkwijze binnen KTZ Groep BV. Aangezien dit effect heeft binnen de organisatie van ZieZeZo BV wordt voor de kantoormedewerkers gezocht naar een andere invulling van de te verrichten werkzaamheden.

13 13 van 21 b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces. Op basis van de aanwezige ICT binnen ZieZeZo BV zal de overweging gemaakt moeten worden welke systemen voor beide partijen leidend zullen zijn voor de toekomst. Daarnaast wordt op basis van de herstructurering van de organisatie welke kantoormedewerker werkzaam kan blijven en/of als (kinder-)verpleegkundige aan de slag kan binnen ZieZeZo BV. c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt. Het behouden van de ICT is een afweging en zal verband houden met de staat waarin de ICT zich binnen ZieZeZo BV bevindt en de kwaliteit en toegankelijkheid van de diverse leveranciers, die hierbij betrokken zijn. Met betrekking tot het personeel zal worden overwogen welke toegevoegde waarde deze personen kunnen hebben in de nieuwe manier van werken binnen ZieZeZo BV of ten opzichte van het huidige kantoorpersoneel binnen KTZ Groep BV. d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b. In het eerste kwartaal van 2016 worden de keuzes gemaakt met betrekking tot welke ICT behouden blijft. Op basis daarvan worden direct alle processen ingericht, waardoor op korte termijn (binnen twee maanden) de zelfsturende teams gefaciliteerd zijn van de juiste middelen. Daarna wordt op kantoor het een en ander ingericht, zodat processen zoals het registreren van geleverde zorg, de verloning en declaratie er van plaats kunnen vinden. e. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Door de (her)inrichting van de diverse processen en ICT kan het zijn dat geleverde zorg niet tijdig gedeclareerd kan worden en dat hierdoor de geldstroom binnen ZieZeZo BV stagneert. Dit is te ondervangen door aanwezige liquide middelen binnen de nieuwe moedermaatschappij, KTZ Groep BV. Verder is het mogelijk dat er afscheid wordt genomen van ICT-systemen die content bevatten van geleverde zorg en klanten. Dit zal één op één worden overgezet naar de nieuwe ICT-omgeving en het wordt digitaal gearchiveerd. Ook is het mogelijk dat er afscheid wordt genomen van kantoormedewerkers binnen één van beide organisaties, die zich niet kunnen vinden in de overname of niet meer passen binnen de nieuwe manier van werken. Dit brengt financiële risico s met zich mee, waarbij zorgvuldig met rechten en plichten van beide partijen zal worden omgegaan. II.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie.

14 14 van 21 Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de concentratie? (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) Op consolidatieniveau van de KTZ Groep cs. heeft de concentratie als gevolg dat het concern in eerste instantie te maken krijgt met een omzetstijging van 10% en een groei van het aantal medewerkers van ongeveer 10%. De brutomarge zal in eerste instantie dalen, aangezien het effect van de overname en het inrichten van de zelfsturende teams binnen ZieZeZo BV improductiviteit met zich mee zal brengen. Op lange termijn zal ZieZeZo BV in die mate ingericht zijn, dat ook binnen die BV afzonderlijk een hogere brutomarge te behalen is. Bovenstaande is verwoord in een businessplan omtrent de overname. In dit businessplan is terug te vinden dat KTZ Groep BV verwacht dat de BV de aanloopkosten ná overname binnen twee tot drie jaar terugverdiend heeft. De overname financiert KTZ Groep BV uit eigen middelen. Zie hiervoor bijlage 3. De synergievoordelen die door de overname ontstaan, zijn in bijlage 4 uiteengezet. II.7 Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer II.6 (meerdere antwoorden mogelijk)? De prognoses dienen ten minste de vijf jaren vanaf de concentratie te betreffen. (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) Prognose van de balans (bijvoegen). Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen). Analyse synergievoordelen (bijvoegen). Integratiekosten (bijvoegen). Businessplan (bijvoegen). Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen). Prognose van de financiële ratio s (bijvoegen). Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen). II.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Door beantwoording van deze vraag kan de NZa beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Stakeholders dienen in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar worden gemaakt. Voorts beoordeelt de NZa of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere stakeholders overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie. (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting) a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlagen toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van de cliënten.

15 15 van 21 De klanten van zowel KTZ Groep BV als ZieZeZo BV zijn schriftelijk geïnformeerd over de overname en hen is de gelegenheid geboden advies of aanbevelingen te doen om de zorg naar een hoger plan te tillen. Op basis van de verstuurde brief aan de klanten van ZieZeZo BV is van één klant een reactie met aanbevelingen en zienswijze op de overname ontvangen. Deze brieven zijn als bijlage 5, 6 en 7 (Geanonimiseerd) toegevoegd. Voor deze manier van informeren is gekozen omdat het vormen van een cliëntenraad voor beide partijen al vanaf de oprichting al erg lastig is gebleken. Om wel met een oudervertegenwoordiging (onze cliënten zijn vaak jonger dan 4 jaar) in gesprek te zijn, is een alternatieve klantenraad opgericht. Deze klantenraad is meer gericht op de zorg en minder op de organisatie. Het is gebleken dat hier behoefte aan is, omdat onze potentiële leden ouders zijn van ernstig zieke kinderen die vooral gericht zijn op de ziekte van hun eigen kind en alles wat daarbij komt kijken. Dit maakt ook dat de samenstelling fluctueert, omdat ook onze klantengroep aan veel mutaties onderhevig is. Zowel ZieZeZo BV als KTZ Groep BV betrekken daarnaast de kinderen zelf zoveel als mogelijk bij zowel de zorg als de zorgverlening, - verbetering en ontwikkeling, ook wel kinderparticipatie genoemd. ZieZeZo BV en KTZ Groep BV hebben voor hun eigen cliënten een bijeenkomst georganiseerd waarin cliënten gevraagd zouden worden om hun mening, oordelen en aanbevelingen omtrent de voorgenomen concentratie. Uitnodigingen zijn te vinden in bijlagen 18 en 21. Vanuit zowel de cliënten van ZieZeZo BV als KTZ Groep BV was er geen animo voor deze bijeenkomsten. KTZ Groep BV heeft enkele schriftelijke reacties gekregen die in bijlage 22 zijn opgenomen. ZieZeZo BV heeft vervolgens een enquête opengesteld. Hierop hebben een aantal cliënten gereageerd. Knelpunten en aanbevelingen die zijn aangegeven, worden opgepakt. Het verslag van de analyse van de cliëntenevaluatie mei 2016, is in bijlage 16 toegevoegd. b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet op de ondernemingsraden. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Het personeel van KTZ Groep BV is via het interne informatiekanaal intranet geïnformeerd over de overname. Er is tot op heden geen OR betrokken bij het proces. In bijlage 8 is het intranetbericht aan het personeel toegevoegd. ZieZeZo BV kent op dit moment een personeelsvertegenwoordiging (PVT), die over dit aspect op dit moment niet hoeft te worden ingelicht noch om advies en/of toestemming gevraagd dient te worden. De PVT krijgt een voorname rol bij de inrichting van het nieuwe organisatiemodel van ZieZeZo BV. Begin januari 2016 heeft de bestuurder van KTZ Groep BV een gesprek gehad met de PVT. Hiervan is in bijlage 9 het gespreksverslag toegevoegd. KTZ Groep BV heeft voor haar personeel een bijeenkomst georganiseerd waarin het personeel gevraagd zou worden om hun mening, oordelen en aanbevelingen omtrent de voorgenomen concentratie. Uitnodiging is te vinden in bijlage 20. Voor deze bijeenkomst was geen animo. Schriftelijke reacties zijn terug te vinden in bijlage 22. c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens. Andere stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: zorgverzekeraars/-kantoren, banken, (lokale/regionale) overheden, et cetera.

16 16 van 21 Raad van Commissarissen KTZ Groep BV: Voorzitter de heer A.J.M. Bakker [ ] Telefoonnummer [ ] adres: [ ] Raad van Commissarissen ZieZeZo BV: Voorzitter de heer W.J.M. Bakker [ ] Telefoonnummer: [ ] adres: [ ] d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan dit formulier. Bij de concentratie zijn de RvC s van beide partijen betrokken in het overnametraject. In een gesprek met de RvC van ZieZeZo BV is door de bestuurders van zowel KTZ Groep BV en ZieZeZo BV beargumenteerd op basis waarvan het voornemen van de overname gebaseerd is. De RvC heeft tijdens dat gesprek aangegeven zich te kunnen vinden in de overname. Inmiddels is dit in een formele vergadering goedgekeurd en zijn de notulen hiervan als bijlage 10 toegevoegd. De RvC van de KTZ Groep BV is door de bestuurder ingelicht. Hierbij is de keuze tot het overgaan tot overname inhoudelijk onderbouwd met businessplan en inzicht in de verwachte synergievoordelen. De RvC heeft toegezegd op basis van deze informatie goedkeuring aan de overname te verlenen. Inmiddels is dit in een formele vergadering goedgekeurd en zijn de notulen hiervan als bijlage 11 toegevoegd.

17 17 van 21 ONDERDEEL III Cruciale zorg Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de continuïteit van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt.

18 18 van 21 III.1 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden. Meerdere antwoorden mogelijk (Zie hoofdstuk 3 van de Toelichting). ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz-zorg geen cruciale zorg III.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Ten minste 97% van de bevolking moet binnen 15 minuten responstijd bereikt kunnen worden en in ten minste 95% van de spoedmeldingen moet een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn. Niet van toepassing. III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Een afdeling SEH moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en moet 7 x 24 uur over minimaal één SEH-arts en één SEH-verpleegkundige beschikken. Niet van toepassing. III.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. De zorgaanbieder moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie moet door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kunnen worden gestart. Niet van toepassing. III.5 Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties. Voor crisisopvang geestelijke gezondheidszorg geldt dat regionaal moet zijn vastgelegd door welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd. Niet van toepassing.

19 III.6 Pagina 19 van 21 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg. Denk bij de sociale context onder meer aan aansluiting bij een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, wonen (na)bij de partner, de geografische ligging van het zorgaanbod, et cetera. De klanten, waaraan door beide aanbieders zorg geboden wordt, vallen onder de doelgroep IKZ en worent vanuit de ZvW, aanspraak Wijkverpleging en MSVT, bekostigd. Op dit moment en eventueel nog in 2016 zullen een beperkt aantal klanten vanuit de WLZ bij beide en/of één van de aanbieders in zorg zijn. Dit vloeit voort uit de landelijk ingestelde overgangsperiode, waarbinnen een andere zorgaanbieder aangewezen zal worden om deze specifieke zorgvraag vloeiend over te kunnen nemen.

20 ONDERDEEL IV Overige informatie en bijlagen Pagina 20 van 21

21 21 van 21 IV.1 IV.2 IV.3 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling? Niet van toepassing. Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de volgende bijlagen: Een schriftelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat de contactperso(o)n(en) de betrokken organisaties kunnen vertegenwoordigen. Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen (zoals een intentieovereenkomst, een koopovereenkomst, een statutenwijziging, et cetera.). De documenten met betrekking tot het medezeggenschapsproces, zoals genoemd bij randnummer II.13. De financiële onderbouwing, zoals genoemd bij randnummer II.9. (Zie voor meer informatie over publicatie van de bijlagen paragraaf 5.1 van de Toelichting) Bijlage 1: Afschrift getekende intentieovereenkomst Bijlage 2: Afschrift koopovereenkomst Bijlage 3: Businessplan Bijlage 4: Synergievoordelen Bijlage 5: Brief aan klanten KinderThuisZorg Bijlage 6: Brief aan klanten ZieZeZo Bijlage 7: Reactie klant ZieZeZo op brief overname Bijlage 8: Intranetbericht informatie overname aan personeel KTZ Groep Bijlage 9: Verslag overleg PVT met nieuwe bestuurder d.d Bijlage 10: Notulen vergadering RvC ZieZeZo BV inzake goedkeuring overname Bijlage 11: Notulen vergadering RvC KTZ Groep BV inzake goedkeuring overname Bijlage 12: Kopie uittreksel Kamer van Koophandel KTZ Groep BV Bijlage 13: Kopie uittreksel Kamer van Koophandel ZieZeZo BV Bijlage 14: Implementatieplan overname ZieZeZo door KinderThuisZorg Bijlage 15: Verslag invoer implementatieplan Bijlage 16: Verslag analyse cliëntevaluatie mei 2016 Bijlage 17: Intranetbericht medewerkers KinderThuisZorg ideeën en suggesties inzake de overname d.d. 2 februari 2016 Bijlage 18: ZieZeZo uitnodiging bijeenkomst ouders d.d Bijlage 19: Brief ouders ZieZeZo d.d Bijlage 20: Brief medewerkers KinderThuisZorg overname ZieZeZo d.d Bijlage 21: Brief overname ZieZeZo aan clienten KinderThuisZorg d.d Bijlage 22: Reacties cliënten en medewerkers voor NZa Hierbij zijn de bijlagen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 en 11 als vertrouwelijk aan te merken aangezien hier specifieke afspraken tussen kopende en verkopende partij en informatie in staat vermeld, die niet openbaar gemaakt dienen te worden. Geef aan welke van de onder IV.2 genoemde bijlagen verstrekt zijn aan de ondernemingsraden, cliëntenraden en/of overige stakeholders van de betrokken organisaties voordat zij hun oordelen en aanbevelingen hebben kunnen geven. Aan de klanten van KinderThuisZorg BV is brief conform bijlage 5 verstrekt. Aan de klanten van ZieZeZo BV is de brief conform bijlage 6 verstrekt. De RvC van ZieZeZo BV is ingelicht over de inhoud van de intentieovereenkomst (bijlage 1) en koopovereenkomst (bijlage 2) alvorens zij tot goedkeuring zijn overgegaan. De RvC van KTZ Groep BV is ingelicht over de inhoud van de intentieovereenkomst en koopovereenkomst. Zij is tevens, voor het verstrekken van de goedkeuring op de overname, voorzien van het opgemaakte businessplan (bijlage 3) en overzicht van de te verwachten synergievoordelen (bijlage 4).

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MADELIEF RIJNMOND B.V.

MADELIEF RIJNMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V.

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V.

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V.

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V. Vertrouwelijk Bevat bedrijfsgeheimen In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier Pagina 1 van 19 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V.

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie, tevens verzoek tot ontheffing in de zin van artikel 49d Wet

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw pgb) deel 2 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel

Nadere informatie