Zorgspecifieke concentratietoets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgspecifieke concentratietoets"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Zorgspecifieke concentratietoets Aanvraagformulier Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg. Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken organisaties dat dit document naar waarheid is ingevuld. 1 Emcart Thuiszorg Uitleen B.V. De heer J. Gorissen, Algemeen Directeur Utrecht, 12 februari 2016 Stichting Amstelring Groep/Stichting Hulpmiddelencentrum West-Nederland Ivo van de Klei, Raad van Bestuur Amsterdam, 12 februari 2016 Handtekening Handtekening Indien de aanvraag namens de betrokken organisaties wordt ingediend door een gemachtigde, verklaart deze gemachtigde namens de betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld. 2 N.v.t. Naam gemachtigde 1 Functie gemachtigde Plaats en datum Naam gemachtigde 2 Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening Handtekening 1 Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de handtekeningvelden kopiëren. 2 In een dergelijk geval dient een door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de betrokken organisaties ondertekende machtiging en een uittreksel uit de handelsregister te worden overgelegd waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de machtiging bevoegd zijn de organisatie te vertegenwoordigen.

2 2 van 19 Artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt dat het voor zorgaanbieders verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat de concentratie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit formulier dient ertoe de goedkeuring van een concentratie bij de NZa aan te vragen. De aanvraag tot goedkeuring van de concentratie is een aanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit aanvraagformulier bevat tevens de vragen die beantwoord moeten worden in de effectrapportage, zoals vereist op grond van artikel 49b Wmg. PROCEDURE Per onderdeel vult u het formulier volledig en naar waarheid in. Het aanvraagformulier dient zelfstandig leesbaar te zijn. Er kan niet worden volstaan met verwijzingen naar bijlagen en andere documenten. Het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, kan per worden verzonden aan onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets. Een kan niet groter zijn dan 20mb. U kunt de aanvraag in meerdere s sturen. Wij verzoeken u ons het aanvraagformulier zowel in PDF-format als in Word-format toe te sturen. Indien deze versies van elkaar afwijken, wordt de PDF versie als origineel gehanteerd. Indien gewenst kunt u het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, ook per post versturen aan: Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. team zorgspecifieke concentratietoets Postbus GA UTRECHT De NZa besluit, conform artikel 49c, eerste lid, Wmg, in beginsel binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor de beoordeling, zal de NZa de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen. De hierboven genoemde termijn voor het nemen van het besluit wordt daarmee opgeschort. PUBLICATIE In geval de NZa goedkeuring verleent aan de concentratie, wordt naast het besluit ook de aanvraag gepubliceerd, conform artikel 49c, vierde lid, Wmg. Gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet openbaar gemaakt. U dient de informatie die u als vertrouwelijk beschouwt duidelijk herkenbaar te maken. Van iedere passage die u vertrouwelijk acht dient u de vertrouwelijkheid ervan te motiveren. CONTACT Voor vragen over de zorgspecifieke concentratietoets kunt u telefonisch contact opnemen met de NZa ( ) of contact opnemen via onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets.

3 3 van 19 ONDERDEEL I Bij de concentratie betrokken organisaties Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de vragenlijst van onderdeel I.1 kopiëren. Als betrokken organisaties worden beschouwd (meer informatie vindt u in paragraaf 1.2 van de Toelichting): Bij fusie: de fuserende organisaties. Bij verkrijging van zeggenschap over een organisatie of een deel daarvan: de organisatie die zeggenschap verkrijgt en de organisatie, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen. Bij een openbaar bod: de organisatie die beoogt zeggenschap te verkrijgen en de organisatie die doelwit is van het bod. Bij een nieuw op te richten gemeenschappelijke organisatie: de oprichtende organisaties. Bij een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke organisatie: de organisaties die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke organisatie en de gemeenschappelijke organisatie zelf. I.1 Organisatie 1 (statutaire) naam organisatie: Nummer Kamer van Koophandel: Emcart Thuiszorg Uitleen B.V. Zorgaanbieder: Nee, Wij zijn van mening dat Emcart niet per se gezien dient te worden als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 lid 1 sub c Wmg. Gegeven evenwel dat hierover ook een andere opvatting mogelijk is, worden hierna de vragen beantwoord als ware Emcart zorgaanbieder. Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door aantal personen zorg verlenen. Voor Medipoint, het label waaronder wij op de markt opereren, werken ongeveer 600 personeelsleden. De personeelsleden zijn in dienst van verschillende B.V s. Medipoint is van oordeel dat geen van haar personeelsleden als zorgverlener in de zin van de Wmg dient te worden aangemerkt. Medipoint is een commerciële aanbieder van hulpmiddelen in het kader van de zorgverzekeringswet. Zij levert deze hulpmiddelen als logistieke dienstverlener ter ondersteuning van het zorgverleningsproces (bijvoorbeeld een verpleegbed met toebehoren, zodat de Thuiszorg verpleegkundige, zorg aan huis kan verlenen). De hulpmiddelen worden door verzekerden aangevraagd via klantenservice (65 FTE). De hulpmiddelen worden vanuit het distributiecentrum aan huis geleverd de bezorgdienst (120 FTE). In de winkels (130 FTE) kunnen hulpmiddelen rechtstreeks betrokken worden door verzekerden. Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Mevrouw I.E.A. van Krugten Reactorweg 160, 3542 AD Utrecht

4 Telefoonnummer Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Pagina 4 van 19 Voorzitter cliëntenraad N.v.t. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. Emcart Thuiszorg Uitleen B.V. is een dochteronderneming van Medipoint B.V. Medipoint B.V. is een dochtervennootschap van Medux B.V. Medux is een houdstermaatschappij onder Wielco B.V. en Wielco B.V. maakt deel uit van het concern van NPM Capital N.V. Medux is via haar dochterondernemingen actief op de markt van zorgoplossingen en zorg gerelateerde oplossingen. De dochterondernemingen Medipoint B.V. en Harting-Bank B.V. zijn als 100% dochter van Medux actief als leverancier van hulpmiddelen op het gebied van revalidatie, zorg en verpleging. Zij verzorgen ook de dienstverlening (selectie, passing, aanpassing, levering, service en onderhoud, inname, reconditionering en herverstrekking) rond deze hulpmiddelen. Medipoint B.V. levert aan huis, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en particulier. Harting-Bank B.V. levert aan instellingen in het kader van de Wlz. Bij Emcart Thuiszorg Uitleen B.V. zijn de arbeidscontracten met een cao VVT ondergebracht. De medewerkers met dergelijke contracten werken voor Medipoint als het leveringen en dienstverlening aan huis en in de Thuiszorgwinkels betreft en voor Harting-Bank voor intramurale leveringen en dienstverlening. Medipoint B.V. is een dochteronderneming van Medux en is een landelijk opererende leverancier van hulpmiddelen op het gebied van revalidatie, zorg en verpleging. Medipoint heeft diverse distributiecentra in Nederland en 70 winkels en uitleenpunten verspreid over het land. De afnemers van Medipoint B.V. zijn overheidsinstellingen (veelal gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo), Zorgverzekeraars (op basis van de Zorgverzekeringswet) en particulieren. Harting-Bank B.V. levert hulpmiddelen op het gebied van revalidatie, zorg en verpleging in instellingen. Harting-Bank heeft diverse distributiecentra in Nederland en levert aan instellingen verspreid over het land. Afnemers zijn zorginstellingen zoals Verpleeg en Verzorgingshuizen, Gehandicaptenzorg en Geriatrische revalidatiezorg. Zie voor een nadere specificatie de websites en

5 5 van 19 Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. Regio s: Nederland Locaties: 70 thuiszorgwinkels en 8 distributiecentra verspreid over Nederland I.2 Organisatie 2 (statutaire) naam organisatie: Stichting Amstelring Groep / Stichting Hulpmiddelencentrum West-Nederland Nummer Kamer van Koophandel: / Zorgaanbieder: ja (Amstelring) / nee (Hulpmiddelencentrum) Amstelring is zorgaanbieder in de zin van artikel 1 lid 1 sub c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Wij zijn van mening dat Hulpmiddelencentrum West-Nederland niet per se gezien dient te worden als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 lid 1 sub c Wmg. Gegeven evenwel dat hierover ook een andere opvatting mogelijk is, worden hierna de vragen beantwoord als ware Hulpmiddelencentrum West-Nederland zorgaanbieder. Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door aantal personen zorg verlenen. Amstelring heeft ongeveer FTE personeelsleden in dienst. Amstelring heeft het precieze aantal personeelsleden dat als zorgverlener dient te worden aangemerkt niet berekend. Voor partijen is duidelijk dat dit aantal ruim boven de 50 ligt. Amstelring is echter de verkoper in deze transactie en geldt dan ook niet als betrokken organisatie bij de concentratie. Hulpmiddelencentrum West-Nederland heeft ongeveer 19 FTE / 29 personeelsleden in dienst. De concentratie wordt tot stand gebracht door middel van verwerving van de zeggenschap over delen van Amstelring namelijk de twee Thuiszorgwinkels en de activiteiten van Hulpmiddelencentrum West-Nederland. Bij de berekening van de personen, bedoeld in artikel 49a, derde lid, Wmg is aangegeven, dat ten aanzien van de verkoper(s) uitsluitend rekening gehouden met de personen van de delen die verkocht worden. Dit zijn: De twee Thuiszorgwinkels met 7 winkelmedewerkers. De activiteiten van Hulpmiddelencentrum West-Nederland met 3 indicatiestellers, 2 medewerkers financiële administratie, 3 medewerkers op de inkoopafdeling, 4 medewerkers klantcontact, 1 teamleider backoffice, 1 medewerker reiniging, 1 medewerker personenalarmering, 3 technische medewerkers, 1 communicatiemedewerker, 3 chauffeurs Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen M. Naam adres Postadres Telefoonnummer Mevrouw Heemskerk Laan vd Helende Meesters 431, 1186 DK Amstelveen

6 6 van 19 Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. Amstelring is de organisatie voor zorg aan huis, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam en de regio Amstelland De Meerlanden. Klanten kunnen bij Amstelring terecht voor verpleging, verzorging, behandeling, dagbesteding en diensten aan huis. Bij de Thuiszorgwinkels van Amstelring in Hoofddorp en Amstelveen kunnen klanten hulpmiddelen en comfortartikelen kopen, lenen en huren. Hulpmiddelencentrum West-Nederland is gespecialiseerd in het uitlenen, verhuren, verkopen en beheren van zorghulpmiddelen en medische verpleegproducten en materialen voor klanten, verzorgings- en verpleeghuizen en zorgverzekeraars, met name in West Nederland. Hulpmiddelencentrum West-Nederland bestaat uit administratieve afdelingen, magazijnen, een inkoopafdeling, een technische dienst, een reinigingsdienst en een expeditieafdeling voor bevoorrading en bezorging van zorghulpmiddelen en medische verpleegproducten en materialen. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. Regio s: West Nederland Locaties: Distributiecentrum Ode Meer, Thuiszorgwinkels in Amstelveen en Hoofddorp

7 7 van 19 I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij). Gaat het om een fusie, verkrijging van zeggenschap, de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie (zie artikel 27 Mededingingswet)? Meer informatie over het begrip concentratie vindt u in paragraaf 1.1 van de Toelichting a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van: artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie). artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap). artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (gemeenschappelijke onderneming). b. Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. Emcart neemt de activiteiten van een zelfstandig deel van Amstelring, namelijk de twee Thuiszorgwinkels en de activiteiten van Hulpmiddelencentrum West-Nederland over en verkrijgt hierover de uitsluitende zeggenschap. Amstelring en Hulpmiddelencentrum West-Nederland zijn voornemens de activiteiten behorende bij het leveren van zorghulpmiddelen over te dragen aan Emcart, door middel van een overdracht van onderneming (activa / passiva transactie). De overdracht van onderneming behelst: a. Alle activa van de onderneming levering zorghulpmiddelen zoals Hulpmiddelencentrum West- Nederland deze thans uitvoert; b. Alle medewerkers van Amstelring en Hulpmiddelencentrum West-Nederland die thans werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de levering van zorghulpmiddelen. Dit betreft in totaal 16,22 FTE; c. De zorghulpmiddelen inventaris van Hulpmiddelencentrum West-Nederland welke betrekking heeft en ingezet wordt ten behoeve van door haar ingezette activiteiten rond de levering van zorghulpmiddelen. Na de overname van onderneming berust de eigendom en zeggenschap van de onderneming levering van zorghulpmiddelen volledig en uitsluitend bij Medipoint. Partijen hebben hiertoe een koopovereenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de goedkeuring van de NZa dan wel de bevestiging van de NZa dat de zorgspecifieke concentratietoets niet van toepassing is op de voorgenomen transactie en haar goedkeuring niet is vereist. [Bijlage 1] VERTROUWELIJK Partijen gaan aansluitend op de overdracht van onderneming een dienstverleningsovereenkomst met elkaar aan, ten behoeve van de veilige en kwalitatief verantwoorde verstrekking (levering) van zorghulpmiddelen aan cliënten. [Bijlage 2] VERTROUWELIJK Na de overname worden de huidige activiteiten van Hulpmiddelencentrum West-Nederland op het vlak van zorghulpmiddelen en de twee winkels van Amstelring voortgezet binnen de groep van Medipoint B.V. De verwerving van zeggenschap over een onderneming kwalificeert als een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1 sub b Mw. c. Op welke documenten berust de concentratie.

8 Intentieovereenkomst (bijvoegen). Koopovereenkomst (bijvoegen). [Bijlage 1] VERTROUWELIJK Statuten(wijziging) (bijvoegen). Anders, namelijk: Dienstverleningsovereenkomst (bijvoegen). [Bijlage 2] VERTROUWELIJK Pagina 8 van 19

9 9 van 19 ONDERDEEL II Effectrapportage Dit onderdeel bevat de effectrapportage, zoals bedoeld in artikel 49b Wmg. De NZa zal beoordelen of deze rapportage voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie. II.1 Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie. Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) Partijen beogen met de concentratie de beschikbaarheid van veilige en kwalitatief goede zorghulpmiddelen voor cliënten te waarborgen. De overgang van de onderneming aan Emcart, in combinatie met de dienstverleningsovereenkomst, biedt Amstelring de continuïteit van de beschikbaarheid van zorghulpmiddelen en de daarbij behorende dienstverlening aan haar cliënten en medewerkers. Onderdeel van de dienstverlening is voorlichting en training over hulpmiddelen en een goed en veilig gebruik van hulpmiddelen aan cliënten, mantelzorgers en medewerkers van Amstelring. Medux en haar dochterondernemingen leveren hun producten en diensten in de volle breedte van de hulpmiddelenmarkt (Wmo, Zvw, Wlz en particulier). Zij werken hierbij nauw samen met de zorg en zorgorganisaties. In dit kader past de overname van de activiteiten in het beleid. II.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie. Welke alternatieven zijn in beschouwing genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) Per is de regelgeving rond kortdurende uitleen gewijzigd en van de AWBZ ondergebracht bij de Zvw. Zorgverzekeraars sluiten in meerdere mate contracten af met landelijk opererende leveranciers. Om de continuïteit van hulpmiddelen leveringen aan alle cliënten te verzekeren, geniet het de voorkeur aansluiting te zoeken bij een landelijke speler, die door het merendeel van de zorgverzekeraars gecontracteerd wordt. Hulpmiddelencentrum West-Nederland is verlieslatend. Amstelring ziet grote voordelen in de beoogde overdracht van activiteiten, aangezien daarmee een samenwerking tussen Amstelring en de allround hulpmiddelen specialist Medipoint, met haar logistieke expertisecentra en professioneel careteam tot stand wordt gebracht. De medewerkers van Amstelring krijgen hiermee toegang tot diverse faciliteiten, zoals een APP met digitale bestelmodule, kennisdeling op het vlak van hulpmiddelen en training van medewerkers op correct en veilig hulpmiddelengebruik. Medipoint, de moederorganisatie van Emcart, sluit contracten op landelijk niveau af met alle zorgverzekeraars in Nederland. Hierdoor is de hulpmiddelen beschikbaarheid voor alle cliënten van Amstelring gewaarborgd, ongeacht bij welke zorgverzekeraar de basisverzekering afgesloten is. Een alternatief is lastig uitvoerbaar en resulteert in hogere uitvoeringskosten. Amstelring en Hulpmiddelencentrum West-Nederland zouden bijvoorbeeld als onderaannemer van een landelijke organisatie hulpmiddelen kunnen leveren. Dit levert inefficiëntie op in communicatie en een dubbele administratie. Een dergelijke systematiek is bovendien niet door alle Zorgverzekeraars toegestaan.

10 10 van 19 II.3 Beschrijf de structuur van de organisatie, voor en na de concentratie. Voeg organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur. Het gaat hier zowel om de structuur van eigendom, de bestuurlijke structuur en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling, alsook de organisatiestructuur. (Zie paragraaf 2.2 van de Toelichting) De structuur van Medipoint wijzigt niet. De activiteiten en medewerkers worden binnen dezelfde structuur ondergebracht. II.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie- /veranderproces met betrekking tot de zorgverlening. Ga bij beantwoording van de vragen a t/m h uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomend veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) a. Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt. Denk hierbij aan de vraag of (een deel van het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de concentratie. De concentratie heeft geen negatieve gevolgen voor de zorgverlening aan cliënten van Amstelring, noch aan andere cliënten van Medipoint. Het aanbod van zorg verandert niet. De continuïteit van de beschikbaarheid van zorghulpmiddelen voor cliënten wordt door de Dienstverleningsovereenkomst met Medipoint verzekerd. b. Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen: In hoeverre verschillen de zorgprocessen van de betrokken organisaties van elkaar? Hoe wordt hiermee omgegaan? In hoeverre worden de zorgprocessen gewijzigd en/of op elkaar afgestemd? De verstrekking van zorghulpmiddelen wordt gecoördineerd vanuit dezelfde locatie. Emcart neemt de transportmiddelen en de betreffende ter zake kundige medewerkers over van Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland. De interne logistieke processen worden ingericht met behulp van het geautomatiseerde plansysteem van Medipoint, waardoor de verstrekking van zorghulpmiddelen efficiënter zal verlopen alsook de daarmee verbonden administratie efficiënter kan worden ingericht. c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: Komen er locaties bij, worden er locaties afgestoten of blijft het aantal locaties gelijk? Welke gevolgen heeft dit voor de cliënt (bijvoorbeeld in reistijd, andere zorgverleners, andere processen)? De exploitatie van de winkels en uitleenpunten worden overgenomen door Emcart en voortgezet onder de vlag van Medipoint. Locaties wijzigen niet. Het aanbod wordt uitgebreid met het bredere productassortiment van Medipoint.

11 11 van 19 De concentratie heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de zorg / de beschikbaarheid van zorghulpmiddelen. De winkelactiviteiten worden op de huidige locaties van Amstelring voortgezet. Overige leveringen vinden aan huis plaats. De bereikbaarheidscapaciteit voor de bestelling van zorghulpmiddelen is groter dan voorheen. De auto s van Hulpmiddelencentrum West-Nederland worden overgenomen en blijven inzetbaar voor de cliënten in het gebied. Er is een grotere back up beschikbaar bij Medipoint. De transactie heeft geen effect op het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken. Evenmin op de reisafstand die cliënten moeten afleggen d. Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe het zorgaanbod wordt verdeeld tussen locaties? Er is geen sprake van verplaatsingen van het zorgaanbod. e. Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties worden voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte? Er is geen sprake van aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op locaties. f. Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan integratie van maatschappen en/of medische afdelingen. N.v.t. g. Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt. N.v.t. h. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. De overdracht van de activiteiten zal relatief eenvoudig verlopen, doordat hetzelfde personeel dezelfde werkzaamheden verricht alleen in dienst van de nieuwe werkgever Emcart, opererend vanuit het label Medipoint. Klanten kunnen onveranderd terecht op dezelfde klantlocaties (de twee thuiszorgwinkels) en tevens kan men dezelfde contactgegevens (het distributiecentrum wordt niet bezocht door klanten, maar uitsluitend telefonisch of via benaderd) blijven hanteren. Het personeel is daarover al geïnformeerd en de overgang zal nog nader worden toegelicht in persoonlijke gesprekken met de betrokken werknemers. De implementatieperiode zal vooral in het teken staan van het leren kennen van elkaars bedrijfsvoering. Na de implementatieperiode zal op die onderdelen waar dat mogelijk is, een eventuele efficiencyslag gemaakt worden. Dit heeft echter geen gevolgen voor de medewerkers die nu in dienst zijn bij Amstelring en Hulpmiddelencentrum West-Nederland en die door Emcart overgenomen zullen worden.

12 12 van 19 Partijen zijn voornemens (een deel van) hun organisaties te laten integreren. De integratie vindt plaats in de distributiecentra in Amsterdam van Medipoint en Velserbroek van Harting-Bank. Partijen zijn voornemens de overdracht van onderneming per 1 maart 2016 te realiseren of zoveel later als goedkeuring van de NZa wordt verkregen, dan wel de bevestiging van de NZa wordt verkregen dat de zorgspecifieke concentratietoets niet van toepassing is. Indien de transactie hierdoor vertraging oploopt, zal de transactiedatum telkens met 15 dagen opgeschort worden. De voorgenomen concentratie heeft geen (negatieve) gevolgen voor het aanbod aan beschikbare zorghulpmiddelen voor cliënten van Amstelring. Het aanbod van zorghulpmiddelen wordt nog beter geborgd (Medipoint en Harting-Bank hebben een grotere capaciteit). Het aantal winkels en uitleenpunten blijft gelijk. Het management van Medux zal de overgang van de activiteiten en medewerkers begeleiden. i. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. De concentratie heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de zorg / de beschikbaarheid van zorghulpmiddelen. De winkelactiviteiten worden op de huidige locaties van Amstelring voortgezet. Overige leveringen vinden aan huis plaats. De bereikbaarheidscapaciteit voor de bestelling van zorghulpmiddelen is groter dan voorheen. De auto s van Hulpmiddelencentrum West-Nederland worden overgenomen en blijven inzetbaar voor de cliënten in het gebied. Er is een grotere back up beschikbaar bij Medipoint. De transactie heeft geen effect op het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken. Evenmin op de reisafstand die cliënten moeten afleggen. De continuïteit van de zorg wordt door de concentratie geborgd. In de Dienstverleningsovereenkomst tussen Medipoint en Amstelring zijn overeengekomen prestaties, onder meer ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en de producten, vastgelegd. Effect op de cliënttevredenheid De overdracht van onderneming is er op gericht om de kwaliteit van verstrekking zorghulpmiddelen te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Partijen verwachten geen tot een positief effect op de cliënttevredenheid. Voldoende aandacht voor het primaire proces tijdens de concentratieprocedure Partijen beogen de overdracht van onderneming per 1 maart 2016 te realiseren, of zoveel later als nodig is (zie 2.2). Medipoint is ervaren in de overname van activiteiten van zorghulpmiddelen van zorgorganisaties en werkt met een speciaal implementatieteam en beproefd implementatieplan. Het primaire proces wordt vanaf dag 1 geborgd. Risico op kwaliteitsverlies door cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties, stagnerende implementatie van de concentratie of vertrekkend personeel Medipoint neemt alle bij het proces betrokken medewerkers over (medewerkers komen in dienst bij Emcart) en heeft ervaring met gelijksoortige integratietrajecten. In Emcart zijn meer werknemers in dienst, die door een overname van activiteiten overgegaan zijn van een zorgorganisatie naar Medipoint. Ervaring is dat het personeelsverloop zeer laag is en dat de cultuurverschillen minimaal

13 13 van 19 zijn. Eventueel vertrekkend personeel of een grotere personeelsabsentie kan door de grotere omvang van Medipoint gemakkelijker opgevangen worden. Wij verwachten op geen van de genoemde elementen kwaliteitsverlies te lijden door de concentratie. Risicobeheersing en monitoring hiervan De kwaliteit van de dienstverlening, cliënttevredenheid en medewerker tevredenheid worden binnen Medipoint structureel gemeten. Eventuele effecten van de transactie worden tijdig gesignaleerd. II.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën). (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) a. Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie. De activiteiten van Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland worden ondergebracht in de betreffende afdelingen van Medipoint. De leveringen van hulpmiddelen worden via de administratieve systemen van Medipoint gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Voor Medipoint betekent dit een toename van het aantal orders. De systemen zijn hierop ingericht. HR en het facilitair bedrijf van Medux (Holding waaronder Medipoint ressorteert) nemen de werkzaamheden, die de overgang van onderneming met zich meebrengt, geprotocolleerd over. b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces. N.v.t. c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt. N.v.t. d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b. De integratie vindt direct na effectuering van de overeenkomst plaats. De twee Thuiszorgwinkels worden na verloop van tijd voorzien van het Medipoint logo en aangevuld met het Medipoint assortiment. Dit verloopt gefaseerd. Winkelmedewerkers worden hierin begeleid door de regiomanager winkels van Medipoint. De activiteiten van het distributiecentrum worden ondergebracht in het distributiecentrum van Medipoint in Amsterdam en het distributiecentrum in Velserbroek van Harting-Bank. De verhuizing van activiteiten verloopt zorgvuldig, via een beproefd implementatieplan en met een goede begeleiding van de medewerkers. e. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Voldoende aandacht voor het primaire proces tijdens de concentratieprocedure

14 14 van 19 Partijen beogen de overdracht van onderneming per 1 maart 2016 te realiseren, of zoveel later als nodig is (zie 2.2). Medipoint is ervaren in de overname van activiteiten van zorghulpmiddelen van zorgorganisaties en werkt met een speciaal implementatieteam en beproefd implementatieplan. Het primaire proces wordt vanaf dag 1 geborgd. Risico op kwaliteitsverlies door cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties, stagnerende implementatie van de concentratie of vertrekkend personeel Medipoint neemt alle bij het proces betrokken medewerkers over (medewerkers komen in dienst bij Emcart) en heeft ervaring met gelijksoortige integratietrajecten. In Emcart zijn meer werknemers in dienst, die door een overname van activiteiten overgegaan zijn van een zorgorganisatie naar Medipoint. Ervaring is dat het personeelsverloop zeer laag is en dat de cultuurverschillen minimaal zijn. Eventueel vertrekkend personeel of een grotere personeelsabsentie kan door de grotere omvang van Medipoint gemakkelijker opgevangen worden. Wij verwachten op geen van de genoemde elementen kwaliteitsverlies te lijden door de concentratie. II.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie. Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de concentratie? (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) Partijen hebben een Overeenkomst van Overdracht van activa/passiva opgesteld. [Bijlage 1] VERTROUWELIJK Deze overeenkomst geeft een goed beeld van de voorgenomen transactie tussen partijen. Partijen gaan een Dienstverleningsovereenkomst met elkaar aan. [Bijlage 2] VERTROUWELIJK Deze overeenkomst geeft een goed beeld van de samenwerking tussen partijen. Partijen verwachten synergievoordelen, en een borging van de dienstverlening aan cliënten. Door de grotere schaal waarop Medipoint werkt, kan mogelijk een betere bezettingsgraad van de hulpmiddelenvloot gerealiseerd worden, met name zal dit gelden voor specials (bijvoorbeeld bedden voor obesitas patiënten). Medipoint werkt met een elektronisch plansysteem. Dit levert een efficiënte, betrouwbare en uiterst klantgerichte dienstverlening op richting cliënten. Medipoint stelt aan de medewerkers van Amstelring een bestel App ter beschikking, waarmee op locatie, met een minimale tijdsinspanning, een zorghulpmiddel besteld kan worden. De zorg wordt hierdoor in staat gesteld zich te concentreren op zorgtaken. De financiële baten van de voordelen laten zich moeilijk begroten. II.7 Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer II.6 (meerdere antwoorden mogelijk)? De prognoses dienen ten minste de vijf jaren vanaf de concentratie te betreffen. (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) Prognose van de balans (bijvoegen). Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen). [Bijlage 10] VERTROUWELIJK Analyse synergievoordelen (bijvoegen). Integratiekosten (bijvoegen). Businessplan (bijvoegen). Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen). Prognose van de financiële ratio s (bijvoegen).

15 Anders, namelijk: zie antwoord II.6 (bijvoegen). Pagina 15 van 19 II.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Door beantwoording van deze vraag kan de NZa beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Stakeholders dienen in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar worden gemaakt. Voorts beoordeelt de NZa of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere stakeholders overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie. (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting) a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlagen toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van de cliënten. Medipoint is in verband met de aard van haar werkzaamheden niet verplicht om een cliëntenraad te installeren. De contactgegevens van de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland zijn onder I.2 genoteerd. Amstelring heeft het voorgenomen besluit tot overgang van de onderneming aan hun cliëntenraad voorgelegd en met de cliëntenraad besproken. Voor een verslaglegging van het standpunt van de cliëntenraad zie [bijlage 3] VERTROUWELIJK. De concentratie heeft geen gevolgen voor het gebruik van het zorghulpmiddel dat door Hulpmiddelencentrum West-Nederland in bruikleen geleverd is. Hulpmiddelencentrum West- Nederland heeft de levering conform de voorschriften van de zorgverzekeraar uitgevoerd. Als het hulpmiddel niet langer nodig is voor de cliënt, wordt het hulpmiddel, zoals bij levering overeengekomen met de cliënt, ingenomen. De kosten van het hulpmiddel worden gedekt door de basisverzekering en zijn door Hulpmiddelencentrum West-Nederland al in rekening gebracht bij de betreffende zorgverzekeraars. b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet op de ondernemingsraden. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Medipoint VERTOUWELIJK Medipoint heeft het voorgenomen besluit 12 januari 2016 voorgelegd aan de ondernemingsraad. De bestuurder van Medipoint heeft het voorgenomen besluit mondeling toegelicht en heeft de

16 16 van 19 aanvullende vragen beantwoord. Het standpunt van de ondernemingsraad is 14 januari 2016 schriftelijk ontvangen en bijgevoegd als [bijlage 4] VERTROUWELIJK Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland VERTROUWELIJK Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland heeft het voorgenomen besluit datum voorgelegd aan de ondernemingsraad. De bestuurder van de organisatie heeft het voorgenomen besluit mondeling toegelicht aan de ondernemingsraad op datum. Het standpunt van de ondernemingsraad is schriftelijk ontvangen en bijgevoegd als bijlage [bijlage 5] VERTROUWELIJK c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens. Andere stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: zorgverzekeraars/-kantoren, banken, (lokale/regionale) overheden, et cetera. Partijen hebben de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen (Emcart) en de Raad van Toezicht (Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland) verlangd voor de voorgenomen overgang van onderneming. Partijen zijn voldoende geïnformeerd over de voorgenomen concentratie en hebben hun goedkeuring verleend. De drie Zorgverzekeraars waarmee Hulpmiddelencentrum West-Nederland contracten heeft, zijn geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. [De contactgegevens zijn: VERTROUWELIJK] Er zijn geen andere stakeholders bij de concentratie betrokken. d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan dit formulier. De goedkeuringsbesluiten van de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht zijn als [Bijlage 6 en 7] VERTROUWELIJK bij deze melding gevoegd. De reactie van de zorgverzekeraars waarmee contracten gesloten zijn (CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid) bij bijgevoegd [Bijlage 11] VERTROUWELIJK

17 17 van 19 ONDERDEEL III Cruciale zorg Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de continuïteit van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt. III.1 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden. Meerdere antwoorden mogelijk (Zie hoofdstuk 3 van de Toelichting). ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz-zorg geen cruciale zorg III.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Ten minste 97% van de bevolking moet binnen 15 minuten responstijd bereikt kunnen worden en in ten minste 95% van de spoedmeldingen moet een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn. n.v.t. III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Een afdeling SEH moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en moet 7 x 24 uur over minimaal één SEH-arts en één SEH-verpleegkundige beschikken. n.v.t. III.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. De zorgaanbieder moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie moet door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kunnen worden gestart. n.v.t. III.5 Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties.

18 18 van 19 Voor crisisopvang geestelijke gezondheidszorg geldt dat regionaal moet zijn vastgelegd door welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd. n.v.t. III.6 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg. Denk bij de sociale context onder meer aan aansluiting bij een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, wonen (na)bij de partner, de geografische ligging van het zorgaanbod, et cetera. n.v.t.

19 19 van 19 ONDERDEEL IV Overige informatie en bijlagen IV.1 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling? n.v.t. IV.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de volgende bijlagen: Een schriftelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat de contactperso(o)n(en) de betrokken organisaties kunnen vertegenwoordigen. Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen (zoals een intentieovereenkomst, een koopovereenkomst, een statutenwijziging, et cetera.). De documenten met betrekking tot het medezeggenschapsproces, zoals genoemd bij randnummer II.13. De financiële onderbouwing, zoals genoemd bij randnummer II.9. (Zie voor meer informatie over publicatie van de bijlagen paragraaf 5.1 van de Toelichting) IV.3 Alle bijlagen zijn VERTROUWELIJK Bijlage 1 Overnameovereenkomst Bijlage 2 Dienstverleningsovereenkomst Bijlage 3 Brief, standpunt cliëntenraad Bijlage 4 Brief, ondernemingsraad Emcart Bijlage 5 Brief, ondernemingsraad Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland Bijlage 6 Brief Raad van Commissarissen Emcart Bijlage 7 Brief Raad va Toezicht Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland Bijlage 8 Volmacht Emcart Bijlage 9 Volmacht Amstelring / Hulpmiddelencentrum West-Nederland Bijlage 10 Prognose van de winst en verliesrekeningen over de komende 5 Bijlage 11 Reactie zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid) Geef aan welke van de onder IV.2 genoemde bijlagen verstrekt zijn aan de ondernemingsraden, cliëntenraden en/of overige stakeholders van de betrokken organisaties voordat zij hun oordelen en aanbevelingen hebben kunnen geven. De ondernemingsraden en de cliëntenraad hebben een adviesaanvraag ontvangen. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht zijn de aanvragen mondeling behandeld.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V.

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V.

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

MADELIEF RIJNMOND B.V.

MADELIEF RIJNMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V.

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V. Vertrouwelijk Bevat bedrijfsgeheimen In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier Pagina 1 van 19 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V.

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie, tevens verzoek tot ontheffing in de zin van artikel 49d Wet

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie