Zorgspecifieke concentratietoets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgspecifieke concentratietoets"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Zorgspecifieke concentratietoets Aanvraagformulier Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg. Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken organisaties dat dit document naar waarheid is ingevuld. 1 Interzorg Oss Thuiszorg B.V. Oss, 23 januari 2017 TSN Verzorging & Verpleging B.V. Zwolle, 23 januari 2017 Handtekening Handtekening Indien de aanvraag namens de betrokken organisaties wordt ingediend door een gemachtigde, verklaart deze gemachtigde namens de betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld. 2 nvt Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening Artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt dat het voor zorgaanbieders verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat de concentratie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit formulier dient ertoe de goedkeuring van een concentratie bij de NZa aan te vragen. De aanvraag tot goedkeuring van de concentratie is een aanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit aanvraagformulier bevat tevens de vragen die beantwoord moeten worden in de effectrapportage, zoals vereist op grond van artikel 49b Wmg. 1 Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de handtekeningvelden kopiëren. 2 In een dergelijk geval dient een door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de betrokken organisaties ondertekende machtiging en een uittreksel uit de handelsregister te worden overgelegd waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de machtiging bevoegd zijn de organisatie te vertegenwoordigen.

2 2 van 19 PROCEDURE Per onderdeel vult u het formulier volledig en naar waarheid in. Het aanvraagformulier dient zelfstandig leesbaar te zijn. Er kan niet worden volstaan met verwijzingen naar bijlagen en andere documenten. Het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, kan per worden verzonden aan onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets. Een kan niet groter zijn dan 20mb. U kunt de aanvraag in meerdere s sturen. Wij verzoeken u ons het aanvraagformulier zowel in PDF-format als in Word-format toe te sturen. Indien deze versies van elkaar afwijken, wordt de PDF versie als origineel gehanteerd. Indien gewenst kunt u het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, ook per post versturen aan: Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. team zorgspecifieke concentratietoets Postbus GA UTRECHT De NZa besluit, conform artikel 49c, eerste lid, Wmg, in beginsel binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor de beoordeling, zal de NZa de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen. De hierboven genoemde termijn voor het nemen van het besluit wordt daarmee opgeschort. PUBLICATIE In geval de NZa goedkeuring verleent aan de concentratie, wordt naast het besluit ook de aanvraag gepubliceerd, conform artikel 49c, vierde lid, Wmg. Gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet openbaar gemaakt. U dient de informatie die u als vertrouwelijk beschouwt duidelijk herkenbaar te maken. Van iedere passage die u vertrouwelijk acht dient u de vertrouwelijkheid ervan te motiveren. CONTACT Voor vragen over de zorgspecifieke concentratietoets kunt u telefonisch contact opnemen met de NZa ( ) of contact opnemen via onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets.

3 3 van 19 ONDERDEEL I Bij de concentratie betrokken organisaties Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de vragenlijst van onderdeel I.1 kopiëren. Als betrokken organisaties worden beschouwd (meer informatie vindt u in paragraaf 1.2 van de Toelichting): Bij fusie: de fuserende organisaties. Bij verkrijging van zeggenschap over een organisatie of een deel daarvan: de organisatie die zeggenschap verkrijgt en de organisatie, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen. Bij een openbaar bod: de organisatie die beoogt zeggenschap te verkrijgen en de organisatie die doelwit is van het bod. Bij een nieuw op te richten gemeenschappelijke organisatie: de oprichtende organisaties. Bij een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke organisatie: de organisaties die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke organisatie en de gemeenschappelijke organisatie zelf.

4 I.1 Organisatie 1 Pagina 4 van 19 (statutaire) naam organisatie: Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Interzorg Oss Thuiszorg B.V. ja Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder verleent zorg door 480 personen aan 1800 clienten Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Postbus 539, 5340 AM Oss Voorzitter ondernemingsraad Mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Postbus 539, 5340 AM Oss Postbus 539, 5340 AM Oss Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. Interzorg Oss Thuiszorg (hierna: Interzorg) is een WTZI-toegelaten instelling en heeft ca 480 medewerkers in dienst die allen actief zijn in de zorg of ondersteunend zijn aan de zorg. Interzorg levert Wijkverpleging in het kader van de Zvw, thuiszorg in het kader van de Wlz en Hulp bij het Huishouden, begeleiding en dagbesteding in het kader van de Wmo Bij Interzorg zijn circa 480 zorgverleners werkzaam. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. Interzorg is actief in de regio Oss, Uden, Veghel en de regio Nijmegen. Interzorg heeft een locatie in Oss en een locatie in Nijmegen. Bij Interzorg werken in totaal 203 medewerkers in de wijkverpleging voor alle regio s. In Nijmegen gaat het om 84 zorgmedewerkers.

5 I.2 Organisatie 2 Pagina 5 van 19 (statutaire) naam organisatie: Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: TSN Verzorging & Verpleging B.V. Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder verleent zorg aan 4400 personen ja Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer. Postbus 50089, 8002 LB Zwolle Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Postbus 50089, 8002 LB Zwolle Postbus 50089, 8002 LB Zwolle Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. TSN Verzorging & Verpleging (hierna: TSN V&V) is een WTZi-toegelaten zorginstelling voor (onder meer) het (doen) leveren van persoonlijke verzorging en verpleging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij TSN V&V zijn circa 1330 zorgverleners werkzaam. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. TSN V&V is voornamelijk actief in Noord- en Oost Nederland.

6 6 van 19 I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij). Gaat het om een fusie, verkrijging van zeggenschap, de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie (zie artikel 27 Mededingingswet)? Meer informatie over het begrip concentratie vindt u in paragraaf 1.1 van de Toelichting a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van: artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie). artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap). artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (gemeenschappelijke onderneming). b. Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. TSN V&V wenst zich te concentreren op het leveren van zorg in m.n. Noord- en Oost Nederland. Met andere woorden, TSN V&V zal zich gaan focussen op specifieke geografische gebieden in Nederland. Het team in Nijmegen dat wijkverpleging levert, valt buiten het focusgebied van TSN V&V. De intentie is om dit team over te dragen aan Interzorg. De overname bevat het clientenbestand en de medewerkers van TSN V&V in Nijmegen. Het betreft medewerkers van TSN V&V die overgedragen zullen worden. Clienten hebben de keuzevrijheid, echter de verwachting is dat de client zich zal binden aan de medewerker en derhalve mee over zal gaan naar Interzorg. De belangrijkste zorgverzekeraars staan positief tegenover deze overname. Het zorgvolume / budget dat hoort bij de clienten die overgaan, zal ook aan Interzorg worden overgedragen. In de intentieverklaring is een aantal opschortende voorwaarden opgenomen. Hieronder is per opschortende voorwaarde de status opgenomen. Hieronder is per bullit point aangegeven wat de status is van de opschortende voorwaarden: (a) Naleving van de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, alsmede ontvangst van een onvoorwaardelijk tenminste neutraal advies van de bevoegde ondernemingsraden en cliëntenraden van zowel TSN V&V als Interzorg, in overeenstemming met hetgeen bepaald is in deze Intentieverklaring. Status (a): De ondernemingsraden en cliëntenraden van zowel TSN V&V als Interzorg hebben een positief advies aangegeven overeenkomstig vigerende wetgeving. De SER wordt binnenkort geïnformeerd. (b) verkrijging van, voor zover vereist, toestemming van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) in het kader van de zorgspecifieke concentratietoets om de Voorgenomen Transactie aan te gaan - in een voor Interzorg bevredigende vorm - waarbij Partijen zich er, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 5.2 van deze Intentieverklaring, voor inspannen zo spoedig mogelijk ná de datum waarop deze Intentieverklaring door Partijen is getekend, de benodigde toestemming te verkrijgen; Status (b): De aanvraag voor toestemming in kader van de zorgspecifieke concentratietoets is bij u in behandeling.

7 (c) Pagina 7 van 19 voldoening van andere wettelijke vereisten ten aanzien van de Voorgenomen Transactie; Status (c) : Er zijn geen nieuwe wettelijke vereisten verschenen bij voorgenomen transactie. (d) er is niet van bezwaren gebleken en er kunnen geen bezwaren blijken van de zorgverzekeraars waarmee TSN V&V een contractuele verhouding heeft tegen de Voorgenomen Transactie; Status (d): Er zijn geen bezwaren aan de zijde van de zorgverzekeraars (e) Interzorg kan tegen voor haar acceptabele condities de contractuele verhoudingen met de belangrijkste zorgverzekeraars continueren na de Voorgenomen Transactie; Status (e): Interzorg is in gesprek met de zorgverzekeraars om aan de nieuwe contractvoorwaarden 2017 invulling te geven. (f) goedkeuring van de zorgverzekeraars om het contractvolume van de cliënten die instemmen met de Voorgenomen Transactie per de Overdrachtsdatum over te dragen naar Interzorg; Status (f): Zie het antwoord onder d. (g) goedkeuring van de Voorgenomen Transactie door de toezichthoudende organen van Interzorg. Status (g):interzorg heeft de voorgenomen overnamen besproken met de Raad van Toezicht en verwacht in de december vergadering een positief advies. Bijgaand treft u ter informatie de notitie aan die Interzorg aan de RVT heeft voorgelegd (bijlage 4). De Raad van Toezicht heeft op 12 december 2016 een positief advies uitgebracht, zie bijlage. (h) goedkeuring van de Voorgenomen Transactie door de raad van commissarissen van ADG dienstengroep SE en goedkeuring van de Voorgenomen Transactie door de algemene vergadering van aandeelhouders van ADG dienstengroep SE; Status (h): De Raad van Commissarissen (RvC) van TSN V&V heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen concentratie. Bijgaand treft u ter informatie de notitie aan die TSN V&V aan de RvC heeft voorgelegd (bijlage 1). c. Op welke documenten berust de concentratie. Intentieovereenkomst (bijvoegen). Koopovereenkomst (bijvoegen).

8 Statuten(wijziging) (bijvoegen). Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen). Pagina 8 van 19

9 9 van 19 ONDERDEEL II Effectrapportage Dit onderdeel bevat de effectrapportage, zoals bedoeld in artikel 49b Wmg. De NZa zal beoordelen of deze rapportage voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie. II.1 Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie. Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) Interzorg wenst schaalvergroting in Nijmegen zodat de kwaliteit van dienstverlening verder kan worden verhoogd. Met schaalgrootte worden de overheadkosten per verleend uur zorg lager. Het team in Nijmegen wordt door uitbreiding van clienten en medewerkers meer zichtbaar en daarmee zal onze positie verstevigd worden. Het strategisch voordeel in Nijmegen is vergroten van ons marktaandeel die in de toenemende concurrentiestrijd met aanbieders relevant is. II.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie. Welke alternatieven zijn in beschouwing genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) Het alternatief voor deze overname is het pad van de autonome groei. Dit pad wordt ook bewandeld maar verloopt langzamer. Met de overname worden de ambities sneller gerealiseerd. II.3 Beschrijf de structuur van de organisatie, voor en na de concentratie. Voeg organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur. Het gaat hier zowel om de structuur van eigendom, de bestuurlijke structuur en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling, alsook de organisatiestructuur. (Zie paragraaf 2.2 van de Toelichting) Interzorg Oss Thuiszorg B.V. wordt bestuurd door de directeur grootaandeelhouder. De organisatie wordt geleid door een managementteam bestaande uit de DGA, de directeur zorg en de directeur bedrijfsvoering. Interzorg heeft een afdeling Verpleging en verzorging bestaande uit 14 wijkteams onder leiding van 4 teamleiders, een afdeling Hulp bij het Huishouden bestaande uit 13 kleinschalige teams onder leiding van 2 teamleiders. Daarnaast is er een kleine afdeling begeleiding en dagbesteding. De organisatie heeft een ondersteuningsapparaat bestaande uit een 25-tal medewerkers (PO, Financieel, kwaliteit en opleiding, Backoffice V&V en HbH). Interzorg is HKZ gecertificeerd en heeft een Raad van Toezicht, een ondernemingsraad en een cliëntenraad. De overname van het team van TSN Nijmegen brengt geen veranderingen teweeg in de huidige organisatiestructuur. Het gaat om slechts vier medewerkers en een twintigtal cliënten. Deze cliënten en medewerkers zullen ondergebracht worden bij de bestaande wijkteams Nijmegen. Organogram en statuten Interzorg zijn bijgevoegd als bijlage. II.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie- /veranderproces met betrekking tot de zorgverlening. Ga bij beantwoording van de vragen a t/m h uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomend veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting)

10 10 van 19 a. Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt. Denk hierbij aan de vraag of (een deel van het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de concentratie. In essentie zal de zorgverlening aan de client niet veranderen omdat de medewerkers van TSN V&V mee over gaan. Interzorg spant zich er voor in om zoveel mogelijk de bestaande clientmedewerker relatie in stand te laten. Interzorg zal verder maatwerk willen leveren overeenkomstig het huidige beleid. In de uitvoering zitten geen wezenlijke verschillen. Zeker niet omdat de zorg door dezelfde medewerkers wordt verleend. Er zullen hooguit culturele en organisatorische verschillen tussen TSN V&V en Interzorg. De cliënt zal niet direct deze verschillen ervaren. Door schaalvergroting kan Interzorg meer continuïteit bieden aan cliënten. De kracht van Interzorg ligt in de kennis van de gehele keten van ouderenzorg. Door het verlenen van thuiszorg is de cliënt al vroeg in beeld. Cliënten kunnen zodoende eenvoudig van het gehele aanbod van Interzorg gebruik maken. Medewerkers kunnen kennis over ouderenzorg delen met cliënten en daarmee zorg toegankelijker voor inwoners van Nijmegen. b. Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen: In hoeverre verschillen de zorgprocessen van de betrokken organisaties van elkaar? Hoe wordt hiermee omgegaan? In hoeverre worden de zorgprocessen gewijzigd en/of op elkaar afgestemd? Iedere organisatie heeft zijn zorgprocessen op een eigen wijze ingevuld. Interzorg zorgt dat de wijzigingen geen effect hebben op de kwaliteit van zorgverlening aan de client. Interzorg werkt volgens de gelden richtlijnen en standaarden zoals die zijn vastgelegd door V&VN. Interzorg werkt volgens deze standaarden op basis van een verpleegkundige indicatie, classificatie volgens OMAHA, stelt volgens de richtlijnen van V&VN een zorgplan op en voert het vastgelegde zorgarrangement uit volgens het zorgplan. Periodiek wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Interzorg gebruikt vioor het verpleegkundig proces het zorgsysteem ONS van Nedap. Tevens wordt via dit systeem periodiek verantwoord en gedeclareerd aan de zorgverzekeraars. Cliënten ontvangen zorg vanuit kleinschalige zelfstandigwerkende wijkteams, samengesteld uit wijkverpleegkundigen niveau 5 en medewerkers op niveau 4, 3IG en 2. Interzorg levert na uur tot 7.00 uur geen ongeplande zorg maar heeft hiervoor schriftelijke afspraken gemaakt met een thuiszorgorganisatie in Nijmegen die 24/7 onplanbare zorg levert. TSN V&V werkt als volgt: Het proces bij TSN V&V is grote lijnen gelijk aan die van Interzorg en werkt als volgt: Client komt bij TSN V&V en wordt geïndiceerd. Aan de hand van indicatie wordt zorgplan gemaakt volgens de OMAHA methodiek. Uit het zorgplan volgt de te leveren zorg. Periodiek wordt de zorg bij de verzekeraar gedeclareerd. TSN V&V ondersteunt het zorgproces naast een geautomatiseerde zorgapplicatie die routes plant, zorgdossier bijhoudt en de roosters afsluit ten behoeve van de declaraties aan de zorgverzekeraar. Naast de applicatie wordt het proces ook ondersteunt door de inzet van supportteams en experts die inhoudelijk op de diverse expertise vlakken ondersteuning kunnen bieden. TSN V&V levert geen 24/7 en ongeplande zorg in Nijmegen. Overbrugging van verschillen tussen Interzorg en TSN V&V. Zoals uit deze aanvraag blijkt zijn er geen grote noemenswaardige verschillen tussen Interzorg en TSN V&V. c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

11 11 van 19 Denk bijvoorbeeld aan de vragen: Komen er locaties bij, worden er locaties afgestoten of blijft het aantal locaties gelijk? Welke gevolgen heeft dit voor de cliënt (bijvoorbeeld in reistijd, andere zorgverleners, andere processen)? Geen wijzigingen. Het aantal teams blijft gelijk. Bij groei wordt het team op geografische basis opnieuw ingedeeld. d. Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe het zorgaanbod wordt verdeeld tussen locaties? Er zijn geen verplaatsingen van het zorgaanbod. e. Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties worden voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte? Voor Interzorg heeft de beperkte groei in wijkverpleging geen enkel effect op de kwaliteit van de zorgverlening. f. Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan integratie van maatschappen en/of medische afdelingen. Wijkteams worden nauwelijks groter. In de praktijk merkt de uitvoering niet veel de uitbreiding omdat het TSN V&V team verspreid wordt over de bestaande teams. Bovendien betreft het in totaal slechts 4 medewerkers van TSN V&V die overgedragen zullen worden aan Interzorg. g. Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt. Door het grotere aantal wijkteams en medewerkers van Interzorg in Nijmegen kan sneller, beter en flexibeler op de lokale situatie worden ingespeeld dan nu het geval is bij TSN V&V. Daarmee ontvangt de client meer maatwerk. Het doel is een hoge(re) clienttevredenheid. h. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. In het vierde kwartaal van 2016 of in het eerste kwartaal van 2017 zal het team (medewerkers) van TSN V&V worden overgenomen. Na akkoord start een traject van inwerken en leren samenwerken. Clienten ondervinden hiervan geen hinder omdat de client in principe dezelfde zorgmedewerker behoudt. i. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg.

12 12 van 19 Risico: Leren samenwerken. Medewerkers moeten wennen aan nieuwe werkafspraken. Werkgever moet wennen aan nieuwe collega s. In de opstartfase worden extra collega s ingezet om veiligheid en kwaliteit volgens de norm van Interzorg te borgen en nieuwe collega s vertrouwd te laten maken met hun nieuwe werkomgeving. Risico: Overdracht van het clientendossier. Iedere organisatie heeft een eigen wijze van een clienten dossier bijhouden. Om interpretatieverschillen te voorkomen en alle clientwensen goed te interpreteren zal er een wijkverpleegkundige alle clienten van TSN V&V die over komen opnieuw bezoeken. Daarbij schenken we veel aandacht aan de indicatie en de wensen van de client Risico: De client is ontevreden. Interzorg heeft ruime ervaring met de integratie van teams. De client ondervindt geen last van de integratie. Zeker omdat dezelfde vertrouwde medewerker zorg verleent. Risico: Een client besluit niet over te gaan naar Interzorg. Zoals hiervoor aangegeven hebben cliënten een keuzevrijheid ten aanzien van de zorgaanbieder. Indien de cliënt liever naar een andere zorgaanbieder van zijn keuze gaat, dan zal TSN V&V er voor zorgdragen dat de betreffende cliënt naar de aanbieder van zijn keuze wordt overgedragen. II.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën). (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) a. Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie. Tijdens de introductiedagen van de nieuwe medewerkers worden de volgende zaken uitgelegd: - De waarden en normen van Interzorg; - De nieuwe medewerkers worden geinstrueerd hoe zij het clientdossier, clientroute en hun uren moeten verantwoorden. - Benodigde werkmaterialen komen eveneens voor de medewerkers van TSN V&V beschikbaar. b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces. Er worden geen nieuwe keuzes gemaakt. De medewerkers en clienten die door Interzorg overgenomen worden van TSN V&V, worden geintegreerd in bestaande werkwijzen van Interzorg. c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt. Interzorg werkt volgens vastgelegde procedures en richtlijnen en volgens standaarden c.q. richtlijnen van V&VN. Deze standaarden en richtlijnen zijn opgelegd door alle verzekeraars aan alle thuiszorgorganisaties. Hiermee wordt in de basis op dezelfde inhoudelijke en profssionele gronden gewerkt in beide organisaties. d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b. In het eerste kwartaal van 2017 zal de overname en intregatie voltooid zijn.

13 13 van 19 e. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Clienten zijn minder tevreden: Bij Interzorg staat de clienttevredenheid voorop. Clienten moeten zich thuisvoelen bij Interzorg. Daarom zal bij aanvang extra aandacht zijn voor de opbouw van de vertrouwensband. Een client kan altijd switchen van zorgmedewerker en in het uiterste geval natuurlijk ook van zorgaanbieder. Medewerkers zijn niet tevreden, er ontstaat verloop: naast de zakelijke vorm van integratie moeten medewerkers zich ook gaan thuis voelen. In de diverse medewerkersbijeenkomsten en introductiedagen werkt Interzorg aan de vertrouwensband met de medewerkers. Ieder organisatie heeft zijn eigen cultuur en organisatorische inrichting. De culturen en de organisaties van Interzorg en TSN V&V lijken echter veel op elkaar. Beide organisaties hebben geen logge of bureaucratische structuur maar hanteren korte lijnen en een slagvaardige communicatie. De cliënt en de medewerker staan daarin centraal. Beide organisaties vinden het belangrijk dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwen omgeving kunnen blijven wonen en ondersteunen de cliënt daarbij optimaal. De wijkverpleegkundige speelt daarbij een belangrijke rol. Bij beide organisaties werkt de wijkverpleegkundige lokaal / wijkgebonden. Zij kennen korte lijnen en zijn het eerste aanspreekpunt voor huisartsen en andere ketenpartners. De medewerkers van TSN V&V hebben inmiddels ook al kennis gemaakt met Interzorg en voelen zich direct thuis. II.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie. Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de concentratie? (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting).. II.7 Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer II.6 (meerdere antwoorden mogelijk)? De prognoses dienen ten minste de vijf jaren vanaf de concentratie te betreffen. (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) x Prognose van de balans (bijvoegen). Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen). Analyse synergievoordelen (bijvoegen). Integratiekosten (bijvoegen). Businessplan (bijvoegen). Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen). Prognose van de financiële ratio s (bijvoegen). Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen). Interzorg is een van de kleinere spelers op het terrein van extramurale wijkverpleging in Nijmegen. Het grootste marktaandeel extramurale wijkverpleging in Nijmegen zit bij ZZG, een grote reguliere zorgorganisatie.. Afgezet tegen de toenemende vraag aan

14 14 van 19 wijkverpleging is deze capaciteitsuitbreiding niet meer dan een verschuiving van de huidige capaciteit in Nijmegen, geen uitbreiding. Daarbij komt dat dit team van TSN al jaren geïsoleerd heeft moeten opereren en erg uitkijkt naar het weer onderdeel uitmaken van een organisatie waar aandacht, ondersteuning en begeleiding kan worden gehaald. Op dit perspectief zit men halsreikend naar uit te kijken. Voor Interzorg zijn de financiële consequenties en de impact van deze overname in. Op een totale omzet wijkverpleging van gaat het hier om een extra omzet van maximaal,-- (. Dit komt neer op een omzetverhoging van %. Op basis van het in 2016 behaalde rendement van % voor het onderdeel wijkverpleging zal deze overname, bij gelijkblijvende omstandigheden (loonkosten/tarieven enz.) het resultaat verhogen met,-- per jaar. Echter in het eerste jaar (2017) staan hier de extra kosten van overname ( ) tegenover en de kosten zoals aangegeven in de bijlage Integratiekosten ter hoogte van,-- Voor de komende vijf jaren betekent dit een totale bijdrage aan het resultaat met,-- minus =. II.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Door beantwoording van deze vraag kan de NZa beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Stakeholders dienen in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar worden gemaakt. Voorts beoordeelt de NZa of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere stakeholders overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie. (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting) a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlagen toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van de cliënten. Interzorg: Clienten: De clientenraad(cr) van Interzorg is in november 2016 jl. geinformeerd. CR staat positief tegenover uitbreiding van het aantal clienten en medewerkers. De mondelinge toelichting van de directeur wordt door de clientenraad als waardevol gezien. De clientenraad heeft de relevante vragen kunnen stellen en direct de antwoorden ontvangen. Op basis hiervan heeft de clientenraad ter zake een positief advies verstrekt aan Interzorg. (bijlage 5) TSN V&V: Op 22 juni 2016 heeft TSN V&V de clientenraad geinformeerd over het voornemen om de teams V&V die buiten het focusgebied liggen over te dragen aan een andere zorgaanbieder en hem verzocht ter zake advies uit te brengen conform artikel 3 Wet medezeggenschap clienten

15 15 van 19 zorginstellingen (Wmcz). De algemeen directeur heeft het voorgenomen besluit mondeling nader toegelicht. Op 12 juli 2016 heeft de clientenraad een positief advies verstrekt, waarin de clientenraad het voorgenomen besluit om de V&V teams die werkzaam zijn buiten het focusgebied over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Een van de teams die TSN V&V voornemens is over te dragen aan een andere partij, is het teams in Nijmegen. Aangezien TSN V&V het erg belangrijk vindt om bij dit soort trajecten de clienten en dus de clientenraad tijdig te betrekken, heeft zij op 27 oktober 2016 de clientenraad verzocht zijn advies uit te brengen, ditmaal met het oog op de concrete overdracht aan Interzorg. De clientenraad heeft na bestudering van de adviesaanvraag wederom een positief advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen overdracht. In de bijlage zijn alle relevante documenten bijgevoegd. TSN V&V heeft, nadat de Clientenraad ter zake positief heeft geadviseerd, het besluit genomen tot overdracht van het team in Nijmegen. b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet op de ondernemingsraden. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Interzorg: In de overlegvergadering in november 2016 is de volledige OR geinformeerd. Alle vragen van de OR zijn beantwoord, de gevolgen voor het personeel zijn duidelijk. Het advies van de OR is positief (Zie bijlage 3) TSN V&V: Op 22 juni 2016 heeft TSN V&V de Ondernemingsraad (OR) geinformeerd over het voornemen om de teams V&V die buiten het focusgebied liggen over te dragen aan een andere zorgaanbieder en hem verzocht ter zake advies uit te brengen conform artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op 29 juni 2016 heeft de OR TSN V&V nadere vragen gesteld, welke TSN V&V op 1 juli 2016 heeft beantwoord. Vervolgens zijn de adviesaanvraag alsmede de aanvullende vragen uitgebreid aan de orde gekomen op de overlegvergadering van 5 juli De algemeen directeur heeft de adviesaanvraag uitgebreid toegelicht en de OR heeft alle gelegenheid gehad nadere vragen te stellen. Vervolgens heeft de OR op 8 juli 2016 positief advies ter zake verstrekt. TSN V&V is voornemens het team in Nijmegen over te dragen aan een andere partij. Aangezien TSN V&V het erg belangrijk vindt om bij dit soort trajecten de medewerkers en dus de OR te betrekken, heeft zij op 18 oktober 2016 tijdens de overlegvergadering de OR geinfomeerd over de adviesaanvraag met betrekking tot de overdracht van het team in Nijmegen. De OR heeft wederom alle gelegenheid gehad om nadere vragen te stellen en adviezen te geven. De OR heeft na bestudering van de adviesaanvraag en het overleg wederom een positief advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen overdracht. In de bijlage zijn alle relevante documenten bijgevoegd. De medewerkers van het team in Nijmegen zijn in een vroegtijdig stadium geinformeerd. De medewerkers staan positief tegenover de overdracht.

16 16 van 19 c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens. Andere stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: zorgverzekeraars/-kantoren, banken, (lokale/regionale) overheden, et cetera. Voor Interzorg zijn dit de Zorgverzekeraars VGZ en CZ, CR en OR. TSN V&V: TSN V&V concentreert zich op de verzorging & verpleging in met name Noord en Oost-Nederland. Nieuw elan, verbeterde processen en ICT infrastructuur dragen zorg voor de nieuwe focus die wordt aangebracht. Dat maakt dat TSN V&V in de plaatsen buiten het focus op zoek is gegaan naar goede collega zorgaanbieders. Interzorg is zo n aanbieder. Om dit traject deugdelijk te laten verlopen zijn op tijd de OR en CR betrokken bij dit traject en zullen middels formele adviesaanvragen advies uitbrengen aan de algemeen directeur. De gegevens treft u hierboven in dit document. d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan dit formulier. Interzorg: Naast de OR en CR zijn de Zorgverzekeraar geinformeerd. Er zijn bij de onderhavige cliënten slechts twee zorgverzekeraars betrokken en dat zijn CZ en VGZ. Met beide zorgverzekeraars is de overdracht besproken en beide zorgverzekeraars hebben hiertegen geen bezwaar. Bijgaand treft u de bevestiging aan. TSN V&V: Naast de OR en CR zijn de Zorgverzekeraar geinformeerd. Ter bevestiging zijn beide verzekeraars ook schriftelijk geinformeerd.

17 17 van 19 ONDERDEEL III Cruciale zorg Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de continuïteit van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt. III.1 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden. Meerdere antwoorden mogelijk (Zie hoofdstuk 3 van de Toelichting). ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz-zorg geen cruciale zorg Enkel overbruggingszorg en MPT Wlz III.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Ten minste 97% van de bevolking moet binnen 15 minuten responstijd bereikt kunnen worden en in ten minste 95% van de spoedmeldingen moet een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn. nvt III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Een afdeling SEH moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en moet 7 x 24 uur over minimaal één SEH-arts en één SEH-verpleegkundige beschikken. nvt III.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. De zorgaanbieder moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie moet door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kunnen worden gestart. nvt

18 III.5 Pagina 18 van 19 Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties. Voor crisisopvang geestelijke gezondheidszorg geldt dat regionaal moet zijn vastgelegd door welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd. nvt III.6 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg. Denk bij de sociale context onder meer aan aansluiting bij een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, wonen (na)bij de partner, de geografische ligging van het zorgaanbod, et cetera. Geen gevolgen. ONDERDEEL IV Overige informatie en bijlagen IV.1 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling? geen IV.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de volgende bijlagen: Een schriftelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat de contactperso(o)n(en) de betrokken organisaties kunnen vertegenwoordigen. Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen (zoals een intentieovereenkomst, een koopovereenkomst, een statutenwijziging, et cetera.). De documenten met betrekking tot het medezeggenschapsproces, zoals genoemd bij randnummer De financiële onderbouwing, zoals genoemd bij randnummer. (Zie voor meer informatie over publicatie van de bijlagen paragraaf 5.1 van de Toelichting) Bijlagen (nog toe te voegen): 1.Intentieovereenkomst 2. Inschrijving KvK TSN en Interzorg 3. Adviesaanvraag OR Interzorg 4. Advies OR Interzorg 5. Instemming Raad van Toezicht Interzorg 6. Adviesaanvraag CR Interzorg 7. Advies CR Interzorg 8. Organogram Interzorg 9. Integratiekosten Interzorg voor medewerkers TSN 10. Adviesaanvraag OR TSN 11. Advies OR TSN 12. Adviesaanvraag CR TSN 13. Advies CR TSN

19 IV.3 Pagina 19 van 19 Geef aan welke van de onder IV.2 genoemde bijlagen verstrekt zijn aan de ondernemingsraden, cliëntenraden en/of overige stakeholders van de betrokken organisaties voordat zij hun oordelen en aanbevelingen hebben kunnen geven. Verstrekt aan stakeholders

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier Pagina 1 van 19 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V.

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V.

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V. Vertrouwelijk Bevat bedrijfsgeheimen In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

MADELIEF RIJNMOND B.V.

MADELIEF RIJNMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V.

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V.

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie, tevens verzoek tot ontheffing in de zin van artikel 49d Wet

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie