Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen en BZZY Deze niet-vertrouwelijke versie van de melding bestaat uit het ingevulde Formulier Melding concentratie bij de NZa waaruit vertrouwelijke passages zijn verwijderd. Alle 15 bijlagen bij de melding zijn als vertrouwelijk aangemerkt. De informatie in dit formulier en bijbehorende bijlagen zijn enkel verstrekt aan de NZa ten behoeve van de beoordeling van de voorgenomen concentratie op grond van artikel 49a Wmg. 1

2 Het meldingsformulier wordt namens de Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen, de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep, BZZY Arnhem B.V. en ingediend door hun gemachtigde mr. S. van der Heul. Zijn volmachten zij als Bijlage 1 en Bijlage 2 bij deze melding gevoegd. Mr. S. van der Heul verklaart namens Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen, de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep, BZZY Arnhem B.V. en dat de hiernavolgende melding volledig en naar waarheid is ingevuld. Mr. S. van der Heul advocaat Nijmegen, 22 december 2016 Artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt dat het voor zorgaanbieders verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat de concentratie is goedgekeurd door de NZa. Bij de in dit formulier beschreven is slechts een (rechtspersoon uit een economische eenheid van een) zorgaanbieder betrokken: de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep,. Met behulp van dit formulier verzoekt de de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep. De aanvraag tot goedkeuring van de concentratie is een aanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit aanvraagformulier bevat tevens de vragen die beantwoord moeten worden in de effectrapportage, zoals vereist op grond van artikel 49b Wmg. 2

3 ACHTERGROND BIJ EN INLEIDING OP MELDINGSFORMULIER 1. Door middel van de voorgenomen concentratie (zie hierna paragraaf I.3) beoogt de Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen (hierna te noemen: Pluryn MO ) via een in dit meldingsformulier beschreven transactie zeggenschap (hierna: de voorgenomen concentratie ) te verkrijgen over de twee ondernemingen BZZY Arnhem en BZZY Nijmegen (hierna gezamenlijk ook BZZY ). 2. Pluryn MO houdt zich bezig met arbeidsintegratie. Pluryn MO kwalificeert desondanks als zorgaanbieder (die zorg door ten minste 50) personen doet verlenen (in de zin van artikel 1 onderdeel c onder 1 van de Wmg en artikel 49a van de Wmg omdat zij mensen begeleidt die ondersteuning ontvangen op basis van de Wlz (en in mindere mate Wmo). Bij Pluryn MO werken naast de personen die aldaar begeleiding ontvangen - 73 mensen (32,74 FTE). BZZY kwalificeert niet als zorgaanbieder. 3. Pluryn MO maakt onderdeel uit van de economische eenheid Stichting Pluryn Hoenderloo Groep (hierna: Pluryn ). (Een aantal rechtspersonen uit de economische eenheid van) Pluryn Hoenderloo Groep is eveneens aan te merken als zorgaanbieder. Pluryn doet door meer dan personen zorg verlenen. Binnen Pluryn houdt Pluryn MO zich bezig met arbeidsintegratie. 4. Zoals uit het hiernavolgende meldingsformulier blijkt, heeft de voorgenomen concentratie geen enkele potentiele invloed op de zorgfunctie(s) van Pluryn of Pluryn MO. De voorgenomen concentratie is immers beperkt van omvang en heeft uitsluitend betrekking op de bedrijfsvoering van ondernemingen van BZZY die zich bezighouden met het bereiden en thuisbezorgen van gezonde fastfoodmaaltijden (BZZY). Het doel van de voorgenomen concentratie is mensen die van Pluryn MO begeleiding op grond van de Wlz (en de Wmo) ontvangen door te laten stromen naar een betaalde baan. Er worden in het geheelg geen wijzigingen in de Wlz-werkzaamheden van Pluryn MO beoogd. 5. Naar het oordeel van Pluryn MO is de zorgspecifieke concentratietoets uitdrukkelijk niet voor transacties als de voorgenomen concentratie in het leven geroepen. Het betreft namelijk een transactie van zeer beperkte omvang die bovendien het oogmerkt heeft de arbeidsintegratie (niet zijnde zorg in de zin van de Wmg) te bevorderen. 6. Het feit dat de zorgspecifieke concentratietoets niet in het leven is geroepen voor bagatels is ook het oordeel van de wetgever, zoals blijkt uit het aanhangige Voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen 3

4 van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstukken TK, ). Daarin is onder meer bepaald dat het criterium voor een meldingsplicht uit hoofde van artikel 49d Wmg wordt vervangen door een omzetdrempels. Na invoering van de wetswijziging zal een zorgspecifieke concentratie bij de alsdan bevoegde toezichthouder (vooralsnog ACM) moeten worden gemeld als daarbij: - een onderneming is betrokken die in het voorafgaande kalenderjaar direct of indirect met het verlenen van zorg ten minste een omzet heeft behaald van EUR , ; en - ten minste een andere onderneming is betrokken die in het voorafgaande kalenderjaar in Nederland ten minste een omzet heeft behaald van EUR ,. BZZY heeft in 2015 een omzet behaald van circa EUR ,--. De omzet van BZZY blijft daarmee ver onder de beoogde drempelwaarde van EUR , Voor het welslagen van de voorgenomen concentratie is een korte doorlooptijd van deze meldingsprocedure (en eventueel zelfs een ontheffing) van uitzonderlijk belang omdat de continuiteit van BZZY in acuut gevaar is. BZZY zijn ondernemingen die zijn opgericht en werden geexploiteerd door en. Op 27 oktober 2016 verschijnt in de Gelderlander een oproep van, dat per direct BZZY behoefte heeft aan een redder in nood. Zijn vrouw is overleden en is op zoek naar een koper van BZZY. Zie voor de oproep van de website van de Gelderlander Gewijzigd 8. Als gevolg van de tragische privé-omstandigheden van zijn beide vestigingen van BZZY aldus nu gesloten. Als gevolg van de sluiting van BZZY heeft de de kredietrelatie per 21 oktober 2016 opgezegd onder de mededeling dat zij haar zekerheidsrechten op uiterlijk 1 januari 2017 zal gaan inwinnen. De opzeggingsbrieven van zijn als bijlage 3 tot en met bijlage 5 bij dit Meldingsformulier gevoegd. 9. Naar aanleiding van het krantenbericht van zijn Pluryn MO en BZZY in overleg getreden over de voorgenomen concentratie. Zij hebben gezamenlijk een Bedrijfsplan BZZY opgesteld dat als bijlage 6 bij dit Meldingsformulier is gevoegd. Het overleg en het bedrijfsplan BZZY hebben geleid tot Intentieovereenkomst waarin de afspraken omtrent de voorgenomen concentratie zijn geconcretiseerd. De Intentieovereenkomst is als bijlage 7 bij dit Meldingsformulier gevoegd. 4

5 I.1 Organisatie 1 (statutaire) naam organisatie: Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: ja Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 73 personen zorg verlenen. 10. De statuten van Pluryn MO zijn als bijlage 8 bij deze melding gevoegd. In de statuten van Pluryn MO is bepaald dat Pluryn MO onder bestuurlijke leiding van Pluryn staat (artikel 2.2). Het bestuur alsmede de Raad van Toezicht van Pluryn MO is qua samenstelling en functieverdeling te allen tijde gelijk aan de Raad van Bestuur respectievelijk Raad van Toezicht van Pluryn (zie de artikelen 6 en 9 van de statuten van Pluryn MO. Pluryn MO maakt onderdeel uit van (de economische eenheid van) Pluryn. Omdat Pluryn kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van de Wmg zijn hieronder de contactgegevens van (het bestuur van) Pluryn (gelijk aan de contactegegevens van Pluryn MO) weergegeven. 11. Pluryn beschikt over een centrale OR waarin eveneens Pluryn MO is vertegenwoordigd. Pluryn MO heeft geen eigen OR. Hieronder zijn de contactgegevens van de COR van Pluryn weergegeven. 12. Pluryn beschikt over diverse vestigingen verspreid over (een groot deel van) het land. Daarom organiseert Pluryn clientmedezeggenschap op het niveau waar cliënten leven, wonen en werken. Zij heeft elf lokale raden in het leven geroepen die allen vertegenwoordigers in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Pluryn hebben. Er zijn afspraken tussen de CCR van Pluryn en de lokale raden gemaakt. Aangezien de voorgenomen concentratie betrekking heeft op arbeids(integratie) en de clienten van Pluryn MO zijn vertegenwoordigd in de CR arbeid van Pluryn is deze lokale raad van Pluryn bevoegd om te adviseren over de voorgenomen concentratie. Hieronder zijn de contactegegevens van de CR arbeid weergegeven. (statutaire) naam organisatie: Stichting Pluryn Hoenderloo Groep Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: ja Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door personen zorg verlenen. 5

6 Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. 13. Pluryn houdt zich bezig met het verwezenlijken van maatschappelijke arbeidsintegratie en participatie van mensen met een arbeidshandicap of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft werzaamheden die (sinds 2015) worden gefinancierd via de Wlz en de Wmo. Pluryn MO beschikt momenteel over de navolgende ondernemingen: - BliXem Eetcafé Cadeauwinkel Webshop ( - Bloesem Theehuis ( - Coffyn koffiehuis & branderij ( Gewijzigd Gewijzigd Gewijzigd 14. Pluryn MO biedt de in artikel 1 onder b van de Wmg bedoelde (verzekerde) zorgprestaties aan op grond van artikel 3.1.1Wlz. Meer in het bijzonder biedt zij in het kader van de zorgfunctie 6

7 begeleiding aan clienten de mogelijkheid om (werk)ervaring op te doen bij Blixem, Bloesem of Coffyn. Pluryn MO is onderdeel van Pluryn. 15. (Rechtspersonen van) Pluryn verlenen in hoofdzaak diensten aan mensen met lichamelijke-, zintuigelijke- of verstandelijke handicap, chronische ziekte, gedrags- en psychische problemen en NAH (niet-aangeboren hersenletsel)of een combinatie daarvan. Pluryn biedt daarbij een integraal aanbod aan, onder andere bestaand uit Wmg-zorg, ondersteuning, behandeling, jeugdzorg, onderwijs en arbeidsintegratie (het werkterrein van Pluryn MO). 16. Als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg beschikt Pluryn over alle toelatingen voor zorg die tot en met 31 december 2014 in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten ("AWBZ") werd aangeboden en sindsdien is gesplitst in Wet langdurige Zorg ("Wlz") voor verblijf en Zorgverzekerings-wet ("Zvw") voor de thuis- en wijkverpleging. Afhankelijk van de indicatie biedt Pluryn voorzieningen voor mensen met verstandelijke en lichamelijke handicaps, inclusief EMB (ernstig meeervoudige beperking) en SGEVB (Sterk Gedragsgestoord Ernstig Verstandelijk Beperkt) en voorzieningen voor SGLVG-cliënten (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt), GGz en justitiële indicaties. 17. Zie voor een organigram van Pluryn paragraaf II.3. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de statuten en het jaarverslag van Pluryn (Bijlage 9 en Bijlage 10) en de website 7

8 I.2 Organisatie Door middel van de voorgenomen concentratie (zie hierna paragraaf I.3) beoogt Pluryn MO zeggenschap te verwerven over de eenmanszaak van de heer (handelend onder de naam BZZY Nijmgenen) en (de activa van) BZZY Arnhem B.V. (De activa van) BZZY Arnhem B.V. en BZZY Nijmegen worden hierna en hiervoor gezamenlijk aangeduid als BZZY BZZY Nijmegen (statutaire) naam organisatie: hodn BZZY Nijmegen Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: nee Indien zorgaanbieder: BZZY Arnhem (statutaire) naam organisatie: BZZY Arnhem B.V. Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Nee Indien zorgaanbieder: Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldige vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. 20. BZZY houdt zich bezig met het bereiden en thuisbezorgen van gezonde fastfoodmaaltijden. Het doel van BZZY is om snel, verse en gezonde maaltijden thuis te serveren tegen (concurrerende prijzen en met een constante kwaliteit. Daartoe is een gestructureerd en uniform productie- en verkoopproces opgebouwd met een strakke organisatie en logistiek waarbij kwaliteit- en kostencontrole van groot belang zijn en er veel aandacht is voor de uniforme uitstraling van het 8

9 concept om de herkenbaarheid te optimaliseren. De consumentwaarden zijn gezondheid en duurzaamheid. 21. Door de ontwikkeling van een assortiment met een herkenbare structuur en het van scratch af aan ontwerpen van alle onderdelen van het proces is een uniek concept ontstaan dat zijn succes sinds 2008 als BZZY Nijmegen heeft bewezen. Het succes van de BZZY Nijmegen was aanleiding om in 2015 een nieuw filiaal BZZY Arnhem te openen (welke onderneming door is ondergebracht in BZZY Arnhem B.V.), waarna in 2016 het noodlot heeft toegeslagen (zie de Inleiding). 22. Nadere informatie over de onderneming BZZY kan worden gevonde op website Gewijzigd I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij). a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van: artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie). x artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap). artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (gemeenschappelijke onderneming). b. Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. c. Op welke documenten berust de concentratie. Intentieovereenkomst (bijvoegen). Koopovereenkomst (bijvoegen). Statuten(wijziging) (bijvoegen). Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen). 23. Onderdeel I.3 wordt in zijn geheel beantwoord. Pluryn MO en BZZY hebben op 16 december 2016 een Intentieovereenkomst gesloten waarvan de totstandkomingsgeschiedenis is beschreven in de inleiding. In de intentieovereenkomst beschrijven zij het voornemen om tot een concentratie van Pluryn MO en BZZY over te gaan door middel van de verkrijging van positieve uitsluitende zeggenschap door Pluryn MO over de ondernemingen van BZZY. Op maandag 12 december 2016 heeft de Raad van Toezicht van Pluryn MO (die uit dezelfde personen is samengesteld als de Raad van Toezicht van Pluryn) goedkeuring gegeven voor de voorgenomen concentratie. 24. Thans bestaat BZZY uit twee vestigingen BZZY Arnhem B.V. en (de activa van de) eenmanszaak BZZY Nijmegen. Beoogd wordt om de voorgenomen concentratie door middel 9

10 van verschillende concrete stappen tot stand te brengen, welke bij voorkeur tegelijkertijd worden gezet (uiterlijk op 31 december 2016). Omdat het samenhangende transacties betreft in de zin van de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties (PbEU 2008, C95), kwalificeren deze transacties gezamenlijk als één voorgenomen concentratie. 25. BZZY Arnhem B.V. zal door middel van een statutenwijziging worden omgezet in een persoonlijke holdingvennootschap van 26.. Pluryn MO en (de opgerichte persoonlijke vennootschap van) zullen een nieuwe besloten vennootschap (laten) oprichten met als naam BZZY B.V % van de aandelen in BZZY B.V. worden verworven door zowl Pluryn MO als de persoonlijke holdingvennootschap van. (voorheen BZZY Arnhem B.V.); zal ervoor zorgdragen dat alle activa en passiva van BZZY Nijmegen en BZZY Arnhem tijdig en uiterlijk op 31 december 2016 aan BZZY B.V. worden overgedragen. Daarmee beschikt BZZY B.V. over alle activa en passiva van BZZY (zijnde de activa en passivan van de eenmanszaak BZZY Nijmegen en de besloten vennootschap BZZY Arnhem B.V.). 28. In de statuten van BZZY B.V. alsmede de aandeelhoudersovereenkomst tussen Pluryn MO en zullen bepalingen worden opgenomen als gevolg waarvan Pluryn MO (positieve) uitsluitende zeggenschap - in de zin van de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties - verkrijgt om het strategische commerciële gedrag van BZZY B.V. te bepalen indien beide aandeelhouders in de algemene vergadering van aandeelhouders van BZZY B.V. niet tot overeenstemming (zouden kunnen) komen. 29. Ter bewerkstelliging van het doel dat Pluryn MO positieve zeggenschap heeft over het strategische commerciele gedrag van BZZY B.V. zal aan Pluryn MO (onder meer) een prioriteitsaandeel in BZZY B.V. worden verschaft waarmee aan Pluryn MO in geval van een patstelling beslissingen neemt omtrent in ieder geval: - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; 10

11 30. wil geen leidinggevende verantwoordelijkheid dragen voor de exploitatie van BZZY B.V. en het (statutaire) bestuur en de (dagelijkse) leiding van BZZY B.V. wordt gevoerd door (medewerkers van) Pluryn MO. Daartoe zal direct na oprichting van BZZY B.V. en uiterlijk op 31 december 2016 een managementovereenkomst worden gesloten tussen BZZY B.V. en Pluryn MO. Haar (statutaire) bestuursfunctie geeft Pluryn MO een leidinggevende rol. 31. krijgt een adviserende functie bij BZZY B.V.. Pluryn MO, BZZY B.V. en (de persoonlijke holdingvennootschap van) zullen in onderhandeling treden over een overeenkomst van opdracht op grond waarvan (de persoonlijke holdingvennootschap van) deze (advies)werkzaamheden zal gaan verrichten voor BZZY B.V. Thans wordt voorzien dat die werkzaamheden met name betrekking zullen hebben op het verder uitrollen van het BZZY concept, waarbij Partijen voor ogen hebben taken op het gebied. II.1 II.2 Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie. Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie. Welke alternatieven zijn in beschouwing genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen? 32. De redenen en doelstellingen van de voorgenomen concentratie worden gezamenlijk behandeld. De belangrijkste doelstelling is dat de filialen van BZZY in zowel Nijmegen als Arnhem weer open gaan Voor Pluryn MO is een bijkomende belangrijkste doelstelling gelegen in de mogelijkheid die BZZY haar biedt om mensen die bij Pluryn MO werken als gevolg van hun afstand tot de arbeidsmarkt te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. BZZY kan dus als vervolgstap dienen voor clienten die in het kader van de begeleiding uit hoofde van de Wlz, de Wmo en de Participatiewet (voorheen) werkzaamheden verrichten voor (een onderneming van) Pluryn MO Hiervoor is in de inleiding beschreven dat na het overlijden van zijn partner aanvankelijk heeft gepoogd om BZZY op eigen benen te laten staan. II.3 Beschrijf de structuur van de organisatie, voor en na de concentratie. Voeg organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur. 11

12 37. De voorgenomen concentratie wordt beschreven in paragraaf I.3. De structuur van Pluryn MO zal als gevolg van de concentratie niet wijzigen. Zij zal evenals de op te richten persoonlijke vennootschap van % verkrijgen van de aandelen van BZZY B.V. Daarin zijn alle activa en passiva van BZZY ingebracht. II.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie- /veranderproces met betrekking tot de zorgverlening. a. Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt. Denk hierbij aan de vraag of (een deel van het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de concentratie. b. Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen: In hoeverre verschillen de zorgprocessen van de betrokken organisaties van elkaar? Hoe wordt hiermee omgegaan? In hoeverre worden de zorgprocessen gewijzigd en/of op elkaar afgestemd? c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: Komen er locaties bij, worden er locaties afgestoten of blijft het aantal locaties gelijk? Welke gevolgen heeft dit voor de cliënt (bijvoorbeeld in reistijd, andere zorgverleners, andere processen)? d. Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe het zorgaanbod wordt verdeeld tussen locaties? e. Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties worden voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte? f. Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan integratie van maatschappen en/of medische afdelingen. g. Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt. 38. De gevolgen voor de zorg, zoals bedoeld onder vraag II.4 a. tot en met g. hierboven worden gezamenlijk behandeld. De voorgenomen concentratie heeft betrekking op de verwerving van zeggenschap over de onderneming BZZY die geen zorgaanbieder is en in 2015 een omzet heeft gegenereerd van 39. De verwerving van zeggenschap wordt verricht door Pluryn MO dat begeleiding op grond van de Wlz aanbiedt. Deze werkzaamheden zullen na de voorgenomen concentratie onverkort door Pluryn MO worden voortgezet. Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de drie maatschappelijke ondernemingen (zie paragraaf I.1) die door Pluryn MO worden geexploiteerd. De onder a t/m g bedoelde gevolgen van de concentratie voor de cliënt 12

13 zullen zich aldus niet voordoen. De voorgenomen concentratie voorziet op geen enkele wijze in een integratie-en veranderproces met betrekking tot de zorgverlening van Pluryn MO (of de andere rechtspersonen van Pluryn). h. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. i. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. 40. Gelet op het antwoord op de vragen II.4 onder a tot en met g is er geen stappenplan noodzakelijk om (niet voorgenomen) veranderingen in de zorg te realiseren. Evenmin zijn er gevolgen voor de client of risico s verbonden aan de integratie van zorgfuncties. Daarvan is immers geen sprake. II.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën). (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) Gewijzigd a. Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie. b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces. c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt. d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b. e. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. 41. Onderdeel van de activa die door BZZY wordt ingebracht in BZZY B.V. is een overeenkomst met die de administratie van BZZY uitvoert met AFAS software Afgewogen is dat de administratie van BZZY deugdelijk is en behouden wordt. De concentratie zal geen wijzigingen aanbrengen in de ondersteunende functies van BZZY en/of Pluryn MO. De administratiekosten voor deze diensten zijn opgenomen in de exploitatiebegroting die onderdeel uitmaakt van het Bedrijfsplan BZZY. 43. Na de voorgenomen concentratie zal Pluryn MO een medewerker, ter beschikking, op basis van een overeenkomst van opdracht ter beschikking stellen aan BZZY B.V. Zij zal op basis van die overeenkomst in dienst blijven van PLuryn MO en het voeren over BZZY B.V., bijvoorbeeld door middel van de uitvoering van de financiele administratie en de HR-functie (zie tevens paragraaf I.3). 13

14 44. Pluryn MO tijdens haar zorgvuldige voorbereiding op de voorgenomen concentratie capaciteit gecreeerd, althans gereserveerd, om de werkzaamheden van voor Pluryn MO te kunnen opvangen. Aldus bestaat er geen risico dat de voorgenomen overeenkomst van opdracht tussen Pluryn MO en BZZY B.V. ten koste gaat van de Wlz-functie van Pluryn MO. Voor zover zich desondanks een risico zou kunnen voordoen voor de Wlz-zorgverlening zal de overeenkomst van opdracht tussen BZZY B.V. en Pluryn MO opzegbaar zijn. II.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie. Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de concentratie? 45. Zoals hiervoor in paragraaf I.3 toegelicht zal onderdeel van de voorgenomen concentratie zijn dat BZZY B.V. de lopende verplichtingen van BZZY overneemt. Deze verplichtingen van BZZY B.V. worden ingeschat op een bedrag van circa EUR per 1 januari Zoals in de inleiding is verwoord, is BZZY thans gesloten en zal een herstart afhankelijk zijn van de concentratie per 31 december Concentratie na die datum zal de schulden verder doen toenemen (). 46. De voorgenomen concentratie wordt door Pluryn MO en BZZY beoogd met aandelenkapitaal in BZZY alsmede het aantrekken van bankkrediet. In overleg met de beoogde kredietverstrekker () hebben zij op grond van de Intentieovereenkomst de volgende financiering voor ogen. 47. Pluryn MO en (de persoonlijke holdingvennootschap van) zullen de door ieder van hen te verkrijgen 50% van de aandelen in BZZY B.V. uiterlijk op 31 december 2016 volstorten tegen een bedrag EUR ,-- per partij. 48. Pluryn MO, (de persoonlijke holdingvennootschap van) en BZZY B.V. zullen zich ertoe inspannen om uiterlijk 31 december 2016 (duidelijkheid over) een bankkrediet te verkrijgen ter waarde van EUR. Pluryn MO, (de persoonlijke holdingvennootschap van) en BZZY B.V. zullen zich tevens ervoor inspannen dat BZZY B.V. uiterlijk op 31 december 2016 een rekening courantkrediet verkrijgt ter waarde van EUR. 49. zal zich ter verkrijging van de financiering van het bankkrediet en het rekeningcourantkrediet in persoon borgstellen tot een bedrag van maximaal EUR Pluryn MO, (de persoonlijke holdingvennootschap van) en BZZY B.V. zullen zich inspannen om de 14

15 omvang van de persoonlijke borgstelling van zoveel mogelijk te beperken en zijn daarover in overleg met de die zich bereid heeft verklaard om de genoemde kredieten te verstrekken. 50. Pluryn is voornemens. 51. Zoals hiervoor toegelicht hebben Pluryn MO, (de persoonlijke holdingvennootschap van en BZZY B.V. hun intenties omtrent de financiering van de voorgenomen concentratie in goed overleg met de beoogde kredietverstrekker bepaald. heeft laten weten dat zij uiterlijk op 31 december 2016 haar schriftelijke goedkeuring zal geven voor de voorgestelde financiering De overname van personeel is geen onderdeel van de voorgenomen concentratie In hun overleg over de voorgenomen concentratie hebben Pluryn MO en een businessplan opgesteld waarvan onderdeel uitmaakt de volgende exploitatiebegroting waarbij uiteraard is uitgesteld van realistische aannames en doelstellingen. 54. Voor een beschrijving van de synergievoordelen van de concentratie wordt (ook) verwezen naar paragraaf II.1 en II.2. Het belangrijkste synergievoordeel vloeit voort uit het feit dat het voor personen die werkzaamheden verrichten voor een van de ondernemingen van Pluryn MO in de praktijk moeilijk is om door te stromen naar een betaalde baan (al dan niet deels gefinancieerd uit hoofde van de Participatiewet. De voorgenomen concentratie zal de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van deze groep clienten van Pluryn MO vergroten omdat hun de mogelijkheid wordt geboden tot betaalde arbeid bij BZZY B.V. en dus volwaardig(er) deelname aan de maatschappij. II.7 Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer II.6 (meerdere antwoorden mogelijk)? De prognoses dienen ten minste de vijf jaren vanaf de concentratie te betreffen. (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) Gewijzigd Prognose van de balans (bijvoegen). Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen). Analyse synergievoordelen (bijvoegen). Integratiekosten (bijvoegen). Businessplan (bijvoegen). Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen). 15

16 Prognose van de financiële ratio s (bijvoegen). Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen). II.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Door beantwoording van deze vraag kan de NZa beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Stakeholders dienen in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar worden gemaakt. Voorts beoordeelt de NZa of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere stakeholders overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie. (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting) Gewijzigd a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlagen toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van de cliënten. 55. Vanaf het moment dat Pluryn MO heeft benaderd naar aanleiding van zijn krantenbericht d.d. 27 oktober 2016, heeft Pluryn MO de CR Arbeid actief bij haar besprekingen met over BZZY betrokken. 56. Op 29 november 2016 heeft Pluryn MO aan de CR Arbeid van Pluryn mondeling advies gevraagd over de voorgenomen concentratie. De voorgenomen concentratie is besproken in de overlegvergadering van 6 december Naar aanleiding van het overleg heeft de CR Arbeid op 13 december 2016 en zonder voorbehoud positief geadviseerd op basis van een (in verband met de dringende spoed) mondelinge adviesaanvraag. Het advies is als bijlage 11 bij dit Meldingsformulier gevoegd. Voor haar advies waren de volgende omstandigheden van belang: - Er ontstaan nieuwe werkplekken waar clienten van Pluryn MO een eerstse stap naar betaald werk kunnen zetten; - Blixem (een onderneming van Pluryn MO) heeft voorbereid op een betaalde baan bij BZZY; - Een werkperiode van wordt overeengekomen waardoor clienten van Pluryn MO kunnen blijven doorstromen; - Er is goed nagedacht over een inwerkprogramma bij BZZY. 16

17 De Adviesvraag is schriftelijk bevestigd op 14 december De schriftelijke adviesvraag is als bijage 12 bij dit Meldingsformulier gevoegd. 57. De CR heeft verzocht dat zij betrokken wordt bij een halfjaarlijkse evaluatie van de voorgenomen concentratie. Het bestuur van Pluryn MO heeft met dit verzoek ingestemd. In de overlegvergadering van de RvB met de voltallige CCR van Pluryn op vrijdag 16 december 2016 is gemeld dat de CR Arbeid positief heeft geadviseerd over de voorgenomen concentratie. b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet op de ondernemingsraden. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. 58. Evenals de CR Arbeid is de OR van Pluryn uitgebreid betrokken bij het voorbereidingstraject voor de voorgenomen concentratie.nadat het Bedrijfsplan door Pluryn MO en is opgesteld heeft van Pluryn MO namens het bestuur van Pluryn MO de voorgenomen concentratie toegelicht aan de OR tijdens de OR-vergadering van 8 december De notulen van de overlegvergadering zijn als bijlage 13 bij dit Meldingsformulier gevoegd. 59. Op 14 december 2016 heeft de Raad van Bestuur van Pluryn een adviesvraag ingediend die als bijlage 14 bij dit Meldingsformulier is gevoegd en welke op 15 december 2016 door de heer De Jong als bestuursvoorzitter van Pluryn is toegelicht. Op 15 december 2016 heeft de OR positief geadviseerd over de voorgenomen concentratie. Het advies is bij het Meldingsformulier gevoegd als bijlage 15 Daarbij heeft de OR het volgende overwogen: - De OR onderschrijft volledig de ideële doelstelling van de voorgenomen concentratie. De OR verwacht dat door uitvoering te geven aan het voorgenomen besluit, de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op betaald werk zullen worden vergroot. - De financiële verwachtingen en de (beperkte) investeringen die gemoeid zijn met de herstart van BZZY zijn van dien aard dat Pluryn volgens de OR geen onverantwoorde risico s neemt. De OR adviseert verder het volgende. - De OR adviseert om ervoor zorg te dragen dat mensen voor wie de stap naar het betaalde werk vanuit BZZY uiteindelijk toch niet te verwezenlijken blijkt worden opgevangen zodat 17

18 zij met een positief gevoel het (betaalde) werktraject bij BZZY kunnen afsluiten. Dit advies wordt door het bestuur overgenomen. - De OR vindt het verstandig om de taakverdeling goed te omschrijven. De taakverdeling tussen en Pluryn MO is beschreven in paragraaf I.3 en heeft de goedkeuring van de OR. - De OR adviseert om. Ook dit advies wordt door het bestuur van Pluryn MO overgenomen. c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens. 60. De contactgegevens van zijn: Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 61. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Tel: Gewijzigd d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan dit formulier. 62. De was de financier van BZZY voorafgaand aan de voorgenomen concentratie. Omdat de de financiering heeft beeindigd was de medewerking van noodzakelijk om de voorgenomen concentratie tot stand te brengen. De is daarom uitgebreid betrokken geweest bij de totstandkoming van de financiering van de voorgenomen concentratie. Zij heeft haar goedkeuring gegeven voor de Intentieovereenkomst en bereidbaarheid getoond om de voorgenomen concentratie (deels) te financieren. Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 63. Elke gemeente in Nederland is als gevolg van de invoering van de Participatiewet verantwoordelijk voor iedereen die kan werken, maar hulp nodig heeft bij het vinden van werk, 18

19 zoals uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, pas afgestudeerden of mensen die arbeidsmatige dagbesteding willen. Het werkbedrijf Rijk van Nijmegen is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio Nijmegen met het UWV en de Sociale werkvoorziening Breed. Het werkbedrijf vormt een loket voor werknemers en werkgevers die behoefte hebben aan gemeentelijke ondersteuning op grond van de Participatiewet. Aangezien BZZY B.V. (ook) gefinancierd wordt uit de Participatiewet hebben Pluryn MO en BZZY uitgebreid mondeling overleg gehad met ambtenaren van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.. Het overleg kan zijdens het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen worden bevestigd. 19

20 ONDERDEEL III Cruciale zorg Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de continuïteit van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt. 20

21 III.1 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden. Meerdere antwoorden mogelijk ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz-zorg geen cruciale zorg III.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Ten minste 97% van de bevolking moet binnen 15 minuten responstijd bereikt kunnen worden en in ten minste 95% van de spoedmeldingen moet een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn. 64. N.v.t. III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Een afdeling SEH moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en moet 7 x 24 uur over minimaal één SEH-arts en één SEH-verpleegkundige beschikken. 65. N.v.t. III.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. De zorgaanbieder moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie moet door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kunnen worden gestart. 66. N.v.t. III.5 Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties. Voor crisisopvang geestelijke gezondheidszorg geldt dat regionaal moet zijn vastgelegd door welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd. 21

22 67. Pluryn MO biedt zelf geen crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aan. Wel beschikt Pluryn over een KJP-kliniek (Kinder- en Jeugdpsychiatriekliniek) in Zeist. Zoals hiervoor uiteengezet heeft de voorgenomen concentratie betrekking op arbeidsintegratie. BZZY, Pluryn MO noch (na de concentratie) BZZY B.V houden zich bezig met het verlenen van crisisopvang ggz. Er wordt dus ook geen enkele wijziging voorzien in het aanbod van Pluryn op het gebied crisisopvang voor geestelijke gezondheidszorg. III.6 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg. Denk bij de sociale context onder meer aan aansluiting bij een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, wonen (na)bij de partner, de geografische ligging van het zorgaanbod, et cetera. 68. BZZY B.V zal geen activiteiten gaan ontplooien op het gebied van Wlz-zorg. Pluryn MO zal Wlz-functies onverkort blijven uitvoeren na de totstandkoming van de voorgenomen concentratie. Voor personen die werkzaamheden verrichten voor een van de ondernemingen van Pluryn MO bleek het in de praktijk moeilijk om door te stromen naar een betaalde baan. Één van de doelstellingen van de voorgenomen concentratie is om die doorstroom te verbeteren hetgeen een positief effect zou opleveren voor de sociale context van de betrokken personen. Pluryn heeft een uitgebreid aanbod van Wlz zorg voor (voornamelijk) mensen met een verstandelijke beperking. Het huidige WLZ-zorgaanbod van Pluryn blijft eveneens in stand. De concentratie heeft dus geen potentiele negatieve gevolgen voor de (sociale context van de) Wlz-zorg. 22

23 ONDERDEEL IV Overige informatie en bijlagen 23

24 IV.1 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling? nvt IV.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de volgende bijlagen: Een schriftelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat de contactperso(o)n(en) de betrokken organisaties kunnen vertegenwoordigen. Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen (zoals een intentieovereenkomst, een koopovereenkomst, een statutenwijziging, et cetera.). De documenten met betrekking tot het medezeggenschapsproces, zoals genoemd bij randnummer Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.ii.13. De financiële onderbouwing, zoals genoemd bij randnummer Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.ii.9. (Zie voor meer informatie over publicatie van de bijlagen paragraaf 5.1 van de Toelichting) Bijlagen: 1. Volmacht Pluryn 2. Volmacht 3. opzeggingsbrief krediet BZZY Nijmegen 4. opzeggingsbrief krediet BZZY Arnhem 5. opzeggingsbrief krediet 6. Bedrijfsplan BZZY 7. Intentieovereenkomst concentratie 8. Statuten Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen 9. Statuten Pluryn Hoenderloo Groep 10 Jaarverslag Pluryn Hoenderloo Groep 11.advies CR Arbeid Pluryn van 13 december a. begeleidende brief adviesaanvraag CR 12a Bedrijfsplan BZZY (bijlage bij adviesaanvraag CR) 13a. begeleidende brief adviesaanvraag OR 13a Bedrijfsplan BZZY (bijlage bij adviesaanvraag OR) 14 Notulen OR-overlegvergadering 15 december Advies OR van 15 december 2016 Gewijzigd 24

25 IV.3 Geef aan welke van de onder IV.2 genoemde bijlagen verstrekt zijn aan de ondernemingsraden, cliëntenraden en/of overige stakeholders van de betrokken organisaties voordat zij hun oordelen en aanbevelingen hebben kunnen geven. Dit volgt uit de melding 25

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V.

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MADELIEF RIJNMOND B.V.

MADELIEF RIJNMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V.

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier Pagina 1 van 19 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V.

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V. Vertrouwelijk Bevat bedrijfsgeheimen In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V.

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie, tevens verzoek tot ontheffing in de zin van artikel 49d Wet

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie. tussen. Pluryn Hoenderloo Groep. Intermetzo. Openbare versie

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie. tussen. Pluryn Hoenderloo Groep. Intermetzo. Openbare versie Hierna volgt het: Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie tussen Pluryn Hoenderloo Groep en Intermetzo Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

in de zin van artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg inzake

in de zin van artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg inzake In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie