Zorgspecifieke concentratietoets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgspecifieke concentratietoets"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Zorgspecifieke concentratietoets Aanvraagformulier Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg. Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken organisaties dat dit document naar waarheid is ingevuld. 1 Senior Assist Care B.V., bestuurder Plaats en datum Stichting Thuiszorg Diensten Centrale, bestuurder Plaats en datum Handtekening Handtekening Indien de aanvraag namens de betrokken organisaties wordt ingediend door een gemachtigde, verklaart deze gemachtigde namens de betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld. 2 Naam gemachtigde 1 Functie gemachtigde Plaats en datum Naam gemachtigde 2 Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening Handtekening 1 Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de handtekeningvelden kopiëren. 2 In een dergelijk geval dient een door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de betrokken organisaties ondertekende machtiging en een uittreksel uit de handelsregister te worden overgelegd waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de machtiging bevoegd zijn de organisatie te vertegenwoordigen.

2 2 van 25 Artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt dat het voor zorgaanbieders verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat de concentratie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit formulier dient ertoe de goedkeuring van een concentratie bij de NZa aan te vragen. De aanvraag tot goedkeuring van de concentratie is een aanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit aanvraagformulier bevat tevens de vragen die beantwoord moeten worden in de effectrapportage, zoals vereist op grond van artikel 49b Wmg. PROCEDURE Per onderdeel vult u het formulier volledig en naar waarheid in. Het aanvraagformulier dient zelfstandig leesbaar te zijn. Er kan niet worden volstaan met verwijzingen naar bijlagen en andere documenten. Het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, kan per worden verzonden aan onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets. Een kan niet groter zijn dan 20mb. U kunt de aanvraag in meerdere s sturen. Wij verzoeken u ons het aanvraagformulier zowel in PDF-format als in Word-format toe te sturen. Indien deze versies van elkaar afwijken, wordt de PDF versie als origineel gehanteerd. Indien gewenst kunt u het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, ook per post versturen aan: Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. team zorgspecifieke concentratietoets Postbus GA UTRECHT De NZa besluit, conform artikel 49c, eerste lid, Wmg, in beginsel binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor de beoordeling, zal de NZa de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen. De hierboven genoemde termijn voor het nemen van het besluit wordt daarmee opgeschort. PUBLICATIE In geval de NZa goedkeuring verleent aan de concentratie, wordt naast het besluit ook de aanvraag gepubliceerd, conform artikel 49c, vierde lid, Wmg. Gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet openbaar gemaakt. U dient de informatie die u als vertrouwelijk beschouwt duidelijk herkenbaar te maken. Van iedere passage die u vertrouwelijk acht dient u de vertrouwelijkheid ervan te motiveren.

3 3 van 25 CONTACT Voor vragen over de zorgspecifieke concentratietoets kunt u telefonisch contact opnemen met de NZa ( ) of contact opnemen via onder vermelding van Zorgspecifieke concentratietoets. ONDERDEEL I Bij de concentratie betrokken organisaties Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de vragenlijst van onderdeel I.1 kopiëren. Als betrokken organisaties worden beschouwd (meer informatie vindt u in paragraaf 1.2 van de Toelichting): Bij fusie: de fuserende organisaties. Bij verkrijging van zeggenschap over een organisatie of een deel daarvan: de organisatie die zeggenschap verkrijgt en de organisatie, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen. Bij een openbaar bod: de organisatie die beoogt zeggenschap te verkrijgen en de organisatie die doelwit is van het bod. Bij een nieuw op te richten gemeenschappelijke organisatie: de oprichtende organisaties. Bij een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke organisatie: de organisaties die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke organisatie en de gemeenschappelijke organisatie zelf.

4 I.1 Organisatie 1 Pagina 4 van 25 (statutaire) naam organisatie: Senior Assist Care B.V. Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Ja De zorgverlening (in het kader van Wlz, Zvw en BG) van Senior Assist Care waaronder tevens de entiteiten Stichting MensEnZorg, Stichting Zorggarant Thuiszorg Noord-Nederland en Stichting Arlero Thuiszorg vallen is in handen van 209 personen. Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Azieweg 13 B, 9407 TC Assen Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. Senior Assist Care B.V. is een WTZi toegelaten instelling in de thuiszorgbranche. Zij levert persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding individueel (BG) en Hulp bij Huishouden in het kader van de Wmo. Hiertoe zijn contracten afgesloten met diverse zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft.

5 5 van 25 Senior Assist Care is werkzaam in de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel en de regio s Amsterdam en Utrecht. I.2 Organisatie 2 (statutaire) naam organisatie: Stichting Thuiszorg Diensten Centrale Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: Ja De zorgverlening (in het kader van Wlz, Zvw, BG en incl. +/- 12 medewerkers HbH) van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale is in handen van 116 personen. Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting Contactpersoon Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij. De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Postbus 113, 8330 AC Steenwijk Voorzitter ondernemingsraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Voorzitter cliëntenraad De heer/mevrouw Initialen Naam adres Postadres Telefoonnummer Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale is een WTZi toegelaten instelling in de thuiszorgbranche. Zij levert persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), Begeleiding individueel (BG) en Hulp bij Huishouden in het kader van de Wmo. Hiertoe zijn contracten afgesloten met diverse zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten.

6 6 van 25 Geef aan in welke regio( s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale is werkzaam in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.

7 7 van 25 I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij). Gaat het om een fusie, verkrijging van zeggenschap, de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie (zie artikel 27 Mededingingswet)? Meer informatie over het begrip concentratie vindt u in paragraaf 1.1 van de Toelichting a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van: artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie). artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap). artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (gemeenschappelijke onderneming). b. Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. Senior Assist Care B.V. zal middels een bestuurlijke overname de zeggenschap verkrijgen over Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. Na de overname zal Senior Assist Care B.V. de (zelfstandig) bestuurder worden van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale en haar onderliggende entiteiten. De aandeelhouders van Senior Assist Care B.V. hebben, evenals de Raden van Toezicht van beide organisaties, hun goedkeuring gegeven m.b.t. de bestuurlijke overname. De Raad van Bestuur van het hoogste orgaan van Senior Assist Care B.V., te weten Stichting Administratiekantoor Senior Assist Nederland, heeft haar goedkeuring verleend aan de bestuurlijke overname. Stichting Administratiekantoor Senior Assist Nederland is meerderheidsaandeelhouder van Senior Assist Care B.V., zij heeft % van de stemmen. De goedkeuring van de Raad van Bestuur van Stichting Administratiekantoor Senior Assist Nederland is daardoor afdoende, dit betekent namelijk ook de goedkeuring van de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen. Tevens zijn er door beide organisaties due diligence onderzoeken uitgevoerd; de uitkomsten hiervan waren geen reden de overname niet door te zetten. c. Op welke documenten berust de concentratie. Intentieovereenkomst (bijvoegen). Koopovereenkomst (bijvoegen). Statuten(wijziging) (bijvoegen). Anders, namelijk:

8 8 van 25 ONDERDEEL II Effectrapportage Dit onderdeel bevat de effectrapportage, zoals bedoeld in artikel 49b Wmg. De NZa zal beoordelen of deze rapportage voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie.

9 II.1 Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie. Pagina 9 van 25 Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) In de kern zijn Stichting Thuiszorg Diensten Centrale en Senior Assist Care B.V. twee organisaties die eenzelfde doel nastreven. Een samenvoeging van de organisaties maakt dat de gezamenlijk gedragen missie en visie op zorg(verlening), juist in deze roerige tijden van transitie en verandering, zijn doorgang kan vinden. De twee organisaties alleen waren te klein, samen vormen zij een overzichtelijk geheel. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale wordt bedreigd in haar voortbestaan, doordat de verhouding tussen de zorg in uitvoering en de backoffice niet in balans is. Senior Assist Care B.V. wil zowel nu alsook in de nabije toekomst graag een gezonde organisatie zijn en blijven en daarvoor acht zij een schaalvergroting noodzakelijk. II.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie. Welke alternatieven zijn in beschouwing genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting) De primaire reden van de concentratie is gelegen in het huidige economische klimaat waarin zorginstellingen momenteel verkeren. De Raad van Bestuur van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale heeft zich, noodgedwongen, gebogen over de continuïteitsvraag van haar organisatie. Het bestaansrecht van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale is afhankelijk van een eventuele overname, waarbij er gekozen is voor een bestuurlijke overname. Daarentegen biedt de bestuurlijke overname Senior Assist Care B.V. de mogelijkheid tot schaalvergroting, welke door Senior Assist Care B.V. noodzakelijk wordt geacht. Senior Assist Care B.V. zal door de bestuurlijke overname de bestuurder worden van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale en haar onderliggende entiteiten. Er is gekozen voor een overdracht van de zeggenschap gezien deze concentratie de minste impact heeft op de activiteiten van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. De zorgactiviteiten zullen worden voortgezet met behoud van het cliëntenbestand en de bijbehorende directe medewerkers. De oorzaak van de financiële situatie waarin Stichting Thuiszorg Diensten Centrale verkeert, is ondermeer gelegen in het feit dat de backoffice te groot is geworden in verhouding met de zorgactiviteiten die de organisatie levert. Met betrekking tot het indirecte personeel is daarom reeds door Stichting Thuiszorg Diensten Centrale een sociaal convenant opgesteld. Het sociaal convenant is goedgekeurd door de vakbonden en de Ondernemingsraad van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. Ook binnen Senior Assist Care zal de grootte van de huidige backoffice tegen het licht worden gehouden en zo nodig zullen ten gunste van de integratie van de backoffice van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale ook binnen Senior Assist Care tijdelijke contracten niet worden verlengd en/of tijdelijke functies komen te vervallen. Volledigheidshalve is het sociaal convenant van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale toegevoegd aan deze concentratiemelding. II.3 Beschrijf de structuur van de organisatie, voor en na de concentratie. Voeg organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur. Het gaat hier zowel om de structuur van eigendom, de bestuurlijke structuur en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling, alsook de organisatiestructuur. (Zie paragraaf 2.2 van de Toelichting) Senior Assist Care B.V. is de zelfstandig bevoegd bestuurder van meerdere entiteiten. Al deze entiteiten zijn zorgaanbieders/organisaties en treden allen naar buiten toe onder het label en de handelsnaam Senior Assist Care. Binnen de nieuwe structuur, na de bestuurlijke overname, zal Stichting Thuiszorg Diensten een nieuwe bestuurder krijgen, in de vorm van Senior Assist Care B.V. Daarmee komt Stichting Thuiszorg Diensten Centrale in het organogram tussen de andere entiteiten te staan. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale is als losstaande entiteit de bestuurder van meerdere stichtingen en een besloten vennootschap. Deze structuur zal,

10 10 van 25 voorlopig, in stand worden gehouden, waarbij Senior Assist Care B.V. indirect de bestuurder zal worden van deze onderliggende stichtingen middels Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. NB. De onderliggende stichtingen van de Stichting Thuiszorg Diensten Centrale stammen uit de periode waarin het, gezien de wet-en regelgeving, noodzakelijk was voor elke regio een separate stichting op te richten. Doel hiervan is het transparant houden van de organisatiestructuur. De Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale zal de nieuwe bestuurder en de toezichthouders benoemen. De Raad van Toezicht van Senior Assist Care B.V. zal tevens de nieuwe Raad van Toezicht worden voor de Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. De huidige Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorg Diensten zal na de benoeming aftreden. Na de bestuursoverdracht zal de Raad van Toezicht (vooralsnog) bestaan uit één lid, uiteindelijk zal toegewerkt worden naar drie leden. De Raad van Toezicht van Senior Assist Care B.V. heeft momenteel twee vacante posities. Zoals beschreven bij punt II.2 zal door het sociaal convenant. Doel van het sociaal convenant is.. De structuur binnen Senior Assist Care blijft intact en zal niet wijzigen. Indien het, na de uitvoering van het sociaal convenant, niet lukt.. Senior Assist Care zal hiervoor, zoals reeds eerder aangegeven, de flexibiliteit van bepaalde tijd contracten benutten. De bestuurlijke overname heeft geen directe wijziging tot gevolg voor de structuur en zeggenschap binnen Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. Hiermee doelen wij tevens op de adviesorganen Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de bestaande Cliëntenraden en Ondernemingsraden te zijner tijd worden samengevoegd. Immers, het betreft dezelfde bestuurder. Het traject hiernaar toe zal enige tijd in beslag nemen, ondermeer wordt bekeken welke leden willen blijven. Tevens zal door de samenvoeging de rolverdeling binnen de medezeggenschapsorganen opnieuw moeten worden verdeeld. Gedurende de looptijd van het traject zal gezamenlijk worden opgetrokken, in zowel vergaderingen alsook ten aanzien van de besluitvormingsprocessen. Nog te nemen stappen: 1. Het bestuur van de Stichting Thuiszorg Diensten Centrale zal de komende maanden het sociaal convenant ten uitvoer brengen. Dit traject is reeds ontwikkeld, ruimschoots voor aanvang van de besprekingen inzake de bestuurlijke overname. 2. Beide organisaties gaan gezamenlijk in gesprek met de stakeholders n.a.v. de reeds toegestuurde informatie met betrekking tot de bestuurlijke overname (zie bijgevoegde notitie). Het gehele traject zal in overleg én met goedkeuring van de stakeholders plaatsvinden. Onder stakeholders verstaan wij hier de zorgkantoren, de zorgverzekeraars en gemeenten. 3. De medezeggenschapsorganen van zowel Stichting Thuiszorg Diensten Centrale alsook Senior Assist Care geven een positief advies af. 4. De Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale en de Raad van Toezicht van Senior Assist Care B.V. geven hun goedkeuring aan de overeenkomst inzake de bestuurlijke overname. 5. De NZa geeft haar goedkeuring aan de bestuurlijke overname. 6. De definitieve overeenkomst inzake de bestuursoverdracht wordt gesloten. 7. De Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale besluit tot terugtreding van de huidige bestuurder en de leden van de Raad en gelijktijdig gaat zij over tot het benoemen van het nieuwe bestuur en Raad van Toezicht.

11 11 van De Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale benoemt de nieuwe bestuurder en de toezichthouders van Senior Assist Care B.V. 9. Indien noodzakelijk zal er een statutenwijziging plaatsvinden van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. II.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie- /veranderproces met betrekking tot de zorgverlening. Ga bij beantwoording van de vragen a t/m h uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomend veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) a. Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt. Denk hierbij aan de vraag of (een deel van het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de concentratie. Het zorgaanbod van de gezamenlijke organisatie zal door het samenvoegen van de beide organisaties niet wijzigen. Immers, de cliënten behouden de reeds ontvangen indicaties, zo ook zullen de zorgarrangementen niet wijzigen. Gezien het feit dat ook dezelfde zorgverleners worden ingezet zal ook de (tijds)planning van de zorg niet wijzigen. De zorgverlening aan de cliënten zal derhalve dan ook niet wijzigen en wordt op dezelfde voet voortgezet. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale genereert % van haar omzet door haar eigen zorgteams (directe medewerkers), de overige productie ( % van haar omzet) wordt gegenereerd door contractpartners/onderaannemers die hiervoor zelf personeel in dienst hebben. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale stelt voor deze partijen enkel het budget ter beschikking. Senior Assist Care genereert ca. % van haar omzet door haar eigen zorgteams, de overige productie ( % van haar omzet) wordt gegenereerd door contractpartners/onderaannemers die hiervoor zelf personeel in dienst hebben. Senior Assist Care stelt voor deze partijen enkel het budget ter beschikking. b. Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen: In hoeverre verschillen de zorgprocessen van de betrokken organisaties van elkaar? Hoe wordt hiermee omgegaan? In hoeverre worden de zorgprocessen gewijzigd en/of op elkaar afgestemd? De zorgprocessen van beide organisaties lijken veel op elkaar. Passende zorg in de wijk wordt geleverd door kleine zorgteams die werken vanuit een locatie en/of een gezondheidscentrum. Daarnaast zijn er zorgteams van Senior Assist Care actief in en rondom een aantal woonservicelocaties en/of appartementencomplexen. Senior Assist Care en Stichting Thuiszorg Diensten Centrale zijn reeds, intern, gestart met een herinrichting van haar zorgteams, waarbij de nadruk komt te liggen op zelfstandige teams. Beide organisaties zijn HKZ-gecertificeerd en volgen dezelfde protocollen (Vilans). Vele aspecten van de zorgprocessen staan vast door wet- en regelgeving, zoals de indicatiestelling door een wijkverpleegkundige. Deze processen blijven allen intact en gelden reeds voor beide organisaties. Ten slotte werken beide organisaties met hetzelfde zorgregistratiesysteem (te weten het geautomatiseerde systeem ONS), waardoor het proces rondom de registratie en het inzien van routes gelijk is en blijft. Het intakeproces van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale zal door de zorgverleners van Senior Assist Care worden overgenomen. Dit administratieve zorgproces is reeds optimaal gestandaardiseerd binnen Stichting Thuiszorg Diensten Centrale en voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Senior Assist Care zal dit proces, dat binnen haar organisatie nog niet

12 12 van 25 aanwezig is, op eenzelfde wijze implementeren. Momenteel doen de wijkverpleegkundigen van beide organisaties de intake van nieuwe cliënten. Echter, het vooraf verlenen van toestemming door de afdeling Zorgadministratie behoorde in tegenstelling tot Stichting Thuiszorg Diensten Centrale bij Senior Assist Care nog niet tot het (administratieve) zorgproces. De afwijking tussen beide zorgprocessen behelst slechts de voornoemde accordering van de Zorgdministratie binnen het intakeproces en zal derhalve dan ook direct na de goedgekeurde concentratie gelijk worden getrokken. Het op elkaar afstemmen van voornoemd proces zal dan ook geen gevolgen hebben voor de cliënt en de zorgverlening. c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: Komen er locaties bij, worden er locaties afgestoten of blijft het aantal locaties gelijk? Welke gevolgen heeft dit voor de cliënt (bijvoorbeeld in reistijd, andere zorgverleners, andere processen)? Beide organisaties hebben geen locaties in de zin van verzorgings- of verpleegtehuizen. Wel spreken we bij Senior Assist Care van locaties. Er wordt zorg geleverd vanuit en in verschillende woonservicelocaties. Dit zijn wooncomplexen waar cliënten zelfstandig wonen maar aanspraak kunnen maken op verschillende diensten en zorg. Deze locaties blijven allen bestaan en de processen aldaar blijven ongewijzigd. De zorgverlening is verspreid over een groot deel van het land, echter met de nadruk op het midden en het noorden van het land. Doordat zowel Stichting Thuiszorg Diensten Centrale alsook Senior Assist Care zorg levert in dezelfde gebieden, is er een overlap in de zorgverlening. In sommige regio s wordt er zorg geleverd vanuit kantoor- of woonservicelocaties en/of gezondheidscentrum. Daar waar mogelijk zullen locaties en teams worden samengevoegd en kunnen enkele huidige startlocaties worden opgezegd vanuit kostebesparend oogpunt. Een mogelijke wijziging van de startlocatie heeft derhalve dan ook geen gevolgen voor de zorgverlening, puur en alleen vanuit kostenbesparend oogpunt. Onze startlocaties fungeren slechts als opstartbasis voor de zorgroutes. Veelal is de startlocatie het centrale punt waar de teamleider zijn/haar kantoor heeft en de bedrijfsauto s staan geparkeerd. De manager Zorg en de Projectleider zorgteams (beide van Senior Assist Care) zullen de teams en hun samenstelling in kaart brengen. Door middel van werkoverleggen zullen de verschillende teams aan elkaar worden voorgesteld en zal er een samenvoeging worden bewerkstelligd. De teamleider zal hierin tevens een rol spelen en de teams begeleiden. Het samenvoegen van locaties en teams leidt tot lagere (huur) kosten en zal geen directe gevolgen hebben voor de personele bezetting. Een eventueel gevolg van het samenvoegen van de teams kan zijn, dat de cliënten nieuwe zorgverleners krijgen, echter zoveel als mogelijk worden de vaste zorgverleners gepland. De gehele insteek van de bestuurlijke overname is erop gericht de continuïteit van zorg voor de cliënten te waarborgen zowel voor de cliënten van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale alsook voor de cliënten van Senior Assist Care. d. Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe het zorgaanbod wordt verdeeld tussen locaties? Er zal geen verplaatsing van zorgaanbod plaatsvinden. De teams en woonservicelocaties blijven dezelfde soorten zorg leveren, de concentratie heeft hier geen invloed op. e. Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties worden voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte?

13 13 van 25 Locaties en teams zullen, daar waar mogelijk, worden samengevoegd. De hierbij behorende schaalgrootte/concentratie zal leiden tot een gunstigere inrichting van werkzaamheden waardoor efficiëntere routes zullen worden gerealiseerd met de daarbij behorende voordelen voor de medewerkers, zoals langere routes en minder dagen per week werken. De schaalvergroting van het zorgaanbod heeft een positief effect op de bereikbaarheid van de zorg. De zorg is eenvoudiger en makkelijker te organiseren zonder dat dit leidt tot hogere (personele) kosten. De cliënt zal weinig merken van de schaalvergroting gezien het feit dat het primaire zorgproces intact blijft, echter is wel de mogelijkheid aanwezig dat, door het samenvoegen van teams, de cliënt nieuwe zorgverleners kan krijgen naast de reeds bestaande zorgverleners. Daarbij blijft het uitgangspunt dat er vanuit kleine, zelfstandige teams wordt gewerkt, waardoor de wisseling in zorgverleners zeer minimaal zal zijn. f. Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan integratie van maatschappen en/of medische afdelingen. Uiteraard kunnen de betreffende cliënten besluiten over te stappen naar een andere zorgaanbieder (keuzevrijheid van de cliënt) Voor de cliënten zal er weinig tot niets veranderen, daar de medewerkers veelal dezelfde planning zullen behouden en zo ook hun eigen cliënten. g. Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt. Andere wijzigingen worden door ons niet voorzien. Immers, de zorgverlening blijft ongewijzigd, directe medewerkers behouden hun contracten en de organisaties behouden hun HKZ-certificering. h. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Na overname, streefdatum 1 juni 2016 (1 e kwartaal): 1. Manager Zorg en Projectleider zorgteams (beide werkzaam binnen Senior Assist Care) bezoeken de zorgteams van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale om de routes en de samenstelling van de teams in beeld te krijgen ter verdere afhandeling m.b.t. de invlechting van de zorgteams. 2. Cliënten van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale informeren door middel van een brief aangaande de samenvoeging. Cliënten behouden hun keuzevrijheid van zorgverlener. 3. Informeren wijkverpleegkundigen Senior Assist Care over de aanvulling in het intakeproces. 4. Scholing medewerkers Zorgadministratie Senior Assist Care inzake werkwijze intakeproces. Vanaf 1 september 2016 (2 e kwartaal): 3. i. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg.

14 14 van 25 De concentratie betreft slechts een bestuurswisseling, waardoor geen negatieve wijzigingen in de cliënttevredenheid wordt verwacht. Immers, de zorgverlening blijft ongewijzigd en zorgmedewerkers behouden hun contract en veelal hun eigen cliënten en routes. Daarnaast behouden beide organisaties hun HKZ-certificering en worden de scholingen om de zorgmedewerkers op niveau te houden gehandhaafd conform het geaccordeerde opleidingsplan binnen Senior Assist Care. De overlegstructuur wordt gecontinueerd, waardoor er geen verval zal optreden in de top-down en bottom-up informatieverstrekking alle disciplines blijven betrokken en worden door de consistente overlegstructuur in zijn totaliteit geïnformeerd over de operationele activiteiten. Gelet op het bovenstaande wordt geen aanleiding gezien een scenario voor risicobeheersing op te stellen. Door de bestuurlijke overname zal er geen kwaliteitsverlies optreden binnen de zorg als gevolg van stagnerende implementatie en/of vertrekkend direct personeel. De verschillen qua cultuur tussen de organisaties zijn zeer minimaal, beide organisaties hebben een mensgerichte cultuur waarin de drie kernwaarden persoonlijk, kwalitatief en kleinschalig hoog in het vaandel staan en dit is direct terug te vinden in zowel de zorgverlening alsook de dienstverlening van beide organisaties, waarin de cliënt en de klant centraal staan. Daarnaast hebben beide organisaties eenzelfde hiërarchie: leidinggevenden (samengevoegd in een managementteam) van afdelingen rapporteren rechtstreeks aan de Raden van Bestuur. Korte transparante communicatielijnen. De medewerkers van beide organisaties kunnen door deze korte transparante communicatielijnen zich snel aanpassen aan en inspelen op de veranderende ontwikkelingen in de zorg. Beide organisaties kunnen out of the box denken en geven hun medewerkers de vrijheid zich te ontplooien. De mening van de medewerkers wordt in beide organisaties geapprecieerd. Medewerkers kunnen niet falen, vrijheid van meningsuiting is belangrijk, iedereen wordt gehoord en telt mee. Beide organisaties hebben een zeer beperkte managementlaag tussen de werkvloer en de Raad van Bestuur. Dit alles vormt een open een transparante werkomgeving voor de medewerkers in beide organisaties. De risico s hiervan voor de cliënt zijn echter zeer minimaal. Een tweede risico kan zijn dat de cliënten kiezen voor een andere zorgaanbieder. De cliënten behouden hun keuzevrijheid. Cliënten worden goed en tijdig geïnformeerd, echter kunnen cliënten te allen tijde overstappen naar een andere zorgaanbieder. Het intact houden van de bestaande overlegstructuren en periodieke gesprekken met alle teams en bedrijfsonderdelen zullen ertoe bijdragen dat de onverwacht optredende risico s tijdig worden gemonitord en opgelost kunnen worden. Uiteraard kunnen betreffende cliënten besluiten over te stappen naar een andere zorgaanbieder (keuzevrijheid van de cliënt). Dit gehele traject is binnen Senior Assist Care vorig jaar geruisloos doorlopen en afgerond. II.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën). (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting) a. Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie. De medewerkers van de backoffice van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale, die na uitvoering van het sociaal convenant nog werkzaam zijn binnen de Stichting, worden toegevoegd c.q. ingevlochten in de backoffice van Senior Assist Care. Zoals eerder vermeld wordt direct na de samenvoeging gekeken waar de verschillende ondersteunende afdelingen worden gestationeerd,

15 hetzij op het hoofdkantoor in Assen, hetzij op het hoofdkantoor in Steenwijk. Pagina 15 van 25 De ICT van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale zal worden ondergebracht bij Senior Assist Care. Senior Assist Care heeft haar ICT ondergebracht bij een externe partij, te weten. Het tijdspad hiervoor is afhankelijk van de geldende opzegtermijn in het huidige ICT-contract van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. Wenselijk is de overgang van de ICT op korte termijn na de gewense overnamedatumte realiseren. Ook de salarissadministratie zal met ingang van januari 2017 door Senior Assist Care worden overgenomen. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale heeft de salarisadministratie uitbesteed aan een externe partij. Dit in tegenstelling tot Senior Assist Care, zij voorziet zelf in dit proces en kan tegen een beperkte extra inzet van menskracht de verloning van de medewerkers van Thuiszorg Diensten Centrale overnemen. De overname van het gehele salarisproces zal derhalve dan ook een extra kostenbesparing opleveren. b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces. Afhankelijk van zal worden gekeken naar de huisvesting van de verschillende afdelingen. De mogelijkheid bestaat dat een aantal afdelingen op het hoofdkantoor van Senior Assist Care te Assen worden gevestigd en een aantal afdelingen op het kantoor van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale te Steenwijk. Keuzes hierin moeten nog definitief worden gemaakt. c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt. De woonplaats en de daarmee gemoeide reistijd zal, per medewerker, in overweging worden genomen. Daarnaast zal ook worden bekeken welke afdelingen praktisch gezien samen onder één dak gehuisvest moeten worden. Wanneer de nieuwe standplaats afwijkt van de overeengekomen norm(bijvoorbeeld zoals vastgelegd staat in de arbeidsovereenkomst), zal de overgangsregeling van Senior Assist Care worden toegepast. d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b. Na overname, streefdatum 1 juni 2016 (1 e kwartaal): 1. Invlechting backoffice Stichting Thuiszorg Diensten Centrale binnen Senior Assist Care. 2. Definitieve keuze huisvesting gelijktijdig met samenvoegen afdelingen per afdeling wordt bekeken alwaar zij gestationeerd worden. Voor beide organisaties geldt dat slechts een zeer gering aantal personeelsleden van standplaats hoeft te wisselen. Wisseling voor de personeelsleden van de backoffice beperkt zich tussen hoofdkantoor Assen en hoofdkantoor Steenwijk en zal naar verwachten zich beperken tot de afdelingen Zorgadministratie, Finance, HRM en Kwaliteit en Zorgbeleid. 3. Manager Zorg en Projectleider zorgteams (beide werkzaam binnen Senior Assist Care) bezoeken de zorgteams van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale om de routes en de samenstelling van de teams in beeld te krijgen m.b.t. de invlechting van de zorgteams. Zorgteams die samengevoegd worden nader laten kennismaken, teamleider betrekken in het proces.

16 16 van Na het in kaart brengen van de zorgteams m.b.t. het samenvoegen van teams, de huidige startlocaties, die door het samenvoegen van teams komen te vervallen, opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijnen. Vanaf 1 september 2016 (2 e kwartaal): 5. De ICT van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale zal worden ondergebracht bij Senior Assist Care met inachtneming van de geldende opzegtermijn in het reeds lopende ICT-contract van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. Afhankelijk van de opzegtermijn zal deze overgang zo snel als mogelijk na de gewenste overnamedatum plaatsvinden. Getracht wordt dit op korte termijn te realiseren. Senior Assist Care heeft haar ICT ondergebracht bij een externe partij, te weten. 4. Vervolgproces januari 2017: 7. De salarisadministratie zal door Senior Assist Care worden overgenomen. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale heeft de salarisadministratie uitbesteed aan een externe partij, deze overeenkomst zal worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. e. Beschrijf de belangrijke risico s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico s zullen worden ondervangen. Gedurende de looptijd van het sociaal convenant zijn de uitkomsten hiervan onzeker. Een van de risico s kan zijn dat een relatief groot aantal van de indirecte medewerkers in een zeer kort tijdsbestek kiest voor de vrijwillige vertrekregeling, met als gevolg dat de backoffice van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale niet optimaal kan blijven opereren. Dit kan de nodige risico s met zich meebrengen, vooral omdat de overname in de zomermaanden zal gaan plaatsvinden. Het is niet wenselijk in de zomerperiode medewerkers te moeten werven en/of onderbezet te zijn, vooral gezien de vakanties die medewerkers in die periode opnemen. Echter, deze risico s kunnen worden ondervangen door de inhuur van (interim) personeel. Zodoende kan de continuïteit van de zorg én de bedrijfsvoering worden gewaarborgd. II.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie. Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de concentratie? (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) De synergievoordelen die ontstaan door de concentratie zijn onder meer gelegen in de samenvoeging van zorgteams en locaties, dit zal een aanzienlijke kostenbesparing voor beide organisaties opleveren vanwege de efficiency en schaalvergroting. M.n de routeproductiviteit zal stijgen en de deskundigheden binnen de zorgteams kunnen naar rato worden opgeschroefd. Daarnaast zal de gehele salarisadministratie door Senior Assist Care worden ogepakt, waardoor afscheid genomen kan worden van de externe partij die momenteel de salarisadministratie uitvoert voor Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. Door de samenvoeging van de backoffice & de zorgteams kan er bezuinigd worden op bestuur,

17 17 van 25 directie en leden Raad van Commissarissen met als positief gevolg, verlaging loonkosten. Kort samengevat kunnen directe synergievoordelen voortkomen uit: - verlaging personele kosten overhead - besparing in de bestuurskosten - besparing op huisvesting - efficiencyverbetering in zorgteams c.q. optimalisatie routeproductiviteit. II.7 De ombuiging is bij Stichting Thuiszorg Diensten Centrale reeds in gang gezet. Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer II.6 (meerdere antwoorden mogelijk)? De prognoses dienen ten minste de vijf jaren vanaf de concentratie te betreffen. (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting) Prognose van de balans (bijvoegen). Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen). Analyse synergievoordelen (bijvoegen). Integratiekosten (bijvoegen). Businessplan (bijvoegen). Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen). Prognose van de financiële ratio s (bijvoegen). Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen). II.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Door beantwoording van deze vraag kan de NZa beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Stakeholders dienen in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar worden gemaakt. Voorts beoordeelt de NZa of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere stakeholders overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie. (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting) a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlagen toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van de cliënten. Senior Assist Care: De Cliëntenraad van Senior Assist Care bestaat uit vier leden. Reeds in een eerder stadium is de Cliëntenraad van Senior Assist Care mondeling op de hoogte gebracht van de op handen zijnde overname. Vanaf het moment dat de intentieverklaring door beide partijen was ondertekend heeft de Raad van Bestuur direct de Cliëntenraad hiervan in kennis gesteld. Vervolgens heeft de Cliëntenraad de formele adviesaanvraag mogen ontvangen. Voorafgaand aan de adviesaanvraag heeft de Cliëntenraad een aantal vragen gesteld aan de directie van Senior Assist Care, dit naar aanleiding van hetgeen ze reeds mondeling was toegelicht. De antwoorden op deze vragen zijn gelijktijdig met de adviesaanvraag aan de Cliëntenraad

18 18 van 25 verstuurd. Daaropvolgend heeft een overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad met de directeur van Senior Assist Care, de heer F.B.M. Wellink. De Cliëntenraad heeft haar positieve advies gegeven aan de bestuurlijke overname. Het bestuur van Senior Assist Care heeft kenbaar gemaakt aan de Cliëntenraad dat zij te allen tijde met vragen en/of opmerkingen terecht kunnen bij het bestuur. De Cliëntenraad is kritisch en denkt graag mee m.b.t. de gevolgen voor de cliënten. Dit wordt zeer wenselijk geacht. Tevens heeft de Cliëntenraad van Senior Assist Care, op eigen initiatief, contact opgenomen met de Cliëntenraad van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale. Stichting Thuiszorg Diensten Centrale: De Cliëntenraad van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale bestaat uit vier leden, eind januari 2016 zijn er drie nieuwe leden benoemd. De intentieverklaring is ter advisering aan de Cliëntenraad voorgelegd. De Cliëntenraad spreekt in haar allereerste advisering over een Businessplan Zorg. Echter, dit stuk is vervangen door de opgestelde notitie Samenvoeging Thuiszorg Diensten Centrale met Senior Assist Care, de meerjarenbegroting en de startbalans. Het genoemde Businessplan Zorg is derhalve dan ook een niet bestaand stuk en kan als niet beschreven worden beschouwd, aldus de voorzitter van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de bestuurlijke overname. De voorzitter van de Cliëntenraad wordt, door de bestuurder van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale, periodiek op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en de voortgang in het overnameproces. b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier. Hierbij dient te worden aangesloten bij de procedures die worden voorgeschreven door de Wet op de ondernemingsraden. Van belang is ook te beschrijven hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Senior Assist Care heeft een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad bestaande uit zes leden, deze GOR vertegenwoordigt de entiteiten die onder het label van Senior Assist Care vallen (Senior Assist Care B.V., Stiching Arlero Thuiszorg, Stichting ZorgBedrijf Noord-Nederland, Stichting MensEnZorg en Stichting Zorggarant Thuiszorg Noord-Nederland). Evenals de Cliëntenraad is ook de GOR vanaf het moment dat de intentieverklaring was ondertekend door beide partijen, betrokken bij het proces. De formele adviesaanvraag is naar de GOR verzonden, deze is tevens in een overleg met de directeur en de GOR besproken, alwaar de GOR allerlei vragen heeft kunnen stellen. Tevens heeft de GOR, gelijktijdig met de adviesaanvraag, de vragen toegezonden gekregen zoals de Cliëntenraad deze had gesteld. Het idee hierachter is, ondanks de verschillende doelgroepen van beide medezeggenschapsorganen, dat zoveel mogelijk informatie leidt tot een goed en volledig beeld. Volledige openheid van zaken is een pré, het bestuur van Senior Assist Care heeft kenbaar gemaakt dat de GOR te allen tijde met vragen en/of opmerkingen terecht kan bij het bestuur. Graag treden zij dan nogmaals met de gehele GOR in overleg. De GOR heeft de opmerking geplaatst of zij direct contact kunnen leggen met hun collega OR van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale; hierop is bevestigend geantwoord door de directeur. Echter, merkt de directeur op dat zij een geheel andere invalshoek hebben. Hun kijk op zaken is daardoor dermate anders. De GOR heeft haar positieve advies gegeven aan de bestuurlijke overname. De ondernemingsraad van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale bestaat uit een kleinere delegatie dan de GOR van Senior Assist Care. Naast de voorzitter, als vertegenwoordiger van het personeel in de Stichtingen, maakt de personeelsvertegenwoordiger van TDC B.V. deel uit van de OR. De OR wordt ondersteund door een externe juridisch adviseur. Allereerst is de intentieverklaring ter advisering aan de OR voorgelegd. Hierop heeft zij een positief advies uitgebracht. Naast de intentieverklaring, is net als bij de GOR van Senior Assist Care, ook aan hen het besluit tot bestuurlijke overname ter advisering voorgelegd. De OR van Stichting Thuiszorg

19 19 van 25 Dienstencentrale is in haar advies in deze aanvankelijk wel terughoudend geweest. Zij heeft in een schrijven richting het bestuur van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale verschillende aandachtspunten aangekaart die hen zorgen baren, maar die hen er niet van weerhouden een positief advies uit te brengen omdat ook de OR de noodzaak tot overname terdege inziet. In het kort hierna de punten alwaar de OR van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale aandacht voor vraagt en/of graag extra uitleg over wil ontvangen: De bestuurder van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale is te allen tijde open geweest in de communicatie richting haar OR en heeft de voorzitter van de OR periodiek op de hoogte gehouden van de lopende ontwikkelingen en de status van het overnameproces. De bestuurder van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale is derhalve dan ook in staat gebleken haar OR voldoende gerust te stellen met betrekking tot de gestelde vragen en de geuite zorgen, zodat ook zij nu met het volste vertrouwen de overname tegemoet zien.. c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens. Andere stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: zorgverzekeraars/-kantoren, banken, (lokale/regionale) overheden, et cetera. De Raden van Bestuur van beide organisaties gaan in gesprek met de belangrijkste stakeholders, de zorgkantoren, zorgverzekeraars en de gemeenten. De NAW-gegevens van de stakeholders zijn verwerkt in een specifieke bijage en toegevoegd aan deze rapportage. d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan dit formulier. De Raden van Bestuur van beide organisaties hebben gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders, de zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. De gesprekken, die gezamenlijk zijn gevoerd zijn reeds afgerond; de overname- c.q. concentratieplannen zijn door iedere stakeholder positief ontvangen. De stakeholders hebben ter voorbereiding op de gesprekken de notitie inzake de samenvoeging en de individuele en te verwachten gezamenlijke omzetcijfers 2015 toegezonden gekregen. Hierop hebben ze individueel hun specifieke vragenlijsten richting beide organisaties gestuurd met verzoek tot antwoorden de vragen zijn in samenspraak tussen beide Raden van Bestuur schriftelijk beantwoord en waar nodig ten tijde van de gesprekken mondeling toegelicht. Dit alles heeft enkel tot positieve reacties geleid en dit is terug te lezen in de bijgevoegde positieve reacties van de stakeholders. In de betreffende bijlagen is geen schriftelijke accordering terug te vinden van DSW; in deze is slechts telefonisch contact geweest tussen de bestuurder van Stichting Thuiszorg Diensten Centrale en de accountmanager van DSW, alhier ook met een positieve uitkomst. De gemeenten zijn, in tegenstelling tot de zorgkantoren en zorgverzekeraars, middels een schrijven op de hoogte gesteld van het voornemen tot de bestuurlijke overname. Een enkeling heeft in deze om nadere (mondelinge) uitleg gevraagd, waaraan uiteraard gehoor is gegeven. Daarbij wel gesteld, dat slechts in het contract c.q. de WMO-overeenkomst van beschreven staat dat voor een fusie, overname of rechtsopvolging vooraf toestemming moet worden gevraagd. Deze toestemming is op 25 mei 2016 afgegeven door. De overige gemeenten hebben slechts een informatieparagraaf opgenomen in de overeenkomst en/of algemene voorwaarden; hieraan is derhalve dan ook voldaan.

20 20 van 25 ONDERDEEL III Cruciale zorg Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de continuïteit van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt.

21 21 van 25 III.1 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden. Meerdere antwoorden mogelijk (Zie hoofdstuk 3 van de Toelichting). ambulancezorg spoedeisende hulp acute verloskunde crisisopvang geestelijke gezondheidszorg Wlz-zorg geen cruciale zorg III.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Ten minste 97% van de bevolking moet binnen 15 minuten responstijd bereikt kunnen worden en in ten minste 95% van de spoedmeldingen moet een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn. n.v.t. III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. Een afdeling SEH moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en moet 7 x 24 uur over minimaal één SEH-arts en één SEH-verpleegkundige beschikken. n.v.t. III.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse. De zorgaanbieder moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie moet door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kunnen worden gestart. n.v.t. III.5 Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties. Voor crisisopvang geestelijke gezondheidszorg geldt dat regionaal moet zijn vastgelegd door welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd. n.v.t.

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MADELIEF RIJNMOND B.V.

MADELIEF RIJNMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V.

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier Pagina 1 van 19 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V.

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V.

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V.

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V. Vertrouwelijk Bevat bedrijfsgeheimen In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY

Formulier ten behoeve van de melding van een concentratie van. Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen BZZY In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie, tevens verzoek tot ontheffing in de zin van artikel 49d Wet

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie