MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. en Stichting Diamuraal N.B.: Dit formulier en bijlagen bij dit formulier bevatten vertrouwelijke informatie (vertrouwelijke bedrijfsgegevens dan wel overige informatie, waarvan de openbaarmaking of bekendmaking de belangen van de betrokken zorgaanbieders schaadt). Dit betreft met name (passages in) de paragrafen 1.5 en 3.1 alsmede de Bijlagen 1 tot en met 12. Deze vertrouwelijke informatie is vetgedrukt en door middel van vierkante haken herkenbaar gemaakt. De informatie in dit formulier en bijbehorende bijlagen worden enkel verstrekt aan de Nederlandse Zorgautoriteit in het kader van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg. 1 van 11

2 Formulier Melding concentratie bij de NZa als bedoeld in art. 49a, lid 2, juncto artikel 49b, lid 1, Wet Marktordening Gezondheidszorg Deze melding wordt namens Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. en Stichting Diamuraal ingediend door mr. L. Fiorilli en mr. E. Belhadj, advocaten bij Nysingh advocaten-notarissen, die in deze zaak als gemachtigden optreedt. De volmachten zijn bijgevoegd als [Bijlage 1] en [Bijlage 2]. Partijen verzoeken u alle correspondentie aan bovengenoemde gemachtigden te sturen. 1. INLICHTINGEN OVER DE BETROKKEN ORGANISATIES 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Naam en indien anders- handelsnaam Rechtsvorm Adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres Handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisatie Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. Coöperatie Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort Tel. nr.: Naam en indien anders- handelsnaam Rechtsvorm Adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres Handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisatie Stichting Diamuraal Stichting Nijverheidsweg-Noord 60 66, 3812 PM Amersfoort Tel. nr.: Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. (hierna: Huisartsen Coöperatie Eemland) is een coöperatie waarin (bijna) alle huisartsen die werkzaam zijn in regio Eemland zich hebben verenigd. De regio strekt zich uit van Soest tot Barneveld en van Bunschoten en Nijkerk tot Woudenberg. De regio omvat ook Amersfoort en Leusden. Gezamenlijk bieden de leden huisartsenzorg aan ongeveer inwoners van deze regio. De activiteiten van de coöperatie bestaan uit belangenbehartiging van de huisartsen die werkzaam zijn in regio Eemland. Middels deze belangenbehartiging draagt de coöperatie bij aan goede huisartsenzorg. De Huisartsen Coöperatie Eemland oefent geen andere activiteiten uit dan de belangenbehartiging van de Huisartsen in regio Eemland. De Huisartsen Coöperatie Eemland kwalificeert niet als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, sub c, van de Wet marktordening gezondheidszorg omdat zij geen zorg verleent of zorg doet verlenen. De coöperatie oefent bovendien geen economische activiteiten uit omdat zij geen andere activiteiten uitoefent dan de belangenbehartiging van huisartsen en deze activiteiten niet bestaan uit het aanbieden van goederen of diensten op de markt. De coöperatie is daarom evenmin als onderneming in de zin van de Mededingingswet aan te merken. De Huisartsen Coöperatie Eemland heeft uitsluitende zeggenschap over de Stichting Medisch Coördinerend Centrum Eemland (hierna: MCCE). Op grond van de akte van statutenwijziging d.d. 2 van 11

3 8 januari 2009 van Stichting Medisch Coördinerend Centrum Eemland, bijgevoegd als [Bijlage 3], heeft het bestuur van het MCCE alle bevoegdheden, dus ook de beslissingsbevoegdheden, betreffende de strategische en commerciële bedrijfsvoering van MCCE. Het bestuur van MCCE bestaat uit tenminste vijf leden, waarvan twee-derde wordt benoemd en ontslagen door de Huisartsen Coöperatie Eemland en één-derde wordt benoemd en ontslagen door het ziekenhuis Meander Medisch Centrum. Verder bepalen de statuten van MCCE dat bij staking van stemmen inzake besluitvorming, de stem van de voorzitter beslissend is. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De functie van voorzitter wordt thans ingenomen door een persoon die op grond van de voornoemde benoemingsrechten benoemd is door de Huisartsen Coöperatie Eemland. MCCE heeft tot doel de samenwerking te bevorderen tussen zorgaanbieder in de eerste- en tweedelijn, ter verbetering van de curatieve zorg. De activiteiten van het MCCE zijn met name gericht op de werkrelatie tussen de huisartsen en medisch specialisten van het Meander Medisch Centrum. Het MCCE maakt in dit verband werkafspraken, samen met huisartsen, specialisten en andere binnen de regio. Een overzicht van de activiteiten van het MCCE is bijgevoegd als [Bijlage 4]. Betrokken organisaties gaan er vanuit dat de activiteiten van het MCCE economisch van aard zijn en dat Huisartsen Coöperatie Eemland derhalve zeggenschap heeft in een onderneming, in de zin van artikel 27, lid 1, onderdeel b, onder 1, Mededingingswet. Stichting Diamuraal Stichting Diamuraal is een multidisciplinair georganiseerde zorgaanbieder die zich richt op de regio Eemland. Stichting Diamuraal waarborgt dat in de regio Eemland de bestaande structuren en werkwijzen van zorgverleners in de eerste- en tweede lijn goed op elkaar zijn afgestemd. Dit wordt gewaarborgd door, ten behoeve van personen die woonachtig zijn in de regio Eemland, transmurale ketenzorgprogramma s te ontwikkelen en te organiseren. De ontwikkeling en organisatie van transmurale chronische ketenzorgprogramma s vindt feitelijk plaats door contractering van zorgverzekeraars voor het aanbod van transmurale chronische ketenprogramma s. Stichting Diamuraal fungeert dus als hoofdaannemers van de betrokken feitelijke zorgverleners. Stichting Diamuraal fungeert als hoofdaannemer voor de volgende ketenzorgprogramma s: - diabetes; - chronische obstructieve longziekte (COPD); - cardio vasculair risico management (CVRM); Op het gebied van Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) biedt Stichting Diamuraal ondersteuning aan huisartsen in consultaties met ggz-aanbieders en in e-health programma s. Op het gebied van ouderenzorg biedt Stichting Diamuraal een borgprogramma aan. 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. mr. L.G.J. Fiorilli Postbus AP Zwolle Tel Fax mr. E. Belhadj Postbus AP Zwolle Tel Fax van 11

4 1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Stichting Diamuraal is een zorgaanbieder in de zin van artikel 1, sub c, van de Wet marktordening gezondheidszorg omdat zij contracten sluit met zorgverzekeraars op het gebied van ketenzorg. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Stichting Diamuraal verleent zelf geen zorg maar is wel aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg omdat de stichting contracten sluit met zorgverzekeraars op het gebied van ketenzorg. Als hoofdaannemer van ketenzorg doet Stichting Diamuraal dus zorg verlenen. Stichting Diamuraal doet in de hoedanigheid van hoofdaannemer zorg verlenen door circa 250 personen. Deze personen bestaan uit circa 140 huisartsen, 50 praktijk verpleegkundigen, 20 diëtisten, 10 internisten/longartsen/cardiologen en 20 GGZaanbieders. 2. GEGEVENS OVER DE CONCENTRATIE 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. De voorgenomen concentratie behelst een wijziging in de organisatiestructuur van de huisartsenzorg in regio Eemland op grond waarvan Huisartsencoöperatie Eemland uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Stichting Diamuraal, in de zin van artikel 27, lid 1 onder 1, Mededingingswet. Dit wordt hierna nader toegelicht. Huidige situatie Zoals reeds hierboven toegelicht onder punt 1.2 heeft de Huisartsen Coöperatie Eemland uitsluitende zeggenschap over MCCE. De Huisartsen Coöperatie Eemland gaat er, zoals gezegd, vanuit dat de activiteiten van MCCE economisch van aard zijn en dat zij derhalve zeggenschap heeft over een onderneming in de zin van artikel 27, lid 1, onderdeel b, onder 1, Mededingingswet. Huisartsen Coöperatie Eemland heeft, zoals hierna wordt toegelicht, thans geen zeggenschap over Stichting Diamuraal. Uit de akte van statutenwijziging d.d. 24 januari 2012 van Stichting Diamuraal, bijgevoegd als [Bijlage 5], volgt dat noch Huisartsen Coöperatie Eemland noch een andere entiteit zeggenschap heeft over Stichting Diamuraal. Dat volgt uit de volgende bepalingen. - Op grond van artikel 6, lid 1, van de statuten heeft Stichting Diamuraal een directie die wordt benoemd en ontslagen door een raad van toezicht; - De directie behoeft blijkens artikel 8, lid 6, van de statuten goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten die betrekking hebben op de strategische en commerciële bedrijfsvoering. - Op grond van artikel 11, lid 1, van de statuten bestaat de raad van toezicht uit ten minste vier leden. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht waarbij één lid wordt benoemd op bindende voordracht van het bestuur van Meander Medisch centrum ( toezichthouder A ), twee leden op voordracht van de Huisartsen Coöperatie Eemland ( toezichthouder B en toezichthouder C ), één lid met inachtneming van een openbare wervings- en selectieprocedure ( toezichthouder D ), en indien en voor 4 van 11

5 zover Stichting Diamuraal een cliëntenraad kent, één lid op bindende voordracht zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ( toezichthouder E ). Aangezien de stichting geen cliëntenraad heeft ingesteld, heeft zij geen toezichthouder E. Ten aanzien van toezichthouder D bepaalt artikel 11, lid 5, van de statuten dat slechts personen worden benoemd die niet uit de sfeer van huisartsen komen, tenzij de benoeming uitdrukkelijk wordt gesteund door toezichthouder A. Artikel 11, lid 5, van de statuten bepaalt voorts dat toezichthouder D als voorzitter van de raad van toezicht fungeert tenzij de raad van toezicht anders besluit; - De raad van toezicht beslist op grond van artikel 15, lid 3, van de statuten bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid van de raad van toezicht één stem heeft. - Artikel 15, lid 4, van de statuten bepaalt dat bij staking van stemmen eerst binnen twee weken een nieuwe vergadering wordt belegd en dat indien dan de stemmen opnieuw staken de voorzitter ( toezichthouder D ) een doorslaggevende stem heeft. De raad van toezicht van Stichting Diamuraal bestaat thans uit drie leden (in plaats van vier), waarvan er één is benoemd door het Meander Medisch Centrum ( toezichthouder A ), één door de Huisartsen Coöperatie Eemland ( toezichthouder B of toezichthouder C ) en één middels de genoemde wervings- en selectieprocedure ( toezichthouder D ). Toezichthouder D komt noch uit de sfeer van de huisartsen noch uit de sfeer van het Meander Medisch Centrum. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de betrokken organisaties om bij de besluitvorming omtrent het concentratievoornemen een bestuurlijk evenwicht te waarborgen. Op grond van het voorgaande geldt dat geen enkele partij uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap heeft, in de zin van artikel 26 Mededingingswet, over Stichting Diamuraal. Immers, de raad van toezicht benoemt de directie en de strategisch commerciële besluiten van de directie dienen door de raad van toezicht goedgekeurd te worden, waarbij deze besluitvorming in de raad van toezicht door wisselende coalities plaatsvindt. Daarbij is geen van de toezichthouders in staat bedoelde besluiten te blokkeren. Kortom: vast staat dat noch Huisartsen Coöperatie Eemland noch een andere entiteit uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap heeft over Stichting Diamuraal. Voorgenomen concentratie De voorgenomen concentratie bestaat uit het omzetten van Stichting Diamuraal naar een Holding BV (Eemland Zorg BV), waarbij de Huisartsen Coöperatie Eemland 100% van de aandelen van de Holding BV verkrijgt. Eemland Zorg BV zal voorzien in de bestuursfunctie. De activiteiten van Stichting Diamuraal worden ondergebracht onder één of meer besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (ook wel de werk-bv s genoemd). Deze werk-bv s worden 100%- dochters van Eemland Zorg BV. Met de hierboven beschreven concentratie verkrijgt de Huisartsen Coöperatie Eemland uitsluitende zeggenschap over Stichting Diamuraal. Dat wordt hierna toegelicht aan de hand van de conceptakte omzetting en statutenwijziging van Stichting Diamuraal d.d. 29 oktober 2015, bijgevoegd als [Bijlage 6]. - Op grond van artikel 13, lid 1, van de statuten wordt Eemland Zorg BV bestuurd door een directie onder toezicht van een raad van commissarissen; - Artikel 13, lid 3 van de statuten bepaalt dat een meerhoofdige directie met volstrekte meerderheid van stemmen besluit. Bij staken van stemming is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd een besluit te nemen; - Blijkens artikelen 14, lid 2, 15, lid, 2 en 16, lid 2, van de statuten benoemt en ontslaat de algemene vergadering van aandeelhouders zowel de leden van de directie als die van de raad van commissarissen; - Artikel 20A, lid 6, van de statuten bepaalt dat de raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen; - Uit artikel 20B van de statuten volgt dat bepaalde besluiten die betrekking hebben op de strategische en commerciële bedrijfsvoering onderworpen zijn aan goedkeuring van de raad van commissarissen; 5 van 11

6 - Artikel 21 van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering van aandeelhouders jaarlijks ten minste één algemene vergadering houdt waarin onder andere wordt ingegaan op de strategische en commerciële bedrijfsvoering; - Blijkens de slotverklaring van de statuten verkrijgt de Huisartsen Coöperatie Eemland 100% van de aandelen van Eemland Zorg BV; - Artikel 26, lid 1, van de statuten bepaalt dat elk aandeel recht geeft op het uitbrengen van één stem. Huisartsen Coöperatie Eemland verkrijgt met alle aandelen dus ook alle stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders; - Artikel 26, lid 2, van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders voorschrijven. Gelet op de bovengenoemde eigendomsrechten en daarmee verband houdende benoemingsrechten verkrijgt de Huisartsen Coöperatie Eemland uitsluitende zeggenschap over Eemland Zorg BV, thans nog Stichting Diamuraal. Op 14 oktober 2015 heeft het bestuur van de Huisartsenvereniging Eemland (rechtsvoorganger van Huisartsen Coöperatie Eemland U.A.) positief geadviseerd over de voorgenomen concentratie (advies bestuur Huisartsenvereniging Eemland bijgevoegd als [Bijlage 7]). Op 29 oktober 2015 heeft Stichting Diamuraal positief besloten over de voorgenomen concentratie (uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Diamuraal bijgevoegd als [Bijlage 8]). Een intentieverklaring van de voorgenomen concentratie is bijgevoegd als [Bijlage 9]. De concentratie leidt tot een structuur van eigendom en zeggenschap zoals geïllustreerd in bijgevoegde [Bijlage 10]. 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). De concentratie zal plaatsvinden door de transacties die onder 2.1 zijn beschreven. De concentratie leidt niet tot een wijziging van de activiteiten die worden verricht. De concentratie behelst een wijziging in de structuur van de reeds bestaande organisaties. Dit betekent dat de organisatie na concentratie dezelfde activiteiten zal ontplooien, de integratie van de organisatie feitelijk louter op papier plaatsvindt en daarom geen implementatieperiode kent en geen implementatieplan vergt. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. Met de concentratie beogen betrokken organisaties de huisartsenzorg en ketenzorg in regio Eemland te herstructureren waardoor deze zorg efficiënter en slagvaardiger kan worden georganiseerd. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door te streven naar zo min mogelijk entiteiten. De efficiëntere en meer slagvaardige organisatie zal leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. In Nederland is momenteel in toenemende mate sprake van substitutie van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. Dit zorgt voor beleid en de tendens om steeds meer zorg via de eerste lijn te laten verzorgen waarbij hoge kwaliteitseisen worden gesteld. De druk op de eerste lijn neemt daardoor 6 van 11

7 toe, waardoor het van belang is de zorg nog beter te organiseren en de kosten in de hand te houden. Dat vereist een efficiënter bestuur en organisatie van de huisartsenzorg. De uitgangspunten voor de beoogde herstructurering van de huisartsenzorg in regio Eemland zijn altijd geweest (i) eigenaarschap bij de huisartsen; (ii) vergroten van de slagvaardigheid en (iii) eenvoud. Door de beoogde verandering van de organisatiestructuur wordt hieraan tegemoet gekomen. 3. GEGEVENS OVER DE GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. De concentratie leidt op een aantal manieren tot synergievoordelen. Op de eerste plaats geldt dat doordat de betrokken organisaties na de concentratie deel uitmaken van eenzelfde onderneming eenvoudiger afspraken kunnen worden gemaakt en deze afspraken bovendien kunnen worden geïnstitutionaliseerd. Dat heeft tot gevolg dat tussen de betrokken organisaties niet steeds opnieuw ad hoc afspraken gemaakt hoeven te worden. Het voorgaande komt de slagvaardigheid van de huisartsenzorg in regio Eemland ten goede en resulteert bovendien in een verlichting van de arbeidsdruk en dus ook het totaal aantal benodigde fte s. Ten tweede wordt een financiële besparing gerealiseerd doordat bepaalde werkzaamheden worden gecentraliseerd. Dit heeft een positief effect op efficiëntie en derhalve ook op de financiële gevolgen van de concentratie. Eemland zorg BV zal verschillende activiteiten uitvoeren voor de Huisartsen Coöperatie Eemland, waaronder het uitvoeren van de financiële- en salaris administratie, terwijl deze activiteiten nu nog door de Huisartsen Coöperatie Eemland zijn uitbesteed aan een derde. De daarmee verband houdende kosten worden met de concentratie verlaagd. Bovendien zullen zowel de administratieve als de secretariële werkzaamheden centraal worden aangestuurd vanuit Eemland zorg BV. Ook de secretariswerkzaamheden zullen gecentraliseerd vanuit Eemland zorg BV worden opgepakt. Per saldo zal dat ertoe leiden dat voor genoemde werkzaamheden minder fte s nodig zijn dan nu het geval is. Het uitgangspunt van betrokken organisaties is dat de concentratie op weekbasis uiteindelijk een besparing realiseert van [ ]voor de administratieve en secretariële werkzaamheden en [ ] voor de secretariswerkzaamheden. Deze besparingen worden meer concreet gerealiseerd door de werkzaamheden te centraliseren en te standaardiseren, het voorkomen van dubbele werkzaamheden en het bewaken van de voortgang en afhandeling van gemaakte afspraken. Kortom: de direct voorzienbare synergievoordelen op grond van de beoogde concentratie bestaan op jaarbasis uit de besparing van [ ]hetgeen neerkomt op een besparing van [ ]. De verwachting is dat deze besparingen niet eerder dan een jaar na de concentratie zullen worden gerealiseerd. Dat betekent dat over een periode van vijf jaar na de concentratie het geprognosticeerde synergievoordeel wordt begroot op [ ]. In [Bijlage 11] hebben partijen een financiële meerjarenplanning (balans en winst- en verliesrekening) van de nieuwe organisatie voor de komende vijf jaar opgenomen. Daaruit blijkt dat het resultaat na vijf jaar zal zijn: [ ]. Tot slot, er zijn geen financiers betrokken bij deze concentratie. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. 7 van 11

8 Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. Hiervoor is reeds aangegeven dat de concentratie louter een wijziging in de organisatiestructuur van de huisartsenzorg behelst. Er vindt met andere woorden geen integratie plaats tussen de huidige organisaties. Bovendien zijn geen van de betrokken organisaties daadwerkelijke zorgverleners. Gelet op het voorgaande zal de zorgverlening aan de patiënten hoe dan ook niet wijzigen. Er is dan ook geen sprake van veranderingen in het aanbod van zorg, er vindt geen herinrichting van zorgprocessen plaats, er wordt geen zorg tussen locaties verplaatst, het aantal locaties waar zorg wordt aangeboden verandert ook niet en evenmin wordt schaalgrootte van de locaties waar zorgverlening plaatsvindt, aangepast. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. De bestaande organisaties die zorg verlenen, zullen de zorg blijven aanbieden vanuit de huidige locaties. Er verandert in de zorgverlening en locaties niets, waardoor ook de bereikbaarheid ongewijzigd zal blijven. Partijen voorzien op dit punt dan ook geen risico s. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. Patiënten zullen in principe niets merken van deze concentratie, aangezien er sprake is van een wijziging in de organisatiestructuur zonder dat de zorgverlening wordt geraakt. Immers, de betrokken organisaties verlenen zelf geen zorg. Er zijn dan ook geen risico s voorzien op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Partijen voegen hieraan toe dat de beoogde herstructurering van de zorg een positieve uitwerking zal hebben op de kwaliteit van de zorgverlening, met name de huisartsenzorg, doordat de herstructurering de slagkracht en efficiëntie van de zorgorganisatie in regio Eemland zal vergroten. De verwachting is dat door de nieuwe opzet van de zorgorganisatie in de regio Eemland uiteindelijk ook de patiënttevredenheid op termijn zal verbeteren. 8 van 11

9 De concentratie zal zoals gezegd geen gevolgen hebben voor het primaire proces, aangezien de daadwerkelijke zorgverlening op dezelfde wijze wordt voortgezet. Verder wordt niet voorzien niet dat de implementatie van de concentratie zal stagneren, aangezien de concentratie een wijziging in de organisatiestructuur betreft die feitelijk gezien op papier plaatsvindt. Kortom, de concentratie brengt geen risico s voor de kwaliteit van de zorg mee. Zoals aangegeven komt de concentratie ten goede aan de kwaliteit van de zorg. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - AWBZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. De betrokken organisaties leveren geen cruciale zorg. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de waarop deze risico s worden ondervangen. Deze vraag is niet relevant gelet op het antwoord op de vorige vraag. 5. GEGEVENS OVER DE BETROKKENHEID VAN CLIËNTEN, PERSONEEL EN ANDERE STAKEHOLDERS 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. Er zijn geen cliëntenraden aanwezig bij de betrokken organisaties, aangezien de betrokken organisaties op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geen cliëntenraad behoeven in te stellen. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: 9 van 11

10 - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Gelet op het antwoord op vraag 5.1, is er geen cliëntenraad bevraagd. Ook zijn geen individuele patiënten bevraagd over de concentratie, aangezien er louter sprake is van een wijziging in de organisatiestructuur en het zorgaanbod niet verandert. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. De betrokken zorgaanbieder bij deze concentratie heeft geen ondernemingsraad en is op grond van de Wet op de Ondernemingsraad ook niet gehouden om een ondernemingsraad in te stellen omdat minder dan 50 personen in dienst zijn. 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. Bij deze coöperatie is één persoon in dienst. Deze persoon wordt doorlopend geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. Stichting Diamuraal Bij deze Stichting zijn acht personen in dienst. Op 1 oktober 2015 is er een bijeenkomst belegd met het personeel. Daar is toegelicht wat de plannen van de herstructurering zijn en wat de 10 van 11

11 concentratie betekent voor het personeel. In een mail van 26 oktober 2015 is naar de medewerkers schriftelijk bevestigd wat er op 1 oktober 2015 is besproken. De schriftelijke bevestiging is opgenomen als [Bijlage 12]. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. De stakeholders zijn zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het bestuur van het Meander Medisch centrum en de aangesloten huisartsen in het werkgebied van de HCE. Alle stakeholders zijn de afgelopen tijd geïnformeerd over deze structuurwijziging. 6. MEE TE ZENDEN DOCUMENTEN 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. Zie de staat van bijlagen die bij deze melding is gevoegd. Plaats en datum: 10 december 2015, Zwolle Handtekening(en): 11 van 11

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Datum : 12-5-2014 / 15-7-2014 Kenmerk : LK1205201401 Onderwerp : Melding voorgenomen fusie /tweede indiening

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag,

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag, [..] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2015/204772 Contactpersoon: [..] Onderwerp: 15.0735.15 - Informele zienswijze [A] - [X] inzake de volwaardigheid van een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze.

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze. [ ] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206876_OV Contactpersoon: [ ] Onderwerp: 14.0918.15 / Informele Zienswijze [ ] [ ] Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie