MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV."

Transcriptie

1 Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vertrouwelijkheid 5 Gegevens concentratie 6 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 6 2. Gegevens over de concentratie 8 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders Mee te zenden documenten 22 BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4a Bijlage 4b Bijlage 5a Bijlage 5b Bijlage 6a Bijlage 6b Bijlage 6c Bijlage 6d Bijlage 6e Bijlage 7a Bijlage 7b Bijlage 8a Bijlage 8b Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Bijlage 13 Joint Venture Overeenkomst Oprichtingsakte UniK Businessplan Adviesaanvraag CCR (brief) Adviesaanvraag CCR Advies CCR Reactie Bestuur advies CCR Adviesaanvraag COR (brief) Adviesaanvraag COR Vragen COR Aanvullende vragen COR Beantwoording vragen COR Advies COR Reactie Bestuur advies COR Informatie gemeenten Contactgegevens gemeenten Volmacht Dichterbij Volmacht Assist Uittreksel handelsregister UniK Bestuursreglement RVC Reglement Pagina 2/22

3 INLEIDING Voorgenomen concentratie Stichting Dichterbij ("Dichterbij") biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Het werkgebied van Dichterbij strekt zicht uit langs het stroomgebied van de Maas in Limburg, Gelderland en Oost Brabant. De zorg en ondersteuning door Dichterbij wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg ("Wlz"), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 ("Wmo"), de Jeugdwet en de Participatiewet. Dichterbij heeft een WTZi toelating voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, verblijf en begeleiding. De veranderende markt voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning door nieuwe wet- en regelgeving betekent voor Dichterbij dat de extramurale activiteiten uit hoofde van de Wmo en Jeugdwet binnen haar organisatie steeds moeilijker te verenigen zijn met de hoofdactiviteiten van verblijf en behandeling. Dichterbij heeft er daarom voor gekozen haar extramurale activiteiten vallende onder de Wmo en Jeugdwet onder te brengen in een nieuw op te richten bedrijf en daarin samen te werken met Assist Zorg BV. Assist Zorg BV ("Assist") richt zich op het bedrijfsmatig en klantgericht inrichten van zorgondersteunende processen door innovatieve oplossingen op het gebied van ICT, logistiek, facilities en HR aan te bieden. Assist is een (indirecte) dochteronderneming van Vebego International BV, een onderneming die onder meer actief is in de schoonmaak- en uitzendbranche, facility services en facility management. Partijen zijn voornemens om tot samenwerking over te gaan op het gebied van het leveren van diensten van (i) individuele en groepsbegeleiding en (ii) extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging op grond van de Wmo en de Jeugdwet, welke thans zijn ondergebracht in de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Extramurale Zorg van Dichterbij (de "Activiteiten"). Hieronder valt tevens kort durend verblijf. De activiteiten vallende onder de Participatiewet worden niet ondergebracht in het nieuwe bedrijf. Deze activiteiten blijven onderdeel van Dichterbij. Dichterbij zal de Activiteiten onderbrengen in een nieuw op te richten besloten vennootschap ("BV"). Direct na oprichting zal zij een belang van 49% overdragen aan Assist. De samenwerking tussen Dichterbij en Assist wordt verder vormgegeven in een joint venture overeenkomst. Pagina 3/22

4 De inbreng van de Activiteiten in een nieuw op te richten vennootschap moet worden aangemerkt als een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 e.v. BW. Dit heeft tot gevolg dat [ ] (peildatum 1 april 2015) werknemers, die thans in dienst zijn van Dichterbij en werkzaam zijn voor de Activiteiten, in totaal [ ] fte (peildatum 1 april 2015), van rechtswege in dienst komen van de BV. Betrokken organisaties Gelet op de door de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") gehanteerde definitie van betrokken organisaties worden in geval van een nieuw op te richten gemeenschappelijke organisatie de oprichtende organisaties als betrokken organisaties aangemerkt. Formeel wordt de BV opgericht door Dichterbij. Dichterbij verkoopt echter direct na oprichting een aandelenbelang van 49% in de nieuwe BV aan Assist. De facto is er dus sprake van een joint venture waarbij zowel Dichterbij als Assist als de betrokken organisaties dienen te worden gezien. Betrokken zorgaanbieders Dichterbij verleent zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Dichterbij verleent zorgdiensten uit hoofde van de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dichterbij gaat ervan uit dat zij als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg ("Wmg") kan worden aangemerkt. Als één van de drie zorgbedrijven van Vebego, biedt Assist innovatieve oplossingen voor het bedrijfsmatig en cliëntgericht inrichten van zorg- en zorgondersteunende processen. Assist verleent zelf geen zorg, maar heeft met STMG wel een dochteronderneming die zorg verleent. Zorg doen verlenen door ten minste 50 personen Dichterbij heeft werknemers, waarvan personen zorg verlenen. De overige 400 medewerkers zijn werkzaam in management en ondersteunende functies. Dichterbij doet derhalve zorg verlenen door meer dan 50 personen. De voorgenomen concentratie dient daarom vooraf gemeld te worden bij de NZa. Assist heeft zelf geen medewerkers in dienst die zorg verlenen. Bij haar dochterbedrijf STMG zijn 850 medewerkers in dienst die daadwerkelijk zorg verlenen. Pagina 4/22

5 VERTROUWELIJKHEID Deze melding vermeldt welke documenten en/of passages door partijen als vertrouwelijk worden aangemerkt. De partijen verzoeken de NZa om deze passages als vertrouwelijk aan te merken. Pagina 5/22

6 GEGEVENS CONCENTRATIE 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders - handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en telefaxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties - contactpersoon De betrokken organisaties zijn enerzijds Dichterbij en anderzijds Assist. Dichterbij: Assist: Stichting Dichterbij Assist Zorg BV Zwerfheide 2 In de Cramer RC Gennep 6411 RS Heerlen T: T: F: Website: Website: kvk kvk Contact: [ ] Contact: [ ] E: [ ] E: [ ] Instellingsnr. 764 Voor Dichterbij en Assist treedt Boels Zanders Advocaten als gemachtigde op. Boels Zanders NV: Postbus AL Venlo mr. J.J.M. Oehlen/mr. J.M.A. Wintgens T: E: : 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Dichterbij biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. De dienstverlening is erop gericht mensen met een (verstandelijke) beperking sterker te maken, met regie over het eigen leven. Onderwijs en arbeid zijn hierbij belangrijke elementen. De kernactiviteit van Dichterbij bestaat uit het leveren van zorg met verblijf. Daarbij staan het Pagina 6/22

7 zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de cliënt centraal. Voor verdere informatie over Dichterbij wordt verwezen naar de website Assist richt zich op het bedrijfsmatig en klantgericht inrichten van zorgondersteunende processen door innovatieve oplossingen op het gebied van ICT, logistiek, facilities en HR aan te bieden. Assist is een (indirecte) dochteronderneming van Vebego International BV, een onderneming die onder meer actief is in de schoonmaak- en uitzendbranche, facility services en facility management. Voor verdere informatie over Assist wordt verwezen naar de website Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. Zie tabel onder Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. De zorg en ondersteuning door Dichterbij wordt vergoed vanuit de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dichterbij gaat ervan uit dat zij als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg kan worden aangemerkt. Assist gaat ervan uit dat zij niet als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c van de Wmg kan worden aangemerkt. Assist heeft geen Wtzi-toelating en verleent als onderneming ook geen zorg. Assist richt zich op het inrichten van zorgondersteunende processen op het gebied van ICT, logistiek, facilities en HR. Assist houdt sinds 12 februari 2015 alle aandelen in en voert sindsdien zeggenschap uit over STMG BV ("STMG"). STMG heeft recentelijk bepaalde activiteiten overgenomen van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (de "Stichting"). Het gaat hierbij enerzijds om activiteiten op het gebied van verzorging en verpleging en anderzijds om activiteiten op het gebied van huishoudelijke hulp. STMG heeft een Wtzi-toelating verkregen voor de functies persoonlijke verzorging en verpleging. STMG kwalificeert als een zorgaanbieder in de zin van art. 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg. Assist verleent zelf geen zorg, maar heeft met STMG wel een dochteronderneming die zorg verleent. 1.5 Geef voor elke van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Dichterbij heeft werknemers, waarvan personen zorg verlenen. De overige 400 medewerkers zijn werkzaam in management en ondersteunende Pagina 7/22

8 functies. Dichterbij doet derhalve zorg verlenen door meer dan 50 personen. Assist heeft zelf geen medewerkers in dienst die zorg verlenen. Bij haar dochterbedrijf STMG zijn 850 medewerkers in dienst die zorg verlenen. De groep van Assist doet derhalve zorg verlenen door meer dan 50 personen. 2. Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Dichterbij en Assist willen samen een vernieuwend en rendabel bedrijf opzetten gericht op extramurale ondersteuning van kwetsbare burgers en gezinnen met in de kern hoofdzakelijk de producten extramurale begeleiding en een klein deel van de persoonlijke verzorging. Doelstelling is het creëren van een vernieuwend en passend extramuraal aanbod en innovatieve organisatievormen die worden vormgegeven vanuit de gemeentelijk visie. Partijen wensen de samenwerking vorm te geven in een joint venture. De samenwerking wordt formeel vastgelegd in een joint venture overeenkomst (Bijlage 1 [vertrouwelijk]). De juridische entiteit van de joint venture is een besloten vennootschap. De BV is opgericht door Dichterbij waarbij Dichterbij de Activiteiten inbrengt in de BV. Zo spoedig mogelijk na het verkrijgen van de externe goedkeuringen verkoopt Dichterbij een aandelenbelang van 49% in deze BV aan Assist. Hoewel formeel gezien dus slechts Dichterbij de oprichtende partij is, zullen de joint venture en haar organisatie gezamenlijk door partijen worden ingericht. De beoogde joint venture is aan te merken als een gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 27 lid 2 van de Mededingingswet. Dichterbij en Assist zullen gezamenlijk de zeggenschap bezitten, de BV is zelfstandig en de BV heeft een duurzaam karakter. Hiermee is voldaan aan de vereisten die artikel 27 lid 2 van de Mededingingswet stelt om een gemeenschappelijke onderneming aan te merken als een concentratie. Pagina 8/22

9 De joint venture zal worden ingericht conform de eisen van de zorgwetgeving (KWZ, WTZi en Wmcz) en de Zorgbrede Governancecode. De BV krijgt derhalve een eigen bestuur en een raad van commissarissen die zal bestaan uit vijf leden. De vennootschap UniK BV ("UniK"), waarin Dichterbij de activiteiten wenst onder te brengen, is op 22 mei 2015 door Dichterbij opgericht. De oprichtingsakte en het uittreksel uit het handelsregister zijn als Bijlagen 2 en 11 bij deze melding gevoegd. Het Bestuursreglement evenals het RVC Reglement (behorende bij de Joint Venture Overeenkomst) zijn als Bijlage 12 en 13 bij deze melding gevoegd. Door de koop van 49% van de aandelen in UniK, die voor deze transactie is opgericht, verkrijgt Assist procentueel geen meerderheid van de aandelen in UniK. Op grond van de statuten van UniK, de Joint Venture Overeenkomst en het daarvan deel uitmakende Bestuursreglement en RVC Reglement van UniK verkrijgt Assist evenwel een zodanig zeggenschap, dat naar de mening van partijen sprake is van gezamenlijke zeggenschap van Dichterbij en Assist. Partijen verwijzen in dat kader in het bijzonder naar de Joint Venture Overeenkomst en de statuten van UniK, op grond waarvan: Dichterbij en Assist beiden twee leden van de Raad van Commissarissen bindend mogen voordragen (artikel JVO); voor een aantal bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist (Bestuursreglement); voor de besluiten van de Raad van Commissarissen een 4/5 meerderheid is vereist (RVC Reglement); en een aantal bijzondere besluiten door de Algemene Vergadering slechts unaniem genomen kunnen worden (artikel 5.3 JVO). Dit betekent dat Dichterbij haar uitsluitende zeggenschap verliest en Assist gezamenlijk met Dichterbij zeggenschap zal verkrijgen in UniK. Gelet op het feit dat de gemeenschappelijke onderneming zal beschikken over een eigen directie, wordt ingericht conform de eisen van geldende zorgwetgeving en de Zorgbrede Governancecode, eigen middelen zal bezitten en buiten de gebruikelijke zeggenschap van de aandeelhouders zelfstandig functioneert, alsmede dat zij niet voornamelijk voor haar moeders actief zal zijn, en mede gelet op de Consolidated Jurisdictional Notice van de Commissie (overweging 93), gaan partijen er voorts van uit dat de joint venture in operationeel opzicht als zelfstandig moet worden beschouwd en derhalve is aan te merken als een gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 27 lid 2 van de Mededingingswet. De gemeenschappelijke onderneming zal op duurzame basis werkzaam zijn en zal beschikken over voldoende middelen zoals personeel, financiën, eigen huisvesting en de voor de bedrijfsvoering vereiste activa. Pagina 9/22

10 Partijen verwijzen in dat kader in het bijzonder naar de Joint Venture Overeenkomst, op grond waarvan: de joint venture een bestuur zal hebben dat zich wijdt aan de dagelijkse bedrijfsvoering (artikel 4 JVO); de joint venture toegang zal hebben tot voldoende middelen, waaronder financiële middelen (artikel 3 JVO); de joint venture zal beschikken over eigen personeel en overige activa voor haar bedrijfsactiviteit (artikel 6.5 JVO), terwijl de moeders niet zelf actief zullen zijn op de markt van de joint venture (artikel 11 JVO); de joint venture bedoeld zal zijn om binnen de grenzen van de JVO op duurzame wijze haar bedrijfswerkzaamheid te kunnen uitoefenen (artikel 10.2 JVO); de joint venture niet (voornamelijk) voor haar moeders actief zal zijn, maar de diensten/zorg zelfstandig op de markt zal exploiteren (artikel 6.8 JVO); en eventuele diensten of faciliteiten waarover de moeders beschikken door de joint venture kunnen worden afgenomen, maar enkel at arm's length; de producten/diensten worden tegen marktconforme prijzen en op marktconforme voorwaarden geleverd (artikel 6.9 JVO). 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). Partijen willen in de joint venture expertise op het gebied van ondersteuning voor kwetsbare burgers met een verstandelijke, lichamelijke of gedragsmatige beperking inzetten om thuiswonende burgers en gezinnen, met al dan niet (tijdelijke) beperkingen en verminderde zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie, te ondersteunen. De activiteiten die de BV na de concentratie zal ontplooien zijn de op grond van de Wmo en Jeugdwet gefinancierde individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. De implementatie zal gebaseerd zijn op een uitgewerkt draaiboek. Assist heeft veel ervaring opgedaan in andere trajecten waarin joint ventures met zorginstellingen zijn vorm gegeven. Bijlage 3 van het Businessplan (Bijlage 3)geeft de planning op hoofdlijnen weer met als beoogde "live" gang 1 juli Dat betekent dat de gehele backoffice dan ingericht is. Voor alle medewerkers en cliënten geldt dat ze op dat moment geheel losgekoppeld worden van Dichterbij. Medewerkers treden dan dus in dienst bij het nieuwe bedrijf. Het nieuwe bedrijf zal vanaf dat moment Pagina 10/22

11 ook alle berichtenverkeer gaan verzorgen van en naar gemeentes, cliënten (en diens vertegenwoordigers) en andere stakeholders. De betreffende zorgactiviteiten op basis van de Wmo en de Jeugdwet zijn thans binnen Dichterbij ondergebracht in een aparte RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) Extramurale Zorg. Alle medewerkers die verbonden zijn aan deze RVE Extramurale Zorg zullen mee overgaan naar UniK. Dit betreft een overgang onder algemene titel. De ontvlechting ziet op de loskoppeling van administratieve en ICT processen. Deze ontvlechting is reeds in voorbereiding en zal worden afgerond volgens planning in beginsel eind juli Gebruik zal worden gemaakt van de softwarepakketten Nedap (route), Exact en Synergy. De ontvlechting van de zorg vindt plaats in het kader van de transitie. Er zijn locaties met name locaties voor dagbesteding waar Wmo en Wlz cliënten nog samen bediend zullen worden. Indien op individueel cliëntniveau veranderingen plaatsvinden bijvoorbeeld omdat een medewerker die overgaat naar UniK voorheen ook zorg aan Wlz cliënten verleende of omdat een medewerker die in dienst blijft van Dichterbij voorheen ook zorg aan Wmo cliënten verleende zal dat proces in nauw overleg met de cliënt en diens verwanten worden begeleid. De continuïteit van zorg wordt te allen tijde gewaarborgd. Gemeenten beslissen over het registratiesysteem en stellen verschillende eisen met betrekking tot verantwoording. Landelijk wordt gewerkt aan i-wmo, echter het is aan de gemeente om hier wel/niet voor te kiezen. Bij de start van de implementatie is het van belang dat een aantal posities van sleutelfunctionarissen vanaf de start bezet zijn voor de inrichting van de geheel nieuwe backoffice (systemen, functionaliteiten, processen en berichtenverkeer). De organisatie is gekoppeld aan specifieke ICT toepassingen, die dienstverlenend zijn aan het uitvoerende proces. Gemeenten gaan mogelijk zelf meebeslissen over het registratiesysteem en verschillende eisen stellen aan de verantwoording. Wanneer hier meer duidelijkheid over bestaat zal zorg worden gedragen voor een veilig en efficiënt berichtenverkeer tussen de BV en gemeenten, met inachtneming van de geldende privacywetgeving. In de BV zal gebruik worden gemaakt van: Administratieve ondersteuning met behulp van Exact Globe en Exact Synergie waardoor snel rapportages kunnen worden verstrekt op basis van real-time informatie. Registratie, planning en rapportage als ook het opstellen van zorgplannen gebeurt door middel van Nedap ONS. De applicaties hiervan ondersteunen het zorg- en ondersteuningsproces en stellen daarbij de relatie tussen medewerkers en cliënten centraal. Pagina 11/22

12 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. De overkoepelende doelstelling van de samenwerking is het verkrijgen van een vernieuwend en goedkoper aanbod dat meerwaarde biedt voor de cliënt en tegelijkertijd past bij het gedachtegoed van gemeenten en de huidige marktontwikkelingen. De volgende expliciete doelstellingen en resultaatgebieden zijn geformuleerd: Behoud huidige en uitbouw cliëntenbestand; Winnen van aanbestedingen in alle huidige gemeenten; Minimaal [ ]% rendement; Lagere kosten door efficiënte organisatie en minimale bureaucratie; Samenwerking en communicatie met alle stakeholders in het kernwerkgebied; Cliënt- en medewerkertevredenheidscijfer van minimaal 7,5; Aantrekken en opleiden van kwalitatief personeel en vrijwilligers; Innovatie afgestemd op de behoefte van gemeenten en de cliënt; Samenwerking met het sociale en medische netwerk vormt een vast onderdeel van de ondersteuning; Meetbare resultaten door gebruik te maken van een nader door het management te ontwikkelen of bepalen meetinstrument, zoals de zelfredzaamheidsmatrix. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. De Jeugdwet en de nieuwe Wmo zijn per 1 januari 2015 ingevoerd. De nieuwe werkelijkheid die hierdoor is ontstaan vereist een eigen aanpak waarin efficiëntie en innovatie centraal staan. Dichterbij heeft er daarom voor gekozen haar extramurale activiteiten vallende onder de Wmo en Jeugdwet onder te brengen in een nieuwe vennootschap in samenwerking met Assist. De volgende redenen zijn mede in het Businessplan (Bijlage 3 [vertrouwelijk]) voor de samenwerking benoemd: Toenemende en veranderende vraag naar ondersteuning in de thuis situatie door scheiden wonen en zorg; Tariefs- en/of volumekortingen; Verschuivingen in productfinanciering ter verlaging kosten en verbetering kwaliteit; Integrale aanpak / samenwerking in het sociale domein; Aandacht voor preventie, participatie en zelfredzaamheid; Minder individuele zorg, meer informele zorgverlening en collectieve / indicatievrije zorg; Pagina 12/22

13 Inzet innovatieve technologieën; Intensievere rol wijkverpleegkundige (verbinding sociaal en medisch domein). De beoogde intersectorale samenwerking met Assist biedt organisatorische meerwaarde. Zo zal de door de samenwerking te verkrijgen schaalgrootte, en daartoe verbreding van specialistische kennis, bijdragen aan het stimuleren van innovatie. Daarnaast levert de samenwerking besparingen op overheadkosten en kan bovendien de marktpositie ten opzichte van gemeenten versterkt worden. Assist heeft veel ervaring opgedaan in de samenwerking met zorginstellingen - met name in de care sector - en biedt een grote meerwaarde voor de inrichting van de zorgondersteunende processen als ICT, logistiek, facilities en HR. Om de beoogde efficiëntie en innovatie te kunnen realiseren wordt de oprichting van een gezamenlijke onderneming als noodzakelijk gezien. De exploitatie van de extramurale activiteiten binnen de organisatie van Dichterbij zal naar de visie van Dichterbij op de korte en langere termijn niet rendabel kunnen zijn dan wel worden. 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. De nieuwe BV wordt in alle opzichten, zoals in juridische, bestuurlijke en commerciële zin gepositioneerd als een zelfstandige onderneming. Dichterbij en Assist zullen voorzien in financiering van het benodigde werkkapitaal door middel van het verstrekken van aandelenkapitaal (eigen vermogen) en leningen. Zowel Dichterbij als Assist zullen circa EUR [ ] op de door hen gehouden aandelen storten. Daarnaast zullen beide partijen een bedrag van tegen de EUR [ ] door middel van een lening aan de BV ter beschikking stellen. Indien bevoorschotting van gemeenten om welke reden dan ook wordt gewijzigd zal in aanvullende financiering in beginsel worden voorzien door Dichterbij en Assist. In een verdere financieringsbehoefte van de BV zal zoveel mogelijk worden voorzien uit de door de BV gegenereerde cashflow, aangevuld met bancaire leningen. Bij de oprichting en start van de joint venture is geen externe financier betrokken. Het Businessplan is opgenomen als Bijlage 3. In het Businessplan is de begroting voor 2015 opgenomen. Ook is in het businessplan opgenomen wat de te verwachten transitiekosten zijn van de concentratie. Een meerjarenbegroting zal in Pagina 13/22

14 de loop van 2016 worden opgesteld. Het is momenteel nog niet mogelijk om een meerjarenbegroting op te stellen, omdat de markt op dit moment slecht calculeerbaar is vanwege de recente wijzigingen in wet- en regelgeving. De samenwerking van Dichterbij en Assist zorgt voor schaalvoordelen die onder andere lagere overheadkosten tot gevolg zullen hebben. Door een strak georganiseerde backoffice en toegespitste ICT-systemen wordt er een efficiëntieslag gemaakt. Gestreefd wordt naar een rendement van minimaal [ ]%. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. Alle cliënten van Dichterbij met een geldige indicatie of beschikking vallende onder extramurale activiteiten op grond van de Wmo of Jeugdwet gaan over naar de joint venture. De cliënten vallende onder de Participatiewet gaan niet over naar de BV, maar blijven verbonden aan Dichterbij. Cliënten kunnen gedurende 2015 gebruik blijven maken van het huidige aanbod van Dichterbij in het kader van het overgangsrecht voor de Wmo en de Jeugdwet. Gemeenten hebben een keuzevrijheid in de wijze waarop zij de nodige zorg organiseren binnen het sociale domein. Voor de cliënten die achterblijven bij Dichterbij blijft het zorgaanbod gelijk. Wel kan het voorkomen dat cliënten te maken krijgen met andere medewerkers. UniK blijft gebruik maken van de huidige locaties voor dagbesteding, zolang de betreffende gemeenten dit toestaan. Onderzocht zal worden in hoeverre deze locaties voor dagbesteding kunnen worden gecontinueerd indien de Wmo opbrengsten op enig moment wegvallen. Door de verbondenheid met de moederorganisatie van Dichterbij blijven voor alle cliënten van Dichterbij de mogelijkheden van instroom, doorstroom en uitstroom in de keten gewaarborgd. Om beter invulling te kunnen geven aan het gedachtegoed van de verschillende gemeenten en de daarbij behorende wijkgerichte aanpak wordt de zorginhoudelijke aanpak van de joint venture gekenmerkt door: Pagina 14/22

15 Intersectorale samenwerking waardoor verbinding wordt gebracht tussen gehandicaptenzorg, jeugdzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en arbeid binnen de wijkteams; Maatwerk voor de klant met de nadruk op de zelfredzaamheid en participatie. Met de intersectorale samenwerking wordt de huidige doelgroepenindeling doorbroken. Waar in 2012 nog 93% van de zorginstellingen die extramurale begeleiding aanboden zich specialiseerde in één enkele sector, zal UniK de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg ("GGZ") met elkaar verbinden. De intersectorale samenwerking krijgt zijn vorm in de wijkteams, die bestaan uit diverse deskundigen op het gebied van (verstandelijk) gehandicaptenzorg en thuiszorg. Voor iedere cliënt zal er één regievoerder zijn, die vervolgens een zorgarrangement opstelt dat volledig voldoet aan de behoeften van de cliënt. Voor de uitvoering van het zorgarrangement wordt een samenwerking aangegaan met diverse partners, zoals de GGZ, verslavingszorg, bureau jeugdzorg, zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties, etc. Intersectorale samenwerking biedt organisatorische meerwaarde. Zo zal de door de samenwerking te verkrijgen schaalgrootte, en daarmee gepaarde gaande verbreding van specialistische kennis, bijdragen aan het stimuleren van innovatie. Daarnaast levert de samenwerking besparingen op overheadkosten en kan bovendien de marktpositie ten opzichte van gemeenten versterkt worden. Een begroting voor de op te richten onderneming voor 2015 is opgenomen in hoofdstuk 6 van het Businessplan (Bijlage 3). De volumes voor 2015 en later zijn moeilijk in te schatten vanwege de huidige transitie van zorg. Daarnaast zijn de aanbestedingen voor 2016 nog niet gestart. Vanwege deze omstandigheden is het tot op heden niet mogelijk geweest een meerjarenbegroting op te stellen. Dat zou overigens ook zonder de beoogde concentratie het geval zijn. 3.3 Beschrijf de risico's van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Pagina 15/22

16 Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats bij de cliënt aan huis. Dit heeft dus geen verandering voor de cliënt tot gevolg. Verder kan ondersteuning ook plaatsvinden bij voorzieningen in de wijk. Het uitgangspunt is dat de bestaande wijkvoorzieningen gehandhaafd blijven. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. De kwaliteit van de zorg en de medezeggenschap van cliënten wordt geborgd in het nieuwe bedrijf. Op basis van de Wmo en Jeugdwet en de aanvullende eisen die gemeenten stellen in haar aanbestedingen, wordt in de BV voorzien in de toepassing van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wtzi, de KWZ, Wmcz en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (straks Wkkgz). Om continuïteit van zorg te kunnen garanderen zal het ontvlechten en opnieuw organiseren van de zorg zorgvuldig gebeuren. De belangen van de cliënt staan hierbij voorop. Met alle cliënten en/of zijn of haar vertegenwoordigers worden in de komende periode gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over een op maat gesneden zorgarrangement die past binnen de indicatie of beschikking. Gelet op het feit dat de gemeenschappelijke onderneming verbonden blijft met de moederorganisatie van Dichterbij en alle medewerkers van de betreffende RVE mee overgaan, achten partijen de kans op vertrekkend personeel klein. Gelet op de stelselwijzigingen is een reorganisatie van het personeelsbestand mogelijk noodzakelijk, vanwege de tarief- en volumekorting en de aanpassing naar een nieuw organisatiemodel. Hierover wordt reeds overleg gevoerd met de (centrale) ondernemingsraad van Dichterbij en de vakbonden. Voor de (voornamelijk indirecte) werknemers van wie de functie mogelijk komt te vervallen, zal het sociaal plan van Dichterbij van toepassing zijn. Ten aanzien van de ontvlechting verwachten partijen geen problemen in de praktijk of uitvoering. De nodige voorbereidingen zijn reeds getroffen en daaruit vloeien geen andere verwachtingen voort. Pagina 16/22

17 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - WLZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf ingeval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidszorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio('s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van de WLZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Dichterbij biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. De zorg en ondersteuning door Dichterbij wordt vergoed vanuit de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dichterbij heeft een WTZi toelating voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, verblijf en begeleiding. De gehandicaptenzorg die wordt vergoed vanuit de Wlz kan als cruciale zorg worden aangemerkt. De extramurale activiteiten vallende onder de Wmo en Jeugdwet worden door Dichterbij overgedragen aan UniK. Het gaat hierbij om het leveren van diensten van (i) individuele en groepsbegeleiding en (ii) (een klein gedeelte van de activiteiten op het gebied van) persoonlijke verzorging en verpleging. UniK zal geen Wlz-zorg, en dus geen cruciale zorg, aanbieden. Assist biedt zelf geen zorg aan. Haar dochter STMG levert in de hoofdzaak verpleging en verzorging die wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (90%). Daarnaast verleent STMG enkele specialistische diensten: MSVT, begeleiding en Wlz-zorg thuis. Deze Wlz-zorg thuis kan als cruciale zorg worden aangemerkt en wordt door STMG aangeboden aan mensen die een intramurale indicatie hebben maar waarvoor bij de betreffende instellingen nog geen plaats is. De zorg die STMG in deze gevallen aldus tijdelijk biedt is slechts ter overbrugging. STMG biedt zelf geen intramurale zorg aan. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen. Niet van toepassing, er verandert niets in het aanbod van de cruciale zorg. Pagina 17/22

18 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. Dichterbij: Centrale Cliëntenraad Dichterbij Postbus AA Gennep Contact: [ ] T: [ ] E: [ ] Assist heeft geen eigen cliëntenraad, aangezien door deze rechtspersoon geen zorg wordt aangeboden. De cliëntenraad van STMG, de in februari 2015 opgerichte dochtervennootschap van Assist, is niet geraadpleegd bij het voornemen van Assist om in UniK te participeren, aangezien de beoogde participatie geen gevolgen heeft voor of invloed heeft op STMG, haar organisatie of activiteiten en STMG ook op geen enkele andere wijze betrokken is bij de beoogde concentratie: Assist heeft STMG opgericht ten behoeve van de overname in april 2015 van een groot deel van de thuiszorgactiviteiten en de volledige huishoudelijke hulp in de Liemers (ten Zuidoosten van Arnhem), de Veluwezoom en in de gemeente Arnhem van de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland; UniK en STMG zullen niet op dezelfde (zorg)markt actief zijn. Ook het werkgebied van beide organisaties vertoont geen overlap; Er zal geen concentratie van activiteiten, backoffice, personeel of anderszins plaatsvinden. UniK zal een volwaardige, zelfstandige joint venture van Dichterbij en Assist zijn en zal uitsluitend haar eigen zorgdiensten zelfstandig aan de gemeenten en cliënten in het huidige werkgebied van Dichterbij aanbieden; Assist zal geen doorslaggevende zeggenschap over UniK kunnen uitoefenen. Voor enig toekomstig besluit omtrent een samenwerking tussen UniK en STMG zal de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van UniK respectievelijk van de algemene vergadering, derhalve van Dichterbij, zijn vereist. Voor een dergelijk besluit zal op dat moment voorafgaande consultatie van cliënten (moeten) plaatsvinden overeenkomstig de eisen van de wet. Een dergelijk besluit is (zoals blijkt uit het Businessplan) thans niet aan de orde en is ook niet voorzien; UniK wordt zelfstandig gefinancierd. De begroting van UniK wordt geborgd door de financiële middelen (kapitaal en lening) die Assist en Dichterbij aan de vennootschap ter beschikking stellen. Assist is niet verplicht om Pagina 18/22

19 aanvullende financiële middelen aan UniK te verstrekken. STMG is op geen enkele wijze betrokken bij, onderdeel van of aansprakelijk voor de financiering van UniK of anderszins in relatie tot UniK. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Aan de Centrale Cliëntenraad van Dichterbij ("CCR") is op 25 maart 2015 de adviesaanvraag voor de beoogde concentratie toegezonden. Hierop zijn door de CCR vragen gesteld op 3 april 2015 en 23 april 2015 die namens het bestuur van Dichterbij op 21 april naar tevredenheid zijn beantwoord. Op 29 april 2015 heeft de CCR daarop haar positieve advies verstrekt. De adviesaanvraag aan en het advies van de CCR zijn als Bijlagen 4 en 5 bij deze melding gevoegd. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. Pagina 19/22

20 Dichterbij: Centrale Ondernemingsraad Dichterbij Postbus AA Gennep Contact: [ ] T: [ ] E: [ ] Bij Assist zijn 15 werknemers in dienst. Bij Assist is geen ondernemingsraad ingesteld. De werknemers van Assist zijn nagenoeg allemaal persoonlijk betrokken bij of in ieder geval goed op de hoogte van de voorbereiding van het businessplan, de voorbereiding van de implementatie daarvan of anderszins bij de voorgenomen transactie. Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Aan de Centrale Ondernemingsraad ("COR") is op 25 maart 2015 de adviesaanvraag voor de beoogde concentratie toegezonden (Bijlage 6a en 6b ). Hierop zijn door de COR vragen gesteld op 14 april 2015 en 15 april 2015 (Bijlage Pagina 20/22

21 6c en 6d) die namens het bestuur van Dichterbij op 25 april zijn beantwoord (Bijlage 6e). Op 30 april 2015 heeft de COR haar positieve advies verstrekt (Bijlage 7a Het bestuur van Dichterbij heeft de COR in haar brief van 1 mei 2015 medegedeeld dat zij alle aanbevelingen van de COR zal opvolgen (Bijlage 7b). 5.4 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Alle betrokken gemeenten zijn bij de inschrijving op de aanbestedingen voor de Jeugdzorg en de Wmo reeds geïnformeerd over het voornemen van Dichterbij om deze onder te brengen in een aparte entiteit waarbij tevens samenwerking zal worden gezocht met een partner. Als Bijlage 8a treft u aan een voorbeeld van de informatie als bijgevoegd bij de inschrijvingen. Bij de Joint Venture zijn geen zorgverzekeraars betrokken noch banken. De Joint Venture wordt immers door de aandeelhouders gefinancierd. Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. De contactgegevens van de betrokken gemeenten zijn opgenomen in Bijlage 8b. 5.5 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Pagina 21/22

22 De betrokken gemeenten zijn allen geïnformeerd. Hieruit zijn geen aanbevelingen of voorwaarden naar voren gekomen. 6. Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. De Joint Venture overeenkomst is als Bijlage 1 bij deze melding gevoegd. Tevens zijn de oprichtingsakte van UniK, het Bestuursreglement en het RVC Reglement bij deze melding gevoegd als Bijlagen 2, 12 en Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. De volmacht van Dichterbij is als Bijlage 9 bij deze melding gevoegd. De volmacht van Assist is als Bijlage 10 bij deze melding gevoegd. 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. De adviesaanvragen aan de Centrale Cliëntenraad ( "CCR") en Centrale Ondernemingsraad ("COR") van Dichterbij, de gestelde vragen en aanvullende vragen door de COR, de beantwoording van deze vragen evenals de uiteindelijke adviezen van de CCR en COR en de reactie van het Bestuur op deze adviezen zijn als Bijlagen 4 tot en met 7 bij deze melding gevoegd. 8 mei 2015 Gemachtigden Deze zaak is in behandeling bij mr. J.J.M. Oehlen en mr. J.M.A. Wintgens Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg T: +31 (0) E: E: Pagina 22/22

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L.

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus 11756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 515 30 00 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortu ij n advocaten en notarissen Stuurgroep Governance

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA

FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012 Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD 21 november 2012 Inleiding Enerzijds is de zorg een sector zoals vele andere Anderzijds is het een bijzondere

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie