meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat PB Heerlen tel.nr: faxnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. Formulier melding concentratie Overname thuiszorg parkstad* van Sevagram door MeanderGroep (* Tot het gebied Parkstad behoren de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth (inclusief Hulsberg), Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) 1 Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1. naam: Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg bezoekadres: Minckelersstraat PP Landgraaf postadres: Postbus DD Heerlen tel.nr: faxnr: KvK nr: contactpersoon: B. van den Camp naam: Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat PB Heerlen tel.nr: faxnr.: KvKnr.: contactpersoon: D. Lejeune 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg is werkzaam in de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. De kernactiviteiten bestaan uit: intramurale zorg, thuiszorg, hulp bij het huishouden, dagverzorging en dagbehandeling. De overige activiteiten betreffen met name jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, paramedische dienstverlening, zorgservices en huisvesting voor ouderen. De activiteiten van MeanderGroep Zuid-Limburg vinden plaats in de regio oostelijk Zuid-Limburg. Stichting Sevagram is werkzaam in de regio s parkstad en heuvelland in de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. De activiteiten bestaan uit verpleging en verzorging zowel intra- als extramuraal, hulp bij het huishouden, hospices, een zorgboerderij, huisvesting voor ouderen en servicediensten. 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen contactpersoon Stichting Meandergroep Zuid-Limburg: naam: Birgitta van den Camp, juridisch adviseur/senior controller 1

2 postadres: Postbus 2690, 6401 DD Heerlen tel.nr: faxnr: adres: [ ] contactpersoon Stichting Sevagram: naam: Denise Lejeune, beleidsmedewerker/jurist adres: Henri Dunantstraat 3, 6419 PB Heerlen tel.nr: faxnr: adres: [ ] 1.4 geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Beide organisaties zijn zorgaanbieder in de zin van de Wmg. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg: het gemiddelde aantal personen dat in 2014 zorg volgens de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet verleende is ca personen. Stichting Sevagram: het gemiddelde aantal personen dat bij Sevagram in 2014 zorg volgens de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet verleende was afgerond 1345 personen, waarvan in de thuiszorg in de regio Parkstad ca Deze 115 medewerkers worden overgedragen aan MeanderGroep en van deze 115 medewerkers zijn circa 35 personen werkzaam op grond van de WMO. Deze melding betreft de overdracht van de thuiszorgactiviteiten van Stichting Sevagram in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth (inclusief Hulsberg), Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal (hierna: regio Parkstad ) 2. gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Stichting Sevagram ( Sevagram ) en Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg ( MeanderGroep ) bieden ieder afzonderlijk thuiszorg aan. Sevagram is voornemens de thuiszorgactiviteiten in de regio Parkstad op 1 januari 2016 over te dragen aan MeanderGroep. MeanderGroep zal die activiteiten invlechten in haar bestaande organisatie. De over te dragen thuiszorgactiviteiten bestaan uit: verpleging en verzorging, hulp bij het huishouden ( HbH ), personenalarmering inclusief zorgopvolging, zorgtrajectbegeleiding en topzorg. MeanderGroep zal derhalve de uitsluitende zeggenschap verwerven over de thuiszorgactiviteiten van Sevagram in de regio Parkstad. Aan de over te nemen thuiszorgactiviteiten van Sevagram kan een omzet worden toegerekend. Op basis van de productiecijfers tot en met periode 9 heeft MeanderGroep een inschatting van de omzet 2

3 over 2015 gemaakt. Naar verwachting zullen de over te nemen thuiszorgactiviteiten dit jaar een totale omzet van afgerond [ ]. (vertrouwelijk) realiseren. In combinatie met de over te nemen medewerkers kunnen de over te nemen thuiszorgactiviteiten als een onderneming in de zin van de Mededingingswet worden aangemerkt. De voorgenomen transactie kwalificeert derhalve als een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1 aanhef en onder b. van de Mededingingswet. De over te nemen thuiszorgactiviteiten worden integraal onderdeel van MeanderGroep welke bestuurd wordt door een tweehoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De huidige governance structuur van MeanderGroep voldoet aan alle voorwaarden van good governance volgens de Zorgbrede Governance Code en wordt hierop voortdurend intern en extern geëvalueerd en getoetst. De overdracht en invlechting van de thuiszorg-activiteiten van Sevagram vergt geen aanpassingen van de huidige structuur van MeanderGroep. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van MeanderGroep (beperkt tot op de thuiszorg betrekking hebbende activiteiten) kan als volgt worden weergegeven en wordt navolgend toegelicht. De thuiszorgactiviteiten (met uitzondering van HbH) worden aangestuurd door een Directeur Thuiszorg. De activiteit HbH wordt aangestuurd door de Directeur Bijzondere Diensten die de verantwoording draagt over de activiteiten die vanuit de Wmo gefinancierd worden. Beide directeuren leggen afzonderlijk verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De directeur thuiszorg wordt ondersteund door 4 managers thuiszorg die elk (mits zij fulltime werken) verantwoordelijk zijn voor de aansturing van ruim 10 buurtteams (uitvoerende medewerkers inclusief planning en ondersteuning). De directeur bijzondere diensten wordt voor de HbH activiteiten in de gemeente Heerlen ondersteund door drie managers HbH en een manager bedrijfsbureau, die de planners centraal aanstuurt. 3

4 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijk integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). De formele juridische overdracht zal per 1 januari 2016 plaatsvinden. Er is sprake van een overdracht van de thuiszorgactiviteiten in parkstad van Sevagram aan de bestaande organisatie van MeanderGroep. De directeur thuiszorg en een manager thuiszorg zijn al in een vroegtijdig stadium betrokken bij het traject. Daarnaast maken Sevagram en MeanderGroep ook gebruik van dezelfde ICT systemen, waardoor er sprake is van een relatief geruisloze implementatie. In de voorbereidingsfase tot 31 december 2015 vindt voldoende voorbereiding plaats om de integratie in januari naadloos te kunnen uitvoeren zonder dat er sprake is van onomkeerbare processen. Ondersteunende diensten Onder de ondersteunende diensten van MeanderGroep vallen de disciplines P&O, ICT en Financiën (ook wel gezamenlijk de BackOffice genoemd). Deze BackOffice bestaat uit circa [164] (vertrouwelijk) personen. Dit aantal zal als gevolg van de voorgenomen concentratie niet wijzigen, omdat MeanderGroep geen indirect personeel van Sevagram zal overnemen. De hoofdlocatie van de BackOffice bevindt zich in het hoofdkantoor van MeanderGroep aan de Minckelersstraat 1 te Landgraaf. P&O De rechten en plichten uit hun huidige arbeidsovereenkomst van de medewerkers verbonden aan de over te nemen activiteiten en de bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden uit de thans toepasselijke VVT CAO gaan van rechtswege over naar MeanderGroep Er zijn bijeenkomsten gepland, waarbij medewerkers van Sevagram kennis kunnen maken met hun nieuwe manager, wijkverpleegkundigen en teamondersteuners. P&O verzorgt de introductie over het werken bij MeanderGroep. In de laatste twee weken van november zullen medewerkersbijeenkomsten plaatsvinden waarin MeanderGroep de medewerkers van Sevagram nader zal informeren over de onderwerpen van het bij MeanderGroep gebruikelijke inwerkprogramma. Hierbij zullen met name de Meander- specifieke zaken zoals het aandachtsgesprek, zelfsturing, en de gedragsregels van MeanderGroep aan de orde komen. Bij de daadwerkelijke start van de werkzaamheden is er eveneens een inwerkprogramma voor de medewerkers. Met alle medewerkers vindt nog dit jaar een individueel gesprek plaats met de nieuwe manager. De huidige planning van medewerkers en cliënten zal met medewerking van Sevagram worden overgedragen aan MeanderGroep zodat de cliënten en medewerkers hier geen hinder van zullen ondervinden. Met betrekking tot personele systemen maken MeanderGroep en Sevagram gebruik van dezelfde systemen. Beide organisaties hebben een contract met een derde [ ] voor de salarisverwerking. In overleg met Sevagram en [ ] zal met ingang van 1 januari 2016 een verhuizing plaatsvinden van de database van personele gegevens van Sevagram naar MeanderGroep. Daarmee is gegarandeerd dat de salarisbetaling vanaf 1 januari gecontinueerd kan worden door Meander. Voor verzuim gebruiken beide organisaties [ ] als applicatie voor het verzuimbeheer door de managers. Ook hiervoor zijn afspraken gemaakt met de leverancier van de applicatie om de database van medewerkersgegevens van Sevagram in de laatste week van december via een datadump over te brengen naar de applicatie [ ]van MeanderGroep. De gegevens beschikbaar bij de ARBOdienst van Sevagram worden door deze ARBOdienst overgedragen naar de ARBOdienst van MeanderGroep. Sevagram heeft daartoe opdracht gegeven 4

5 aan haar ARBOdienst en in de laatste week van december zullen de gegevens worden overgebracht. De personeelsdossiers worden per 1 januari 2016 toegevoegd aan het digitale personeelsdossier van MeandeGroep. Voor 1 januari 2016 zal P&O van MeanderGroep een toets uitvoeren op de laatst gevolgde opleiding en diploma s ter controle dat de medewerkers voldoen aan de functieeisen. Overdracht van alle hiervoorgenoemde gegevens vindt plaats met inachtneming van alle wettelijke voorschriften die hierop van toepassing zijn. ICT In alle zorgvuldigheid zal door ICT specialisten van beide organisaties en externe consultancy worden gerealiseerd dat cliënt- en medewerkersgegevens van het ene systeem in het andere systeem worden geïntegreerd met in achtneming van alle wettelijke voorschriften die hierop van toepassing zijn. Pas nadat uitgebreid getest is, dat alles goed is overgebracht en operationeel is, zal Sevagram de werkzaamheden definitief overlaten aan MeanderGroep Financiën Controllers van beide organisaties zullen in nauwe samenwerking met de accountants de boekhouding overdragen. Ten aanzien van de facturering zullen de gemeenten en verzekeraars per brief geïnformeerd worden. Planning: Augustus 2015 Het voorgenomen besluit tot overdracht/overname thuiszorgactiviteiten in Parkstad van Sevagram is door de Raad van Bestuur Sevagram in augustus 2015 genomen en door de Raad van Bestuur van MeanderGroep op 27 juli September 2015 De goedkeuring van de Raad van Toezicht van Sevagram is gegeven in haar vergadering d.d. 23 september 2015 en van de Raad van Toezicht van MeanderGroep in haar vergadering d.d. 9 september September 2015 Voorstel ter advisering naar OR en Centrale Cliëntenraad Sept-okt-nov 2015 Informeren medewerkers en overige gremia Praktische voorbereidingen voorgenomen besluit 1 januari 2016 Juridische overdracht Communicatie: MeanderGroep en Sevagram informeren de medewerkers van Sevagram Thuiszorg gezamenlijk over de (voorgenomen) overdracht met inachtneming van de nog te doorlopen route van medezeggenschap bij onder andere OR, Cliëntenraad en melding bij NZ. MeanderGroep en Sevagram wensen zo veel als mogelijk externe communicatie gezamenlijk vorm te geven richting stakeholders (o.a. gemeente, zorgverzekeraar). MeanderGroep en Sevagram informeren de cliënten nadat het traject medezeggenschap formeel is afgerond en het besluit definitief is. Implementatie: 5

6 Sept-okt 2015 Bijeenkomst medewerkers informeren voorgenomen besluit. De betreffende medewerkers die werkzaam zijn in de verpleging en verzorging zijn tijdens een separate medewerkersbijeenkomst op 15 september door de directies geïnformeerd over de gevolgen van de voorgenomen overdracht aan MeanderGroep, de medewerkers HbH werden op 16 september geïnformeerd. Oktober 2015 Servicepunt inrichten voor medewerkers die individuele situaties willen bespreken. Gesprekken vinden plaats na instemming/advies gremia. Het servicepunt is bereikbaar met ingang van november November 2015 Schriftelijke bevestiging medewerkers indien advies/instemming gremia is ingewonnen 1 januari 2016 Effectuering 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. De doelstelling van de overname van thuiszorgactiviteiten in de regio Parkstad van Sevagram door MeanderGroep per 1 januari 2016 is gericht op het behoud van zorg en het behoud van werkgelegenheid. MeanderGroep beoogt met de voorgenomen overname een -herstel van rendement van de thuiszorg. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. Externe ontwikkelingen De complexiteit van de zorg thuis neemt steeds verder toe. Ouderen willen en moeten steeds langer thuis blijven wonen omdat de drempel tot een verblijfvoorziening steeds hoger wordt. Voor de toenemende complexiteit in de wijk is echter niet meer geld beschikbaar, waardoor bestaande voorzieningen onder druk komen te staan. Voor verantwoorde zorg thuis is een goede wijkinfrastructuur onontbeerlijk. Het gaat hierbij om passende en veilige woonruimte, mogelijkheden voor ontmoeting, (gemak)diensten en (24-uurs)voorzieningen. Daarnaast bestaan nog veel schotten in de financiering en uitvoering van de zorg-thuis. Deze staan een klantgerichte, doelmatige en integrale dienstverlening veelal in de weg. Datzelfde geldt voor de gescheiden financiering door verzekeraars en gemeentes. Nog steeds wordt er voor productie betaald en niet voor slimme oplossingen. De verwachting is echter dat de komende jaren wel een ombuiging richting resultaatfinanciering, zoals populatiebekostiging plaatsvind. Deze ombuiging is gebaat bij samenwerking, synergie en innovatie. Overwegingen Sevagram thuiszorg Sevagram heeft een analyse verricht [om te achterhalen welke factoren ertoe leiden dat de thuiszorg een negatief resultaat blijft houden, waarbij de volgende factoren zijn geïdentificeerd: - [ ] Bovenstaande factoren kunnen op korte termijn niet omgebogen worden in de huidige organisatie en setting. Daarom kan geconcludeerd worden dat [ ]. Sevagram heeft in kaart gebracht welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor de thuiszorg, zoals schaalvergroting door overname of overdracht aan een derde. De combinatie van rendementen, omvang en toekomstperspectief leiden tot de conclusie dat schaalvergroting door overname geen realistisch perspectief is. Overdracht van 6

7 de activiteiten aan een sterke partij is dat wel, omdat dan met name de schaalgrootte het mogelijk maakt het rendement te verbeteren. Deze analyse en besluitvorming ten aanzien van het toekomstperspectief is in het voorjaar van 2015 gemaakt door bestuur en toezichthouders van Sevagram. Gezien de uitkomst van de analyse heeft Sevagram voor haar thuiszorgactiviteiten in de regio Parkstad MeanderGroep benaderd voor overname van de thuiszorgactiviteiten. Onderzocht is of overname van de thuiszorg van Sevagram voor regio Parkstad door MeanderGroep invulling kan geven aan de geconstateerde problemen. Het antwoord op deze vraag is evident: een overdracht aan MeanderGroep zorgt voor behoud van de thuiszorg en dus continuïteit van zorg en werkgelegenheid. Dit zijn belangrijke uitgangspunten die voor beide partijen ten grondslag liggen aan de voorgenomen overdracht. Het op eigen kracht of op enige andere wijze bewerkstellingen van voldoende groei om schaalvoordelen te behalen is niet haalbaar gebleken. 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. Kosten en baten van de concentratie Eenmalige kosten De overdracht kent een aantal eenmalige kosten die direct toe te rekenen zijn aan de ontvlechting. Deze kosten hebben met name betrekking op externe advieskosten. Partijen ramen deze kosten op [ ] 7

8 Financiële situatie na overdracht Onderstaande cijfers geven de geprognosticeerde kosten en baten weer van de over te dragen thuiszorgactiviteiten na de overdracht per 1 januari Als gevolg van de overdracht kan MeanderGroep schaalvoordelen benutten. De over te dragen activiteiten kennen een [ ]. Na de overdracht worden meteen verbeteringen in de marge verwacht als gevolg van de opschaling en integratie. Dit resulteert in een ombuiging van het geprognosticeerde resultaat tot [ ]. In onderstaande [ ]hebben partijen dit inzichtelijk gemaakt. [ ] 8

9 Een meerjarenraming na overname van de thuiszorgactiviteiten van Sevagram is opgenomen in onderstaande tabel 2. Daarbij wordt opgemerkt dat een meerjaren begroting gelet op de ontwikkelingen in de V&V-markt relatieve waarde heeft. In de onderstaande meerjarenraming is uitgegaan van de gecontracteerde zorgvolumes en tarieven van Zowel de opbrengsten als de kosten zijn met een index van 2% per jaar verhoogd. Dit geldt ook voor de afschrijvingen waarbij alleen vervangingsinvesteringen van toepassing zijn. In de directe bruto lonen zijn de voorgenomen acties na overname verwerkt. Voor 2016 wordt hiervan 2/3 gerealiseerd en vanaf 2017 de volledige besparing. [ ] Meerjarenraming onderdelen Sevagram Prognose Synergievoordelen De overdracht aan MeanderGroep levert op diverse vlakken financiële synergie op. Dit komt met name voort uit de mogelijkheid tot het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering van de thuiszorgactiviteiten dan mogelijk was in de bedrijfsvoering van de thuiszorg binnen Sevagram: - Aansturing: de teamleiders van Sevagram gaan niet over naar MeanderGroep. Alle teamleiders van Sevagram [ ] gaan vertrekken of zijn al vertrokken. Reeds daarmee zal MeanderGroep een substantiële besparing in het management realiseren, [ ]. Binnen MeanderGroep wordt de thuiszorg geïntegreerd in de bestaande wijkteams en bestaande bezetting. MeanderGroep benut daarbij de schaalvoordelen en kan zonder aanvullend management de activiteiten integreren. - Overhead: de schaalgrootte binnen MeanderGroep betekent dat ook op andere onderdelen kostenbesparingen mogelijk zijn. Dit betreft in ieder geval de overheadkosten, zoals administratie, declaratie, inkoop en p&o. Ook hier geldt dat deze taken kunnen worden ingevuld zonder uitbreiding van de bestaande bezetting. - Productiviteit: de productiviteit van de Thuiszorg activiteiten is bij MeanderGroep hoger dan bij Sevagram. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de schaalgrootte die het mogelijk 9

10 maakt efficiënter te plannen met kortere reistijden. Gestreefd wordt naar een (verdere) verbetering van de productiviteit van [ ]. - Mismatch HbH: Bij Sevagram bestaat binnen de HbH een aanzienlijke mismatch tussen de gefinancierde productie en het daarvoor ingezette medewerkersniveau. Meander heeft hiertoe al maatregelen genomen en is door haar omvang in staat dit ook bij de over te nemen thuiszorg van Sevagram toe te passen. De mismatch tussen opbrengst en kostprijs zal hierdoor naar verwachting aanzienlijk dalen. Ook op het gebied van kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de thuiszorg biedt de overdracht belangrijke synergievoordelen. De sector staat zwaar onder druk en de voorgenomen overdracht biedt in de regio Parkstad waarborgen voor het behoud van betaalbare thuiszorg en werkgelegenheid. MeanderGroep verwacht het negatief resultaat te kunnen ombuigen door in het bijzonder de volgende maatregelen: [ ] Financiering De overdracht behoeft bij beide partijen geen externe financiering en wordt bekostigd vanuit de reguliere bedrijfsvoering. 10

11 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. Gevolgen voor de cliënt(tevredenheid), bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg Het belang van de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van de zorg- en dienstverlening aan thuiswonende ouderen en chronisch zieken speelt een grote rol bij de overdracht. De risico s en eventuele negatieve gevolgen voor de cliënt zijn minimaal. Behoud van de vertrouwde medewerker voor de cliënt staat voorop bij de invlechting van de medewerkers van Sevagram in de bestaande wijkteams van MeanderGroep. De huidige cliënten van MeanderGroep zullen geen negatieve gevolgen van de overdracht merken. Verder kent de overdracht enkel voordelen voor de huidige cliënten van Sevagram, hetgeen een verwachte positieve impact op de cliënttevredenheid zal hebben. De schaalvoordelen binnen MeanderGroep maken het uniformeren en verbeteren van de kwaliteit mogelijk: 1. Het gemiddelde opleidingsniveau van de verzorgenden van MeanderGroep ligt hoger dan het opleidingsniveau van de verzorgenden van Sevagram. In geval van een overdracht zal MeanderGroep investeren in een nivellering van dit verschil, hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit en cliënttevredenheid. 2. MeanderGroep vormt een stabiele organisatie voor de thuiszorg. De bereikbaarheid van de zorg wordt verbeterd binnen MeanderGroep doordat sprake is van een grotere schaalgrootte en hogere cliëntdichtheid in het verzorgingsgebied Parkstad. 3. Het grotere personeelsbestand biedt meer mogelijkheden van onderlinge opvang in geval van verzuim, verlof of andere uitval van personeel, hetgeen een betere borging van continuïteit van de zorg oplevert. MeanderGroep levert thuiszorg bij de cliënt thuis. De overdracht van de thuiszorg heeft geen invloed op de zorglocaties, deze wijzigen niet. Er is dus ook geen verandering in schaalgrootte op de zorglocaties. Het zorgaanbod en de zorgprocessen wijzigen niet. Wat verandert zijn de contactgegevens van de zorgaanbieder. Indien de cliënt haar hulp moet afzeggen of een wijziging wil doorgeven, dient de cliënt een ander telefoonnummer te bellen. Het zorgaanbod verandert daarmee niet. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. 11

12 Door de overdracht van de thuiszorg in de regio Parkstad van Sevagram naar MeanderGroep wordt de bereikbaarheid van de zorg beter gewaarborgd met name vanwege de schaalvoordelen en een hogere cliënt dichtheid in het verzorgingsgebied. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. Projectmatige aanpak In het proces van overdracht hebben partijen veel aandacht besteed aan zorgvuldigheid en risicobeheersing. Op bestuurlijk niveau is voortdurend aandacht (geweest) voor het primaire proces door een zorgvuldig gekozen projectmatige aanpak. Voor de voorbereiding van de overdracht is dan ook een afzonderlijke projectstructuur opgericht: - Een stuurgroep, bestaande uit de beide Raden van Bestuur en de Directeur thuiszorg MeanderGroep onder leiding van een onafhankelijk, extern adviseur. - Een projectgroep, vanuit MeanderGroep én Sevagram geformeerd door vertegenwoordigers vanuit het primaire (zorg)proces, het management, financiën, P&O en juridische zaken. Ook deze projectgroep is bijgestaan door een onafhankelijk, extern adviseur. - Implementatieteam, bestaande uit de Directeur thuiszorg van MeanderGroep en diverse managers vanuit het primaire proces, op onderdelen aangevuld met specialistische ondersteuning vanuit de staffuncties van beide organisaties. Dit implementatieteam is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan. Dit implementatieplan omvat de werkafspraken over de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de overdracht van de thuiszorg in de regio Parkstad en is bijgevoegd als bijlage 14. In deze projectstructuur heeft de projectgroep frequent terugkoppeling en verantwoording afgelegd aan de stuurgroep, waardoor de Raden van Bestuur van beide organisaties voortdurend de mogelijkheid is geboden om de voortgang van het project te monitoren. Risicobeheersing en zorgvuldigheid waren hier integraal onderdeel van. Ten aanzien van eventuele risico s indien de implementatie van de maatregelen om een gezonde exploitatie te bereiken, niet of vertraagd gerealiseerd wordt, wordt het volgende opgemerkt. In de huidige meerjarenraming (tabel 2) is het totale resultaat van de maatregel Mismatch- herziening opgenomen. [ ] Risicobeheersing Tijdens de voorbereiding van de overdracht is aandacht geweest voor het beheersen van risico s met betrekking tot de cliënten, het personeel en de overige stakeholders. In afwachting van de formele goedkeuring van alle betrokken partijen, zijn diverse voorbereidingen getroffen in het belang van alle stakeholders: 12

13 - Cliënten: Voor cliënten wordt een gerichte communicatie-campagne opgezet om hun te informeren omtrent de voorgenomen overdracht. Hierin wordt aandacht besteed aan het feit dat de keuzevrijheid voor de cliënten behouden blijft en dat men de vertrouwde verzorgende behoudt. Cliënten wordt naar behoefte gerichte informatie toegezegd op basis van maximale transparantie. Ook de Cliëntenraden van Sevagram en MeanderGroep zijn uitgebreid betrokken in het proces. - Personeel: Het personeel is uitgebreid geïnformeerd over de voorgenomen overdracht in een plenaire bijeenkomst onder leiding van de Directeur thuiszorg MeanderGroep en met betrokkenheid van de beide Raden van Bestuur. Individuele vragen worden beantwoord en met alle medewerkers volgt een individueel gesprek met betrekking tot de persoonlijke gevolgen van de overdracht. Alle rechten en plichten van medewerkers zijn juridisch getoetst en worden maximaal gerespecteerd. Ook de Ondernemingsraden van Sevagram en MeanderGroep zijn uitgebreid betrokken in het proces - Overige stakeholders: Verzekeraars en gemeenten zijn betrokken in het proces en zijn regelmatig geïnformeerd door de raden van bestuur. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - WLZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van WLZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Partijen zijn beide aanbieders van onder meer Wlz-zorg. De voorgenomen overdracht heeft betrekking op Zwv-gefinancierde en Wmo-gefinancierde thuiszorg. Daarnaast heeft de overdracht betrekking op een zeer beperkt deel extramurale overbruggingszorg die wordt gefinancierd uit de WLZ. Dit betreft thuiszorg die wordt geboden aan thuiswonende cliënten die over een WLZ-indicatie beschikken. In afwachting van opname in een WLZ-instelling krijgen deze cliënten extramurale overbruggingszorg.omdat de overdracht uitsluitend betrekking heeft op thuiszorg zal de voorgenomen transactie geen wijziging brengen in het aanbod van partijen van cruciale Wlz-zorg, dat onder meer bestaat uit crisisbedden in verpleeghuizen. Sevagram beschikt over 3 crisisbedden en 1 13

14 bed voor opname met een rechterlijke machtiging. MeanderGroep beschikt over 3 crisisbedden.4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. n.v.t. De overdracht van de thuiszorgactiviteiten heeft geen enkele consequentie voor cruciale WLZzorg van Sevagram en van MeanderGroep. 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. contactgegevens voorzitter cliëntenraad thuiszorg Sevagram: [ ] contactgegevens voorzitter Centrale Cliëntenraad MeanderGroep: [ ] 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Er is gedurende het gehele voorbereidingstraject veel aandacht besteed aan het informeren en betrekken van de cliënten. De cliëntenraden zijn bovendien uitgebreid geïnformeerd over de plannen in de reguliere overlegvergaderingen van de raden van bestuur met de cliëntenraden in september jl. Beide cliëntenraden hebben positief geadviseerd over de voorgenomen overdracht van de thuiszorgactiviteiten in parkstad. De cliëntenraad voor de thuiszorg van Sevagram heeft in haar advies d.d. 21 oktober positief advies uitgebracht waarbij als uitgangspunten zijn genoemd: - continuïteit van zorgverlening die gewaarborgd moet blijven, - het zoveel mogelijk behouden van de zelfde medewerker voor de cliënt, in elk geval in de overgangsperiode - behoud van werkgelegenheid hetgeen impliceert dat voor de zorg aan cliënten voldoende personeel beschikbaar is. De cliëntenraad thuiszorg van Sevagram geeft in haar advies aan dat zij voldoende betrokken is bij 14

15 het proces, op begrijpelijke wijze is geïnformeerd over de voorgenomen overdracht van de thuiszorgactiviteiten in parkstad en de consequenties hiervan. De cliëntenraad heeft voldoende tijd gehad om te adviseren en geen behoefte aan een extern deskundige. De adviesaanvraag en het advies van de cliëntenraad thuiszorg Sevagram zijn bijgevoegd als bijlagen 1 en 2 (adviesaanvraag Sevagram d.d. 24 september 2015 en positief advies Cliëntenraad Sevagram d.d. 21 oktober 2015) De Centrale Cliëntenraad van MeanderGroep heeft in haar advies d.d. 5 oktober 2015 laten weten dat de aandachtspunten die de Centrale Cliëntenraad bij de Raad van bestuur aan de orde heeft gesteld, door de Raad van bestuur zijn meegenomen in de plannen. Deze aandachtspunten betreffen het waarborgen van kwaliteit en de continuïteit van zorg en het behoud van de vertrouwde zorgverlener voor de cliënt. De adviesaanvraag d.d. 29 september 2015 en het positief advies van de Centrale Cliëntenraad MeanderGroep d.d. 5 oktober 2015 zijn als bijlagen 3 en 4 toegevoegd. De Centrale Cliëntenraad MeanderGroep heeft laten weten dat zij voldoende betrokken is bij het proces, op begrijpelijke wijze is geïnformeerd over de overdracht en de consequenties hiervan en geen gebruik maakt van de mogelijkheid een externe deskundige in te schakelen. De Raad van bestuur van Sevagram heeft bij brief d.d. 2 november aan haar cliëntenraad de aandachtsputen van de cliëntenraad bevestigd een aangegeven dat de koppeling tussen medewerker en cliënt in de overgangsperiode als uitgangspunt geldt. Tevens is aangegeven op welke wijze de informatievoorziening aan cliënten is geregeld. De Raad van bestuur van MeanderGroep heeft bij brief d.d. 20 november aan de Centrale Cliëntenraad bevestigd dat de door de Centrale Cliëntenraad genoemde aandachstpunten zijn meegenomen in de uitwerking van de voorgenomen overdracht. De reacties van de raden van bestuur van Sevagram en MeanderGroep zijn bijgevoegd als bijlagen 15 en Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. contactgegevens voorzitter OR Sevagram: [ ] contactgegevens voorzitter OR MeanderGroep: [ ] 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? 15

16 b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. De ondernemingsraden van Sevagram en Meander zijn uitgebreid geïnformeerd en betrokken bij de plannen tot overdracht van de thuiszorgactiviteiten in parkstad. Zij hebben beide positief advies uitgebracht. De OR van Sevagram is in de reguliere overlegvergaderingen van de afgelopen maanden op de hoogte gehouden over de voortgang van de plannen en heeft de adviesaanvraag met de RvB besproken in de overlegvergadering d.d. 22 september In haar positief advies d.d. 28 oktober geeft de OR de volgende belangrijke uitgangspunten aan: behoud van werkgelegenheid en continuïteit van zorgverlening. Met de voorliggende plannen heeft de OR het vertrouwen dat deze punten voldoende aandacht hebben. Ook geeft de OR aan dat zij tijdig geïnformeerd is en in alle transparantie betrokken is bij het proces, waardoor geen behoefte is aan een extern adviseur. De OR vraagt er tevens aandacht voor dat het algemeen belang en het individueel belang van medewerkers correct dienen te worden behartigd. De adviesaanvraag d.d. 14 september 2015 en het advies van de OR Sevagram d.d. 28 oktober 2015 zijn als bijlagen 5 en 6 toegevoegd. De OR van Meander is door de raad van bestuur geïnformeerd over de overdracht o.a. in de overlegvergadering d.d. 20 oktober In haar advies d.d. 29 oktober 2015 geeft de OR aan dat ze van meet af aan naar tevredenheid betrokken en geïnformeerd is over het proces en daarom positief geadviseerd heeft. De adviesaanvraag d.d. 29 september 2015 van Meander en het advies van de OR d.d. 29 oktober 2015 zijn bijgevoegd als bijlagen 7 en 8. De reacties d.d. 2 november 2015 en 20 november 2015 van de raad van bestuur van Sevagram resp. de raad van bestuur van Meandergroep aan de resp. ondernemingsraden zijn bijgevoegd als bijlagen 17 en 18. Beide raden van bestuur bevestigen hierin dat de aandachtspunten van de ondernemingsraden zijn verwerkt in de plannen voor de overdracht. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorg aanbieder(s). De belangrijkste zorgverzekeraars waar Sevagram en MeanderGroep voor de thuiszorg in parkstad mee te maken hebben zijn CZ en VGZ. Zij vertegenwoordigen het grootste deel van de klanten van Sevagram en MeanderGroep. Daarnaast is de gemeente Heerlen als contractant voor de met name de WMO belangrijke stakeholder. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. 16

17 CZ Zorgkantoor: adres: Ringbaan West 236, 5038 KE Tilburg contactpersoon: [ ] tel.nr: [ ] [ ] VGZ: adres: Kennedyplein 300, 5611 ZV Eindhoven contactpersoon: [ ] tel.nr: [ ] [ ] gemeente Heerlen adres: Geleenstraat Heerlen contactpersoon: [ ] tel.nr: [ ] [ ] 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. CZ en VGZ In het beleidsoverleg d.d. 21 september 2015 tussen MeanderGroep (raad van bestuur) en CZ (inkopers ) alsook in het beleidsoverleg d.d. 24 september 2015 tussen MeanderGroep (raad van bestuur) en VGZ (inkopers) is de voorgenomen overdracht van de thuiszorgactiviteiten in parkstad van Sevagram naar Meandergroep aan de orde geweest. Zowel CZ als VGZ hebben hierbij met name gewezen op het belang van voldoende keuzevrijheid voor de klant. Hiervan heeft CZ geconstateerd dat op dit gebied geen problemen zijn te verwachten omdat er meerdere thuiszorgaanbieders in de regio zijn [zie bijlage 9 Uittreksel uit het verslag van het beleidsoverleg d.d. 21 september 2015.](vertrouwelijk). Bovendien worden de cliënten voorafgaande aan de overgang per 1 januari 2016 geïnformeerd over de overgang met de vraag aan te geven of men wil overgaan naar Meander thuiszorg, dan wel voor een andere zorgaanbieder wil kiezen. 17

18 Gemeente Heerlen De gemeente Heerlen is in regulier overleg geïnformeerd over de voorgenomen overgang van de thuiszorgactiviteiten in Parkstad, met name wat betreft de WMO-activiteiten, naar MeanderGroep. In een overleg op 30 september 2015 tussen gemeente Heerlen en vertegenwoordigers van de raden van bestuur van Sevagram en MeanderGroep zijn de plannen uitgebreid aan de orde geweest en heeft de gemeente Heerlen positief gereageerd op de plannen, met name vanwege het behoud van de werkgelegenheid en kwaliteit van zorg. In het krantenartikel in de Limburger d.d. 17 oktober 2015 is de positieve reactie van de wethouder van de gemeente Heerlen verwoord. (bijlage 10)) 6. Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. De overdracht van de thuiszorgactiviteiten in parkstad van Sevagram aan MeanderGroep zal tot stand komen op basis van het businessplan d.d. 29 oktober 2015 dat als bijlage 11 is bijgevoegd. 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. De volmachten waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van mevrouw Van den Camp respectievelijk mevrouw Lejeune blijkt, worden overgelegd als bijlagen 12 en Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. [bijlage 1 adviesaanvraag cliëntenraad Sevagram d.d. 24 september 2015 bijlage 2 advies cliëntenraad Sevagram d.d. 21 oktober 2015 bijlage 3 adviesaanvraag centrale cliëntenraad MeanderGroep d.d. 29 september 2015 bijlage 4 advies centrale cliëntenraad MeanderGroep d.d. 5 oktober 2015 bijlage 5 adviesaanvraag ondernemingsraad Sevagram d.d. 14 september 2015 bijlage 6 advies ondernemingsraad Sevagram d.d. 28 oktober 2015 bijlage 7 adviesaanvraag ondernemingsraad MeanderGroep d.d. 29 september 2015 bijlage 8 advies ondernemingsraad MeanderGroep d.d. 29 oktober 2015 bijlage 9 uittreksel uit het verslag beleidsoverleg d.d. 21 september 2015 bijlage 10 krantenartikel uit De Limburger d.d. 17 oktober 2015 bijlage 11 businessplan d.d. 29 oktober 2015 bijlage 12 volmacht B. van den Camp bijlage 13 volmacht D. Lejeune bijlage 14 Implementatieplan d.d.13 oktober 2015 bijlage 15 brief rvb Sevagram aan Cliëntenraad d.d. 2 november 2015 bijlage 16 brief rvb MeanderGroep aan Centrale Cliëntenraad d.d. 20 november 2015 bijlage 17 brief rvb Sevagram aan ondernemingsraad d.d. 2 november 2015 bijlage 18 brief rvb MeanderGroep aan ondernemingsraad d.d. 20 november 2015] (vertrouwelijk) 18

19 Plaats en datum: Landgraaf, 2 december 2015 Handtekening(en): Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg Stichting Sevagram mr B. van den Camp mr D. Lejeune 19

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5518/ 16 Betreft

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 onderwerp Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 zaakkenmerk Inleiding Het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

1.1. Stichting Kraamzorg de Waarden Groep (hierna: Kraamzorg de Waarden) Boomgaard 2, 2871 PW Schoonhoven 0182 325 555

1.1. Stichting Kraamzorg de Waarden Groep (hierna: Kraamzorg de Waarden) Boomgaard 2, 2871 PW Schoonhoven 0182 325 555 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. info@nza.nl

Nadere informatie

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie