Rollen en verantwoordelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rollen en verantwoordelijkheden"

Transcriptie

1 Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft de bevoegdheid om het project te sturen binnen de kaders die zijn verstrekt door het bedrijfs- of programmamanagement en zijn vastgelegd in het projectmandaat. De Project Board is ook verantwoordelijk voor de communicatie tussen het projectmanagementteam en stakeholders die daar geen deel van uitmaken (bijv. het bedrijfs- en programmamanagement). Al naargelang de schaal, de complexiteit, het belang en de risico's van het project, kunnen de leden van de Project Board bepaalde taken van Project Assurance delegeren naar afzonderlijke personen. De Project Board kan ook de besluitvorming over wijzigingen delegeren aan een Change Authority. Algemene verantwoordelijkheden Gedurende het opstarten en de initiatie: projecttoleranties bevestigen met het bedrijfs- of programmamanagement; de Project Brief goedkeuren; het Stage Plan voor de initiatiefase goedkeuren; projectinitiatie autoriseren; besluiten of er een Change Authority wordt gebruikt, en zo ja, afspreken welk niveau van bevoegdheid wordt gedelegeerd; vaststellen van de schaal voor het kwalificeren van de ernst van issues; vaststellen van de schaal voor het kwalificeren van de prioriteit van wijzigingsverzoeken en afwijkingen van de specificatie; het leverancierscontract goedkeuren (als er een commerciële relatie bestaat tussen klant en leverancier); de Project Initiation Documentation (en de onderdelen daarvan) goedkeuren; de start van het project autoriseren. Gedurende het project: toleranties vaststellen voor iedere fase, en Stage Plans goedkeuren; iedere managementfase autoriseren, en de Product Descriptions voor iedere fase goedkeuren; Exception Plans goedkeuren wanneer de prognose aangeeft dat toleranties op faseniveau worden overschreden; communiceren met stakeholders zoals vastgesteld in de Communication Management Strategy (inclusief het het op de hoogte houden van het bedrijfs- of programmamanagement over de projectvoortgang); het project algehele richting en sturing geven, zodat gewaarborgd wordt dat het levensvatbaar en binnen alle gespecificeerde beperkingen blijft; reageren op verzoeken om advies van de Project Manager; erop toezien dat risico's in de gaten worden gehouden en zo effectief mogelijk worden gemanaged; wijzigingen goedkeuren (tenzij dat gedelegeerd is aan een Change Authority); besluiten nemen over geëscaleerde issues; afgeronde producten goedkeuren. Aan het einde van het project: zeker stellen dat alle producten naar tevredenheid zijn opgeleverd; zeker stellen dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan; acceptatie van het projectproduct bevestigen; het End Project Report goedkeuren en erop toezien dat alle issues, leerpunten en risico's zijn gedocumenteerd en worden overgedragen aan het juiste orgaan; autoriseren dat aanbevelingen voor vervolgacties en Lessons Reports worden verspreid naar het bedrijfs- of programmamanagement;

2 Rollen en verantwoordelijkheden de verantwoordelijkheid voor het geactualiseerde Benefits Review Plan overdragen aan het bedrijfs- of programmamanagement; de projectafsluiting autoriseren en de aankondiging projectafsluiting sturen naar het bedrijfsof programmamanagement. Competenties Om succesvol te kunnen zijn moet de Project Board: voldoende autoriteit hebben om besluiten te nemen, plannen goed te keuren en eventuele noodzakelijke afwijkingen van Stage Plans te autoriseren; voldoende autoriteit hebben om resources toe te wijzen aan het project; de capaciteiten hebben om de belangen van het bedrijf, de gebruiker en de leverancier adequaat te kunnen vertegenwoordigen; idealiter in staat zijn om gedurende de hele levensduur van het project aan te blijven. Tot de belangrijkste competenties behoren: besluiten nemen; delegeren; leiderschap; onderhandelen en conflictoplossing. Executive De Executive is eindverantwoordelijk voor het project, met ondersteuning van de Senior User en de Senior Supplier. De rol van de Executive is het waarborgen dat het project gedurende de hele levensduur gefocust blijft op het realiseren van de doelstellingen en op het opleveren van een product dat de geraamde benefits realiseert. De Executive moet waarborgen dat het project rendement oplevert, door erop toe te zien dat het een kostenbewuste aanpak hanteert, en een evenwicht vindt tussen de eisen van het bedrijf, de gebruiker en de leverancier. Gedurende het hele project is de Executive verantwoordelijk voor de Business Case. De Project Board is geen democratisch orgaan waarin gestemd wordt over voorstellen. De Executive is de uiteindelijke beslisser en deze wordt bij de besluitvorming ondersteund door de Senior User en de Senior Supplier. Verantwoordelijkheden Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheden van de Project Board zal de Executive: het projectmanagementteam samenstellen en benoemen (met name de Project Manager); toezicht houden op de ontwikkeling van de Project Brief en de Business Case op hoofdlijnen, en daarbij waarborgen dat het project is afgestemd op de bedrijfsstrategieën (en de Business Case op hoofdlijnen waar nodig ter goedkeuring voorleggen aan het bedrijfs- of programmamanagement); toezicht houden op de ontwikkeling van de uitgewerkte Business Case; zorgen voor de financiering van het project; eventuele aanvullende leverancierscontracten goedkeuren (als er een commerciële relatie bestaat tussen klant en leverancier); de Senior Supplier verantwoordelijk houden voor de kwaliteit en integriteit van de vaktechnische aanpak en de specialistische producten die voor het project worden vervaardigd; de Senior User verantwoordelijk houden voor het realiseren van de benefits zoals gedefinieerd in de Business Case, door erop toe te zien dat er benefitsreviews plaatsvinden om te bewaken in welke mate de benefits uit de Business Case worden gerealiseerd; overdragen van de verantwoordelijkheid voor benefitsreviews aan het bedrijfs- of

3 Rollen en verantwoordelijkheden programmamanagement na afloop van het project; de voortgang van het project op strategisch niveau bewaken en beheersen, met name door de Business Case regelmatig te reviewen; issues en risico's escaleren naar het bedrijfs- of programmamanagement als de prognose aangeeft dat de projecttolerantie wordt overschreden; erop toezien dat risico's die zijn verbonden met de Business Case worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst; besluiten nemen over geëscaleerde issues, met bijzondere aandacht voor de voortdurende zakelijke rechtvaardiging; organiseren en voorzitten van reviews door de Project Board toezien op de totale Project Assurance vanuit bedrijfsperspectief dat het op de goede weg blijft om de producten op te leveren die de verwachte zakelijke benefits realiseren, en dat het project wordt afgerond binnen de overeengekomen toleranties; waar dat passend is, kan de Executive enkele activiteiten van Project Assurance op bedrijfsniveau delegeren. Senior User De Senior User(s) is verantwoordelijk voor het specificeren van de behoeften van degenen die de producten van het project gaan gebruiken, voor het contact tussen gebruiker en het projectmanagementteam, en voor het bewaken dat de oplossing gaat voorzien in die behoeften binnen de beperkingen van de Business Case in termen van kwaliteit, functionaliteit en gebruiksgemak. De rol vertegenwoordigt de belangen van al degenen die de producten van het project gaan gebruiken (inclusief beheer en onderhoud), van degenen voor wie de producten een doelstelling realiseren of van degenen die de producten zullen gebruiken om benefits te realiseren. De rol van de Senior User stelt gebruikersresources beschikbaar en bewaakt producten ten opzichte van de eisen. Voor deze rol kan meer dan één persoon nodig zijn om alle gebruikersbelangen af te dekken. Met het oog op de effectiviteit zou de rol niet verdeeld moeten worden over te veel mensen. De Senior User(s) specificeert de benefits en wordt gehouden aan zijn verantwoordelijkheid door aan het bedrijfs- of programmamanagement te laten zien dat de geraamde benefits, die de basis vormden voor de goedkeuring voor het project, in werkelijkheid ook gerealiseerd zijn. Dit houdt meestal een verplichting in die verder strekt dan de levenscyclus van het project. Verantwoordelijkheden Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheden van de Project Board zal (zullen) de Senior User(s): de kwaliteitsverwachtingen van de klant aanleveren en de acceptatiecriteria voor het project definiëren; erop toezien dat het gewenste eindresultaat van het project wordt gespecificeerd; erop toezien dat het project die producten maakt die de gewenste eindresultaten gaan opleveren en voldoen aan de gebruikerseisen; erop toezien dat de verwachte benefits (ontleend aan de eindresultaten van het project) worden gerealiseerd; een overzicht geven van werkelijke versus geraamde benefits tijdens de benefitsreviews; conflicten tussen gebruikerseisen en -prioriteiten oplossen; erop toezien dat eventuele gebruikersresources die vereist zijn voor het project (bijv. voor het uitvoeren van kwaliteitsinspecties en productgoedkeuringen door gebruikers), beschikbaar worden gesteld; besluiten nemen over geëscaleerde issues, met bijzondere aandacht voor het veiligstellen van de verwachte benefits; het management van gebruikers op de hoogte houden en adviseren over alle kwesties aangaande het project; de stabiliteit van de bedrijfsprestaties in stand houden gedurende de overdracht van het project naar de dagelijkse bedrijfsvoering; de visie van de gebruiker leveren op aanbevelingen voor vervolgacties;

4 Rollen en verantwoordelijkheden Project Assurance uitvoeren vanuit het gebruikersperspectief (Users Assurance), en waar dat passend is, activiteiten voor Project Assurance vanuit gebruikersperspectief delegeren. Senior Supplier De Senior Supplier vertegenwoordigt de belangen van degenen die de producten van het project ontwerpen, ontwikkelen, faciliteren, inkopen en implementeren. Deze rol is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die worden geleverd door de leverancier(s) en voor de technische integriteit van het project. Indien noodzakelijk kan meer dan één persoon vereist zijn om de leveranciers te vertegenwoordigen. Afhankelijk van de betreffende klant/leverancier-omgeving kan het zijn dat de klant ook een onafhankelijke persoon of groep wil benoemen om de borging van de leveranciersproducten uit te voeren (bijvoorbeeld als de relatie tussen klant en leverancier een commercieel karakter heeft). Verantwoordelijkheden Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheden van de Project Board zal de Senior Supplier: de uitvoerbaarheid van de projectaanpak beoordelen en bevestigen; erop toezien dat voorstellen voor het ontwerp en de ontwikkeling van de producten realistisch zijn; adviseren over de keuze van ontwerp-, ontwikkelings- en acceptatiemethoden; erop toezien dat de leveranciersresources die vereist zijn voor het project, beschikbaar worden gesteld; besluiten nemen over geëscaleerde issues, met bijzondere aandacht voor het veiligstellen van de integriteit van de volledige oplossing; conflicten tussen leverancierseisen en -prioriteiten oplossen; het niet-technische management op de hoogte houden van leveranciersaspecten van het project; erop toezien dat kwaliteitsprocedures correct worden gebruikt, zodat producten voldoen aan de eisen; Project Assurance uitvoeren vanuit het leveranciersperspectief (Suppliers Assurance), en waar dat passend is, activiteiten voor Project Assurance vanuit leveranciersperspectief delegeren. Project Manager De Project Manager heeft de bevoegdheid om het project van dag tot dag te leiden namens de Project Board binnen de door de Project Board aangegeven beperkingen. De voornaamste verantwoordelijkheid van de Project Manager is erop toe te zien dat het project de vereiste producten vervaardigt binnen de gespecificeerde toleranties wat betreft tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico's en Benefits. De Project Manager is er ook verantwoordelijk voor dat het project een resultaat oplevert dat de mogelijkheid geeft om de benefits zoals gedefinieerd in de Business Case te realiseren. Verantwoordelijkheden Tot de verantwoordelijkheid van de Project Manager behoren de volgende elementen: De volgende baselinemanagementproducten opstellen, in samenwerking met eventuele Project Assurance-rollen, en daarover overeenstemming bereiken met de Project Board: Project Brief, inclusief de Project Product Description; Benefits Review Plan; Project Initiation Documentation (en de onderdelen daarvan); Stage/Exception Plans en de Product Descriptions daarvan; Work Packages. De volgende rapporten opstellen: Highlight Reports; Issue Reports;

5 Rollen en verantwoordelijkheden End Stage Reports; Lessons Reports; Exception Reports; End Project Report. De volgende records bijhouden: Issue Register; Risk Register; Daily Log; Lessons Log. Contact onderhouden met het bedrijfs- of programmamanagement om te waarborgen dat er geen werk over het hoofd wordt gezien, en/of werk dubbel wordt gedaan door gerelateerde projecten. Contact onderhouden met eventuele externe leveranciers of accountmanagers. Het projectmanagementteam leiden en motiveren. Erop toezien dat verwachtingen over het gedrag van teamleden worden vastgesteld. Managen van de informatiestromen tussen de sturende en de uitvoerende niveaus van het project. Managen van de productie van de vereiste producten, door de verantwoordelijkheid te nemen voor algehele voortgang en inzet van resources, en corrigerende maatregelen te nemen waar dat noodzakelijk is. Het inrichten en managen van de procedures van het project: risicomanagement, issue- en wijzigingsbeheer, configuratiemanagement en communicatie. Het inrichting en managen van de projectbeheersing: bewaken en rapporteren. Work Packages autoriseren. De Project Board in kennis stellen van alle afwijkingen van het plan. De rol van Team Manager uitvoeren, tenzij deze aan een andere persoon of aan andere personen is toegewezen. De rol van Project Support uitvoeren, tenzij deze aan een andere persoon (of bedrijfs programmafunctie) is toegewezen (zie paragraaf C.9). De Configuration Management Strategy implementeren. Erop toezien dat de projectmedewerkers zich houden aan de Configuration Management Strategy. Configuratie audits plannen om te controleren of de fysieke producten consistent zijn met de Configuration Item Records, en eventuele noodzakelijke corrigerende maatregelen te nemen. Competenties Verschillende soorten projecten vereisen verschillende soorten projectmanagementvaardigheden. Om succesvol te zijn moet de Project Manager in staat zijn om de balans te zoeken tussen de verschillende aspecten van de Project Manager-rol in een bepaald project. Tot de belangrijkste competenties behoren: plannen; time management; people management; probleemoplossend vermogen; aandacht voor details; communicatie; onderhandelen; conflictbeheersing.

6 Rollen en verantwoordelijkheden Team Manager De belangrijkste verantwoordelijkheid voor de Team Manager is ervoor te zorgen dat de producten, zoals gedefinieerd door de Project Manager, worden vervaardigd met een passende kwaliteit, binnen een vastgestelde doorlooptijd en tegen kosten die aanvaardbaar zijn voor de Project Board. De Team Manager-rol rapporteert aan en wordt aangestuurd door de Project Manager. Verantwoordelijkheden Het Team Plan opstellen en daar overeenstemming over bereiken met de Project Manager. Checkpoint Reports maken zoals afgesproken met de Project Manager. Het werk van het team plannen, monitoren en managen. Verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van het werk van het team en de inzet van teamresources, en indien noodzakelijk corrigerende maatregelen nemen, binnen de beperkingen die zijn aangegeven door de Project Manager. Het identificeren van, en de Project Manager informeren over alle issues en risico's die verbonden zijn aan een Work Package. De Project Manager op de hoogte brengen van eventuele afwijkingen van het plan, corrigerende maatregelen aanbevelen, en helpen bij het opstellen van eventuele Exception Plans. Producten die zijn afgerond en goedgekeurd in lijn met de afgesproken eisen voor het Work Package overdragen aan de Project Manager. Contact onderhouden met eventuele Project Assurance- en Project Support-rollen. Erop toezien dat kwaliteitsactiviteiten die betrekking hebben op het werk van het team worden gepland en op de juiste wijze worden uitgevoerd, en binnen de tolerantie zijn. Erop toezien dat de juiste invoer wordt gedaan in het Quality Register. Specifieke issues en risico's managen op aanwijzing van de Project Manager. De Project Manager helpen bij het beoordelen van issues en risico's. Erop toezien dat alle toegewezen issues op de juiste wijze worden gerapporteerd aan degene die het Issue Register bijhoudt. Competenties Verschillende soorten projecten vereisen verschillende soorten vaardigheden van de Team Manager. De belangrijkste competenties zijn gelijk aan die van de Project Manager. Project Assurance Project Assurance dekt de belangen van de primaire stakeholders (bedrijf, gebruiker en leverancier) af. Project Assurance moet onafhankelijk zijn van de Project Manager; de Project Board kan daarom geen van haar borgingsactiviteiten delegeren aan de Project Manager. Verantwoordelijkheden De implementatie van de borgingsverantwoordelijkheden moet antwoord geven op de vraag: wat moet er worden geborgd? Een lijst met mogelijkheden behorende bij de belangen van de stakeholders vanuit bedrijfs-, gebruikers- en leveranciersperspectief zou onder andere kunnen bestaan uit het erop toezien dat: gedurende het hele project contact wordt onderhouden tussen het bedrijf, de gebruiker en de leverancier; risico's worden beheerst; de juiste mensen worden betrokken bij het schrijven van Product Descriptions; de juiste mensen worden ingepland voor betrokkenheid bij kwaliteitsinspecties op de juiste momenten tijdens de productontwikkeling; de medewerkers goed worden getraind in de kwaliteitsmethoden; de kwaliteitsmethoden correct worden gevolgd;

7 Rollen en verantwoordelijkheden follow-upacties voor kwaliteitsbeheersing op de juiste manier worden afgehandeld; er een acceptabele oplossing wordt ontwikkeld; de scope van het project niet ongemerkt wordt gewijzigd; de interne en externe communicatie naar wens verloopt; de van toepassing zijnde standaarden worden gebruikt; de behoeften van specialistische belangen (bijv. beveiliging) in acht worden genomen. Verantwoordelijkheden van Project Assurance vanuit bedrijfsperspectief De Project Manager helpen bij het ontwikkelen van de Business Case en het Benefits Review Plan (als dat wordt opgesteld door de Project Manager). Adviseren over de keuze van leden voor het projectmanagementteam. Adviseren over de Risk Management Strategy. De Business Case beoordelen op naleving van bedrijfs- of programmastandaarden. De juistheid van de Business Case controleren in het licht externe gebeurtenissen en ten opzichte van de projectvoortgang. Controleren of er gedurende het hele project wordt vastgehouden aan de Business Case. Controleren of het project afgestemd blijft op de bedrijfs- of programmastrategie. Namens de klant de projectfinanciën beoordelen. Verifiëren dat de oplossing een goede kosten/baten verhouding blijft bieden. Periodiek controleren of het project levensvatbaar blijft. Beoordelen of de geaggregeerde risicoblootstelling binnen de projecttolerantie blijft. Controleren of betalingen aan leveranciers en aannemers goedgekeurd zijn. Issues en risico's beoordelen door de impact ervan op de Business Case te onderzoeken. Beperken van uitloop en overschrijdingen door gebruiker en leverancier. Het projectmanagementteam informeren over wijzigingen die veroorzaakt worden door een programma waar het project deel van uitmaakt (deze verantwoordelijkheid kan worden overgedragen als het programma op een andere manier Is vertegenwoordigd in het projectmanagementteam). De voortgang van fase en project monitoren ten opzichte van de afgesproken toleranties. Verantwoordelijkheden van Project Assurance vanuit gebruikersperspectief Adviseren over de betrokkenheid van stakeholders. Adviseren over de Communication Management Strategy. Erop toezien dat de specificatie van de gebruikersbehoeften accuraat, volledig en ondubbelzinnig is. Beoordelen of de oplossing zal voorzien in de behoeften van de gebruiker en of de oplossing zich in die richting ontwikkelt. Adviseren over de impact van potentiële wijzigingen vanuit het oogpunt van de gebruiker. Risico's voor de gebruiker bewaken. Erop toezien dat de kwaliteitsactiviteiten met betrekking tot producten in iedere fase de juiste gebruikersvertegenwoordiging hebben. Erop toezien dat procedures voor kwaliteitsbeheersing op de juiste wijze worden gebruikt om te waarborgen dat producten voldoen aan de eisen van de gebruiker. Erop toezien dat het contact met de gebruiker effectief verloopt. Verantwoordelijkheden van Project Assurance vanuit leveranciersperspectief De Product Descriptions beoordelen. Adviseren over de Quality Management Strategy en de Configuration Management Strategy. Adviseren over de keuze voor de aanpak van ontwikkeling,, ontwerp en methoden. Erop toezien dat wordt voldaan aan eventuele leveranciers- en uitvoeringsstandaarden die zijn vastgesteld voor het project, en dat die standaarden met goed gevolg worden gebruikt. Adviseren over potentiële wijzigingen en de impact daarvan op de juistheid, volledigheid en integriteit van producten ten opzichte van hun Product Description vanuit het oogpunt van de leverancier.

8 Rollen en verantwoordelijkheden Eventuele risico's met betrekking tot de productieaspecten van het project bewaken. Beoordelen of procedures voor kwaliteitsbeheersing op de juiste wijze worden gebruikt, zodat producten voldoen aan de eisen. Competenties Om succesvol te zijn moet Project Assurance: de deskundigheid hebben om de belangen van de stakeholders vanuit bedrijf-, gebruikers- of leveranciersperspectief adequaat te vertegenwoordigen; voldoende geloofwaardigheid bezitten om zeker te zijn dat haar advies en richtlijnen worden opgevolgd; voldoende specialistische kennis hebben van de stakeholdergebieden van bedrijf, gebruiker of leverancier; idealiter in staat zijn om gedurende de hele levensduur van het project aan te blijven. Tot de belangrijkste competenties behoren: diplomatie; grondigheid; aandacht voor details; communicatie. Change Authority De Project Board kan de bevoegdheid voor het goedkeuren van reacties op wijzigingsverzoeken of afwijkingen van de specificatie delegeren aan een aparte persoon of groep, een Change Authority genaamd. Voor sommige aspecten van het project kan de Project Manager worden benoemd tot de Change Authority (bijv. het wijzigen van als baseline vastgelegde Work Packages, als dat geen invloed heeft op de fasetoleranties). Verantwoordelijkheden Alle wijzigingsverzoeken en afwijkingen van de specificatie beoordelen en deze goedkeuren of afwijzen, binnen de gedelegeerde bevoegdheidsgrenzen en het wijzigingsbudget zoals die zijn vastgesteld door de Project Board. Het voorleggen aan de Project Board als wordt verwacht dat een gedelegeerde grens van de bevoegdheden of een toegekend wijzigingsbudget wordt overschreden. Competenties De Change Authority moet: het vermogen hebben om de belangen van stakeholders vanuit bedrijfs-, gebruikers of leveranciersperspectief adequaat te vertegenwoordigen; voldoende geloofwaardigheid bezitten om erop toe te zien dat advies en richtlijnen worden opgevolgd; voldoende specialistische kennis hebben van de stakeholdergebieden van bedrijf, gebruiker of leverancier. Tot de belangrijkste competenties behoren: besluitvorming; planning; aandacht voor details; probleemoplossing.

9 Rollen en verantwoordelijkheden Project Support Het voorzien in Project Support op formele basis is optioneel. Als projectondersteuning niet wordt gedelegeerd aan een aparte persoon of functie, dan moet de Project Manager het op zich nemen. Een ondersteunende functie waarover moet worden nagedacht is die van configuratiemanagement. Afhankelijk van de projectomvang en -omgeving kan het nodig zijn deze functie te formaliseren en kan het een taak worden die de Project Manager niet aankan zonder ondersteuning. De functie van Project Support kan worden geleverd door een projectbureau of door specifieke resources voor het project. Raadpleeg OGC s richtlijn Portfolio, Programme and Project Support Offices (2008) voor meer informatie over het gebruik van een project office. Verantwoordelijkheden Hieronder volgt een voorgestelde lijst van taken: inrichten en bijhouden van projectdossiers; opzetten van procedures voor documentbeheer; verzamelen van werkelijke cijfers en prognoses; actualiseren van plannen; beheren van of helpen bij het kwaliteitsreviewproces; beheren van of helpen bij bijeenkomsten van de Project Board; helpen bij de samenstelling van rapporten; expertise bijdragen op het gebied van specialistische tools en -technieken (bijvoorbeeld plannings- en beheersingstools, risicoanalyse); gegevens bijhouden in: Quality Register; Configuration Item Records; eventuele overige registers/logboeken die door de Project Manager zijn gedelegeerd; beheren van de configuratiemanagementprocedure (deze verantwoordelijkheden kan een configuratiebeheerder uit het bedrijfs- of programmamanagement op zich nemen): beheren van ontvangst, identificatie, versies, opslag en uitgifte van alle projectproducten; informatie bieden over de status van alle producten (door het opstellen en verstrekken van Product Status Accounts); archiveren van verouderde productkopieën; toezien op de beveiliging en bescherming van het origineel van alle projectproducten; een record bijhouden van alle uitgegeven kopieën; de houders ervan op de hoogte brengen van mogelijke wijzigingen op hun kopie; Issue Reports nummeren, registreren, opslaan en verspreiden; configuratieaudits uitvoeren. Competenties De kenmerkende competenties voor de rol van Project Support hangen af van het soort project en het soort organisatie. Tot de belangrijkste competenties behoren: administreren en organiseren; kennis van specialistische tools en -technieken; kennis van standaarden van het bedrijfs- of programmamanagement die van toepassing zijn op het project.

10 Bijlage A: Product Outline Descriptions A.1 Benefits Review Plan. A.2 Business Case. A.3 Checkpoint Report A.4 Communication Management Strategy... A.5 Configuration Item Records A.6 Configuration Management Strategy.. A.7 Daily Log.. A.8 End Project Report. A.9 End Stage Report.. A.10 Exception Report. A.11 Highlight Report.. A.12 Issue Register A.13 Issue Report.. A.14 Lessons Log... A.15 Lessons Report.. A.16 Plan (dekt zowel Project, Stage als, optioneel, Team Plan).. A.17 Product Description. A.18 Product Status Account.. A.19 Project Brief.. A.20 Project Initiation Documentation A.21 Project Product Description A.22 Quality Management Strategy A.23 Quality Register... A.24 Risk Management Strategy A.25 Risk Register.. A.26 Work Package...

11 Product Descriptions op hoofdlijnen

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

MoR Glossary Of Terms - Dutch

MoR Glossary Of Terms - Dutch DEFINITIES Aanhouden Retention Een risicomaatregel voor een bedreiging. Er wordt een bewuste en opzettelijke beslissing genomen om de bedreiging aan te houden, nadat is vastgesteld dat dat voordeliger

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie