Het Foundation examen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Foundation examen"

Transcriptie

1 Het Foundation examen Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 Multiple Choice 40 minuten Instructies 1. Getracht moet worden om alle 50 vragen te beantwoorden. 2. Alle vragen moeten op het bijgeleverde antwoordblad worden beantwoord. 3. Gebruik een potlood en GEEN pen om uw antwoorden in te vullen op het antwoordblad. 4. Tenzij anders aangegeven is er slechts één correct antwoord per vraag. 5. U heeft 40 minuten om dit examen te maken. 6. U moet 30 of meer correcte antwoorden geven om te slagen voor dit examen Kandidaatnummer:...

2 1 Wat stelt portfoliomanagement zeker? a) Elk veranderingsinitiatief draagt bij tot minstens 1 strategisch doel b) Elk project of programma controleert zijn eigen strategische uitlijning c) Elke strategische beslissing is uitsluitend gebaseerd op de te realiseren strategische benefits d) Elk nieuw initiatief krijgt een hogere prioriteit dan de bestaande 2 Welke uitspraak over borgingsfuncties en -diensten van een P3O is NIET JUIST? a) Deze nemen verschillende vormen aan, van gewone Health checks tot stage reviews b) Spitst zich enkel toe op het auditeren van de voortgang van programma's en projecten c) Geeft richting in de opstartfase van projecten d) Biedt onafhankelijke borging buiten een programma- of projectstuurgroep 3 Welke van de OGC principes voor het verkrijgen van waarde uit P3RM investering helpt om de vraag te beantwoorden: 'krijgen we de bedrijfsbenefits?' a) Waarde veiligstellen b) Prioriteren van investeringen c) Mensen verantwoordelijk houden d) Effectief besturen 2

3 4 Welke functie of dienst zou geleverd moeten worden door een COE? a) Bewaken van programmarisico's b) Leveren van communicatie-uitingen van het programma c) Kennismanagement d) Prioriteren van de portfolio 5 Wat zou een verantwoordelijkheid moeten zijn van de P3O Sponsor? a) Verzekeren dat producten of diensten die geleverd worden door de veranderingsinitiatieven geschikt zijn voor het doel b) Verzekeren dat de P3O voldoet aan de behoeften van de raad van bestuur c) Effectieve financiële beheersing verzekeren d) Expertise leveren voor organisatie-brede planningsoftware 6 Wat zal het MEEST WAARSCHIJNLIJK gebruikt worden als individueel gereedschap? a) Enterprise P3RM software b) Systemen voor kennismanagement c) Spreadsheet software d) Software voor strategic mapping 3

4 7 Waaraan refereert het concept 'Run the business, Change the business'? a) Integratie van Business as Usual activiteiten met veranderingsactiviteiten om strategische doelen te realiseren b) Het onvermijdelijke conflict tussen de noodzaak om te veranderen en de continuering van de Business as Usual c) Het is belangrijker om het bedrijf te laten draaien dan om het bedrijf te veranderen d) Het is belangrijker om het bedrijf te veranderen dan om het bedrijf te laten draaien 8 Welke actie wordt aanbevolen bij de implementatie van een P3O model? a) Gebruik project- of programmamanagement-processen om de implementatie uit te voeren b) Behandel de implementatie als een proces verandering in plaats van als een gedragsverandering c) Gebruik dezelfde levenscyclus als voor de opzet van een tijdelijk P3O d) Gebruik programmamanagement om de implementatie uit te voeren ongeacht de grootte of de volwassenheid van de organisatie 9 Wat is een van de drie concepten waarop informatieborging in een P3O gebaseerd zou moeten zijn? a) Beschikbaarheid b) Afhankelijkheid c) Eerlijkheid d) Veiligheid 4

5 10 Welke P3O capability levert het MEEST waarschijnlijk de grootste vermindering van het risico van niet of te laat opleveren? a) Maximaliseren van rendement op investeringen b) Het identificeren en managen van onderlinge afhankelijkheden tussen programma's en projecten c) Bewaken van de voortgang van programma's en projecten ten opzichte van hun belangrijkste outcomes d) Garanderen dat er geen duplicering is in de scope van programma's en projecten 11 Welke van de volgende functies en diensten worden geleverd door een COE voor de programma's en projecten in de volledige veranderingsportfolio? 1. Borging en training 2. Consistentie van methoden en processen 3. Standaarden 4. Ondersteuning door het bewaken van de vooruitgang ten opzichte van het plan a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 12 Welk soort workshop wordt gehouden met als doel bedreigingen en kansen te identificeren? a) Bedrijfsoplossing b) Leerpunten c) Probleemoplossing d) Risico-identificatie en -beoordeling 5

6 13 Waar aan zou een organisatie breed Portfolio Office uiteindelijk moeten rapporteren? a) Een staffunctie b) Divisiedirecteur c) Lid van de raad van bestuur d) Hoofd van een afdeling 14 Welke van de volgende Kritische Prestatie Indicatoren leveren bewijs van de prestatie verbeteringen die door een P3O geleverd werden? 1. Toename van de werkelijke door de portfolio geleverde benefits 2. Voorspelbaarheid van de levering van het project 3. Vermindering van de totale inkoopkosten van de organisatie 4. Verminderd aantal programma s die ondermaats presteren a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 15 Welke vaardigheid of ervaring moet het hoofd van een Organisatie Portfolio Office hebben? a) Operationele achtergrond b) Geloofwaardigheid om te werken met midden- en seniormanagers c) Uitgebreide kennis van alle aspecten van P3RM d) Vaardigheid om functiebeschrijvingen op te stellen voor het personeel van de Portfolio Office 6

7 16 Wat van het volgende wordt gecreëerd binnen 'identificeer het P3O' in de levenscyclus van het permanente P3O model? 1. Visie op de toekomstige situatie van het te implementeren P3O 2. Teamstructuur voor de bedrijfsvoering van het P3O 3. Initiële rechtvaardiging van de investering in het P3O 4. Beschrijving van de P3O diensten die momenteel worden geleverd a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 17 Waar worden P3O standaardtechnieken gewoonlijk gedocumenteerd? a) In kennisopslagplaatsen als voorbeelden van goede werkwijzen b) In de business case van het P3O c) In een Management Dashboard als bijgewerkte stand van zaken d) In de beoordeling van de vaardigheden van een individu 18 Het gebruik van P3O gereedschappen maakt verbeteringen mogelijk in de samenwerking tussen teamleden van het programma die op verschillende locaties werken. Aan welke strategische benefit bedraagt dit bij? a) Compliance met bedrijfsprocessen b) Het nemen van beslissingen c) Management over geografische gebieden heen d) Kwaliteit van beslissingsondersteunende informatie 7

8 19 Welke functionele rol kan ook Asset Management op zich nemen? a) Wijzigingsbeheer b) Financiën c) Informatiemanagement d) Resourcemanagement 20 Welke uitspraak beschrijft de relatie tussen Business as Usual en verandering? a) Iedere beslissing die één van beide beïnvloedt moet in samenspraak worden genomen b) Het zijn afzonderlijke activiteiten die onafhankelijk kunnen overleven c) Veranderingsinitiatieven zullen altijd voorrang krijgen d) Business as Usual zal altijd voorrang krijgen 21 Welke uitspraak beschrijft een principe voor het meten van succes van een P3O model? a) Totale succespercentages van programma's en projecten in relatie tot kapitaalskosten b) Verlaging in het totale aantal projecten die bijdragen tot de strategische doelen c) Mate van tevredenheid van de klanten van het bedrijf d) Totale toename van het personeelsverloop 8

9 22 Waarmee moeten, binnen de Blauwdruk, de voorgestelde rapportagevereisten van het toekomstige P3O model geïntegreerd worden? a) Risico's om succesvol een P3O op te richten b) Organisatiestructuur c) Benefits Managementstrategie d) Risico Managementstrategie 23 Welke uitspraak met betrekking tot het proces van het ontwikkelen van een evenwichtige portfolio is NIET JUIST? a) Het is noodzakelijk om rekening te houden met zowel operationele als strategische prioriteiten b) Wanneer de resources beperkt zijn, moeten bestaande programma's/projecten voorrang krijgen boven nieuwe initiatieven c) Beëindiging van bestaande veranderingsinitiatieven die niet in lijn zijn met de strategische doelen van een organisatie kan nodig zijn d) Operationele verbeteringen kunnen in de wachtstand geplaatst worden terwijl projecten met een hogere prioriteit die strategische doelen ondersteunen geleverd worden 24 Welke uitspraak beschrijft een Hub en Spoke model? a) Een groot organisatiemodel met meerdere, gedecentraliseerde, permanente portfolio offices ontworpen om specifieke divisies en functies te bedienen b) Een portfolio, programma en projectmanagement standaardisatie-eenheid die standaarden, vaardigheden en opleidingen definieert c) Een enkel, permanent portfolio Office op organisatieniveau met tijdelijke programma- en projectenbureaus d) Geen fysiek, centraal bureau; P3O functies worden uitgevoerd door de businessunits of door een functionele eenheden binnen de organisatie 9

10 25 Welke Office binnen het P3O model heeft personeel nodig met vaardigheden op het vlak van investeringsmanagement en strategische planning? a) Organisatiebreed Portfolio Office b) Programmabureau c) COE d) Projectbureau 26 Wat is een strategische planningsfunctie die een Portfolio Office dient uit te voeren? a) Risico's reviewen die gevolgen kunnen hebben voor meerdere projecten en programma's b) Projectpersoneel inzetten om de oplevering van individuele projecten of programma's te managen c) Een standaardset rapportage sjablonen ontwikkelen voor projecten en programma's d) Opstart-workshops houden om projecten of programma's te versnellen 27 Welk deel van de governance voor bedrijfsveranderingen beantwoordt de vraag 'doen we de juiste dingen?' a) Opleveren van bedrijfsveranderingen b) Ontwerpen van bedrijfsveranderingen c) Strategie voor bedrijfsveranderingen d) Waarde van bedrijfsveranderingen 10

11 28 Wat is de juiste volgorde voor de processen van de levenscyclus van de implementatie van het permanente P3O model? a) Definiër; Identificeer; Afsluiting; Lever b) Definiër; Identificeer; Lever; Afsluiting c) Identificeer; Definiër; Lever; Afsluiting d) Identificeer; Lever; Definiër; Afsluiting 29 Wat is een kritische succesfactor bij de introductie van standaard gereedschappen voor een P3O? a) Zeker stellen dat de verantwoordelijkheid voor het gereedschap overeengekomen is b) Focus eerder op de functies van het gereedschap dan op de toe te voegen waarde c) Identificeer hoe alle functies van het gereedschap gebruikt kunnen worden d) Zeker stellen dat de geavanceerdheid van het gereedschap de organisatorische capability verbetert 30 Wat is een belangrijk gebied om in overweging te nemen bij het definiëren van de processen voor een bestaand tijdelijk programmabureau? a) Processen worden gevolgd door andere programmabureau's b) Resources binnen de Portfolio Office c) Informatiestromen nodig voor het te ondersteunen programma d) Business as Usual resources in de gebieden die beïnvloed worden door het programma 11

12 31 Welke rol implementeert procedures die gegevens verzamelen in een consistente vorm voor programma's die deze rol ondersteunt? a) De rol van kwaliteitsborging b) Programma Officer c) De rol van Informatiemanagement d) Gereedschappen expert 32 Wat is een belangrijke doelstelling van de techniek capaciteitsplanning voor resourcemanagement op portfolioniveau? a) Bepalen welke vaardigheden er nodig zijn om de belangrijkste rollen in een project uit te voeren b) Een workshop faciliteren voor een project c) Het forceren van een rangorde tussen projecten en programma s binnen een portfolio d) Voldoen aan de gevraagde capaciteiten voor P3RM personeel teneinde de veranderingsinitiatieven van de organisatie op te leveren 33 Welke groep van stakeholders zal het MEEST waarschijnlijk rapportages op portfolio niveau ontvangen? a) Portfolio board b) Externe stakeholders c) Programme board d) Delivery support 12

13 34 Wat is een programmabureau? a) Een permanent bureau dat opgericht is om ondersteuning te bieden bij het leveren van een veranderingsportfolio over de gehele organisatie b) Een permanent bureau dat opgericht is om standaarden te ontwikkelen om te gebruiken in programma's en projecten binnen een divisie c) Een tijdelijk bureau dat opgericht is om ondersteuning te bieden bij het leveren van een specifiek veranderingsinitiatief dat opgeleverd wordt als een programma d) Een tijdelijk bureau dat opgericht is om ondersteuning te bieden bij het leveren van een specifiek veranderingsinitiatief dat wordt opgeleverd als een project 35 Welke uitspraak beschrijft hoe een succesvol P3O zou moeten functioneren? a) Onafhankelijk van alle functies/afdelingen in een organisatie b) Met besef van de andere functies in de organisatie en hoe het P3O met hen zal samenwerken c) Met lijnmanagement verantwoordelijkheid voor resources geïntegreerd vanuit andere functies d) Moet de bestaande governance hoofdstructuur toepassen voor alle veranderingen binnen een organisatie 36 Wat maakt GEEN deel uit van de Blauwdruk voor een P3O? a) Business Benefits b) Operationele kosten c) Prestatieniveaus d) Informatiestromen 13

14 37 Welke gebruikers van P3O diensten zullen het MEEST WAARSCHIJNLIJK de zekerheid nodig hebben dat veranderingsinitiatieven geleverd zullen worden met minimale verstoring van de operationele plannen? a) Programma manager b) Hoofd van P3O c) Externe leveranciers d) De klant/gebruiker gemeenschap 38 Welke techniek maakt gebruik van programma- en projectmanagement forums om leren te verankeren? a) Borging, gated reviews en health checks b) Modellering van de complexiteit van projecten c) Kennismanagement d) Management Dashboards 39 Welke rol dient het portfolioplan te actualiseren om de geboekte voortgang weer te geven? a) Benefits b) Commercie c) Communicatie en betrokkenheid van stakeholders d) Planning 14

15 40 Welke organisatorische factor heeft de MINSTE invloed op het gekozen P3O model? a) Benadering van afspraken voor governance van de organisatie b) Centralisatie versus decentralisatie van belangrijke diensten c) Benadering van service management d) Aantal, grootte en duur van projecten 41 Wat is GEEN P3M3 procesperspectief? a) Financieel management b) Wijzigingsbeheer c) Stakeholder management d) Resource management 42 Wat ligt ten grondslag aan de concepten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid in informatieborging? a) Naleving van het beveiligheidsbeleid van informatieborging moet gecontroleerd worden door het P3O bij voltooiing van een project b) Informatie kan veranderd worden met de goedkeuring van het hoofd van het P3O c) Informatie moet beschikbaar zijn voor diegenen die gemachtigd zijn om het te raadplegen d) Informatie moet beschikbaar zijn voor iedereen die erom vraagt 15

16 43 Welke van de volgende zijn doelen van de Programma Specialist rol? 1. Helpen bij het definiëren van een passend niveau van governance bij het begin van het programma 2. Helpen bij de implementatie van goede programmamanagement werkwijzen 3. Een proactieve rol spelen bij het promoten van methoden voor programmamanagement 4. Verbeteren van de bewaking van programma's door het verzamelen en onderhouden van gegevens in een consistente vorm a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 44 Wat is het doel van de rol van portfolio analist? a) Zorgen voor het effectief management van de stakeholders van de portfolio, het programma of het project b) De ontwikkeling en het dagelijkse management faciliteren van een geoptimaliseerde portfolio c) Adviesdiensten verstrekken aan programma- en projectmanagers in de hele organisatie d) Oprichten en leiden van de Portfolio Office 45 Wat zijn kenmerken van Gated Reviews? 1. Worden uitgevoerd bij belangrijke beslispunten in een programma of project 2. Stellen zeker dat de beslissing om te investeren in een programma of project valide blijft 3. Stellen de Kritische Succes Factoren voor een programma of project vast 4. Controleren de kwaliteit van de verstrekte beslissingsondersteunende informatie a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 16

17 46 Wat is het doel van het hoofd van het P3O? a) Opzetten en draaien van het permanente bureau b) De ontwikkeling en het dagelijkse management uitvoeren van een geoptimaliseerde portfolio c) Een proactieve rol spelen bij het promoten van methoden voor programma- en projectmanagement d) Adviesdiensten bieden aan het programma-management 47 Hoe levert een P3O model een significante bijdrage aan de kans dat een organisatie succesvol haar strategie oplevert? a) Neemt beslissingen over de juiste prioriteiten voor de organisatie b) Geeft advies en begeleiding over de dagelijkse bedrijfsvoering c) Houdt het risicoregister voor de projecten van de organisatie bij d) Houdt een overzicht bij van alle programma's en projecten die de business veranderen 48 Wat is de doelstelling van de swimlane techniek voor bedrijfsprocessen? a) De benefits analyseren van de implementatie van een P3O tegen de kosten b) De processen definiëren die gevolgd moeten worden door één project c) Documenteren van standaard, herhaalbare bedrijfsprocessen d) Ervoor zorgen dat de juiste vaardigheden beschikbaar zijn voor het opleveren van bedrijfsprocessen 17

18 49 Welke activiteit vindt plaats binnen het proces 'definiëren het P3O' in de levenscyclus van een permanent P3O? a) Ontvang het oorspronkelijke idee om het P3O model te verbeteren b) Bepaal wie de Senior Responsible Owner zal zijn om het verbeterde P3O model te implementeren c) Voortgang reviewen aan het eind van elke tranche d) Documenteren hoe de benefits van het P3O model worden gevolgd 50 Wat is een indicator dat het P3O model volwassen is? a) Het P3RM personeel is vakkundig en volgt effectieve processen b) Business as Usual haalt de bedrijfsdoelstellingen c) De Portfolio Office maakt belangrijke beslissingen over de prioriteiten van de veranderingsinitiatieven d) Bedrijfsrisico's worden goed gemanaged 18

19

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010 PrincE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA axelos.com White Paper Januari 2010 Inhoud 1 Introductie 3 2 Wat is PRINCE2? 3 3 PRINCE2 Business Benefit een toelichting 5 4 Waarom is dit zo belangrijk?

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

MoR Glossary Of Terms - Dutch

MoR Glossary Of Terms - Dutch DEFINITIES Aanhouden Retention Een risicomaatregel voor een bedreiging. Er wordt een bewuste en opzettelijke beslissing genomen om de bedreiging aan te houden, nadat is vastgesteld dat dat voordeliger

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie