Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice"

Transcriptie

1 Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management omgeving D. heeft beperkte hulpmiddelen 2. Wanneer komt een Stage in Exception? A. als de project toleranties overschreden zijn B. als de stage toleranties overschreden zijn C. wanneer een Request for Change of een Off-Specification is binnengekomen D. wanneer verwacht wordt dat de stage niet afgerond wordt binnen de tolerantiegrenzen E. altijd bij het einde van de stage 3. Het verzoek om een acceptatie criterium aan te passen geschiedt m.b.v. een A. Exception Report B. Off-Specification C. Request for Change D. rapportage van Project Assurance E. Product Description 4. Hoe heet het principe, waardoor bepaald wordt dat de Project Board niet volgens een bepaalde frequentie, maar alleen op momenten waar het nodig is bij elkaar komt? A. End Stage Assessment B. Exception Assessment C. Management by Exception D. Toleranties E. Allowances 5. De Quality Review is (vooral) geschikt voor toepassing op. A. alle soorten producten B. documenten C. Specialist Products D. Eindproducten / deliverables 6. Bij Decommissioning a Project worden de Projectfiles gearchiveerd A. om toekomstige audits mogelijk te maken B. omdat hier nog Lessons Learned uit kunnen volgen C. omdat deze nodig zijn bij exploitatie en beheer D. omdat de projectmanager mogelijk vertrekt na afloop van het project 7. Hoe noemen we een mogelijke afwijking van een plan zonder dat dit meteen aan de Project Board gerapporteerd wordt? A. Allowance B. Contingency C. Concession D. Tolerance

2 8. Een Product Flow Diagram wordt NIET opgesteld om duidelijkheid te verschaffen in A. de totale hoeveelheid werk / producten. die opgeleverd moeten worden B. de producten die nodig zijn voor het project, maar niet binnen het project opgeleverd worden. C. de afhankelijkheden tussen de verschillende producten D. de volgorde van ontwikkeling van producten. 9. Wat staat NIET in de beschrijving van de business case? A. de aannames ten aanzien van beschikbaarheid. tarieven en uitgangspunten B. de kwantitatieve opbrengst van de op te leveren producten C. de terugverdientijd van het project D. een kwalitatief oordeel over de organisatiedoelstellingen, los van het project 10. Het resultaat van DP4 (Giving ad hoc direction) kan zijn A. Extra budget of tolerance B. Aangepaste Producten C. Highlight Report D. Voortijdige beëindiging van het project E. Toestemming voor de volgende stage 11. Hoe heet het werk dat de Team Manager uitvoert voor de Project Manager? A. Team Plan B. Product Description C. Work Package D. Oplossen van een Project issue E. Deliverable 12. Om ervoor te zorgen, dat niet twee specialisten tegelijk. maar onafhankelijk van elkaar aan een bepaald product werken, moet er bepaalde activiteiten worden uitgevoerd, hoe wordt dit genoemd? A. Change Control B. Configuration Management C. Managing Product Delivery D. Project Support 13. Bij het samenstellen van een Highlight Report wordt gebruik gemaakt van: A. Issue- en Risk Log B. Lessons Learned Report C. Project Brief D. Project Board 14. Let op: bij deze vraag zijn vier alternatieven juist! Welke activiteiten voert de Project Manager uit tijdens het proces Starting Up a Project? A. bijhouden van de issue log B. opstellen van een Stage Plan voor de projectinitiatie-fase C. samenstellen van een projectorganisatie D. schrijven van een Lessons Learned Report E. schrijven van een Project Approach F. schrijven van een Project Brief G. schrijven van een Project Initation Document H. schrijven van een Project Mandate

3 15. Wanneer wordt een Stage gedetailleerd gepland? A. aan het begin van de betreffende Stage B. aan het einde van de voorgaande Stage C. als het Project Plan wordt opgesteld D. wanneer de Project Board hier opdracht voor geeft 16. Welke stelling is FOUT: A. Project Assurance is niet verplicht B. Project Board leden kunnen Project Assurance taken delegeren C. Project Assurance toetst voortgang en kwaliteit van het project D. Project Assurance moet onafhankelijk zijn van de projectmanager 17. Wie is de eigenaar van de business case? A. Business Executive B. Project Board C. Project Manager D. Project Support E. Senior User 18. Een Exception Report wordt door de Project Board behandeld in: A. Authorising a Stage or Exception Plan B. Escalating Project Issues C. Examining Project Issues D. Giving Ad hoc Direction E. Authorising an Exception 19. Welke stelling is juist? A. Hoe groter het project, hoe groter de Project Board. B. De Project Board bestaat uit minimaal 3 leden. C. Een lijnfunctionaris kan geen deel uitmaken van de Project Board. D. De Project Board is er om de Projectmanager te helpen. E. De Project Board vergadering wordt vaak bijgewoond door de Projectmanager 20. Een project waarin 2 miljoen Euro is geïnvesteerd, blijkt de business case niet meer te kunnen waarmaken. Welke beslissing moet de Project Board in dat geval nemen? De Project Board kan het beste A. het project stoppen. B. meer geld toezeggen, zodat de business case te halen is. C. beslissen om genoegen te nemen met een mindere kwaliteit. D. beslissen om in overleg met de Project Manager de variabelen tijd. geld, bereik en kwaliteit aan te passen. 21. Meestal heeft een Exception Report betrekking op de periode A. vanaf probleemmelding (issue) tot het einde van de rapportage periode B. vanaf probleemmelding (issue) tot het einde van huidige/oorspronkelijke Stage C. vanaf probleemmelding (issue) tot aan het volgende Highlight Report D. vanaf probleemmelding (issue) totdat het project weer binnen de toleranties valt.

4 22. Wat voor soort product is een Highlight Report? A. Report B. Specialist C. Technical D. Management 23. Het Project Plan wordt gebaseerd op de Project Brief, het Project Quality Plan en? A. Project Approach B. Business Case C. Issue Log D. Risk log E. Project Initiation Document 24. Welke functie binnen Configuration Management toetst of producten in overeenstemming zijn met de beschrijving binnen Configuraflon Management? A. Verification B. Control C. Status accounting D. Quality assurance E. Product control 25. Wat is de relatie tussen de product lifecycle en de project lifecycle? A. Een product lifecycle maakt onderdeel uit van de project lifecycle. B. Een project lifecycle maakt onderdeel uit van een product lifecycle. C. Een project lifecycle valt samen met een product lifecycle. D. Een project lifecycle is onafhankelijk van een product lifecycle. 26. Wat voor soort product is de Issue-Log? A. Specialist Product B. Management Product C. Quality Product D. Technical Product E. Geen van alle 27. Wie moet ervoor zorgen, dat er toleranties voor het project bepaald worden? A. Executive B. Project Board C. Senior User D. Project Manager 28. Welk gedeelte van het budget uit een Stage Plan is niet zonder meer beschikbaar voor de Projectmanager? A. de Baseline B. alles behalve de Baseline C. de Toleranties D. het Change Budget

5 29. Wie is er binnen een project verantwoordelijk voor dat de producten voldoen aan de eisen van de gebruikers? A. Business Executive B. Project Board C. Project Manager D. Project Support E. Senior User 30. Hoe noemen we een Off-Specification die door de Project Board wordt geaccepteerd zonder de opdracht om het product aan te passen? A. Exception Report B. Exception Memo C. Change Contingency D. Concession E. Project issue 31. Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van de Project Brief? A. Programme Management B. Project Board C. Project Manager D. Business Executive 32. PRINCE2 biedt dekking of invulling voor: A. De Product Lifecycle B. De Project Lifecycle C. De Project Lifecycle en enige projectvoorbereiding D. De volledige Project en Product Lifefecycle 33. Waarover kunnen Project Board en Project Manager volgens PRINCE2 een tolerantie afspreken? A. scope en kwaliteit B. budget en kwaliteit C. organisatie, informatie, budget en kwaliteit D. Antwoorden b en c zijn beide goed E. Antwoorden a en b zijn beide goed 34. Wat staat NIET in een PRINCE2 plan? A. afhankelijkheden tussen activiteiten B. voor kwaliteit benodigde activiteiten C. Producten D. contractafspraken 35. In welk (sub.proces wordt de Risk Log aangemaakt? A. Preparing a Project Brief B. Setting up Project Controls C. Setting up Project Files D. Defining Project Approach

6 36. Welk ander proces wordt aangestuurd door het subproces CS1 Authorising a Workpackage? A. Giving Ad-Hoc Direction B. Planning C. Managing Stage Boundaries D. Managing Product Delivery E. Closing A Project 37. PRINCE2 onderscheidt zich, volgens haar ontwikkelaars, op een aantal punten van andere gangbare projectmanagementmethoden. Let op: bij deze vraag kunnen meerdere alternatieven juist zijn! Wat maakt het onderscheid tussen PRINCE2 en de andere methoden? A. business case en procesgerichte aanpak B. fasering en structurering C. toepasbaarheid op alle projectvormen en een standaard go / no go beslissing na iedere fase D. Risico Management E. Change Management 38. Wat moet een reviewer doen als hij een schrijffout constateert bij het reviewen van een product? A. Noteren op de Error List B. Advies aan de Producent C. Noteren op de Follow-Up Action list D. Aantekening maken op Product copy E. Aanbeveling aan de Quality Review Scribe 39. Tijdens welk proces wordt het projectdossier opgezet? A. Initiating a Project B. Managing Product Delivery C. Managing Stage Boundaries D. Planning E. Starting Up a Project. 40. De Risk Owner is: A. degene in het Project Management Team, die deze taak heeft B. degene die een risico signaleert C. degene die last zal ondervinden van het risico D. degene die het risico het best in de gaten kan houden. 41. In een Customer-Supplier omgeving: Welke rol zal NIET voorkomen in de Supplier Project Board? A. Senior Supplier B. Supplier Skills Management C. Supplier Account Manager D. Executive 42. De Product Description bevat NIET: A. Quality Criteria B. Planningsgegevens C. Samenstelling van het product D. Beschrijving van mensen of vaardigheden die nodig zijn bij testen en goedkeuring van het product.

7 43. Wat is GEEN Project Issue? A. Exception Report B. Request For Change C. Vraag van een projectmedewerker D. Aandachtspunt E. Alle hiervoor genoemde zaken 44. Wat gebeurt er tijdens een End Stage Assessment? A. De in de Stage opgeleverde producten worden beoordeeld aan de hand van de Product Descriptions. B. Het End Stage Report en het Stage Plan (voor de volgende StagE. worden besproken met de Project Board. C. Het Stage Plan van de betreffende Stage wordt besproken met de Project Board. D. Project Assurance controleert of de in de Stage op te leveren producten geaccordeerd zijn. 45. Wat kan helpen bij Estimating (PL4) A. Product Breakdown Structure B. Scheduling C. Product Description D. Analysing Risks 46. In een Project Plan kunnen voorkomen (markeer de FOUT): A. Gantt chart B. Activity network C. Product Flow Diagram D. Begroting van de benefits 47. Wanneer rapporteert een Team Manager over status en voortgang van een Work Package aan de Project Manager? A. Wekelijks B. Dagelijks C. Zo vaak als beschreven in de Work Package D. Ad-hoc 48. Welke PRINCE2-Component wordt beschreven met: alle producten, dus ook projectdocumentatie, moeten worden beheerd om efficiënt te kunnen werken? A. Controls B. Business case C. Configuratiebeheer D. Kwaliteitsbeheer E. Planning F. Wijzigingsbeheer 49. In welk proces worden beslissingen genomen over exceptions? A. SB Managing Stage Boundaries B. DP Directing a Project C. MP Managing Product Delivery D. CS Controlling a Stage

8 50. Wie is verantwoordelijk voor het proces Managing Product Delivery (MP)? A. Project Manager B. Senior Supplier C. Stage Manager D. Team Manager 51. Binnen welk proces vindt kwaliteitscontrole en goedkeuring van opgeleverde producten plaats? A. Quality Review B. Closing a Project C. Controlling a Stage D. Managing Product Delivery E. Quality Control 52. In welk proces wordt de samenstelling van het Project Management Team gereviewed? A. Planning A Stage B. Reporting Stage End C. Updating A Project Plan D. Reviewing Stage Status 53. Doet PRINCE2 een aanbeveling voor het minimum aantal stages voor een project? Zo ja, welk aantal? A. één B. twee C. drie D. maakt niet uit E. geen aanbeveling voor een minimum aantal 54. Een Specialist Product heet ook wel: A. Work Package B. Business Product C. Supplier Product D. Configuration Item 55. Wat is directe input voor het Project Quality Plan? (meerdere antwoorden zijn goed) A. ISO 9001 Quality Management System B. Business Case C. Quality Assurance D. Customer s Quality Expectations 56. Wat is volgens PRINCE2 het derde projectbelang, naast User en Supplier? A. Technical B. Management C. Business D. Quality E. Sponsor / Customer

9 57. Wat staat NIET in de Project Brief? A. Acceptance Criteria B. Project Management Team job descriptions C. Project Definition D. Any known risks 58. Wat wordt binnen PRINCE2 beschouwd als de drijvende kracht voor het project? A. Risk Assessment (& Risk LoG. B. Project Initiation Document C. Project Brief D. Business Case E. Project Mandate 59. Waarvoor kunnen budgetten worden opgenomen in een plan? A. Changes & Contingency Plans B. Planning Niveaus & Planning Tools C. Impact Analysis & Concessions D. Exception Assessments & Exception Reporting 60. Welk item wordt NIET in een Product Description beschreven? A. Beheersingsmechanismen B. Kwaliteitscriteria C. Methode voor kwaliteitsmeting D. Samenstelling 61. Welke 2 onderwerpen horen NIET bij Accepting A Work Package? (Kies 2 antwoorden) A. Begrip van de eisen voor voortgangsrapportage B. Overeenstemming over de tolerantie grenzen voor het Work Package C. Monitor en Control op de risico s betreffende het Work Package D. Opleveren van Checkpoint Reports 62. Waarom is de Business Case in PRINCE2 zo belangrijk? A. omdat hiermee de acceptatiecriteria vanuit de Users helder worden B. omdat het project hierdoor beter gepland en begroot kan worden C. omdat de bestaansreden voor het project hiermee duidelijk wordt D. omdat de projectdoelstellingen hierdoor duidelijk worden. 63. Het doel van het proces Starting Up a Project is A. Het inplannen van de inhoudelijke projectactiviteiten en het hieraan toewijzen van resources en middelen. B. Het onderzoeken van de levensvatbaarheid van de business case van het voorgestelde project. C. Het opzetten van de projectbeheersingsmechanismen. D. Het verkrijgen van acceptatie van de Project Board om te werken volgens de producten projectplanning die de Project Manager heeft gemaakt.

10 64. Wat komt het eerst in PRINCE2? A. Project Brief B. Feasibility Study C. Scoping Study D. Acceptance Criteria E. Customers Quality Expectations F. Project Mandate 65. Wat is NIET een specifiek doel van de End Stage Assessment? A. Toetsing of de noodzaak voor het project veranderd is B. Beoordeling Next Stage Plan in samenhang met het Project Plan C. Verspreiden van Lessons Learned D. Beoordeling van de toleranties voor de Next Stage 66. Welke uitspraak is FOUT? Stages zijn A. De hoeveelheid werk gedefinieerd in een Work Package B. Delen van het project met beslispunten C. Verzamelingen van activiteiten en producten, die als een eenheid gemanaged worden. D. Delen of sub-sets van het project E. Hoeveelheden werk die de Project Manager als blok uitvoert in opdracht van de Project Board 67. Wie ontvangt een product mogelijk eerder dan de Projectmanager? A. Configuration Librarian B. User C. Project Assurance D. Niemand 68. Binnen welk proces wordt het Stage Plan voor de projectinitiatie opgezet? A. Initiating a Project B. Managing Product Delivery C. Managing Stage Boundaries D. Planning E. Starting Up a Project. 69. Welke uitspraak is FOUTIEF? A. Een PRINCE2 project heeft een eindige doorlooptijd B. Een PRINCE2 project gebruikt een gedefinieerde hoeveelheid Resources C. Een PRINCE2 project heeft een organisatie structuur met gedefinieerde verantwoordelijkheden D. Een PRINCE2 project kan best activiteiten hebben zonder producten 70. De risico s worden minimaal geactualiseerd? A. Bij CS4, Examining Project Issues B. Bij CS5, Reviewing Stage Status C. Bij SB managing Stage Boundaries D. Volgens een frequentie die vermeld is in de PID.

11 71. Wanneer worden de Reviewers voor de Quality Review bepaald? A. Bij Project planning B. Bij Stage planning C. Bij Quality Review planning D. Zo vroeg als mogelijk in het project 72. Waar worden de baten (benefits) van het Project gemeten? A. End Project Notification B. Lessons Learned Report C. End Project Report D. Post Project Review E. Benefits Review Statement F. Bij elke fase overgang 73. Welke Stage moet volgens PRINCE2 altijd plaatsvinden? A. Implementatie B. Testen C. Start-up D. Initiation E. Overdracht 74. De functies van Configuration Management zijn: planning, identification, control, status accounting, en? A. validation B. monitoring C. verification D. evaluation E. estimation 75. Wat is onderdeel van een PRINCE2 plan? A. Project Organisation B. Issues Log C. Error Lists D. Risk Log E. Afspraken over voortgangsmeting en besturing (monitoring en control) 76. Wat staat NIET in de PID? A. Project Filing Structure B. Change Management Procedures C. Next Stage Plan D. Background 77. Wat wordt bij Product-Based Planning als eerste aangemaakt? A. Product Checklist B. Product Descriptions C. Product Flow Diagram D. Product Outlines E. Product Breakdown Structure

12 78. Wanneer starten de activiteiten van Directing A Project? A. Voor Starting Up A Project B. Bij Initiation van het project C. Tijdens "Starting Up A Project D. Na Starting Up A Project E. Bij ontvangst van het Project Mandate 79. Hoe noemen we een voorziening in de planning voor mogelijke Requests for Change? A. Tolerantie (Tolerance) B. Change budget C. Allowance D. Concessions 80. Wat is de functie van Risk Evaluation? A. Bepalen van de waarschijnlijkheid van optreden en de gevolgen (impact) B. Bepalen hoe belangrijk iedere risico is C. Bepalen welke potentiële risico s er zijn D. Bepalen of het risico acceptabel is 81. Wat is het meest van toepassing op de user representative(s) in een PRINCE2 Project Management Team? A. Zij zullen met de resultaten en gevolgen van het project te maken krijgen B. Zij kunnen in- of externe teams nodig hebben om tot het eindresultaat te komen C. Zij leveren het Business standpunt D. Zij dragen de kosten voor het project E. Zij zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat 82. Wat is NIET een functie van Configuration Management? A. Status accounting B. Verification C. Monitoring D. Control 83. In het (sub)process Decommissioning A Project worden de files gearchiveerd, waarom? A. Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van Lessons Learned B. Om latere audits mogelijk te maken C. Je mag niets weggooien D. Om management informatie op te leveren 84. Wanneer worden op de Product Checklist de geplande start- en einddata ingevuld? A. Scheduling B. Completing A Plan C. Analysing Risks D. Na Authorising A Project (DP2) E. Updating A Project Plan 85. Welke functie zorgt voor toepassing en handhaving van een Quality System? A. Quality Assurance B. Project Support C. The Project Assurance Team D. The Project Board

13 86. Wat is de juiste chronologische volgorde? A. Project Brief, Project lnitiation Document, Project Mandate B. Project Initiation Document, Project Mandate, Project Brief C. Project Mandate, Project Brief, Project Initiation Document D. Hangt af van de omvang van een project. 87. Wat is GEEN PRINCE2 Component? A. Configuration Management B. Business Case C. Work Package D. Organisation E. Plans 88. Een overzicht met de voornaamste producten van een stage met hun status heet A. Project Plan B. Stage Plan C. Product Description D. Product Checklist E. Product Flow Diagram 89. In welk (sub.process wordt het Stage Plan bijgewerkt met met realisatiecijfers (actuals)? A. Assessing Progress B. Reviewing Stage Status C. Planning A Stage D. Reporting Highlights 90. Een opsomming van de te realiseren producten is een onderdeel van: A. Configuration Management B. Een Product Description C. Een Plan D. Het Project Mandate 91. Welke voorziening kunnen in Planning gemaakt worden om rekening te houden met onvoorziene wijzigingen of aanpassingen? A. Project & Stage Toleranties B. Change Budget C. Contingency Plans D. Toevoegen van Contingency aan schattingen (estimates) 92. In welk document wordt de feitelijke projectstatus vergeleken met de PID? A. Lessons Learned Report B. End Stage Report C. End Project Report D. Follow-on-action Recommendations 93. De meeste PRINCE2 controls (voortgangsbewakingsmechanismen) zijn: A. Technique-based B. Component-driven C. Project Manager-driven D. Ad-hoc E. Event (gebeurtenis)-driven

14 94. Wie moet de prioriteit van een Project Issue beoordelen nadat impact analyse heeft plaatsgevonden? A. Project Manager B. Degenen die Project Assurance verantwoordelijkheid hebben C. Project Board D. Executive E. Opsteller van het Project Issue 95. Quality Management zorgt ervoor dat A. een Quality Management System aangemaakt wordt B. voldaan wordt aan Customer s Quality Expectations C. voldaan wordt aan Quality Requirements D. Product Quality Criteria vastgesteld worden 96. In het (sub)proces Updating A Project Plan worden naast het Project Plan mogelijk nog andere producten aangepast, welke? A. Risk Log en Business Case B. Project Quality Plan en Project Approach C. Project Management Team en Project Brief D. Lessons Learned Report end End Stage Report E. Project Mandate, Project Brief en PID 97. Hoe heet de opdracht, die een projectmanager met een teammanager afstemt? A. Product Description B. Work Plan C. Work Package D. Team Plan 98. In de Supplier Project Board kan zitting hebben: A. Project Manager B. Executive C. Supplier Skill Manager D. Senior User E. Project Assurance 99. Wat komt NIET in de PID? A. Project Mandate B. Initial Business Case C. Project Quality Plan D. Contingency Plan 100. Een Exception Plan Request A. is geen PRINCE2 product B. beschrijft mogelijke oplossingen voor een probleem C. is input voor CS, Controlling a Stage D. wordt opgesteld in CS, Controlling a Stage E. wordt opgesteld in DP, Directing a Project

15 101. Waar wordt beschreven welke soort kwaliteitscontrole op een product wordt toegepast? A. Project Quality Plan B. Stage Quality Plan C. Product Description D. Quality Management System 102. Welk proces is NIET een trigger voor het proces Planning (PL)? A. Starting Up a Project (SU) B. Initiating a Project (IP) C. Managing Stage Boundaries (SB. D. Managing Product Delivery (MP) 103. Waar zijn de voornaamste producten met hun opleverdata beschreven? A. Product Breakdown Structure B. Product Description C. Product Flow Diagram D. Product Checklist 104. De Project Board kan een aantal van haar taken en bevoegdheden delegeren aan: A. Project Manager B. Project Assurance C. Project Support D. Project Office 105. Wie kan -als enige binnen de projectorganisatie- een wijziging met betrekking tot een geaccordeerd product autoriseren? A. Business Executive B. Project Board C. Project Manager D. Project Support E. Senior User 106. Welk product wordt in het (sub)proces IP3, Refining the Business Case and Risks ge-update? A. Project Plan B. Issues Log C. Project Initiation Document D. Project Brief 107. Hoe heet in PRINCE2 het product, waarmee de start, het doorgaan of beëindigen van het project gerechtvaardigd wordt? A. Project Initiation Document B. Business Case C. End Stage Approval D. Project Brief E. Project Mandate 108. Een Contingency Plan A. is onderdeel van het Project Plan B. is onderdeel van het Stage Plan C. beschrijft de benodigde risico beperkende maatregelen D. beschrijft mogelijke maatregelen voor het geval dat bepaalde risico s zich manifesteren

16 109. Wat wordt bedoeld met de Assets van een project? A. Business Benefits B. Resources C. Products D. Plans E. Project Management Team 110. Welke stelling is juist? A. De Project Board komt regelmatig bij elkaar B. De Project Board bestaat uit minimaal 3 Leden C. De Project Board is verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten D. De Projectmanager zit in de Project Board 111. Wat hoort niet bij MP1, Accepting a Work Package? A. bijwerken Risk Log B. duidelijkheid krijgen over de rapportage eisen C. bijwerken teamplan D. maken checkpoint report 112. Bij Examining Project issues wordt naast de Issue Log mogelijk ook aangepast? A. Lessons Learned B. Business Case C. Risk Log D. Stage Plan 113. In welk proces komt de Business Case NIET expliciet aan de orde? A. SU, Starting up a Project B. IP, Initiating a Project. C. DP, Directing a Project D. SB, Managing Stage Boundaries E. CS, Controlling a Stage. F. PL, Planning 114. Wie wordt (of worden) er in het eerste subproces van SU (Starting Up a Project) benoemd? A. Business Executive B. Project Manager C. Business Executive en Project Manager D. Project Board E. Project Management Team Wat is GEEN input-voor Producing An Exception Plan (SB6)? A. Current Stage Plan B. Exception Report C. Lessons Learned Report D. Issues Log

17 116. Welke individuele rol is eindverantwoordelijk voor het project? A. Senior User B. Senior Supplier C. Executive D. Project Manager E. Programme Director 117. Geef een andere term voor deliverable A. Item B. Work Package C. Product D. Component 118. Wat is een verantwoordelijkheid van Project Assurance? A. Beslissingen nemen over project issues B. Testen van producten C. Controleren of de risico s gemanaged worden D. Ad hoc richting geven aan de projectmanager 119. Welk Product wordt NIET binnen het PRINCE2 procesmodel gecreëerd? A. Project plan B. Project Mandate C. Project Brief D. Business Case E. Project lnitiation Document 120. Welke stelling is FOUT? A. Een kwaliteitssysteem van een organisatie wordt onderdeel van PRINCE2 B. Naast een Project Quality Plan kan ook een Stage Quality Plan bestaan C. Quality Assurance wordt gedefinieerd in het kwaliteitsbeleid van een organisatie D. De Quality Log wordt tijdens IP gecreëerd Het Communication Plan wordt gemaakt in: A. SU4, Preparing a Project Brief B. SU5, Defining Project Approach C. IP2, Planning a Project D. IP3, Planning Communications E. IP4, Setting up Project Controls 122. Wie moet controleren of een product klaar is voor de Quality Review? A. Chairman B. Producer C. Project Manager D. Reviewers E. QR Scribe 123. Waarom stelt PRINCE2 voor om een haalbaarheidsstudie als afzonderlijk project op te zetten? A. Elke optie zou een ander project plan, business case en risico s hebben B. Het management zou kunnen beslissen om na de haalbaarheidsstudie te stoppen C. Het totale project zou te complex worden. D. Een haalbaarheidsstudie kan geen onderdeel van een programma zijn.

18 124. Het Exception Process is beschreven in: A. Communication Plan B. PID (Project Initiation Document) C. Exception Report D. Exception Plan E. Quality Plan F. Project Plan 125. Wat is NIET een principe voor Closing a Project? A. een expliciet einde aan het project biedt de mogelijkheid om de tot nu toe behaalde resultaten te meten B. een expliciet einde aan het project biedt de mogelijkheid om de niet gerealiseerde doelen te identificeren C. een expliciet einde aan het project biedt de mogelijkheid om de verwachte baten van het project te evalueren D. een expliciet einde aan het project helpt om sluipende budget-uitputting te voorkomen 126. Met welke zaken heeft de Project Board GEEN bemoeienis? A. Exception Assessment B. Highlight Reports C. Project Closure D. Work Package 127. Welk plan wijkt qua structuur af van de andere plannen? A. Project Plan B. Stage Plan C. Team Plan D. Exception Plan E. geen van de bovenstaande 128. Welke Control hangt nauw samen met Configuration Management? A. Risk Management B. Project Closure C. Change Control D. Quality Review E. Project Initiation 129. Het bepalen van stage boundaries doen we op basis van een aantal criteria, welke hoort daar NIET bij? A. de volgorde van producten B. de natuurlijke momenten voor besturing en terugkoppeling C. de beschikbaarheid van resources D. welk gedeelte van het project kunnen we verantwoord plannen 130. Wanneer na een Quality Review Follow-up actie een fout niet opgelost is, wat moet er dan gebeuren? A. Exception Report opstellen B. Project Issue maken C. Exception Memo maken D. Herhalen van de Review

19 131. Wat is wezenlijk voor PRINCE2? A. aandacht voor Risico Management B. focus op de Business Case C. toepassen van gespecialiseerde technieken D. management stages i.p.v. technical stages 132. Waar is bepaald en beschreven welke reviewers meedoen aan een Quality Review? A. Product Description B. Project of Stage Quality Plan C. Stage Plan D. Team Plan 133. In welk (sub)process wordt een Exception Report gemaakt? A. Reporting Highlights B. Escalating Project Issues C. Taking Corrective Action D. Reviewing Stage Status E. Assessing Progress 134. Bij CP3, Evaluating a Project: (markeer de FOUTIEVE uitspraak) A. wordt het Lessons Learned report aangemaakt B. wordt de Risk log als input gebruikt C. wordt de Issue Log als input gebruikt D. wordt de PID niet als input gebruikt 135. Welke activiteit in Risk Analysis bepaalt hoe belangrijk ieder risico is? A. Risk Evaluation B. Risk Estimation C. Risk Measurement D. Risk Management E. Risk Planning 136. Hoeveel processen zijn er binnen PRINCE2? A. 1 B. 2 C. 8 D. 7 + voorwerk-fase E. per project anders 137. Wat is het eerste subproces binnen Closing a Project? A. Customer Acceptance B. Decommissioning a Project C. Confirming Project Closure D. Identifying Follow-on Actions 138. Welk product is benodigde input bij het benoemen van een Project Executive? A. Job Description B. Project Brief C. Project Mandate D. Project Management Team Design

20 139. Welk proces is het eerste afgeronde proces binnen een PRINCE2 project? A. SU, starting up a project B. DP, directing a project C. IP, Initiating a project D. PL, Planning 140. Welk subproces komt in het Proces Planning direct vóór het subproces Estimating? A. Identifying Activides & Dependencies B. Analysing Risks C. Completing a Plan D. Scheduling E. Defining & Analysing Products 141. Wie zorgt er bij de Quality Review voor dat de Reviewers de juiste producten hebben? A. Configuration librarian B. Producer C. Review Chairman D. Projectmanager 142. Een Reviewer zal tijdens de Quality Review meeting: A. verbetervoorstellen doen B. het product controleren ten opzichte van de Product Description C. geconstateerde fouten toelichten D. fouten oplossen 143. Waar is de status van RFC s (Request for ChangE. geregistreerd A. Stage Plan B. Issue Log C. Quality Log D. Daily Log 144. Earned Value Analyse A. is een techniek voor Planning B. is een techniek voor Controls C. is een techniek voor Business Case Analyse D. heeft niets met projectmanagement te maken 145. Wanneer wordt de Product Checklist aangemaakt? A. Defining and Analysing Products B. Designing a Plan C. Completing a Plan D. Initiating a Project 146. Wat is GEEN geldige PRINCE2 definitie voor een project? A. Is eindig met een gedefinieerde doorlooptijd B. Levert gedefinieerde en meetbare producten op C. Gebruikt een gedefinieerde hoeveelheid resources D. Gebruikt een gedefinieerde set technieken E. Heeft een organisatie structuur

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management PRINCE2 Symposium: Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management Rik Marselis Senior Test Adviseur Testen: een vak apart Testen wordt meer en meer herkend als een aparte discipline

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT VOLGENS BAUHAUS SAMENVATTING STANDAARDS PROJECTMANAGEMENT

PROJECTMANAGEMENT VOLGENS BAUHAUS SAMENVATTING STANDAARDS PROJECTMANAGEMENT PROJECTMANAGEMENT VOLGENS BAUHAUS SAMENVATTING STANDAARDS PROJECTMANAGEMENT INLEIDING Welkom bij het Handboek Projectmanagement! Vaak zullen veranderingen in organisaties in de vorm van projecten worden

Nadere informatie

Thema-avond. Testen en PRINCE2. 20 oktober Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti)

Thema-avond. Testen en PRINCE2. 20 oktober Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti) Thema-avond Testen en PRINCE2 20 oktober 2004 20-10-2004 TestNet thema-avond Testen en Prince2 1 Agenda Introductie en Hot Issues PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG en Rob Baarda, Sogeti) Testen en PRINCE2,

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

OS turingsinstrumenten

OS turingsinstrumenten rganisatie OS turingsinstrumenten voor de manager Juli 2003 Het wat en hoe van Prince2 De nieuwe standaard projectmanagementmethodiek FILE: C1520 I N S T R U M E N T E N Muriël Serrurier Schepper* Hoofdredactie:

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012

Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Is grip op de beheersing en besturing van tijd, geld en scope een utopie? Eric Zonneveld, Project Controller 28 september 2012 Eric Zonneveld 1993-2003 - Project Engineer - Project Manager 2004-2008 -

Nadere informatie

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen Bijlage F: Vertaallijst F.1 DE ROLLEN Roles Change Authority Executive Project Assurance Project Board Project Manager Project Support Senior Supplier Senior User Team Manager F.2. DE PROCESSEN Processes

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Hoe wendbaar zijn we?

Hoe wendbaar zijn we? Hoe wendbaar zijn we? WENDBAAR heeft te maken met LENIGHEID LENIGHEID is de basis van VERANDERVERMOGEN EN TOCH KAN VERANDEREN BEST LASTIG ZIJN: http://www.youtube.com/watch?v=wochu0sr_eu 1 VERANDEREN BEGINT

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 1 Hoe wendbaar zijn we? 2 WENDBAARHEID vereist LENIGHEID 3 VERANDERING vereist DURF! 4 VERANDERING kan namelijk nog best lastig zijn: http://www.youtube.com/watch?v=wochu0sr_eu

Nadere informatie

Projectmanagers zijn net mensen

Projectmanagers zijn net mensen Projectmanagers zijn net mensen De noodzaak van objectief project performance management Joost Claerhoudt Enkele menselijke eigenschappen De mens is van nature een optimist Mensen pikken positief nieuws

Nadere informatie

Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2

Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2 Product-based Planning Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2 1 Hunebed.mp4 2 PRINCE2 landt niet goed : Ownership Verprincen eigen methode Business Case Omvangrijke methode

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Bram de Vuyst, Ron Seegers

Bram de Vuyst, Ron Seegers PRINCE User Group Nederland PRINCE2 2009 PiP sessie Bram de Vuyst, Ron Seegers Bram.deVuyst@getronics.com, Ron@projectmeester.nl Zoetermeer, 28 oktober 2009 1 Nieuwe manual, boek en pocket guide 2 Nieuw

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Zuivere Speeltijd 7 JUNI 2012. Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement 15E BPUG SEMINAR

Zuivere Speeltijd 7 JUNI 2012. Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement 15E BPUG SEMINAR Zuivere Speeltijd 15E BPUG SEMINAR 7 JUNI 2012 Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement Introductie: Drs. Guus van der Weijden RC 29 jaar uit Arnhem, samenwonend Motorrijden, zwemmen,

Nadere informatie

PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2

PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2 PRINCE2 Basics Inleiding in PRINCE2 PRINCE2 is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited Over PRINCE2 PRINCE2 is op het ogenblik de defacto standaard voor projectmanagement in veel branches in Nederland

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Casus Verhuizing van een scheepswerf

Casus Verhuizing van een scheepswerf Casus Verhuizing van een scheepswerf Deze casus is onderdeel van de Prince2 Foundationtraining Versiebeheer Versie Auteur Opmerkingen Datum 010 RM Finale Review door de Assessor 24-03-05 V EERK A DE 5A

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

3Processen, componenten en technieken

3Processen, componenten en technieken 1Projectmatig werken De familie Prins gaat projectmatig werken In het boek: Prince2 Compact staan de belevenissen van de familie Prins centraal. De familie Prins is een modaal gezin, met pa en ma Prins

Nadere informatie

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Presentatie PIANO / NEVI Regionale bijeenkomst Den Haag nieuwe inzichten in contracteren en besturen November 2009 Marcel Blommestijn 2 Doel van deze presentatie

Nadere informatie

Wat kleurt de invulling van het PMO

Wat kleurt de invulling van het PMO Wat kleurt de invulling van het PMO PMO Congres 13-3-2014 Michiel Dijkman PgMP Opbouw presentatie 1. Mijn achtergrondkleur 2. De eerste keer 3. Wat kleurt het succes 4. Wat kleurt de plaats 5. Wat kleurt

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

11e PUG-Symposium. PRINCE2 een recept voor succes!? PMO, GATEWAY EN INK. Fusion cooking á la carte met PRINCE2 als basis.

11e PUG-Symposium. PRINCE2 een recept voor succes!? PMO, GATEWAY EN INK. Fusion cooking á la carte met PRINCE2 als basis. 11e PUG-Symposium PMO, GATEWAY EN INK Fusion cooking á la carte met PRINCE2 als basis 5 juni 2008 Overzicht Een korte ingrediëntenlijst (20 minuten) ProjectManagementOrganisatie (PMO) Reviewen met Gateway

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties Michel Rutgers IPMA B gecertificeerd projectmanager michelrutgers@practicalapproach.nl 1 Programma 1. Introductie 2. Profiel Practical

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner

Brochure PRINCE2 Practitioner Brochure PRINCE2 Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

PRINCE2 Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2

PRINCE2 Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2 PRINCE2 Gewoon Doen! Transformatie van PINO naar simpel, toepasbaar PRINCE2 1 Vlucht voorwaarts? 1147 boeken over Project Management 85 boeken over PRINCE2 50 Accredited Training Organizations in NL >

Nadere informatie

Standaard Plan van Aanpak

Standaard Plan van Aanpak Standaard Plan van Aanpak ZBC Consultants bv 27 september 2000 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting... 4 1. Introductie... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Accordering en bijstelling... 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Jurian van de Laar Technieken voor plannen en begroten van test projecten Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009

Jurian van de Laar Technieken voor plannen en begroten van test projecten Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Titel, samenvatting en biografie Jurian van de Laar Technieken voor plannen en begroten van test projecten Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Samenvatting: Over plannen en begroten wordt veel gesproken,

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation

Brochure PRINCE2 Foundation Brochure PRINCE2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg:

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Conclusie: Er is geen sprake van een keten-sla, enkel van koppelvlak SLA. Verzoek aan sub-werkgroep SLA gedaan tot: 1. Zorg dat op alle koppelvlakken een individuele

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Business Case. <<Naam project>>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

De brug tussen requirement engineer en gebruiker

De brug tussen requirement engineer en gebruiker De brug tussen requirement engineer en gebruiker Gerlof Hoekstra Even kennismaken Senior testconsultant / product manager In de ICT sinds 1985 Sinds 1993 testen/kwaliteitszorg Opdrachtgevers Postbank KPN

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Het Practitioner Examen

Het Practitioner Examen Het Practitioner Examen FX02 Scenarioboekje Dit is een 2,5 uur durend examen. Dit boekje bevat het scenario dat als basis dient voor het examen. lle vragen staan in het Vragenboekje. In dit Scenarioboekje

Nadere informatie

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Drs. Rix M. Hof MBA Management consultant Thesis 2003 over MSP Auteur De kleine MSP MSP, verandermanagement en veranderkunde Stelling: MSP als programma management

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation Online

Brochure PRINCE2 Foundation Online Brochure PRINCE2 Foundation Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN. bij

IMPLEMENTATIE VAN. bij IMPLEMENTATIE VAN bij 1 AGENDA Voorstellen en Introductie ABNAMRO Presentatie MT Tops Aanpak implementatie PRINCE2 Aanpak Aandachtspunten 2 ABN AMRO Worldwide presence Employees 24,225 Retail branches

Nadere informatie

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT Ir. A.G. van den Akker Copyright 2010 Ad van den Akker Eerste druk: juni 2010 Conform Manual 2009 PRINCE2 Compact is geaccrediteerd als trainingsmateriaal

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 HvA School voor interactie HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 Agenda voor vandaag Projectteam V1 project Programma PM Wat is PM en waarom PM? Projectstappen d.m.v. behandeling 2 korte cases Volgende

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

Succesvol opdrachtgeverschap in projecten

Succesvol opdrachtgeverschap in projecten PRINCE2 Symposium: Succesvol opdrachtgeverschap in projecten Lia de Zoete Capgemini Academy Door de markt gezien als succesfactoren 1/3 rapporteert 62% van de projecten budgetoverschrijding eindigt niet

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie