Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice"

Transcriptie

1 Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management omgeving D. heeft beperkte hulpmiddelen 2. Wanneer komt een Stage in Exception? A. als de project toleranties overschreden zijn B. als de stage toleranties overschreden zijn C. wanneer een Request for Change of een Off-Specification is binnengekomen D. wanneer verwacht wordt dat de stage niet afgerond wordt binnen de tolerantiegrenzen E. altijd bij het einde van de stage 3. Het verzoek om een acceptatie criterium aan te passen geschiedt m.b.v. een A. Exception Report B. Off-Specification C. Request for Change D. rapportage van Project Assurance E. Product Description 4. Hoe heet het principe, waardoor bepaald wordt dat de Project Board niet volgens een bepaalde frequentie, maar alleen op momenten waar het nodig is bij elkaar komt? A. End Stage Assessment B. Exception Assessment C. Management by Exception D. Toleranties E. Allowances 5. De Quality Review is (vooral) geschikt voor toepassing op. A. alle soorten producten B. documenten C. Specialist Products D. Eindproducten / deliverables 6. Bij Decommissioning a Project worden de Projectfiles gearchiveerd A. om toekomstige audits mogelijk te maken B. omdat hier nog Lessons Learned uit kunnen volgen C. omdat deze nodig zijn bij exploitatie en beheer D. omdat de projectmanager mogelijk vertrekt na afloop van het project 7. Hoe noemen we een mogelijke afwijking van een plan zonder dat dit meteen aan de Project Board gerapporteerd wordt? A. Allowance B. Contingency C. Concession D. Tolerance

2 8. Een Product Flow Diagram wordt NIET opgesteld om duidelijkheid te verschaffen in A. de totale hoeveelheid werk / producten. die opgeleverd moeten worden B. de producten die nodig zijn voor het project, maar niet binnen het project opgeleverd worden. C. de afhankelijkheden tussen de verschillende producten D. de volgorde van ontwikkeling van producten. 9. Wat staat NIET in de beschrijving van de business case? A. de aannames ten aanzien van beschikbaarheid. tarieven en uitgangspunten B. de kwantitatieve opbrengst van de op te leveren producten C. de terugverdientijd van het project D. een kwalitatief oordeel over de organisatiedoelstellingen, los van het project 10. Het resultaat van DP4 (Giving ad hoc direction) kan zijn A. Extra budget of tolerance B. Aangepaste Producten C. Highlight Report D. Voortijdige beëindiging van het project E. Toestemming voor de volgende stage 11. Hoe heet het werk dat de Team Manager uitvoert voor de Project Manager? A. Team Plan B. Product Description C. Work Package D. Oplossen van een Project issue E. Deliverable 12. Om ervoor te zorgen, dat niet twee specialisten tegelijk. maar onafhankelijk van elkaar aan een bepaald product werken, moet er bepaalde activiteiten worden uitgevoerd, hoe wordt dit genoemd? A. Change Control B. Configuration Management C. Managing Product Delivery D. Project Support 13. Bij het samenstellen van een Highlight Report wordt gebruik gemaakt van: A. Issue- en Risk Log B. Lessons Learned Report C. Project Brief D. Project Board 14. Let op: bij deze vraag zijn vier alternatieven juist! Welke activiteiten voert de Project Manager uit tijdens het proces Starting Up a Project? A. bijhouden van de issue log B. opstellen van een Stage Plan voor de projectinitiatie-fase C. samenstellen van een projectorganisatie D. schrijven van een Lessons Learned Report E. schrijven van een Project Approach F. schrijven van een Project Brief G. schrijven van een Project Initation Document H. schrijven van een Project Mandate

3 15. Wanneer wordt een Stage gedetailleerd gepland? A. aan het begin van de betreffende Stage B. aan het einde van de voorgaande Stage C. als het Project Plan wordt opgesteld D. wanneer de Project Board hier opdracht voor geeft 16. Welke stelling is FOUT: A. Project Assurance is niet verplicht B. Project Board leden kunnen Project Assurance taken delegeren C. Project Assurance toetst voortgang en kwaliteit van het project D. Project Assurance moet onafhankelijk zijn van de projectmanager 17. Wie is de eigenaar van de business case? A. Business Executive B. Project Board C. Project Manager D. Project Support E. Senior User 18. Een Exception Report wordt door de Project Board behandeld in: A. Authorising a Stage or Exception Plan B. Escalating Project Issues C. Examining Project Issues D. Giving Ad hoc Direction E. Authorising an Exception 19. Welke stelling is juist? A. Hoe groter het project, hoe groter de Project Board. B. De Project Board bestaat uit minimaal 3 leden. C. Een lijnfunctionaris kan geen deel uitmaken van de Project Board. D. De Project Board is er om de Projectmanager te helpen. E. De Project Board vergadering wordt vaak bijgewoond door de Projectmanager 20. Een project waarin 2 miljoen Euro is geïnvesteerd, blijkt de business case niet meer te kunnen waarmaken. Welke beslissing moet de Project Board in dat geval nemen? De Project Board kan het beste A. het project stoppen. B. meer geld toezeggen, zodat de business case te halen is. C. beslissen om genoegen te nemen met een mindere kwaliteit. D. beslissen om in overleg met de Project Manager de variabelen tijd. geld, bereik en kwaliteit aan te passen. 21. Meestal heeft een Exception Report betrekking op de periode A. vanaf probleemmelding (issue) tot het einde van de rapportage periode B. vanaf probleemmelding (issue) tot het einde van huidige/oorspronkelijke Stage C. vanaf probleemmelding (issue) tot aan het volgende Highlight Report D. vanaf probleemmelding (issue) totdat het project weer binnen de toleranties valt.

4 22. Wat voor soort product is een Highlight Report? A. Report B. Specialist C. Technical D. Management 23. Het Project Plan wordt gebaseerd op de Project Brief, het Project Quality Plan en? A. Project Approach B. Business Case C. Issue Log D. Risk log E. Project Initiation Document 24. Welke functie binnen Configuration Management toetst of producten in overeenstemming zijn met de beschrijving binnen Configuraflon Management? A. Verification B. Control C. Status accounting D. Quality assurance E. Product control 25. Wat is de relatie tussen de product lifecycle en de project lifecycle? A. Een product lifecycle maakt onderdeel uit van de project lifecycle. B. Een project lifecycle maakt onderdeel uit van een product lifecycle. C. Een project lifecycle valt samen met een product lifecycle. D. Een project lifecycle is onafhankelijk van een product lifecycle. 26. Wat voor soort product is de Issue-Log? A. Specialist Product B. Management Product C. Quality Product D. Technical Product E. Geen van alle 27. Wie moet ervoor zorgen, dat er toleranties voor het project bepaald worden? A. Executive B. Project Board C. Senior User D. Project Manager 28. Welk gedeelte van het budget uit een Stage Plan is niet zonder meer beschikbaar voor de Projectmanager? A. de Baseline B. alles behalve de Baseline C. de Toleranties D. het Change Budget

5 29. Wie is er binnen een project verantwoordelijk voor dat de producten voldoen aan de eisen van de gebruikers? A. Business Executive B. Project Board C. Project Manager D. Project Support E. Senior User 30. Hoe noemen we een Off-Specification die door de Project Board wordt geaccepteerd zonder de opdracht om het product aan te passen? A. Exception Report B. Exception Memo C. Change Contingency D. Concession E. Project issue 31. Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van de Project Brief? A. Programme Management B. Project Board C. Project Manager D. Business Executive 32. PRINCE2 biedt dekking of invulling voor: A. De Product Lifecycle B. De Project Lifecycle C. De Project Lifecycle en enige projectvoorbereiding D. De volledige Project en Product Lifefecycle 33. Waarover kunnen Project Board en Project Manager volgens PRINCE2 een tolerantie afspreken? A. scope en kwaliteit B. budget en kwaliteit C. organisatie, informatie, budget en kwaliteit D. Antwoorden b en c zijn beide goed E. Antwoorden a en b zijn beide goed 34. Wat staat NIET in een PRINCE2 plan? A. afhankelijkheden tussen activiteiten B. voor kwaliteit benodigde activiteiten C. Producten D. contractafspraken 35. In welk (sub.proces wordt de Risk Log aangemaakt? A. Preparing a Project Brief B. Setting up Project Controls C. Setting up Project Files D. Defining Project Approach

6 36. Welk ander proces wordt aangestuurd door het subproces CS1 Authorising a Workpackage? A. Giving Ad-Hoc Direction B. Planning C. Managing Stage Boundaries D. Managing Product Delivery E. Closing A Project 37. PRINCE2 onderscheidt zich, volgens haar ontwikkelaars, op een aantal punten van andere gangbare projectmanagementmethoden. Let op: bij deze vraag kunnen meerdere alternatieven juist zijn! Wat maakt het onderscheid tussen PRINCE2 en de andere methoden? A. business case en procesgerichte aanpak B. fasering en structurering C. toepasbaarheid op alle projectvormen en een standaard go / no go beslissing na iedere fase D. Risico Management E. Change Management 38. Wat moet een reviewer doen als hij een schrijffout constateert bij het reviewen van een product? A. Noteren op de Error List B. Advies aan de Producent C. Noteren op de Follow-Up Action list D. Aantekening maken op Product copy E. Aanbeveling aan de Quality Review Scribe 39. Tijdens welk proces wordt het projectdossier opgezet? A. Initiating a Project B. Managing Product Delivery C. Managing Stage Boundaries D. Planning E. Starting Up a Project. 40. De Risk Owner is: A. degene in het Project Management Team, die deze taak heeft B. degene die een risico signaleert C. degene die last zal ondervinden van het risico D. degene die het risico het best in de gaten kan houden. 41. In een Customer-Supplier omgeving: Welke rol zal NIET voorkomen in de Supplier Project Board? A. Senior Supplier B. Supplier Skills Management C. Supplier Account Manager D. Executive 42. De Product Description bevat NIET: A. Quality Criteria B. Planningsgegevens C. Samenstelling van het product D. Beschrijving van mensen of vaardigheden die nodig zijn bij testen en goedkeuring van het product.

7 43. Wat is GEEN Project Issue? A. Exception Report B. Request For Change C. Vraag van een projectmedewerker D. Aandachtspunt E. Alle hiervoor genoemde zaken 44. Wat gebeurt er tijdens een End Stage Assessment? A. De in de Stage opgeleverde producten worden beoordeeld aan de hand van de Product Descriptions. B. Het End Stage Report en het Stage Plan (voor de volgende StagE. worden besproken met de Project Board. C. Het Stage Plan van de betreffende Stage wordt besproken met de Project Board. D. Project Assurance controleert of de in de Stage op te leveren producten geaccordeerd zijn. 45. Wat kan helpen bij Estimating (PL4) A. Product Breakdown Structure B. Scheduling C. Product Description D. Analysing Risks 46. In een Project Plan kunnen voorkomen (markeer de FOUT): A. Gantt chart B. Activity network C. Product Flow Diagram D. Begroting van de benefits 47. Wanneer rapporteert een Team Manager over status en voortgang van een Work Package aan de Project Manager? A. Wekelijks B. Dagelijks C. Zo vaak als beschreven in de Work Package D. Ad-hoc 48. Welke PRINCE2-Component wordt beschreven met: alle producten, dus ook projectdocumentatie, moeten worden beheerd om efficiënt te kunnen werken? A. Controls B. Business case C. Configuratiebeheer D. Kwaliteitsbeheer E. Planning F. Wijzigingsbeheer 49. In welk proces worden beslissingen genomen over exceptions? A. SB Managing Stage Boundaries B. DP Directing a Project C. MP Managing Product Delivery D. CS Controlling a Stage

8 50. Wie is verantwoordelijk voor het proces Managing Product Delivery (MP)? A. Project Manager B. Senior Supplier C. Stage Manager D. Team Manager 51. Binnen welk proces vindt kwaliteitscontrole en goedkeuring van opgeleverde producten plaats? A. Quality Review B. Closing a Project C. Controlling a Stage D. Managing Product Delivery E. Quality Control 52. In welk proces wordt de samenstelling van het Project Management Team gereviewed? A. Planning A Stage B. Reporting Stage End C. Updating A Project Plan D. Reviewing Stage Status 53. Doet PRINCE2 een aanbeveling voor het minimum aantal stages voor een project? Zo ja, welk aantal? A. één B. twee C. drie D. maakt niet uit E. geen aanbeveling voor een minimum aantal 54. Een Specialist Product heet ook wel: A. Work Package B. Business Product C. Supplier Product D. Configuration Item 55. Wat is directe input voor het Project Quality Plan? (meerdere antwoorden zijn goed) A. ISO 9001 Quality Management System B. Business Case C. Quality Assurance D. Customer s Quality Expectations 56. Wat is volgens PRINCE2 het derde projectbelang, naast User en Supplier? A. Technical B. Management C. Business D. Quality E. Sponsor / Customer

9 57. Wat staat NIET in de Project Brief? A. Acceptance Criteria B. Project Management Team job descriptions C. Project Definition D. Any known risks 58. Wat wordt binnen PRINCE2 beschouwd als de drijvende kracht voor het project? A. Risk Assessment (& Risk LoG. B. Project Initiation Document C. Project Brief D. Business Case E. Project Mandate 59. Waarvoor kunnen budgetten worden opgenomen in een plan? A. Changes & Contingency Plans B. Planning Niveaus & Planning Tools C. Impact Analysis & Concessions D. Exception Assessments & Exception Reporting 60. Welk item wordt NIET in een Product Description beschreven? A. Beheersingsmechanismen B. Kwaliteitscriteria C. Methode voor kwaliteitsmeting D. Samenstelling 61. Welke 2 onderwerpen horen NIET bij Accepting A Work Package? (Kies 2 antwoorden) A. Begrip van de eisen voor voortgangsrapportage B. Overeenstemming over de tolerantie grenzen voor het Work Package C. Monitor en Control op de risico s betreffende het Work Package D. Opleveren van Checkpoint Reports 62. Waarom is de Business Case in PRINCE2 zo belangrijk? A. omdat hiermee de acceptatiecriteria vanuit de Users helder worden B. omdat het project hierdoor beter gepland en begroot kan worden C. omdat de bestaansreden voor het project hiermee duidelijk wordt D. omdat de projectdoelstellingen hierdoor duidelijk worden. 63. Het doel van het proces Starting Up a Project is A. Het inplannen van de inhoudelijke projectactiviteiten en het hieraan toewijzen van resources en middelen. B. Het onderzoeken van de levensvatbaarheid van de business case van het voorgestelde project. C. Het opzetten van de projectbeheersingsmechanismen. D. Het verkrijgen van acceptatie van de Project Board om te werken volgens de producten projectplanning die de Project Manager heeft gemaakt.

10 64. Wat komt het eerst in PRINCE2? A. Project Brief B. Feasibility Study C. Scoping Study D. Acceptance Criteria E. Customers Quality Expectations F. Project Mandate 65. Wat is NIET een specifiek doel van de End Stage Assessment? A. Toetsing of de noodzaak voor het project veranderd is B. Beoordeling Next Stage Plan in samenhang met het Project Plan C. Verspreiden van Lessons Learned D. Beoordeling van de toleranties voor de Next Stage 66. Welke uitspraak is FOUT? Stages zijn A. De hoeveelheid werk gedefinieerd in een Work Package B. Delen van het project met beslispunten C. Verzamelingen van activiteiten en producten, die als een eenheid gemanaged worden. D. Delen of sub-sets van het project E. Hoeveelheden werk die de Project Manager als blok uitvoert in opdracht van de Project Board 67. Wie ontvangt een product mogelijk eerder dan de Projectmanager? A. Configuration Librarian B. User C. Project Assurance D. Niemand 68. Binnen welk proces wordt het Stage Plan voor de projectinitiatie opgezet? A. Initiating a Project B. Managing Product Delivery C. Managing Stage Boundaries D. Planning E. Starting Up a Project. 69. Welke uitspraak is FOUTIEF? A. Een PRINCE2 project heeft een eindige doorlooptijd B. Een PRINCE2 project gebruikt een gedefinieerde hoeveelheid Resources C. Een PRINCE2 project heeft een organisatie structuur met gedefinieerde verantwoordelijkheden D. Een PRINCE2 project kan best activiteiten hebben zonder producten 70. De risico s worden minimaal geactualiseerd? A. Bij CS4, Examining Project Issues B. Bij CS5, Reviewing Stage Status C. Bij SB managing Stage Boundaries D. Volgens een frequentie die vermeld is in de PID.

11 71. Wanneer worden de Reviewers voor de Quality Review bepaald? A. Bij Project planning B. Bij Stage planning C. Bij Quality Review planning D. Zo vroeg als mogelijk in het project 72. Waar worden de baten (benefits) van het Project gemeten? A. End Project Notification B. Lessons Learned Report C. End Project Report D. Post Project Review E. Benefits Review Statement F. Bij elke fase overgang 73. Welke Stage moet volgens PRINCE2 altijd plaatsvinden? A. Implementatie B. Testen C. Start-up D. Initiation E. Overdracht 74. De functies van Configuration Management zijn: planning, identification, control, status accounting, en? A. validation B. monitoring C. verification D. evaluation E. estimation 75. Wat is onderdeel van een PRINCE2 plan? A. Project Organisation B. Issues Log C. Error Lists D. Risk Log E. Afspraken over voortgangsmeting en besturing (monitoring en control) 76. Wat staat NIET in de PID? A. Project Filing Structure B. Change Management Procedures C. Next Stage Plan D. Background 77. Wat wordt bij Product-Based Planning als eerste aangemaakt? A. Product Checklist B. Product Descriptions C. Product Flow Diagram D. Product Outlines E. Product Breakdown Structure

12 78. Wanneer starten de activiteiten van Directing A Project? A. Voor Starting Up A Project B. Bij Initiation van het project C. Tijdens "Starting Up A Project D. Na Starting Up A Project E. Bij ontvangst van het Project Mandate 79. Hoe noemen we een voorziening in de planning voor mogelijke Requests for Change? A. Tolerantie (Tolerance) B. Change budget C. Allowance D. Concessions 80. Wat is de functie van Risk Evaluation? A. Bepalen van de waarschijnlijkheid van optreden en de gevolgen (impact) B. Bepalen hoe belangrijk iedere risico is C. Bepalen welke potentiële risico s er zijn D. Bepalen of het risico acceptabel is 81. Wat is het meest van toepassing op de user representative(s) in een PRINCE2 Project Management Team? A. Zij zullen met de resultaten en gevolgen van het project te maken krijgen B. Zij kunnen in- of externe teams nodig hebben om tot het eindresultaat te komen C. Zij leveren het Business standpunt D. Zij dragen de kosten voor het project E. Zij zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat 82. Wat is NIET een functie van Configuration Management? A. Status accounting B. Verification C. Monitoring D. Control 83. In het (sub)process Decommissioning A Project worden de files gearchiveerd, waarom? A. Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van Lessons Learned B. Om latere audits mogelijk te maken C. Je mag niets weggooien D. Om management informatie op te leveren 84. Wanneer worden op de Product Checklist de geplande start- en einddata ingevuld? A. Scheduling B. Completing A Plan C. Analysing Risks D. Na Authorising A Project (DP2) E. Updating A Project Plan 85. Welke functie zorgt voor toepassing en handhaving van een Quality System? A. Quality Assurance B. Project Support C. The Project Assurance Team D. The Project Board

13 86. Wat is de juiste chronologische volgorde? A. Project Brief, Project lnitiation Document, Project Mandate B. Project Initiation Document, Project Mandate, Project Brief C. Project Mandate, Project Brief, Project Initiation Document D. Hangt af van de omvang van een project. 87. Wat is GEEN PRINCE2 Component? A. Configuration Management B. Business Case C. Work Package D. Organisation E. Plans 88. Een overzicht met de voornaamste producten van een stage met hun status heet A. Project Plan B. Stage Plan C. Product Description D. Product Checklist E. Product Flow Diagram 89. In welk (sub.process wordt het Stage Plan bijgewerkt met met realisatiecijfers (actuals)? A. Assessing Progress B. Reviewing Stage Status C. Planning A Stage D. Reporting Highlights 90. Een opsomming van de te realiseren producten is een onderdeel van: A. Configuration Management B. Een Product Description C. Een Plan D. Het Project Mandate 91. Welke voorziening kunnen in Planning gemaakt worden om rekening te houden met onvoorziene wijzigingen of aanpassingen? A. Project & Stage Toleranties B. Change Budget C. Contingency Plans D. Toevoegen van Contingency aan schattingen (estimates) 92. In welk document wordt de feitelijke projectstatus vergeleken met de PID? A. Lessons Learned Report B. End Stage Report C. End Project Report D. Follow-on-action Recommendations 93. De meeste PRINCE2 controls (voortgangsbewakingsmechanismen) zijn: A. Technique-based B. Component-driven C. Project Manager-driven D. Ad-hoc E. Event (gebeurtenis)-driven

14 94. Wie moet de prioriteit van een Project Issue beoordelen nadat impact analyse heeft plaatsgevonden? A. Project Manager B. Degenen die Project Assurance verantwoordelijkheid hebben C. Project Board D. Executive E. Opsteller van het Project Issue 95. Quality Management zorgt ervoor dat A. een Quality Management System aangemaakt wordt B. voldaan wordt aan Customer s Quality Expectations C. voldaan wordt aan Quality Requirements D. Product Quality Criteria vastgesteld worden 96. In het (sub)proces Updating A Project Plan worden naast het Project Plan mogelijk nog andere producten aangepast, welke? A. Risk Log en Business Case B. Project Quality Plan en Project Approach C. Project Management Team en Project Brief D. Lessons Learned Report end End Stage Report E. Project Mandate, Project Brief en PID 97. Hoe heet de opdracht, die een projectmanager met een teammanager afstemt? A. Product Description B. Work Plan C. Work Package D. Team Plan 98. In de Supplier Project Board kan zitting hebben: A. Project Manager B. Executive C. Supplier Skill Manager D. Senior User E. Project Assurance 99. Wat komt NIET in de PID? A. Project Mandate B. Initial Business Case C. Project Quality Plan D. Contingency Plan 100. Een Exception Plan Request A. is geen PRINCE2 product B. beschrijft mogelijke oplossingen voor een probleem C. is input voor CS, Controlling a Stage D. wordt opgesteld in CS, Controlling a Stage E. wordt opgesteld in DP, Directing a Project

15 101. Waar wordt beschreven welke soort kwaliteitscontrole op een product wordt toegepast? A. Project Quality Plan B. Stage Quality Plan C. Product Description D. Quality Management System 102. Welk proces is NIET een trigger voor het proces Planning (PL)? A. Starting Up a Project (SU) B. Initiating a Project (IP) C. Managing Stage Boundaries (SB. D. Managing Product Delivery (MP) 103. Waar zijn de voornaamste producten met hun opleverdata beschreven? A. Product Breakdown Structure B. Product Description C. Product Flow Diagram D. Product Checklist 104. De Project Board kan een aantal van haar taken en bevoegdheden delegeren aan: A. Project Manager B. Project Assurance C. Project Support D. Project Office 105. Wie kan -als enige binnen de projectorganisatie- een wijziging met betrekking tot een geaccordeerd product autoriseren? A. Business Executive B. Project Board C. Project Manager D. Project Support E. Senior User 106. Welk product wordt in het (sub)proces IP3, Refining the Business Case and Risks ge-update? A. Project Plan B. Issues Log C. Project Initiation Document D. Project Brief 107. Hoe heet in PRINCE2 het product, waarmee de start, het doorgaan of beëindigen van het project gerechtvaardigd wordt? A. Project Initiation Document B. Business Case C. End Stage Approval D. Project Brief E. Project Mandate 108. Een Contingency Plan A. is onderdeel van het Project Plan B. is onderdeel van het Stage Plan C. beschrijft de benodigde risico beperkende maatregelen D. beschrijft mogelijke maatregelen voor het geval dat bepaalde risico s zich manifesteren

16 109. Wat wordt bedoeld met de Assets van een project? A. Business Benefits B. Resources C. Products D. Plans E. Project Management Team 110. Welke stelling is juist? A. De Project Board komt regelmatig bij elkaar B. De Project Board bestaat uit minimaal 3 Leden C. De Project Board is verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten D. De Projectmanager zit in de Project Board 111. Wat hoort niet bij MP1, Accepting a Work Package? A. bijwerken Risk Log B. duidelijkheid krijgen over de rapportage eisen C. bijwerken teamplan D. maken checkpoint report 112. Bij Examining Project issues wordt naast de Issue Log mogelijk ook aangepast? A. Lessons Learned B. Business Case C. Risk Log D. Stage Plan 113. In welk proces komt de Business Case NIET expliciet aan de orde? A. SU, Starting up a Project B. IP, Initiating a Project. C. DP, Directing a Project D. SB, Managing Stage Boundaries E. CS, Controlling a Stage. F. PL, Planning 114. Wie wordt (of worden) er in het eerste subproces van SU (Starting Up a Project) benoemd? A. Business Executive B. Project Manager C. Business Executive en Project Manager D. Project Board E. Project Management Team Wat is GEEN input-voor Producing An Exception Plan (SB6)? A. Current Stage Plan B. Exception Report C. Lessons Learned Report D. Issues Log

17 116. Welke individuele rol is eindverantwoordelijk voor het project? A. Senior User B. Senior Supplier C. Executive D. Project Manager E. Programme Director 117. Geef een andere term voor deliverable A. Item B. Work Package C. Product D. Component 118. Wat is een verantwoordelijkheid van Project Assurance? A. Beslissingen nemen over project issues B. Testen van producten C. Controleren of de risico s gemanaged worden D. Ad hoc richting geven aan de projectmanager 119. Welk Product wordt NIET binnen het PRINCE2 procesmodel gecreëerd? A. Project plan B. Project Mandate C. Project Brief D. Business Case E. Project lnitiation Document 120. Welke stelling is FOUT? A. Een kwaliteitssysteem van een organisatie wordt onderdeel van PRINCE2 B. Naast een Project Quality Plan kan ook een Stage Quality Plan bestaan C. Quality Assurance wordt gedefinieerd in het kwaliteitsbeleid van een organisatie D. De Quality Log wordt tijdens IP gecreëerd Het Communication Plan wordt gemaakt in: A. SU4, Preparing a Project Brief B. SU5, Defining Project Approach C. IP2, Planning a Project D. IP3, Planning Communications E. IP4, Setting up Project Controls 122. Wie moet controleren of een product klaar is voor de Quality Review? A. Chairman B. Producer C. Project Manager D. Reviewers E. QR Scribe 123. Waarom stelt PRINCE2 voor om een haalbaarheidsstudie als afzonderlijk project op te zetten? A. Elke optie zou een ander project plan, business case en risico s hebben B. Het management zou kunnen beslissen om na de haalbaarheidsstudie te stoppen C. Het totale project zou te complex worden. D. Een haalbaarheidsstudie kan geen onderdeel van een programma zijn.

18 124. Het Exception Process is beschreven in: A. Communication Plan B. PID (Project Initiation Document) C. Exception Report D. Exception Plan E. Quality Plan F. Project Plan 125. Wat is NIET een principe voor Closing a Project? A. een expliciet einde aan het project biedt de mogelijkheid om de tot nu toe behaalde resultaten te meten B. een expliciet einde aan het project biedt de mogelijkheid om de niet gerealiseerde doelen te identificeren C. een expliciet einde aan het project biedt de mogelijkheid om de verwachte baten van het project te evalueren D. een expliciet einde aan het project helpt om sluipende budget-uitputting te voorkomen 126. Met welke zaken heeft de Project Board GEEN bemoeienis? A. Exception Assessment B. Highlight Reports C. Project Closure D. Work Package 127. Welk plan wijkt qua structuur af van de andere plannen? A. Project Plan B. Stage Plan C. Team Plan D. Exception Plan E. geen van de bovenstaande 128. Welke Control hangt nauw samen met Configuration Management? A. Risk Management B. Project Closure C. Change Control D. Quality Review E. Project Initiation 129. Het bepalen van stage boundaries doen we op basis van een aantal criteria, welke hoort daar NIET bij? A. de volgorde van producten B. de natuurlijke momenten voor besturing en terugkoppeling C. de beschikbaarheid van resources D. welk gedeelte van het project kunnen we verantwoord plannen 130. Wanneer na een Quality Review Follow-up actie een fout niet opgelost is, wat moet er dan gebeuren? A. Exception Report opstellen B. Project Issue maken C. Exception Memo maken D. Herhalen van de Review

19 131. Wat is wezenlijk voor PRINCE2? A. aandacht voor Risico Management B. focus op de Business Case C. toepassen van gespecialiseerde technieken D. management stages i.p.v. technical stages 132. Waar is bepaald en beschreven welke reviewers meedoen aan een Quality Review? A. Product Description B. Project of Stage Quality Plan C. Stage Plan D. Team Plan 133. In welk (sub)process wordt een Exception Report gemaakt? A. Reporting Highlights B. Escalating Project Issues C. Taking Corrective Action D. Reviewing Stage Status E. Assessing Progress 134. Bij CP3, Evaluating a Project: (markeer de FOUTIEVE uitspraak) A. wordt het Lessons Learned report aangemaakt B. wordt de Risk log als input gebruikt C. wordt de Issue Log als input gebruikt D. wordt de PID niet als input gebruikt 135. Welke activiteit in Risk Analysis bepaalt hoe belangrijk ieder risico is? A. Risk Evaluation B. Risk Estimation C. Risk Measurement D. Risk Management E. Risk Planning 136. Hoeveel processen zijn er binnen PRINCE2? A. 1 B. 2 C. 8 D. 7 + voorwerk-fase E. per project anders 137. Wat is het eerste subproces binnen Closing a Project? A. Customer Acceptance B. Decommissioning a Project C. Confirming Project Closure D. Identifying Follow-on Actions 138. Welk product is benodigde input bij het benoemen van een Project Executive? A. Job Description B. Project Brief C. Project Mandate D. Project Management Team Design

20 139. Welk proces is het eerste afgeronde proces binnen een PRINCE2 project? A. SU, starting up a project B. DP, directing a project C. IP, Initiating a project D. PL, Planning 140. Welk subproces komt in het Proces Planning direct vóór het subproces Estimating? A. Identifying Activides & Dependencies B. Analysing Risks C. Completing a Plan D. Scheduling E. Defining & Analysing Products 141. Wie zorgt er bij de Quality Review voor dat de Reviewers de juiste producten hebben? A. Configuration librarian B. Producer C. Review Chairman D. Projectmanager 142. Een Reviewer zal tijdens de Quality Review meeting: A. verbetervoorstellen doen B. het product controleren ten opzichte van de Product Description C. geconstateerde fouten toelichten D. fouten oplossen 143. Waar is de status van RFC s (Request for ChangE. geregistreerd A. Stage Plan B. Issue Log C. Quality Log D. Daily Log 144. Earned Value Analyse A. is een techniek voor Planning B. is een techniek voor Controls C. is een techniek voor Business Case Analyse D. heeft niets met projectmanagement te maken 145. Wanneer wordt de Product Checklist aangemaakt? A. Defining and Analysing Products B. Designing a Plan C. Completing a Plan D. Initiating a Project 146. Wat is GEEN geldige PRINCE2 definitie voor een project? A. Is eindig met een gedefinieerde doorlooptijd B. Levert gedefinieerde en meetbare producten op C. Gebruikt een gedefinieerde hoeveelheid resources D. Gebruikt een gedefinieerde set technieken E. Heeft een organisatie structuur

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

De relatie tussen project en beheer

De relatie tussen project en beheer IT-servicemanagement t De relatie tussen project en beheer Zonder betrokkenheid van de beheerorganisatie geen succes Beheer moet vanaf het begin van een project een issue zijn. De auteurs inventariseren

Nadere informatie

De methode Prince2 en projectfalen

De methode Prince2 en projectfalen Afstudeerverslag Versie: 1.1 Student Naam: René Rateischak Studentnummer: 850257228 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. dr. B. Prakken, namens Open Universiteit Nederland 2e lezer: Dr. E. Roubtsova, Open

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie