PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening"

Transcriptie

1 PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een omgeving voor specialisten D. Een omgeving waarin derden zijn betrokken 2. Wat is GEEN onderdeel van "Werkpakket aannemen"? A. Het begrijpen van de noodzaak tot rapporteren B. Het maken van een teamplan, waarin tot uiting komt dat het Werkpakket onder deze voorwaarden kan gedaan worden C. Toezicht houden op en beheersen van de risico's behorende bij dit Werkpakket D. Overeenkomen van tolerantie voor het Werkpakket 3. Wat is de eerste actie die bij de ontvangst een nieuw Project Issue moet worden uitgevoerd? A. Prioriteit toewijzen B. Vastleggen in het logboek C. Een kopie van het Project Issue naar de auteur sturen D. Impact analyse 4. Wat is GEEN steekhoudende actie bij risicomanagement? A. Preventie B. Verplaatsen C. Herleiden D. Ontkenning 5. Welke activiteit wordt gezien als een grote hulp bij schatting? A. Een Productdecompositiestructuur maken B. Maken van een Productstroomschema C. Schrijven van een Productbeschrijving D. Voltooien van een plan 6. Welk beheersinstrument heeft een relatie met configuratiemanagement? A. Beheersen van risico's B. Projectafsluiting C. Kwaliteitsreview D. Wijzigingsbeheer 7. Wat dient als interface tussen Beheersen van een Fase en Managen Productoplevering? A. Kwaliteitsreview B. Kwaliteitslogboek C. Concessie D. Hoofdpuntenrapport 8. In welk proces wordt, naast Initiëren van een Project, de Business case opnieuw bekeken? A. Managen Productoplevering B. Beheersen van een Fase C. Managen Faseovergangen D. Faseplan autoriseren 1 van 11 Prince2 Foundation proef examen

2 9. Welke actie moet er worden ondernomen als een fout, die tijdens een Kwaliteitsreview is vastgesteld, niet kan worden opgelost? A. Een Afwijkingsrapport schrijven B. Een Project issue opstellen C. Een Afwijkingsplan opstellen D. Diegenen, die aan de review-meeting hebben deelgenomen, opnieuw bijeenroepen 10. Wat is verplicht in een PRINCE2 project? A. Gebruik van kwaliteitsreviews B. Gebruik van fases C. Gebruik van Afwijkingsplan D. Gebruik van teammanagers 11. Identificeer waar je eventueel rekening mee kunt houden in de structuur van een Projectplan A. De wijzigingseisen van de klant B. Training in het gebruik van een software pakket C. Drie planniveaus D. Een wijzigingsbudget 12. Wat ziet PRINCE2 als de 'drijvende kracht' van een project? A. De Business case B. Het Projectinitiatiedocument C. De kwaliteitsverwachtingen van de klant D. Het Projectmandaat 13. Welk beheersingsinstrument moet de Stuurgroep overtuigen dat de producten conform de kwaliteitseisen zijn opgeleverd? A. Werkpakket opleveren (MP3) B. Afgerond Werkpakket ontvangen (BF9) C. Fase-eindbeoordeling D. Hoofdpuntenrapport 14. PRINCE2 adviseert om de Acceptatiecriteria af te leiden of te betrekken van? A. Het Kwaliteitslogboek B. Het Projectinitiatiedocument C. De Seniorgebruiker D. Het Projectkwaliteitsplan 15. Wat is volgens Prince2 de 'officiële' start van een project? A. Ontvangst van het Projectmandaat B. Aanstelling van de Stuurgroep C. Projectinitiatie autoriseren D. Project autoriseren 16. Als basis voor succesvol gebruik van het procesmodel wordt elk proces benaderd vanuit de sleutelvraag? A. Is dit proces werkelijk relevant en noodzakelijk voor dit project B. Is het duidelijk hoe ik dit proces toepas Zo niet, wordt het dan duidelijk op het volgende niveau C. Hoe bewijs ik dat ik dit proces goed heb afgehandeld D. Hoe uitgebreid moet dit proces op dit project worden toegepast 2 van 11 Prince2 Foundation proef examen

3 17. Als de Teammanager een probleem ontdekt dat de afgesproken tolerantie wordt overschreden van een Werkpakket, welke actie moet er dan worden genomen? A. Notitie maken in het Risicologboek B. Een Project issue indienen C. Het Werkpakket bijstellen D. Een Afwijkingsrapport opstellen 18. Welke rol kan volgens PRINCE2 worden gedelegeerd? A. Projectmanager B. Projectborging C. Opdrachtgever D. Seniorgebruiker 19. Welke van de volgende begrippen zijn onderdeel van een PRINCE2 plan? A. Project logboek B. De punten waarop voortgang wordt bewaakt en beheerst C. De projectorganisatie D. Opmerkingenlijsten 20. Wat zijn delen van het project met beslispunten? A. Kwaliteitsreviews B. Werkpakketten C. Fasen D. Productbeschrijvingen 21. Tot welke categorie hoort een Productbeschrijving? A. Technisch product B. Specialistisch product C. Management product D. Kwaliteitsproduct 22. De leden van de Stuurgroep kunnen hun Borging taken delegeren aan Kwaliteitsborging. A. Juist B. Onjuist 23. Wie moet de prioriteit evalueren van een Project issue na de analyse van de consequenties? A. De Seniorgebruiker B. De kwaliteitsborging C. De initiator D. De Projectmanager 24. In welk (management)product wordt aangegeven of een gewenst product voor het project aan derden zal worden uitbesteed A. Projectplan B. Projectinitiatiedocument C. Projectaanpak D. Projectkwaliteitsplan 25. Als moet worden vastgesteld wat 3 maanden geleden de exacte onderdelen waren van een product, welk PRINCE2 element kan je daarbij helpen A. Hoofdpuntenrapport B. Autorisaties van Werkpakketten C. Configuratiemanagement D. Issuelogboek E. Faseplan 3 van 11 Prince2 Foundation proef examen

4 26. In welk plan identificeert PRINCE2 de voorzitter voor een kwaliteitsreview? A. Projectplan B. Faseplan C. Teamplan D. Kwaliteitsplan 27. De techniek Productgericht Plannen wordt aanbevolen voor welke van de volgende plannen? A. Elk soort plannen B. Alleen Projectplannen C. Project en Faseplannen, maar geen Afwijkingsplannen D. Alleen Faseplannen 28. Wat is het minimum aanbevolen aantal fases? A. Zoveel als er nodig zijn B. Twee C. Een D. Drie 29. Nieuwe versies van het Projectplan worden aan het eind van elke fase gemaakt ter overweging van. Welke van de onderstaande beweringen is FOUT? A. Elke herziene verwachting met betrekking tot de duur B. De gemaakte vooruitgang C. Elke herziene verwachting met betrekking tot de kosten D. De al gerealiseerde winsten 30. Welk product van Opstarten van een Project heeft gevolgen voor het benodigde aantal Fasen en planniveau's in het project? A. Projectplan B. Projectaanpak C. Projectinitiatiedocument D. Projectkwaliteitsplan 31. Wat is GEEN onderdeel van het proces "Werkpakket aannemen"? A. Overeenstemming met de producttolerantie B. Een teamplan opstellen C. Begrijpen van de behoefte tot rapporteren D. Een Voortgangsrapport opstellen 32. Als een product gewijzigd moet worden, wat moet er nog meer getoetst worden voor noodzakelijke wijzigingen? A. Productdecompositiestructuur B. Productbeschrijving C. Het Projectkwaliteitsplan D. Het kwaliteitslogboek 33. Hoe beheerst de Stuurgroep de toewijzing van middelen? A. Fase-eindbeoordeling B. Project initiatie C. Autorisatie van Werkpakket D. Ad Hoc sturing 4 van 11 Prince2 Foundation proef examen

5 34. Wanneer je iets hebt dat een voordeel kan zijn voor een project, hoe moet dit dan aan de Projectmanager duidelijk worden gemaakt? A. Via het Hoofdpuntenrapport B. Via het Risicologboek C. Via Project Issues D. Via een Voortgangsrapport 35. Wat is het ontbrekende deel van het projectdossier behalve Organisatie, Plannen, Business case en beheersdocumenten? A. Correspondentie B. Issuelogboek C. Risicologboek D. Dagelijks logboek 36. Waarom raadt PRINCE2 aan om voor een haalbaarheidstudie een afzonderlijk project op te zetten? A. Elke optie brengt een ander Projectplan, een andere Business case en andere risico's met zich mee B. Een haalbaarheidstudie maakt het project te complex C. PRINCE2 kan niet omgaan met verschillende opties of keuzemogelijkheden D. Een haalbaarheidstudie kan geen deel uitmaken van een programma 37. In welk proces wordt de Business case gemaakt of onderzocht? 1) Opstarten van een Project (OP) 2) Initiëren van een Project (IP) 3) Beheersen van een Fase (BF) 4) Opstellen van een Plan (PL) A. In alle genoemde processen (1 t/m 4) B. Alleen in 1 en 2 C. Alleen in 1, 2 en 3 D. Alleen in 1, 2 en Projectbeheersing wordt opgesteld gebaseerd op het Projectvoorstel, het Projectkwaliteitsplan en...? A. Business case B. Projectaanpak C. Projectplan D. Risicologboek 39. Wat is GEEN door PRINCE2 aanbevolen beheersinstrument voor gebruik door de Stuurgroep? A. Beoordeling Afwijkingsplan B. Maandelijkse voortgangsvergadering C. Fase-eindbeoordeling D. Project Initiatie vergadering 40. Wat is een PRINCE2 karakteristiek van een project? A. Heeft een oneindige levensduur B. Produceert gedefinieerde en meetbare Specialistische producten C. Gebruikt een onbekende hoeveelheid mensen en middelen D. Gebruikt een gedefinieerd aantal specialistische technieken 5 van 11 Prince2 Foundation proef examen

6 41. Welk plan wijkt conform het advies van PRINCE2 qua structuur af van de andere plannen? A. Faseplan B. Teamplan C. Afwijkingsplan D. Geen van deze plannen 42. Welke van de volgende redenen om aan het begin van een project NIET tot in de details te plannen is FOUT? A. Het is moeilijk de toekomstige benodigde middelen te voorspelen B. Een veranderende of onzekere bedrijfsomgeving C. Het is een PRINCE2 vereiste D. Het is moeilijk de toekomstige zakelijke omstandigheden te voorspellen 43. Wat is bijzonder aan kwaliteit in de projectomgeving? A. Het moet altijd specifiek voor ieder project beheerst worden B. Kwaliteitsbeheersing kan speciaal voor het project moeten worden gecreëerd als de organisatie geen kwaliteitssysteem heeft C. Niets - het is hetzelfde als in een productieomgeving 44. In welk proces binnen Beheersen van een Fase wordt het Risicologboek bijgewerkt? A. Project issues aan de orde stellen B. Voortgang bewaken C. Project issues verzamelen D. Project issues beoordelen 45. Wat beschrijft het doel van het Hoofdpuntenrapport het best? A. Vooraankondiging van fouten die tijdens het Kwaliteitsreview zijn vastgesteld B. Biedt de Stuurgroep de mogelijkheid om tussen de Fase-eindbeoordelingen op Afwijkingen te managen C. Het identificeren van project risico's D. Het Programma Management zo snel mogelijk waarschuwen voor situaties die tot een afwijking kunnen leiden 46. Daar waar PRINCE2 beschrijft hoe fases moeten worden gedefinieerd wordt gesproken over het afwegen van een aantal factoren. Welke afweging is FOUT? A. Waar de belangrijke beslispunten in het project moeten liggen B. Teveel korte versus te weinig lange fases C. De omvang van de benodigde resources D. Hoever kan er zinvol in het project vooruit worden gepland 47. Wat is GEEN Project Issue? A. Een aantekening bij een product naar aanleiding van een Kwaliteitsreview B. Verzoek om de specificaties te wijzigen C. Een verbeteringsvoorstel voor een product D. Een vastlegging van een vastgestelde of verwachte afwijking van specificaties 48. Wanneer is er in een fase sprake van een afwijking? A. Zodra je een Wijzigingsverzoek of een Afwijking van Specificatie binnen hebt B. Zodra de huidige verwachtingen voor het einde van de fase afwijken van de vastgestelde toleranties C. Als de projecttoleranties worden overschreden D. Als de fasetoleranties worden overschreden 6 van 11 Prince2 Foundation proef examen

7 49. De Stuurgroep heeft ten aanzien van risicomanagement drie verantwoordelijkheden. Welke hoort hier niet bij? A. Identificeren en registreren van risico's B. Beslissingen over risico's nemen C. De Projectmanager over externe risico's voor het project informeren D. Afweging maken; risico's versus te behalen voordelen 50. Hoe wordt diegene genoemd die operationeel verantwoordelijk is voor configuratiemanagement? A. Configuratiebeheerder B. Configuratie Auditor C. Productborging D. Versiebeheerder 51. Fase en hun duur worden in de PRINCE2 aanpak gedefinieerd met referentie aan? A. Het aan het project toegewezen budget B. De lengte van het project C. Hoe ver van te voren kan worden gepland D. De vereiste technische vaardigheden 52. In welke categorie hoort het Leerpuntenrapport? A. Een technisch product B. Een specialistisch product C. Een kwaliteitsproduct D. Een management product 53. In welk Plan worden de personen geïdentificeerd die betrokken worden bij het beoordelen van de kwaliteit van een product? A. Projectplan B. Fasekwaliteitsplan C. Projectkwaliteitsplan D. Projectinitiatiedocument (PID) 54. In Afsluiten van een Project wordt het Projectdossier gearchiveerd. Wat is hiervoor de reden? A. Het verschaffen van bruikbare lessen voor toekomstige projecten B. Het wordt geëist vanuit het Kwaliteitssysteem C. Het materiaal kan nodig zijn voor Programma Management D. Om toekomstige audits op het project mogelijk te maken 55. Welke van de onderstaande bewering(en) is / zijn juist: De Business Case - 1. is een beschrijving van de redenen voor het project 2. beschrijft alle consequenties voor het bedrijf als gevolg van het project A. De eerste en de tweede zijn juist B. Alleen de tweede is juist C. Alleen de eerste is juist 56. Projectmanagement op basis van de PRINCE2 aanpak is gebaseerd op? A. Componenten B. Technieken C. Processen D. Beheersinstrumenten 7 van 11 Prince2 Foundation proef examen

8 57. Het PRINCE2 concept van "Beheersen van een Fase" komt overeen met? A. Ontwerp, bouw en implementatie B. Afleveren van een belangrijk product C. Vastleggen van middelen en autorisatie om te besteden D. Gebruik van specifieke combinatie van specialistenvaardigheden 58. De meerderheid van de PRINCE2 beheersinstrumenten worden beschreven als? A. Ad hoc B. Gebaseerd op technieken C. Projectmanager bepalend D. Gebeurtenis afhankelijk 59. Wat is GEEN sleutelvoorwaarde voor het produceren van een productstroomschema? A. Van welk product is elk product afhankelijk B. Zijn de producten duidelijk en ondubbelzinnig gedefinieerd C. Is elk product afhankelijk van een product dat buiten het plan valt D. Welke producten kunnen tegelijk geproduceerd worden 60. Daar waar PRINCE2 beschrijft hoe fases moeten worden gedefinieerd, wordt gesproken over het afwegen van een aantal factoren. Welke afweging is FOUT? A. De omvang van de benodigde resources B. Teveel korte versus te weinig lange fases C. Hoever kan er zinvol in het project vooruit worden gepland D. Waar de belangrijke beslispunten in het project moeten liggen 61. Wat verwacht je NIET te vinden in het Dagelijks Logboek? A. Bijgewerkte bijzonderheden van het Risicologboek B. Een dagboek van gebeurtenissen C. Notities over informele discussies D. Gestelde vragen en problemen die boven kwamen drijven 62. Wat wordt behalve de Business case en het Projectplan als 'onmisbaar' gezien in het PID? A. Issuelogboek B. Kwaliteitslogboek C. Structuur van het projectmanagementteam D. Risicologboek 63. In welk document komen Acceptatiecriteria het eerste voor? A. Projectinitiatiedocument B. Projectplan C. Projectvoorstel D. Projectmandaat 64. Indien er een Wijzigingsverzoek wordt goedgekeurd voordat het product is goedgekeurd, wie kan dan binnen de fasetolerantiegrenzen een besluit nemen om de wijziging alsnog te implementeren? A. De Projectmanager B. De Teammanager C. Het teamlid D. De Stuurgroep 8 van 11 Prince2 Foundation proef examen

9 65. Definiëren wanneer en hoe een product getest zal worden, is onderdeel van welk proces? A. Planning van kwaliteit B. Maken van een teamplan C. Planning van een project D. Planning van een fase 66. Welke redenen om een project in Fasen op te delen zijn JUIST/ONJUIST? 1) De noodzaak om richting en uitvoerbaarheid te beoordelen voordat er een belangrijke toezegging moet worden gedaan. 2) Het is alleen mogelijk om activiteiten en producten, die uit een beperkte hoeveelheid werk bestaan, in detail te plannen. 3) De meeste projecten moeten in meerdere beheersbare Fasen worden opgedeeld om een juist niveau van plannen en besturing mogelijk te maken. A. Reden 1, 2 en 3 zijn juist B. Reden 3 is onjuist C. Reden 1 is onjuist D. Reden 1 is juist 67. In PRINCE2 worden alle potentiële risico's behandeld als...? A. Afwijkingen van Specificatie B. Technische afwijkingen C. Project Issues D. Wijzigingsverzoeken 68. Welk PRINCE2 product legt de identificatie, beoordeling en acceptatie van ontwerpwijzigingen vast? A. Fase-eindrapport B. Risicologboek C. Leerpuntenrapport D. Issuelogboek 69. Hoe vaak wordt de Business case bijgewerkt? A. Aan het begin en het eind van het project B. Alleen in Opstarten van een Project tijdens ''Projectvoorstel opstellen'' C. Alleen tijdens de Initiatiefase op het moment dat het definitief wordt vastgelegd D. Op elk belangrijk beslispunt 70. In welk proces vraagt de Projectmanager aan de Stuurgroep waar de autoriteit om wijzigingen door te voeren komt te liggen? A. Opstarten van een Project B. Initiëren van een Project C. Ad hoc sturing geven D. Faseplan autoriseren 71. Wat is GEEN kwaliteitsproduct? A. Resultaten van de kwaliteitsreview B. Productbeschrijving C. Issuelogboek D. Risicologboek 9 van 11 Prince2 Foundation proef examen

10 72. Wat is de PRINCE2 beschrijving van een "Afwijking"? A. Een situatie waarin er een afwijking buiten de Toleranties is ontstaan B. Een situatie waaruit kan worden afgeleid dat er een afwijking buiten de Toleranties gaat onstaan C. Elk belangrijk Issue D. De situatie waarin een Risico ook daadwerkelijk optreedt 73. De configuratie van het eindproduct is...? A. Een voorlopig product B. Enkelvoudig product C. Het geheel van het totaal van de onderdelen D. De Productbeschrijving 74. Wie van onderstaande partijen gebruikt er een Business case in een klant - leverancier omgeving? A. Geen van beiden B. Zowel de klant als de leverancier C. De klant D. De leverancier 75. Welk product behalve de Projectvoorstel en het Projectplan geeft input aan het proces "Business case en Risicologboek aanscherpen"? A. Concept Projectinitiatiedocument B. Risico analyse lijst C. Projectmandaat D. Projectaanpak 10 van 11 Prince2 Foundation proef examen

11 PRINCE2 Foundation proef examen Antwoorden 1 B 11 D 21 D 31 D 2 C 12 A 22 B 32 B 3 B 13 C 23 A 33 A 4 D 14 C 24 C 34 C 5 C 15 C 25 C 35 C 6 D 16 D 26 B 36 A 7 B 17 B 27 A 37 C 8 C 18 B 28 B 38 C 9 B 19 B 29 D 39 B 10 B 20 C 30 B 40 B 41 D 51 C 61 A 71 D 42 C 52 D 62 D 72 B 43 B 53 B 63 C 73 C 44 D 54 D 64 D 74 B 45 B 55 B 65 D 75 D 46 C 56 C 66 A 47 A 57 C 67 C 48 B 58 D 68 D 49 A 59 B 69 D 50 A 60 A 70 A 11 van 11 Prince2 Foundation proef examen

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl

9642 LL VEENDAM www.pmscan.nl Agenda Overview van wijzigingen t.o.v. de 2005 editie Even voorstellen Achtergronden van de update Update in 5 minuten Inhoudelijke update per Principe, Thema en Proces Impact op certificering Beschikbaarheid

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

3Processen, componenten en technieken

3Processen, componenten en technieken 1Projectmatig werken De familie Prins gaat projectmatig werken In het boek: Prince2 Compact staan de belevenissen van de familie Prins centraal. De familie Prins is een modaal gezin, met pa en ma Prins

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project Vorming Districtelijke Organisatie Brandweer Land van Cuijk. Uitgave: Definitef. Datum: 6 februari 2007.

Plan van Aanpak. Project Vorming Districtelijke Organisatie Brandweer Land van Cuijk. Uitgave: Definitef. Datum: 6 februari 2007. Project Vorming Districtelijke Organisatie Brandweer Land van Cuijk Uitgave: Definitef Datum: 6 februari 2007 Auteur: Gert Touw Projectmanager: Gert Touw Opdrachtgever: Piet van de Koolwijk Documentnaam:

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1244-7

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1244-7 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1244-7 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PRINCE2 FOUNDATION TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER PRINCE2 PRINCE2 is al jaren de standaard projectmanagementmethode

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT

PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT PRINCE2 PRACTITIONER-EXAMEN / RICHTLIJNEN VOOR DE KANDIDAAT 1 INLEIDING 1.1 Het doel van het examen is de deelnemer in staat te stellen aan te tonen dat hij de PRINCE2 principes, processen, thema s en

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit4You Opdrachtgever: Dirk-Jan de Graaff Bestandsnaam: ITOPIA_PID_TEAM6_1.0.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteur: Team 6 Datum: 27-11-2012 ITOPIA PID Team

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen Bijlage F: Vertaallijst F.1 DE ROLLEN Roles Change Authority Executive Project Assurance Project Board Project Manager Project Support Senior Supplier Senior User Team Manager F.2. DE PROCESSEN Processes

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: Copyright te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd (voor willekeurig welke

Nadere informatie

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011

Projectsabotage. Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd. Deel 1 Ngi 20 4 2011 Projectsabotage Het verschijnsel dat projecten bewust worden ondermijnd Deel 1 Ngi 20 4 2011 Introductie Dion Kotteman Meer dan 25 jaar projectervaring bij overheid en financiële instellingen; Boek geschreven,

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Proefexamen 2 - Nederlandse termen in de kantlijn Oktober 2012 Multiple Choice Examenduur: 1 uur Instructies 1. Getracht moet worden om alle 75 vragen te beantwoorden. 2. Het Vragenboekje

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Managen van agile projecten

Managen van agile projecten WHITEPAPER Managen van agile projecten Bert Hedeman Iedereen Agile? Nee! Agile kan absoluut eenvoudig en effectief worden toegepast in ieder project waarbij een sterke samenwerking met de gebruikers gewenst

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties Michel Rutgers IPMA B gecertificeerd projectmanager michelrutgers@practicalapproach.nl 1 Programma 1. Introductie 2. Profiel Practical

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PRINCE2 FAST TRACK TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER PRINCE2 PRINCE2 is al jaren de standaard projectmanagementmethode

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr For information and printed versions please see PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Appr Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: PRINCE2 Editie 2017 Foundation Courseware - Nederlands

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Project- vs Organisatiestructuur. Lars Hegemann

Project- vs Organisatiestructuur. Lars Hegemann Project- vs Organisatiestructuur Lars Hegemann 2 3 Inhoud 1. Inleiding 1. Wie ben ik? 2. Wie ben jij? 2. Hoe krijg je het mandaat? 3. Hoe stem je je rol af? 4. Hoe neem je je rol op? 5. Samenvatting 4

Nadere informatie

OS turingsinstrumenten

OS turingsinstrumenten rganisatie OS turingsinstrumenten voor de manager Juli 2003 Het wat en hoe van Prince2 De nieuwe standaard projectmanagementmethodiek FILE: C1520 I N S T R U M E N T E N Muriël Serrurier Schepper* Hoofdredactie:

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Waarom Projectmatig Werken SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Planmatig denken en handelen vormen de basis voor het werken in projectverband en zorgen voor een betere beheersbaarheid van projecten binnen de

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PROJECT: ONDERZOEK BEKENDHEID PUURORANJE

PROJECT: ONDERZOEK BEKENDHEID PUURORANJE PROJECT: ONDERZOEK BEKENDHEID PUURORANJE ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 12-9-2011 Auteur: Nick Arts Versie: 0.1 Status: concept Bestandsnaam: Project: Onderzoek bekendheid puuroranje Documenthistorie

Nadere informatie

Bram de Vuyst, Ron Seegers

Bram de Vuyst, Ron Seegers PRINCE User Group Nederland PRINCE2 2009 PiP sessie Bram de Vuyst, Ron Seegers Bram.deVuyst@getronics.com, Ron@projectmeester.nl Zoetermeer, 28 oktober 2009 1 Nieuwe manual, boek en pocket guide 2 Nieuw

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement

Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Workshop Projectmanagement Planning en capaciteitsmanagement Alfred Krol Triple Plus BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project GetConnected Verhuisdieren Opdrachtgever: Femke Pasquino-de Harde Bestandsnaam: PID_409 Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 Auteur: VHD409 Datum: 29-3-2013 Document

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Inhoud. Epiloog 155. Overzicht boxen 157. Literatuur/Bibliografie 159. Lijst van personages 161

Inhoud. Epiloog 155. Overzicht boxen 157. Literatuur/Bibliografie 159. Lijst van personages 161 1 Inleiding 17 1.1 Waarom is projectmanagement een zorg voor de Zorg? 17 1.2 Projecten en projectmatig werken 19 1.3 Strategische projecten in de zorg 20 1.4 De inhoud van dit boek in vogelvlucht 20 1.4.1

Nadere informatie

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende?

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende? 9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation Is sturen op budget voldoende? Nieuwe ontwikkelingen om de resultaten te volgen! Nicole Claassen Gianni Piazza Performanagement Introductie Performanagement

Nadere informatie

PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK

PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK Management accounting control Een casus PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK Veel organisaties realiseren een steeds groter deel van hun omzet met projecten. Maar al te vaak leveren deze projecten niet zo

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Standaard Plan van Aanpak

Standaard Plan van Aanpak Standaard Plan van Aanpak ZBC Consultants bv 27 september 2000 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting... 4 1. Introductie... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Accordering en bijstelling... 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Verbeteren ICT voorspelbaarheid door pokersessies en ervaringcijfers.

Verbeteren ICT voorspelbaarheid door pokersessies en ervaringcijfers. Verbeteren ICT voorspelbaarheid door pokersessies en ervaringcijfers. Hoe de shirtmaten methodiek kan helpen om de voorspelbaarheid van ICT wijzigingsverzoeken te verbeteren. Joost Doelman? 3 Herkent u

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2 Kunnen Willen Durven Resultaat KWD PID-Checker KWD Projectmanagement app Arjan Jonker KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie