PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening"

Transcriptie

1 PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een omgeving voor specialisten D. Een omgeving waarin derden zijn betrokken 2. Wat is GEEN onderdeel van "Werkpakket aannemen"? A. Het begrijpen van de noodzaak tot rapporteren B. Het maken van een teamplan, waarin tot uiting komt dat het Werkpakket onder deze voorwaarden kan gedaan worden C. Toezicht houden op en beheersen van de risico's behorende bij dit Werkpakket D. Overeenkomen van tolerantie voor het Werkpakket 3. Wat is de eerste actie die bij de ontvangst een nieuw Project Issue moet worden uitgevoerd? A. Prioriteit toewijzen B. Vastleggen in het logboek C. Een kopie van het Project Issue naar de auteur sturen D. Impact analyse 4. Wat is GEEN steekhoudende actie bij risicomanagement? A. Preventie B. Verplaatsen C. Herleiden D. Ontkenning 5. Welke activiteit wordt gezien als een grote hulp bij schatting? A. Een Productdecompositiestructuur maken B. Maken van een Productstroomschema C. Schrijven van een Productbeschrijving D. Voltooien van een plan 6. Welk beheersinstrument heeft een relatie met configuratiemanagement? A. Beheersen van risico's B. Projectafsluiting C. Kwaliteitsreview D. Wijzigingsbeheer 7. Wat dient als interface tussen Beheersen van een Fase en Managen Productoplevering? A. Kwaliteitsreview B. Kwaliteitslogboek C. Concessie D. Hoofdpuntenrapport 8. In welk proces wordt, naast Initiëren van een Project, de Business case opnieuw bekeken? A. Managen Productoplevering B. Beheersen van een Fase C. Managen Faseovergangen D. Faseplan autoriseren 1 van 11 Prince2 Foundation proef examen

2 9. Welke actie moet er worden ondernomen als een fout, die tijdens een Kwaliteitsreview is vastgesteld, niet kan worden opgelost? A. Een Afwijkingsrapport schrijven B. Een Project issue opstellen C. Een Afwijkingsplan opstellen D. Diegenen, die aan de review-meeting hebben deelgenomen, opnieuw bijeenroepen 10. Wat is verplicht in een PRINCE2 project? A. Gebruik van kwaliteitsreviews B. Gebruik van fases C. Gebruik van Afwijkingsplan D. Gebruik van teammanagers 11. Identificeer waar je eventueel rekening mee kunt houden in de structuur van een Projectplan A. De wijzigingseisen van de klant B. Training in het gebruik van een software pakket C. Drie planniveaus D. Een wijzigingsbudget 12. Wat ziet PRINCE2 als de 'drijvende kracht' van een project? A. De Business case B. Het Projectinitiatiedocument C. De kwaliteitsverwachtingen van de klant D. Het Projectmandaat 13. Welk beheersingsinstrument moet de Stuurgroep overtuigen dat de producten conform de kwaliteitseisen zijn opgeleverd? A. Werkpakket opleveren (MP3) B. Afgerond Werkpakket ontvangen (BF9) C. Fase-eindbeoordeling D. Hoofdpuntenrapport 14. PRINCE2 adviseert om de Acceptatiecriteria af te leiden of te betrekken van? A. Het Kwaliteitslogboek B. Het Projectinitiatiedocument C. De Seniorgebruiker D. Het Projectkwaliteitsplan 15. Wat is volgens Prince2 de 'officiële' start van een project? A. Ontvangst van het Projectmandaat B. Aanstelling van de Stuurgroep C. Projectinitiatie autoriseren D. Project autoriseren 16. Als basis voor succesvol gebruik van het procesmodel wordt elk proces benaderd vanuit de sleutelvraag? A. Is dit proces werkelijk relevant en noodzakelijk voor dit project B. Is het duidelijk hoe ik dit proces toepas Zo niet, wordt het dan duidelijk op het volgende niveau C. Hoe bewijs ik dat ik dit proces goed heb afgehandeld D. Hoe uitgebreid moet dit proces op dit project worden toegepast 2 van 11 Prince2 Foundation proef examen

3 17. Als de Teammanager een probleem ontdekt dat de afgesproken tolerantie wordt overschreden van een Werkpakket, welke actie moet er dan worden genomen? A. Notitie maken in het Risicologboek B. Een Project issue indienen C. Het Werkpakket bijstellen D. Een Afwijkingsrapport opstellen 18. Welke rol kan volgens PRINCE2 worden gedelegeerd? A. Projectmanager B. Projectborging C. Opdrachtgever D. Seniorgebruiker 19. Welke van de volgende begrippen zijn onderdeel van een PRINCE2 plan? A. Project logboek B. De punten waarop voortgang wordt bewaakt en beheerst C. De projectorganisatie D. Opmerkingenlijsten 20. Wat zijn delen van het project met beslispunten? A. Kwaliteitsreviews B. Werkpakketten C. Fasen D. Productbeschrijvingen 21. Tot welke categorie hoort een Productbeschrijving? A. Technisch product B. Specialistisch product C. Management product D. Kwaliteitsproduct 22. De leden van de Stuurgroep kunnen hun Borging taken delegeren aan Kwaliteitsborging. A. Juist B. Onjuist 23. Wie moet de prioriteit evalueren van een Project issue na de analyse van de consequenties? A. De Seniorgebruiker B. De kwaliteitsborging C. De initiator D. De Projectmanager 24. In welk (management)product wordt aangegeven of een gewenst product voor het project aan derden zal worden uitbesteed A. Projectplan B. Projectinitiatiedocument C. Projectaanpak D. Projectkwaliteitsplan 25. Als moet worden vastgesteld wat 3 maanden geleden de exacte onderdelen waren van een product, welk PRINCE2 element kan je daarbij helpen A. Hoofdpuntenrapport B. Autorisaties van Werkpakketten C. Configuratiemanagement D. Issuelogboek E. Faseplan 3 van 11 Prince2 Foundation proef examen

4 26. In welk plan identificeert PRINCE2 de voorzitter voor een kwaliteitsreview? A. Projectplan B. Faseplan C. Teamplan D. Kwaliteitsplan 27. De techniek Productgericht Plannen wordt aanbevolen voor welke van de volgende plannen? A. Elk soort plannen B. Alleen Projectplannen C. Project en Faseplannen, maar geen Afwijkingsplannen D. Alleen Faseplannen 28. Wat is het minimum aanbevolen aantal fases? A. Zoveel als er nodig zijn B. Twee C. Een D. Drie 29. Nieuwe versies van het Projectplan worden aan het eind van elke fase gemaakt ter overweging van. Welke van de onderstaande beweringen is FOUT? A. Elke herziene verwachting met betrekking tot de duur B. De gemaakte vooruitgang C. Elke herziene verwachting met betrekking tot de kosten D. De al gerealiseerde winsten 30. Welk product van Opstarten van een Project heeft gevolgen voor het benodigde aantal Fasen en planniveau's in het project? A. Projectplan B. Projectaanpak C. Projectinitiatiedocument D. Projectkwaliteitsplan 31. Wat is GEEN onderdeel van het proces "Werkpakket aannemen"? A. Overeenstemming met de producttolerantie B. Een teamplan opstellen C. Begrijpen van de behoefte tot rapporteren D. Een Voortgangsrapport opstellen 32. Als een product gewijzigd moet worden, wat moet er nog meer getoetst worden voor noodzakelijke wijzigingen? A. Productdecompositiestructuur B. Productbeschrijving C. Het Projectkwaliteitsplan D. Het kwaliteitslogboek 33. Hoe beheerst de Stuurgroep de toewijzing van middelen? A. Fase-eindbeoordeling B. Project initiatie C. Autorisatie van Werkpakket D. Ad Hoc sturing 4 van 11 Prince2 Foundation proef examen

5 34. Wanneer je iets hebt dat een voordeel kan zijn voor een project, hoe moet dit dan aan de Projectmanager duidelijk worden gemaakt? A. Via het Hoofdpuntenrapport B. Via het Risicologboek C. Via Project Issues D. Via een Voortgangsrapport 35. Wat is het ontbrekende deel van het projectdossier behalve Organisatie, Plannen, Business case en beheersdocumenten? A. Correspondentie B. Issuelogboek C. Risicologboek D. Dagelijks logboek 36. Waarom raadt PRINCE2 aan om voor een haalbaarheidstudie een afzonderlijk project op te zetten? A. Elke optie brengt een ander Projectplan, een andere Business case en andere risico's met zich mee B. Een haalbaarheidstudie maakt het project te complex C. PRINCE2 kan niet omgaan met verschillende opties of keuzemogelijkheden D. Een haalbaarheidstudie kan geen deel uitmaken van een programma 37. In welk proces wordt de Business case gemaakt of onderzocht? 1) Opstarten van een Project (OP) 2) Initiëren van een Project (IP) 3) Beheersen van een Fase (BF) 4) Opstellen van een Plan (PL) A. In alle genoemde processen (1 t/m 4) B. Alleen in 1 en 2 C. Alleen in 1, 2 en 3 D. Alleen in 1, 2 en Projectbeheersing wordt opgesteld gebaseerd op het Projectvoorstel, het Projectkwaliteitsplan en...? A. Business case B. Projectaanpak C. Projectplan D. Risicologboek 39. Wat is GEEN door PRINCE2 aanbevolen beheersinstrument voor gebruik door de Stuurgroep? A. Beoordeling Afwijkingsplan B. Maandelijkse voortgangsvergadering C. Fase-eindbeoordeling D. Project Initiatie vergadering 40. Wat is een PRINCE2 karakteristiek van een project? A. Heeft een oneindige levensduur B. Produceert gedefinieerde en meetbare Specialistische producten C. Gebruikt een onbekende hoeveelheid mensen en middelen D. Gebruikt een gedefinieerd aantal specialistische technieken 5 van 11 Prince2 Foundation proef examen

6 41. Welk plan wijkt conform het advies van PRINCE2 qua structuur af van de andere plannen? A. Faseplan B. Teamplan C. Afwijkingsplan D. Geen van deze plannen 42. Welke van de volgende redenen om aan het begin van een project NIET tot in de details te plannen is FOUT? A. Het is moeilijk de toekomstige benodigde middelen te voorspelen B. Een veranderende of onzekere bedrijfsomgeving C. Het is een PRINCE2 vereiste D. Het is moeilijk de toekomstige zakelijke omstandigheden te voorspellen 43. Wat is bijzonder aan kwaliteit in de projectomgeving? A. Het moet altijd specifiek voor ieder project beheerst worden B. Kwaliteitsbeheersing kan speciaal voor het project moeten worden gecreëerd als de organisatie geen kwaliteitssysteem heeft C. Niets - het is hetzelfde als in een productieomgeving 44. In welk proces binnen Beheersen van een Fase wordt het Risicologboek bijgewerkt? A. Project issues aan de orde stellen B. Voortgang bewaken C. Project issues verzamelen D. Project issues beoordelen 45. Wat beschrijft het doel van het Hoofdpuntenrapport het best? A. Vooraankondiging van fouten die tijdens het Kwaliteitsreview zijn vastgesteld B. Biedt de Stuurgroep de mogelijkheid om tussen de Fase-eindbeoordelingen op Afwijkingen te managen C. Het identificeren van project risico's D. Het Programma Management zo snel mogelijk waarschuwen voor situaties die tot een afwijking kunnen leiden 46. Daar waar PRINCE2 beschrijft hoe fases moeten worden gedefinieerd wordt gesproken over het afwegen van een aantal factoren. Welke afweging is FOUT? A. Waar de belangrijke beslispunten in het project moeten liggen B. Teveel korte versus te weinig lange fases C. De omvang van de benodigde resources D. Hoever kan er zinvol in het project vooruit worden gepland 47. Wat is GEEN Project Issue? A. Een aantekening bij een product naar aanleiding van een Kwaliteitsreview B. Verzoek om de specificaties te wijzigen C. Een verbeteringsvoorstel voor een product D. Een vastlegging van een vastgestelde of verwachte afwijking van specificaties 48. Wanneer is er in een fase sprake van een afwijking? A. Zodra je een Wijzigingsverzoek of een Afwijking van Specificatie binnen hebt B. Zodra de huidige verwachtingen voor het einde van de fase afwijken van de vastgestelde toleranties C. Als de projecttoleranties worden overschreden D. Als de fasetoleranties worden overschreden 6 van 11 Prince2 Foundation proef examen

7 49. De Stuurgroep heeft ten aanzien van risicomanagement drie verantwoordelijkheden. Welke hoort hier niet bij? A. Identificeren en registreren van risico's B. Beslissingen over risico's nemen C. De Projectmanager over externe risico's voor het project informeren D. Afweging maken; risico's versus te behalen voordelen 50. Hoe wordt diegene genoemd die operationeel verantwoordelijk is voor configuratiemanagement? A. Configuratiebeheerder B. Configuratie Auditor C. Productborging D. Versiebeheerder 51. Fase en hun duur worden in de PRINCE2 aanpak gedefinieerd met referentie aan? A. Het aan het project toegewezen budget B. De lengte van het project C. Hoe ver van te voren kan worden gepland D. De vereiste technische vaardigheden 52. In welke categorie hoort het Leerpuntenrapport? A. Een technisch product B. Een specialistisch product C. Een kwaliteitsproduct D. Een management product 53. In welk Plan worden de personen geïdentificeerd die betrokken worden bij het beoordelen van de kwaliteit van een product? A. Projectplan B. Fasekwaliteitsplan C. Projectkwaliteitsplan D. Projectinitiatiedocument (PID) 54. In Afsluiten van een Project wordt het Projectdossier gearchiveerd. Wat is hiervoor de reden? A. Het verschaffen van bruikbare lessen voor toekomstige projecten B. Het wordt geëist vanuit het Kwaliteitssysteem C. Het materiaal kan nodig zijn voor Programma Management D. Om toekomstige audits op het project mogelijk te maken 55. Welke van de onderstaande bewering(en) is / zijn juist: De Business Case - 1. is een beschrijving van de redenen voor het project 2. beschrijft alle consequenties voor het bedrijf als gevolg van het project A. De eerste en de tweede zijn juist B. Alleen de tweede is juist C. Alleen de eerste is juist 56. Projectmanagement op basis van de PRINCE2 aanpak is gebaseerd op? A. Componenten B. Technieken C. Processen D. Beheersinstrumenten 7 van 11 Prince2 Foundation proef examen

8 57. Het PRINCE2 concept van "Beheersen van een Fase" komt overeen met? A. Ontwerp, bouw en implementatie B. Afleveren van een belangrijk product C. Vastleggen van middelen en autorisatie om te besteden D. Gebruik van specifieke combinatie van specialistenvaardigheden 58. De meerderheid van de PRINCE2 beheersinstrumenten worden beschreven als? A. Ad hoc B. Gebaseerd op technieken C. Projectmanager bepalend D. Gebeurtenis afhankelijk 59. Wat is GEEN sleutelvoorwaarde voor het produceren van een productstroomschema? A. Van welk product is elk product afhankelijk B. Zijn de producten duidelijk en ondubbelzinnig gedefinieerd C. Is elk product afhankelijk van een product dat buiten het plan valt D. Welke producten kunnen tegelijk geproduceerd worden 60. Daar waar PRINCE2 beschrijft hoe fases moeten worden gedefinieerd, wordt gesproken over het afwegen van een aantal factoren. Welke afweging is FOUT? A. De omvang van de benodigde resources B. Teveel korte versus te weinig lange fases C. Hoever kan er zinvol in het project vooruit worden gepland D. Waar de belangrijke beslispunten in het project moeten liggen 61. Wat verwacht je NIET te vinden in het Dagelijks Logboek? A. Bijgewerkte bijzonderheden van het Risicologboek B. Een dagboek van gebeurtenissen C. Notities over informele discussies D. Gestelde vragen en problemen die boven kwamen drijven 62. Wat wordt behalve de Business case en het Projectplan als 'onmisbaar' gezien in het PID? A. Issuelogboek B. Kwaliteitslogboek C. Structuur van het projectmanagementteam D. Risicologboek 63. In welk document komen Acceptatiecriteria het eerste voor? A. Projectinitiatiedocument B. Projectplan C. Projectvoorstel D. Projectmandaat 64. Indien er een Wijzigingsverzoek wordt goedgekeurd voordat het product is goedgekeurd, wie kan dan binnen de fasetolerantiegrenzen een besluit nemen om de wijziging alsnog te implementeren? A. De Projectmanager B. De Teammanager C. Het teamlid D. De Stuurgroep 8 van 11 Prince2 Foundation proef examen

9 65. Definiëren wanneer en hoe een product getest zal worden, is onderdeel van welk proces? A. Planning van kwaliteit B. Maken van een teamplan C. Planning van een project D. Planning van een fase 66. Welke redenen om een project in Fasen op te delen zijn JUIST/ONJUIST? 1) De noodzaak om richting en uitvoerbaarheid te beoordelen voordat er een belangrijke toezegging moet worden gedaan. 2) Het is alleen mogelijk om activiteiten en producten, die uit een beperkte hoeveelheid werk bestaan, in detail te plannen. 3) De meeste projecten moeten in meerdere beheersbare Fasen worden opgedeeld om een juist niveau van plannen en besturing mogelijk te maken. A. Reden 1, 2 en 3 zijn juist B. Reden 3 is onjuist C. Reden 1 is onjuist D. Reden 1 is juist 67. In PRINCE2 worden alle potentiële risico's behandeld als...? A. Afwijkingen van Specificatie B. Technische afwijkingen C. Project Issues D. Wijzigingsverzoeken 68. Welk PRINCE2 product legt de identificatie, beoordeling en acceptatie van ontwerpwijzigingen vast? A. Fase-eindrapport B. Risicologboek C. Leerpuntenrapport D. Issuelogboek 69. Hoe vaak wordt de Business case bijgewerkt? A. Aan het begin en het eind van het project B. Alleen in Opstarten van een Project tijdens ''Projectvoorstel opstellen'' C. Alleen tijdens de Initiatiefase op het moment dat het definitief wordt vastgelegd D. Op elk belangrijk beslispunt 70. In welk proces vraagt de Projectmanager aan de Stuurgroep waar de autoriteit om wijzigingen door te voeren komt te liggen? A. Opstarten van een Project B. Initiëren van een Project C. Ad hoc sturing geven D. Faseplan autoriseren 71. Wat is GEEN kwaliteitsproduct? A. Resultaten van de kwaliteitsreview B. Productbeschrijving C. Issuelogboek D. Risicologboek 9 van 11 Prince2 Foundation proef examen

10 72. Wat is de PRINCE2 beschrijving van een "Afwijking"? A. Een situatie waarin er een afwijking buiten de Toleranties is ontstaan B. Een situatie waaruit kan worden afgeleid dat er een afwijking buiten de Toleranties gaat onstaan C. Elk belangrijk Issue D. De situatie waarin een Risico ook daadwerkelijk optreedt 73. De configuratie van het eindproduct is...? A. Een voorlopig product B. Enkelvoudig product C. Het geheel van het totaal van de onderdelen D. De Productbeschrijving 74. Wie van onderstaande partijen gebruikt er een Business case in een klant - leverancier omgeving? A. Geen van beiden B. Zowel de klant als de leverancier C. De klant D. De leverancier 75. Welk product behalve de Projectvoorstel en het Projectplan geeft input aan het proces "Business case en Risicologboek aanscherpen"? A. Concept Projectinitiatiedocument B. Risico analyse lijst C. Projectmandaat D. Projectaanpak 10 van 11 Prince2 Foundation proef examen

11 PRINCE2 Foundation proef examen Antwoorden 1 B 11 D 21 D 31 D 2 C 12 A 22 B 32 B 3 B 13 C 23 A 33 A 4 D 14 C 24 C 34 C 5 C 15 C 25 C 35 C 6 D 16 D 26 B 36 A 7 B 17 B 27 A 37 C 8 C 18 B 28 B 38 C 9 B 19 B 29 D 39 B 10 B 20 C 30 B 40 B 41 D 51 C 61 A 71 D 42 C 52 D 62 D 72 B 43 B 53 B 63 C 73 C 44 D 54 D 64 D 74 B 45 B 55 B 65 D 75 D 46 C 56 C 66 A 47 A 57 C 67 C 48 B 58 D 68 D 49 A 59 B 69 D 50 A 60 A 70 A 11 van 11 Prince2 Foundation proef examen

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

De relatie tussen project en beheer

De relatie tussen project en beheer IT-servicemanagement t De relatie tussen project en beheer Zonder betrokkenheid van de beheerorganisatie geen succes Beheer moet vanaf het begin van een project een issue zijn. De auteurs inventariseren

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie.

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Project Matig Werken De Hoofdlijnen Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Voor investeringsprojecten

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

De methode Prince2 en projectfalen

De methode Prince2 en projectfalen Afstudeerverslag Versie: 1.1 Student Naam: René Rateischak Studentnummer: 850257228 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. dr. B. Prakken, namens Open Universiteit Nederland 2e lezer: Dr. E. Roubtsova, Open

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie