Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar"

Transcriptie

1 INSTITUUT THEO THIJSSEN Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTO4-AFST1-16

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 3 3. Stage 3 4. Planning en verantwoording afstudeerstage 4 5. Organisatie, tijdpad en betrokkenen AFST1 8 Bijlage 1: Verklaring afronding oriëntatie fase afstudeerstage ITT 10 Bijlage 2 Feedbackformulier Praktijkopleider 11 Bijlage 3 Feedbackformulier medestudent 12 Bijlage 4 Feedbackformulier groepsoverzicht en groepsplan taal of rekenen-wiskunde 13 2

3 1. Inleiding De toetsing van het laatste semester van de opleiding Leerkracht Basisonderwijs aan het ITT (voltijd: DAG en deeltijd: DAV en verkort: VO) in Utrecht en Amersfoort omvat 30 EC, onderverdeeld in drie afstudeeronderdelen: 1. Planning en verantwoording afstudeerstage (AFST1) 5 EC 2. Praktijkonderzoek (AFST2) 10 EC 3. Eindstage & Eindassessment (AFST3) 15 EC Deze handleiding betreft het eerste afstudeeronderdeel: Planning en verantwoording afstudeerstage. In deze handleiding lees je wat dit onderdeel inhoudt, wat je moet regelen en afspreken en hoe je dit onderdeel afrondt. Het beoordelingsformulier en de bijbehorende rubric van dit onderdeel kun je vinden op de toetssite van HUbl. 2. Verantwoording In de afstudeerfase toon je aan dat je op hbo-niveau functioneert. Dit hbo-niveau is vastgelegd in de Dublindescriptoren (DD), die op Europees niveau zijn vastgelegd. ( Met het voldoende afsluiten van deze onderwijseenheid krijg je toegang tot AFST3. In deze afstudeereenheid ligt het accent op alle vijf de kerntaken uit het opleidingsprofiel: Kerntaak 1: pedagogisch adequaat handelen Kerntaak 2: professioneel voorbereiden en evalueren van onderwijsactiviteiten Kerntaak 3: uitvoeren van onderwijs en begeleiding Kerntaak 4: communiceren en samenwerken Kerntaak 5: werken aan een professionele ontwikkeling De student: - formuleert eigen professionele leerdoelen voor de eindstage; - analyseert met behulp van relevante pedagogisch en didactische bronnen het pedagogisch klimaat in de stageklas en beschrijft welke interventies hij gaat inzetten; - verantwoordt op basis van relevante vakdidactische bronnen op welke wijze hij gaat werken aan de vaken vormingsgebieden in de eindstage; - maakt een groepsoverzicht en een groepsplan op één vakgebied voor de stageklas. 3. Stage Stage: twee fasen De stage in het laatste semester van je opleiding kent twee fasen: een oriëntatiefase In deze fase bereid je je voor op de afstudeerstage. Je leert je groep en school kennen en je verdiept je in de leerstof en groepsplannen van je groep. Ook bepaal je je leerdoelen om in de afstudeerfase te kunnen aantonen dat je een startbekwaam niveau hebt behaald op de vijf kerntaken van het opleidingsprofiel. Ook bepaal je je onderzoeksontwerp en opzet voor AFST2. Deze fase duurt (minimaal) 18 stagedagen voor DAG-studenten en (minimaal) 10 stagedagen voor DAV/VO-studenten. Maak met je praktijkopleider een plan hoe deze dagen worden ingevuld. Maak een opbouw naar hele dagen voor de klas. Je moet in ieder geval al hebben laten zien dat je in staat bent groepsverantwoordelijkheid te kunnen dragen, zodat de IO er en PO er gefundeerd een verklaring afronding oriëntatiefase kunnen ondertekenen. 3

4 een afstudeerfase Deze fase omvat 30 stagedagen, waarvan je minimaal 20 dagen groepsverantwoordelijkheid draagt. Voorwaarden Er zijn verschillende voorwaarden om te kunnen starten met de afstudeerfase. Zo lang niet aan deze voorwaarden is voldaan zit je dus in de oriëntatiefase (wél kan al verder gewerkt worden aan het afstudeeronderzoek, AFST2). De voorwaarden zijn: A. Je voldoet aan de ingangseisen conform de studiegids 2016/2017. B. Het onderdeel Planning en verantwoording afstudeerstage (AFST1) is ingestuurd aan de examinator. Je kunt voorlopig starten met de eerste 10 dagen van de afstudeerfase, deze tellen mee op het moment dat je een voldoende hebt behaald voor AFST1. Met de 20 dagen groepsverantwoordelijkheid kun je starten nadat je een voldoende hebt behaald voor AFST1. C. Je praktijkopleider en instituutsopleider hebben verklaard dat je je oriëntatiefase met goed gevolg hebt afgerond (bijlage 1). Welke personen betrokken zijn bij de onderdelen en een tijdpad vind je in deze handleiding. Voor vragen over deze handleiding neem je in eerste instantie contact op met je studieloopbaanbegeleider. 4. Planning en verantwoording afstudeerstage Tijdens de oriëntatiefase bereid je je dus voor op je afstudeerfase, waarin je (minimaal) 20 dagen groepsverantwoordelijkheid draagt. Het onderdeel Planning en verantwoording afstudeerstage stel je tijdens deze fase op in de vorm van een verslag. Dit verslag bestaat - naast inleiding, literatuurlijst en bijlagen - uit de volgende vier hoofdstukken: 1. eigen professionele leerdoelen voor de eindstage 2. pedagogisch klimaat 3. werken aan vakken en ontwikkelingsgebieden 4. een groepsoverzicht en groepsplan voor taal of rekenen-wiskunde In het vervolg van dit hoofdstuk vind je een toelichting op de verschillende hoofdstukken. OP TE NEMEN FEEDBACK: Als het einde van de oriëntatiefase in zicht komt vraag je aan je praktijkopleider om feedback te geven via het digitaal Scorion-instrument. De rapportage die dit oplevert is belangrijke feedback en input voor (bijstelling of aanscherping van) onderstaande onderdelen. Als richtlijn kun je Scorion invullen op ongeveer twee derde deel van je oriëntatiefase (dus na ongeveer 12 stagedagen DAG of 7 stagedagen DAV/VO). Hoofdstuk 1: Eigen professionele leerdoelen voor de eindstage Tijdens de afstudeerfase draai jij als leerkracht minimaal 20 dagen zelfstandig de groep en neem je ook alle andere rollen en taken als leerkracht van deze groep voor je rekening. Je doet in deze periode specifieke leerervaringen op. Het vooraf opstellen van professionele leerdoelen helpt je om je ontwikkeling te sturen. Onderbouw de door jou gemaakte keuzes met theorie. Je maakt een sterkte/zwakte- analyse en baseert je daarbij op feedback en reflectieverslagen uit eerdere stageperiodes, op Scorionrapportages uit eerdere stageperiodes en de beoordelingen van de eerdere stages. Hulpvragen daarbij zijn: welke leerpunten komen naar voren? Aan welke kern- of deeltaken moet ik gericht werken? Welke zaken gaan goed en kan ik verder uitbouwen? Daarnaast beschrijf je vanuit welk professioneel werkconcept jij wil handelen: wat is mijn professioneel werkconcept en hoe kan ik die verder vormgeven? Wat voor leerkracht wil ik zijn? Welke visie op onderwijs spreekt me aan? Welke bronnen inspireren me? Wat wil ik daarvan terug laten komen in mijn afstudeerstage? Welke leerdoelen volgen hieruit voor mij? 4

5 Tegelijkertijd beschrijf je welke uitdagingen vanuit je specifieke stageplek naar voren komen: heb je voor het eerst te maken met een combinatieklas? Wordt er een project rondom zelfstandig werken uitgevoerd? Ga je voor het eerst op drie niveaus differentiëren en werken met verlengde instructie aan een instructietafel? Vindt er een project over de Tweede Wereldoorlog plaats? Is er een thema / viering / week / etc. rondom. Vanuit deze analyses beschrijf je aan welke leerdoelen je in deze periode wilt gaan werken. Het beantwoordt de vragen: Wat wil ik leren? Wat ga ik doen om aan het einde van de fase aan het profiel Startbekwaam (zie opleidingsprofiel) te voldoen? Hoe kan ik daarbij handelen vanuit mijn eigen professioneel werkconcept? Geef vervolgens per leerdoel - concreet aan welke activiteiten je gaat ontplooien om het doel te behalen en hoe je aan het einde van de stage wilt laten zien dat deze doelen behaald zijn. Zorg hierbij voor variatie, door bijvoorbeeld eigen filmmateriaal, observaties van je praktijkopleider, leerlingmaterialen, etc. als onderdeel van je bewijsvoering op te voeren. Bedenk hier alvast goed welke onderdelen je kunt inzetten in je eindassessment ter afronding van de opleiding. Vooruitkijkend naar AFST3: de uitvoering van deze leerdoelen leg je vast in je reflectieverslag professionele ontwikkeling. Je gebruikt je leerervaringen ook om je professioneel werkconcept verder uit te werken en vorm te geven. Je kunt ze als bewijsvoering voor de kern- en deeltaken inzetten. Bedenk van tevoren voor welke kern- en deeltaken je nog bewijsvoering moet aandragen. Denk aan thema s als: samenwerken met ouders, overleggen in een team, een veilig leef- en leerklimaat creëren, uitwerken van een groepsplan, etc. Hoofdstuk 2: Pedagogisch klimaat Om het pedagogisch klimaat te beschrijven en interventies voor verbetering of in stand houden ervan te kunnen opstellen voor jouw stagegroep volg je de cyclus van handelingsgericht werken. Laat deze stappen ook terugkomen in je verslag. Het professioneel werkconcept dat je hebt opgesteld in hoofdstuk 1 is leidend voor hoe jij vorm wil geven aan het pedagogisch klimaat in de groep. Laat dit terugkomen in je verslag. Vanuit de specifieke situatie van jouw praktijkgroep geef je een beschrijving van het pedagogisch klimaat (fase waarnemen, handelingsgericht werken). Op welke wijze wordt er tegemoet gekomen aan de basisbehoeften van de kinderen? Het pedagogisch klimaat kun je omschrijven als het totaal aan aanwezige en bewust gecreëerde omgevingsfactoren dat inspeelt op het welbevinden van het kind waardoor het zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen. (Alkema, E p.36) Belangrijke factoren binnen het pedagogisch klimaat zijn de leeromgeving, de relatie tussen leerlingen onderling en de relatie tussen de leerkracht en de leerling. Je beschrijft in hoeverre er een veilige leeromgeving is voor de kinderen in de groep en binnen de lessen en in hoeverre er in meer of in mindere mate wordt tegemoet gekomen aan de basisbehoeften van kinderen. Je kijkt hierbij kritisch naar je eigen pedagogische basishouding -en vaardigheden en relaties met kinderen. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen: Wat is de relatie tussen jou als leerkracht en de leerlingen (respectvolle relaties, pedagogische basishouding)? Wat is de relatie tussen leerlingen onderling, welke groepsdynamische processen spelen er en wat is bepalend voor de sfeer in de groep? Hoe wordt er sociaal-emotionele ondersteuning gegeven aan de kinderen in de groep? In welke mate dragen de kinderen verantwoordelijkheid voor zichzelf, de groep en de omgeving? In welke mate wordt er een beroep gedaan op de zelfstandigheid van kinderen, ook in samenwerking met elkaar? Je analyseert je groep vanuit verschillende theoretische invalshoeken. Maak daarbij gebruik van eerder aangereikte bronnen en voeg bronnen toe die van toepassing zijn op jouw stagecontext en jouw persoonlijke ontwikkeling. Je benoemt de pedagogische onderwijsbehoeften van de groep en van enkele kinderen specifiek (fase begrijpen, handelingsgericht werken). 5

6 Nadat je het pedagogisch klimaat in beeld hebt gebracht, ga je doelen bepalen voor jouw groep en enkele leerlingen om het pedagogische klimaat vorm te geven. Daarna maak je een plan waarmee jij het pedagogisch klimaat in je groep vormgeeft. Je beschrijft hierin een aantal geplande interventies die je tijdens je afstudeerstage wilt plegen. Ook beschrijf je hoe je aan het einde van de periode van groepsverantwoordelijkheid deze interventies gaat evalueren. De gekozen interventies onderbouw je met relevante theorie (fase plannen, cyclus handelingsgericht werken). Vooruitkijkend naar AFST3: de uitvoering van dit plan en de evaluatie en reflectie hierop leg je vast als bewijslast voor je eindassessment. Je gebruikt de uitvoering hiervan ook om te reflecteren op je professionele ontwikkeling en het verder bijschaven van jouw professioneel werkconcept. Hoofdstuk 3: Werken aan de vakken en ontwikkelingsgebieden In dit hoofdstuk laat je zien hoe je aan de vakken en ontwikkelingsgebieden gaat werken. Hiervoor volg je de cyclus van handelingsgericht werken om goed aan te kunnen sluiten bij de kinderen in jouw stagegroep. Voor één vak (taal of rekenen-wiskunde) doe je dat meer specifiek met een groepsplan: zie hoofdstuk 4. Voor de andere vakken en/of ontwikkelingsgebieden beschrijf je de onderwijsbehoeften van de kinderen (fase waarnemen en begrijpen, handelingsgericht werken) en de doelen waar je met de leerlingen naartoe werkt en de wijze waarop je dit doet (fase plannen, handelingsgericht werken). De bedoeling daarvan is dat je in het kort van elk vak specifiek kunt aangeven welke leerstof aan bod komt en welke stap op de leerlijn je in die periode zet. Je verantwoordt ook voor welke didactische werkvormen je kiest (misschien levert dat suggesties op voor meer spreiding en ga je buiten de methode om werken, werk je via een thema, circuit of hoek aan bepaalde doelen) en hoe je dat inpast in je organisatie. Het is van belang dat je ook vermeldt hoe je de door jou gestelde doelen voor de kinderen gaat evalueren (bv. met een methodetoets, een zelf ontwikkelde toets, een door de kinderen gemaakt verslag, een LOVS-toets, etc.) Het gaat in deze paragraaf niet om het overnemen van complete lijsten met doelen van bijvoorbeeld een methode, wel bijvoorbeeld om een schets zoals: In deze periode worden de breuken geïntroduceerd; aan het eind van de periode hebben alle kinderen de fase van begripsvorming van breuken doorlopen. Ik besteed buiten de methode om veel aandacht aan alledaagse meet- en verdeelsituaties waarin breuken ontstaan en verken met kinderen wanneer we begrippen als een half, een kwart etc. gebruiken. Ze doen dat in groepjes aan de hand van krantenberichten. Dit past bij mijn visie op rekenwiskundeonderwijs waarin rekenonderwerpen vanuit de realiteit naar voren komen en mijn onderwijsvisie waarin samenwerkend leren centraal staat. Je onderbouwt je keuzes vanuit relevante theorie en je visie op de vakken en ontwikkelingsgebieden. Vooruitkijkend naar AFST3: je plan en uitvoering van de verschillende vakken en ontwikkelingsgebieden kun je vastleggen als bewijslast. Je gebruikt dit ook om je professioneel werkconcept verder uit te werken. OP TE NEMEN FEEDBACK: Op hoofdstuk 1 t/m 3 vraag je feedback aan je praktijkopleider. Gebruik hiervoor bijlage 2. Ook vraag je feedback aan een medestudent. Gebruik hiervoor bijlage 3. Hoofdstuk 4: Een groepsoverzicht en groepsplan Voor één vak (taal of rekenen-wiskunde) maak je een groepsoverzicht en een groepsplan. Binnen taal gaat het om één leerstofdomein, binnen rekenen gaat het meestal om de verschillende domeinen die naast elkaar aan bod komen. Hiermee laat je zien dat je binnen je groep in staat bent verschillende beginsituaties te onderscheiden en gedifferentieerd onderwijs te plannen, aansluitend bij onderwijsbehoeften van kinderen. In je groepsplan maak je inzichtelijk dat je een goed zicht hebt op het vak én de kinderen en verantwoord je aan welke doelen (pedagogisch en didactisch, op groeps- en kindniveau) je gaat werken tijdens je afstudeerfase. Je doorloopt daarmee de eerste drie fasen van de cyclus van Handelingsgericht Werken: waarnemen, begrijpen en plannen. De vierde fase realiseren voer je vervolgens uit tijdens je afstudeerstage. 6

7 Dit levert veel bewijslast voor je eindassessment waarmee je kunt aantonen dat je startbekwaam kunt handelen. Bijvoorbeeld: je verdiept je in de kinderen en overlegt met enkele ouders (Deeltaak 4.2), verdiept je in de zorgstructuur op je school en overlegt met de intern begeleider (Deeltaak 4.2), je verdiept je in leerlijnen, plaatst kinderen daarbinnen, maakt keuzes voor een passende didactiek en planning en stemt onderwijs af op individuele behoeften (Deeltaak 3.1, 3.2) en integreert dat op doordachte wijze in je klassenmanagement (Deeltaak 1.3). NB Ook andere kern- en deeltaken zijn hieraan te koppelen. Denk zelf na hoe je dat zou kunnen doen. Vooruitkijkend naar AFST3: de uitvoering en evaluatie van je groepsplan kun je aandragen als bewijslast. Het GO/GP verantwoord je met een tekst waarin je: de keuze voor het vak, domein(en) en/of de leerlijn(en) beschrijft. Je laat daarin zien kennis te hebben van relevante leerlijnen, tussendoelen en didactiek die aan de orde zijn in je groep (max. 2 A4). de stappen van de cyclus handelingsgericht werken verantwoordt (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren), vertaald naar de praktijksituatie (max. 2 A4) beschrijft wat je gedaan hebt met de feedback die je hebt ontvangen op het feedbackformulier (bijlage 4) van je vakdocent. Je laat in deze tekst dus zien dat je je kennis van de vakdidactiek, de tussendoelen, de leerlijnen en de cyclus handelingsgericht werken hebt gebruikt bij het opstellen van het GO/GP. OP TE NEMEN FEEDBACK: Op hoofdstuk 4 vraag je feedback van je praktijkopleider (en/of IB-er). Gebruik hiervoor bijlage 2. Ook vraag je op hoofdstuk 4 feedback aan je vakdocent taal of rekenen-wiskunde. Gebruik hiervoor bijlage 4. Theoretische onderbouwing Omdat je handelen altijd mede gebaseerd is op theorie, verwachten we van je dat je in je verslag (waar dat passend is) verwijst naar relevante bronnen. Bronverwijzingen en een literatuurlijst dienen te voldoen aan de APA-normen. Een verslag dat onvoldoende theoretisch is onderbouwd, wordt als onvoldoende beoordeeld. Inleveren verslag Je verslag wordt digitaal ingestuurd via het digitaal portfolio naar de examinator. Je hoort van de afstudeercoördinator tijdig wie dat is. Je verslag bestaat uit: - inleiding waarin je jezelf presenteert en de gegevens van je groep, school en praktijkopleider te vinden zijn - uitwerking van hoofdstuk 1 t/m 4 - literatuurlijst - en de volgende bijlagen: Naam Wie? Bijlage 1 Ondertekende Verklaring afronding oriëntatiefase afstudeerstage ITT jaar 4 Praktijkopleider + Instituutsopleider Bijlage 2 Ondertekend Feedbackformulier PO er planning en Praktijkopleider verantwoording Bijlage 3 Ondertekend Feedbackformulier medestudent Medestudent planning en verantwoording Bijlage 4 Ondertekend Feedbackformulier vakdocent groepsoverzicht en groepsplan Vakdocent taal of rekenenwiskunde Bijlage 5 Scorionrapportage afgenomen aan eind oriëntatiefase Jijzelf + praktijkopleider 7

8 Bijlage 6 Bijlage 7 Uitdraai uit Osiris waaruit blijkt dat je voldoende studiepunten hebt behaald. Bewijs van inschrijving in Osiris voor dit onderdeel. De juiste code vind je op de titelpagina van dit document. Jijzelf Jijzelf De examinator heeft formeel 3 weken de tijd om je werk te beoordelen. Wel kun je als je je verslag hebt ingeleverd en de verklaring van afronding oriëntatiefase hebt ontvangen, onder voorbehoud starten met de afstudeerfase. 5. Organisatie, tijdpad en betrokkenen AFST1 Stage: Oriëntatiefase DAG : 18 stagedagen DAV & VO: 10 stagedagen Opstellen hoofdstuk 1, 2, 3 Feedback PO er Feedback medestudent Beoordeling door examinator: planning en verantwoording afstudeerstage Opstellen hoofdstuk 4 Feedback PO er Feedback vakdocent 1 e Scorion-rapportage door jouzelf en PO er: opsturen naar IO er Bezoek IO er (gesprek): Afronding oriëntatiefase Praktijkopleider (PO er) - Voor de start van de stage bespreek je met de PO er wat er vanuit de opleiding van je verwacht wordt in deze laatste stage, zodat je op de eerste dag meteen kunt beginnen. Je geeft hem/haar (eventueel digitaal) de handleidingen die horen bij dit laatste semester. Je vertelt wie de instituutsopleider is en geeft zijn/haar contactgegevens. Een lijst met IO ers is te vinden op HUbl. - In de oriëntatiefase geeft de PO er feedback op je planning en verantwoording van je afstudeerstage (hoofdstuk 1, 2, 3 en 4). - Ook vult hij/zij tegen het eind van de oriëntatiefase Scorion in. Samen hebben jullie vervolgens een gesprek met de IO er van de school (zie hieronder). - Aan het eind van de afstudeerstage vult je PO er nogmaals Scorion in en komt je IO er opnieuw op bezoek. In dat gesprek met jou en je PO er wordt beoordeeld of je in je afstudeerstage in de praktijk op startbekwaam niveau hebt gehandeld binnen de vijf kern- en deeltaken. Instituutsopleider (IO er) - Direct aan het begin van de stage neem je via de mail contact op met de IO er die vanuit ITT verbonden is aan jouw stageschool. Een lijst met IO ers is te vinden op HUbl. Je laat weten dat je in de afstudeerfase zit, in welke groep bij welke PO er je stage loopt en je geeft aan wanneer je gepland hebt de oriëntatiefase af te ronden. De IO er weet dan dat er een afstudeerder op zijn/haar school zit en kan 8

9 tijdig het afrondende gesprek van de oriëntatiefase inplannen. Als je planning uitloopt of juist sneller gaat, stel je de IO er hiervan tijdig op de hoogte. - De oriëntatiefase wordt afgerond met een gesprek op de stageschool tussen jou, je PO er en IO er. Daartoe stuur je je 1 e Scorion op aan alle betrokkenen die jou van feedback kunnen voorzien. Voorafgaand aan het gesprek stuur je de IO er de Scorionrapportage op. - Ook de afstudeerstage wordt afgerond met een gesprek tussen jou, je PO er en IO er. Daartoe stuur je je 2 e Scorion op. In dat gesprek wordt beoordeeld of je in je afstudeerstage in de praktijk op startbekwaam niveau hebt gehandeld binnen de vijf kern- en deeltaken. De PO er geeft een adviesbeoordeling, de IO er bepaalt de definitieve beoordeling. Vakdocent taal of rekenen-wiskunde - In de oriëntatiefase vraag je feedback op je groepsoverzicht taal of rekenen-wiskunde aan de desbetreffende docent (Het wordt tijdig bekend gemaakt wie dat is en hoe je feedback kunt aanvragen). Deze feedback is voorwaardelijk voor het beoordelen van je planning en verantwoording afstudeerstage (AFS1). Examinator - De examinator ontvangt aan het eind van de oriëntatiefase je verslag inclusief alle bijlagen via het digitaal portfolio. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig inzenden. - De examinator heeft formeel 3 weken de tijd om je werk te beoordelen. Wel kun je als je je verslag hebt ingeleverd en de verklaring van afronding oriëntatiefase hebt ontvangen, onder voorbehoud starten met de afstudeerfase. Studieloopbaanbegeleider (SLB er) - Je SLB er is in deze laatste fase van de opleiding je directe aanspreekpunt. Bij hem/haar kun je terecht met je vragen. Je afstudeerplanning communiceer je tijdig met je SLB er, de IO er en PO er. Zo weet iedereen precies hoe je er voor staat. Vooral is het voor hen in eerste instantie belangrijk om te weten wanneer je de oriëntatiefase denkt af te kunnen sluiten. LET OP dat je je voor deze toets tijdig inschrijft in Osiris. Voeg de inschrijving voor deze toets als bijlage 7 toe aan je verslag. Zonder inschrijving kan het resultaat niet ingevoerd worden. 9

10 Bijlage 1: Verklaring afronding oriëntatie fase afstudeerstage ITT De instituutsopleider van Instituut Theo Thijssen en de praktijkopleider van de school stellen vast dat de student het praktijkgedeelte van de oriëntatiefase met goed gevolg heeft afgerond. Aldus overeengekomen: Naam student: Ondertekening namens de praktijkschool Naam: Functie: Stageschool: Adres + Plaats: Handtekening: Ondertekening namens het Instituut Theo Thijssen / Hogeschool Utrecht Naam: Functie: Handtekening: Het originele exemplaar is voor de opleiding (inleveren bij het secretariaat) Een kopie-exemplaar t.b.v. student Een kopie-exemplaar t.b.v. praktijkschool 10

11 Bijlage 2 Feedbackformulier Praktijkopleider Feedback op Planning en verantwoording afstudeerstage Studentnaam: Stageschool: Datum: Klas: Naam praktijkopleider: Stagegroep: Handtekening praktijkopleider: In te vullen door de Praktijkopleider: Student verantwoordt passende professionele leerdoelen vanuit een sterkte/zwakte-analyse en een analyse van de praktijksituatie (hoofdstuk 1). Student verantwoordt vanuit de periodeplanning hoe hij/zij op startbekwaam niveau gaat bijdragen aan het pedagogisch klimaat met relevante en haalbare interventies (hoofdstuk 2). Student verantwoordt op welke wijze aan alle vak-/ontwikkelingsgebieden op startbekwaam niveau wordt gewerkt (hoofdstuk 3). B. Feedback op Groepsoverzicht en Groepsplan Student verantwoordt vanuit een groepsoverzicht en groepsplan aan welke doelen (op groeps- en kindniveau) gewerkt gaat worden (hoofdstuk 4). 11

12 Bijlage 3 Feedbackformulier medestudent Planning en verantwoording afstudeerstage Studentnaam: Stageschool: Datum: Klas: Naam studieloopbaanbegeleider Stagegroep: Handtekening In te vullen door de medestudent Student verantwoordt aan welke professionele leerdoelen hij/zij gaat werken en op basis van welke theoretische uitgangspunten hij dit doet (hoofdstuk 1). Student verantwoordt vanuit de periodeplanning hoe hij/zij op startbekwaam niveau gaat bijdragen aan het pedagogisch klimaat en onderbouwt zijn/haar keuzes met relevante theorie (hoofdstuk 2). Student verantwoordt vanuit de periodeplanning op basis van leer-/ontwikkelingslijnen en vakinhouden op welke wijze alle vak-/ontwikkelingsgebieden op startbekwaam niveau wordt gewerkt, en onderbouwt zijn/haar keuzes met relevante theorie (hoofdstuk 3). 12

13 Bijlage 4 Feedbackformulier groepsoverzicht en groepsplan taal of rekenen-wiskunde Feedbackformulier groepsoverzicht en groepsplan taal of rekenen-wiskunde Studentnaam: Vakgebied: taal / rekenenwiskunde Klas: Naam Vakdocent: Datum: Studentnummer: Stageschool: Handtekening Vakdocent: Stagegroep: Advies voor uitvoering in de afstudeerstage: Algemeen Keuze voor vak, domein en/of leerlijnen is beschreven. Student laat zien kennis te hebben van relevante leerlijnen, tussendoelen en didactiek die aan de orde zijn in zijn/haar groep (max. 2 A4). Verantwoording van de stappen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de cyclus handelingsgericht werken vertaald naar de praktijksituatie is aanwezig (max. 2 A4). Taalgebruik volgens checklist goed geschreven en bronvermelding volgens APA normen. Groepsoverzicht Het groepsoverzicht geeft blijk van een systematisch aanpak waarin voldoende relevante kwantitatieve en kwalitatieve gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. De gegevens zijn objectief, nauwkeurig en overzichtelijk weergegeven. Observaties van leerlingen of leerlingwerk en (diagnostische) gesprekken met leerlingen geven aanvullende informatie t.b.v. formulering van onderwijsbehoeften. Didactische en pedagogische onderwijsbehoeften zijn concreet geformuleerd en gerelateerd aan leeren/of ontwikkelingslijnen; ze vloeien logisch voort uit de verzamelde gegevens. Groepsplan De clustering in subgroepen is doordacht vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen in het groepsoverzicht. In het plan is zichtbaar vanuit welke leerlijnen, ontwikkelingslijnen, vakdidactiek en/of pedagogische aanpak wordt gewerkt. De inhoud, methodiek en organisatie zijn afgestemd op het bereiken van haalbare doelen (SMART). Differentiatie is expliciet zichtbaar gemaakt (wat doe je met wie en wanneer?). Er is, voorafgaand aan de uitvoering, concreet beschreven hoe en wanneer evaluatie plaatsvindt. 13

14 14

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT/ DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTR4-AFS01-14 OTC-B-VOAFS31-14

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen.

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. In dit document lees je wat het beroepsproduct Technisch gesproken reken ik daarop inhoudt. De vakken rekenen-wiskunde,

Nadere informatie

Eindassessment. DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar

Eindassessment. DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Eindassessment DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTR4- AFS03-14 OTR4- AFS03-14 OTR4- AFS03-14

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015 Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2014-2015 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment

Beoordelingsprocedure Eindassessment Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2015-2016 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen Wijzigingen t.o.v. versie 2014-2015

Nadere informatie

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO Begeleidingsplan Hogeschool IPABO Versie september 2010 1. Inleiding Het handelingsgericht werken ín de groep, zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen profiteren van het onderwijsaanbod. Deze werkvorm

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Stappenplan Ontdekken van de Wereld

Stappenplan Ontdekken van de Wereld Stappenplan 2.1.2 Ontdekken van de Wereld In dit document lees je wat het beroepsproduct bij de onderwijseenheid Ontdekken van de Wereld inhoudt en volgens welke stappen je er aan kunt werken. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 Welkom Samen opleiden van studenten vraagt een nauwe samenwerking tussen de

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Aansluiting op kern- en deeltaken

Aansluiting op kern- en deeltaken GLVF Implementatie In studiejaar 2016-2017 zullen alle studenten leren lesgeven met de GLVF. Enkele aanpassingen in de GLVF formulieren: Aansluiting op kern- en deeltaken; Aantallen GLVF per semester;

Nadere informatie

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad In dit document beschrijf je zo concreet mogelijk jouw ontwikkeling op de vijf kerntaken gedurende de stage in het buitenland. Elke kerntaak onderbouw je met

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Eindassessment. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014

Eindassessment. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 INSTITUUT THEO THIJSSEN Eindassessment DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTC-B-DGAFS03-13 OTF-B-DGAFS53-13 OTA-B-DVAFS13-13

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen:

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Verplichte stage opdrachten P-fase semester 1 C-GES 1 Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Gebruikt de mentor materiaal en/ of een methode? Welke beeldvormers

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Mentor Datum Groep Aantal lln Vak- vormingsgebied: beeldende

Nadere informatie

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid)

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Leerwerkstage 1 voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Activiteiten tijdens de stage Eerst geven we een globaal overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2016-2017 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTO4-AFST2-16 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Kerntaak 1 Pedagogisch adequaat handelen 1. Kennis hebben van hoe kinderen kunnen leren, zich

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Toelichting LIO-bekwaamheidsgesprek voor (opleidings)examinatoren

Toelichting LIO-bekwaamheidsgesprek voor (opleidings)examinatoren Toelichting LIO-bekwaamheidsgesprek voor (opleidings)examinatoren Dit document is bedoeld om de opleidingsexaminatoren te informeren over de achtergronden van het LIObekwaamheidsgesprek. Ingegaan wordt

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN AFSTUDEERONDERZOEK DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG/DAV ITT- UTRECHT/AMERSFOORT OTR4-AFS02-14 VO ITT-UTRECHT OTC-B-VOAFS32-14 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER

VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER 1 Voorbereiding op het werken met de Groepsplanversneller Het maken van een groepsplan zorgt voor bewust handelen in de groep. En hierin is de

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE Beste Frans Peeters, Je hebt met behulp van de pabotool aangegeven hoe jij jouw ict-competenties inschat. Deze resultaten kun je opslaan in je POP/portfolio. Door middel van de handreikingen in de tool

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan Handleiding Esis opstellen van een groepsplan december 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik Inhoud Werken met groepsplannen binnen Esis-B 3 Groepsoverzicht maken. 4 Groepsplan opstellen.. 11

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie