Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group."

Transcriptie

1 Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen) hebben om onze afspraken met u te kunnen nakomen. Wij verzekeren u tenslotte niet voor niets. In dit document leest u waarom wij uw en ons geld beleggen (hoofdstuk 1) en wat daarbij onze ethische richtlijnen zijn (hoofdstuk 2). De belangrijkste uitgangspunten van ons beleggingsbeleid beschrijven wij in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staan de verschillende beleggingsrisico s waarmee wij rekening houden op een rij. Door te beleggen in verschillende categorieën zoals aandelen en leningen van overheden en bedrijven spreiden wij de risico s terwijl het vermogen toch kan groeien. Deze beleggingscategorieën staan beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Heeft u vragen naar aanleiding van dit document? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 uur tot 17:30 uur via U kunt ook een sturen naar Met vriendelijke groet, Generali schadeverzekering maatschappij nv 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Waarom beleggen wij uw en ons geld? Ethische richtlijnen Wat zijn de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid? Met welke risico s houden wij rekening? In welke categorieën beleggen wij?... 7 Aandelen... 7 Liquiditeiten, deposito s en obligaties... 8 Onze risicobeheersing Wie beheert uw vermogen?

3 1. Waarom beleggen wij uw en ons geld? Met onze beleggingen hebben wij twee doelen: 1. Wij beleggen om onze (toekomstige) financiële verplichtingen na te kunnen komen. Voor dit doel beleggen wij zeer bedachtzaam en met beleid. Dat wil zeggen dat wij alleen investeren in beleggingscategorieën waarvan wij vinden dat de verwachte opbrengst (rendement) in juiste verhouding staat met het ingeschatte risico. 2. Wij beleggen om ons eigen vermogen te laten groeien. Ons eigen vermogen is het vermogen dat overblijft nadat wij aan al onze (toekomstige) financiële verplichtingen hebben voldaan. Voor dit doel beleggen wij bedachtzaam en met beleid, maar met iets meer risico dan bij de beleggingen genoemd bij punt 1. Voor onze schadeverzekeringen beleggen wij uw premie bedachtzaam en met beleid, zodat wij uw uitkering kunnen garanderen. Uw uitkering is niet direct afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Op onze website vindt u een document met algemene informatie over beleggingsverzekeringen. Deze informatie is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. 3

4 2. Ethische richtlijnen Generali wil op een verantwoorde manier beleggen. Daarom heeft Generali Group een lijst opgesteld met bedrijven waarin vanuit ethische overwegingen niet wordt belegd. De lijst met uitsluitingen is gebaseerd op de algemeen aanvaarde principes en uitgangspunten zoals genoemd in de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties, de UN Global Compact. Ook beleggen wij niet in aandelen van bedrijven die voorkomen op de uitsluitingslijst gebaseerd op het Verbod op het beleggen in Cluster Munitie. We hanteren deze richtlijnen ook voor onze beleggingsfondsen die beleggen in een index (zoals bijvoorbeeld het Generali FinancieelFonds Europa). Neemt de index een aandeel of obligatie op van een bedrijf dat op onze ethische lijst staat? Dan beleggen wij daar niet in. We verdelen de beleggingen over de overige fondsen van de index. De richtlijnen zijn gebaseerd op ethische overwegingen over: rechten van de mens rechten van het individu met name in conflictsituaties ernstige milieuverontreiniging corruptie andere fundamenteel ethische normen Bedrijven waarin wij (niet) beleggen Onze ethische richtlijnen verbieden beleggingen in financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen en obligaties) die zijn uitgegeven door bedrijven die direct, of via dochterondernemingen: wapens produceren die, bij normaal gebruik, fundamentele humanitaire beginselen kunnen schenden. Hieronder vallen onder andere clusterbommen, antipersoonsmijnen en nucleaire wapens. militaire uitrusting of wapens verkopen aan landen die op de VN-wapenembargolijst zijn gepubliceerd door het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). betrokken zijn bij ernstige of systematische schendingen van de mensenrechten. Hieronder vallen onder andere moorden, martelingen, vrijheidsberovingen, dwangarbeid, kinderarbeid, ernstige schade aan het milieu, ernstige corruptie en andere bijzonder ernstige schendingen van de fundamentele ethische normen. Daarnaast letten wij bij de bedrijven waarin wij beleggen ook op: de duurzame economische groei de sociale aspecten goede bestuursvormen Maatschappelijke functie Als verzekeraar hebben wij ook een maatschappelijke functie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gevolgen van onze bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor keuzes die wij maken bij het investeren van het geld dat u ons toevertrouwt. Daarbij laten wij ons niet alleen leiden door het mogelijke risico en het rendement op beleggingen. Maar wij kijken ook naar de mogelijke effecten op de maatschappij en leefomgeving. Rekening houden met maatschappij en milieu Als lid van het Verbond van verzekeraars, hebben wij ook de code Duurzaam beleggen onderschreven. Generali Group heeft zich bovendien aangesloten bij de UN Global Act. Dit is een initiatief van de United Nations dat bedrijven aanmoedigt rekening te houden met de gevolgen van hu activiteiten op economische, sociaal maatschappelijke en milieuaspecten in de laden waar ze zaken mee doen. Het doel is dat de bedrijfsvoering bijdraagt aan een blijvend gezonde wereldeconomie, waar ieder individu de vruchten van kan plukken. Wij vinden dat de bedrijven waarin wij beleggen, en die dus geld van ons krijgen, de belangen moeten behartigen van al hun stakeholders. Met stakeholders bedoelen we onder meer aandeel- en obligatiehouders, maar ook werknemers, klanten en leveranciers. Al deze richtlijnen helpen ons bij onze lange termijndoelstelling: voldoende opbrengst behalen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. 4

5 3. Wat zijn de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid? De twee belangrijkste uitgangspunten van ons beleggingsbeleid zijn: 1. Wij willen onze financiële beloften aan u nakomen We zorgen voor voldoende geld om aan onze financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij de uitkering van uw schadeverzekering kunnen betalen. De mate waarin een onderneming aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt solvabiliteit genoemd. De Nederlandsche Bank legt alle verzekeraars regels voor hun solvabiliteit op en controleert of zij deze regels naleven. Wij voldoen aan de solvabiliteitsregels van De Nederlandsche Bank. 2. Wij willen alleen beleggen in zaken met een verantwoorde verhouding tussen opbrengst en risico Het doel van beleggen is dat het geld op lange termijn meer waard is (een goed rendement oplevert). Wij vinden dat dit in verhouding moet staan tot de risico s die bij beleggen horen. Daarom stoppen we niet al het geld in één soort belegging. In plaats daarvan verdelen wij het over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen en leningen van overheden en bedrijven (obligaties). Dat noemen we een gespreide beleggingsportefeuille. Uit onze ervaring blijkt dat een goed gespreide beleggingsportefeuille op langere termijn een beter rendement (in verhouding tot het genomen risico) oplevert, dan beleggen in één categorie. 5

6 4. Met welke risico s houden wij rekening? Wij investeren alleen in zaken waarvan wij vinden dat de verwachte opbrengst (rendement) in verhouding staat tot het ingeschatte risico. Dit zijn de risico s waarmee wij rekening houden: Marktrisico: het risico dat de waardeontwikkeling van de belegging tegenvalt als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten. In extreme gevallen gaan de beleggingen gedeeltelijk of zelfs geheel verloren. Volatiliteitrisico: het risico dat samenhangt met schommelingen in de prijs van de financiële waarden waarin we beleggen. Dit risico neemt toe naarmate deze prijs snel of in hoge mate verandert (een hogere volatiliteit heeft). Valutarisico: de waarde van beleggingen wordt beïnvloed door veranderingen in wisselkoersen. Tegenpartijrisico: het risico dat een partij waarmee wij een overeenkomst aangaan zijn verplichtingen niet kan nakomen. Bij beleggen in obligaties wordt dit ook wel kredietwaardigheidrisico genoemd. Een aantal professionele bureaus zoals Standard & Poor s, Moody s en Fitch beoordeelt het tegenpartijrisico of kredietwaardigheidrisico. Professionele beleggers beschouwen leningen en obligaties die de waardering investment grade krijgen als voldoende veilig om in te beleggen. Concentratierisico: het risico dat optreedt wanneer is belegd in verschillende financiële waarden die gevoelig zijn voor één specifiek risico. Bijvoorbeeld als is belegd in aandelen van verschillende bedrijven uit dezelfde bedrijfstak of als zeer veel vermogen is belegd in obligaties van één partij. Renterisico: het risico dat de koers van een financiële waarde verandert als gevolg van een verandering in de marktrente. Een hogere marktrente leidt in de regel bijvoorbeeld tot een lagere koers van een obligatielening. Liquiditeitsrisico: dit risico ontstaat als is belegd in een financiële waarde waarin weinig handel is. Het kan dan voorkomen dat die financiële waarde alleen kan worden verkocht tegen een prijs die aanzienlijk afwijkt van de laatst bekende prijs. 6

7 5. In welke categorieën beleggen wij? Voor onze schadeverzekeringen en ons eigen vermogen beleggen wij onder andere in aandelen en obligaties (beleggingscategorieën). U leest hier hoe wij beleggen in deze categorieën en wat wij de belangrijkste risico s vinden die daarmee gepaard gaan. Voor elke categorie hebben wij een portefeuille, zoals een aandelenportefeuille of obligatieportefeuille. Een portefeuille is het geheel van onze beleggingen in de betreffende categorie. Aandelen Wij beleggen niet rechtstreeks in aandelen, maar in aandelenfondsen die worden beheerd door Generali Investments (zie hoofdstuk 6). Deze aandelenfondsen beleggen het geld in aandelen die zijn opgenomen in de Dow Jones Euro STOXX index. De aandelen opgenomen in de Dow Jones Euro STOXX index geven naar onze mening een passende afspiegeling van de economische activiteit in de EMU (Europese Monetaire Unie)*. Dit betekent dat we onder andere in deze sectoren beleggen: banken en verzekeraars informatie-, communicatie- en technologiebedrijven media auto-industrie vliegtuigindustrie nutsbedrijven energie voeding farmacie en biotechnologie chemie bouw * EMU: de Europese Unie is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De Europese Unie streeft ernaar om de belemmeringen voor de handel en de vrije vestiging van werknemers weg te nemen. Een aantal landen, verenigd in de Europese Monetaire Unie (EMU), is nog een stap verder gegaan door een gezamenlijke munteenheid (de euro) in te voeren. Ons beleid Wij beleggen in aandelenfondsen die worden beheerd door Generali Investments. Doel van de aandelenfondsen waar we in beleggen is om in stijgende aandelenmarkten tenminste 50% van de stijging mee te doen. In dalende markten wordt ernaar gestreefd dat het verlies maximaal 40% is van de daling van de aandelenmarkten. De risico s Bij beleggen in aandelen lopen wij onder andere de volgende risico s: (aandelen)marktrisico volatiliteitrisico concentratierisico liquiditeitsrisico 7

8 Het concentratierisico blijft beperkt doordat de meeste bedrijven, die zijn opgenomen in de index, wereldwijd actief zijn. Omdat wij beleggen in een aantal grote ondernemingen in de financiële bedrijfstakken en de energiewinning is er wel sprake van een concentratierisico naar grote bedrijven. Het liquiditeitsrisico beperken wij onder andere door te beleggen in beursgenoteerde aandelen waarin voldoende handel plaatsvindt. Het volatiliteitsrisico wordt beperkt doordat we beleggen in fondsen die als doel hebben in stijgende aandelen markten tenminste 50% van de stijging mee te doen. Maar in dalende markten wordt ernaar gestreefd dat het verlies maximaal 40% is van de daling van de aandelenmarkten. Liquiditeiten, deposito s en obligaties Wij beleggen een deel van ons vermogen in liquiditeiten, deposito s en in obligaties. Een voorbeeld van een liquiditeit is een zakelijke betaalrekening (een rekening-couranttegoed). Een voorbeeld van een deposito is een termijndeposito (geld dat voor enige tijd bij een bank is vastgezet). Wij beleggen alleen in liquiditeiten en deposito s van banken met een officiële vergunning. Dat wil zeggen: een vergunning die is afgegeven door een autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie die daartoe bevoegd is. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank. Ook lenen wij geld uit aan overheden en bedrijven. Dit doen wij in de vorm van obligaties. Over deze obligaties (leningen) ontvangen wij rente. Ons beleid Het grootste deel van onze obligatieportefeuilles hebben wij belegd in obligaties die zijn uitgegeven door EMUlidstaten of Duitse Bondsstaten. Behalve in deze staatsobligaties beleggen wij ook in zogenaamde investment grade (hoofdstuk 4) obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die in deze lidstaten zijn gevestigd. De risico s Bij beleggen in obligaties lopen wij onder andere de volgende risico s: (obligatie)marktrisico kredietwaardigheidrisico en tegenpartijrisico renterisico concentratierisico Wij beperken het kredietwaardigheidrisico door in al onze beleggingsrichtlijnen op te nemen hoeveel geld wij mogen investeren in obligaties met een waardering die lager is dan de investment grade. Daarnaast staat in deze richtlijnen hoeveel geld wij ten minste moeten beleggen in Staatsobligaties en leningen met de hoogste kredietwaardigheid. Om het concentratierisico te beperken, hebben wij richtlijnen die ervoor zorgen dat wij niet al het geld in dezelfde lening stoppen. De obligatieportefeuille moet voldoende spreiding kennen. Wij beperken het renterisico door de rentegevoeligheid van onze beleggingen en verplichtingen op elkaar af te stemmen. 8

9 Onze risicobeheersing Wij hebben een goed risicobeheersingsproces. Dat zorgt ervoor dat de financiële directie en de afdeling Risk Management de uitvoering van het beleggingsbeleid op alle beslissingsniveaus volgen. Onze directie stelt het beleggingsbeleid en de beleggingsmix (verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën) vast. Hierbij houdt zij rekening met onze solvabiliteit, de wettelijke vereisten en het benodigde rendement om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Vervolgens geeft zij opdracht aan de vermogensbeheerder (Generali Investments, zie hoofdstuk 6) om het beleggingsbeleid uit te voeren. De vermogensbeheerder accepteert de opdracht en verklaart zich te zullen houden aan alle opgegeven richtlijnen en wettelijke vereisten. Dit wordt dagelijks gecontroleerd door onze administratieve en controleafdelingen. De vermogensbeheerder krijgt enige ruimte om actief beleid te voeren. Wij beoordelen maandelijks de resultaten van dit actieve beleid. Als dat nodig is geven wij de vermogensbeheerder aanvullende instructies. Samenvattend: ons beleggingsproces kent voldoende controlemomenten om daar waar nodig bij te sturen. Als zaken niet overeenkomen met gemaakte afspraken grijpen wij in. 9

10 6. Wie beheert uw vermogen? Onderdeel van de Generali Group Generali verzekeringsgroep nv maakt deel uit van de Generali Group. Het hoofdkantoor van Generali Group is gevestigd in Triëst, Italië. Generali Group is een van de grootste financiële multinationals in de wereld en behoort in Europa tot de top drie verzekeraars. De Generali Group heeft een zeer sterke financiële positie. Generali Group houdt het merendeel van de aandelen van Generali verzekeringsgroep nv en beslist binnen de wettelijke kaders over de hoogte van uit te keren dividend (opbrengst van een aandeel). Generali verzekeringsgroep nv bestaat uit: Generali schadeverzekering maatschappij nv Generali levensverzekering maatschappij nv N.V. Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu Wij opereren op eigen kracht Generali verzekeringsgroep nv opereert op eigen kracht, dat wil zeggen: onafhankelijk op de Nederlandse markt. Wij bepalen zelfstandig ons beleid en de directie draagt hier ook zelfstandig de verantwoordelijkheid voor. Generali schadeverzekeringmaatschappij nv, Generali levensverzekeringmaatschappij nv en N.V. Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu vallen onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële markten. Generali Investments ontwikkelt centrale beleggingsvisie Generali Investments beheert de beleggingen voor Generali verzekeringsgroep. Generali Investments heeft drie hoofdcentra in Keulen, Parijs en Triëst. Hier wordt de centrale beleggingsvisie voor de Generali Group ontwikkeld. Ook vinden hier de aan- en verkopen plaats van obligaties en aandelen. Lokale beleid Generali verzekeringsgroep is zelfstandig verantwoordelijk voor: het lokale beleggingsbeleid (strategie en tactiek) het aanbod van traditionele verzekeringsproducten het aanbod van verzekeringsproducten op basis van beleggingen Onze vermogensbeheerders binnen Generali Investments werken op basis van de door ons opgedragen beleggingsrichtlijnen. 10

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Duurzaam Sparen & Beleggen 2012 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Disclaimer VBDO will assume no responsibility or legal liability for incorrect

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie