Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group."

Transcriptie

1 Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen) hebben om onze afspraken met u te kunnen nakomen. Wij verzekeren u tenslotte niet voor niets. In dit document leest u waarom wij uw en ons geld beleggen (hoofdstuk 1) en wat daarbij onze ethische richtlijnen zijn (hoofdstuk 2). De belangrijkste uitgangspunten van ons beleggingsbeleid beschrijven wij in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staan de verschillende beleggingsrisico s waarmee wij rekening houden op een rij. Door te beleggen in verschillende categorieën zoals aandelen, leningen van overheden en bedrijven, vastgoed en hypotheken, spreiden wij de risico s terwijl het vermogen toch kan groeien. Deze beleggingscategorieën staan beschreven in hoofdstuk 5. Heeft u bij ons een beleggingsverzekering, dan draagt u de risico s van uw eigen beleggingen. Wij hebben twee hoofdstukken (6 en 7) besteed aan de risico s van zelf beleggen. Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Heeft u vragen naar aanleiding van dit document? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 uur tot 17:30 uur via U kunt ook een sturen naar Met vriendelijke groet, Generali levensverzekering maatschappij nv 1/14

2 Inhoudsopgave Inleiding Waarom beleggen wij uw en ons geld? Ethische richtlijnen Wat zijn de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid? Met welke risico s houden wij rekening? In welke categorieën beleggen wij?... 7 Aandelen... 7 Liquiditeiten, deposito s en obligaties... 8 Vastgoed Hypotheken Onze risicobeheersing Mag ik ook zelf kiezen hoe mijn geld wordt belegd? Wat zijn de risico s van zelf beleggen? Wie beheert uw vermogen? /14

3 1. Waarom beleggen wij uw en ons geld? Met onze beleggingen hebben wij twee doelen: 1. Wij beleggen om onze (toekomstige) financiële verplichtingen na te kunnen komen. Voor dit doel beleggen wij zeer bedachtzaam en met beleid. Dat wil zeggen dat wij alleen investeren in beleggingscategorieën waarvan wij vinden dat de verwachte opbrengst (rendement) in juiste verhouding staat met het ingeschatte risico. 2. Wij beleggen om ons eigen vermogen te laten groeien. Ons eigen vermogen is het vermogen dat overblijft nadat wij aan al onze (toekomstige) financiële verplichtingen hebben voldaan. Voor dit doel beleggen wij bedachtzaam en met beleid, maar met iets meer risico dan bij de beleggingen genoemd bij punt 1. Voor onze schadeverzekeringen beleggen wij uw premie bedachtzaam en met beleid, zodat wij uw uitkering kunnen garanderen. Uw uitkering is niet direct afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voor onze levensverzekeringen zijn er in grote lijnen twee beleggingsvormen: 1. Levensverzekeringen waarbij wij het beleggingsrisico dragen. Dit zijn de zogenaamde traditionele verzekeringen. Voor dit doel beleggen wij uw premie bedachtzaam en met beleid, zodat wij de hoogte van uw uitkering kunnen garanderen. Uw uitkering is niet direct afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Heeft u bij deze verzekeringen afgesproken dat u ook winstdeling krijgt uitgekeerd, dan is de hoogte daarvan wel afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. 2. Levensverzekeringen waarbij u het beleggingsrisico (gedeeltelijk) zelf draagt. Dit zijn de zogenaamde beleggingsverzekeringen (ook wel Universal Life producten genoemd). Bij deze verzekeringen is de hoogte van uw uitkering direct afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. U bepaalt zelf (eventueel samen met uw adviseur) met hoeveel risico u (een deel van) uw premie belegt. Op onze website vindt u een document met algemene informatie over beleggingsverzekeringen. Deze informatie is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. 3/14

4 2. Ethische richtlijnen Generali wil op een verantwoorde manier beleggen. Daarom heeft Generali Group een lijst opgesteld met bedrijven waarin vanuit ethische overwegingen niet wordt belegd. De lijst met uitsluitingen is gebaseerd op de algemeen aanvaarde principes en uitgangspunten zoals genoemd in de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties, de UN Global Compact. Ook beleggen wij niet in aandelen van bedrijven die voorkomen op de uitsluitingslijst gebaseerd op het Verbod op het beleggen in Cluster Munitie. We hanteren deze richtlijnen ook voor onze beleggingsfondsen die beleggen in een index (zoals bijvoorbeeld het Generali FinancieelFonds Europa). Neemt de index een aandeel of obligatie op van een bedrijf dat op onze ethische lijst staat? Dan beleggen wij daar niet in. We verdelen de beleggingen over de overige fondsen van de index. De richtlijnen zijn gebaseerd op ethische overwegingen over: rechten van de mens rechten van het individu met name in conflictsituaties ernstige milieuverontreiniging corruptie andere fundamenteel ethische normen Bedrijven waarin wij (niet) beleggen Onze ethische richtlijnen verbieden beleggingen in financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen en obligaties) die zijn uitgegeven door bedrijven die direct, of via dochterondernemingen: wapens produceren die, bij normaal gebruik, fundamentele humanitaire beginselen kunnen schenden. Hieronder vallen onder andere clusterbommen, antipersoonsmijnen en nucleaire wapens. militaire uitrusting of wapens verkopen aan landen die op de VN-wapenembargolijst zijn gepubliceerd door het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). betrokken zijn bij ernstige of systematische schendingen van de mensenrechten. Hieronder vallen onder andere moorden, martelingen, vrijheidsberovingen, dwangarbeid, kinderarbeid, ernstige schade aan het milieu, ernstige corruptie en andere bijzonder ernstige schendingen van de fundamentele ethische normen. Daarnaast letten wij bij de bedrijven waarin wij beleggen ook op: de duurzame economische groei de sociale aspecten goede bestuursvormen Maatschappelijke functie Als verzekeraar hebben wij ook een maatschappelijke functie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gevolgen van onze bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor keuzes die wij maken bij het investeren van het geld dat u ons toevertrouwt. Daarbij laten wij ons niet alleen leiden door het mogelijke risico en het rendement op beleggingen. Maar wij kijken ook naar de mogelijke effecten op de maatschappij en leefomgeving. Rekening houden met maatschappij en milieu Als lid van het Verbond van verzekeraars, hebben wij ook de code Duurzaam beleggen onderschreven. Generali Group heeft zich bovendien aangesloten bij de UN Global Act. Dit is een initiatief van de United Nations dat bedrijven aanmoedigt rekening te houden met de gevolgen van hu activiteiten op economische, sociaal maatschappelijke en milieuaspecten in de laden waar ze zaken mee doen. Het doel is dat de bedrijfsvoering bijdraagt aan een blijvend gezonde wereldeconomie, waar ieder individu de vruchten van kan plukken. Wij vinden dat de bedrijven waarin wij beleggen, en die dus geld van ons krijgen, de belangen moeten behartigen van al hun stakeholders. Met stakeholders bedoelen we onder meer aandeel- en obligatiehouders, maar ook werknemers, klanten en leveranciers. Al deze richtlijnen helpen ons bij onze lange termijndoelstelling: voldoende opbrengst behalen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. 4/14

5 3. Wat zijn de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid? De twee belangrijkste uitgangspunten van ons beleggingsbeleid zijn: 1. Wij willen onze financiële beloften aan u nakomen We zorgen voor voldoende geld om aan onze financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Dat betekent dat wij de uitkering van uw levens- of schadeverzekering kunnen betalen. De mate waarin een onderneming aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt solvabiliteit genoemd. De Nederlandsche Bank legt alle verzekeraars regels voor hun solvabiliteit op en controleert of zij deze regels naleven. Wij voldoen aan de solvabiliteitsregels van De Nederlandsche Bank. 2. Wij willen alleen beleggen in zaken met een verantwoorde verhouding tussen opbrengst en risico Het doel van beleggen is dat het geld op lange termijn meer waard is (een goed rendement oplevert). Wij vinden dat dit in verhouding moet staan tot de risico s die bij beleggen horen. Daarom stoppen we niet al het geld in één soort belegging. In plaats daarvan verdelen wij het over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, leningen van overheden en bedrijven (obligaties), vastgoed en hypotheken. Dat noemen we een goed gespreide beleggingsportefeuille. Uit onze ervaring blijkt dat een goed gespreide beleggingsportefeuille op langere termijn een beter rendement (in verhouding tot het genomen risico) oplevert, dan beleggen in één categorie. 5/14

6 4. Met welke risico s houden wij rekening? Wij investeren alleen in zaken waarvan wij vinden dat de verwachte opbrengst (rendement) in verhouding staat tot het ingeschatte risico. Dit zijn de risico s waarmee wij rekening houden: Marktrisico: het risico dat de waardeontwikkeling van de belegging tegenvalt als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten. In extreme gevallen gaan de beleggingen gedeeltelijk of zelfs geheel verloren. Volatiliteitrisico: het risico dat samenhangt met schommelingen in de prijs van de financiële waarden waarin we beleggen. Dit risico neemt toe naarmate deze prijs snel of in hoge mate verandert (een hogere volatiliteit heeft). Valutarisico*: de waarde van beleggingen wordt beïnvloed door veranderingen in wisselkoersen. Tegenpartijrisico: het risico dat een partij waarmee wij een overeenkomst aangaan zijn verplichtingen niet kan nakomen. Bij beleggen in obligaties wordt dit ook wel kredietwaardigheidrisico genoemd. Een aantal professionele bureaus zoals Standard & Poor s, Moody s en Fitch beoordeelt het tegenpartijrisico of kredietwaardigheidrisico. Professionele beleggers beschouwen leningen en obligaties die de waardering investment grade krijgen als voldoende veilig om in te beleggen. Concentratierisico: het risico dat optreedt wanneer is belegd in verschillende financiële waarden die gevoelig zijn voor één specifiek risico. Bijvoorbeeld als is belegd in aandelen van verschillende bedrijven uit dezelfde bedrijfstak of als zeer veel vermogen is belegd in obligaties van één partij. Renterisico: het risico dat de koers van een financiële waarde verandert als gevolg van een verandering in de marktrente. Een hogere marktrente leidt in de regel bijvoorbeeld tot een lagere koers van een obligatielening. Liquiditeitsrisico: dit risico ontstaat als is belegd in een financiële waarde waarin weinig handel is. Het kan dan voorkomen dat die financiële waarde alleen kan worden verkocht tegen een prijs die aanzienlijk afwijkt van de laatst bekende prijs. * Valutarisico: wij moeten onze verzekeringsverplichtingen in euro s betalen. Daarom vermijden wij het valutarisico door bijna alleen te investeren in beleggingen die genoteerd zijn in euro s. Een uitzondering is als u bij onze beleggingsverzekering kiest voor Generali Farmaciefonds, waarbij u wel een valutarisico loopt. Hiervoor verwijzen wij u naar het specifieke beleggingsbeleid van onze beleggingsverzekeringsfondsen. U vindt die op onze website bij de fondsprofielen. 6/14

7 5. In welke categorieën beleggen wij? Voor onze traditionele levensverzekeringen en ons eigen vermogen beleggen wij onder andere in aandelen, obligaties en vastgoed (beleggingscategorieën). U leest hier hoe wij beleggen in deze categorieën en wat wij de belangrijkste risico s vinden die daarmee gepaard gaan. Voor elke categorie hebben wij een portefeuille, zoals een aandelenportefeuille of obligatieportefeuille. Een portefeuille is het geheel van onze beleggingen in de betreffende categorie. Aandelen Wij beleggen onze aandelenportefeuille in aandelen: die zijn opgenomen in de Dow Jones Euro STOXX 50 index die zijn genoteerd aan de beurs van NYSE Euronext Amsterdam De aandelen opgenomen in de Dow Jones Euro STOXX 50 index geven naar onze mening een passende afspiegeling van de economische activiteit in de EMU (Europese Monetaire Unie)*. Dit betekent dat we onder andere in deze sectoren beleggen: banken en verzekeraars informatie-, communicatie- en technologiebedrijven media auto-industrie vliegtuigindustrie nutsbedrijven energie voeding farmacie en biotechnologie chemie bouw * EMU: de Europese Unie is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De Europese Unie streeft ernaar om de belemmeringen voor de handel en de vrije vestiging van werknemers weg te nemen. Een aantal landen, verenigd in de Europese Monetaire Unie (EMU), is nog een stap verder gegaan door een gezamenlijke munteenheid (de euro) in te voeren. Ons beleid Wij beleggen meestal in aandelen in de Dow Jones Euro STOXX 50 index en volgen zoveel mogelijk de indeling hiervan. Maar ook kopen en verkopen wij aandelen die genoteerd zijn aan de beurs van NYSE Euronext Amsterdam. Omdat we de indeling van de index zoveel mogelijk maar niet precies volgen, spreken we van een (beperkt) actief beleggingsbeleid. Hieruit komt een zogenoemde actief-beleggingsrisico voort. Om dit risico te beperken moet de betreffende vermogensbeheerder (Generali Investments, zie hoofdstuk 8) zich wel houden aan een aantal beperkingen die wij aan hem opleggen. Zo mag de vermogensbeheerder maar beperkt afwijken van de indexindeling. 7/14

8 De risico s Bij beleggen in aandelen lopen wij onder andere de volgende risico s: (aandelen)marktrisico volatiliteitrisico actief-beleggingsrisico concentratierisico liquiditeitsrisico Wij beheersen het actief-beleggingsrisico door de toegestane afwijking van de index te beperken. Het concentratierisico blijft beperkt doordat de meeste bedrijven, die zijn opgenomen in de index, wereldwijd actief zijn. Omdat wij beleggen in een aantal grote ondernemingen in de financiële bedrijfstakken en de energiewinning is er wel sprake van een concentratierisico naar grote bedrijven. Het liquiditeitsrisico beperken wij onder andere door te beleggen in beursgenoteerde aandelen waarin voldoende handel plaatsvindt. Liquiditeiten, deposito s en obligaties Wij beleggen een deel van ons vermogen in liquiditeiten, deposito s en in obligaties. Een voorbeeld van een liquiditeit is een zakelijke betaalrekening (een rekening-couranttegoed). Een voorbeeld van een deposito is een termijndeposito (geld dat voor enige tijd bij een bank is vastgezet). Wij beleggen alleen in liquiditeiten en deposito s van banken met een officiële vergunning. Dat wil zeggen: een vergunning die is afgegeven door een autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie die daartoe bevoegd is. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank. Ook lenen wij geld uit aan overheden en bedrijven. Dit doen wij in de vorm van obligaties. Over deze obligaties (leningen) ontvangen wij rente. Ons beleid Het grootste deel van onze obligatieportefeuilles hebben wij belegd in obligaties die zijn uitgegeven door EMUlidstaten of Duitse Bondsstaten. Behalve in deze staatsobligaties beleggen wij ook in zogenaamde investment grade (hoofdstuk 4) obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die in deze lidstaten zijn gevestigd. De risico s Bij beleggen in obligaties lopen wij onder andere de volgende risico s: (obligatie)marktrisico kredietwaardigheidrisico en tegenpartijrisico renterisico concentratierisico Wij beperken het kredietwaardigheidrisico door in al onze beleggingsrichtlijnen op te nemen hoeveel geld wij mogen investeren in obligaties met een waardering die lager is dan de investment grade. Daarnaast staat in deze richtlijnen hoeveel geld wij ten minste moeten beleggen in Staatsobligaties en leningen met de hoogste kredietwaardigheid. 8/14

9 Om het concentratierisico te beperken, hebben wij richtlijnen die ervoor zorgen dat wij niet al het geld in dezelfde lening stoppen. De obligatieportefeuille moet voldoende spreiding kennen. Wij beperken het renterisico door de rentegevoeligheid van onze beleggingen en verplichtingen op elkaar af te stemmen. Rente-swaps en rente-swaptions Generali belegt een deel van haar vermogen in renteswaps en rente-swaptions. Deze instrumenten maken het mogelijk het renterisico te sturen en te beheersen. Renterisico is het risico dat de koers van een financiële waarde verandert als gevolg van een verandering in de marktrente. Een hogere marktrente leidt in de regel bijvoorbeeld tot een lagere koers van een obligatielening. Een hogere rente leidt ook tot een lagere marktwaarde van onze verplichtingen (onze beloften aan u). Maar de mate van verandering in de waarde van onze bezittingen en verplichtingen door een renteverandering kan verschillend zijn. Om het verschil in rentegevoeligheid van onze bezittingen en verplichtingen te beheersen beleggen we in renteswaps en rente-swaptions. Wat is een renteswap Een renteswap is een afspraak met een andere financiële dienstverlener, bijvoorbeeld een bank. Met deze bank spreken wij bijvoorbeeld af dat wij over een bepaald bedrag aan de bank steeds de huidige rente die in de markt geldt betalen (variabele rente) Tegelijkertijd spreken we af dat de bank over datzelfde bedrag aan Generali een vast afgesproken rentebedrag gaat betalen. Deze afspraak is een bepaalde tijd geldig. Op die manier weten wij voor dit stukje belegging zeker wat onze rente-inkomsten zijn. Wat is een rente-swaption Een rente-swaption is een optie op een rente-swap. De koper betaalt de verkoper van de swaption een eenmalige premie en heeft daarmee het recht, maar niet de verplichting, om een renteswap tegen vooraf bepaalde voorwaarden af te sluiten. In de voorwaarden staat de afgesproken prijs voor de renteswap en hoelang de optie geldt. Aan het einde van de looptijd wordt de waarde van de optie bepaald. Als die die positief is, dan oefenen wij de optie uit. Wij krijgen dan van de verkoper de waarde uitbetaald. Als de waarde negatief is, dan voeren we de optie niet uit en zijn we alleen de door ons betaalde premie kwijt. Met wie sluiten wij renteswaps en swaptions Wij doen alleen transacties met renteswaps en rente-swaptions met banken die een officiële bankvergunning hebben die is afgegeven door een autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie of door de Amerikaanse overheid. Ons beleid Het beleid van Generali is er op gericht om renteswaps en rente-swaptions zo te gebruiken dat het vermogen wordt beschermd tegen een rentedaling op de financiële markten terwijl er toch geprofiteerd kan worden van rentestijgingen. De risico s Bij beleggen in renteswaps en rente-swaptions lopen wij onder andere de volgende risico s: marktrisico (het risico van koersschommelingen op de financiële markten, die van invloed zijn op ons vermogen) kredietwaardigheidrisico en tegenpartijrisico (het risico dat andere partijen de afspraken die ze met ons hebben niet kunnen nakomen) renterisico (de rente die wij ontvangen over ons vermogen stijgt of daalt, die heeft een gunstige of minder gunstige invloed op de groei van ons vermogen) 9/14

10 concentratierisico (als er veel wordt belegd in een land en de koersen van dat land dalen, dan is er een groot concentratierisico. Als de beleggingen worden verspreid over meerdere landen, dan daalt het concentratierisico) Beperken tegenpartijrisico Wij beperken het tegenpartijrisico door in onze contracten met tegenpartijen op te nemen dat wij zekerheid vragen en geven over de afgesproken rentebetalingen. Daarom spreken wij af dat er vooraf een vaste vergoeding (ook wel: onderpand) moet worden gestort op een rekening bij een onafhankelijke partij. Dit onderpand bestaat in onze contracten uitsluitend uit euro s en staatsleningen uitgegeven door de Franse of Duitse overheid. Hoeveel onderpand er nodig is om de afspraken na te kunnen komen wordt dagelijks bepaald, als het nodig is wordt het onderpand aangevuld. Als een partij zijn afspraken niet kan nakomen, bijvoorbeeld door financiële problemen, dan hebben wij recht op (de waarde van) het onderpand. Beperken concentratierisico Om het concentratierisico te beperken, hebben wij richtlijnen die ervoor zorgen dat wij maar een beperkt aantal contracten en transacties afspreken met een en dezelfde tegenpartij. De renteswap en rente-swaption moeten voldoende gespreid worden. Beperken renterisico Wij beperken het renterisico door de rentegevoeligheid van onze beleggingen en financiële verplichtingen op elkaar af te stemmen. Beleggingen die gevoelig zijn voor de stijging of daling van de rente, worden beter in balans gehouden door financiële verplichtingen die minder gevoelig zijn voor wijzigingen in de rentestand. Andersom geldt hetzelfde. Vastgoed Wij beleggen ook direct in vastgoed: in woningen, winkels en kantoorgebouwen. Ons beleid Wij kopen de gebouwen direct en niet via vastgoedfondsen. Wij richten ons hier op de betere locaties en verhuren onze panden. In beperkte mate verkopen wij onze panden ook. De risico s Door te beleggen in vastgoed lopen wij onder andere de volgende risico s: (vastgoed)marktrisico tegenpartijrisico renterisico concentratierisico Marktrisico heeft bij vastgoed betrekking op verliezen die kunnen ontstaan door ongunstige marktbewegingen die wij niet kunnen beïnvloeden. Wanneer het niet goed gaat met de economie zal bijvoorbeeld de vraag naar (huur)panden dalen. Dit kan leiden tot een lagere verkoopwaarde van een pand en lagere huurprijzen. Om dit laatste risico de beperken sluiten wij over het algemeen huurcontracten met een duur van minimaal vijf jaar. Tegenpartijrisico kan optreden wanneer een partij waarmee wij een overeenkomst aangaan zijn verplichtingen niet kan nakomen en bijvoorbeeld de huur niet meer kan betalen. Met een gedegen (financiële) screening van onze tegenpartijen (voordat wij een overeenkomst aangaan) beperken we dit risico. 10/14

11 Renterisico is het risico dat de waarde van een bezitting kan veranderen als gevolg van een verandering in de marktrente. Een hogere marktrente leidt er in de regel toe dat een pand minder waard wordt. Wij beperken het renterisico door in contracten op te nemen dat het mogelijk is om de huurprijzen jaarlijks aan te passen. Hypotheken Wij zijn gestopt met het verstrekken van hypothecaire geldleningen. Wij onderhouden nog wel de portefeuille met hypothecaire leningen die wij in het verleden hebben verstrekt. De leningen hebben wij destijds alleen verstrekt aan particuliere woningbezitters die een levensverzekering hebben gesloten. Een zeer beperkt aantal hypotheken hebben wij verstrekt aan ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Wij hanteerden een streng acceptatiebeleid met daarin aandacht voor het onderpand (de woning) en de financiële draagkracht van de geldlener. Hiermee beperkten wij het tegenpartijrisico. Onze risicobeheersing Wij hebben een goed risicobeheersingsproces. Dat zorgt ervoor dat de financiële directie en de afdeling Risk Management de uitvoering van het beleggingsbeleid op alle beslissingsniveaus volgen. Onze directie stelt het beleggingsbeleid en de beleggingsmix (verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën) vast. Hierbij houdt zij rekening met onze solvabiliteit, de wettelijke vereisten en het benodigde rendement om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Vervolgens geeft zij opdracht aan de vermogensbeheerder (Generali Investments, zie hoofdstuk 8) om het beleggingsbeleid uit te voeren. De vermogensbeheerder accepteert de opdracht en verklaart zich te zullen houden aan alle opgegeven richtlijnen en wettelijke vereisten. Dit wordt dagelijks gecontroleerd door onze administratieve en controleafdelingen. De vermogensbeheerder krijgt enige ruimte om actief beleid te voeren. Wij beoordelen maandelijks de resultaten van dit actieve beleid. Als dat nodig is geven wij de vermogensbeheerder aanvullende instructies. Samenvattend: ons beleggingsproces kent voldoende controlemomenten om daar waar nodig bij te sturen. Als zaken niet overeenkomen met gemaakte afspraken grijpen wij in. 11/14

12 6. Mag ik ook zelf kiezen hoe mijn geld wordt belegd? Met een beleggingsverzekering bepaalt u zelf hoe uw geld wordt belegd. U kunt zelf een keuze maken in wat voor fonds u uw geld wilt stoppen, maar u kunt deze keuze ook overlaten aan Generali. Kiest u voor deze laatste mogelijkheid, dan verwijzen wij u naar onze rendements- en pensioenkompassen. U vindt die in deze documenten op onze website: Profielbepaler Algemeen Profielbepaler Pensioen Rendementskompassen Pensioen De premie die u voor een beleggingsverzekering betaalt, verdelen wij als volgt: een deel om de (administratieve) kosten te betalen een deel om vermogen op te bouwen via een participatie (deelname) in onze Universal Life fondsen (zoals een aandelen-, obligatie- of mixfonds) In het document algemene informatie over beleggingsverzekeringen staat hier meer over. Hoe bouwt u zelf vermogen op via participaties in Universal Life fondsen? U belegt niet direct zelf in aandelen, obligaties of andere financiële waarden, maar u neemt deel in Uvlf-fondsen. Uvlf is de afkorting voor Universal Life, een type levensverzekering. Zo n fonds is als het ware een verzamelpunt. Hier komt het geld van iedereen die in dit fonds deelneemt samen. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. Met dit fondsvermogen gaan wij beleggen. Op onze website ziet u uit welke fondsen u kunt kiezen bij de fondsprofielen. Hoewel u niet direct zelf belegt, loopt u wel beleggingsrisico, want: de waarde van uw participaties is afhankelijk van de waarde van het fonds waarin u deelneemt; de waarde van het fonds is afhankelijk van de prijsontwikkeling van de financiële waarden waarin het fonds belegt; de waarde van uw participaties gebruiken wij voor de berekening van de waarde van uw beleggingsverzekering. Wij zijn juridische eigenaar van de beleggingen van onze Uvlf-fondsen. Dat betekent dat u uw participaties in onze Uvlf-fondsen niet kunt laten overdragen aan uzelf of een andere verzekeraar. 12/14

13 7. Wat zijn de risico s van zelf beleggen? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s die verbonden zijn aan een verzekering op basis van beleggen. Uw adviseur (intermediair) kan u daar goed over informeren. Daarnaast hebben wij voor elke verzekering op basis van beleggen een financiële bijsluiter opgesteld. Daarin leest u over het product, de kosten en de risico s. Vraag uw adviseur welke financiële bijsluiter voor u van toepassing is. U kunt die dan bij ons opvragen. De bijsluiters staan ook op onze website bij de betreffende verzekering. De risico s Met een verzekering op basis van beleggen loopt u onder andere deze beleggingsrisico s: Marktrisico: de waardeontwikkeling van het Uvlf-fonds waaraan u deelneemt kan tegenvallen als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten. Specifieke risico s: elk Uvlf-fonds kent specifieke risico s die samenhangen met het beleggingsbeleid van het fonds (valuta-, tegenpartij-, concentratie-, rente-, liquiditeitsrisico). Het kan voorkomen dat uw ingelegde premies gedeeltelijk of zelfs geheel verloren gaan. Dit risico neemt toe naarmate de koersen van financiële waarden waarin het fonds belegt, beweeglijker zijn (een hogere volatiliteit hebben). Let op: dit is het volatiliteitrisico (zie ook hoofdstuk 4). Dit risico geldt voor al onze Uvfl-fondsen. Dus ook als hierover niets staat in de toelichting op een fonds. In deze toelichtingen gaan wij namelijk vooral in op de specifieke risico s van het individuele fonds. Houd ook rekening met uw persoonlijke situatie Overweegt u een beleggingsverzekering af te sluiten of deel te nemen in een bepaald fonds? Dan is het is belangrijk dat u zich goed realiseert welke persoonlijke risico s u loopt. Staat u dan stil bij vragen als: Welk doel heb ik voor ogen met deze verzekering? Wat moet de looptijd van de verzekering zijn? Hoe sta ik er financieel voor? Hoeveel ervaring heb ik met beleggen? Wat is het rendementsprofiel (welke opbrengst is te verwachten) van de fondsen waarin ik wil deelnemen? Wat is het risicoprofiel van de fondsen waarin ik wil deelnemen? Hoe comfortabel voel ik mij bij de risico s van deze fondsen? Kan ik mij een duidelijk beeld vormen bij de risico s die ik loop? Zijn de risico s voor mij acceptabel? Wat is uw risicoprofiel? Wij hebben zogenoemde profielbepalers (vragenlijsten) opgesteld. Daarmee stellen wij vast wat voor type belegger u bent. Dit noemen wij uw risicoprofiel. Dit profiel geeft een beeld van hoe u de risico s van onze Uvlf-fondsen ervaart. Dit helpt u een fondskeuze te maken die past bij u en bij het doel en de looptijd van uw verzekering. Op onze website vindt u twee profielbepalers: Generali Profielbepaler Algemeen: voor als u een verzekering op basis van beleggen wilt afsluiten Generali Profielbepaler Pensioen: voor als uw werkgever voor u een pensioenverzekering heeft afgesloten op basis van beleggingen. 13/14

14 8. Wie beheert uw vermogen? Onderdeel van de Generali Group Generali verzekeringsgroep nv maakt deel uit van de Generali Group. Het hoofdkantoor van Generali Group is gevestigd in Triëst, Italië. Generali Group is een van de grootste financiële multinationals in de wereld en behoort in Europa tot de top drie verzekeraars. De Generali Group heeft een zeer sterke financiële positie. Generali Group houdt het merendeel van de aandelen van Generali verzekeringsgroep nv en beslist binnen de wettelijke kaders over de hoogte van uit te keren dividend (opbrengst van een aandeel). Generali verzekeringsgroep nv bestaat uit: Generali schadeverzekering maatschappij nv Generali levensverzekering maatschappij nv N.V. Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu Wij opereren op eigen kracht Generali verzekeringsgroep nv opereert op eigen kracht, dat wil zeggen: onafhankelijk op de Nederlandse markt. Wij bepalen zelfstandig ons beleid en de directie draagt hier ook zelfstandig de verantwoordelijkheid voor. Generali schadeverzekering maatschappij nv, Generali levensverzekering maatschappij nv en N.V. Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu vallen onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële markten. Generali Investments ontwikkelt centrale beleggingsvisie Generali Investments beheert de beleggingen voor Generali verzekeringsgroep. Generali Investments heeft drie hoofdcentra in Keulen, Parijs en Triëst. Hier wordt de centrale beleggingsvisie voor de Generali Group ontwikkeld. Ook vinden hier de aan- en verkopen plaats van obligaties en aandelen. Lokale beleid Generali verzekeringsgroep is zelfstandig verantwoordelijk voor: het lokale beleggingsbeleid (strategie en tactiek) het aanbod van traditionele verzekeringsproducten het aanbod van verzekeringsproducten op basis van beleggingen Onze vermogensbeheerders binnen Generali Investments werken op basis van de door ons opgedragen beleggingsrichtlijnen. 14/14

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave Waarom belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Brochure Beleggen

AEGON Lijfrenterekening. Brochure Beleggen AEGON Lijfrenterekening Brochure Beleggen Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Hoe werkt het? 4 Sparen of beleggen? 4 Uw persoonlijke keuze 4 Welke beleggingsstrategie past bij u? 5 ProfielBeleggen

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen 1 maart 2016 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en 5-jaars

Nadere informatie

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten Levensverzekeringen worden in de regel voor een lange periode afgesloten. De rente speelt hierdoor voor levensverzekeraars een belangrijke rol. Bij een rentedaling daalt het eigen vermogen van deze sector

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen. Gaat u binnenkort

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie