ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING"

Transcriptie

1 Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët om met egie; va bij de teelt va de igrediëte e de productie va oze vpakkige, ov het produce, bottele, vvoe e koele va oze drake, tot het izamele va de vpakkige a cosumptie. ONZE ACTIVITEITEN IN KAART CCE-toelevigskete Igrediëte MINDER ENERGIEGEBRUIK V CCE-activiteite Vpakkig Productie Klate & cosumete Distributie Koeltoestelle Recyclage Dzame productie I os productieproces zoeke we voortdured aar maie om og mid egie te gebruike p lit product. Voor alle productieactiviteite va Coca-Cola Etprises hebbe we sids 2007 de absolute uitstoot va CO2 tuggebracht met 23%. Himee voldoe we al ruimschoots aa oze oorsprokelijke doelstellig va 15%. Voor me iformatie zie Spoele i Get Impact Nauwkeurige Moitorig & Targetig systeme stelle os i staat om gedetailled te volge hoeveel egie oze productielije gebruike e om egievlieze sel op te spore. % va totale CO2-uitstoot 17% 52% 7% 7% Opgeome od % Vpakkig 17% Details CO2- bedrijfsvoetafdruk Tugdrige egiegebruik ALTERNATIEVE & HERNIEUWBARE ENERGIE Sids februari 2013 stt CCE België ekel og elektroische facture aar Carrefour België. Dat dede we ook al voor Delhaize e Colruyt. Zo wke we ee pak efficiët é dzam. T e 202 eg 35% 0 COMMITMENT We vmide de CO2-voetafdruk va het drakje i jouw had met ee dde tusse 2007 e 2020, door de CO2-uitstoot i oze hele waardekete tug te drige. va de productie-egie komt uit milieuvriedelijke egiebroe. Samewkig met parts i de kete. Fact Fact u ur 32,8% 12,7% 0,5% Wagepark Ovige reize 11,3% Koeltoestelle Productie e distributie Distributie door dde Gemiddeld egiegebruik i de Belgische productievestigige Egie uit slib We odzoeke volop de mogelijkhede om zelf hieuwbare egie i oze vestigige te gee. Oze Getse vestigig beschikt ov ee eige watzuivigsistallatie. Dit zuivigs proces levt slib op. De vgistig va het slib levt we biogas op, wat we gebruike om groee egie op te wekke. Door ee goede samewkig met oze slibophal wordt jaarlijks to va os slib omgezet i kwh aa elektriciteit. Bovedie wordt het restproduct dat uit de vgistigsistallatie komt gedroogd tot mestkorrels of vloeibaar gebruikt i de ladbouw to slib geeft geoeg egie om maar liefst 40 gezie ee jaar lag va stroom te voorzie! Moitorig & Targetig systeem 42,8% I 2013 was oze CO2-uitstoot ( to) 8,4% lag da i Productievolume (i miljoe lit) Egiegebruik (i miljoe MJ) Oze koelistallaties vorme ee belagrijk aadachtsput i het tugdrige va oze CO2-uitstoot e os egiegebruik. Daarom blijve we iove e zoeke aar de meest zuiige oplossig. Om oze CO2-uitstoot vd te vlage, bestede we grote aadacht aa os wagepark. I België e Luxemburg bestaat dit uit 888 auto s, 101 bestelwages, 218 vrachtwages e 30 wipcars (aahagwages). Oze vrachtwages zij allemaal begresd tot 80 km/u, waardoor tot 15% mid CO2-uitstoot is e ook mid vbruik i het kad va het Lea & Gree project.

2 Papiloos facture Sids februari 2013 stt CCE België ekel og elektroische facture aar Carrefour België. Dat dede we ook al voor Delhaize e Colruyt, dus u is het afdrukke e vzede va facture vlede tijd voor deze drie klate i het Home-kaaal. Zo wke we ee pak efficiët é dzam. Delhaize: kg CO2-besparig p jaar Bij heel wat bedrijve eemt de vraag aar e-ivoicig toe. CCE was hii ee koplop toe we het i 2011 al implemetede bij Delhaize. De impact va dit systeem is g groot, vduidelijkt Sadra Hmie, Maag SAP-Fiace Accoutig, Coca-Cola Etprises. Facture prite, papie sorte, brieve e postpakketjes make, alles vzede met de post; dat wordt allemaal ovbodig. Ook voor oze klate zij de voordele talrijk: otvage, sorte, iscae e archive va papie facture is voorgoed vlede tijd. Ee eorme sprog voorwaarts op het vlak va efficiëtie. Resultaat va teamwork Dit project slaagde door de itese samewkig va vschillede afdelige bie CCE (IT, Custom Logistics e factadmiistratie) e de mese bij Carrefour. De lopede SAP-implemetatie bij CCE zorgde voor ee uitdagig, maar de stabiele processe bie het ieuwe softwaresysteem bleke uiteidelijk ee extra troef te zij. Zowel bij CCE als bij Carrefour ware ee aatal igrijpede vadige i de factadmiistratie odig, besluit Erik. Maar de afloop bewijst dat we succesvol ispele op de wese va de klat om de processe dzam, efficiët e goedkop te make. kd Stke dzaamheidsprestaties Het project bij Carrefour toot ees te me dat ook CO2dzaamheid ee belagrijke drijfve is i de samevmidig: wkig met oze klate. Bij Delhaize, Colruyt e Carrefour 0,025 kg tot same bespare we kg papi, zegt Erik De Clcq, 0,030 kg CO2 Maag Custom Logistics, Coca-Cola Etprises. Dit p fact resultet ook i ee idrukwekkede reductie va CO2uitstoot bij os e bij de klat. Uit studies blijkt imms dat papiloos facture het egiegebruik halvet e de CO2uitstoot met 33% vmidt. Uitaard drukt het ook flik de koste. Eri e Cl c qe Sa dra H mie Erik De Clcq, Maag Custom Logistics, Coca-Cola Etprises: Het blijkt dat facture op papi twee ke zoveel egie vbruikt e 1,5 ke me CO2 uitstoot. Dit komt echt auwelijks door het trasport, zoals de meeste mese deke, maar door de eveloppe e het papi dat gebruikt wordt. Fact Fact u ur

3 Dzame productie Oze activiteite i kaart 1 Nadat we i oze fabriek het leeggoed geiigd hebbe, vulle we glaze Coca-Cola flesjes p met Coca-Cola. Elk flesje kue we tot +/50 ke opieuw vulle. 5 De flesse worde gegroeped e i krimpfolie gewikkeld. De folie krimpt i de ove door kortstodige opwarmig aa 180 C. Alle vpakkige krijge ee uieke code. 2 Aa de siroop voege we wat, CO2 e suik toe. Bij Coca-Cola light e Coca-Cola Zo zit de zoetstof al i de siroop e voege we ekel wat e CO2 toe. Eé lit siroop volstaat om 500 lit Coca-Cola te beide. 6 3 Via het buizesysteem wordt de Coca-Cola lags de wad traag i het flesje gegote. Eé rodje op de carrousel volstaat om het flesje te vulle. Nadie wordt metee ee krookurk opgezet voor ee pfecte kwaliteit. Om producte te trasporte, worde ze same op pallette gezet. Ee folie zorgt voor de veiligheid bij trasport e bij stockage i het High Rise magazij. Om de tracebaarheid te garade, krijgt elke pallet ee 'idetiteitskaart' (label EAN-code). Daarop staa het productie-, de productie- e houdbaarheidsdatum e de productielij vmeld. 7 De High Rise is ee hoogtechologisch, volledig geautomatised hoogbouwmagazij. De pallette die het lagst i de High Rise staa, worde het este uitgehaald (= FIFO, First I First Out). De High Rise bepaalt zelf waar hij welke pallet wegzet. Idie odig hschikt het systeem de pallette. 8 Ee vrachtwage lade we i max. 15 mi. Door daaraast milieubewust te rijde daalt het bradstofvbruik e de CO2-uitstoot. We hebbe de maximale selheid va oze chauffeurs begresd op 80 km/u. Dit levt tot 15% mid CO2-uitstoot op. 4 We blaze petflesse lokaal, zodat we ekel petpreforms leve e het trasport va lege petvpakkig bepke. Daardoor ka het trasport vzorgd worde door éé ekele vrachtwage, i plaats va 20. De preform, die bestaat uit te miste 25% gecycled matiaal, wordt opgewarmd tot +/- 105 C, zodat hij va vorm ka vade. I de matrijs pse we 30 bar lucht waardoor de preform de vorm va de matrijs aaeemt e ee flesje wordt.

4 Spoele i Get Met os dzaamheidspla zette we os i om tege 2020 het vschil te make i de domeie waar oze impact het grootst is. Egie e klimaatbeschmig is daar éé va. Tusse 2007 e 2020 wille we de CO2-voetafdruk va elk va oze drakjes met ee dde vmide. I oze vestigig i Get beweze Maag Eviromet Bart Va Leuve e zij wkgroep dat relatief kleie igrepe wel degelijk ee vschil make i os egievbruik. Op welke mai zij jullie i geslaagd het egievbruik te vmide? Bart: We hebbe gemkt dat als we de tempat va oze spoelmachie voor glaze flesse va 1 lit met 5 C vlage va 70 aar 65 grade Celsius we precies dezelfde kwaliteit kue beware. Zo hale we os egievbruik, e dus ook oze egiekost, ee stuk aar beede. We hebbe daarom metee ee wkgroep opgestart met collega s va productie e kwaliteit om vde tests uit te voe. Na twee weke va labotests e auwgezette opvolgig stelde we effectief vast dat de tempatsvlagig eve goede resultate oplevde. Sids eid april hebbe we de tempat va de spoelbade da ook vmidd. Gaa jullie og vde stappe odeme i dit project? Bart: We hebbe deze best practice gedeeld met de site i Atwpe e voe mometeel tests uit met oze spoelmachie va glaze 20 cl-flesse. Omdat de vorm va die flesse ads is, zij ook bij dit spoelproces grodige tests odig, zodat we oze kwaliteit zek behoude. Leu ve Hoe kwame jullie op het idee? Bart: Heel toevallig eigelijk. Door te grote tempatvschille was i de spoelmachie bij de 1 litflesse ee breuk otstaa. Tijdelijk hebbe we da de tempat va de warme spoelbade vlaagd. Bij kwaliteitstests achtaf bleek dat de gewasse flesse i pfecte staat ware. Wat maakt deze aapassig zo itessat op het gebied va dzaamheid? Bart: Ze levt ee mooie besparig va kwh p jaar op, wat oveekomt met het jaarlijkse gasvbruik va vi gezie. Op die mai hebbe we het totale egievbruik va oze vestigig i Get toch mkbaar vlaagd. Bart Va Ku je het proces iets me uitlegge? Bart: Je ka ee spoelmachie het best vgelijke met ee vaatwass. De glaze flesse die va de klat kome, krijge est ee voorspoelig met wat. Daara volgt ee reiigig i warmwatspoelbade waaraa ee reiigigsproduct is toegevoegd. Tot slot worde de flesse agespoeld met zuiv wat. Het zij de warmwatspoelbade waarva we de tempat vlaagd hebbe., t Maag, Coc a-c me o ola ir v E E t, Ge ses pri t

5 Iove om steeds egiezuiig te koele Eid 2013 stode bij oze klate i België e Luxemburg koels, drakeautomate e tapistallaties. Same zij ze vatwoordelijk voor 42,8% va oze CO2-bedrijfsvoetafdruk. Dat cijf daagt os uit om voortdured te blijve streve aar ee lage CO2-bedrijfsvoetafdruk. Sids 2009 kope we daarom gee ope koels me aa die bred zij da ee met. Bestaade toestelle die toch bred zij, voorzie we va deure. I 2013 rustte we zo 189 ope koels uit met deure, zodat u 56,4% va oze koels ee deur hebbe. Dat levde ee gemiddelde egiebesparig va 50% op p toestel. Daaraast ruste we oze koels uit met LED vlichtig e ee itelliget koeligssysteem voor ee lag egiegebruik. Iove zit i os DNA e dat mk je i al oze activiteite. Oze koels vorme daar gee uitzodig op. Alix Mioc, Sr. Maag Shopp Marketig, e Jef Leloup, Sr Maag Field Sales Full Svice, vtelle welke ieuwighede op stapel staa. Oze vestigig i Adlecht, België, is mometeel ee heuse proeftui voor ieuwe drakeautomate. Waarom Adlecht? Alix: Adlecht is de ideale plaats om oze projecte uit te teste voor we ze bij oze klate doorvoe. We mke sel of ee oplossig goed wkt, e tegelijk zie de collega s waar we mee bezig zij. Wat teste jullie precies? Alix: Mometeel wke we aa vschillede projecte, waarod de glass frot vedor, ee ieuwe automaat met ee glaze voorkat. Daardoor ka de cosumet oze producte echt zie e zal hij me geeigd zij om iets te kope of ees ee ad drakje uit te probe. Dat effect heb je veel mid bij oze geslote automate. Jef: Het is zoals i de wikel: als je iets met je eige oge ziet, spreekt dat altijd me aa. Daarom wille we oze producte i de automate me etale. Daaraast dede we ook al tests met itelliget vedig. Door accurat te plae, rijde we met kleie trucks mid routes e dus ook mid kilomets. Hidoor vbruike we mid bradstof e vlage we dus oze CO²uitstoot C o la ca e To CO2-uitstoot KM/jaar Full Svice Trucks g a ris To CO2-uitstoot/koel/jaar Egiegebruik (kwh/24u.) 2010 up, Sr Ma Le lo f Je % CO2-uitstoot op 3 jaar tijd o,c g Marketi Sales Full Se r vi ie ld F c -Cola Etp % mid op p ca Co Sh e, g a De laatste 5 jaar is de gemiddelde CO2-uitstoot p koel i Belux gedaald met s Ook de CO2-uitstoot va vrachtwages i Belux daalt dakzij itelliget vedig. M i o c, S r Ma Vbetige i egiegebruik koels Et e r p r i s e s A l ix

6 Lea & Gree Met de Lea & Gree award late de bedrijve hu egagemet zie om hu logistieke activiteite efficiët e dzam te make. Zij otvige de Lea & Gree Award voor hu CO2-doelstellige op logistiek gebied, met ee miimale CO2-reductie va 20% i ee piode va vijf jaar. De maatregele om dit doel te beike zij heel divs, gaade va ee cursus ecodrivig voor chauffeurs, ov het pfect istelle va aodyamische spoils, het uitruste va magazije met zoepaele, vieuwig va de vloot, opvolge va de badespaig, ee bete plaig e beladigsgraad tot het gebruik va altatieve vvosmodi (modal shift). Op die mai vlaagde we iet allee de CO2-uitstoot va oze eige vloot, we vrage ook oze trasportparts om dezelfde ispaige te leve. Daaraast wke we aa ee reductie va de CO2-uitstoot op oze koeltoestelle. Uitreikig Lea & Gree award Hilde De Geest, Custom Logistics Director, had de e om ames CCE de award i otvagst te eme: Os dzaamheidsbeleid is gicht op zeve gebiede e voor elk va deze gebiede zij cocrete e meetbare doelstellige opgesteld zodat we de CO2-voetafdruk va het drakje i jouw had tege 2020 met ee dde kue vmide. Met oze voortrekksrol hope we ade bedrijve te ispire om ook vde stappe te zette op het vlak va dzaamheid. Wat dat is uiteidelijk i ieds belag. e De a Et prise s Hi ld oc to m a- us Col Geest, C Op 23 mei 2013 otvig Coca-Cola Etprises, same met 19 ade logistieke diestvles, de Lea & Gree award. Log istics Directo r, C Uitreikig Lea & Gree award

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Gebruikerservaringen van goederenvervoer per spoor

Gebruikerservaringen van goederenvervoer per spoor Gebruikerservaringen van goederenvervoer per spoor 10 ijzersterke verhalen Wat wordt er per spoor vervoerd en waarom? Desgevraagd zullen velen antwoorden dat vooral bulklading per spoor wordt vervoerd,

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Trustbox De tijd begint te dringen!

Trustbox De tijd begint te dringen! Trustbox De tijd begint te dringen! Op 13 december 2014 (op z n Amerikaans: 12-13-14!) wordt de Europese verordening EU 1169/2011 voor the provision of food information to consumers van kracht. Die legt

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst BreedNet Noord-Holland Noord Nieuwe digitale wegen voor de toekomst Het doel van het project BreedNet was het in beweging zetten van een vliegwiel om hiermee een beter aanbod van snelle, open breedbandvoorzieningen

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

[Geen doosjes. om zonder WMS aan te pakken] WMS. Van Genechten Biermans optimaliseert magazijnbeheer

[Geen doosjes. om zonder WMS aan te pakken] WMS. Van Genechten Biermans optimaliseert magazijnbeheer WMS De kans dat je in de supermarkt geen enkele verpakking van Van Genechten Packaging tegenkomt is onbestaand. De leverancier mag immers tal van ronkende namen zoals Unilever, Mars, Kraft en Mc Donald

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL 35.000,- Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt! Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis,

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties Backup Magazine, Mei 2010 The Art of Backup Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4 Backup innovaties Virtual Drive voor Exchange recovery 14 Succes in Enterprise backup Interview met Ad Stekelenburg,

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie