STORMPOLDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STORMPOLDER 2014-2016"

Transcriptie

1 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER

2 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving Aanleiding Doelstelling Resultaat Samenhang met andere projecten / programma s / lijnactiviteiten Randvoorwaarden Projectaanpak Aanpak van het project Fasering van het project Bestuurlijke en ambtelijke beslismomenten Projectbeheersing Geld Organisatie Tijd Communicatie en participatie (projectomgeving) Risico s Juridische aspecten 28 Bijlagen 29 Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

3 1. Projectgegevens Basisgegevens Soort project Economische Herstructurering Classificatie project zwaar 1 sept 2013 Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever ambtelijk opdrachtgever Wethouder Bart Prins Arjan Bosker Telefoon ambtelijk opdrachtgever Projectmanager projectmanager Jasper Baas Telefoon projectmanager Startdatum project Verwachte einddatum project Huidige fase Status grondexploitatie Onderdeel van het programma voorbereiding grondexploitatie in voorbereiding Economische herstructurering bedrijventerreinen (IR Stadsregio Rotterdam Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

4 2. Projectbeschrijving 2.1 Aanleiding De Stormpolder is met 66 ha het grootste bedrijventerrein aan de oostzijde van de Rotterdamse (stad- )regio. Volledig omsloten door water is het bedrijventerrein bij uitstek en van oudsher een vestigingslocatie voor de maritieme industrie. In 2009 is het bedrijven terrein, samen met 22 andere terreinen opgenomen in de prioriteringslijst opgenomen van het RHOB. De economische herstructureringsopgave voor de Stormpolder is staat daarin voor de periode op de planning. Op dit moment bevindt de herstuctureringsopgave zich in de fase van planvoorbereiding ( ) is de periode van de eerste uitvoeringsfase.de tweede fase strekt zich uit van Dit projectplan beschrijft de uitvoering van een drietal projecten en hun deelprojecten in de eerste uitvoeringsfase. Het vormt tevens de basis voor de subsidie aanvraag van de Investeringsreserve onderdeel: economische herstructurering bedrijventerreinen in Zuid-Holland 1 Stand van zaken eerste helft 2013 In de eerste helft van 2013 heeft de gemeente Krimpen samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven een gebiedsmanagementorganisatie opgericht die in gezamenlijkheid de koers voor de komende tien jaar uitstippelt. Bestuurders van bedrijfsleven (Ondernemerskring, Metaalunie, IHC Merwede OGMS en IHC) en bestuurders van de gemeente Krimpen (2 wethouder) hebben zitting genomen in de Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder. De project- en programma-matige uitwerking wordt eveneens door vertegenwoordigers van zowel de gemeente als van het bedrijfsleven ter hand genomen. Middels een tweetal klankbordgroepen (een ambtelijke klankbordgroep ( om een optimale aansluiting van de projectorganisatie met de staande organisatie te waarborgen) en een referentiegroep uit het bedrijfsleven, bestaande uit 14 vertegenwoordigers teneinde het draagvlak bij alle geledingen van het bedrijfsleven zo groot mogelijk te laten zijn), die 4 maal per jaar bijeenkomen worden de visie, het uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsprojecten kritisch tegen het licht gehouden. De Stuurgroep heeft op 11 juli 13 het gewenste eindbeeld voor het Stormpoldergebied vast gesteld (bijlage 1) Het eindbeeld beschrijft de positionering en het profiel van het gebied dat men wil bereiken. Het gewenste eindbeeld is in juni 13 besproken in de referentiegroep van het bedrijfsleven. De referentiegroep onderschrijft unaniem het gewenste eindbeeld. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

5 De Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder eo, heeft op 17 april 2013 vanuit het Uitvoeringsprogramma (01 augustus 2012,zie ook IR 2012) een selectie gemaakt ten aanzien van de projecten en programma s op basis waarvan in 2013 een de gebiedsvisie (met het gewenste eindbeeld als uitgangspunt) moet worden ontwikkeld (op basis van onderzoeken). Delen hiervan zullen in 2014 reeds worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende programma s: 1. Onderwijs Brede bedrijfsschool i.s.m. bedrijfsleven en ROC s Vakscholen op locatie 2. Arbeid Werkplein Stormpolder: gemeenschappelijke arbeidspool voor Stormpolder eo 3. Bereikbaarheid Infrastructuur: weg en water Beter Benutten: mentaliteitsveranderingen 4. Duurzaamheid Energie-opwekking (zon, wind, etc.) Recycling (cradle to cradle, stormpolder breed) 5. Ruimte Openbare ruimte: Waterfront Stormpolder (voorheen: kop industrieweg) Schuif- en verplaatsingsruimte: optimalisatie functionele en ruimtelijke indeling en oplossen planologische knelpunten. 6. Economie BIZ Stormpolder Marketing en communicatie: externe gebiedscommunicatie: aantrekken nieuwe bedrijven 1 In de bijlage 2 van de agendapost Herijking Regionaal Strategische Agenda van 4 juni 2013, wordt de stormpolder genoemd in relatie tot de ondersteuningsbehoefte vanuit de Investeringsreserve in Voor Stormpolder wordt hierin rekening gehouden met een te verwachten aanvraag (na ambtelijke sondering) van ca 1,3 miljoen. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

6 Aandacht voor de maakindustrie op de Stormpolder: devolkskrant op 5 mei van dit jaar De uitvoering quickscans en haalbaarheidsonderzoeken van boven genoemde programma s (Planvormingsubsidie PZH) bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium: de eerste resultaten worden begin december 2013 opgeleverd en samengebracht in een intergraal gebiedsprogramma. Het gebiedsprogramma zal in januari 14 worden vastgesteld door de stuurgroep en in februari 14 zullen bedrijfsleven en gemeente de intentie-overeenkomst tekenen op basis waarvan de gebiedsmanagementorganisatie kan worden opgericht en met de uitvoering van het gebiedsprogramma kan worden begonnen. De uitvoering kan starten op 1 april De Stuurgroep heeft zich eveneens uitgesproken over de prioritering binnen het uitvoeringsprogramma: vanaf 2014 wordt gestart met de uitvoering van een vijftal projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame economische ontwikkeling van het bedrijventerrein voor zowel Krimpen aan den IJssel zelf als voor de Rotterdamse regio als geheel. De ontwikkeling van een 'maritiem(en metaal-) cluster is hierbij de belangrijkste doelstelling. Dit projectplan vormt een nadere en concrete uitwerking van het Plan van Aanpak Stormpolder (30 juli 2012). Dit plan van aanpak beschrijft de marsroute van visievorming naar een concreet Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

7 uitvoeringsprogramma. Op basis van dit plan van aanpak heeft de gemeente Krimpen in het najaar van 2012 een tweetal subsidieverzoeken ingediend bij respectievelijk de Stadregio (IR 2012) en de Provincie Zuid-Holland (planvormingsubsidie 2013). Het totaal aan beschikte subsidie bedragen bedroeg vorig jaar ,--. De bijdragen vormden een financiële impuls voor zowel de gemeente Krimpen als de in de Stormpolder aanwezige bedrijven om in de aanloop naar de uitvoering een langjarige gebiedsmanagement organisatie op te zetten en tevens onderzoeken (quickscans) naar deelprogramma's en projecten op uit te voeren. Waar 2013 voor alle betrokkenen in en rondom de Stormpolder een Pilot jaar is (voorbereiding, visie vorming met een stevige inbreng van overheidsmiddelen), 2014 wordt het jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan de eerste programma's en projecten. Niet alleen de overheid staat hiervoor financieel aan 'de lat' ook het bedrijfsleven neemt daarin haar verantwoordelijkheid en toont zich bereid tot het doen van projectmatige investeringen. Tot slot is in 2013 duidelijkheid geboden over de duurzame toekomst van de Stormpolder. Overheid en bedrijfsleven zijn het er over een dat een economisch sterke Stormpolder gebaad is bij een sterk profiel, een profiel dat voortborduurt op de reeds sterke vertegenwoordiging van de maritieme en metaal industrie. De stuurgroep heeft zoals reeds vermeld een eindbeeld vastgesteld, dit beeld schetst het gezamenlijke vizier waarop alle ontwikkelingen in de komende 10 jaar gericht moeten zijn: Stormpolder als centrum van de Maritieme maak industrie. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

8 2.2 Doelstelling Dit projectplan richt zich op de periode van en is zoals gezegd een logisch vervolg op het 'Plan van aanpak Stormpolder eo' van 30 juli Het gaat hierbij om de uitvoering van een aantal concrete deelprojecten en programma's die ieder voor zich, maar ook in onderlinge samenhang een structurele bijdrage leveren aan de economische herstructurering van het 'Stormpoldergebied'(dat wil zeggen de Stormpolder en de aangrenzende bedrijventerreinen 'de Parallelweg' en 'de Krom'). Dit betekent concreet dat de uitvoering is gericht op het bereiken van het wensbeeld. Het projectplan wordt tevens opgesteld als onderbouwing voor de subsidieaanvraag voor de Investeringreserve Stadsregio Rotterdam Een financiële bijdrage in de uitvoering van de projecten leidt tot een vliegwiel effect in de economische herstructureringsopgave van de Stormpolder Volgens het Plan van Aanpak Stormpolder (2012) is de economische herstructurering geslaagd indien de volgende doelstellingen in de periode zijn behaald: 40% meer arbeidsplaatsen (= nieuwe werkplekken, van 45ap/ha naar 60 ap/ha); 20% intensivering van de bedrijfsoppervlakte (15ha nieuwe bedrijven); 20% reductie van de uitstoot van CO2; 10% kosten reductie door gezamenlijke (inkoop) activiteiten; 10% omzetstijging door samenwerking en gebiedsmarketing. Voor het behalen van deze doelstellingen en vanuit de vastgestelde speerpunten (zie boven) heeft de Stuurgroep Stormpolder de volgende programma's/ projecten geselecteerd die worden gestart en uitgevoerd in de periode : 1. Programma duurzaamheid: oprichting van een gezamenlijke (collectieve) energiemaatschappij stormpolder en de implementatie van een het opwekken van duurzame energie doormiddel van zonnepanelen en mogelijk van windmolen(s); 2. Programma ruimte: creëren van schuif- en verdeelruimte doormiddel van de (strategische en kleinschalige aankoop) van objecten die de uitvoering van het wensbeeld (*) beperken of van (delen van) objecten die ruimte bieden voor het aantrekken van bedrijven in de maritieme sector en ruimte scheppen voor watergebonden bedrijvigheid; Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

9 3. Programma ruimte: (her)ontwikkeling van het Waterfront Stormpolder (voorheen: 'kop van de industrieweg') als entree vanaf de waterzijde en met functies voor zowel de Stormpolder zelf als voor (een deel van) de regio; Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

10 2.3 Resultaat Algemeen: het projectresultaat bestaat uit de start van de uitvoering van de vier bovengenoemde programma-onderdelen op 1 april Per project/ programma onderdeel gelden afzonderlijke deelresultaten en doelstellingen: ad : oprichting gezamenlijke Energie Maatschappij Stormpolder (EMS) 2014: 3ha dakoppervlakte uitgerust met zonnepanelen 2014: go/ no go plaatsing windmolen Stormpolder 2015: 5ha dakoppervlakte uitgerust met zonnepanelen (totaal 8 ha) Op basis van het de in december 2013 af te ronden inventarisatie van de mogelijkheden van collectieve energie opwekking binnen de stormpolder wordt vanaf 1 april 2014 gestart met de uitvoering. Nu al blijkt dat de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en wind energie het meest kansrijk blijken. Het streven is om begin 2014 een gezamenlijke (collectieve) energie maatschappij Stormpolder op te richten die de bedrijven binnen de Stormpolder voor een deel zal voorzien van duurzaam opgewekte energie. Zonnepanelen kunnen worden geplaatst op de 8,2ha beschikbare en bruikbare dakoppervlak van bestaande bedrijfshallen in 2014 en Het gebiedsmanagement Stormpolder gaat er van uit dat voor het einde van 2014 ca. 3ha dakoppervlak kan worden voorzien van zonnecollectoren. Waarbij de energie maatschappij Stormpolder zich in de eerste instantie richt op de grotere spelers met de grotere aaneengesloten dakoppervlakten. In 2015 wordt gestreefd naar een uitbreiding met 5ha. Dit is inclusief mogelijke nieuwe ontwikkelingen (bedrijfshallen) die direct worden voorzien van collectoren. Dit betekent dat eind 2015 ca 4 miljoen kwh doormiddel van zonne-energie in de Stormpolder kan worden opgewekt. De CO2 emissie die gepaard gaat met het opwekken van een zelfde hoeveelheid energie doormiddel van fossiele brandstoffen is 15 tot 20 maal hoger. Voor het opwekken van energie binnen de Stormpolder doormiddel van windmolens is het komende half jaar nog nader en intensiever onderzoek gewenst. Eén van de grotere bedrijven (Hollandia) heeft in 2012 het initiatief genomen voor het plaatsen van een windmolen met een vermogen van ca 3,0 Mwh. De weten regelgeving omtrent het plaatsten van windmolens (in het bijzonder de milieuaspecten) stelt echter beperkingen aan het plaatsen er van. In juli 2014 moet er meer duidelijkheid zijn voor de mogelijkheden voor het plaatsen van een of meerdere (ook kleinere) windmolens of turbines. Dan moet tevens een Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

11 besluit worden genomen voor het uitrollen van een dergelijk programma. Het is de doelstelling om voor het einde van 2014 te starten met de bouw van minimaal 1 windmolen of turbine binnen de Stormpolder Ad : verwerving (en doorverkoop) bedrijfswoning Sliksloot t.b.v. Ontwikkeling van strekkende meters kade aan de Sliksloot; 2014: verplaatsing depot OW naar alternatieve locatie 2014: overeenkomst uitruil van 1 'gebiedsvreemde' functie binnen Krimpen (overeenkomst) 2015: realisatie (door derden) van ca 100m1 kadegebonden bedrijvigheid aan de Sliksloot) 2015: herontwikkeling depot OW in de vorm van maritieme bedrijvigheid; Miljoenen order voor IHC: welkome impuls voor Stormpoldergebied In het kader van de ontwikkeling van het Maritiem Cluster moet worden opgemerkt, dat IHC Off-shore and Marine begin augustus 13 melding heeft gemaakt van de verwerving van de grootste order uit haar bedrijfsgeschiedenis. Zij zal daartoe op korte termijn aanvangen met de ontwikkeling van een in haar eigendom zijnd braakliggend terrein in de Stormpolder, lokaal bekend als de grote Put. Het betreft een terrein van circa 4 ha groot. Als gevolg hiervan zal het aantal arbeidsplaatsen in de Stormpolder op korte termijn met circa 300 toenemen. Daarnaast zijn er op dit moment gesprekken gaande om op het terrein van OGMS aan de industrieweg ( lokaal bekend als Hollandia-oud ) een nieuwe scheepswerf te bouwen welke zich gaat richten op de Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

12 bouw van superjachten. Nederland is sinds dit jaar ook weer wereldleider in dit segment van de scheepsbouw. Hiermee wordt reeds nu een belangrijke invulling gegeven aan het geformuleerde eindbeeld. Vanuit het programma ruimte wordt hierop aangesloten door het creëren van schuif- en verdeel ruimte. De ontwikkeling van een dergelijk programma is essentieel, gezien het feit dat de Stormpolder in 2015 vrijwel volgebouwd zal zijn. Ook de sanering en herontwikkeling van het EMK terrein (eind 2013 GO/ NO GO) kan hierin een cruciale rol spelen omdat er met de mogelijke beschikbaarheid ca 3,5ha uitgeefbare grond kan worden toegevoegd aan het ariaal binnen de Stormpolder. Daarnaast zijn er binnen de stormpolder nog een aantal 'gebiedsvreemde' functies aanwezig zoals een viertal bedrijfswoningen (ook wel planologische en ruimtelijke knelpunten) en meer op (perifere) detailhandel gerichte bedrijven. Het uitplaatsen of verplaatsen van dergelijke functies schept ruimte voor bedrijven binnen de maritieme en maak- industrie en komt het profiel van de Stormpolder als centrum voor de (maritieme) maakindustrie ten goede. Een aantal bestaande bedrijven die uitstekend aansluiten bij dit profiel liggen nu buiten de Stormpolder in Krimpen (met name aan de Parallelweg). Het onderzoek naar de diverse mogelijkheden van potentiële bedrijfsverplaatsingen binnen Krimpen ( van parallelweg naar Stormpolder en omgekeerd) is op dit moment in volle gang. Een eventuele 'uitruil'(verplaatsing) maakt het Stormpoldergebied toekomstbestendiger en het heeft als resultaat dat de bedrijfsactiviteiten beter aansluiten bij hun omgeving. In 2014 wordt gestart met een actieve benadering van gebiedsvreemde bedrijven en activiteiten. De (deel-) exploitaties van eventuele (indirecte) verwervingen zijn niet altijd sluitend of worden dat pas als de nieuwe functies gerealiseerd zijn. De verdere ontwikkeling van de Sliksloot en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van water/ kade gebonden bedrijvigheid moet in bijdragen aan een versteviging van het maritieme profiel van de Stormpolder. Hiervoor is het van belang om 1 bedrijfswoning te verwerven. Met deze verwerving wordt de weg vrij gemaakt voor uitbreiding van de maritieme sector aan de oostzijde van de Stormpolder. De gemeente Krimpen bezit een terrein van ca 5.000m2 aan de IJssel (Schaardijk 11) In het recente verleden hebben zich diverse gegadigden gemeld meet interesse tot de ontwikkeling (uitbreiding) van watergebonden bedrijvigheid. In de huidige situatie dient het terrein als depot voor de Krimpense dienst Openbare Werken. De mogelijke verplaatsing van dit depot maakt de weg vrij voor de toevoeging van ca 100m1 kade en bedrijvigheid en draagt zodoende bij aan de verdere intensivering van maritieme bedrijvigheid. Verplaatsing eind 2014 zijn beslag moeten krijgen. De herontwikkeling moet in 2015 gereed zijn. Met betrekking tot de overige objecten geldt dat het (op 13 juni door de gemeenteraad vastgestelde) Bestemmingsplan op dit moment in procedure is bij de Raad van State. Hangende deze procedure kunnen op dit moment nog geen uitspraken gedaan worden over de exacte strategie. Op basis van eerdere taxaties kan wel een eerste inschatting worden gemaakt van de kosten die met een eventuele Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

13 verwervingen zijn gemoeid. Het gebiedsmanagement Stormpolder streeft er naar om voor het einde van dit jaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen ten aanzien van de strategie. Voor de mogelijke schuifruimte locatie worden in 2014 eerste gesprekken met de betrokken eigenaren gestart om tot een mogelijke ruil/ verplaatsing te komen binnen de Krimpense gemeentegrenzen. In eind 2014 moet dit resulteren in een eerste overeenkomst. Sliksloot: kansen voor intensivering maritieme industrie Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

14 Ad : start gedeeltelijke herinrichting openbaar gebied Stormpolder Waterfront; 2015: realisatie werknemershotel Stormpolder; 2016: realisatie verzamelgebouw en oplevering openbare ruimte De ontwikkeling van een Waterfront aan het einde van de Industrieweg tussen en deels op de terreinen de terreinen van Hollandia/ IHC en OGMS in (grotendeels gemeentelijk eigendom) is eveneens als speerpunt benoemd. De huidige ruimtelijke en programmatische opzet vraagt om een ambitieuzer toekomstbeeld. In de huidige situatie heeft het gebied nauwelijks verblijfskwaliteit en ontbreekt het aan functies die het gebied levendiger en attractiever maken. De potentie van het gebied als transferpunt (tussen water en weg, tussen waterbus en gewone bus) en verblijfgebied voor zowel de Stormpolder als de gemeente Krimpen kunnen beter worden benut. Als park, als openbaar plein aan het water, als vestigingsplaats voor locale en bovenlokale functies zoals scholen, (tijdelijke) huisvesting voor werknemers, horeca en recreatie) Een integrale ontwikkeling brengt een meerwaarde voor de Stormpolder als verzamel en ontmoetingsplek voor werknemers en bezoekers van het gebied. Eind 2014 wordt gestart met de herinrichting (van een deel) van het openbare gebied (extra mogelijkheden voor de aanleg van vervoer over water en overstaphaltes) en de herontwikkeling van het leegstaande kantoor (eigendom O.G.M.S). In 2015 kan het gebied geschikt worden gemaakt voor de bouw van een verzamelgebouw met daarin ruimte voor onderwijs, horeca en andere gebiedsbrede functies. In 2016 wordt het gehele gebied opgeleverd. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

15 2.4 Samenhang met andere projecten / programma s / lijnactiviteiten Hier onder volgt een beknopte uiteenzetting van de aan de Stormpolder gerelateerde projecten en programma's: RHOB: naar een regionale uitvoeringskracht (2009) De economische herstructureringsopgave van de Stormpolder is geprioriteerd door het RHOB in Een jaar daaraanvoorafgaand heeft de Stadsregio in het REO, 22 bedrijventerreinen aangewezen in de Provincie Zuid-Holland. Stadsregio: RSA (Regionaal Strategische Agenda) Stormpolder valt in het RSA onder de economische herstructureringsprogramma's voor de periode Rijk/ Stadsregio/ Verkeersonderneming: Beter Benutten Rijksprogramma dat de mogelijkheden onderzoekt en (mede) uitvoert voor het beter benutten van bestaande infrastructurele netwerken. Stadsregio Rotterdam en het Rijk hebben gezamenlijk 170 miljoen uitgetrokken (3 jaar) om de files in de Stadsregio te verminderen. De aanpak van de Algeracorridor (hoofdaanvoerroute over land voor de Stormpolder) en de aanleg van verschillende voet-, fiets-, en autoveren moeten de bereikbaarheid van en naar de Stormpolder de komende jaren verbeteren. DelTri: Maritieme Hotspots de drie samenwerkende regio s: Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant in de Rijn/Maas Delta streven onderlinge afstemming na op de gebieden economie, bereikbaarheid en leefomgeving. Het onderdeel Maritieme Hotspots, richt zich op ketenvorming en specialisatie van de diverse in de Rijn/ maasdelta gelegen maritieme clusters. Stormpolder heeft daarbij duidelijk het profiel van een productie cluster. Stadsregio: Rivierzones, gebiedsprofiel Rivierenland Begin dit jaar is het gebiedsprofiel 'Rivierenland' door de gemeenten Krimpen, Capelle, Ridderkerk en Rotterdam (IJsselmonde) bestuurlijk vastgesteld. Het profiel onderschrijft de vorming van een gemeentegrens overschrijdend maritiem cluster, met de Stormpolder als centrum. Het maritiem cluster ontwikkelt zich in afstemming met de ambities van natuurlijke oevers en luxe woonmilieus aan met name de zuidzijde van de Nieuwe Maas. Inmiddels is ook de YVC-werf in Capelle aan den IJssel weer ingebruik genomen voor de bouw van scheepscasco s. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

16 Gemeente Krimpen: bestemmingsplan Stormpolder De gemeenteraad van Krimpen heeft op 13 juni van dit jaar het nieuwe bestemmingsplan Stormpolder vastgesteld. Dit nieuwe plan biedt de kaders voor een verdere vorming van een cluster van maritieme bedrijvigheid. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

17 2.5 Randvoorwaarden Belangrijkste randvoorwaarde voor het uitvoeren van bovengenoemde deel projecten/ programma's is een blijvend commitment van het bedrijfsleven en deelname in de Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder. Hoewel de intentie tussen overheid (gemeente) en bedrijfsleven is uitgesproken voor het aangaan van een langjarig samenwerkingsverband (minimaal 5 jaar) is de samenwerking ook afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen. Dit betekent dat van de zijde van zowel de overheid als het bedrijfsleven de komende jaren investeringen worden verwacht. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van tijd, medewerkers en geld (op projectbasis. De betrokken bedrijven hebben aangegeven substantieel te willen investeren in (concrete) uitvoeringsprojecten die meetbaar een positieve uitwerking hebben op het ondernemersklimaat in en rond de Stormpolder. De gemeente heeft aangegeven de uitgaven binnen de stormpolder kostendekkend moeten zijn (sluitende GREX). Ook worden de mogelijkheden onderzocht om middels een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) of een afgeleide daarvan OZB inkomsten binnen het gebied te houden. Voorts is de gemeente tevens afhankelijk van de beschikbaarheid van subsidie middelen. Hierbij vormt de Investeringsreserve van de Stadsregio Rotterdam op dit moment de belangrijkste bron. De uitvoering van de projecten zoals beschreven in dit Projectplan is gebaad bij de oprichting van een rechtsvorm (mogelijk een stichting) waarin gemeente en bedrijfsleven samenwerken. De benodigde geldstromen kunnen dan op overzichtelijk worden beheerd. Bij bovenbeschreven projecten is het uitgangspunt dat bedrijfsleven en overheid 50% - 50% investeren (zie ook begroting in bijlage 3 van dit document) Andere belangrijke voorwaarde is het blijvende draagvlak onder de ondernemers in binnen de Stormpolder. De Stuurgroep weegt in haar besluiten de uitkomsten van de bijeenkomst van de referentie groep mee. Dit zelfde geldt voor de besluiten die genomen worden door het college van B&W. De eerste bestuurlijke vaststelling betreft de vaststelling van de integrale gebiedsvisie in maart De Stuurgroep zal daaraan voorafgaand een aan de referentiegroep voorgelegde visie moeten vaststellen alsmede een samenwerkingsovereenkomst waarin de projectmatige participatie van overheid en bedrijfsleven wordt vastgelegd. De integrale gebiedsvisie en de samenwerkingsovereenkomst vormen de leidraad voor de uitvoering van alle projecten binnen de Stormpolder, de komende 10 jaar. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

18 3. Projectaanpak 3.1 Aanpak van het project De projecten die worden genoemd in dit projectplan maken deel uit, of staan in dienst van de Economische herstructureringsopgave van Het Stormpolder gebied. Het 'Plan van Aanpak Stormpolder' eo dd. 31 juli 2012 is daar bij leidend. De economische herontwikkeling van het Stormpolder gebied als geheel is op te vatten als een gebiedsontwikkeling die loopt van en 2013 zijn hierbij de voorbereidende jaren. De jaren daaropvolgend staan in het teken van de uitvoering. Dit projectplan beschrijft 'slechts' de uitvoering van een drietal deelprojecten. De Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder heeft daaraan, met het oog op de uitvoerbaarheid op de korte termijn en de urgentie met het oog op de noodzakelijkheid (ook wel quick-wins) en de beschikbaarheid van financiële middelen (IR SR Rotterdam, prioriteit te geven. Andere programma s zoals bereikbaarheid, onderwijs, arbeid en branding en communicatie zijn tevens geprioriteerd maar bevinden zich op dit moment (tot 1 april 2014) nog in de onderzoeksfase. De Projectaanpak richt zich dan ook op de volgende deelprojecten die in de periode worden uitgevoerd (zie tevens voor beschrijving onder ' 2.3 resultaten' : Programma duurzaamheid: 1. COLLECTIEVE DUURZAME ENERGIE OPWEKKING oprichting van een gezamenlijke (collectieve) energiemaatschappij Stormpolder en de implementatie van een het opwekken van duurzame energie doormiddel van zonnepanelen en mogelijk van windmolen(s); Programma ruimte: 2. STRATEGISCHE VERWERVING/ VERPLAATSING T.B.V. VORMING MARITIEM CLUSTER creëren van schuif- en verdeelruimte doormiddel van de (strategische en kleinschalige aankoop) van objecten die de uitvoering van het wensbeeld (*) beperken of van (delen van) objecten die ruimte bieden voor het aantrekken van bedrijven in de maritieme sector en ruimte scheppen voor watergebonden bedrijvigheid; Programma ruimte: 3. STORMPOLDER WATERFRONT Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

19 her)ontwikkeling van het Waterfront Stormpolder (voorheen: 'kop van de industrieweg') als entree vanaf de waterzijde en met functies voor zowel de Stormpolder zelf als voor (een deel van) de regio; Per deel project volgt hier een beknopte omschrijving van de aanpak: 1. COLLECTIEVE DUURZAME ENERGIE OPWEKKING In 2013 is er een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie: zon en windenergie zijn daarbij een van de maast kansrijke vormen gebleken die tevens op draagvlak vanuit het bedrijfsleven kunnen rekenen. In chronologische volgorde volgen hierbij de stappen om de komen tot de uitvoering en het behalen van de beschreven doelstellingen: 1. Afronding inventarisatie Duurzaamheid Stormpolder eind 2013 met als belangrijk onderdeel een inschatting van de kosten en de baten van de aanleg van zonnecollectoren en een windmolen; 2. voor 1 april 2014: oprichting EMS (Energie Maatschappij Stormpolder) mogelijk als sub maatschappij onder de nog nader uit te werken rechtsvorm waar vanuit de gebiedsmanagement organisatie zal opereren. Voorwaarde is dat de groter spelers IHC/ Hollandia zich hierbij aansluiten. De energie maatschappij zal moeten worden geleid door een 'energie coördinator', bekend met het uitrollen van collectieve energie projecten. 3. Medio 2013 moet de hoeveelheid met zonnecollectoren uit te rusten dak oppervlakte bekend zijn. Hiervoor moeten de technische en financiële randvoorwaarden verder zijn uitgewerkt. Kosten en baten worden opnieuw tegen het licht gehouden. ( Het energie centrum midden- en kleinbedrijf heeft hiervoor op 23 augustus 2013 een offerte en plan van aanpak aangeleverd (bijlage 2)) 4. In september volgt een definitief besluit over de daadwerkelijke hoeveelheid aan te brengen zonnecollectoren. In het najaar van 2013 kan worden gestart met de realisatie van de naar schatting 4ha zonnecollectoren Voor de bouw van een windmolen geldt de volgende aanpak. Het gaat hierbij om een nadere uitwerking van de planologische kaders en mogelijkheden: 1. Medio 2014 op basis van onderzoek en gesprekken met de betrokken instanties (Provincie, DCMR en de buurgemeenten) wordt een analyse van de mogelijke planologische knelpunten en beperkingen gemaakt. De analyse wordt gemaakt door een vertegenwoordiger van de EMS, de energie coördinator) Tevens wordt een advies opgeleverd waarbij de haalbaarheid tegen het licht van de planologische beperkingen wordt gehouden. Dit is een GO/ NOGO moment 2. In de tweede helft van 2014 worden (in het geval van een 'GO') de vergunningen voorbereid. 3. De vergunning voor de bouw van een windmolen wordt voor het einde van 2014 in gediend. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

20 4. Realisatie start medio STRATEGISCHE VERWERVING/ VERPLAATSING T.B.V. VORMING MARITIEM CLUSTER De exacte inhoud van dit programma hangt nauw samen met de procedure rondom het Bestemmingsplan Stormpolder. Dit Bestemmingsplan is in juni 2013 door de Raad van de gemeente Krimpen vastgesteld. Het vastgestelde Bestemmingsplan is op 8 augustus 2013 gepubliceerd en de beroepstermijn eindigt op 18 september 13. Afhankelijk van de uitkomst van eventueel ingediende beroepen kan het zijn dat dit programma onderdeel moet worden aangepast. Voorts moet worden opgemerkt, dat van de zijde van de Provincie Z-H in een reactieve aanwijzing is aangegeven, dat een rem zet op de vestiging van (nieuwe) perifere detailhandel in de Stormpolder moet worden tegengegaan. Ook deze beleidsuitspraak kan een onderdeel zijn van de discussie rondom de verplaatsing van bedrijven. Het project richt zich vooralsnog in 2014 concreet op de uitvoering van een drietal deelprojecten: 1. Verwerving/ doorverkoop en herontwikkeling van een bedrijfswoning aan de Sliksloot; 2. Verplaatsing van het depot OW aan de Schaardijk 11; 3. Uitruil van 1 gebiedsvreemde functie uit de Stormpolder voor een 'gebiedseigen' bedrijf. Ad 1. De betreffende bedrijfswoning aan de Schaardijk zit een verder uitbreiding van water/ kade gebonden bedrijvigheid aan de Sliksloot in de weg. De belendende panden zijn gemeentelijk eigendom. Een naastgelegen scheepswerf (Buijs) heeft aangegeven de komende jaren te willen uitbreiden. Hiervoor is de verwerving van de bedrijfswoning noodzakelijk. De gemeente Krimpen kan hierin een ondersteunende rol spelen. Hier voor is het van belang dat de volgende stappen worden doorlopen: 1. Voor eind 2013: opstellen intentie overeenkomst toekomstige ontwikkelaar/ eind gebruiker voor de aankoop van het gemeentelijk eigendom en de aankoop van de de bedrijfswoning tegen de getaxeerde waarde. 2. Verwerving van de bedrijfswoning tegen getaxeerde waarde (1e helft 2014): hiervoor zijn twee mogelijkheden. Toekomstige eigenaar gebruiker (Scheepswerf) verwerft zelf en koot overige grond en panden van de gemeente. Gemeente verwerft en verkoopt door tegen vastgestelde prijs en verkoopt gemeentelijk eigendom gelijktijdig. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie