STORMPOLDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STORMPOLDER 2014-2016"

Transcriptie

1 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER

2 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving Aanleiding Doelstelling Resultaat Samenhang met andere projecten / programma s / lijnactiviteiten Randvoorwaarden Projectaanpak Aanpak van het project Fasering van het project Bestuurlijke en ambtelijke beslismomenten Projectbeheersing Geld Organisatie Tijd Communicatie en participatie (projectomgeving) Risico s Juridische aspecten 28 Bijlagen 29 Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

3 1. Projectgegevens Basisgegevens Soort project Economische Herstructurering Classificatie project zwaar 1 sept 2013 Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever ambtelijk opdrachtgever Wethouder Bart Prins Arjan Bosker Telefoon ambtelijk opdrachtgever Projectmanager projectmanager Jasper Baas Telefoon projectmanager Startdatum project Verwachte einddatum project Huidige fase Status grondexploitatie Onderdeel van het programma voorbereiding grondexploitatie in voorbereiding Economische herstructurering bedrijventerreinen (IR Stadsregio Rotterdam Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

4 2. Projectbeschrijving 2.1 Aanleiding De Stormpolder is met 66 ha het grootste bedrijventerrein aan de oostzijde van de Rotterdamse (stad- )regio. Volledig omsloten door water is het bedrijventerrein bij uitstek en van oudsher een vestigingslocatie voor de maritieme industrie. In 2009 is het bedrijven terrein, samen met 22 andere terreinen opgenomen in de prioriteringslijst opgenomen van het RHOB. De economische herstructureringsopgave voor de Stormpolder is staat daarin voor de periode op de planning. Op dit moment bevindt de herstuctureringsopgave zich in de fase van planvoorbereiding ( ) is de periode van de eerste uitvoeringsfase.de tweede fase strekt zich uit van Dit projectplan beschrijft de uitvoering van een drietal projecten en hun deelprojecten in de eerste uitvoeringsfase. Het vormt tevens de basis voor de subsidie aanvraag van de Investeringsreserve onderdeel: economische herstructurering bedrijventerreinen in Zuid-Holland 1 Stand van zaken eerste helft 2013 In de eerste helft van 2013 heeft de gemeente Krimpen samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven een gebiedsmanagementorganisatie opgericht die in gezamenlijkheid de koers voor de komende tien jaar uitstippelt. Bestuurders van bedrijfsleven (Ondernemerskring, Metaalunie, IHC Merwede OGMS en IHC) en bestuurders van de gemeente Krimpen (2 wethouder) hebben zitting genomen in de Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder. De project- en programma-matige uitwerking wordt eveneens door vertegenwoordigers van zowel de gemeente als van het bedrijfsleven ter hand genomen. Middels een tweetal klankbordgroepen (een ambtelijke klankbordgroep ( om een optimale aansluiting van de projectorganisatie met de staande organisatie te waarborgen) en een referentiegroep uit het bedrijfsleven, bestaande uit 14 vertegenwoordigers teneinde het draagvlak bij alle geledingen van het bedrijfsleven zo groot mogelijk te laten zijn), die 4 maal per jaar bijeenkomen worden de visie, het uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsprojecten kritisch tegen het licht gehouden. De Stuurgroep heeft op 11 juli 13 het gewenste eindbeeld voor het Stormpoldergebied vast gesteld (bijlage 1) Het eindbeeld beschrijft de positionering en het profiel van het gebied dat men wil bereiken. Het gewenste eindbeeld is in juni 13 besproken in de referentiegroep van het bedrijfsleven. De referentiegroep onderschrijft unaniem het gewenste eindbeeld. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

5 De Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder eo, heeft op 17 april 2013 vanuit het Uitvoeringsprogramma (01 augustus 2012,zie ook IR 2012) een selectie gemaakt ten aanzien van de projecten en programma s op basis waarvan in 2013 een de gebiedsvisie (met het gewenste eindbeeld als uitgangspunt) moet worden ontwikkeld (op basis van onderzoeken). Delen hiervan zullen in 2014 reeds worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende programma s: 1. Onderwijs Brede bedrijfsschool i.s.m. bedrijfsleven en ROC s Vakscholen op locatie 2. Arbeid Werkplein Stormpolder: gemeenschappelijke arbeidspool voor Stormpolder eo 3. Bereikbaarheid Infrastructuur: weg en water Beter Benutten: mentaliteitsveranderingen 4. Duurzaamheid Energie-opwekking (zon, wind, etc.) Recycling (cradle to cradle, stormpolder breed) 5. Ruimte Openbare ruimte: Waterfront Stormpolder (voorheen: kop industrieweg) Schuif- en verplaatsingsruimte: optimalisatie functionele en ruimtelijke indeling en oplossen planologische knelpunten. 6. Economie BIZ Stormpolder Marketing en communicatie: externe gebiedscommunicatie: aantrekken nieuwe bedrijven 1 In de bijlage 2 van de agendapost Herijking Regionaal Strategische Agenda van 4 juni 2013, wordt de stormpolder genoemd in relatie tot de ondersteuningsbehoefte vanuit de Investeringsreserve in Voor Stormpolder wordt hierin rekening gehouden met een te verwachten aanvraag (na ambtelijke sondering) van ca 1,3 miljoen. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

6 Aandacht voor de maakindustrie op de Stormpolder: devolkskrant op 5 mei van dit jaar De uitvoering quickscans en haalbaarheidsonderzoeken van boven genoemde programma s (Planvormingsubsidie PZH) bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium: de eerste resultaten worden begin december 2013 opgeleverd en samengebracht in een intergraal gebiedsprogramma. Het gebiedsprogramma zal in januari 14 worden vastgesteld door de stuurgroep en in februari 14 zullen bedrijfsleven en gemeente de intentie-overeenkomst tekenen op basis waarvan de gebiedsmanagementorganisatie kan worden opgericht en met de uitvoering van het gebiedsprogramma kan worden begonnen. De uitvoering kan starten op 1 april De Stuurgroep heeft zich eveneens uitgesproken over de prioritering binnen het uitvoeringsprogramma: vanaf 2014 wordt gestart met de uitvoering van een vijftal projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame economische ontwikkeling van het bedrijventerrein voor zowel Krimpen aan den IJssel zelf als voor de Rotterdamse regio als geheel. De ontwikkeling van een 'maritiem(en metaal-) cluster is hierbij de belangrijkste doelstelling. Dit projectplan vormt een nadere en concrete uitwerking van het Plan van Aanpak Stormpolder (30 juli 2012). Dit plan van aanpak beschrijft de marsroute van visievorming naar een concreet Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

7 uitvoeringsprogramma. Op basis van dit plan van aanpak heeft de gemeente Krimpen in het najaar van 2012 een tweetal subsidieverzoeken ingediend bij respectievelijk de Stadregio (IR 2012) en de Provincie Zuid-Holland (planvormingsubsidie 2013). Het totaal aan beschikte subsidie bedragen bedroeg vorig jaar ,--. De bijdragen vormden een financiële impuls voor zowel de gemeente Krimpen als de in de Stormpolder aanwezige bedrijven om in de aanloop naar de uitvoering een langjarige gebiedsmanagement organisatie op te zetten en tevens onderzoeken (quickscans) naar deelprogramma's en projecten op uit te voeren. Waar 2013 voor alle betrokkenen in en rondom de Stormpolder een Pilot jaar is (voorbereiding, visie vorming met een stevige inbreng van overheidsmiddelen), 2014 wordt het jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan de eerste programma's en projecten. Niet alleen de overheid staat hiervoor financieel aan 'de lat' ook het bedrijfsleven neemt daarin haar verantwoordelijkheid en toont zich bereid tot het doen van projectmatige investeringen. Tot slot is in 2013 duidelijkheid geboden over de duurzame toekomst van de Stormpolder. Overheid en bedrijfsleven zijn het er over een dat een economisch sterke Stormpolder gebaad is bij een sterk profiel, een profiel dat voortborduurt op de reeds sterke vertegenwoordiging van de maritieme en metaal industrie. De stuurgroep heeft zoals reeds vermeld een eindbeeld vastgesteld, dit beeld schetst het gezamenlijke vizier waarop alle ontwikkelingen in de komende 10 jaar gericht moeten zijn: Stormpolder als centrum van de Maritieme maak industrie. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

8 2.2 Doelstelling Dit projectplan richt zich op de periode van en is zoals gezegd een logisch vervolg op het 'Plan van aanpak Stormpolder eo' van 30 juli Het gaat hierbij om de uitvoering van een aantal concrete deelprojecten en programma's die ieder voor zich, maar ook in onderlinge samenhang een structurele bijdrage leveren aan de economische herstructurering van het 'Stormpoldergebied'(dat wil zeggen de Stormpolder en de aangrenzende bedrijventerreinen 'de Parallelweg' en 'de Krom'). Dit betekent concreet dat de uitvoering is gericht op het bereiken van het wensbeeld. Het projectplan wordt tevens opgesteld als onderbouwing voor de subsidieaanvraag voor de Investeringreserve Stadsregio Rotterdam Een financiële bijdrage in de uitvoering van de projecten leidt tot een vliegwiel effect in de economische herstructureringsopgave van de Stormpolder Volgens het Plan van Aanpak Stormpolder (2012) is de economische herstructurering geslaagd indien de volgende doelstellingen in de periode zijn behaald: 40% meer arbeidsplaatsen (= nieuwe werkplekken, van 45ap/ha naar 60 ap/ha); 20% intensivering van de bedrijfsoppervlakte (15ha nieuwe bedrijven); 20% reductie van de uitstoot van CO2; 10% kosten reductie door gezamenlijke (inkoop) activiteiten; 10% omzetstijging door samenwerking en gebiedsmarketing. Voor het behalen van deze doelstellingen en vanuit de vastgestelde speerpunten (zie boven) heeft de Stuurgroep Stormpolder de volgende programma's/ projecten geselecteerd die worden gestart en uitgevoerd in de periode : 1. Programma duurzaamheid: oprichting van een gezamenlijke (collectieve) energiemaatschappij stormpolder en de implementatie van een het opwekken van duurzame energie doormiddel van zonnepanelen en mogelijk van windmolen(s); 2. Programma ruimte: creëren van schuif- en verdeelruimte doormiddel van de (strategische en kleinschalige aankoop) van objecten die de uitvoering van het wensbeeld (*) beperken of van (delen van) objecten die ruimte bieden voor het aantrekken van bedrijven in de maritieme sector en ruimte scheppen voor watergebonden bedrijvigheid; Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

9 3. Programma ruimte: (her)ontwikkeling van het Waterfront Stormpolder (voorheen: 'kop van de industrieweg') als entree vanaf de waterzijde en met functies voor zowel de Stormpolder zelf als voor (een deel van) de regio; Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

10 2.3 Resultaat Algemeen: het projectresultaat bestaat uit de start van de uitvoering van de vier bovengenoemde programma-onderdelen op 1 april Per project/ programma onderdeel gelden afzonderlijke deelresultaten en doelstellingen: ad : oprichting gezamenlijke Energie Maatschappij Stormpolder (EMS) 2014: 3ha dakoppervlakte uitgerust met zonnepanelen 2014: go/ no go plaatsing windmolen Stormpolder 2015: 5ha dakoppervlakte uitgerust met zonnepanelen (totaal 8 ha) Op basis van het de in december 2013 af te ronden inventarisatie van de mogelijkheden van collectieve energie opwekking binnen de stormpolder wordt vanaf 1 april 2014 gestart met de uitvoering. Nu al blijkt dat de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en wind energie het meest kansrijk blijken. Het streven is om begin 2014 een gezamenlijke (collectieve) energie maatschappij Stormpolder op te richten die de bedrijven binnen de Stormpolder voor een deel zal voorzien van duurzaam opgewekte energie. Zonnepanelen kunnen worden geplaatst op de 8,2ha beschikbare en bruikbare dakoppervlak van bestaande bedrijfshallen in 2014 en Het gebiedsmanagement Stormpolder gaat er van uit dat voor het einde van 2014 ca. 3ha dakoppervlak kan worden voorzien van zonnecollectoren. Waarbij de energie maatschappij Stormpolder zich in de eerste instantie richt op de grotere spelers met de grotere aaneengesloten dakoppervlakten. In 2015 wordt gestreefd naar een uitbreiding met 5ha. Dit is inclusief mogelijke nieuwe ontwikkelingen (bedrijfshallen) die direct worden voorzien van collectoren. Dit betekent dat eind 2015 ca 4 miljoen kwh doormiddel van zonne-energie in de Stormpolder kan worden opgewekt. De CO2 emissie die gepaard gaat met het opwekken van een zelfde hoeveelheid energie doormiddel van fossiele brandstoffen is 15 tot 20 maal hoger. Voor het opwekken van energie binnen de Stormpolder doormiddel van windmolens is het komende half jaar nog nader en intensiever onderzoek gewenst. Eén van de grotere bedrijven (Hollandia) heeft in 2012 het initiatief genomen voor het plaatsen van een windmolen met een vermogen van ca 3,0 Mwh. De weten regelgeving omtrent het plaatsten van windmolens (in het bijzonder de milieuaspecten) stelt echter beperkingen aan het plaatsen er van. In juli 2014 moet er meer duidelijkheid zijn voor de mogelijkheden voor het plaatsen van een of meerdere (ook kleinere) windmolens of turbines. Dan moet tevens een Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

11 besluit worden genomen voor het uitrollen van een dergelijk programma. Het is de doelstelling om voor het einde van 2014 te starten met de bouw van minimaal 1 windmolen of turbine binnen de Stormpolder Ad : verwerving (en doorverkoop) bedrijfswoning Sliksloot t.b.v. Ontwikkeling van strekkende meters kade aan de Sliksloot; 2014: verplaatsing depot OW naar alternatieve locatie 2014: overeenkomst uitruil van 1 'gebiedsvreemde' functie binnen Krimpen (overeenkomst) 2015: realisatie (door derden) van ca 100m1 kadegebonden bedrijvigheid aan de Sliksloot) 2015: herontwikkeling depot OW in de vorm van maritieme bedrijvigheid; Miljoenen order voor IHC: welkome impuls voor Stormpoldergebied In het kader van de ontwikkeling van het Maritiem Cluster moet worden opgemerkt, dat IHC Off-shore and Marine begin augustus 13 melding heeft gemaakt van de verwerving van de grootste order uit haar bedrijfsgeschiedenis. Zij zal daartoe op korte termijn aanvangen met de ontwikkeling van een in haar eigendom zijnd braakliggend terrein in de Stormpolder, lokaal bekend als de grote Put. Het betreft een terrein van circa 4 ha groot. Als gevolg hiervan zal het aantal arbeidsplaatsen in de Stormpolder op korte termijn met circa 300 toenemen. Daarnaast zijn er op dit moment gesprekken gaande om op het terrein van OGMS aan de industrieweg ( lokaal bekend als Hollandia-oud ) een nieuwe scheepswerf te bouwen welke zich gaat richten op de Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

12 bouw van superjachten. Nederland is sinds dit jaar ook weer wereldleider in dit segment van de scheepsbouw. Hiermee wordt reeds nu een belangrijke invulling gegeven aan het geformuleerde eindbeeld. Vanuit het programma ruimte wordt hierop aangesloten door het creëren van schuif- en verdeel ruimte. De ontwikkeling van een dergelijk programma is essentieel, gezien het feit dat de Stormpolder in 2015 vrijwel volgebouwd zal zijn. Ook de sanering en herontwikkeling van het EMK terrein (eind 2013 GO/ NO GO) kan hierin een cruciale rol spelen omdat er met de mogelijke beschikbaarheid ca 3,5ha uitgeefbare grond kan worden toegevoegd aan het ariaal binnen de Stormpolder. Daarnaast zijn er binnen de stormpolder nog een aantal 'gebiedsvreemde' functies aanwezig zoals een viertal bedrijfswoningen (ook wel planologische en ruimtelijke knelpunten) en meer op (perifere) detailhandel gerichte bedrijven. Het uitplaatsen of verplaatsen van dergelijke functies schept ruimte voor bedrijven binnen de maritieme en maak- industrie en komt het profiel van de Stormpolder als centrum voor de (maritieme) maakindustrie ten goede. Een aantal bestaande bedrijven die uitstekend aansluiten bij dit profiel liggen nu buiten de Stormpolder in Krimpen (met name aan de Parallelweg). Het onderzoek naar de diverse mogelijkheden van potentiële bedrijfsverplaatsingen binnen Krimpen ( van parallelweg naar Stormpolder en omgekeerd) is op dit moment in volle gang. Een eventuele 'uitruil'(verplaatsing) maakt het Stormpoldergebied toekomstbestendiger en het heeft als resultaat dat de bedrijfsactiviteiten beter aansluiten bij hun omgeving. In 2014 wordt gestart met een actieve benadering van gebiedsvreemde bedrijven en activiteiten. De (deel-) exploitaties van eventuele (indirecte) verwervingen zijn niet altijd sluitend of worden dat pas als de nieuwe functies gerealiseerd zijn. De verdere ontwikkeling van de Sliksloot en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van water/ kade gebonden bedrijvigheid moet in bijdragen aan een versteviging van het maritieme profiel van de Stormpolder. Hiervoor is het van belang om 1 bedrijfswoning te verwerven. Met deze verwerving wordt de weg vrij gemaakt voor uitbreiding van de maritieme sector aan de oostzijde van de Stormpolder. De gemeente Krimpen bezit een terrein van ca 5.000m2 aan de IJssel (Schaardijk 11) In het recente verleden hebben zich diverse gegadigden gemeld meet interesse tot de ontwikkeling (uitbreiding) van watergebonden bedrijvigheid. In de huidige situatie dient het terrein als depot voor de Krimpense dienst Openbare Werken. De mogelijke verplaatsing van dit depot maakt de weg vrij voor de toevoeging van ca 100m1 kade en bedrijvigheid en draagt zodoende bij aan de verdere intensivering van maritieme bedrijvigheid. Verplaatsing eind 2014 zijn beslag moeten krijgen. De herontwikkeling moet in 2015 gereed zijn. Met betrekking tot de overige objecten geldt dat het (op 13 juni door de gemeenteraad vastgestelde) Bestemmingsplan op dit moment in procedure is bij de Raad van State. Hangende deze procedure kunnen op dit moment nog geen uitspraken gedaan worden over de exacte strategie. Op basis van eerdere taxaties kan wel een eerste inschatting worden gemaakt van de kosten die met een eventuele Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

13 verwervingen zijn gemoeid. Het gebiedsmanagement Stormpolder streeft er naar om voor het einde van dit jaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen ten aanzien van de strategie. Voor de mogelijke schuifruimte locatie worden in 2014 eerste gesprekken met de betrokken eigenaren gestart om tot een mogelijke ruil/ verplaatsing te komen binnen de Krimpense gemeentegrenzen. In eind 2014 moet dit resulteren in een eerste overeenkomst. Sliksloot: kansen voor intensivering maritieme industrie Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

14 Ad : start gedeeltelijke herinrichting openbaar gebied Stormpolder Waterfront; 2015: realisatie werknemershotel Stormpolder; 2016: realisatie verzamelgebouw en oplevering openbare ruimte De ontwikkeling van een Waterfront aan het einde van de Industrieweg tussen en deels op de terreinen de terreinen van Hollandia/ IHC en OGMS in (grotendeels gemeentelijk eigendom) is eveneens als speerpunt benoemd. De huidige ruimtelijke en programmatische opzet vraagt om een ambitieuzer toekomstbeeld. In de huidige situatie heeft het gebied nauwelijks verblijfskwaliteit en ontbreekt het aan functies die het gebied levendiger en attractiever maken. De potentie van het gebied als transferpunt (tussen water en weg, tussen waterbus en gewone bus) en verblijfgebied voor zowel de Stormpolder als de gemeente Krimpen kunnen beter worden benut. Als park, als openbaar plein aan het water, als vestigingsplaats voor locale en bovenlokale functies zoals scholen, (tijdelijke) huisvesting voor werknemers, horeca en recreatie) Een integrale ontwikkeling brengt een meerwaarde voor de Stormpolder als verzamel en ontmoetingsplek voor werknemers en bezoekers van het gebied. Eind 2014 wordt gestart met de herinrichting (van een deel) van het openbare gebied (extra mogelijkheden voor de aanleg van vervoer over water en overstaphaltes) en de herontwikkeling van het leegstaande kantoor (eigendom O.G.M.S). In 2015 kan het gebied geschikt worden gemaakt voor de bouw van een verzamelgebouw met daarin ruimte voor onderwijs, horeca en andere gebiedsbrede functies. In 2016 wordt het gehele gebied opgeleverd. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

15 2.4 Samenhang met andere projecten / programma s / lijnactiviteiten Hier onder volgt een beknopte uiteenzetting van de aan de Stormpolder gerelateerde projecten en programma's: RHOB: naar een regionale uitvoeringskracht (2009) De economische herstructureringsopgave van de Stormpolder is geprioriteerd door het RHOB in Een jaar daaraanvoorafgaand heeft de Stadsregio in het REO, 22 bedrijventerreinen aangewezen in de Provincie Zuid-Holland. Stadsregio: RSA (Regionaal Strategische Agenda) Stormpolder valt in het RSA onder de economische herstructureringsprogramma's voor de periode Rijk/ Stadsregio/ Verkeersonderneming: Beter Benutten Rijksprogramma dat de mogelijkheden onderzoekt en (mede) uitvoert voor het beter benutten van bestaande infrastructurele netwerken. Stadsregio Rotterdam en het Rijk hebben gezamenlijk 170 miljoen uitgetrokken (3 jaar) om de files in de Stadsregio te verminderen. De aanpak van de Algeracorridor (hoofdaanvoerroute over land voor de Stormpolder) en de aanleg van verschillende voet-, fiets-, en autoveren moeten de bereikbaarheid van en naar de Stormpolder de komende jaren verbeteren. DelTri: Maritieme Hotspots de drie samenwerkende regio s: Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant in de Rijn/Maas Delta streven onderlinge afstemming na op de gebieden economie, bereikbaarheid en leefomgeving. Het onderdeel Maritieme Hotspots, richt zich op ketenvorming en specialisatie van de diverse in de Rijn/ maasdelta gelegen maritieme clusters. Stormpolder heeft daarbij duidelijk het profiel van een productie cluster. Stadsregio: Rivierzones, gebiedsprofiel Rivierenland Begin dit jaar is het gebiedsprofiel 'Rivierenland' door de gemeenten Krimpen, Capelle, Ridderkerk en Rotterdam (IJsselmonde) bestuurlijk vastgesteld. Het profiel onderschrijft de vorming van een gemeentegrens overschrijdend maritiem cluster, met de Stormpolder als centrum. Het maritiem cluster ontwikkelt zich in afstemming met de ambities van natuurlijke oevers en luxe woonmilieus aan met name de zuidzijde van de Nieuwe Maas. Inmiddels is ook de YVC-werf in Capelle aan den IJssel weer ingebruik genomen voor de bouw van scheepscasco s. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

16 Gemeente Krimpen: bestemmingsplan Stormpolder De gemeenteraad van Krimpen heeft op 13 juni van dit jaar het nieuwe bestemmingsplan Stormpolder vastgesteld. Dit nieuwe plan biedt de kaders voor een verdere vorming van een cluster van maritieme bedrijvigheid. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

17 2.5 Randvoorwaarden Belangrijkste randvoorwaarde voor het uitvoeren van bovengenoemde deel projecten/ programma's is een blijvend commitment van het bedrijfsleven en deelname in de Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder. Hoewel de intentie tussen overheid (gemeente) en bedrijfsleven is uitgesproken voor het aangaan van een langjarig samenwerkingsverband (minimaal 5 jaar) is de samenwerking ook afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen. Dit betekent dat van de zijde van zowel de overheid als het bedrijfsleven de komende jaren investeringen worden verwacht. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van tijd, medewerkers en geld (op projectbasis. De betrokken bedrijven hebben aangegeven substantieel te willen investeren in (concrete) uitvoeringsprojecten die meetbaar een positieve uitwerking hebben op het ondernemersklimaat in en rond de Stormpolder. De gemeente heeft aangegeven de uitgaven binnen de stormpolder kostendekkend moeten zijn (sluitende GREX). Ook worden de mogelijkheden onderzocht om middels een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) of een afgeleide daarvan OZB inkomsten binnen het gebied te houden. Voorts is de gemeente tevens afhankelijk van de beschikbaarheid van subsidie middelen. Hierbij vormt de Investeringsreserve van de Stadsregio Rotterdam op dit moment de belangrijkste bron. De uitvoering van de projecten zoals beschreven in dit Projectplan is gebaad bij de oprichting van een rechtsvorm (mogelijk een stichting) waarin gemeente en bedrijfsleven samenwerken. De benodigde geldstromen kunnen dan op overzichtelijk worden beheerd. Bij bovenbeschreven projecten is het uitgangspunt dat bedrijfsleven en overheid 50% - 50% investeren (zie ook begroting in bijlage 3 van dit document) Andere belangrijke voorwaarde is het blijvende draagvlak onder de ondernemers in binnen de Stormpolder. De Stuurgroep weegt in haar besluiten de uitkomsten van de bijeenkomst van de referentie groep mee. Dit zelfde geldt voor de besluiten die genomen worden door het college van B&W. De eerste bestuurlijke vaststelling betreft de vaststelling van de integrale gebiedsvisie in maart De Stuurgroep zal daaraan voorafgaand een aan de referentiegroep voorgelegde visie moeten vaststellen alsmede een samenwerkingsovereenkomst waarin de projectmatige participatie van overheid en bedrijfsleven wordt vastgelegd. De integrale gebiedsvisie en de samenwerkingsovereenkomst vormen de leidraad voor de uitvoering van alle projecten binnen de Stormpolder, de komende 10 jaar. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

18 3. Projectaanpak 3.1 Aanpak van het project De projecten die worden genoemd in dit projectplan maken deel uit, of staan in dienst van de Economische herstructureringsopgave van Het Stormpolder gebied. Het 'Plan van Aanpak Stormpolder' eo dd. 31 juli 2012 is daar bij leidend. De economische herontwikkeling van het Stormpolder gebied als geheel is op te vatten als een gebiedsontwikkeling die loopt van en 2013 zijn hierbij de voorbereidende jaren. De jaren daaropvolgend staan in het teken van de uitvoering. Dit projectplan beschrijft 'slechts' de uitvoering van een drietal deelprojecten. De Stuurgroep Gebiedsplatform Stormpolder heeft daaraan, met het oog op de uitvoerbaarheid op de korte termijn en de urgentie met het oog op de noodzakelijkheid (ook wel quick-wins) en de beschikbaarheid van financiële middelen (IR SR Rotterdam, prioriteit te geven. Andere programma s zoals bereikbaarheid, onderwijs, arbeid en branding en communicatie zijn tevens geprioriteerd maar bevinden zich op dit moment (tot 1 april 2014) nog in de onderzoeksfase. De Projectaanpak richt zich dan ook op de volgende deelprojecten die in de periode worden uitgevoerd (zie tevens voor beschrijving onder ' 2.3 resultaten' : Programma duurzaamheid: 1. COLLECTIEVE DUURZAME ENERGIE OPWEKKING oprichting van een gezamenlijke (collectieve) energiemaatschappij Stormpolder en de implementatie van een het opwekken van duurzame energie doormiddel van zonnepanelen en mogelijk van windmolen(s); Programma ruimte: 2. STRATEGISCHE VERWERVING/ VERPLAATSING T.B.V. VORMING MARITIEM CLUSTER creëren van schuif- en verdeelruimte doormiddel van de (strategische en kleinschalige aankoop) van objecten die de uitvoering van het wensbeeld (*) beperken of van (delen van) objecten die ruimte bieden voor het aantrekken van bedrijven in de maritieme sector en ruimte scheppen voor watergebonden bedrijvigheid; Programma ruimte: 3. STORMPOLDER WATERFRONT Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

19 her)ontwikkeling van het Waterfront Stormpolder (voorheen: 'kop van de industrieweg') als entree vanaf de waterzijde en met functies voor zowel de Stormpolder zelf als voor (een deel van) de regio; Per deel project volgt hier een beknopte omschrijving van de aanpak: 1. COLLECTIEVE DUURZAME ENERGIE OPWEKKING In 2013 is er een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie: zon en windenergie zijn daarbij een van de maast kansrijke vormen gebleken die tevens op draagvlak vanuit het bedrijfsleven kunnen rekenen. In chronologische volgorde volgen hierbij de stappen om de komen tot de uitvoering en het behalen van de beschreven doelstellingen: 1. Afronding inventarisatie Duurzaamheid Stormpolder eind 2013 met als belangrijk onderdeel een inschatting van de kosten en de baten van de aanleg van zonnecollectoren en een windmolen; 2. voor 1 april 2014: oprichting EMS (Energie Maatschappij Stormpolder) mogelijk als sub maatschappij onder de nog nader uit te werken rechtsvorm waar vanuit de gebiedsmanagement organisatie zal opereren. Voorwaarde is dat de groter spelers IHC/ Hollandia zich hierbij aansluiten. De energie maatschappij zal moeten worden geleid door een 'energie coördinator', bekend met het uitrollen van collectieve energie projecten. 3. Medio 2013 moet de hoeveelheid met zonnecollectoren uit te rusten dak oppervlakte bekend zijn. Hiervoor moeten de technische en financiële randvoorwaarden verder zijn uitgewerkt. Kosten en baten worden opnieuw tegen het licht gehouden. ( Het energie centrum midden- en kleinbedrijf heeft hiervoor op 23 augustus 2013 een offerte en plan van aanpak aangeleverd (bijlage 2)) 4. In september volgt een definitief besluit over de daadwerkelijke hoeveelheid aan te brengen zonnecollectoren. In het najaar van 2013 kan worden gestart met de realisatie van de naar schatting 4ha zonnecollectoren Voor de bouw van een windmolen geldt de volgende aanpak. Het gaat hierbij om een nadere uitwerking van de planologische kaders en mogelijkheden: 1. Medio 2014 op basis van onderzoek en gesprekken met de betrokken instanties (Provincie, DCMR en de buurgemeenten) wordt een analyse van de mogelijke planologische knelpunten en beperkingen gemaakt. De analyse wordt gemaakt door een vertegenwoordiger van de EMS, de energie coördinator) Tevens wordt een advies opgeleverd waarbij de haalbaarheid tegen het licht van de planologische beperkingen wordt gehouden. Dit is een GO/ NOGO moment 2. In de tweede helft van 2014 worden (in het geval van een 'GO') de vergunningen voorbereid. 3. De vergunning voor de bouw van een windmolen wordt voor het einde van 2014 in gediend. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

20 4. Realisatie start medio STRATEGISCHE VERWERVING/ VERPLAATSING T.B.V. VORMING MARITIEM CLUSTER De exacte inhoud van dit programma hangt nauw samen met de procedure rondom het Bestemmingsplan Stormpolder. Dit Bestemmingsplan is in juni 2013 door de Raad van de gemeente Krimpen vastgesteld. Het vastgestelde Bestemmingsplan is op 8 augustus 2013 gepubliceerd en de beroepstermijn eindigt op 18 september 13. Afhankelijk van de uitkomst van eventueel ingediende beroepen kan het zijn dat dit programma onderdeel moet worden aangepast. Voorts moet worden opgemerkt, dat van de zijde van de Provincie Z-H in een reactieve aanwijzing is aangegeven, dat een rem zet op de vestiging van (nieuwe) perifere detailhandel in de Stormpolder moet worden tegengegaan. Ook deze beleidsuitspraak kan een onderdeel zijn van de discussie rondom de verplaatsing van bedrijven. Het project richt zich vooralsnog in 2014 concreet op de uitvoering van een drietal deelprojecten: 1. Verwerving/ doorverkoop en herontwikkeling van een bedrijfswoning aan de Sliksloot; 2. Verplaatsing van het depot OW aan de Schaardijk 11; 3. Uitruil van 1 gebiedsvreemde functie uit de Stormpolder voor een 'gebiedseigen' bedrijf. Ad 1. De betreffende bedrijfswoning aan de Schaardijk zit een verder uitbreiding van water/ kade gebonden bedrijvigheid aan de Sliksloot in de weg. De belendende panden zijn gemeentelijk eigendom. Een naastgelegen scheepswerf (Buijs) heeft aangegeven de komende jaren te willen uitbreiden. Hiervoor is de verwerving van de bedrijfswoning noodzakelijk. De gemeente Krimpen kan hierin een ondersteunende rol spelen. Hier voor is het van belang dat de volgende stappen worden doorlopen: 1. Voor eind 2013: opstellen intentie overeenkomst toekomstige ontwikkelaar/ eind gebruiker voor de aankoop van het gemeentelijk eigendom en de aankoop van de de bedrijfswoning tegen de getaxeerde waarde. 2. Verwerving van de bedrijfswoning tegen getaxeerde waarde (1e helft 2014): hiervoor zijn twee mogelijkheden. Toekomstige eigenaar gebruiker (Scheepswerf) verwerft zelf en koot overige grond en panden van de gemeente. Gemeente verwerft en verkoopt door tegen vastgestelde prijs en verkoopt gemeentelijk eigendom gelijktijdig. Projectplan stormpolder Rotterdamse Standaard 29 augustus van 45

Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen

Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen Gegevens aanvrager: 1. Krimpen aan den IJssel 2. ir. J. Baas 3. 06 239

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

Verkenning Zon op Bedrijfsdaken gemeente Schiedam

Verkenning Zon op Bedrijfsdaken gemeente Schiedam [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Eindrapportage/ activiteitenverslag E22 herstructurering Stormpolder 2014-2016

Eindrapportage/ activiteitenverslag E22 herstructurering Stormpolder 2014-2016 Eindrapportage/ activiteitenverslag E22 herstructurering Stormpolder 2014-2016 Onderwerp: Subsidie investeringsreserve Stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: 28 juni 2017 Behandeld ambtenaar : K. de Jong E-mailadres: k.de.jong@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-014348 Programma : Wonen en ruimte Onderwerp : Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Katwijk, 17 juli 2012. Inleiding In 2009 is voor bedrijventerrein t Heen de

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Informatie voor projectplannen Alblasserpoort Alblasserpoort Voor het gebied van de Alblasserpoort worden door partijen projectplannen opgesteld. Doel

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Historie maritieme sector

Historie maritieme sector 09-02-2010 1 Historie maritieme sector Sanering maritieme sector in 80 er jaren: lage kosten strategie, Maritieme sector daarna pieken en dalen Huidig streven: excelleren in hoogwaardige niches met acceptabel

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Algemeen Eind 2013 is de Stichting Federatie Ondernemersverengingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht, met als doel de belangen van

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Status: Definitief Gemeente Den Haag Projectmanagement Den Haag Opsteller: Jerry de Vries, projectleider Inleiding De gemeente wenst te beschikken

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Projectplan Waterfront Schiedam

Projectplan Waterfront Schiedam Projectplan Waterfront Schiedam Versie 4 februari 2008 Projectplan Waterfront Schiedam Deel 1 De herstructurering van Nieuw-Mathenesse Inhoud 1. Inleiding 2. Projectorganisatie en bemensing 3. Werkorganisatie

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, w Gemeente Delft Postadres Postbus 3137 2601 DC Delft Retauradros : OBS B.V., Postbus 3137,2801 DC Delfi Aan de leden van de Gemeenteraad Behandeld door Yveite Govaart T015 2tB 7929 E ygovaari@delfl.nl

Nadere informatie

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Aanleiding Zeeland wordt steeds saaier Veel plannen maar ook veel politieke onrust De tijd begint te dringen voor de

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Voorgesteld besluit 1. De westzijde van Erflanden definitief benoemen als nieuwe plek voor de wielerbaan van de Peddelaars 2. De structuurschets

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 6 december 2011 Het project Regionalisering Leerplicht/RMC West-Brabant Niveau 1 (gemeenschappelijke leerlingenadministratie)

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030 Van: LindtWind [mailto:info@lindtwind.nl] Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 10:31 Aan: secrbom, GS CC: Statengriffie; 'ZWD_Griffie'; Chatelin, AI Onderwerp: provinciale opgave 6MW windenergie Groote Lindt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Datum 31 mei 2016 Naam en telefoon Y. de Graaf 685953 M. van t Hof 06-46135680 Afdeling SRO/SPM Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer z60037292 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 229 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Begeleiding PV project gemeente Simpelveld

Begeleiding PV project gemeente Simpelveld Begeleiding PV project gemeente Simpelveld Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vraag opdrachtgever en doelstelling... 3 3. Plan van Aanpak... 4 3.1 Schouw en schetsontwerp 3.2 Opstellen College Voorstel

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein gemeente Eindhoven 17R7147 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00163 B&W beslisdatum 07 februari 2017 Dossiernummer 17.06.651 Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein Inleiding Er

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

: 28 maart 2011 : 11 april : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra

: 28 maart 2011 : 11 april : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 28 maart 2011 : 11 april 2011 Documentnr. Zaaknummer : 603 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : C.L.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie