Raadsvoorstel. Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Samenvatting"

Transcriptie

1 \--/7 Raadsvoorstel '5C7 (j) Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen 6 ir.n.rr 18 oo Commissie Grondgebied Volksgezondheid Energievisie en uitvoeringsprogramma Wethouder P.D. Baneke Energievisie 2018 Mook en Middelaar Uitvoeringsprogramma Energie en duurzaamheid Samenvatting Het college van Mook en Middelaar heeft de ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. De Energievisie geeft aan welke opgave er ligt voor de gemeente en op welke wijze de aanpak vorm gegeven kan worden. De gemeente heeft een belangrijke rol in de energietransitie maar ook hebben bewoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid om hun energieverbruik te verminderen en over te gaan tot het duurzaam opwekken van de eigen energie. De gemeente zet in op ondersteuning en advisering en het vervullen van een verbindende rol tussen de verschillende partijen. Daarnaast heeft de gemeente een eigen opgave om het verbruik binnen de gemeentelijke gebouwen en door de gemeentelijke voorzieningen te beperken en de energie duurzaam op te gaan wekken. Om alle energie in Mook en Middelaar duurzaam op te wekken moet worden ingezet op zon op daken, maar ook zonnevelden, bodemwarmte systemen en windturbines moeten als een serieuze optie worden gezien om volledig energieneutraal te worden. Onder de Energievisie hangt een Uitvoeringsprogramma Energie en duurzaamheid De projecten zijn gericht op de bewoners, maatschappelijke organisaties, de bedrijven en de gemeente zelf. Naast energieprojecten bevat het programma ook projecten op gebied van klimaatadaptatie en beperkt - circulaire economie. Voorstel om te besluiten 1. In te stemmen met de Energievisie 2018 Mook en Middelaar; 2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma energie en duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande extra kosten á , ten laste van de VBR, op te nemen in de Begroting 2018; en voor 2019 en 2020 jaarlijks middels de Kadernota 2019 op te nemen; 3. Het beschikbaar stellen van voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen RVS Energievisie en uitvoeringsprogramma_ versie 2 Pagina 1 van 5

2 Raadsvoorstel Geachte leden van de raad, Inleiding / Aanleiding Het college heeft de ambitie (Collegeprogramma ) om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. De redenen voor het stellen van deze ambitie zijn onder meer: Het effect dat het gebruik van fossiele bronnen heeft op het klimaat en het milieu Het verdrag van Parijs uit 2015, waarin Nederland zich aan afspraken heeft gebonden deels verwerkt in het Nationaal energieakkoord SER Meer grip willen krijgen op de eigen energievoorziening inclusief de kosten Het niet afhankelijk willen zijn van energie uit het buitenland De problematiek rond het winnen van aardgas in Groningen. De opgave om te komen tot een energieneutrale gemeente, waarbij het totale energieverbruik binnen de gemeente duurzaam wordt opgewekt, is groot. Met de voorliggende visie wordt een kader gegeven voor de te nemen stappen op gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken) De energievisie beschrijft de situatie van Mook en Middelaar voor wat betreft het energieverbruik (gas en elektriciteit) door bewoners, bedrijven, instellingen, de gemeente en het verkeer. Om het energieverbruik volledig te verduurzamen is een energietransitie nodig. Kan uw raad instemmen met bijgaande energievisie met daarin op hoofdlijnen de route en de aanpak om te komen tot een energieneutrale gemeente? In de Energievisie wordt met name ingegaan op de energie opgave maar ook wordt de verbinding gemaakt met de duurzaamheidsthema's Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Het Uitvoeringsprogramma bevat projecten op gebied van energie en duurzaamheid. Om uitvoering te kunnen geven aan het programma is de beschikbaarheid van aanvullend budget noodzakelijk. Oplossingsrichtingen Voortraject Voorafgaand aan deze energievisie is door de samenleving van Mook en Middelaar in opdracht van uw raad een Strategische Toekomstvisie opgesteld. Uit de Toekomstvisie blijkt dat bewoners het belang van een duurzame, gezonde en energieneutrale leefomgeving als gewenst toekomstbeeld hebben. Op 5 april hebben raads- en commissieleden meegedacht over te nemen stappen tijdens een thema avond Energieneutraar op het gemeentehuis. Ook zijn er regionaal in kader van de POLuitwerking, Noord-Limburgse bestuursafspraken gemaakt over regionaal energiebeleid. In dat kader wordt gewerkt aan een regionale energievisie. Met deze en andere input is voorliggende energievisie opgesteld waarbij wordt benadrukt dat de uitwerking samen met de diverse stakeholders binnen en buiten de gemeente zal plaatsvinden. Het verslag is als bijlage bij de Energievisie gevoegd RVS Energievisie en uitvoeringsprogramma_ versie 2 Pagina 2 van 5

3 Raadsvoorstel /tiotip"*" Uitwerking Bijgaande Energievisie geeft het kader aan waarmee stappen kunnen worden gezet naar een energieneutrale gemeente. Naast het bouwen van volledig energieneutrale woningen en gebouwen, zullen bestaande (bedijfs)gebouwen en woningen vergaand moeten worden verduurzaamd door isolatiemaatregelen te treffen, om zodoende de energievraag te verlagen. De overgebleven energievraag aan gas en elektriciteit moet in de toekomst volledig duurzaam worden opgewekt met hernieuwbare energiebronnen zoals zon, bodemwarmte en wind. De verwachting is dat er geen aardgas meer beschikbaar is in de toekomst (2030) zodat er ook een transitie moet gaan plaatsvinden van aardgas naar andere duurzame energiebronnen. De ambitie zoals deze is gesteld in de Energievisie is dat alle benodigde energie, lokaal (binnen Mook en Middelaar) op wordt gewekt. Dit is zeker geen eenvoudige opgave; windmolens en zonneparken vragen immers veel ruimte en die is vrij beperkt in Mook en Middelaar. Daar waar mogelijk zullen we dan ook regionaal optrekken om energieopwekking elders in de regio te realiseren. Door de provincie Limburg is in beeld gebracht dat alle potentiele bronnen die er binnen de gemeente zijn moeten worden ingezet om aan de energievraag te voldoen. Bij de Energievisie is een Uitvoeringsprogramma gevoegd. Het programma bestaat uit een 20-tal projecten op de onderdelen: - Bewoners - Bedrijven en maatschappelijk vastgoed Energietransitie en beleid Gemeentelijke gebouwen - Gemeentelijke organisatie - Openbare ruimte Het slagen van de energietransitie is mede afhankelijk van de inzet van de andere partijen binnen de gemeente en als gemeentelijke overheid zullen wij, naast onze eigen inbreng, ons inzetten om deze partijen te ondersteunen en te faciliteren. Ten aanzien van de bewoners wordt ingezet op het betrekken van de bewoners bij potentiele projecten voor energieopwekking. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van grote bedrijfsdaken en vooralsnog gemeentelijke gronden voor plaatsing van zonnepanelen. Daarnaast willen wij de bewoners ondersteunen met advies en middelen om de eigen woning te verduurzamen. Ook met de woningcorporatie zullen wij waar mogelijk gezamenlijk optrekken. De bedrijven zullen worden aangespoord om zelf stappen te nemen, hierbij zal de gemeente faciliteren en stimuleren - naast de controlerende rol die wij met de Regionale Uitvoeringsdienst RUD- LN vorm blijven geven. Wij denken dat er binnen de gemeente veel kennis en wil aanwezig is onder de bewoners en de bedrijven om projecten van de grond te krijgen. Daarom opteren wij naast gemeentelijke sturing (top down), vooral voor een bottom-up benadering waarbij bewoners zelf stappen gaan zetten. Hierbij is het van belang dat zij waar nodig ondersteund worden met kennis en middelen. Voor woningmaatregelen is er de zeer gunstige Limburgse regeling "Duurzaam Thuis" die ook voor minder financieel draagkrachtige bewoners een mogelijkheid geeft om energiemaatregelen te treffen door een lening af te sluiten, maar nog nader in beeld wordt gebracht of aanvullende financiele regelingen (fonds of lening) gewenst zijn RVS Energievisie en uitvoeringsprogramma_ (2) Pagina 3 van 5

4 Raadsvoorstel Het Uitvoeringsprogramma Energie en duurzaamheid is een vervolg op de eerdere milieujaarprogramma's die zich in hoofdzaak ook op duurzame projecten richtten. De resultaten van het milieujaarprogrannnna zullen aan uw raad worden gerapporteerd middels een milieujaarverslag Het bovenliggende milieubeleidsplan loopt overigens tot en met Middelen Voor het programma management en de uitvoering van de projecten is extra formatie nodig en inzet van financiële middelen voor specialistische ondersteuning. In totaal betreft het aan extra kosten bovenop het reeds bestaande milieubudget ( per jaar voor duurzaamheid). Daarnaast wordt uw raad gevraagd om een bedrag van budget beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen, nader in te vullen op basis van de behoefte en de geschiktheid als middel in de energietransitie. Voor de nadere details verwijzen wij u naar het Uitvoeringsprogramma. Nieuw budget Uitvoeringsprogramma Energie en duurzaamheid Extra budget *) *) Lening /fonds *) exclusief kosten voor extra formatie. Dit wordt in tweede helft 2018 in beeld gebracht. Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen) - De gemeente heeft zich geconformeerd aan het Nationaal Energieakkoord SER (via de VNG); - Door volledig te gaan voorzien in de eigen energiebehoefte krijgen we meer grip op de kosten van de energierekening; - De bewoners van Mook en Middelaar spreken zich uit voor een energieneutrale gemeente in de Strategische Toekomstvisie; - Het is van belang dat de gemeente als overheid daarin samen optrekt met andere stakeholders; - De gemeente heeft een extra rol in de energietransitie en kan informeren, ondersteunen en partijen met elkaar verbinden; - De energievisie voorziet in ontbrekend gemeentelijk beleid en dient als paraplu voor de aanpak binnen de gemeente; Het Uitvoeringsprogramma Energie en duurzaamheid maakt de acties van de gemeente concreet. Juridische aspecten n.v.t RVS Energievisie en uitvoeringsprogramma_ (2) Pagina 4 van 5

5 ' Raadsvoorstel Uitvoering / Planning / Communicatie De Energievisie en het programma zal uitgedragen worden naar de bewoners en andere stakeholders. In 2018 kan gestart worden met het uitrollen van de projecten. Bij beschikbaar komen van de aanvullende financiële middelen is de programma brede aanpak mogelijk. Mook, 2 januari 2018 Het college van burgernëe(ster en wethouders van Mook en Middelaar, De secretaris, J.M.G. Smits - de Kinkelder De bu gemeester, Mr. d s. W. Gradisen RVS Energievisie en uitvoeringsprogramma_ (2) Pagina 5 van 5

6

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg Agendapuntnummer : Documentnummer : (cc 2 t Raadsvergadering d.d. : 8 juni 201 Raadscommissie : Commissie Grondgebied Commissie d.d. 31 mei 2017 Programma Economische zaken Onderwerp POL-uitwerking werklocaties

Nadere informatie

De 'Verordening Rioolaansluiting Gemeente Mook en Middelaar 2017' vast te stellen.

De 'Verordening Rioolaansluiting Gemeente Mook en Middelaar 2017' vast te stellen. Raadsvoorstel Gemeente Mook en Middelaar Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d. d. Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen 23 februari 2017 Samenleving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Voorloper Onderwerp Startnotitie Duurzaam Druten Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Portefeuillehouder A. Springveld Behandelend team Team strategie en beleid Behandelend

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar M M Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar M M Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agenda puntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d. d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 111111111111111111111111111 001111110110111111111101111 M M16005293

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1076608 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1076607 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente Ptjrmerend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar Agendapuntnummer Documentnummer Raadsvergadering d. d. Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen 8 juni 2017 Commissie Samenleving 30 mei 2017 Samenleving Jaarrekening

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 20 november 2018 Zaaknummer: 534361 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten : R.A. Kraaijenbrink Team : Maatschappij

Nadere informatie

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 19 januari 2015 AGENDA NR. 4, Cie S&M 05-01-2015 VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

ENERGIEVISIE MOOK EN MIDDELAAR 2018

ENERGIEVISIE MOOK EN MIDDELAAR 2018 ENERGIEVISIE MOOK EN MIDDELAAR 2018 Postadres Postbus 200, 6585 ZK Mook Bezoekadres Raadhuisplein 6, Mook Telefoon Tel. 024-6969111 E-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet www.mookenmiddelaar.nl ENERGIEVISIE

Nadere informatie

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie over opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord Holland

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Onderwerp Routekaart Energieneutraal Nieuwegein Datum 08 augustus 2017

Onderwerp Routekaart Energieneutraal Nieuwegein Datum 08 augustus 2017 Gemeenteraad 2017-272 Onderwerp Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 Datum 08 augustus 2017 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder mr. ing Peter W.M. Snoeren Onderwerp Routekaart

Nadere informatie

Aan: Regionale raadswerkgroep POL, thema s ruimte en economie Onderwerp: Analyse regionale energievisie Noord-Limburg Vergaderdatum: 22 oktober 2015

Aan: Regionale raadswerkgroep POL, thema s ruimte en economie Onderwerp: Analyse regionale energievisie Noord-Limburg Vergaderdatum: 22 oktober 2015 Aan: Regionale raadswerkgroep POL, thema s ruimte en economie Onderwerp: Analyse regionale energievisie Noord-Limburg Vergaderdatum: 22 oktober 2015 Inleiding Bij deze ontvangt u de analyse voor de regionale

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Brief aan provincie en kaders opwekking duurzame energie 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Brief aan provincie en kaders opwekking duurzame energie 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie en kaders opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord

Nadere informatie

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente 1 Datum vergadering: 31 oktober 2017 Datum voorstel: 3 oktober 2017 Nummer: A Onderwerp: Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente Voorgesteld raadsbesluit: - het ambitiedocument Energietransitie

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 december 2009 Onderwerp: Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma 2010-2011 Voorgesteld besluit: Wij stellen u

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp : Delft energieneutraal 2050 Uitvoeringsprogramma

Gemeente Delft. Onderwerp : Delft energieneutraal 2050 Uitvoeringsprogramma AO 64 I Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 18 april 2017 Pfh. : S. Brandligt Steller : P. van Gijn tel.nr. : 06-52739418 e-mail : pvgijn@delft.n1

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2019/1419422 Documentnummer: 1894/2019/1419424 Besluitnummer: 28 8.3 Onderwerp: Startnotitie Regionale energiestrategie Openbaarheid Alle stukken

Nadere informatie

DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE. Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019

DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE. Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019 DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019 PROGRAMMA 1. Inleiding (Daan Russchen) 2. Startnotitie Klimaatvisie (Jur Marringa/Roland Roijackers) 3.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agenda puntnummer Documentnummer Raadsvergadering d. d. Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen ry--\ ert 9_ 32 14 december 2017 Commissie Samenleving 28 november

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Uitvoeringsprogramma Klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 (UPK 2017-2020) Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal en klimaatbestendig Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal- en klimaatbestendig. De gemeente heeft de ambitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen.

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen. Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2015/2079 Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2015 Raadscommissie: Samenleving Commissie d.d.: 18 juni 2015 Programma: Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente

Nadere informatie

Paragraaf duurzaamheid

Paragraaf duurzaamheid Paragraaf duurzaamheid Paragraaf duurzaamheid Wij hebben als gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie en zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie energieneutraal wordt voor 2030. Voor de gemeente

Nadere informatie

Routekaart Energietransitie procesafspraken

Routekaart Energietransitie procesafspraken Routekaart Energietransitie procesafspraken Energiebesparing en transformatie van gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw & landgebruik Samenwerking met inwoners(initiatieven), ondernemers

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Uitvoeringsmaatregelen Hier zijn als beeldvorming de richtingen aangegeven waar het college verder inhoud aan te geven.

Uitvoeringsmaatregelen Hier zijn als beeldvorming de richtingen aangegeven waar het college verder inhoud aan te geven. 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed... 3 B. Woningen... 4 C. Commerciële dienstverlening (MKB)... 4 D. Industrie en bedrijven... 5 E. Verkeer en Vervoer... 5 F.

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 3 april Geachte raad,

Raadsvoorstel. 3 april Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 173781 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 3 april 2018 Agendapunt: 12 Onderwerp: Energievisie Regio FoodValley Geachte raad, Samenvatting: Het college wil het regiobestuur van Regio

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Vaststellen subsidieplafond Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij en Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij.

Raadsstuk. Onderwerp Vaststellen subsidieplafond Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij en Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij. Raadsstuk Onderwerp Vaststellen subsidieplafond Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij en Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij. Nummer 2019/14424 Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2040: 100% Ja. Het CDA wil windmolens bij voorkeur plaatsen op en bij grote industrieterreinen. Ook ondersteunen wij van harte (agrarische) initiatieven voor kleine windmolens met draagvlak in de omgeving.

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inleidend 1.2 Energievisie Hoeksche Waard 2. Activiteiten

Nadere informatie

Montferland, op weg naar energieneutraal 2030

Montferland, op weg naar energieneutraal 2030 Montferland, op weg naar energieneutraal 2030 Onderbouwing voor de uitvoering in de komende jaren In 2013 is het Akkoord van Groenlo door de 8 Achterhoekse gemeenten (o.a. Montferland) gesloten. In dit

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Programma Duurzaamheid

Programma Duurzaamheid Programma Duurzaamheid Duurzaamheid is een doel voor ons allemaal. In onze rol als werkgever, werknemer, burger, sporter, (groot)ouder kunnen we mee doen. De gemeente focust zich op drie aandachtsgebieden:

Nadere informatie

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Startbijeenkomst Energiestrategie Midden-Holland Woensdag 22 juni 2016 Workshopronde I sessie C Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) GR: samenwerking van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 12 april Steller Documentnummer Afdeling. D. Bruin Samenleving

Burgemeester en Wethouders 12 april Steller Documentnummer Afdeling. D. Bruin Samenleving Steller Documentnummer Afdeling D. Bruin 00500000048356 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522 9522 Nee E.J. de Jonge Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek

Nadere informatie

Regionale uitvoeringagenda.duurzame energie Achterhoek 2016

Regionale uitvoeringagenda.duurzame energie Achterhoek 2016 Regionale uitvoeringagenda.duurzame energie Achterhoek 2016 Energieneutraal; waar hebben we het over? Wat wel, wat niet? Hoe gaan we het aanvliegen? Want energieneutraliteit kan op vele manieren worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen MM18003332 24 mei 2018 Commissie Samenleving 16 mei 2018 Sociale

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 Energieverbruiken woningen (2017) Werkgebied BoeN: Elektriciteit : 6,8 miljoen kwh Gas : 3,5 miljoen m3 Gemeente Bronckhorst Elektriciteit : 50,5 miljoen kwh

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken. Ingrid Giebels

Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken. Ingrid Giebels Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken Ingrid Giebels 1-11-2018 Voor wie? Regio, gemeenten, woningbouwcorporaties in Noord-Holland Voor wat? Aardgasvrij, en energiebesparing Hoe? Faciliteren, aanjagen en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.02283* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Rijk Afdeling/cluster: GZ/Ontwikkeling Telefoonnr.: 0591-535235 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar Registratienummer: 16.02283 Onderwerp:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat gemeente Breda

Uitvoeringsprogramma Klimaat gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Breda Nr. 172055 4 oktober 2017 Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Onderwerp Regionale Energiestrategie (RES) regio Noordoost-Brabant. Geachte bestuursleden,

Onderwerp Regionale Energiestrategie (RES) regio Noordoost-Brabant. Geachte bestuursleden, Onderwerp Regionale Energiestrategie (RES) regio Noordoost-Brabant Geachte bestuursleden, De decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) werken vanaf het najaar 2018 in 30 regio s aan

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem INGEKOMEN 3 Gedeputeerde

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. 18 augustus Onderwerp: Energie-uitvoeringsprogramma: Resultaten en vervolg. Informatie voor de raad

Raadsinformatiebrief. 18 augustus Onderwerp: Energie-uitvoeringsprogramma: Resultaten en vervolg. Informatie voor de raad Raadsinformatiebrief 18 augustus 2015 Onderwerp: Energie-uitvoeringsprogramma: Resultaten en vervolg. Informatie voor de raad Geachte leden van de gemeenteraad Bergen, Op 18 februari 2014 heeft u het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 invullen organisatie registratienr. 17INT09157 casenr. BBV17.0501 voorstel over vaststellen Nota Zonne-energie

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 0111~ 1 - Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel 0111~ 1 - Samenvatting. Voorstel om te besluiten 0111~ 1 1 - GemeenteMook en Middelaar Agendapun (nummer Document nummer Raadsvergadering d.d. Raadscommissie Commissie d. d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen Ill fti 1 A L) 0 2 24 januari

Nadere informatie

Werkatelier duurzame energieopwekking

Werkatelier duurzame energieopwekking Werkatelier duurzame energieopwekking Plaats Bodegraven Datum 12 maart 2018 Presentator Jody de Graaf Duurzame energie 12 maart 2018 Pagina 1 Welkom Wethouder Kees Oskam Duurzame energie 12 maart 2018

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019

Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019 Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019 Positie ecoburen Focus ecoburen 2019 Resultaten tot nu toe Projecten Begroting 2019 Personele uitbreiding Afsluiting Opening Positie ecoburen Heeft als werkgebied:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting>> Programmabegroting Voorstel om te besluiten>>

Raadsvoorstel. Samenvatting>> Programmabegroting Voorstel om te besluiten>> Agendapuntnummer: Documentnummer: 2016 / Raadsvergadering d.d.: 3 november 2016 Raadscommissie: Commissie Begroting I& Rekening Commissie d.d.: 20 oktober 2016 Programma: Onderwerp: Programmabegroting

Nadere informatie

Energietransitie. 13 april 2018

Energietransitie. 13 april 2018 1 Welkom! Energietransitie 2 13 april 2018 3 2030 zonder Gronings aardgas 2040 of 2030 een klimaat neutrale stad. 2030 geen aardgas meer uit Groningen. Totaal 250.000 woningen, 30.000 bedrijfs- en nutspanden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agendapuntnummer Document nummer Raadsvergadering d. d. Raadscommissie Commissie d. d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen mm1802 1470 24 januari 2019 16 januari 2019 Grondgebied Ruimtelijke

Nadere informatie

De gemeente Maastricht investeert in zonnepanelen op vijf van haar panden: Ankerkade

De gemeente Maastricht investeert in zonnepanelen op vijf van haar panden: Ankerkade Samenvatting De gemeente Maastricht investeert 1.674.550 in zonnepanelen op vijf van haar panden: Ankerkade 275, Mosae Forum 10, Randwycksingel 22, Herbenusstraat 89 en Vrijthof 46-47. Jaarlijks leveren

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering de dato 3 juni 2019 Onderwerp: Energievisie en uitvoeringsprogramma Energie Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering de dato 3 juni 2019 Onderwerp: Energievisie en uitvoeringsprogramma Energie Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering de dato 3 juni 2019 Onderwerp: Energievisie en uitvoeringsprogramma Energie 2019-2022 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 2 juli 2018

Nadere informatie

Startnotitie Klimaatvisie Gemeente Buren

Startnotitie Klimaatvisie Gemeente Buren Startnotitie Klimaatvisie Gemeente Buren Maurik, 21 november 2018 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 De ambitie van Buren... 4 1.3 Deze Startnotitie is de eerste stap... 4 2.

Nadere informatie

H. Vlieg-Kempe, G. Smith-Bults, J. Booij-Venekamp en L.B. Leemrijse - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig:

H. Vlieg-Kempe, G. Smith-Bults, J. Booij-Venekamp en L.B. Leemrijse - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2018 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester H. Vlieg-Kempe, G. Smith-Bults, J. Booij-Venekamp en L.B. Leemrijse - wethouders T. Dijkstra

Nadere informatie

ENERGIEVISIE WINTERSWIJK 2017

ENERGIEVISIE WINTERSWIJK 2017 ENERGIEVISIE WINTERSWIJK 2017 1 Voorwoord Voor u ligt de energievisie Winterswijk zoals die in mei 2017 door het College van Burgemeester en Wethouders ter vaststelling aan de gemeenteraad is gestuurd.

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIETRANSITIE WATERSCHAPPEN

DUURZAME ENERGIETRANSITIE WATERSCHAPPEN DUURZAME ENERGIETRANSITIE WATERSCHAPPEN Energie afspraken, laatste ontwikkelingen, kansen en uitdagingen Rafaël Lazaroms Coördinator Team Energie Unie van Waterschappen KLIMAATTOP PARIJS 2015 MONDIAAL

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Routekaart energietransitieopgave 2030

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Routekaart energietransitieopgave 2030 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.3 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 Routekaart energietransitieopgave 2030 Te besluiten om: 1. De gidsprincipes voor de energietransitieopgave in Doetinchem vast te stellen,

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Startnotitie Energietransitie. November 2018

Startnotitie Energietransitie. November 2018 Startnotitie Energietransitie November 2018 Startnotitie Energietransitie Een klimaatneutrale stad. Dat is wat Rotterdam wil zijn. Een groene en gezonde stad met schone lucht voor iedereen. Met een economie

Nadere informatie

Overwegingen bij het ontwikkelen van nieuw duurzaamheidsbeleid

Overwegingen bij het ontwikkelen van nieuw duurzaamheidsbeleid Overwegingen bij het ontwikkelen van nieuw duurzaamheidsbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Ambitieniveau... 4 3. Hoe gaan wij dat bereiken?...6 2 1. Inleiding In het bestuursakkoord 2014-2018 Sociaal,

Nadere informatie

Training Energietransitie voor ambtenaren

Training Energietransitie voor ambtenaren Training Energietransitie voor ambtenaren Ambtenaren Fysieke leefomgeving 20 Deelnemers 3 Aantal dagen 995.00 Investering Locatie Voor wie? Ambtenaren De komende jaren gaat de transitie in de gebouwde

Nadere informatie

Deurne in Deze foto is eigendom van het bedrijf Solarwatt (solarwatt.nl).

Deurne in Deze foto is eigendom van het bedrijf Solarwatt (solarwatt.nl). Deurne in 2050 Stijn (of Marie) woont in een supergoed geïsoleerde woning in de Veldstraat in Deurne. Nadat hij heeft gedoucht met warm water uit de zonneboiler, kookt hij een eitje op zijn inductiekookplaat.

Nadere informatie

Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden. Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden

Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden. Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden - Woerden: duurzaamheid tot in de haarvaten van de samenleving - Het klimaatakkoord

Nadere informatie

Premier Rutte: hogere ambitie Europa bij terugdringen van CO2-uitstoot. Regionale Energiestrategie NHN. Katowice 4 december 2018

Premier Rutte: hogere ambitie Europa bij terugdringen van CO2-uitstoot. Regionale Energiestrategie NHN. Katowice 4 december 2018 Premier Rutte: hogere ambitie Europa bij terugdringen van CO2-uitstoot Regionale Energiestrategie NHN Katowice 4 december 2018 Het Klimaatakkoord in wording 49% minder CO2 in 2030 t.o.v. 1990 Zomer 2018

Nadere informatie

Duurzaamheidsmonitor 2017 Voorbeeld

Duurzaamheidsmonitor 2017 Voorbeeld Duurzaamheidsmonitor 2017 Voorbeeld Duurzaamheidsmonitor 2017 De duurzaamheidsmonitor is vernieuwd. De hoeveelheid data is flink gecondenseerd en meer beeldend vormgegeven ten behoeve van de leesbaarheid.

Nadere informatie

Achtergrond. Probleemstelling

Achtergrond. Probleemstelling 1 Achtergrond PLAN VAN AANPAK REGIONALE ENERGIEVISIE Aanleiding Op wereldniveau zijn afspraken gemaakt om de temperatuur van de aarde niet meer dan 2 graden Celsius en bij voorkeur niet meer dan 1,5 graden

Nadere informatie

Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe

Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR608705_1 13 maart 2018 Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe, Gelet

Nadere informatie

Naam en telefoon. Mundel van Wezenbeek Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Mundel van Wezenbeek Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Verduurzamen van energie inkoop Datum 20 december 2016 Naam en telefoon Mundel van Wezenbeek Afdeling SLWE Portefeuillehouder Wobine Buijs Wat adviseer je te besluiten? 1. Het voornemen uit te

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Gelderse Gaten. Voortgang GEA gemeenten. Prof.dr. Derk Loorbach, Nijmegen,

Gelderse Gaten. Voortgang GEA gemeenten. Prof.dr. Derk Loorbach, Nijmegen, Gelderse Gaten Voortgang GEA gemeenten Prof.dr. Derk Loorbach, Nijmegen, 1-2-2018 loorbach@drift.eur.nl twitter: @drk75 Dutch Research Institute For Transitions Academisch onderzoek, advies, onderwijs

Nadere informatie

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015 Technisch-economische scenario s voor Nederland Ton van Dril 20 mei 2015 Overzicht Energieplaatje in historisch perspectief Hoeveel en hoe gebruiken we energie? Wat gebeurt er met verbruik en uitstoot

Nadere informatie

Raadsmemo. Tbo. rvi. Gemeente Mook en Middelaar

Raadsmemo. Tbo. rvi. Gemeente Mook en Middelaar rvi Tbo Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 Mook Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.n1 Internet: www.mookenmiddelaar.n1 Aan: gemeenteraad

Nadere informatie

Energietransitie bij Mobiliteit

Energietransitie bij Mobiliteit Energietransitie bij Mobiliteit Aanpak openbaar vervoer in Zuid-Holland Jan Ploeger Presentatie voor Inspiratiedag KPVV 15 oktober 2015 In Zuid-Holland is pas 2,2 % van het energieverbruik duurzaam. Nationale

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderwerp. Voorstel. Klimaatneutraal 2040: Transitieplan Elektriciteit

Voorstel raad. Onderwerp. Voorstel. Klimaatneutraal 2040: Transitieplan Elektriciteit Voorstel raad AAN de gemeenteraad REGISTRATIENUMMER AGENDAPUNT 015/18 TER INZAGE NUMMER BIJLAGE(N) Transitieontwerp Elektriciteit Gemeente De Ronde Venen RAADSVERGADERING 22 februari 2018 COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Energietop. Achtergrond. De cijfers. Programma energietop

INTRODUCTIE. Energietop. Achtergrond. De cijfers. Programma energietop VERSLAG ENERGIETOP INTRODUCTIE Energietop Op 11 en 12 juni organiseerde de gemeente Kampen een Energietop. Waar inwoners, ondernemers, initiatieven, raadsleden en experts met elkaar in gesprek zijn geweest

Nadere informatie

BijpraatsessieCommissie GGB

BijpraatsessieCommissie GGB BijpraatsessieCommissie GGB Duurzaamheid en Afvalstoffenbeleid 22 juni 2016 Agenda 1.Openingdoor wethouderbeintema 2.Duurzaamheidsbeleid: terugblik 2015 en jaarplan 2016. 3.Van afval naar grondstof: bijpraten

Nadere informatie

Introductie De energietransitie is de grootste politieke en maatschappelijke uitdaging van ons tijdperk, maar nog niet alle politici, bestuurders, bed

Introductie De energietransitie is de grootste politieke en maatschappelijke uitdaging van ons tijdperk, maar nog niet alle politici, bestuurders, bed Introductie De energietransitie is de grootste politieke en maatschappelijke uitdaging van ons tijdperk, maar nog niet alle politici, bestuurders, bedrijven en inwoners zijn doordrongen van dit feit. Gemeenten

Nadere informatie