RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT"

Transcriptie

1 PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met ontwerp-verklaring van geen Samenvatting: Alleco Energy Group heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een zonnepanelenpark (Solar Campus Purmerend) op de Baanstee-Noord. Dit project behelst ca. 8,5 hectare aan zonnepanelen, waarmee circa 1500 huishoudens van stroom voorzien kunnen worden. Ook betekent dit een reductie van de C02-uitstoot van circa ton per jaar. De omgevingsvergunning kan pas verleend worden nadat uw raad een verklaring van geen heeft afgegeven. Uw raad wordt verzocht om in te stemmen met een ontwerp-verklaring en deze in procedure te brengen.

2 Purmerend, 6 mei 2014 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Het bedrijf Alleco Energy Group heeft de ambitie om op bedrijventerrein Baanstee-Noord een zonnepanelenpark, genaamd Solar Campus Purmerend, te realiseren. Het betreft concreet circa 8,5 hectare aan zonnepanelen ( panelen) die duurzame energie leveren voor ruim 1500 huishoudens. In een brief d.d. 25 februari jl. hebben wij uw raad hierover reeds geïnformeerd. De beoogde locatie heeft de bestemming Bedrijfsdoeleinden I (bestemmingsplan "Bedrijvenpark Baanstee-Noord"). De aanleg past niet binnen deze bestemming. Beschrijving project Ten behoeve van dit plan is door de initiatiefnemer een ruimtelijke onderbouwing opgesteld welke als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. U kunt hierin een uitgebreide beschrijving van dit project vinden. Locatie De beoogde locatie is weergegeven op de situatietekening die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. Bedrijventerrein Baanstee-Noord wordt gefaseerd ontwikkeld. Het beoogde perceel bevindt zich op het gedeelte waarvan de ontwikkeling is voorzien in de tweede fase. Gezien het huidige tempo van de verkoop van gronden op Baanstee-Noord, is het de verwachting dat het betreffende perceel niet op korte termijn ontwikkeld zal worden. Deze grond is nog niet bouwrijp gemaakt voor bedrijven. De constructie van de bouwwerken die bij dit zonnepanelenpark horen, vereist ook niet dat de gronden bouwrijp worden gemaakt. Alle benodigde bouwwerken en gebouw(tjes) kunnen op de gronden zoals die zich in de huidige toestand bevinden, geplaatst worden. De beoogde locatie wordt voor een periode van 17 jaar gehuurd van de gemeente. Hierna wordt het zonnepanelenpark ontmanteld en komt de grond weer vrij voor de vestiging van bedrijven. Subsidie Voorwaarde voor het project is dat initiatiefnemer SDE+ subsidie 1 kan verwerven. Om hier aanspraak op te kunnen maken moet hij in het bezit zijn van de benodigde omgevingsvergunning. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om de aanvraag om SDE+ subsidie tijdig in te dienen. De initiatiefnemer streeft ernaar om nog in 2014 te starten met het realiseren van het initiatief. Hiervoor zal de initiatiefnemer uiterlijk op 3 november 2014 de aanvraag voor SDE+ moeten indienen. Oplossingsrichtingen: Beleidsmatige onderbouwing Ons college heeft besloten om positief te staan ten opzichte van het verzoek. Het initiatief sluit aan bij de Nederlandse klimaatdoelstellingen om het aandeel duurzame energieopwekking te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De gemeente heeft haar duurzaamheidsambities vastgelegd in het milieubeleidsprogramma Purmerend Hierin is aangegeven dat de gemeente waar mogelijk en wenselijk 1 Het rijk heeft met de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie ) voor ,5 miljard vrijgemaakt om het ontwikkelen van vormen van duurzame energieopwekking te stimuleren. SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij subsidie wordt ontvangen voor opgewekte energie. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. blz. 2 van 5

3 initiatieven stimuleert op het gebied van elektrisch vervoer, toepassing van alternatieve motorbrandstoffen, groene grondstoffen en duurzame elektriciteit. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het milieu-uitvoeringsprogramma 2014 is door uw raad vastgesteld op 30 januari De acties met betrekking tot duurzaamheid zijn uitgewerkt in de Actielijst Duurzaamheid Het realiseren van een zonnecentrale door de initiatiefnemer op een deel van Baanstee-Noord is hierin opgenomen. Daarnaast speelt bij de ontwikkeling van dit bedrijventerrein duurzaamheid een centrale rol. Met dit initiatief kan een tijdelijke en duurzame invulling worden gegeven aan een deel van het bedrijventerrein. Procedure Voor het initiatief is een omgevingsvergunning benodigd. Op 14 april 2014 is deze aanvraag ingediend, u treft deze als bijlage bij dit voorstel aan. Zoals onder Inleiding en probleemstelling aangegeven, heeft ons college besloten om voor het project een planologische procedure te voeren. Bij eerdere ruimtelijke ontwikkelingen die niet binnen een bestemmingsplan pasten, is tot op heden de beleidsmatige benadering geweest om over te gaan tot een partiële wijziging van het bestemmingsplan. Vanwege de tijdelijkheid van dit initiatief en de wens om in de toekomst het perceel als bedrijfslocatie uit te geven, ligt echter voor de benodigde omgevingsvergunning een afwijking op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing meer voor de hand (afwijkingsprocedure artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Ons college is bevoegd gezag voor het verlenen van deze vergunning, maar wij kunnen deze vergunning pas verlenen indien uw raad een verklaring van geen heeft verleend (art Wabo jo. art. 6.5 Besluit omgevingsrecht). Wij stellen u daarom voor om u over dit project eveneens positief uit te spreken en te besluiten om in te stemmen met de als bijlage bij dit voorstel gevoegde ontwerp-verklaring van geen. Deze ontwerp-verklaring wordt, indien uw raad besluit hiermee in te stemmen, op korte termijn samen met het ontwerp van de omgevingsvergunning, ter visie gelegd overeenkomstig de bepalingen van de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden hebben dan de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken. De planning is om de afweging van de zienswijzen en het (al dan niet) afgeven van de verklaring van geen in de raadsvergadering van 25 september a,s, te agenderen. Deze afgifte maakt voor ons college de weg vrij voor verlening van de omgevingsvergunning. Initiatiefnemer kan daarna op tijd de subsidie aanvragen. Meetbare doelstellingen: Indien het initiatief gerealiseerd wordt kan dit leiden tot het opwekken van circa MWh duurzame stroom per jaar. Dit is toereikend om circa 1500 huishoudens van stroom te voorzien. Ook betekent dit een reductie van de C02 -uitstoot van circa ton per jaar. Financiële consequenties: Indien het initiatief gerealiseerd wordt, verhuurt de gemeente de benodigde grond voor een periode van 17 jaar aan Alleco Energy Group tegen een eenmalige huurvergoeding van ,-. Hiermee kan het zonnepanelenpark budgettair neutraal in de grondexploitatie opgenomen worden. Bij de actualisatie van de exploitatiebegroting voor de Baanstee-Noord in 2015 zal het project definitief in de grex worden opgenomen. Communicatie: Op 16 oktober 2013 is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden. Monitoring/evaluatie: n.v.t. blz. 3 van 5

4 Voorstel: Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de ontwerp-verklaring van geen voor het project Solar Campus Purmerend. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de jsecrjetaris de burgemeester, jlage(n): 1. Situatietekening 2. Ontwerp-verklaringVan geen 3. ruimtelijke onderbouwing 4. aanvraag omgevingsvergunning blz. 4 van 5

5 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2014, BESLUIT: In te stemmen met de ontwerp-verklaring van geen voor het project Solar Campus Purmerend; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter, blz. 5 van 5

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Nr. 967067 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL, beschikkende op het verzoek d.d. 20 oktober 2014 van Autobedrijf Karel Hol gevestigd in Gemert,

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Een onderdeel van de zienswijze van de Gasunie heeft geleid tot een wijziging van de bestemmingsplanregels.

Een onderdeel van de zienswijze van de Gasunie heeft geleid tot een wijziging van de bestemmingsplanregels. Leusden Raadsvoorstel Nummer: 178341 Datum : 03 januari 2012 Hoort bij collegeadviesnr. : 178336 Datum raadsvergadering : 16 februari 2012 Portefeuillehouder: Jansma/Oskam - van Beek Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer: 0110010 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie