Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier subsidie Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2014 Onderdeel: Economische herstructurering bedrijventerreinen Gegevens aanvrager: 1. Krimpen aan den IJssel 2. ir. J. Baas of Gegevens project: 1. Stormpolder uitvoering van een drietal programma s (zie projectplan) in de periode bijdrage stadsregio ten behoeve van uitvoering en projectmanagement (extern) 4. de subsidie wordt gevraagd voor: a. de herontwikkeling van een bedrijventerrein en bedrijfsverplaatsingen ja b. de herinrichting en verbetering van de openbare ruimte ja c. de tijdelijke inhuur van expertise ten behoeve van procesmanagement ja Projectplan: Voeg als bijlage bij dit formulier een projectplan met een financiële en ruimtelijke uitwerking van het project en toon hierin verder aan: 1. de onvoorwaardelijke medewerking van betrokken partijen (voor zover van toepassing); 2. de aanvrager en eventuele andere betrokken partijen zelf een substantiële bijdrage leveren in de kosten; 3. het project een positieve bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving; 4. dat het project daadwerkelijk binnen 12 maanden start nadat de subsidie is verleend.

2 Financiële gegevens: 1. Gevraagd subsidiebedrag: ,-- waarvan ,-- plankosten en ,-- proceskosten (projectmanagement en voorbereiding) 2. Zijn de subsidiabele kosten: a. noodzakelijk om het project uit te voeren ja b. rechtstreeks aan het project toe te rekenen ja c. na indiening van de aanvraag gemaakt ja d. voor rekening van de aanvrager ja Prioriteitenlijst: Is het project is opgenomen in de prioriteitenlijst van het RHOB? ja Toetsingskader: 1. Is het project urgent en lost de uitvoering van het project een acuut probleem op? zo ja, benoem het meest acute probleem: In 2013 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met het bedrijfsleven in de Stormpolder een goede stap weten te zetten in het oprichten van een Gebiedsmanagement structuur. De Stadsregio heeft daar vanuit de IR 2013 tevens een financiële bijdrage aan geleverd. Gebiedsmanagement is voor het Stormpoldergebied geen doel op zich: het is de organisatie die uitvoering geeft aan de doelstellingen voor het tot stand brengen van de economische herstructureringsopgave. Een opgave war in de periode het zwaartepunt zal liggen. De doelstellingen worden beschreven in het Projectplan dat als bijlage bij de aanvraagformulier is toegevoegd en bestaan samengevat uit: 40% meer arbeidsplaatsen (= nieuwe werkplekken, van 45 ap/ha naar 60 ap/ha); 20% intensivering van de bedrijfsoppervlakte (15ha nieuwe bedrijven); 20% reductie van de uitstoot van CO2; 10% kosten reductie door gezamenlijke (inkoop) activiteiten; 10% omzetstijging door samenwerking en gebiedsmarketing. Het behalen van deze doelstellingen kan rekenen op draagvlak bij zowel de overheid als het binnen de Stormpolder aanwezige bedrijven. Deze aanvraag draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen. In het bijgevoegde projectplan worden een drietal programma s met bijbehorende deelprojecten beschreven die in de periode moeten worden uitgevoerd en waaraan overheid en bedrijfsleven de prioriteit geven. De financiering van de projecten kent echter een onrendabele top. Een financiële bijdrage vanuit de Investeringsreserve is van doorslaggevend belang om de projecten te kunnen uitvoeren en realiseren. 2. Heeft het project een bovenlokale uitstraling?

3 zo ja, naar hoeveel gemeenten en beschrijf hoe groot is die uitstraling is: Stormpolder is een gemengd bedrijventerrein met een combinatie van grote internationale spelers op het gebied van de maritieme- en metaalindustrie (IHC, Hollandia, Thyssen en Zwijnenburg), toeleveranciers en een verzameling van kleinschaliger, lokaal opererende bedrijven, werkzaam in verschillende sectoren. Door zijn ligging tussen Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel is het de poort van de aan de rivieren gelegen scheepvaartindustrie die gevestigd is van Rotterdam tot en met Gorinchem, Drechtsteden en Gouda. Stormpolder is een maritieme hub die scheepsbouwend Nederland verbindt met de rest van de wereld. Het is de verwachting dat het internationale en bovenlokale karakter de komende jaren alleen nog maar Sterker wordt. De nieuwe gebiedsvisie, het uitvoeringsprogramma, het in 2013 opgestelde eindbeeld en de diverse programma s en deelprojecten richten zich op het aantrekken van nieuwe (inter-) nationale spelers. Dit heeft op de korte en middenlange termijn positieve effecten op de economische ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel zelf alsmede het oostelijk deel van de Stadsregio. De Stormpolder ligt in een gebied waarin drie gemeentegrenzen samenkomen Capelle, Ridderkerk, Rotterdam (IJsselmonde). Deze gemeenten zijn randvoorwaarde stellend als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van de Stormpolder en haar omgeving. In mei 2013 is het gebiedsprofiel Rivierenland bestuurlijk vastgesteld. Dit profiel is een nadere uitwerking van het Stadsregionale programma Rivierenzones. In dit profiel is een rivierenlandschap beschreven met daarin de Stormpolder als centrum van een Maritiem Cluster dat zich naar alle zijden uitstrekt over de rivieren rekening houdend met de milieu technische randvoorwaarden die een dergelijke ontwikkeling met zich mee draagt. Tevens bestaan er bovenlokale (en Stadsregionale) programma s en projecten die het regionale en zelfs internationale karakter beschrijven (zie tevens Projectplan Stormpolder ). Het gaat hierbij ondermeer om DelTri, Beter Benutten maar ook om Zeppelin, een gemeentegrens overschrijdend samenwerkingsverband tussen de verschillende Ondernemers verenigingen in de oost regio van Rotterdam. Voor de economische ontwikkeling van de Stormpolder is een regionale samenwerking onontbeerlijk.

4 3. Draagt het project bij aan andere beleidsprogramma's van de stadsregio, zoals die in de Regionaal Strategische Agenda (RSA) zijn opgenomen? zo ja, benoem de andere beleidsprogramma's en beschrijf hoe ze hieraan bijdragen: RSA: ontwikkeling van de Oostflank met als strategische opgave van de samenwerking tussen Rotterdam Drechtsteden en West-Brabant: Maritieme Top Regio (DelTri) In het RSA valt Stormpolder onder de herstructeringsprogramma s en is het voor de periode van opgenomen in het rapport naar Regionale uitvoeringskracht in het RHOB. De Stormpolder is tevens geagendeerd binnen het bereikbaarheidsprogramma Beter benutten van het Rijk en de verkeersonderneming. 4. Levert het project een bijdrage aan de werkgelegenheidsontwikkeling in kwantitatief en kwalitatief opzicht? zo ja, beschrijf de bijdrage aan de werkgelegenheidsontwikkeling: De economische herstructurering van de Stormpolder op basis van clustervorming in de keten van maritieme bedrijvigheid levert zowel een kwalitatieve als kwantitatieve bijdrage aan de werkgelegenheid. Kwalitatief om dat de ketenconcentratie op de Stormpolder leidt tot een grotere diversiteit aan arbeidsplaatsen: naast arbeidsplaatsen in de fabricage, constructie en assemblage (vakmensen) leidt de keten vorming ook tot uitbreiding in de meer kennisintensieve sectoren: ingenieursbureaus, adviesbureaus en toeleveranciers. Illustratief hiervoor is dat IHC in 2014 circa 300 medewerkers van de engineeringdivisie naar Stormpolder wil halen om dichter op het werk te kunnen opereren: design & construct. Kwantitatief om dat in de periode ca 1000 nieuwe arbeidsplaatsen worden voorzien met 300 nieuwe werknemers bij IHC in 2014 lijkt deze doelstelling al eerder te worden bereikt. De projecten waar voor in deze tender een beroep op de Investeringsreserve wordt gedaan dragen direct bij aan het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid in en rond de Stormpolder. Ook de levert de uitvoering van deze projecten

5 nieuwe werkgelegenheid op in de sectoren duurzame energie opwekking (aanbrengen zonnepanelen, windmolen), bouw en vastgoed (herontwikkeling Stormpolder Waterfront). 5. Levert het project een bijdrage aan de versterking van de productiestructuur, omdat het een investering betreft in economische speerpunten dan wel leidt tot toenemende concurrentiekracht of innovatie? zo ja, beschrijf de bijdrage aan de versterking van de productiestructuur: Concentratie van meer een verschillende bedrijven in de keten van de maritieme industrie levert meer diversiteit in de productiekolom op binnen de Stormpolder en omgeving. Bedrijven werkzaam binnen de keten weten elkaar, doordat ze geografisch geclusterd zijn, beter en gemakkelijker te vinden. Nieuwe relaties en verbanden leiden tot nieuwe omzet kansen, innovatievere processen en betere communicatie (kortom:synergie effecten) Door keten concentratie ontstaat een efficiënter en productiever proces. De synergie maar ook de concurrentie werkt innovatie in de hand. 6. Draagt het project bij aan het verbeteren van de duurzame kwaliteit: zo ja, beschrijf de bijdrage aan de duurzame kwaliteit: De uitvoering van de programma s en deelprojecten in het kader van deze aanvraag levert direct een bijdrage aan de verbetering van de duurzame kwaliteit: 1. Project Energie Maatschappij Stormpolder: CO2 reductie door opwekken duurzame energie 2. Project Stormpolder Waterfront: vervoer over water, bevordering openbaar vervoer: CO2 reductie 3. Project Schuif- en Verdeelruimte: bijdrage aan clustervorming en keten concentratie duurzaam zowel op het gebied van de ruimtelijke en economische ontwikkeling alsmede met betrekking tot het milieu (minder vervoersbewegingen e.d.) 7. Is het beheer van de openbare ruimte en/of de groenvoorziening langjarig geregeld? zo ja, beschrijf het beheer van de openbare ruimte en/of de groenvoorziening: Het beheer van de openbare ruimte is in Krimpen aan den IJssel langjarige geregeld. Stormpolder is opgenomen in het vijf jaren programma van de dienst Openbare werken en is daarmee opgenomen in de meerjarenbegroting. Ook zijn over het beheer langjarige afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau en de aandachtpunten voor beheer. Ook in 2013 heeft het bedrijven terrein wederom het keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst kunnen nemen. Voor de periode wordt eveneens bekeken of het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vanuit een BIZ kan worden georganiseerd. 8. Is het materiaalgebruik zodanig dat de gekozen materialen in hun levenscyclus het milieu zo min mogelijk belasten? zo ja, beschrijf de materialen in relatie tot het zo min mogelijk belasten van het milieu Uitgangspunt voor alle ontwikkelingen binnen de Stormpolder is dat zij een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van de druk op het milieu. Gebruik van duurzame materialen vormt daarbij een randvoorwaarde bij de inkoop van producten en diensten.

6 9. Leidt het project tot het verbeteren van de luchtkwaliteit en/of verlagen van de geluidbelasting? zo ja, beschrijf de verbetering van de luchtkwaliteit en/of de verlaging van de geluidbelasting: Zie eveneens onder 6. Onderdeel van de herstructureringsopgave is de verbetering van de bereikbaarheid van en naar de Stormpolder. Verbeterde doorstroming leidt tot een vermindering in de uitstoot van energie. Ook moet het gebruik van openbaar vervoer, zowel over weg als over water, leiden tot verbetering van de luchtkwaliteit. Het opwekken van duurzame energie binnen de Stormpolder draagt tevens bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit: de CO2 en Stikstof uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen is ca 20 maal hoger dan bij opwekking met behulp van zonne- en windenergie. Geluidreductie is niet direct toe te rekenen aan de uitvoering van de projecten van deze aanvraag: wel zal als onderdeel van het programma verdeel- en schuifruimte een analyse worden gemaakt van geluidgevoelige objecten en overlastgevoelige gebieden. De her- en verplaatsing moet de geluidreductie tot stand brengen. In 2013 is overigens een Geluidruimte Verdeelplan Vastgesteld: nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen de kaders van dit plan. *** EINDE FORMULIER ***

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering per kern Concept Eindrapport Gemeente Dalfsen Januari 2010 Eindrapport Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 g$l306!.doc - 1 - Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Maatschappelijk

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling Inhoud 1

Nadere informatie

Maasvlakte 1 Bestemmingsplan

Maasvlakte 1 Bestemmingsplan Maasvlakte 1 Bestemmingsplan Opgesteld door: Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling en Havenbedrijf Rotterdam N.V. Vastgesteld d.d.: Onherroepelijk d.d. 19-12-2013 23-4 -2015 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 2 3 convenantpartners EMIA (november 2013) Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540

Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00540 Datum: 21 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan voor de duurzame glastuinbouwgebieden in de gemeente Midden-Delfland T O E L I C H T I N G B E S T E M M I N G S P L A N G L A S T U I N B O U W G E

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Ver weg maar toch dichtbij

Ver weg maar toch dichtbij Ver weg maar toch dichtbij De positie van de zeevaartsector in de Nederlandse maritieme cluster Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie